IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > فراخوان شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان در اروپا در بارۀ تحریم سرتاسری اخذ تذکرۀ (...)

فراخوان شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان در اروپا در بارۀ تحریم سرتاسری اخذ تذکرۀ الکترونیکی باقید ملیت افغان

شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان در اروپا
سه شنبه 17 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

هموطنان شرافتمند!

وکلای ملت درپارلمان، مقامات رهبری احزاب وجریانات سیاسی، فرهنگیان متعهد، روحانیون آگاه وبیدارمردم، جوانان ومحصلین آینده ساز، تجاروسرمایداران ملی، پیشه وران وصنعتگران ایجاد گر، هنرمندان بارسالت وکافۀ مردم افغانستان!

چاپ وتوزیع تذکرۀ نفوس الکترونیکی بامعیار های امروزی چنین اسنادی در جهان معاصر، کاریست ضروری ومتناسب با نیازمندی های حیات جامعۀ افغانستان در حرکت بسوی مدرنیزم ومعیاری ساختن زندگی روز مرۀ مردم!

ولی باید است بخاطر داشت که در جریان تحقق وعملی سازی این کار بزرگ چند شرط اساسی وجود دارد که، عدم رعایت آنها بخودی خود، نتایج حاصله از اینکار را نه تنها به نفع مدرنیزه وانبساط زمینه های رشد مادی ومعنوی جامعه قرار نمیدهد، بلکه موجبات پیدایش بد ترین بحران اعتماد وروگردانی مردم از مدرنیزم ونو سازی حیات جامعه هم شده میتواند.

– اولین شرط تحقق علمی وعملی این موضوع مسآلۀ تکمیل احصائیه گیری دقیق نفوس کشوربا تثبیت حالات مدنی وتعلقات قومی واتنیکی هرفرد ساکن درمحدوده های مسکونی ایشان درین کشور است، که بدبختانه تا امروز عملی نگردیده ودولت های مختلف درافغانستان با انواع واقسام حاشیه روی ها مانع از تحقق آن گردیده اند.

- یکی ازشرطهای اساسی دیگر هم همانا تعریف هویت هر فرد با جمیع مشخصات انسانی از قبیل زبان مادری، تعلق اتنیکی، مذهب، محل تولد، شهروندی یا تابعیت، شغل، حالت مدنی، درجۀ تحصیل، محل سکونت فعلی، محل سکونت قبلی وغیره است که با کمال تآسف در سند فعلی بنام تذکرۀ الکترونیکی چنین چیزی بچشم نمیخورد.

- آنچه که ازهمه مهم تراست، ودر گذشته ها هم تلاشهای همه جانبه در جهت عملی شدن آن صورت گرفته، ثبت اجباری کلمۀ افغان درستون ملیت برای همه است که، در کشوری با طبیعت چندین ملیتی درتاریخ وترکیب جمعیتی خود، این موضوع همیشه معضله آفرین ومنشآ نفاق بوده وکوچکترین نفعی در جهت ایجاد فضای وحدت وهمبستگی درمیان اقوام وملیت های مختلف با خود نداشته است.

تلاش درجهت پشتونیزه سازی ازمجرای افغان سازی هویت همۀ باشندگان کشور یک تلاش همیشگی مراجع ونهاد های قبیلوی حاکم، ومقاومت مردم غیر پشتون در جهت خنثی سازی آن، یک جریان دردناک همیشگی درتاریخ کشور ماست که، طی ده ها سال نه پشتون سالاران از آن دست برداشته اند ونه هم مردم دیگر از آن پیروی وبخواست مراجع حاکم گردن نهاده اند.

ایجاد وتوزیع سند تابعیت یا تذکرۀ نفوس با قید ملیت افغان برای کلیه اقوام وملیتهای ساکن این سرزمین، آن دانۀ سرطانی در تاریخ افغانستان است که، از گذشته های دور تا امروز، پیکر این کشور زخمی وهزار پارچه را بخود مصاب، وهیچ یکی از دولت های گذشته وحال کشورهم، راه حل عادلانه وانسانی این موضوع را بادر نظر داشت واقعییت های موجود درین کشورهدف قرار نداده اند.

بنابراظهارات مقامات دولتی اگر توزیع این سند شیطانی ونفاق افگن، دربین مردم افغانستان تا شش ماه دیگرآغاز گردد ویا مردم ما جبراً به پذیرش آن مجبور ساخته شوند، یک موضوع تثبیت شده را بازهم باید است از نظر دور نداشت که:

اولاً با افغان نوشتن ملیت هیچ ازبیک، هزاره ، تاجیک، تورکمن، نورستانی، بلوچ، پشه ای، عرب، هندو، قرغیز، قزاق، قزلباش، تاتار، ایماق، سیکهه وغیره پشتون نمیشود، ثانیاً این موضوع موجبات ایجاد یک نفاق همیشگی با تلاشهای هویت ستیزی وهویت طلبی در بین مردم این کشور میگردد که به هیچ وجهی به نفع وحدت ویک پارچگی مردم در حرکت نمودن بسوی ملتسازی وپی ریزی یک نهاد سرتاسری بنام دولت واحد بر پایۀ ملت واحد نیست.

باید است صادقانه این سوال را مطرح وپاسخ گفت:

بطور نمونه کدام برادرپشتون ما درافغانستان حاضراست که در واقعییت امر وبطور صادقانه مفهوم واقعی کلمات پشتون وافغان را جدا ازهم پذیرفته ویکی از این دوکلمه را با گذشته وامروز خود مرتبط نداند؟ وازاین طریق نام کشوریعنی افغانستان رایک اسم با مسمایعنی سرزمین افغانهابحساب نیاورد؟ بازهم سوال میکنم که، فرضاً اگر کلمۀ افغان نام دوم کدام قوم ویا قبیلۀ دیگری غیراز پشتونها مثلاً تورک، تاجیک ویا هزاره میبود وبرحسب تصادف قرعۀ فال نام کشورهم بنام آن قوم وقبیله اصابت، ونامگزاری این کشور با نام اول ویا دوم آنها مترادف واقع میگردید! آیا درآنصورت برادران پشتون ما حاضر بودند که با پیروی از نام کشور، از نام وهویت خود منصرف، ودر تذکرۀ تابعیت خود نام مرتبط با نام کشوررا که واضحاً با نام یکی از اقوام وملیتهای دیگر مرتبط میبوداست بحیث ملیت پذیرا میشدند؟ وازتعریف هویت خود با کلمۀ پشتون یا افغان صرفنظرمیکردند؟

بصورت مثال کلمۀ تورک بیانگرمشترکات معین اتنیکی همانند زبان، فرهنگ، تاریخ، نژاد ودیگر خصوصیات اجتماعی برای گروه های معینی از باشندگان افغانستان کنونی یعنی تورکمن ها، ازبیکها، قرغیز ها، قزاقها وغیره است، ودر گذشته های نه چندان دوری، سرزمین های واقع در شمال سلسله جبال هندوکش هم با نام جغرافیاوی تورکستان جنوبی ویا هم تورکستان افغانی مشخص وتعریف گردیده بود، اگر از روی تصادف نام امروزی کشوردرمجموع تورکستان میبود، وتورکان ازبیک هم در موقعیت فعلی برادران پشتون ما قرار میداشتند، یعنی از لحاظ سیاسی حاکم میبودند، در آنصورت برادران پشتون حاضربودند که، درکنارتورکان این کشور، خودرا تورک خطاب نمایند واز نام اصلی وتاریخی خود صرفنظرکنند؟

همه میدانند وخود برادران پشتون ویا افغان ماهم ایمان کامل دارند که، هیچ پشتونی درافغانستان حاضرنیست که ازنام قبیلۀ که بدان تعلق دارد بگذرد، ونام قبیلوی خودرا با قبیلۀ مجاوری که، شاید پیوند های گستردۀ خونی واجدادی هم میان خود داشته باشند، تعویض نماید، تا چه رسد به تعویض داو طلبانه وبی درد سر نام وهویت ملیتی وقومی خود، با یکی ازاقوام وملیتهای دیگراین کشور، با پیروی از اقتداروتسلط آن برحاکمیت و قدرت سیاسی ویاهم مسما بودن نام کشور با نام آن ها!

پس مردم افغانستان در مجموع حق دارند، از دولتمردان پشتونسالار این کشور سوال نمایند که، با کدام حق وبا پیروی از کدام عقل ومنطق میخواهند که نام متعلق بیک قوم را،همزمان بجای نیشنالیتی یعنی ملیت، وستیزن شیپ یعنی تابعییت وشهروندی، درستون ملیت، تذکرۀ تابعیت درج اجباری نموده، وبه این ترتیب بخش بزرگی از باشندگان کشور را از داشتن نام های تاریخی وطبیعی ایشان محروم سازند؟

چرا برادران هموطن ما چیزی راکه برای خود نمی پسندند، با استفاده از موقف حاکمیت در دولت بالای دیگر اقوام وملیتها تحمیل وایشان را از داشتن نام ملی وهویت تاریخی با استفاده از نام کشورمحروم میسازند؟

افغانستان خانۀ مشترک همۀ باشندگان آن است، وافراد وابسته به هریکی ازاقوام وملیتهای ساکن درآن حق دارند که، همزمان با حفظ پیوند های مشترک هموطنی از هویت واعتبارات ملی وتاریخی خود بر خوردار، وازداشته های انسانی خود چون نام قوم وملیتی که بدان تعلق دارند، افتخارات تاریخی، زبان مادری، فرهنگ ملی، داشته های اقتصادی ودیگرارزشهای اجتماعی وانسانی بر خوردار، وموجودیت مادی ومعنوی هیچ یکی ازآنها پامال خواست وارادۀ عظمت طلبانه وخود بیش بینانه دیگری نگردد.

شورای همبستگی با جبهۀ ملی با درنظر داشت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، وحکم صریح قرآن پاک کتاب مقدس مسلمین که پیدایش قبایل وملیت هارا محصول اراده خواست پروردگاردر جهت شناخت ومعرفی ایشان بحساب میآورد، با صراحت از کلیه باشندگان کشور مطالبه مینماید که از پذیرش این سند تفرقه ونفاق که، ترتیب ورویکار آوردن آن از جانب قبیله سالاران فعلی کشور واضحاً یک توطئه بر علیه مجموع مردم افغانستان وشعله ور سازی آتش فتنه ونفاق دربین اقوام وملیتهای مختلف کشور است خوداری، وبه این ترتیب نگذارند که یک پلان خائینانه وتفرقه افگنانۀ دیگردشمنان مردم ما درین کشور تطبیق وصحنۀ کشوررا برای مدتهای طولانی دیگر آمادۀ نزاع وکشمکش های درونی اقوام وملیتهای مختلف درین کشورسازد.

همانگونه که درچهار دیواری هر خانه همه اعضای خانواده در کنارداشتن پیوند های مشترک خانوادگی، بصورت طبیعی حق برخورداری ازحقوق وامتیازات فردی، ومشخص شدن جایگاه خویش درنظام خانواده را، با نام وهویت متعلق بخود دارا میباشد، در کشور کثیرالملیه ای چون افغانستان هم، مشخص شدن جایگاه هر یکی از اقوام وملیتهای ساکن درآن، لزوماً نیازمند تعریف آن قوم وملیت بر اساس نام وهویت تاریخی آن بوده، وتلاش درجهت برهم زدن این معادلۀ حقوقی با هر نام وعنوانی که باشد، عملیست غیر انسانی وبرهم زنندۀ زمینه های بر خورداری از حقوق مساوی در جامعه، که از انکار وتحریف نام ونابود سازی زبان های مادری واز بین بردن افتخارات تاریخی اقوام وملیت ها آغاز می یابد.

بگذارید تا درین سرزمین ودرین خانۀ مشترک هریکی بنام قوم وملیت خود یاد شویم ودر کنارهم زندگی صلح آمیز وانسانی راتجربه نماییم

ومن الله توفیق

هیئت رهبری شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان در اروپا

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • چه فایده از بیانیه ها و اطلاعیه ها سربسته و محدود به فضای مجازی!؟

  repondre message

 • سرداش از شهر میمنه - اینکه هر ملت دارای مشخصه باشد تا در تماس با ان اهلیت جغرافیایی ان واضع باشد نیاز دارد تا از یک نام واحد استفاده شود
  و موضوع دیگری اینکه در این مقاله نویسنده هیچ رهگشایی در مورد انتقاد خود ندارد پس چگونه خواننده از این موضوع نتیجه گیری مفید نماید
  و سومن اینکه با در نظر داشت حاکمیت قبیله وی که تا کنون ادامه دارد - شاید تمثیل یک ملت واحد (درج ملیت افغان )بتواند افغانستان را در نجات از زد و بند های قومی بستر سازی کند
  و اگر ملیت ها مشخص گردد بازهم زمینه ترویج قوم گرایی مساعد خواهد شد .

  repondre message

  • من هم نمیخواهم هویتم با هویت - ملاعمر افغان یا اوغان- برادر کرزی افغان یا اوغان و ملا پاروق وردک اوغان ودیگر شاه شجاعهای بیفرهنگ افغان یا اوغان مسخ شده و بیهویت معرفی شوم.
   تاجیک

 • کلمه "افغان" از ديدگاه واژه و ريشه شناسى فریاد و ناله , زارى شیون و واویلا و شکايت, داد و نالشت معنى مى دهد همانگونه ايکه بزرگان زبان فارسى ويا به گفته حاکمان دولت ستان افغان بزرگان زبان درى بکاربرده اند
  غزليات حافظ شيرازى و واژه " افغان" و "افغان" :

  به هر سو بلبل عاشق در افغان
  تنعم از میان باد صبا کرد

  مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق
  ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست

  شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
  و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

  ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت
  وان شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد

  نام "افغان" به هيچ گونه نام يک کشورنمى توان شد اين سومين باراست که حاکمان به قول معروف "افغان" ويا پشتون مى کوشند با فريب, نيرنگ, تقلب و چالبازى اهداف شوم خودرا پياده کنند.

  بهتراست براى کشور افغانستان يک نام نو جستجو کرد . که هرشهروند خود را مثل شهرونددرجه يک و درجه دو ووو حس نکند. چون نام "افغان" شايسته نه براى ملت پشتون و يا ملتهاى غيرپشتون مى باشد. باوجود ايکه حاکمان "افغان" و فغان و فریاد و ناله , زارى شیون و واویلا و شکايت, داد و نالشت مردمان اين سرزمين را کشيدند.
  واژه“افغان“ حيثيت ملي بخود نگرفت نمى گيرد و نه خواهد گرفت .
  به آرزو تغير نام "افغانستان "

  repondre message

 • تاسوپه وار وار دابربنډه کړۍ چه افغانان نيستي نوبېا ولۍ پدي وطن کي ژوند کوې مهرباني وکړي خپلوهيوادو ته لاړشي اوداهيوادخپلوبچو يعني افغانانو ته خوشي کړي ترڅوافغانې هويت ته کومه صدمه ونه رسيږې . سادات

  repondre message

  • "سادات" گرانقدر
   توجه شما را به جملات سيد جمال الدين افغانى جلب مى کنم. راستى ديکرشيوه هاى تحريک آميز مدرن نيست اکنون هنگام منطق و دانش است. زمان دشنام و توهين گذشت.

   "فارسها اين مردم را "افغان" ناميده اند ؛ به اين علت كه هنگامي كه آنان در زمانهاي قديم توسط بخت النصر اسير شده بودند بسيار آه و ناله و فرياد و شيون مي كردند . از اينرو نام "افغان" كه در زبان فارسي معناي ناله وفرياد مي دهد آز آن زمانها بر آنان اطلاق مي شده است . "

   "عوام فارسي به زبان عاميانه اين مردم را " اوغان" مي نامند كه مشابه نام " پتان" است كه از طرف هندوان بر آنان اطلاق مي شده . اما بعضي از طوايف افغاني مثل ساكنين قندهار و غزني خود را پشتون و يا پشتانه مي خوانند . و بعضي هم مثل ساكنين نواحي خوست ؛ كورم و باجور خود را پختون و پختانه نا ميده اند . "
   اين دوبند متن ترجمه از کتاب سيد جمال الدين افغانى زير عنوان "تتمة البيان في تاريخ الأفغان" مى باشد که به زبان عربی در سال 1901 در مصر منتشر شد.
   سيد جمال الدين افغانى ويا اسد آبادى که با "ال کابلى" هم دستخط دارد اين کتاب را در قرن نوزده نوشت ولى چاپ اش دراولين سال قرن بيست به فرمان آدمکش قرن عبدالرحمان خان چاپ شد.

   الافغانى در فصل اول کتاب خود معنى و ريشه واژه افغان را و پيوند سياسى اش را روشن نموده فصل دوهم کتاب خود چندين اقوام افغان را به معرفى گرفته است: بگونه نمونه: کاکر, توخى, يوسفزى, عبدل, مهمند, هتک, افريدى سليمان خيل, بارکزى, اليکوزى وغيره

   "تتمة البيان في تاريخ الأفغان" که به زبان عربی مى باشد درانترنت به گونه ديجيتال قابل دريافت است. لطفاً برگ اين کتاب را بخوانيد

   سيد جمال الدين افغانى, "تتمة البيان في تاريخ الأفغان" , مصر, 1901,ص 13

   http://www.archive.org/stream/...

   شما خو "سادات" تخلص مى کنيد بايد که اين کتاب را خوب درک کنيد.
   به آرزو تغير نام افغانستان
   ارمان

  • برادرها سلام ، خوب فکرکنید عنوان شناسنامه ( تذ کره نفوس افغانستان خواهد بود)
   این به این معنی که دارند این شناسنامه ازافغانستان است . اما برای بهترشناخته شدن شخص ،
   ذ کرنا م قوم ا و ضروری است . با این ا جرا آ ت عد ا لت به میا ن میآ ید حکم قرآ ن کریم هم همین ا ست ( الله ج، به قرآ ن کریم فرموده من شما را به ا قوا م مختلف خلق کرده ام تا بهتر شناخته شوید ) نوت ، خد ا وند نفرمود ه که من همه را افغان خلق کرده ا م ، با نیت خوب اجراآت درست درنتیجه ا ز خورسند ی هشتا د د ر صد نفوس افغانستان ،
   الله ج را ضی و خورسند خوا هد شد .
   ومن الله توفیق

   نور، بلخی

  • کابل پرس پیام یا نظرو تفسیر ما غیرپشتون غیر افغان ها را نشر نمیکند ، مقا له ای فرستاد ه ما را هم به نشر
   نمیرسا ند فکرمیکنم شخص متصد ی ا ین بخش کد ا م ا فغا ن الا صل متعصب ا ست چنانچه یک مقا له ارسالی من وچند نظر من د ر این سا یت نشر نشد به ا عترا ض ما هم جوا ب نمید هد ، آیا آ قا ی کا مرا ن میرهزار ا ز ا ین کا ر کرد ا و ، بر ضد آ زا د ی بیا ن و بر ضد د موکراسی است ، بی خبراست ؟؟؟ ومن الله توفیق

 • درحالیکه مردم جهان همه روزه به طرف فضا کوشش میکنند ازیک دیگر سبقت بگیرند تا یک دیگرتحت کنترول خود داشته باشند وبرای نسل بعدی شان سهولت آرافراهم سازند تااینکه نسل های بعدی شان به پدران خود ورهبران شان افتخار کنند متاسفانه درافغانستان روزبه روز نفاق ملی رادامن میزنند یکی رادرسری دیگرمیزنند من به این نظر هستم هرآنچه که درخیر مردم این کشورهست دست دردست هم داده دیگر این وطن را خون آلوده نسازند یفتلی

  repondre message

  آنلاين بنگريد : آرزوی من

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس