IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 51036

محاکمه جنایت کاران جهادی بوسیله جنایت کاران طالبی امکان پذیر است

18 دسامبر 2011, 14:04, توسط baqi samandar

باقی سمندر
قوس سال ۱۳۹۰ خورشیدی
دسامبر سال ۲۰۱۱دمیلادی

سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس
سلام به شخصی که به دروغ و ریا خود را نبیل مزاری جا زده است
سلام به نبیل مزاری اصلی
نبیل مزاری دروغین چهره اصلی خود را نشان داده وبرایم نوشته است که :
« او موجود! کاه بخو و ادم شو

نبیل مزاری درو غین تصور مینماید که ادم شدن به کاه خوردن و در طویله زیستن میسر میګردد !
موجودی را که سالها کاه خورانده اند ،مرا نیز به طویله شان دعوت میکند - همچو موجودی بایست بداند که من نه تنها طویله اوژیاس را پاک خواهم کرد بلکه مزارع ایراکه در آن راسیسم و فاشیسم را پرورش میدهند - مورد آماج خود قرارداده ام ونمی ګزارم تا برای همچومزارع راسیسم و فاشیسم آب برسد وتلاش مینمایم تا همچو مزارع خشک شوند وریشه هایشان از بی ابی به خاک پوده تبدیل ګردند و باز همچو مزارع را پای بیل خواهم کردوقلبه خواهم نمود ودران ګل ګلاب ونرګس و سنبل ونسترن خواهم کشت .
اګر همین حالا وضع پناهګزینان در آبهای غرق شده در اندونیزیا را بخوانی - خواهی دید که از فغان ستان یا سرزمین فغان وناله وزجه چرا ملیونها انسان فرار مینمایند ؟
از ګرسنه ګی یا از بوی وتعفن طویله ای که میګویند « کاه بخوو آدم شو » ؟
ادم نمانهای هوادار راسیسم را کاه میخورانند مغز شویی میکنند و هر روزه به قربانګاه میبرند و سلاخی میکنند
ونامش را میګزارند - طالبانیسم و شرکا؟
من برای ساختن جامعه انسانی ګام ګذاشته ام و پیرو پیشوا و خداوندګار بلخ ګفته بود
ز دیوو دد ملولم انسانم آرزوست
آنچه می یافت نشود - آنم ارزوست
من در میان نامه ها و پیغام ها به سراغ کلام انسان ها میګردم تا صدایم وفریادم را با فریادشان یګی نمایم و با فریاد بلند بیخ وبن بنیاد طویله را از اساس عوض نماییم وکاه خورها - شفتل خورها و رشقه خور ها ودرشته خور ها را که در تعفن ګاه طویله شان خواب کنجاره میبنند - وچرت میزنند که شاید ادم شدن به لباس- نکتایی یا تیلفون همراه یا لب تاپ ارتباط داشته باشد - از خواب غفلت بیدار نماییم و جامعه انسانی بسازیم .
کارل مارکس ګه دشمن انواع راسیسم بود میګفت
اګر سجایای انسانی زاده محیط است - بایست محیط را انسانی ساخت .البته این ګفته کوتاه وی از کاپیتال است وهمو درتزهای درباره فویرباخ ګفته بود که
محیط اجتماعی تعیین کننده شعور انسان است . محیط اجتماعی که ای شعورفردی را چنان تعیین کرده که کاه بخورد و نشخوار نماید که ادم میشود - همچو محیط و همچو موجود اګر خود را اهلی شده میداند - بازهم نیاز دارد تا محیط اش انسانی ګردد و دراین راه من تنها نیستم .
همه راسیست ها ومدافعین شان بایست بدانندکه در سده بیست ویکم صدای مانرا خاموش کردن ممکن نیست - زمان به توپ پراندن ها - قین وفانه ها - غل وزنجیر ها و یا از کله منار ساختن ها ګذشت ومن انچه مینویسم دردورنج ملیونها ملیون انسان روی زمین ماست
نبیل مزاری اصلی میداند که
مارکس ګفته بود
فلاسفه میخواهند دنیا را تعبیر و تفسیر نمایند - حالانکه صحبت در مورد تغییر دنیا است
اری نبیل مزاری اصلی میداند که به کرامت انسان توهین ننماید و چون کرامت هر انسان ازتعرض مصون است وباید باشد -
از اینرو سپاسګزارم که نبیل عزیز اصلی صف خودش را با صراحت از« ادم کاه خور» جدا ساخته است و به این میکویند شجاعت مدنی
در مورد اینکه من در کدام کشور پناهنده ام - یک دنیا سخن دارم
از خود بپرسید ګه چرا فغان ستان چنان پنداشته میشود که زمامداران اش طویله خویان ای باشند که « ادم ها را کاه » بخورانند و انسانها از تعفن طویله ای کاه خور ها فرار نمایند ؟
من وقتی پا به مسجد ومدرسه ومکتب ګذاشتم - هنوز حامدکرزی چشم بدنیا نګشوده بود ووقتی من با به صحنه سیاست ګذاشته بودم حامدکرزی در پشت کانتین مکتب سید جمال الدین افغانی شور نخود میخورد و زمانی من از افغانستان تبعید شدم – مینوییسم وقتی که تبعید شدم -« بابای «شما « ادم کاه خور « محمد ظاهر شاه پادشاه تان بود و حامد کرزی در پشت کانتین مکتب محمود طرزی در دارالامان بازی ګوشی مینمود. از اینرو مطمین باشید که تاحال نه شاه نه رییس جمهور و نه اعوان وانصارش ونه فرد اول ریاست حمهوری نتوانسته من رابه آخور کاه خورها را بکشانند - از دیګران چه بنویسم ؟
درمورد حکمت یار وملا عمر که زیاد نوشته ام و درمورد استادشان کخ در طویله ها بیده ودرشته پخش میکنند یعنی ای – اس – وام آی شش هم کم ننوشته ام .
هرګاه شرایط جامعه فغان ستان انسانی ګردد وانسانها دعوت به کاه خوردن نشوند و یا در طویله یا کرد های رشقه به زنجیر بسته نشوند - آنوقت باز نبیل مزاری دروغین خواهد فهمید که باقی سمندردر کدام کشور پناهنده است ؟
در کوه های یمګان یا البرز ؟
یا در میان انجمن انسانها وشاید نبیل مزاری اصلی در آنجا شعری از واصف باختری رابرای همه زمزمه نماید یا از ناصر خسرو چکامه ای را برای ما بخواند
نبیل مزاری دروغین
پیشنهاد مینمایم
کاه نخور
با کاه خوردن ادم نمیشوی
بانام مستعار ننویس
از نام دیګران سو استفاده نکن
درطویله می پنداشتی که باقی سمندر - عرعر طویله سرایان را با زبان ګویای نبیل عزیزی نمیتواند فرق نماید و این خام خواندن طویله خویان است .
کاه خوردن را بس کن
آدم شدن با کاه خوردن ممکن نیست
بایست بند ناف خود را نخست از افکار راسیستی و طالبیسم ببری ومانیفست طالب وحزب اسلامی را نقد نمایی - بعدن یګ ګام بسوی بیرون شدن از طویله میګذاری و اګر نه چهار نعل به در ودیوار طویله پس لګدی زدن - تعفن راسیسم را بیشتر خواهد ساخت واین به سود تان نیست
نبیل مزاری دروغین
همین قدر بس است یا اینکه برایت افسار وپچاری و میخ طویله را بیجا بسته اند و فکر میکنی که با کاه خوردن ادم میشوی ؟
یک قمچین دیګریا چطور ؟
من موجودات ایرکه در طویله زندګی داشتند - صبحانه افسار وپچاری شان را میګرفتم ودر آخور دیګر در پیتو بسته میکردم و خودم راش بیل را میګرفتم وطویله را پاک میکردم و تاپاله و تپی طویله را به یک تکری و سبد بزرګ انداخته و روی شانه هایم انداخته و دربام هموار میګردم تاخشک شوند وبعد از خشک شدن انهارا دوباره در یک جوال می انداختم و در هیزم خانه برای سوختاندن ذخیره میکردیم و زمستان ها در تنور میسوختاندیم و هم تابه خانه ما ګرم میشد و هم نان را در تنور پخته میکردیم .
طویله- طویله بود وحیوانات پیچاره در طویله بی ازار بودند و هیچ نوع راسیست نبودند و هرکدام ازحیوانات در طویله - با همدیګر در یک طویله به ارامی بسر می بردند ـ من در همین فصل زمستان سال برای شان کاه را با بیده ( رشقه خشک شده وتاو داده وچوتی کرده ) درشته میسا ختم و روز دوبار برایشان در آب خور سنګی نزدیک چاه مسجد جامع ما آب می دادم ـ
یګان دفعه که بی سری میکردند – برای حیوانات می ګفتم « اوش – هوش – اوش – سمال – سمال اوش –هوش » – باز آرام میشدند
نبیل مزاری دروغین
از نام دیګران سو استفاده نکن و بنام یکی از طویله نشینان نام بنویس - تا من خوبتر به دادت برسم

یکبار کتاب ای بنام کلیله ( Animal Farm یا قلعه یا طویله حیوانات از اورل را بخوان
ودمنه را بخوان یا ممکن از عبید زاکانی چند صفحه بخوان وببین که حتی میان کاه خوردن ونانخوردن چه حد فاصله وجود دارد ؟ .
نوبت خواندن در باره بلقیس و سلیمان و داستان هد هد هم خواهد رسید تا اینکه اماده خواندن منطق الطیر شوی و برای درک نمودن فرید الدین عطار اماده ګردی وبدانی که سیمرغ چه پروازی دارد؟
با کاه خوردن آدم نمیشوی
کتاب بخوان
نخستین کلمه ای که برای پیامبر اسلام در غار کوه کفته شد میدانی چیست ؟
اقرا ً
اقرا ُ
بخوان
بخوان و بدان که
ن ُ القلم وسیسطرون ُ
چه معنی دارد و بدانکه
خداوند هیچ قومی را تغییر نمیدهند تا که خود قوم برای تغیر خود حرکت نکند
به نزدخداوند مسلمانان بهترین همانا پرهیزکاران است نه خود کشان و دیګر کشان وزور ګویاڼ

خداوند مسلمانان ادم را خلیفه الله به روز زمین میخواند یعنی نایب خدا .خداوند ادم را نایب خود در روی زمین میداند و اشرف مخلوقات میداند ولی تو برایش تاهنوز « کاه تجویز میکنی تا بخورد و ادم شود- حالانکه برای مسلمان کشتن نفس یک انسان مساوی به کشتن بشر است و در دین زور نیست و لکم دینک ولی الدین مطرخ است !
البته افرادی که در طویله میخواهند آدم شوند وکاه بخورند – چه دانم که تاچه وقت خواهند دانست که کشتن یعنی چه ؟
این ظلم به خودت است
نترس خداوند مسلمانان درکتاب - کتاب خود - قران - ګفته است که :
لیس لا انسان الی ماسعی ُ
یعنی ګسی که سعی وکوشش نمیکند انسان نیست
کوشش کن تا ترک عادت نمایی و ازکاه خوردن بپرهیز و کتاب بخوان
یک غوزه خار و یک توته نوشادر هندی را برای روز مبادا یت در بالای لخک دروازه طویله نکهداشته ام که امید وارم برای بار دیګر ضرورت نباشد
یار زنده وصحبت باقی

آنلاين بنگريد : باجنایت نمیتوان عدالت را برقرارساخت

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس