صفحه نخست > دیدگاه > ازخلقیگری تا فاشیسم هتلری

ازخلقیگری تا فاشیسم هتلری

نیم نگاه به هذیان گوییها ی رفیق حبیب الله غمخور درسایت افغان جرمن انلاین
گوربز خان "عطاخیل "
شنبه 29 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

پورتال فاشیستی ونفاق افگن افغان جرمن انلاین در کاشتن تخم نفاق وبدبینی ونفرت بین اتباع افغانستان شهرت منطقوی کسب کرده است درین اواخر به محل تمرین وعقده گشائی بعضی از مبتدیان وشاگردان دبیرستانی مکاتب ولایات هلمند واروزگان تبدیل شده است.
این دوستان که تازه به زبان شیرین مادری خود خواندن ونوشتن را یاد گرفته اند خودرا درقطار بزرگ ترین نظریه پردازان جامعه شناسی جا زده وبه استعانت وکمک یک عده عریضه نویسان دهه چهل خورشیدی که در مقابل شهرداری و وزارتخانه های عدلیه تعلیم وتربیه ومخابرات ازصبح صادق تا ختم وظایف رسمی امرار معاش مینمودند و فعلا مقیم اروپا بوده و از برکت زنده گی در اروپا به لقب نویسنده مفتخر گردیده اند هذیان هاییرا روی صفحات انترتی تحویل خواننده گان میکنند که به هیچ صورت سکوت دربرابر همچو لاطائلات فرهنگ ستیزانه جواز عقلی وشرعی ندارد .

بنا به قول سعدی بزرگ " ترحم برپلنگ تیزدندان ستمگاری بود برگوسفندان".

ایشان بانوشتن چنین اراجیف میتوانند حتی طفل شش ساله این ملک را نیز به خنده وا دارند.سخن از نویسنده تازه کار بنام (حبیب الله غمخور) است این آقا نظر به اظهارات خودش درقسمت بیوگرافی خویش درسایت افغان جرمن انلاین بعداز پیروزی حکومت خلقی مدت را درکنار همرزمان سابقش به بهانه ماموریت و خدمت بوطن در ولایات قندهار اروزگان وهلمند به قتل وجنایت وکتشار مردم بیگناه به اتهام عضویت درشبکه های ضد انقلاب پرداخته وبعداز مرحله تکاملی آن راهی دیار اتحاد شوروی گردیده ومدت را در رشته شکنجه گری انسانها وتعقیب وتحقیر ونفاق افگنی به تعلیم وتربیه پرداخته است.

بعداز آن نظر به علایق شدید نفاق افگنی واستفاده از نام قوم وقبیله در وزارت اقوام وقبایل وقت نیز کارمند بوده اینکه چه شهکاریهای درآنوزارت نموده است مربوط به همان وقت میشود که بنده اطلاعات چندان از آن ندارم.

ولی در باره قطع علایقش باسایت بینوا حدس بنده این است که رفیق غمخور بااستعمال کلمات چون "شهید نجیب الله "وامثالهم باعث تحریک احساسات مخالفین افراطی ترازخودش یعنی دست راستی های افغانملتی قبیله گرا گردیده وازسایت بینوا موقتا محروم گردیده است.

درحال حاضر این آقای محترم دریکی ازکشورهای اسکاندناوی مقیم بوده واز نعمت خوان امپریالیسم به نام ونان رسیده است اما بازهم وظیفه مبارک قبلی خویش را فراموش ننموده با پاشاندن تخم نفاق وبدبینی بین افراد یک جامعه شب وروز را سپری مینماید.

اطلاعات واصله میرساند که ایشان مانند دیگر قاتلان وآدم کشان حرفوی همچو نظیف الله نهضت والی هرات در زمان قیام مردم هرات که فعلا مقیم بلژیک است واز آنجا باکمال افتخار به نوشتن خاطرات انقلابی خویش مبادرت میورزد این عالی جناب نیز همچو رفقای گرامی حزبش با ارائه مدارک جعلی گویا دربخش استحاله نمودن اقلیت های قومی وغیربومی درکشور سویدن به حل نمودن اقلیت افغانان دراکثریت جامعه میزبان بدون داشتن هیچ نوع تحصیل اکادمیک ویاهم سابقه کار درین رشته مشغول کار است .صرف مقامات کشور سوئد را فریب داده واز خود چهره یک فیلسوف و جامعه شناس متفکربی بدیل را ارائه نموده است.

ماهم میگوئیم آفرین ات هرکی آب ازدم شمشیر خورد نوشش باد نوش جانت . اما وظیفه حقیقی این رفیق گرامی آنچیزی است که در بالا تذکرش رفت ایشان تا می تواند مردم بیچاره وبیسواد کشور را از طریق همین مقالات ومضامین غیرعلمی بجان یکدیگر می اندازد. تازه ترین مقاله این آقا درپورتال افغان جرمن انلاین تحت عنوان (دایران بله فرهنگی لومه) یا (دام فرهنگی دیگر ایران) نام دارد.

رفیق غمخور درین مقاله تشویش اش را از داخل شدن افغانستان درجرگه کشورهای فارسی زبان بیان میدارد که به عقیده رفیق غمخور این کار باعث تحریک احساسات پشتونها شده و درعین حال ایران میتواند حد اعظمی استفاده سیاسی را ازین جرگه ببرد.

بنده به هیچ صورت قصد دفاع از سیاست های غلط ودرعین ظالمانه رژیم کنونی ایران را درقبال مردم خودم درین مبحث ندارم خصوصا اخراج اجباری پناهنده گان مظلوم وطنم در سرمای سخت زمستان سال گذشته خورشیدی نمونه بارز از سیاست های غیردوستانه ومخالف تمام اعراف وقوانین حسن همجواری اند که نمیتواند هیچ صاحب نظر انساندوست کشور را قناعت دهد تا از کارکردهای رژیم خودکامه فعلی ایران به دفاع برخیزد.

نیم نگاه بنده درین نوشتار توجه به ادعاهای میان تهی رفیق غمخور است که ایشان بدون ارائه اسناد لازمه از موسسات خود ساخته وخود پرداخته خویش همچو زمانهای حاکمیت نادرخان ومحمد گل خان مهمند صحبت دارد.

رفیق غمخور میگوید نظر به احصائیه دقیق موسسسه بنام واک فوندیشن!!!!!؟ در افغانستان هفتاد درصد مردم پشتون ویا به زبان پشتو حرف میزنند.
هرچند نام این موسسه در نوشته یکی دیگر از پیروان خط آدولف هتلر بنام انجنیر محمدانعام واک درسایت وزین بینوا نیز یاد شده است که رفیق غمخور بااستفاده از مقاله شخص اولی خواسته است که بدون ذکر نام نویسنده آن که همانا آقای انعام واک میباشد نظریه خویش را بعنوان نظریه پرداز جامعه شناسی تقدیم خواننده گان کند درحالیکه نه رفیق غمخور ونه هم همکاسه دیگرشان رفیق انعام واک هردو نتوانسته اند که :

اولا این موسسه را بصورت درست معرفی کنند که فوندیش واک!!!!؟ کی است درکجا موقعیت دارد آیا درکدام کشور دیگری نیز این فوندیشن به تحقیقات اتنیکی وقومی پرداخته ویانه مسوول این به اصطلاح شما فوندیش کی است در کجا تحصیل کرده است از کدام موسسه بین المللی اجازه کار یافته است ودرعین زمان این فوندیشن چی وقت احصائیه گیری خویش را شروع وچی وقت ختم نموده است.

آیا میشود که به حدس وگمان وتخمین های من درآوردی اقوام باهم برادر کشوررا درشرایط کنونی بدون اجرای یک احصائیه ویاسرشماری دقیق صرف به فیصد فیصد های خیالی به اقلیت واکثریت تقسیم کنیم؟

اما رفیق غمخور ملامت نیست ایشان صرف وظیفه دارند که درهمان خط فکری مرحوم محمدگل خان مهمند باید هرهفته یکبار از طریق پورتال بی مثال خویش با سرقت مضامین دیگران چیزهای بنویسند.

توصیه اینجانب بعنوان یک هموطن برای رفیق غمخور این است که از کمیت به کیف مضامین باید توجه کند این معنی ندارد که هرهفته همان یک مضمون تکراری در ستیز ودشمنی با اقوام افغانستان به سایت مذکور ارسال نموده وعقده های درونی خویش را افراز نمائید بلکه صبر تحمل توأم بامطالعات بیشتر بهتر میتواند شما را یاری کند تا نوشته های خوب را تقدیم خواننده گان خویش کنید.

باقی مطالب ویاوه سرائی های این موجود تکرار مکررات بوده وحتی قابل مطالعه نبوده بلکه ضیاع وقت را باعث میشود. امیدوارم که گوشهای خواننده گان عزیزرا درین قسمت بازکرده باشم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نوسینده بی خبر که خود را هم ماننده دیگران کار شناس میدانی ولی از اوضاع کشورت بسیار بی خبر استی
  توصیه من برایت فقد اینست که یک بار راجع به تمویل تلویزیون های چون فردا از محقق ،نور از ربانی ،تمدن از محسنی ،وتلویزیون نورین و یک تعداد سایت های انتر نتی و روزناهه ها که به شکل بی شرمانه از سوی کشور ایران تمویل میگردد یک کمی فکر کنید باز اگر یک کمی اساس افغانی و وطن دوستی داشته باشید خود میگوید که ایران به منظوری ناکام کردنی سیاست امریکا در افغانستان مداخلات بیشماری سیاسی ،نظامی و کلتوری را در افغانستان میکند .

  که تمویل این رسانه و کمک با طالبان که چند بار اسلحه و مهمات ایرانی از نزد طالبان به دست آمد شاید این گفته های من میباشد .

  آنلاین : از خلقیگری تا فاشیسم هتلری

 • دوست عزیز عطا خیل,

  بزرگان گفته اند اگر یک انگشت اترا بسوی دیگران دراز نمایی چند انگشت دیگر بطرف خودت می باشند, من نه خلقی بوده و هستم و نه افغانملیتی مگر اینقدر می دانم ولو اگر شما بحق هم باشید حق ندارید تا بخاطر نوشته یک یا چند تن که شما با ایشان عقده های حزبی و تنظیمی دارید و ایشان بدین و یا آن ملیت مربوط اند با تحریر جمله یی چون

  (پورتال فاشیستی ونفاق افگن افغان جرمن انلاین در کاشتن تخم نفاق وبدبینی ونفرت بین اتباع افغانستان شهرت منطقوی کسب کرده است درین اواخر به محل تمرین وعقده گشائی بعضی از مبتدیان وشاگردان دبیرستانی مکاتب ولایات هلمند واروزگان تبدیل شده است) یک کتله وسیع مردم و یا چند ولایت را توهین نمایید, ورنه مردم فکر می کنند که شما از جمله فاشیستان ( پرچمی و یا جمیعتی....) هستید.

  خدا کند که بیان حقیقت فوق شما را آزرده نسازد.

  • عزیزم عتیق جان پویا!

   اگر دقیق مضمون را بخوانید ودرست منطق خویش را بکار بندید خود استعمال کلمه (بعضی) دلالت به این دارد که یک تعداد مشخص معین که ازهمان ولایات که شخص جناب غمخور شامل همان افراد میشوند درین نوشته مدنظر است نه همه کتله های بزرگ انسانی آنولایت ها

   مثل اینکه یک تعداد یا بعضی از مبتدیان دره های پنجشیر ویاهم سنگلاخ ویا کدام منطقه دور افتاده دیگر اگر مبتدیان آنها به چنین اعمال متوصل شوند قابل نکوهش هستند.

   شاد باشید

  • عطا خیل بیچاره!

   من فکر می کنم خیلی بیچاره تر از آن هستی که از نوشته هایت برداشت می شود, خودت در جواب یکی از خوانندگان سایت آقای پویا که شما را اندرز داده بودند تا در زمان نوشتن مضمون کوشش نمایید تا عقده های تنظیمی تان را بالای مردم این ولایت و آن ولایت و این دره و آن دره خالی نکنید و در نوشته شان کوچکترین سطری که شما در آن توهین شده باشید به چشم نمی خورد جمله(( اگر دقیق مضمون را بخوانید و درست منطق خویش را به کار بندید)) را تحریر نموده و با این عمل تان ايشان را توهین نموده اید, اگر واقعا شما از جمله مبتدیان مکتب(؟؟؟؟؟؟؟) نمی بودید و طرز فکر تان فاشیستی نمیبود در مقابل دیگران اند کي انعطاف نموده و به نظریات شان احترام قایل می شديد اما شما در جوابیه که عنوانی آقای پویا به سايت فرستادید ثابت نمودید که شما هم چیزی بیشتر از کساني که کوشش نموده اید ايشان را در مضمون تان فاشیست قلمداد نمایید نبوده و غرق صفاتی هستید که به ديگران اطلاق مینمایید.

   شاد,کامگار و پيروز باشید

  • نعمانی عزیز!

   هرچیز که خداوند دروجود انسان بودیعه گذاشته است قابل تمرین است چه جسمی باشد ویاهم روانی.

   اگر یک انسان خیلی بامنطق مطالعه نکند بحثها ودیالوگ ها را راه نیندازد وازخودش دفاع نکند همان استعداد خداداد رفته رفته رو به تحلیل میرود.

   درباره ذکرنام ولایات ذکر شده درمقاله ام باید خدمت عرض کنم شاید شما مطالعات تان درقسمت کارها وبرنامه های مبتدی گونه رفیق غمخور اندک باشد.

   ایشان صاحب امتیاز یک مجله بنام اروزگان هستند. وهمیشه خودرا وکیل وکفیل بلامنازع همان مناطق در رادیوها وسایتهای انترتی جازده ند اینکه آیا ایشان به انتخاب مردم آنولا ها به این مقام رسیده اند ویا اینکه برعکس خود این آقا خودر عمدا نماینده آن مردم معرفی میکند موضوع است که بخود مردم شریف همان ولایات ارتباط میگیرد اگر کلمه(بعضی از مبتدیان) را شما شامل حال همه مردم میدانید این مشکل شماخودشما است.

   از ولایت ارزگان تعداد استاتید دانشگاهی نیز وجود دارند مانند پوهاند رسول باوری و باوری خیلهای عزیز ذکر نام هریک شان درینجا ازحوصله خارج است که ایشان به هیچ صورت شامل مقاله بنده نمیشوند اما آنها نیز مسوولیت دارند تاهمولایتی خویش را رهنمائی درست کنند تا درمورد موسسات خودبافته قلم فرسائی بیجانکند.

   جدی شدن بحث را توهین به کس نمیدانم ولو اینکه کس درمقابل خودم مانند شما نیز جدی شود و از صفات مانند فاشیزم وغیره کاربگیردو استفاده کند.

 • این آقای عطاخیل خواسته است که همه را فاشیست و ملیتگرا خطاب کند ولی فراموش کرده است که از هر کلمه که او خود ذکر کرده است گند و بوی فاشیزم ، عقده و نفرت به مشام میرسد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس