صفحه نخست > خبر و گزارش > نماينده ی جديد سازمان ملل در افغانستان، زنان، دانش آموزان و انکشاف

نماينده ی جديد سازمان ملل در افغانستان، زنان، دانش آموزان و انکشاف

دوشنبه 10 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جريان کامل نشست خبری کرستوفر الکساندر معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان

(ترجمه کلمه به کلمه)

يوناما: به نام خدا ، صبح همه شما به خير ،من نيلاب مبارز از دفتر سخنگوی یوناما هستم و حضور شما را
در کنفرانس امروزی خير مقدم ميگویم .امروز ما آقای کریستوفر الکساندر معاون نماینده خاص سرمنشی
ملل متحد برای افغانستان را با خود داریم که برای شما سخنانی چند خواهند داشت .اینک بدون تاخير از
ایشان دعوت مينمایم تا رشته سخن را به دست گيرند.

کرستوفر الکساندر: سلام عليکم- صبح بخير. معذرت ما را برای تاخير در آغاز این کنفرانس بپذیرید. ما
همين حالا از جلسه روسای ادرات سازمان ملل متحد برگشتيم. اکثر شما خبر داشته باشيد که سرمنشی ملل
متحد با توافق حکومت افغانستان فرد جدیدی را به عنوان نماینده خاص در افغانستان معرفی کرده است.
اميدورایم که این انتصاب به زودی مورد تصویب قرار گرفته و نماینده جدید طی هفته های بعدی به ما در
افغانستان ملحق شود و بتوانيم ایشان را با جزئيات بيشتر به شما معرفی کنيم.

تحت رهبری جدید خود، یوناما ماموریت کمک و معاونت خود به مردم افغانستان و نهادهای دولتی آن تحت
رهبری حامد کرزی تقویت خواهد کرد. یکی از پيام های یوناما در روشنی این مقرری جدید و در روشنی
حضور توسعه یافته ما هم در کابل و سرتاسر کشور این است که ما ميخواهيم به کار اجرای اهداف و
مقاصد توافقنامه افغانستان و استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را درهمکاری دولت افغانستان سرعت
ببخشيم. بصورت خلص بگوئيم که نماینده جدید و یونامای امروزی کار تقویت نهاد های ملی و بهبود زندگی
افغان ها را سریع خواهد ساخت. قسميکه ميدانيد در طی شش ماه گذشته سهمگيری جامعه بين المللی در
افغانستان به طور روزافزون رشد کرده است.تمام شرکا و کشور های کمک کننده در این مساله توافق دارند
که این تعهد باید ادامه پيدا کرده و حتی عميق تر شود. این توافق نظر ميان بيشتر از چهل کشور کمک کننده
نيروهای نظامی و شصت کشور که در عرصه بازسازی و انکشاف افغانستان کمک ميکنند باقيست. اعتقاد
قوی تری وجود دارد که رمز رسيدن به صلح و امنيت در افغانستان به موفقيت نهادهای دولتی وابسته
است.به همين دليل کشورهای کمک کننده برای حمایت از استراتژی ملی انکشاف افغانستان آماده می شوند-
که برنامه ای برای ایجاد دولت قوی تر که توسط یک جامعه مدنی و بخش خصوصی پویا حمایت می شود،
می باشد.

در ماه های اخير شاهد حمایت جامعه بين المللی از استراتژی ملی انکشاف افغانستان بوده ایم. ما در یوناما
همچنان به تقویت نيروهای ساحوی خود در هفده ولایت ادامه خواهيم داد تا از هماهنگی این تلاشها برای
حمایت از این برنامه اطمينان حاصل شود.

یکی از پيام های کليدی من برای رسانه های افغانی و بين المللی این است که دولت افغانستان یقيناً در مقایسه
با سال 2001 قویتر شده است. حالا شبکه کلينيک ها، مکاتب و شوراهای انکشاف قریجات کشور را تحت
پوشش قرار ميدهند. اردوی ملی 74،000 نفری افغان اعتبار و نفوذ دولت را در موسی قلعه و در سراسر
کشور تنفيذ ميبخشد.

هماهنگی پوليس در محراق توجه هم بورد مشترک نظارت و هماهنگی و بورد هماهنگی بين المللی پوليس
که توسط آقای ضراراحمد مقبل وزیر امور داخله سرپرستی ميگردد قرار دارد. من این بورد ها را به خاطر
ذکر کردم که شش ماه و یا یک سال قبل چنين توجه به آن صورت نميگرفت. این بيانگر تعهد قوی از جانب
دولت افغانستان و همکاران بين المللی آن در راستای حصول اطمينان از اصلاحات یکسان در پوليس ميباشد.

با وجود که مشکلات جدی وجود دارند، دفاتر ما گزارش ميدهند که کيفيت فعاليت های پوليس در اکثر نقاط
کشور بهبود یافته است. و اصلاحات در دید و ساختار نهاد های پوليس ملی افغان به عمل آمده است. گزارش
ما حاکی از آن است که در حدود 1090 تن کارآموز، مشاور در سرتاسر افغانستان برای پوليس موجود اند.
و بخش پوليس اتحادیه اروپا ميباشند. CSTC-A که ازآموزگاران، مشاورین و مربيون پوليس از
یک بخش از ستراتيژی انکشاف ملی، پروگرام عدالت ملی تحت رهبری دولت درحال تطبيق شدن است.
ریاست مستقل ارگان های محلی تاثيرات مثبت از خود به جا گذاشته اند. من مطمين ام شما از تقرری های
اخير واليان آگاهی دارید. با توانمند ساختن واليان، تقویت هماهنگی، و حمایت از تنویر اذهان عامه
اجتماعی، آنها شرایط مناسب را برای امنيت متداوم و انکشاف فراهم ميسازند.

در کمتر از دو هفته، سال تعليمی جدید آغاز ميگردد و بيش از 6 ميليون کودکان به 9،000 مکاتب باز
خواهند گشت. این هفته چون هفته روز جهانی زن ميباشد، لازم به ذکر است که درميان تعداد متذکره
شاگردان 330000 آنها دختران ميباشند.

چالش های وجود دارد. بعضی ها در داخل و یا خارج از کشور این دستاوردها را مورد سوال قرار خواهند
داد و خواهند پرسيد که آیا یک روند ملت سازی با این همه امنيت نسبی پيش خواهد رفت.

پاسخ ما این است که همه شما یکبار هژده سکتور اساسی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را غور و
بررسی نمائيد. و همچنان به پلان انکشافی 34 ولایت نظر بياندازید و خواهيد دید که این پلان و فعاليت ها
در سرتاسر کشور چه جنبه اساسی را بخود اختيار کرده است. به دست آورد ها اعتراف باید کرد و خود را
برای کار دشوارتر برنامه ریزی و اجرای استراتيژی ملی انکشافی آماده ساخت.

در واقع افزایش قيمت مواد غذایی تعداد زیاد خانواده ها را در برابر گرسنگی و سوء تغذیه آسيب پذیر
ساخته است. رشد اقتصادی باید برای همه در دسترسی به اغذیه خوب کمک برساند. در هفته آینده، برنامه
غذایی جهان ملل متحد توزیع مواد غذایی به بيشتر از نيم ميليون افغان در کابل و نواحی آن را آغاز خواهد
کرد. شما ميدانيد که به چه تعداد مردم به کابل برای دریافت فرصت های کاری و دسترسی به زندگی بهتر
آمده اند، بعضی ازاین بازگشت کنندگان کسانی اند که از نگاه عدم تامين غذایی آسيب پذیر ترین اند. تا جون
سال روان، ما باید به بيشتر از دو و نيم ميليون افغان در سرتاسر کشور مواد غذایی توزیع کنيم.
هدف از حضور ملل متحد در افغانستان ایجاد هماهنگی لازم، دست یافتن به نيازمندی های اوليه بشری و
حمایت از نهاد های دولتی و جامعه مدنی برای بازیافتن توانایی های شان می باشد.

برنامه خلع سلاح افغانستان که فعلاً بنام دایاگ (خلع سلاح گروه های مسلح غير قانونی) یاد می شود، یک
پروسه آهسته اما مطمين به هدف از ميان برداشتن بقایای منازعات و جنگ ها و ایجاد فرصت برای تقویت،
رشد، و فراهم نمودن تعليم و پيشرفت برای مردم است. با وجود ناامنی ها دایاگ نزدیک است که تطبيق
شود، در 20 در صد ولسوالی های افغانستان تکميل شده است. برنامه دایاگ سی الی چهل فيصد اسلحه
بيشتر را نسبت به دی دی آر جمع آوری نموده است. این برنامه با یک برنامه دیگر مربوط به مهمات یکجا
بوده که طی آن مهمات جمع آوری، یکجا شده و بعداً تخریب ميگردد، که طی این برنامه تا حال مقدار
مهمات که تخریب شده است بيشترین رقم بوده که سازمان ملل طی برنامه خویش آن را از بين برده است.
معنی تطبيق دایاگ در یک ولسوالی چی است؟ این بدان معنی است که قوماندانی در آن ولسوالی نباشد که دارای نيروهای مسلح فعال باشد که از دولت جدا باشند و یا دولت را به چالش بگيرند. این بدان معنی هم
است که طالبان و تروریستان در آن ولسوالی فعال نباشد. دایاگ قرار است به بيشترین مناطق افغانستان
برسد.

براساس توافق نامه افغانستان، نقش مل متحد مرکزی و غير جانبدارانه است. ملل متحد تلاش می کند
تاحمایت جامعه جهانی در رابطه به پلان مشترک را که فعلاً در استراتيژی ملی انکشافی افغانستان درج
است، را بدست بياورد.

ما متکی و وابسته به کشور ميزبان و همچنان شرکای بين المللی خود هستيم تا در حفظ این بيطرفی و
همچنان در بدست آوردن آرمان های مانند صلح، انکشاف، حقوق بشر و غيره ما را کمک کنند که افغانستان
به قوت به طرف آنها به راه خود ادامه بدهد.

ما در خدمت تمام افغانها بدون در نظرداشت زبان، قوم و منطقه قرار داریم. از آنجایيکه همه ما تلاش می
کنيم که برای افغان ها و افغانستان یک زندگی و روح تازه به ارمغان بياوریم، ما از تمام شما ميخواهيم تا ما
را در این راستا کمک کرده و به حکومت مشروع افغانستان بپيوندید.

بخش سوالات و جوابات:

بی بی سی: با توجه به این واقعيت که کاندید قبلی، آقای پدی اشدون از سوی دولت افغانستان به علت نقش و
مسئوليت های او تحت این مأموریت در افغانستان رد شد، پس لطفأ در مورد نقش و مسئوليت های نماینده
خاص سرمنشی ملل متحد که عنقریب می آید، صحبت کنيد؟

يوناما: نماینده خاص سرمنشی در افغانستان یک مسئوليت بسيار قوی دارد که از سوی شورای امنيت ملل
متحد برای پنج سال تمدید شده بود و مشروط به بحث و تعدیلات در اواخر این ماه باز هم تمدید می گردد.
این مسئوليت بخاطر ارایه مشوره و گسترش آنچه را که ما در مساعی جميله ملل متحد ميخوانيم، انجام دهيم،
می باشد. این مسئوليت بخاطر هماهنگی در کار جامعه بين المللی و بخاطر حمایت جامعه بين المللی و
بلاخره بخاطر رهبری و پيشبرد بعضی از اموری خاص است که ملل متحد در برابر آن مسئوليت دارد، مثلأ
در عرصه حقوق بشر، هماهنگی کمک های بشری، خلع سلاح و سيستم های انتخاباتی. بر اساس معيار
مسئوليت های ملل متحد، این یک مسئوليت قوی بوده و با مسئوليت های که طی شش سال گذشته تغيير قابل
ملاحظه ای کرد، شباهت ندارد. پيام کليدی من این است که این مسئوليت بخاطر حمایت و کمک برای دولت
افغانستان و نهاد های ملی این کشور می باشد. پيام امروز من برای شما این است، با توجه به این که جامعه
بين المللی نسبت به هر زمان دیگر بيشتر سهيم و حمایت کننده از افغانستان می باشد، دولت افغانستان نيز در
مقایسه با گذشته قوی تر شده و بدون شک نماینده جدید سرمنشی ملل متحد این واقعيت تازه را بيشتر در نظر
خواهند گرفت.

رويترز: به گونه ای که شما مشکلات را برجسته نمودید، گفتيد که ميان شصت ملت و نهاد های مختلف
هماهنگی وجود داشته، پس نماینده جدید در تلاش هماهنگی کدام نقش با این نهاد ها بوده و با توجه به این که
گفتيد، مأموریت یا مسئوليت تغيير نکرده، پس با توجه به عدم هماهنگی ای که دیده می شود، آیا توقع یا
انتظار بيشتر این مسایل می رود؟

يوناما: تحت موافقتنامه افغانستان و بورد مشترک هماهنگی و نظارت در افغانستان یک هماهنگی بسيار قوی
وجود دارد. گرد هم آوردن شصت کشور و سازمان های بين المللی بدور یک پلان واحد و یک ستراتيژی
انکشاف ملی افغانستان نمی تواند یک دستاورد قابل ملاحظه نباشد. اگر بگویيم که هيچ هماهنگی وجود
نداشته و برعکس آشفتگی وجود دارد، کاملأ غلط بوده و این نشان می دهد که شما این اسناد را مطالعه
نکرده اید. در ضمن گروه های مشورتی ای هم وجود دارند که کار تنظيم درست ستراتيژی انکشاف ملی
افغانستان را پيش بردند و بحث و هماهنگی های مهمی را براه انداختند. هيچ کسی نمی گوید که این کار هم از نظر دولت و هم از نظر جامعه بين المللی یک امر معمولی و ساده بوده است. ما به تسریع امور خویش
نياز داریم. ما به هماهنگی یک تلاشی که نسبت به گذشته وسيعتر و نسبت به هر زمان دیگر پيچيده تر است،
نياز داریم و ما باید بر تطبيق آن تمرکز نمایيم. ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان خود یک امر مهم است اما
چالش عمده تطبيق آن است. طبعأ می توان با یک اظهار ساده کار 25 وزارت و صدها کارشناس انکشافی
را رد نمود، اما رد این مسئله که برای 25 ميليون انسان در این کشور مهم است، بسيار غير عادلانه و غير
منطقی است. این مسئله برای یک افغانی که در دور ترین نقطه ولایت سرپل زندگی می کند و از محل
سکونت آن تا رسيدن به اولين کلينيک دو ساعت راه پياده است، بسيار اهميت دارد. ولی خوشبختانه به خاطر
تلاش بعضی از انسان ها، افغانهای هم در دیگر نقاط کشور وجود دارند که برای رسيدن به کلينيک راه
کوتاه تری را می پيمایند.

پژواک: گرد هم آوردن چهل و یا شصت کشور تحت یک پلان واحد یک کار آسان نيست و ما شاهد این
موضوع هستيم. اما از جانب دیگر ریيس جمهوری افغانستان بار ها گفته که ميان جامعه بين المللی هيچ
هماهنگی وجود ندارد، بگونه مثال کشت کوکنار افزایش یافته و یا در عرصه امنيتی، طالبان به فاصله 30
کيلومتری کابل رسيده اند. شما چطور می توانيد بگویيد که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر، اکنون قوی تر
است؟

يوناما: طبعأ من نگفتم که هماهنگی عالی بوده، اما قبول کنيد گفتن اینکه هيچ هماهنگی وجود ندارد، هم غلط
است. در واقع هماهنگی زمانی بصورت عالی موفق می گردد که در مرکز ولایات و ولسوالی ها اتفاق
بيافتد. باید ميان نمایندگی های دولت و ریاست های آن هماهنگی وجود داشته باشد و رئيس جمهور بخاطر
بهبود این مسئله تلاش می ورزد. اکثر وزارت خانه ها هم بخاطر بهتر سازی آن کار می کنند و اداره مستقل
ارگان های محلی نيز مسئوليت بهبود هماهنگی را در سطح منطقه ای دارند. به عنوان نتيجه این نوع کار به
ولایت وردک توجه کنيد که در امنيت آنجا بهتر شده و من با جرأت تمام ادعا می کنم که امنيت وردک خوب
است و من می دانم که هيچ یک از شما این را قبول نمی کنيد اما این مسئله را یاد داشت کنيد و این واقعيت
دارد. در ماه جنوری امسال، تعداد وقایع امنيتی بسيار کمتر از ماه جنوری سال گذشته بود. ما این گونه
کاهش را حتی در پنج سال گذشته ندیده بودیم بلکه کاهش این حوادث بصورت تدریجی و سال به سال. این
مسئله به معنی این نيست که افغانستان با سرعت به سوی آرامش پيش می رود اما به این معنی است که از
طریق تلاش جدی ميتوان امنيت را ولسوالی به ولسوالی، ولایت به ولایت بهتر ساخت.

تلويزيون طلوع: دولت افغانستان نامزادی پدی یشدون برای مقام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد
در افغانستان را رد کرده است این در حاليست که کاندیدای جدید را پزیرفته است. دليل عقب این تصميم
دولت مبنی بر رد آقای پدی یشدون چی بوده است؟ آیا به این دليل است که اصول وظایف پدی یش دون
بالاتر از ماموریت ملل متحد بوده است؟

يوناما: من فکر ميکنم که این سوال برای دولت افغانستان است. و در جریان چند هفته گذشته سوتفاهم های
در این مورد وجود داشته است. اما طوریکه ميبينم، تقرر جدید حمایت همگی را با خود دارد. و بسيار مهم
اینست که در مورد کاندیدان و افراد فکر نکنيم بلکه در باره چگونگی و چهارچوب کمک و حمایت برای
این کشور نظر اندازیم. یوناما، ملل متحد، آیساف و جامعه بين المللی در این اینجا حضور دارند تا دولت
افغانستان را جهت کمک به نهاد های این کشور یاری رسانند. نماینده خاص جدید مسوليت خواهد داشت تا
یک سيستم را بوجود بياورد تا به نحوی درست کار کند. و من فکر ميکنم که همگی در جامعه بين المللی
انتظار دارند تا با وی همکاری نمایند.

تلويزيون طلوع( سوال بعدی): بنابرین هيچ تفاوت در اصول وظایف نماینده جدید با پدی یش دون وجود
ندارد؟

يوناما: وظایف وا ضح و مشخص است، این منشور ملل متحد است. بحث را در نيویارک مشاهده نمایيد.
امکان دارد که تغيرات اندک باشد، اما همان قدر قوی خواهد بود که هميشه بوده است.

اسوشيتد پرس: آیا فکر ميکند که این ماموریت به حد کافی قوی است و یا مطابق به همه چيز های که شما
به منظور انجام و هماهنگ ساختن آن اظهار داشتيد؟. دوم، ما ميدانيم که ناتو از اینکه نتوانست همان تعداد
نيروی های که فرماندهان در افغانستان تقاضا دارند بفرستند مورد انتقاد قرار گرفتند، اما شما خود به کمبود
پرسنل مواجه هستيد. چطور 30 فيصد کمبود جهت هماهنگ ساختن فعاليت ها و رسيدن به ولایات را تکميل
خواهيد کرد؟

يوناما: این درست است که ما به کمبود کارمند مواجه هستيم، اما تعداد کارمندان یوناما و سایر موسسات
ملل متحد بيشتر از هميشه ميباشد. یکی از دلایل که ما به کمبود پرسنل مواجه هستيم اینست که در اول
جنوری بست های جدید ایجاد گردید و این چند ماه نه چند هفته را در بر خواهد گرفت تا تکميل گردند. اما
دربعضی از بخش های ماموریت در دفاتر 17 گانه ما تعداد کارمندان ما تکميل هستند. مثلا ما در دفاتر
سياسی با کمبود پرسنل مواجه نيستيم ، درحالی که بعضی اوقات مشکل است تا برای بست های تخصصی
مانند حاکميت قانون، پوليس و حقوق بشر افراد واجد شرایط را پيدا کرد. اما ما اکثراً موفق به استخدام آنان
ميگردیم وباید گفت که ما بهترین کارمندان افغان را داریم که با ما همکارهستند. لذا احساس ميکنيم که
حمایت که به آن نياز داریم بدست ميآوریم. من ميدانم که بحث های زیادی در این مورد صورت گرفته
است، اما مشکل در ماموریت نيست. مشکل عبارت از تطبيق آن است. ما چطور با منابع که دولت در
اختيار دارد و کمک جامعه بين المللی ميتوانيم وضيعت امنيتی را بهتر سازیم؟ تا کدام حد ما در ایجاد
حاکميت قانون موفق بوده ميتوانيم؟

چی ميتواند با همه منابع که در دست قرار دارد وضيعت تجارت را در افغانستان بهبود ببخشد؟ این ها
مشکلات تطبيقی هستند. ما مسوليت و توانایی اجرای آن را داریم.

ايرين: در ماه مارچ سال جاری ماموریت یوناما توسط شورای امنيت ملل متحد تمدید خواهد شد. آیا شما را
توقع ازدیاد وظایف جدید را در ماموریت خود دارید چنانچه در سال گذشته بررسی تلفات ملکی به لست
وظيفوی شما افزوده شده بود؟

يوناما: این امکان دارد. من واقعا در این مورد چيز گفته نميتوانم زیراکه این بحث ها در نيویار صورت
ميگيرد. بعضی چيزها امکان دارد به عمل آید اما تغيرات زیاد را توقوع نداریم. ما توجه نيویارک،
بخارست، کابل و پاریس را روی تطبيق ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان خواهان هستيم. این مشکل دولت و مشکل افغانستان است و مشکل ما نيز است. و هر روش که ما را در هماهنگ سازی تطبيق این یاری
رساند، این مشکل از ميان برداشته خواهد شد.

آريانا: دولت افغانستان هميشه گفته است که نقش و مسئوليت های نماینده جدید ملل متحد باید مانند آقای تام
کنيکس باشد. این بدین معناست که او باید زیر نظر دولت افغانستان کار کند. نظرشما در این مورد چيست؟
يوناما: به نظر من این صرفاً بدان معناست که ماموریت باید توسط شورای امنيت تصویب شود و ما کاملاً
با آن موافق می باشيم. یوناما هميشه با دولت و سایر نهادهای افغانستان همکاری نزدیک داشته است و این
همان چيزی است که ماموریت ما به دنبال آن می باشد.

رويترز: در ابتدا نقش نماینده جدید شامل هدایت ماموریت آیساف نيز می شد. اما اکنون اینگونه نيست. آیا
تحت نماینده جدید همکاری نزدیکتری با آیساف ایجاد خواهد شد؟ شما گفتيد که نماینده جدید می خواهد
کارهای بيشتری انجام دهد. اما این تفاوتها چه خواهد بود؟

يوناما: واضح است که ما باید منتظر ورود او بمانيم اما من فکر می کنم که ما شاهد تسریع خواهيم بود. هر
قدر که به تطبيق استراتژی ملی انکشاف افغانستان نزدیک می شویم باید تلاشهای خود را افزایش دهيم.
برای تامين هماهنگی ميان سه رکن پيمان افغانستان یعنی امنيت، حکومت و توسعه نيازمند عزم و کوشش
می باشيم. این پيمان انتظار دارد تا ملل متحد نقش بی طرفانه و مرکزی را در هماهنگ ساختن فعاليت های
جامعه بين المللی در تطبيق پيمان افغانستان ایفا کند. نماینده جدید مشتاق خواهد بود تا نشان دهد که در
مرحله جدید تطبيق استراتژی ملی انکشاف افغانستان آن حرفها جدی بوده اند.

ای اف پی: من کمی سر درگم شده ام چون شما گفته اید که قصد تطبيق دارید و می خواهيد کارهای زیادی
انجام دهيد اما ناگهان ما این ذهنيت را داریم که هيچ اتفاقی نيفتاده است. سوال من در مورد سوابق فعاليت ها
و نتایج آنها در طی دو سال گذشته می باشد.

يوناما: بيشترسخنان من در مورد دوسال گذشته بوده است. برد مشترک نظارت و هماهنگی درست بعد از
تصویب پيمان افغانستان در دوسال گذشته به وجود آمد. بيشتر پيشرفت و رشد اردوی ملی افغانستان درطی
دو سال گذشته اتفاق افتاده و این رشد همچنان ادامه دارد. اصلاح پوليس به صورت جدی از دو سال پيش
آغاز شده است. این همچنين در نظام عدلی نيز درست می باشد. اما ما در یوناما هرگز نخواهيم گفت که
درطی دو یا شش سال گذشته هيچ بهبودی صورت نگرفته است. تحت موافقت نامه بن هدف اعاده مشروعيت
سياسی، مسائل سياسی، قانون اساسی جدید، لویه جرگه اضطراری، دولت جدید وبرگزاری انتخابات بود.
هدف تلاشها در دو سال گذشته تقویت نهادهای دولتی بوده تا بتوانند خدمات ارائه دهند. من دو هفته پيش در
ولایت کنر بودم. در کنر در هر ولسوالی پروگرامی به نام همبستگی ملی وجود دارد. دو سال پيش فقط یک
یا دو ولسوالی دارای این پروگرام بودند. این فقط یک پروگرام نمی باشد بلکه شامل 300 شورای انکشاف
محلی در یک ولایت می باشد. در کنر بيشتر از 300 مکتب وجود دارد که هيچ کدام از آنها در سال گدشته
بسته نشد. 30 مکتب دیگر توسط وزارت معارف دردست احداث می باشد. همين قضيه در مورد کلينيک ها
نيز صدق می کند. 200 کلينيک وجود دارد و 20 کلينيک دیگر درحال ساخت می باشد. ساختن جاده ها در ولایت کنر هزگز با این شتاب صورت نگرفته است. و همانطور که شما می دانيد قرار است طی 18 ماه
آینده 4 پل بر روی دریای کنر احداث گردد. ولایت کنر تا کنون هيچ پلی نداشته است. و این پروژه ها توسط
تيم بازسازی ولایتی با همکاری نزدیک دولت و وزارت فواید عامه انجام می شوند. بنابراین ما هرگز نگفته
ایم که هيچ کاری صورت نگرفته است. ما از شما می خواهيم تا بيشتر از این این قضيه را دنبال کنيد چون
در بسياری از نقاط کشورما شاهد بهبود در اوضاع بوده ایم. ما همچنان کارهای زیادی پيش رو داریم و
مشکلات امنيتی جدی هنوز وجود دارند. اما این تغئيرات از هر زمان دیگری واقعی تر بوده و ما باید روند
این پيشرفت را تسریع بخشيم.

با سپاس فراوان از همه شما

تشکر از همه شما

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس