صفحه نخست > کارتون > مه فيصله خوده در مورد کامبخش پس گرفتم. دگه مره آرام بانين

مه فيصله خوده در مورد کامبخش پس گرفتم. دگه مره آرام بانين

کارتونی از عتيق شاهد
يكشنبه 3 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای مجددی همیش به حیث نک وصیله دین در دست اجانب بوده و خواهد بود

  repondre message

 • نعمت الله مختارزاده 1/2/2008
  شــهر اسن آلـــــمان
  شاخ کرگدن

  ( یــونـسِ قــانونی ی ) قـانـون شکن خــــاینِ مـــلـی و ، غـــــــدّارِ وطـن
  قـــاتــــل و ، بـــدکــاره و ، قـــاچــاقبر جـانی و ، زانـــی و ، دزد و قــــبـرکـن
  لاشـــــه خــــورِ مــافــــیای ارتــجــــاع چـون شــــغال و گرگ و کـفتار و لَـبَـن
  مُــفسدِ مــــلـعونِ ، چــون شـمر و یـزید بنـــــدۀ نــمــــرود و ، شـــــدّادِ شَـمَـن
  با (ضیا مسعود) و (برهان) و ( فهـیم ) ارتـــــباطی حــــاصـل ، از زیـرِ چـپـن
  جـنـس بـــازی کـــــردنِ با هــــمدگــر فاعــل و مفعـول ، مـردنـد و ، نــه زن
  ( خــــــرّمِ قـانـغــــوذکِ ) غـــنـدل نــما پشتِ (حکمـتــیار )، رقص و هــم اتـن
  آبـــــرومـــــندی یــی ، هــر بی آبــــرو ریـشِ ( گلب الدین ) و، صابون و لگـن
  ( اتمر) از چپ ها گریزان سوی راست بــر تنش ، ( طالــب ) نـمـایـد پـیــرهـن
  از ( رحیمِ وردکِ ) ( گـیلان ) پرست پـای لنــگش ، بـــنـد مــانــده ، در لجـن
  لیک ( ربـانی ) نــگــر ( برهــانِ ) دین دامــنش بــــالا شـد و ، پــــاره یـخـن
  وحـــدتِ ملـــی ی مــــا ، انــدر خــطـر از دخـــالت کــــــردنِ ، هــــر بد دهـن
  تـا ( قـوچِ جنگی ) شـــــدی بـرنامه دار نفرتِ دیــن ، در دلِ هـــر مـرد و زن
  آنکـــــه بـــودی مــــادرِ فحــشای دهــر از جـــــفا دُوزد ، بـــه بــاورهــا کـفـن
  حکـــــمِ تکـفـیـرِ هـــمــه روشـــنگــران میکـــند اعـــلان ، واضـیـــح و عَـلـَن
  برخلافِ ساز و ، آواز اسـت و رقـص دوسـت دارد ( ضربِ شاخِ کـرگـدن )
  حـــال شـــوقِ ( بـلـخ ) دارد خــــامه ام تــــا خـبر گــیـــرد ازان شــــهرِ کـهـن
  ( کامبخــش ) ، آن قــهــرمـانِ راسـتگو شــــد اســـیرِ کـرگـس و ، زاغ و زغـن
  تاجـــــرانِ دیـــن ، بــــر او تـــاخـتـنـد بهـــرِ نــفـــع و ، کاسبی ی خـویـشـتـن
  ابـتـــــــداء ، تـایـیــــد آمــد از ســـنا امـــــــرِ فـــــوری یی ، بــه دار آویختن
  ( صبغـت الله ) شـد پـشیمان زیـن سخن اشــــتباهِ فــنی یی ، گــفـــت ، آن غَـبَـن
  لیــــک مـیـتــرسم کـــه روزی دیگـری نـــقـصِ تخـنـیـکی شود ، نــــه سهوِ فَـن
  وا ازیـــن نـــمــرودیـــانِ ، بــی خـــــدا کارشـــــان اعـــدامِ ، هــر مـــردِ حَسَـن
  قــاضـی و مــفـتـی و مــــــلای دَغَـــــل چـــون عــزازیـــلانِ دارنـــد و ، رَسَـن
  از جـفــــــا و جــــورِ ایــن نـابِــخـرَدان میهــنِ زیـــــبای مــا ، بـیـت الــحـزن
  بایــــــد ایــــن اهــــــلِ عمایم ، از وفــا دل بـــــه دست آرنـــد ، بـا نـرمِ سخـن
  در فــــضای مـنطـــق و ، روشـــنگری چــــون مریخ و مشـــتری و چون پَـرَن
  پس معــــــاشـــر بــا هــــمه اهـلِ جهان پُــر گلِ وحـــدت شــود ، دشـت و دمَـن
  جــــانِ خــــود کــــردن فــــدای همدگر نـــــه ســـرِ انســـان را ، از تــن زدن
  با یهـــــود و ، گبر و ، هندو و ، نصار در نـهـــــایـت ، روح و ریحان زیسـتـن
  ایــن بُـــوَد ، نــــام و نـشـــانِ ، آدمـی تخـــــمِ اُلـفـــت را ، بـــه دلـها کاشتـن
  « نعمـــتا » ، ایــن نقـدِ تُـنـد و بانمک بــــهـتـر از لعـــــلِ بـــــدخشـان و یمـن

  repondre message

 • طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز طنز

  داستان محاکمۀ محترم محمد یونس قانونی ، در یکی از محاکم وجدانی ، با قضاوت جناب پروفیسور استاد برهان الــــدین ربانی معروف به خوجیین ، به فرمانِ حضرتِ محتــــرم صبغت الله مجــددی

  قوطیِّ عَطار

  روزی ( قانونی ) بــه فکـــرِ ، کارِ ناهنجار شد + دیگِ شـــوقش جــوش آمــــد ، واردِ بــازار شد

  هـرطرف بیصبر و طاقت ، میدوید و میچریـد + تـا بـــلاخـــر، وارد انــــدر کــوچــۀ دلــدار شد

  خوشنما ، خوشهیکل و خوشخو و خوشگو ، دلبری + شـــد میسر ، زانکــــه وعـده ، دالر و دینار شد

  خــانـــۀ او را کــــرایــه کرد ، از شب تا سحـر + عـاقبت پــــولِ اجــــاره ، منکـــر و انکار شد

  صاحبِ خـــانــه شکایت کـرد ، بر دارالقضاء + محکمه دایـر ، وَ هـــردو ، روبرو احضار شد

  قاضی چکش را بـــــه روی میز کوبیدن گرفت + تاکــــه خاموشی ، حکمفـــرما به گیر و دار شد

  گفت ! شـاکــی گشــته از آقـا فـلانی ، خانمی + باید هــــردو حاضر انـدر محضرِ حُضّار شد

  مـــدعــی و مُــتَّــداعـی ، رو بــه روی همدگر + پرسش و پاســــخ ز ایشان ، دمبدم تکـرار شد

  مــدعی گفـــــتا کـــــه این مــردِ فضول و بیحیا + پـــــولِ ما را می نـــــــداد و ، باعـثِ آزار شد

  گفت قاضی ! متهم را ، پـــولِ ایــشانرا بـــــده + یــا دلــیل و حُجَّـتی ، تـا فـرقِ تـار و مار شد

  گفت ! ای قاضی ، اجـاره کرده بودم خانه اش + اختلافِ شرط ظـاهر، یک ، دو، سـه و چار شد

  ابـــتداء گـــفتا ! مــناسـب خــانـــۀ با آب و تاب + دارم و، شرط و شرایط ، عکس ، وقتِ کار شد

  خـــانـــۀ خیلی بــزرگ و ، پُرنم و ، بوناکِ او + بـــرســرِ تـــرقــیـدۀ مــــا ، کُهــــنۀ دســتار شد

  زان سبب ، هـــــرگز نپردازم برایش ، حبه یی + وعـــدۀ گل داده بود و ، ظاهــر آخر خار شد

  قـــاضیا ! والله و باالله ، گـر تو بودی جای من + پـــاره تــا دامن ، گـــریبانش ، هـزاران بار شد

  لـــیک بــا تــدبـیـر ، بـنـمـودم بـیـــــانِ ماجــرا + بامهارت زان معما ، خرقِ هـــر ، اَســـتار شد

  حــال بــنــده ، انـتـظـــارِ حکــم و فرمانِ شما + آنچـه صادر گشت ، طاعت کردنش اِجبار شد

  بعــد ، قــاضی گفت ! حـالا مدعی را بشنویم + تــــا کـــــه فــــرقِ بـــرّۀ مظلوم ، از کفتار شد

  مــدعی گفـتا ! تمیز و خشک و تنگِ خانه ام + یــک شـــبی در اخـتـیـارِ ، مَـــردَکِ غــدّار شد

  از سرِ شب تاسحــــر ، بــــالا و پـایـان می تپید + گویـیـا ، بـــزکش ز بهـرِ بُز ، به یک پیکار شد

  یا که چاپ انداز ، روی اسپِ خود چون دوستم + شــاخِ گـــاوِ نر گـــــرفته ، بر سرِ آن سوار شد

  یــا بـسانِ نانــوا ، با آرد ، آب و هـــم نــمک + درطغاره مُشت و ، روی تخته یی ، همـوار شد

  یا حلـــیم و دلــــــده و ، کـــاچی و کله پـاچه را + دیگِ سنگی پُـــر، حضـورِ حضرتِ سرکار شد

  حـــــال بــنـمایـــم ، ثـبـوتِ ادعــای خویشتن + پُــرسـشی دارم که باید ، پاسـخش اظـــهار شد

  ای کـه میگویی ، بزرگ و پُرنم و بوناک بود + حـیـف انگشــــتانـــه ام را ، تهـمتِ پــیزار شد

  اوّلا ً پـــــرســــم کـه وقتی ، واردِ منزل شدی + خـــورجین ، داخــل و یا بیرونِ در ، بگـذار شد

  گفت ! نه ، من داخل و ، خورجینها بیرونِ در + گـرچـــه کوشش در زمینه ، خیلی هـا بسیار شد

  مــدعی گفـــتا ! اگــــر اتــاقِ من بودی بزرگ + خـــورجـیـنهــا نیز همـــرایـت ، درونِ غـار شد

  پس شـدی ثابت ، مناسب بود و کوچک ، منزلم + لعنتِ حــق ، بـــر ســتمکار و جــفـا کـردار شد

  حـــال بــایــد پرسشِ ثـــانی ی ما را ، پاسخی + تاکـــه فــرقِ کوته هـای خشک ، از نمدار شد

  آب پاشی کـــردی یانـــه ، در درونِ خــانه ام ؟ + راست گـــو ، ورنـــه حقیقت ، با قسم اقرار شد

  گفت ! آری ، آب پاشی کــردمش ، چندین بار + ورنـــه نــامردیِّ ما ، فـــــوراً نــمایــاندار شد

  با تبسیم گفــت ، آن خــانـــم ، کــه در اُتاقِ نَم + آب پاشـــیدن ، نـــه کــارِ عـــاقل و هشیار شد

  خــــود بیان کــــردی دلیلِ خشـکیِّ سـوراخِ را + حُجَّت و بُــــرهــــان کجا ، بهتر ازین گفتار شد

  بر تمیز و خشک و تنگ و ، باصفای خانه ام + تهــمتِ بُــو و گشـــاد و نَــم ، چـنـیـن آمار شد

  گفـــت قاضی ، مدعی را ، پاسخی بر بوی بَد + تا عــدالت هـم ، ز خوابِ نازِ خود ، بیدار شد

  با مهــارت گفـت آن خـانـم ، کـه بالا خانه را + در اجـــاره داده بــودم ، لیک اســـتعمار شد

  بی اجــازه رفـــته در تاکــو ، فُــضولِ بی حیا + فـــرقِ آخـــور بایدش ، از قــوطیِّ عــطار شد

  بعد ازان دارالقضاء ، این فیصله ، اعلان کــرد + تاکـــــه جـــرمِ متهــم ، بر دیگـران پندار شد

  فیــــصله این بود ، قـانــونی بپردازد دوچـــند + ورنـــه بســـته از فــلانش ، بـر فـرازِ دار شد

  ناگهان دیــــدم تفنگســـالار ، چــون مور و ملخ + آنقــدر باریـــد ، گــــویی محکـــمه مردار شد

  دَورِ (قانونی ) گرفته ، بردنش با ساز و رقص + از بـــد اخلاقی ، رییسِ بانـــــدِ جنگسالار شد

  حـال ، در شـورا ریاست میکند ، با کشّ و فشّ + ترس دارم ، کرسی یی جمهور ازان دُمدار شد

  زانکه میخواهـــد به دست آرد ، زمـــامِ مملکت + بانک هایش بعد ازین پر ، رُبل و پر کلدار شد

  گاه در انگلیس و ، گه در دُبی و ، گاهی سویس + بکسِ پر از دالرش ، الــــــماســـۀ گوشوار شد

  آنچه را « نعـمت » شـنید از دوســـتانِ باوفـــــا + کــــرد مـنظـومش کـــــه شایـد زینتِ اخبار شد

  repondre message

  آنلاين بنگريد : مه فيصله خوده در مورد کامبخش پس گرفتم. دگه مره آرام بانين

 • باندِ مافی های افغانی

  ای مسلــمانان ! مسلـــمانی چه شد + جــوهــــرِ اعـــلای انسانی چه شد

  حاملانِ ، ریش و پشم و ، هم چپن ! + رهــــنمای راة یــــزدانــی چه شد

  کاســـبانِ دین و مـذهب ، هرطرف + معنی و تفــسیرِ قــــــرآنی چه شد

  جانِ هــم افتاده چون موش و پشک + استخــوان و گوشتِ قربانی چه شد

  کرگس و کلمرغ و زاغ و ، ای زغن + بلبلِ خــوشخــوانِ روحانی چه شد

  آتشِ بغض و عــداوت ، شــعله ور + نـفـت و گــازِ خــامِ ایرانی چه شد

  مادرِ طالب کـــه بــودی ( بینظیر ) + بی پــدر ، نــوزادِ شــیطانی چه شد

  ( صبغت الله ) و کش و فش هــای او + شوکتِ ( سیاف ) و (گیلانی)چه شد

  ( دوستُم ) ، هرگز نداند از کجاست + نطفه از چین است و جاپانی چه شد

  نــوکــــرانِ دالــخــــورِ اجـنـبـی + همچو (گلبدالدین) و ( ربانی)چه شد

  خـــوردنِ خــونِ یـتـیـم و بیوه زن + دولت و شــــورای بُرهـانی چه شد

  لاجـــــورد و ســـنگـــهای قیمتی + لعل و مرجانِ بــدخـــشانی چه شد

  ( یونسِ قانونی ) ی ، قـانون شکن + دزد و قـاتـل ، جـانی و زانی چه شد

  چــرس و بـنـگ و دالــر و الماسها + در ( دُبی ) وِیــلای سلـطانی چه شد

  ای ( ضیا مسعودِ ) از حــق ، بیخبر + بانـدِ مافی هــای افـــــغانی چه شد

  مـارشــالِ فـیـل و جـنـرالِ شُــــتُر + زورگــــویِ تـخــمِ حیوانی چه شد

  ( خُــرم ) قـانغوزکِ ، افـسانــوی + چــون شِـلِند و ، اژدرِ ثـانی چه شد

  اینجهان ، هـرگز وفا ، برکس نکرد + ( هیتلرِ ) خـونخـوارِ آلـمانی چه شد

  « نعمتا » بس بس که طاقت طاق شد + از دلـــم گپ های پنــهانِی چه شد

  repondre message

  آنلاين بنگريد : مه فيصله خوده در مورد کامبخش پس گرفتم. دگه مره آرام بانين

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس