صفحه نخست > دیدگاه > چرا امیرزی سنگین مشمول تحریمهای سازمان ملل متحد نمی شود؟

چرا امیرزی سنگین مشمول تحریمهای سازمان ملل متحد نمی شود؟

پرویز "بهمن"
سه شنبه 6 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خبرگذاری بی بی سی ودیگر خبرگذاری های جهانی از شامل شدن نام شبکهء حقانی درلست سیاه سازمان ملل متحد خبرداده اند. درین خبرنامه آمده است که کمیتهء ویژه ای بررسی پروندهء طالبان درشورای امنیت سازمان ملل متحد شبکهء حقانی را بخاطر اجرای یک سلسله عملیات تروریستی منجمله حمله بالای هوتل کابل (سرینا) درسال 2008 میلادی که منجر به کشته شدن هشت نفر وزخمی شدن ده ها نفر غیر نظامی گردید وحملهء مشهور بالای هوتل انترکانتینتال کابل درماه جون سال 2011 میلادی که منجربه کشته شدن یازده تن غیرنظامی وشهادت دو تن پولیس دولتی گردید این شبکه را بحیث شبکهء تروریستی شناخته وآنرا درج لست سیاه خویش نموده است.
همچنان شبکهء حقانی در حمله بالای سفارت امریکا درکابل درماه سپتمبرسال 2011 میلادی وحمله بالای مقر فرماندهی قوای (آیساف) که درآن نزده تن افراد غیر نظامی شهروندان افغانستان به شمول شش کودک به شهادت رسیدند مسؤول شناخته شده است.
خبرگذاری میفزاید که شبکهء حقانی مسؤول بعضی اختطاف ها وعملیات هم آهنگ باطالبان ودیگر ملیشه های نظامی مخالف دولت برضد نیروهای خارجی درافغانستان نیز شناخته شده است.
سازمان ملل متحد گفته است که شبکهء حقانی مسؤول بسیاری ازعملیات گروگانگیری درپاکستان وافغانستان منجمله به گروگان گرفتن یک افسر امریکایی بنام (باور برگدال) که بیش ازسه سال را دراسارت طالبان گذشتاند می باشد.
رهبری عملیاتهای نظامی را درین شبکه شخصی بنام عبدالرءوف ذاکر درولایات کابل؛ تخار، قندوز وبغلان بعهده داشته است. این شخص مسؤول سربازگیری؛ تربیه وتجهیز وتمویل گروه های دهشت افگن درولایات مذکور نیز بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حالا یک سلسله تحریم ها را علیه این گروه وضع نموده است که ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و مسدود ساختن دارایی های این شبکه بخشی از تحریم ها است

اما رفیق شیرزاد ازشهرمالموی سویدن گزارش میدهد که این شبکه همین اکنون درشهرمالموی سویدن فعال می باشد.
رفیق شیرزاد ازقول الحاج عبدالوکیل صاحبزاده گفته است که امیرزی سنگین وزیرمخابرات دولت کرزی باوجود سابقهء خلقیگری اش که درزمان حفیظ الله بحیث معین وزارت مخابرات ایفای وظیفه می نمود درشب سقوط رژیم منحوس امین او بحیث یک نمایندهء فوق العادهء رژیم امین ازطرف مقامات سوید دعوت گردیده بود ودراستوکهولم بسر می برد که ناگهان خبرگذاری ها خبر سقوط رژیم فاشیستی و دیکتاتور جبار وعوام فریب را نشر نمودند وامیرزی سنگین نیز موقع را غنیمت شمرده و درین کشور پناهنده گی سیاسی اختیار نمود. او بعدا یکی از اعضای فعال شبکهء حقانی گردید وکمکهای مالی زیادی را ازکشورهای اسکاندناوی بنام جهاد علیه شوروی سابق به شبکهء حقانی فرستاده است. امیرزی سنگین حالا نیز با این شبکه روابط تنگا تنگ وسری دارد وبرادرش (پستک) مسؤول جمع آوری کمکهای مالی درشهرمالمو برای این شبکه می باشند. (پستک) چندین بار توسط پولیس سوید به جرم قاچاق انسانها نیز به زندان رفته است.

امیرزی سنگین برعلاوهء ارتباطات تنگاتنگش با شبکهء جنایتکار حقانی، یک شخص متعصب وپشتونگرا نیز می باشد، وخودش را وجدانا مسؤول عملی ساختن پلانهای محمدگلخان مهمند درافغانستان میداند. او خیلی زیرکانه میخواهد درتذکره های الکترونیکی هویت تباری باشنده گان غیرافغان را محو نموده وزیرنام وحدت ملی وهمبستگی ملی همه میراثهای فرهنگی این کشوررا پشتونیزه نماید. حرص وآز وپول پرستی این شخص بحدی است که باوجود برخورداری ازمعاشات دالری و امکانات وافر مادی در دولت کرزی بازهم چشم ازکمکهای خیریهء موسسات رفاهی دولت سوئد نمی بردارد بخاطریکه اولادهایش را ازکمکهای خیریه ونظام رفاهی سویدن محروم نساخته باشد بایک حیلهء قانونی توانسته است که همه را بدامان مقامات سوئد بیندازد.وی با توسل به این حیلهء قانونی خانم واولادهایش را مطابق قانون دولت سوئد رها نموده وخودش درکابل ازدواج دومی نموده است.

ازراست بطرف چپ نفرسوم وچهارم سرمعلم یاسین شوهرهمشیرهء امیرزی سنگین والحاج شهزاد گل نمایندهء مولوی حقانی، چند بار درشهرمالمو به نفع طالبان تظاهراتی را سازماندهی نموده اند.
منبع: زرنگار

شهرمالموی سوئد ازجمله شهرهایست که فاشیسم مذهبی با فاشیزم قومی پشتونی دست بدست هم داده اند که برای دختران جوان واطفال پشتون آن شهر فضای رعب و وحشت را آفریده است ولی نویسنده گان زبان پشتو چون حبیب الله غمخور درسایتهای انترنتی پشتو چون : دعوت وتول افغان ولر وبر وروهی وبینوا قبل ازآنکه به زوایای منفی ورشد افراطیت قومی واسلامیزم درآن شهر درمیان پشتونها انگشت بگذارند، غم افغانهای آنطرف مرز سراپای وجودشان را بحدی پیچانده است که برطبل دلخراش مرز دیورند هنوزهم می کوبند؛ درحالیکه افغانهای آنطرف مرز، بدهن این افغانها پیاز را هم ریزه نمی نمایند؛ آنها بحیث شهروندان کشور پاکستان سالها ازبودجهء دولتهای قبیلوی افغانستان تغذیه شدند ولی حالا منافع خویش را درحفظ تمامیت ارضی پاکستان وصدور جنگ و وحشت وتروریزم به کشورافغانستان میدانند.

این نویسنده گان بخاطرحمیت جاهلانهء پشتونوالی برای یک روز هم ازآن شهر درمطبوعات تاری ننوشته اند که برعلاوه شبکهء حقانی، دفتر حزب اسلامی گلبدین نیز به شکل غیررسمی درآن شهرفعال بوده وقریب رحمان سعید
هرماه ازناروی به آن شهرسفرنموده ومردم را تشویق به جمع آوری پول اعانه به جنگجویان حزب اسلامی می نماید.

این افراد واشخاص مساجد را به مرکز جمع آوری پول برای جنگجویان جنایتکار حقانی وگلبدین درآورده اند
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • اینکه زن واولاد خودرا بدولت سویدن سپرده این هم ازغیرت افغانی اش ناشی میشود

  • وزارت مخابرات تحت رهبری امیر زی سنگین وظیفهء پیاده نمودن قدم به قدم پروژهء پیشنهادی سیزده مادهء دویمه سقوی را به عهده گرفته ودارد آن را آرام آرام عملی می نماید. این خلقی دوآتشهءفعلاْ ماتریالیزم دیالکتیک یعنی تیوری علمی انکشاف جامعه وتغییرات انقلابی آن را نا کار آمد دانسته وبه نفع زحمت کشان جهان نه دانسته بلکه در پی انکشاف وپیشرفت زحمت کشان قبیله مطابق تیوری مانیفست دویمه سقوی برآمده است. می خواهد باپیاده نمودن پروژهء تذکرهء الکترونکی وگنجانیدن نام قوم خود افغان یعنی پشتون وحذف هویت سایر اقوام از سند هویت بزرگترین ومهمترین بند از بند های کتاب دویمهء سقوی را که همین اشاعه وپخش هرچه بیشتر کلمهء افغان را به پیروان خود تاکید وتوصیه می نماید را عملی سازد.

    • امیرزی سنگین وزیر مخابرات ازگروپ کاری حامد کرزی بسیارمتعصب خودخواه و منافق قبیله ای است ، دشمن غیرپشتون ها است شیطنیتش ازچشمانش و ازنگاه های تبعیض آمیزش هویدا است برضد اتحاد و ترقی برابری افغانستان
      است ازای طورشخص خوبی نمیبراید گژدم زیربوریا است و من الله توفیق

  • یکی از خیانت های دیگر امیر زی سنگین آوردن انترنت از پاکستان است با این کار اکنون تمام مراودات دفاتر دولتی افغانستان بوسیله آی اس آی کنترول میگردد آقای سنگین عمدا خواسته در بخش خدمات انترنیتی نیز کشور ما را وابسته به پاکستان نماید در حالیکه افغانستان می توانست به قیمت ناچیز خدمات انترنیتی را در داخل کشور تهیه نماید. منصور

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس