صفحه نخست > دیدگاه > موافقت نامه قطر فرع پیمان استراتیژیک با آمریکا

موافقت نامه قطر فرع پیمان استراتیژیک با آمریکا

قدیر علم
جمعه 13 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

دیکتاتور های دموکرات شعار با تناقض گوئی ودو رنگی در درامه های حراج گزاری حیثیت واعتبار کشور وملت در یک زمان نقش های مثبت ومنفی را بازی میکنند هر چند فضا آرام به نظر میرسد اما سر نوشت کشور بخاطر عدم إعتنا به نمایندگان ملت با دیکتاتوری نرم رقم میخورد حس تمامیت خواهی ،تک محوری ،قانون گریزی وإعمال خواستهای فردی ارگ نشینان بر نمایندگان مردم، بی إعتنائی وتناقض گوئی در سیاست جلوه های روشن از حکومت مستبد ودیکتاتوری دموکرات شعار است . حکومت مردانیکه با نگاه سرد وچشمک زدنهای إهانت آمیز ارزش های دینی وملی را توهین وساختار های اداری، سیاسی وإقتصادی کشور را در هم شکستند و با تعدیل خود سرانه نام جرگه بزرگ که در قانون اساسی تعریف شده است جرگه عنعنوی مورد ذوق را دائر و بر افتضاح امضای کور کورانه پیمان استراتیژیک امنیتی با آمریکاکه پنج سال قبل در کامبدوید با حضور بوش به امضا رسیده است بنام حمایت ملت سر پوش گذاشتند ودر پیوند با همین قرار داد بر نامه تسلیمی تدریجی قدرت به طالبان از زیر چپن شیخ های عرب آغاز یافته است.

موافقتنامه قطر فرع پیمان استراتیژیک:گشایش دفتر طالبان در قطر پدیدۀ تازه با پیشنه طولانی باید مورد ارزیابی قرار گیرد از زمانیکه اصطلاح جرگه امن بر سر زبانها افتاد که سران حکومت با چشمان نمناک وگلوی گرفته در ترکیب هیئت جرگگی به سراغ آدرس ودفتر یاران گم شده وارد اسلام آباد شدند وشورای عالی صلح ویافتن آدرس حالت پیشرفته ویا نتیجه تلاشهای همان زمان است پشت در های بسته در موافقت با استخبارات کشور همسایه صورت گرفت. سالهائیکه لهجه گرندانی غیرت افغا نی ام را تغییر داد، پاکستان را بهترین دوست ومخالفین مسلح را برادران نا راضی لقب داد واز همان زمان تا حال بر نامه های سیاسی دولت را کاملا درهمین دو محور متمرکز ساخت.این حکومت کابل بود که در روز های نخست گشایش دفتر وآغاز مذاکرات با طالبان را در خارج از کشور مغایر مصالح ملی واستقلال سیاسی افغانستان می پنداشت ، مردم خوشباور افغانستان هم غرور واستقلال بیهوده را هفته ها رجز خوانی کردند. تا اینکه شرائط راطور آماده ساختند تا طالبان آماده گی خودرا به مذاکرات صلح مشروط بر به رسمیت شناختن دفتر شان در قطر بإعلان کنند وحکومت کابل هم بحکم الصلح خیر ویا صلح نیاز ملیست و هیچ کس حق مخالفت با این امر خیر که ضامن استقلال وثبات افغانستان است را ندارد و بپاءٌ موافقت نامه گشایش دفتر طالبان در قطر من حیث یک نیاز ملی از طرف وزیر خارجه افغانستان امضا شد وزیر دیروز گشایش دفتر طالبان را در قطر مغائر اصول جامعه جهانی ومصالح ملی افغانستان میدانست اما دیگر آن درس را باز خوانی نخواهد کرد .

آیا واقعا حکومت کابل در آغاز با گشایش دفتر طالبان در قطر مخالف بود؟ نه خیر دیوانه بکار خود هوشیار است با آنکه مؤلفه وعناصر هستی ووجودی این حکومت را بی کفایتی، تنبل سالا ری، قانون گریز ،بی حرمتی، بی تفاوتی، تناقض گوئی ، مردم فریبی، نفاق إفگنی وخود کامگی تشکیل میدهد باز هم این حاکمان تحمیل شده بخاطر اتمام حجت ودفع إعتراضات احتمالی اینده درامه های ریا کارانه را براه می اندازندگو اینکه با امضای چنین قرارد ها وتعهدات به رضا ورغبت خود تن نداده اند بلکه فشار های خارجی ونیاتز های داخلی دلیل اصلی گردن نهادن به این تعهدات بوده.البته نمونه های افتصاح آمیز این درامه ها در تاریخ افغانستان کم نیست. مثلا عبدالرحمن خان معاهده دیورند را برضا وطیب میل امضا کرد بعدا تیم حامی خط این دیکتاتور مسئله فشار وإجبار انگلیس را تبلیغ وامضای معاهده دیورند را تحمیلی خواندند وحالا ایشان هم میخواهند اگر در متن این قرار دادها تمامیت ارضی واستقلال افغانستان صدمه می بیند باید از همین حالا صحنه سازی کنند که گویا به امضای چنین قرار داد راضی نبوده اند بلکه خارجی ها زور مند شرائط را طور آماده ساختند که ایشان مجبور به امضا شده اند وآیندگان شان نیز روایت این چنینی را بخورد مردم بدهند تا تاریخ نفرین شان نکند اما، نه همان طوریکه عبدالرحمن خان ازین نفرین در امان نیست گور حاکمان فعلی ما هم از عرق شرم برای ابد نمناک ومتعفن خواهد بود...

سیاست إغوا وفریب:برای جلو گیری از سوء ادب نباید رهبری حکومت فعلی را دروغگو گفت بایسته ویا شایسته است تا واژه تناقض گوئی و نا استواری در سیاست را بکارربرد. اینکه چرا در آغاز هر بازی سیاسی دفتر ریاست جمهوری وسخنگویان تیم در مورد ماهیت، أهمیت وچگونگی یک معامله سیاسی مانند بستن قرار داد ها با کشور های خارجی ویا معامله با مخالفین تجاهل عارفانه نموده وگاهی هم عکس العمل منفی نشان میدهد نتیجه آموزش ودرک صحی از جامعۀ افغانستان است که توسط جامعه شناسان خارجی برای رهبری فعلی کشور داده میشود..بدون تردید حکومت افغانستان وتیم تمامیت خواه وانحصار طلب اطراف ارگ تمام بازی های سیاسی را در توافق وهم آهنگی با استخبارات منطقه وجهان انجام میدهد واما درربرابررسانه هاومطبوعات داخلی از آغاز وادامه مرموز این بازی ها اظهاربی اطلاعی نموده بعدا در مطبوعاتبرای کار های انجام شده ذهنیت سازی میکند.عقد قرارداد های وپیمانهای بزرگ با کشورهای خارجی بدون ارائه محتوای آن به پارلمان ویا نمایندگان ملت و توافق بر باز گشائی دفتر طالبان من حیث مخالفین سیاسی دولت از همین قبیل است.

ذهنیت سازی بعد از امضاء:!پیمان استراتیژیک با آمریکا قبلا امضا شده است تنها بخاطر إغوای ملت هیا هوی عدم پذیرش شرائط چون عملیات شبانه وواگذاری صلاحیت زندانها در مطبو عات راه اندازی میشود.اگر مردم افغانستان در عرصه سیاست خام نباشند بدرستی میدانند برای ختم عملیات نظامی آمریکا وناتو عمر چندان باقی نمانده است وشرائط دروغین مطرح شده از طرف کابل بطور طبیعی به حکومت افغانستان تعلق میگیرد.با آنکه جزئیات آنرا جزء چند نفر محدود کسی دیگری نمیداند باز هم دوسال است که با ذکر شرائط تاریخ تیر شده که گویا اگر شرائط ما پذیرفته نشود امضا نمیکنیم ذهنیت سازی میشود ویا وقتی از افتتاح دفتر طالبان در قطر صحبت میشود با آنکه حکومت افغانستان در ابتداء ترانه انکار وبی خبری را بگوش مردم می نواخت سر انجام معلوم شد که وزیر خارجه دولت مسئولیت تهیه وتدارکات وتنظیم دفتر برادران نا راضی را در قطر بعهده دارد وزیریکه خودش جهت إغوا وفریب مردم سفیر افغانستان را برسم إعتراض از قطر بیرون کشید اما حالا دیگر افتخار خدمتگذاری به برادران نا راضی را در قطر بدوش میگیرد .پر واضح است که این بازی ها بخاطر اتمام حجت وفرار از مسئولیت های ننگین اینده طراحی میشود. وبس ، این حکومت با دلالی و هنجار شکنی ها وبی إعتنائی به قوانین کشور وارادۀ ملت پایه های ساختار های حیات سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور و همگرائی ملی را به شدت متزلزل وباور وإعتماد ملی را در قبرستان مکر وحیله دفن کرده است،تنها راهی که برای اصلاح ومؤثر سازی نظام پوسیده باقیمانده مبارزه قانونمند، منطقی وملی در قالب یک حرکت وسیع وملی علیه دیکتاتور های دموکرات شعار است،.دیگر لازم نیست نیرو های ملی ومردمی و نهاد های مدنی وسیاسی با صدور قطعنامه ها وإعتراضات بی اثر وقت ضایع کنند حالا وقت ابتکار در طرح وبر نامه وراه اندازی إعتراضات مردمی بخاطر نجات کشور از ظلم آرام وخاموش است . ظلم واستبدادیکه با خنده وگریه بدرقه وتوجیح میشود..قیام ومبارزه علیه خدعه فریب وخیانت بخاطر نجات کشور وجیبه ملی وانسانی هر افغان خدا پرست ومیهن دوست است..

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس