IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 47669

جان علی افسر زون 202 شمشاد، جان خود را از دست داد تا جان دیگران نجات یابد

16 سپتامبر 2011, 00:35, توسط baqi samandar

باقی سمندر
سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی
سپتامبرسال ۲۰۱۱ میلادی

سلام به خوانندګان کابل پرس

یاد جان علی وهمکارانش راکه جان نازنین شان را در جنګ رویاروی برضد جنایت کاران طالب و حقانی و شرکا فدا کردند - ګرامی میدارم و برای خانواده و همه دوستان واقارب شان تسلیت میګویم وبهشت برین را برایشان آرزو دارم .
درهمان دو روزپیش از امروز که جان علی وهمکارانشان جان خود رابرای دفاع ازمردم کابل فدا کردند - بودند افرادی که پای جنایت کاران را با مهمات واسلحه شان در مناطق مختلف کابل کشانیدند و مردم را به خاک وخون برابر ساختند . امروز خبررسید که از جیب جنایت کاران کشته شده که کلید جنت را در جیب شان آی -آس اي ګذاشته بود- تیلفون هایی شان پیدا شده و شماره های تیلفون هایی در پاکستان در تیلفون ها دیده میشده است . پس روشن است که قاتلین داخلی وخارجی جان علی ها چه کسانی اند و اینکه پای آی -آس -آی با ام - آی - شش تا چه اندازه بیشتر افشا خواهد ګردید - این بستګی به این دارد که بازماندګان جان علی تاچه حد خواستار تحقیق بیشتر در موضوع اند وتاچه نیروهای ضد فاشیستی مبارزه وپیکار شان را به شکل دوامدار ادامه میدهند وبه افشاګری تا تجرید وطرد جنایت کاران یخن سفید در ارګ ریاست جمهوری و ادارات دیګرحدت وشدت میبخشند .
ازدیر زمانیست که دشمنان رنګارنګ افغانستان - نابودی پولیس ملی - اردوی ملی و سازمان امنیت وقوای سرحدی افغانستان را در دستور کار خود قرار داده و در شهر وده همین نیروی های امنیتی را پیوسته آماج ګلوله های زهر آګین شان قرار میدهند .
در میان این همه طالبان افرادی ای با کف وکالرو پطلون جینز هم دیده میشوند که بنام مبارزه « ضد امپریالیستی و ضد حاکمیت مستعمراتی کرزی » در کشتن افراد قوای مسلح در کنار جنایت کاران قرار کرفته اند ومیګیرند وامشب بخاطر ریختاندن خون جان علی ها جشن ګرفته اند وګویا به حاکمیت مستعمراتی کرزی ضربه نابود کننده زده وراه رابرای طالبان بیشتر باز ساخته اند وخواستار ګرفتن امتیازبرای باداران شان در کنفرانس استانبول وکنفرانس دوم بن اند. ضرورست تا یکبار مبارزه ملی- دیموکراتیک - مبارزه ملی و ضد امپریالیستی دوباره تعریف ګردد و روشن ساخته شود که آیا با نابود ساختن قوای امنیتی که نواز شریف خود را قهرماڼ آن میدانست - افغانستان بسوی نابودی سوق داده شد ومیشود یا اینکه اګر افغانستان دارای قوای امنیتی قوی ونیرومند ګرددو باشد که بتواند ازاستقلال و تمامیت ارضی افغانستان - از ارزش های مردمی و دیموکراتیک - از آزادی وبرابری وعدالت اجتماعی دفاع نماید ؟
کدام یک امربه نفع مبارزه ضد امپریالیستی - ضد تجاوز وضد ارتجاع است ؟
افغانستان زیر رهبری طالبان - جکمتیار و حقانی و شرکا به مثابه صوبه پنجم اسلام آباد یا افغانستان مستقل و آزاد وابادکه بایست ساخته شود و بوجود بیاید ؟
آیا حرکات طالبان وحزب اسلامی وګروه حقانی حرکات ضد امپریالیستی اند که یک عده ای « روشنفکر» کمر بند دفاع ان رادر کمر بسته اند ؟
آیا با برهم زدن امنیت وٍثبات در کابل وافغانستان میتوان یک ګامی بسوی استقلال و آزادی نزدیګ ګردید و یا به برابری وعدالت اجتماعی دست یافت ؟
آیا بابرهم خوردن ثبات در کابل -افغانستان بسوی استقلال کشانده میشود یا بسوی وابستګی بیشتر توسط نیروهای تامغر استخوان سیاه ؟
این سوالها پاسخ میخواهند ولی عده ای که قصد بازهم دفاع از طالبها و ګروه حقانی و ګروه ګلبدین را دارند - بروی سیاه نیروهای تامغز استخوان ارتجاعی سرخ آب وسفیداب میپاشند ونامشان را نیروهای مبارزه برضد « امپریالیسم وارتجاع » میدانند !
عجب است و با چند فحش ودشنام دادن دل خود را خوش مینمایند .
کاروان درراه خود میرود و روز بروز جبهه اعلان ناشده ضد فاشیستی ګسترش مییابد - دفاع ازپنج ونیم ملیون انسان در کابل - دفاع ملی - دیموکراتیک است - برهم زدن زندګی مردم در کابل برقراری نیروهای تامغز استخوان سیاه خواهد بود .
خون جان علی در راه دفاع از خانه وکاشانه وزن وفرزندش ریخته شد - حالانکه تهاجم جنایت کاران در راه اشغال مستقیم کابل بدست طالبان وشرکا است .
هفت شهر وهفت ولایت رسمن توسط قوای مسلح افغانستان دفاع میګردد و تامین امنیت بدوش قوای امنیتی افغانستان است . تا پایان سال دیګر بیست هزار عسکر دیګر امریکایی از افغانستان خارج میکردند
و طرفداران بقای قوای امریکایی وناتو بنام جنګ ضد ناتو و امریکایی زمینه ساز حضور بیشتر قوای اروپایی وامریکایی میګردند ،
افغانستان مستقل ۰ آزاد - آباد - شکوفان ومترقی -افغانستان برخوردار از عدالت اجتماعی خون جان علی ها را پاس خواهد داشت
وافغانستان سیاه وتاریک وتا مغز استخوان ارتجاعی به پاسداری خون طالبان و ملا عمر و شرکا خواهد پر داخت -
دو راه برای آفغانستان آینده قرار دارد .راه مبارزه دیموکراتیک یا راه مبارزه تامغز استخوان سیاه !
خون جان علی ها برای تحقق برابری وتامین استقلال وعدالت اجتماعی پاسداری خواهد ګردید وهرګز تن به حاکمیت سیاه وفاشیستی نخواهیم داد .

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس