در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > نشر ارقام واهی توسط دایرهً المعارف افغانستان

نشر ارقام واهی توسط دایرهً المعارف افغانستان

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
چهار شنبه 17 آپریل 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اخیراً دایرهً المعارف افغانستا ن تعین فیصدی اقوام درافغانستان در به نشر رسانید که بیش از 62% جمعیت افغانستان را پشتون , 12,38% تاجیک 9% هزاره , 6,2% اوزبک, 2,69 % ترکمن , 2,48% ایماق, 1,00%عرب تذکرداده و تعداد کوچی ها را یک ونیم ملیون که یک رقم مطلق است در این دایرهً المعارف ذکرداده است . این ارقام که منبع وموخذ آن معلوم نیست از جانب نهاد های مختلف آناً مورد سوال قرارگرفت واز جانب اداره مرکزی احصائیه بکلی رد شد وآنرا یک اقدام سیاسی خواند وهمچنان اکادمی علوم افغانستان بخصوص آقای نادر نادری این انجمن را دایره ً المعارف نه بلکه یک دایرهً النفاق یاد نمود و دستگاه های نشراتی کشورنیزازمسئولین دفتر دایرهً المعارف درمورد این ارقام توضیحات خواست که تاحال دراین باره به رسانه های نشراتی تماس حاصل نشده است .
در افغانستان متاً سفانه اعداد وارقام احصائیوی درهیچ زمان وجود نداشته وهمه ارقام ودیتاه های احصائیوی روی تخمینات جمع آوری شده ومزید برآن درهمان اعداد وارقام احصائیوی نیزطبق حسب الخواهش حکومات سابق ومرام های سیاسی آن تصرفات بعمل آمده وآنرا به حیث ارقام واعداد احصائیوی رسمی نشروبه دسترس موسسات ملی ومراجع بین المللی قرارداده اند ودرگذشته همه تحقیقات , کتب , نشر مضامین وراپورها که در بخش های مختلف درمورد افغانستان نشرشده نسبت نبود ارقام احصائیوی نا گزیرازارقام واعداد احصائیوی تصرف شده وغیرموثق به حیث یگانه منبع معلومات کشور استفاده نموده اند .وامروزهم دایرهً المعارف افغانستان همان روش های سیاسی پوسیده ومخرب گذشته راتعقیب میکند و دراین وقت حساس که کشوربه یک اتحاد ملی اشد ضرورت دارد عمداً یک نفاق وخانه جنگی ها را بین اقوام دامن میزند.
بعد از واقعه یازده سبمتبر 2001 که قوای جامعه جهانی درافغانستان داخل شد واین کشوردر صحنه سیاست بین المللی موردتوجه جها ن قرار گرفت برای معلومات بیشتراز این کشورمراجع مختلف مانند موسسات ان جی او, نهاد های کمکی کشورهای اروپائی ,امریکاه وهمچنان موسسه جهانی ملل متحد از سال دو هزار وچهار عیسوی به این طرف هرسال یک سلسله معلومات وارقام بصورت نمونه گیری در موارد مختلف راجع به فیصدی اقوام مختلف , تولدات , وفیات وفیصدی تعداد زن ومرد و تصنیف نفوس به اساس سن درافغانستان نشر کرده اند واین ارقام درانجمن امار گیری امریکاه وشعبه نفوس جهانی ملل متحد بدسترس نهاد های مختلف ریسرچ قرار داده میشوند واخیراً ارقام احصائیوی
وهمچنان ویکی پیدیای سال2012 ارقام واعداد The World of Nations, Today’s Almanac
درمورد فیصدی نفوس افغانستان را به طور تخمین به نشر رسانیده است :
پشتون 40% , تاجک 33%, هزاره 11فیصد, اوزبک 9% ایماق 1%, ترکمن 2%, بلوچ 1%
نفوس افغانستان 30,419,928 ملیون که 99% اسلام وبه تعداد 80-89%گرویده مذهب سنی حنفی و10-19%مذهب شیعه اسناعشری وشیعه اسماعیلی اند بازهم این نهاد ها به این اعداد وارقام کلمه تخمینی را تاکید میکنند . نهاد های بین المللی این سروی ها را بصورت نمونه گیری به منظور رسانیدن کمک وطرح پروژه های انکشافی گرفته اند که در آن کدام هدف سیاسی وجود ندارد واین اعداد وارقام برا ی دستگاه های نشراتی , نهاد های جامعه مدنی ومحققین عجالتاً شاید بیشتر قابل قبول باشد تا اعداد وارقام مشکوک انجمن دایره ًالمعارف .
اقلیت های نژادی گرچه از نگاه کمیت نفوس نسبت به چهار قوم پشتون , تاجک ,هزاره واوزبک کوچکتر باشند ولی در بخش های اجتماعی , اقتصادی وسیاسی کشور رول خیلی مهم داشته اند وخدمات باارزش وقابل قدری را در اجتماع ما انجام داده اند ما بائیست بوجود این اقلیت های افغان به حیث یک ملت کثیرالنژاد مفتخر باشیم ووجود این گروپ ها ی فراموش شده ولی مهم به غنایم کلتوری ما میافزاید. همه اقوام کشوربا هم برادروبرابراندوبه کشورافغانستان که زادگاه آنها است افتخار دارند وهریک از این اقوام به سهم خود در راه ترقی وپیشرفت کشور ودفاع از وطن سهم بارز دارند
برادران پشتون در سرنوشت سیاسی ونظامی افغانستان رول مهم داشته وتاحال شاهان افغان از قوم پشتون بودند. دراعتلاه وآبادی کشورسهم بارزداشتند و درزمان جهاد از کشور دفاع نمودند ,برادران پشتون دراثر بمب گزاری طالبان تلفات سنگین را متحمل شده ومناطق پشتون نشین مارا در بخش تعلیم وتربیه وطرح پروژه های اقتصادی وزراعتی باز داشته اند .
تاجک ها طبقه روشنفکر افغانستان بوده واز سالهای متمادی است که به حیث تکنوکرات ها ی دولتی چرخ های اداری واقتصادی مملکت را به حرکت در آورده اند ودر بخش تجارت واقتصادی کشور سهم بارز دارند ودردفاع ازوطن به مقابل ابر قدرت روس , طالبان وای اس آی پاکستان مقاومت شجاهانه نمودند.
برادران هزاره ما در مناطقی که از سمنگان شروع شده وتمام مناطق مرکزی را دربر گرفته الی غورات در ساحه غربی افغانستان ودر جنوب تا هلمند ودر حصه شمال الی دره صوف ,نارین چارکنت میرسد طبقه زحمت کش کشوررا تشکیل داده واز دانش وهوشیاری طبیعی برخوردار وتوانستند که با وجود تعصب شدید مذهبی ونژادی که درمقابل این قوم ازسالیان متمادی وجود دارد دراثر زحمات بی پایان درکلتور, اقتصادی وزراعت افغانستان مقام مهم را احراز نموده اند وهمچنان در جهاد افغانستان سهم فعال داشتند .
برادران اوزبک در اثر زحمات وپشت کار بی پایان این قوم با همت دشت های وسیع سوزان وپهناور صفحات شمال را تحت زرع در آورده وبرای تهیه مواد غذائی برای سائیر ولایات رول مهم وغیرانکار داشته اند صفحات شمال راملت ما به نام گدام زراعتی افغانستان مسمی نموده اند واین قوم به سهم خوددرجهاد افغانستان ازخود گزری نشان داده ودرحراست سرزمین های آبائی خویش کوشیدند .
وجود این ملت چندین نژادی کشورمارا درانظار جهانیان یک موقف خاص بخشیده چهره های متمایز ودر خشان , طرز لباس های محلی , عنعنات ورسوم های مختلف ودلچسپ کشورمارا ازنگاه کلتوردر جهان رنگین وبی همتاه ساخته است وبدون این همه اقوام مختلف وطبقات نژادی سر زمین افغانستان با وجود کوه های سربفلک کشیده ودشت بزرگ وپهناور که مناظر دلکش ولجام گسیخته دارد کشور بی روح وبی رمق خواهد بود وما بائیست بوجود مردم خویش افتخار کنیم واز این متاثر نباشیم که درفیصدی قوم ونژاد ما وشما درارقام احصائیوی که آنهم بصورت تخمینی است کم وکاست بعمل آمده .
برادران هم وطن ! امروز کشور ما مراحل دشوار تاریخی را طی میکند ونباید کشور را به یک بحران سیاسی واجتماعی دیگر مبتلا سازیم با ئیست همه اقوام دست اتحاد ودوستی را به حیث یک ملت واحد بسوی یکدیگر درازنموده ودر راه حل معضله های سیاسی واجتماعی کشوربکوشیم وامید است که وطن ما این بحران ها راپشت سر گذاشته ویک استقرار سیاسی واجتماعی در جامعه ما برقرار ویک حکومتی که قابل قبول همه ملت باشد تشکیل شود

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • پدر لعنت خاین از شکم خود بیرون کردی که پشتون 40 فی صد و تاجیک 33% و هزاره 11% می باشه؟ در افغانستان 75% پشتون بود و باش داره بقیه یک اقلیت خرد می باشه مگرم به حق خود قانع نمی باشن که خدای ج روز ان را می اوره که قوم غیور اکثریت منافقین را بر سر جای شان بنشانه

  • او غووول بیابانی، کور هستی مگر نویسنده ننوشته "این ارقام درانجمن امار گیری امریکاه وشعبه نفوس جهانی ملل متحد بدسترس نهاد های مختلف ریسرچ قرار داده میشوند واخیراً ارقام احصائیوی
   وهمچنان ویکی پیدیای سال2012 ارقام واعداد The World of Nations, Today’s Almanac
   درمورد فیصدی نفوس افغانستان را به طور تخمین به نشر رسانیده است :"

  • آقا داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
   صحبت ها و گفتار های تخریش کننده کار منافقان است که میخواهد مردم را همیشه در جنگ نگه دارد، این مطلب چندین بار تکرار شده ، بدون نفاق و شقاق هچ حاصلی نداشته ، تکرار ان جز منافقت چیزی بیش نیست، افسوس با این مقام دکتریت

 • سلام به همه افغانهای خوبم اینکه این ارقام درانجمن امارګیری وشعبه نفوس امریکا ۴۰ ٪ ذکر ګردیده شاید از نظر برادران درست باشد اما درشعبه تفکیک نفوس مستعمیره بریتانیا این رقم به۷۵٬۹ درج ارشیف شده اینکه کدام قوم چند فیصد است چه معنی دارد مهمتر دراین روزها تجاوز پاکستان بالای خاک افغانستان است از برادر ها خوهشمندم تا بالای این موضوع اظهار نظر نمایند ۰۰۰حالا معلوم میشود که اظهار نظردر ارتباط دفاع از تمامیت ارضی کشور عزیز فیصدی کدام قوم زیاد است وسلام

  • خواب است و خیال با طل در وطن ما بیشتر از سی ملیت وجود دارد همه باید از راه ارقامی حسابی وتوزیع اسناد شناخت یا اینک کامپوتر اندازه گیری شود , این ارقام نادرست خیالی اوغانهاست که مهم بودن مسله را نشان میدهد تا همه بر سرشماری دقیق تاکید داشته باشند در ان صورت همه به کم وبیش خود قانع خواهد بود موضوع زبان ملیت مذهب مرد و زن بودن حتا تحصیل نیز در حریان سر شماری باید دقیق شود .

 • ’’افغانان’’,
  اول باران رحمت به پدر نويسنده که هويت تارنمايى خود را زير نام ناله و فرياد زنان پنهان مى کند. شما چند شخصيته هستىيد? افغان ايد پشتون ايد ويا پتان ( پتهان)?
  من فکرمى کنم که
  پشتون 40 فی صد
  افغان 40 فی صد
  پتان40 فی صد
  جمله 120 فی صد
  اگر اين افغانها سه مليت مى بودند?
  اکنون عقل خود را بکار ببريم!
  1- تعداد افغانها يعنى پشتونها (پتهانها) چنداست ?
  2- تعداد پشتونها در پاکستان چند است ?
  3-تعداد پشتونها در هند چند است ?
  4- تعداد افغانها يعنى پشتونها (پتهانها) درکشور نامنهاد افغانستان چند است = 1-2+3
  اما نگاه کنيم که اين سلفى و پدر اخوان ا لمسلمين راکتياران وطالبان, سيدجمال الدين اسدآبادى و يا اسعدآبادى
  در فصل اول در برگ 13 کتاب خود زير عنوان تتمة البيان في تاريخ الأفغان ( بيانات متعاقب پيرامون تاريخ افغانان) پيرامون افغانى, ریشه و معنی کلمه افغان چه نگاريده است . بقول اين تاريخ نگار گذشته ايران و اقوام افغان (اقوام پشتون) افغان و فغان فریاد و ناله , زارى , شیون و واویلا و شکايت , داد و نالشت معنى مى دهد .
  کتاب سید جمال الدین افغانى پس از مرگ اش در زمان عبدالرحمان خان درسال 1901 در مصر چاپ شد و ترجمه پشتو بعد توسط فرهنگستان پشتودر کویته، پاکستان در سال 1979 منتشر شد .
  الافغانى که الکابلى هم تخلص کرده در فصل اول کتاب خود زير عنوا ن"تتمة البيان في تاريخ الأفغان (" بيانات متعاقب پيرامون تاريخ افغانان") مى نگارد :
  "فارسيان به پشتونها "افغان" و هنديان بتا ن ( منظوراش پتان است. زبان تازى يعنى سامى عربى وعبرىآواز پ ندارد ) مى ناميدند. و دلیل آن بود، زمانی که " بخت نصر" آنها را دستگیر مى کردند" فریاد و ناله مى کشيدند. فارسیوان معمولی آنها را "اوغان" مى ناميدند، ،برخی از قبایل پشتون که در قندهار زندگی می کنند وخود شان را "پشتون" و یا "پشتان" مى ناميدند، ... و افغان که در خوست کرم و باجور زندگی می کنند، خود را "پختو" و "پختان" مى ناميدند، ("تتمة البيان في تاريخ الأفغان چاپ مصر ,1901 , ص13
  کتاب "تتمة البيان في تاريخ الأفغان" به زبان عربى اکنون در انترنت به گونه ديجتال قابل دريافت است
  تصوير عبدالرحمان خان http://www.archive.org/stream/tatimmatalbayanf00afghuoft#page/191/mode/2up
  پيرامون واژه افغان و فغان
  http://www.archive.org/stream/tatimmatalbayanf00afghuoft#page/183/mode/2up
  جهل و جعل در پيشينه نگارى اوغو اصل و راستى اگر باشد فرع است .
  پته خزانه را فراموش کرديد
  راجا احمد به ارشيف ها و بانکهاى اطلاعات ممالک وبويژه به ارشيف تفکیک نفوس مستعمیره بریتانیا اعتبار و اعتماد نکنيد بلکه اعتماد به خود داشته باشيد:
  اول: تمام ارقام در رابطه به فيصدى مليتهاى غيرپشتون واقوام قبيله هاى پشتون باهم چم هايش افغان ويا پتهان تخمينى اند و نه با وسيکه همه پرسى. شما آگاه ايد که دولتهاى پشتونها همواره نفوس سنجى را رد کرده است حتى تا اکنون روشن وشفاف نيست سرکرده گى کرزى در شناسنامه برقى هويت مليتى را مى گنجاند ويانه. اين يک فرصت مناسب واقتصا دى است اگر حاکمان اوغو درپهلوى نام شهروندى هويت ملى هر مليت را درج کند. از چه مى ترسيد اوغان يا پختانه خو نظر به گفتارشما 75 درصد درافغانستان است !??????!!!?!
  ما غيرپشتىون بى غريت هستيم زيرا که نام منحوس افغان را نام کشور وشهروند مجبور بپذيريم.....!?!
  فقط بخاطر سرزمين خود :
  وطن سرود عشق تو زقلب من صدا کند
  ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند
  وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من
  تو مادر یگانه ای ، عزیز مهربان من
  وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من
  تو مادر یگانه ای ، عزیز مهربان من
  وطن نِواى زندگى
  وطن نَواى زندگى
  يکبارديگر
  وطن اميد و آرزو
  وطن صفاى زندگى
  يکبارديگر
  وطن توى چمن من ام
  تو باغ اى ياسمين من ام
  يکبارديگر
  به کوه ودشت سراغ تو
  چو مرغ نغمه زن من ام
  وطن تو سايه بر سرم
  تو مهر و ماه و اخترم
  سرود مهر ات وطن
  به بحر و بر همى برد
  وطن نِواى زندگى
  وطن نَواى زندگى
  يکبارديگر
  وطن اميد و آرزو
  وطن صفاى زندگى
  يکبارديگر
  وطن سرود عشق تو زقلب من صدا کند
  ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند
  وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من
  تو مادر یگانه ای ، عزیز مهربان من
  وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من
  تو مادر یگانه ای ، عزیز مهربان من
  ويا
  وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
  وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم
  وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
  وطن عاشقم بر شکوهت به از گل بود سنگ و کوهت
  وطن هر کجایی که باشم تویی جان فضا ای دیارم
  وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
  وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر زخونت
  زتو همچو گل بشکفت دل اگر در خزان یا بهارم
  وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
  شهــر من
  شـــــام است و آبگينهء رؤيـــــاست شهـر من‌
  دلخـــــواه و دلفـــــــروز و دل‌آراست شهر من‌
  دلخــــواه و دلفــــروز و دل ‌آراست شهر من‌
  يعنی عـــروس جملهء دنيـــاست شهــــــر من‌
  از اشكهــــــــای يخ ‌زده آيينــــــه ساختــــــه‌
  از خـــــون ديده و دل خود خينــــــــه ساخته
  ‌انــــــــدوهگين نشسته كـــــــــه آيند در برش‌
  دامادهای كور و كـــــل و چـــــــاق و لاغرش‌
  دنيا برای خـــــــــام‌ خيالان عوض شده‌ است‌
  آری، در اين معامله پالان عـــوض شده است‌
  ديروزمــــان خيـــال قتـــــــــال و حماسه‌ای‌
  امــــــروزمــــــان دهانی و دستی و كاسه‌ای
  (.....)
  سرودۀ محمد کاظم کاظمی
  چون در سرودهاى بالا نام افغان و افغانستان وجود ندارد, بسيارخوب اند. سرزمين , وطن و ميهن با اشغال پدر سروکا رندارد ميهن پيوند فردى عاطفى ايست مانند فرهنگ و زبان ميراثى نيست بلکه کنشى و واکنشى ايست. ميراث مادى نيست
  سرودهاى به گونه اين
  "افغانستان از پدرم است’’
  "افغانستان ازپدرکلان من است"
  وچنين چرنديات ميرهاى اول ودوم
  اين ها جايداد را بيان مى کند و نه عشق و محبت ميهن و يا وطن را
  آرى براى تو از پشته کوه سليمان جايداد است چون پدران تان با بادران انگليسى تان اشغال اش کردند هزار بيرق ساختيد وهزارسرود با نام محنوس ونا مبارک افغان ولى ميهن تان نشد.
  تغيرنام افغانستان ارمان است
  تا که نام افغان است ملک درفغان است
  تا که افغانستان است نام اش بطلان است

 • دوستان کسانیکه پشتون ها را به به ارکه قدرت سال ها نگداشته اند باید اعمار انها را باید داشته باشند و کشور خراسان بزرگ را به گرفتن نام ان تاریخ خجالت می کشد چون که تمدن فرهنگ شعر و ادب شرق بود همه نوابخ از شرق به غرب پناهنده و از آیدیا شرق , غرب قدرتمند شد از علی سیناما جهان به علم همیوپتی راه یافت به علم نچرال فوت راه یافت طب سوزنی راه یافت از علم نجوم ما غرب استفاده کرد ازووو خلاصه همه ثروت غرب مدیون شرق است
  و این اعمار را هم غرب گرفته و این که حقیقت همیشه به خوش بعضی ها نمی خورد باید دور از انصاف است .

 • چهار لوده جوالی یا دزدان سقاو یا لچکای کله خام خراسان جور می کنن؟
  غیرت و غرور افغانان را دنیا می دانه این به جهان ثابت شده باداران خارجی تان که برود باز همرای شما و خراسان تان سخن زده خواد شد

 • قابل توجه دوستان این بحث به چند نکته ذیل:
  اول: موضوع خروج قوای خارجی از افغانستان و وحشت افغان ها
  افغانان به وحشت خویش در آینده مبهم بسر می برند. این ها همیشه می کوشند مقصد شان را از طریق لات و منات گوئی ها، اگر و مگر ها، و در پرده وهم و خیال شان تبارز می دهند. وقتی قوای خارجی از افغانستان برآمدند ما چنین و چنان خواهیم کرد. در این مورد باید گفت که تا بحال قوای خارجی از افغانستان خارج نشده اند. اینکه افغانان بعد از خروج قوای خارجی در افغانستان چه خواهند کرد، بهتر است منتظر باشیم و هر چیزیکه در آن وقت اتفاق می افتد در همان زمان بالایش بحث خواهیم کرد. تا هنوز هیچ ثبوتی نیست که خارجی ها از افغانستان خارج گردند. خارجی ها شکل جنگ علیه افغان ها را تغییر می دهند. برای روشن شدن حقایق بهتر است بالای واقعیت ها توجه گردد. بیائید عواقب خروج قوای شوروی را افغانستان به بررسی بگیریم:
  دوم: وضعیت افغانان بعد از خروج قوای شوروی از چه قرار شد؟
  هزاره ها بعد از خروج قوای شوروی میخ چار انچه در سر این افغانان بی ننگ در قلب شهر کابل کوبیدند، زنان و دختران این افغانان بی ننگ بعد از خروج قوای شوروی در کابل و سائر نقاط بی عزت شدند، ناقلین کوچی نیز بعد از خروج قوای اشغالگر روس از خانه هایشان رانده شدند .... ولی کجا بود آن شهامت و غیرت افغانیت که از عزت و شرف شان در برابر این شیرمردان دفاع کنند؟ درست بعد از سقوط رژیم دست نشانده روس در افغانستان در قالب افغان ها زیر رهبری داکتر نجیب احمدزی حتی یک افغان برای یک روز هم در کابل مقاومت نتوانسته و تمام این افغان های بی ننگ فرار را بر قرار ترجیح داده و راهی پاکستان شدند ولی گلبدین بی ننگ از چارآسیاب کابل و کوههای مشرف بر کابل به راکت پرانی های شان علیه مردم بی دفاع مبادرت ورزیدند و کاری جز جنایات به تحریک آی اس آی پاکستان بارمغان نیاوردند!
  سوم: مقایسه وحشت یک افغان با کرده های یک ازبک دلیر:
  حین اشغال افغانستان توسط روس ها، کافیست از کارهای یک ازبک دلیر بنام دوستم نام برد. در آن وقت صرف و صرف یک قطعه نظامی ملیشه ای وی می توانست با دست باز در هر نقطه دلخواه افغانان عملیات نموده و زن افغانان را از هر طرف سمبه کند. کجا بود آن افغان های بزدل که از زن و دختران شان در برابر ملیشه دوستم که بنام گلم جمع مشهور بود تاب مقاومت بیاورند؟ هنوز هم زخم هائی را که ملیشه های دوستم در پس و پیش دختران و زنان افغان وارد ساختند در شفاخانه های پشاور کوک نخورده و زخم ها بشکل باز فعال می باشند. کجا بود آن افغان های با شهامت که از عزت و ناموس شان دفاع نمایند؟
  چهارم: ملیشه های افغان زیر نام طالب در ماسک افغان ها:
  ملیشه های افغان طالب در اسلام آباد پاکستان زیر نظر سفیر امریکا، سفیر انگلستان برهبری نصیر الله بابر وزیر داخله بی نظیر بوتو و آی اس آی پاکستان موفق شدند قسمت اعظم افغانستان را اشغال نمایند ولی چطور شده می توانند که این افغانان بی ننگ اعمال شوم باداران خارجی شان را باین شکل ننگین کارهای افغانان قلمداد نمایند؟ وقتی قوای امریکا و انگلستان وارد معرکه افغانستان شدند، باز هم جناب مارشال دوستم برای امریکا و انگلستان پیشنهاد کرد که امریکا و انگلستان اسلحه در اختیار وی قرار دهند و راندن طالبان افغان تا بندر کراچی و نهایتا انداختن کلیه آنها در بحر هند را به وی محول سازند. ولی امریکا و انگلستان این پیشنهاد را نپذیرفتند و بدلایلیکه تا امروز هم روشن نیست، نخواست طالبان افغان با چنین فضیحت و رسوائی محو گردند. حال چطور ممکن است یک افغان باین فضیحت و بی ننگی شان فخر فروشی کنند؟
  پنجم: شما در تاریخ افغانستان مثال یک افغان را ارائه نمائید که مستقل در صحنه سیاسی افغانستان کاری انجام داده باشد؟ احمد شاه ملتانی با کمک فرماندهان نظامی قزلباش ها و ترک های ایرانی موفق به فتح دهلی برای چور و چپاول گردیدند. در دوران حکومت افغان ها در کابل قدرت همیشه در دست دیگران زیر نقاب و ماسک افغان بوده است. بهترین مثال زمامداران افغان که مورد افتخار افغان ها می باشد، دوره زمامداری خاندان غدار آل یحی می باشد. وقتی محمد نادر از اثر توطئه انگلیس وارد کابل شد وی حتی به زبان فارسی صحبت نمی توانست. تا اینکه بتدریج وی فارسی یاد گرفت و اخلاف وی از طریق یک ترجمان با افغان ها صحبت می کردند. در حالیکه آنان ادعا داشتند که یک زمامدار افغان است ولی یک جمله به زبان افغانی صحبت نمی توانست و اولاد پشتون همیشه باید به زبان فارسی صحبت می کردند تا بحیث یک افغان در دربار کابل صاحب مقام و منزلت گردند! امروز مشکل بزرگ قوم پتان که در افغانستان از آن ها اشتباءً بنام افغان یاد می گردند این است که آن ها در پروسه افغان سازی افغانستان هویت خود را از دست دادند و به یک قوم بی هویت معرفی شدند. سئوال در اینجاست که جوهر افغانیت این بی هویتان در چیست؟ پتانیکه هیچوقت افغان نبوده، چطور افغان شده می تواند؟
  ششم: موضوع اقلیت و اکثریت در افغانستان
  اگر قرار باشد ما این دروغ را باور کنیم که افغانان در اکثریت می باشند، پس این بی ننگ ها چرا از دموکراسی ترس دارند. در دموکراسی اکثریت برنده است. امروز در افغانستان هر وقت موضوعی به مردم محول می گردد، همیشه افغان ها بازنده است. یک مثال ساده: اگر افغان ها در اکثریت می باشند، چرا هنرمند سال افغانستان یک هزاره با کسب اکثریت آرا بحیث هنرمند سال افغان ها انتخاب می گردند. اگر افغان ها در اکثریت می باشند، چرا از ولایت غزنی حتی یک وکیل افغان در انتخابات اخیر شورای ملی راه نیافت؟ باز هم در اصول دموکراسی رای بالای تعلقات قومی صورت نمی گیرد. رای گیری بالای اصول مدنی برگزار می گردد. چون افغان ها اهلیت و کفایت اهلی و مدنی ندارند، آنها همیشه بازنده بوده و بهمین علت است که افغانان با دموکراسی و مردم سالاری میان خوبی نمی توانند داشته باشند.
  خلاصه کلام: افغان های خر صفت دوران خرخری بسر رسیده ولی خریت افغان ها نه تنها از بین نرفته بلکه روز بروز رونق پیدا می کند. در آسمان بروید دم شما حیوان ها در دست دیگران است و اگر خود را در قعر زمین ببرید سر شما در دست هزاره ها، ازبک ها، تاجیک ها ... می باشد. شما یک راه در پیش دارید که از خواب غفلت افغانیت تان مبتنی بر وحشت و حیوانیت تان دست بردارید و کار را بجائی نرسانید که باز هم جناب مارشال دوستم قهرمان نظامی افغانستان در تبانی با افراد و هواخواهان قهرمان ملی تان یعنی احمدشاه مسعود دست بکار شوند و باز هم هزاره ها میخ های شش انچه را این بار در فرق پوچ و خالی شما پس از خروج قوای ناتو و امریکا واردا سازند! سر عزت و ناموس تان رحم کنید. زنان شما از شما بی غیر ها توقع دارند... بالای آن ها رحم کنید و بار دیگر آن ها را زیر لنگ های هزاره ها، ازبک ها، تاجیک ها نیاندازید! از خروج قوای شوروی از افغانستان درس عبرت بگیرید.

 • آقای باب
  از گفتارت معلوم میشود که کدام افغان در حق ات کدام کاری کرده و حالی عقده هایت را خالی مکنی

 • جناب Bob دستت درد نکند به این جواب که ارایه نموده اید, به همه معلوم است که این همه تبلیغات که جهان غرب راه انداخته همه را به وحشت انداخته که بتواند از این اب گل الود به نفع شان ماهی خوبی را شکار کنند, اگر
  زمان مجاهدین زا بیاد بیاورید که بخاطر روس ها امریکا از دین و از بی سوادی جهان اسلام استفاده کرد . و از کشور بنام افغانستان که هم ثروت دارد هم از نگاهی استراتژی موقیعت خوبی هم دارد استفاده کرد و هم از همسایه های افغانستان . از زمان که کشور را بنام افغانستان بنا نهاده اند همه سردمداران انها همه پشتون بوده اند و چون دست نشانده اند خوب از عهده ای همه کار ها بر میایند و هم وطن فروش و هم خاین و هم بیسواد. از این چه بهتر.

 • هم صحبت عزیز آقای لطیف:
  اینکه پشتون ها در حق من چه کاری کرده و قرار حدس و گمان شما مرا مجبور ساخته عقده های خویش را خالی سازم یک موضوع شخصیست و شما نباید یک بحث سیاسی ملی را سمت شخصی دهید. از شما خواهش صمیمانه و جدی می شود که این وبسایت را طبیله افغان جرمن آنلاین نسازید! شما هر قدر عقده های شخصی دارید آن را می توانید از طریق آن طبیله ابراز دارید و وقتی شما در سائر وبسایت ها از جمله این وبسایت سر می زنید کوشش کنید مدنی، انسانی، سیاسی و ملی صحبت کنید. این کار برای شما ممکن نیست تا شما خود را از خری افغانیت رها نسازید.
  قابل توجه جناب جیران:
  بر عکس ادعای شما مبنی بر حاکمیت پشتون ها در افغانستان، قوم پشتون بحیث محروم ترین و بیچاره ترین قوم قربانی رذالت افغانیت بحیث یک توطئه استعماری در پروسه افغان سازی افغانستان شده اند. یک مثال ساده، امروز کرزی بنام و نشان پشتون ها در افغانستان حکومت می کند در حالیکه جناب کرزی و قوم مورد ادعای او درانی متعلق به اسرائیل یهود می باشد، نه پشتون و نه افغان! خاندان غدار آل یحی بالای افغانستان زیر نام و نشان قوم پشتون و افغان حکومت کردند در حالیکه هیچیک از آن ها به قوم پشتون تعلق نداشت. مهمتر از همه قوم پشتون هیچوقت افغان نبوده و افغان هم نخواهند شد. بعد از اشغال افغانستان توسط اعراب مورخین عرب روی هر دلیلی بود قوم پشتون را افغان ثبت نمودند که غلط است. پشتون ها پتان اند و هیچ ربطی به افغان ها نداشتند و ندارند!
  عواقب حکومت افغان ها بالای افغانستان را در ارتباط به قوم پشتون با یک مثال ساده توضیح می دهم. در افغانستان زیر زعامت افغان ها، پشتون ها هویت قومی و قبیلوی خویش را از دست دادند و قربانی امیال شوم استعماری گردیدند. در طی این مدت مثلاً اولاد پشتون همیشه از صحبت و درس خواندن به زبان مادری شان محروم گردیده و همیشه زبان و فرهنگ خویش را قربان ساخته اند تا بحیث یک افغان در نزد درباریان کابل واقع گردند!
  از شما دوستان صمیمانه توقع می رود که در توضیح واقعات تاریخی صداقت و امانت داری خویش را حفظ نموده و هیچ کسی در عصر انترنت نخواهد توانست وبسایتی را "پته خزانه" عبدالحی حبیبی بسازد که بدستور داود و نعیم نابکار دست به جعل تاریخ منطقه و ساکنین امروزی افغانستان زدند. در راه تخریب افغانستان و دفع آفت افغانیت قوم پشتون بزرگترین قربانی ها را داده و امروز هم می دهند. پشتون های افغانستان همیشه خواستار وحدت خویش با پشتون های پاکستان بوده و این تمایل خویش را هیچوقت هم پنهان نساخته اند. پافشاری پشتون ها بالای وحدت با برادران پاکستانی شان محکمترین ضربه بر موجودیت افغانستان بوده و امید است که سائرین نیز از این مثال پشتون ها استفاده نموده و با جدیت و اراده قویتر در راه محو این غده سرطانی بنام افغان و افغانستان اقدام ملموس نمایند. محو افغانستان یعنی آزادی قوم پشتون و سائرین از اسارت و بردگی رذالت افغانی و افغانستان بر اساس توطئه های استعماری انگلیس!

 • Bob
  خودت میخواهی عقده های شخصی را به یک بحث سیاسی ملی تبدیل کنی، همان شخص را بیدا کن و انتقام بگیر، نه اینکه به کلی افغان ها حمله کنی

 • پښـتـون يا افغان څوک دي؟
  پښتانه ليکوال
  آدم خـان يـوسـفـزي - پـشـاور، پـاكـسـتـان
  د وکیل احمد یوسفزی مقالى گلچين
  تقريباَ دشلو کلونونه راپه دې خوا د (افغان) يا (اوغان) دکلمې په اړه په افغانستان کې په تيره بيا د روشنفکرانو په مينځ کې ديرې لفظي او قلمي شخړي مينځ ته راغلي دي.ا
  پدي کې شک نشته چی افغانستان يا خراسان کی دننه د (افغان) کلمه دملي هويت حيثيت نه دی موندلی (...)
  اما که له يو پښتون ځخه وپوښتل شي چي څوک يېِ نو ځواب يي هرو مروبه همدادي چي: زه پښتون يم. يعنی ځان په طبيعي دول پښتون ګني نه افغان. دې نه څرګنديږي چي پښتنو ته د (افغان) دکلمي اطلاق پرسياسي دلايلو باندي ولاړه يوه خبره ده.ا
  (...)
  خپله د پختنو په اكثره ليكونو او حتي اشعاروكې «پختون» افغان پلل شوي دي. يو شمير ليكوالانو او شاعرانو لكه آخوند درويزه او خوشحال خان خټك «پختون» او «اففان» د مترادفو الفاظو په توګه استعمال كړيدي “ا
  بل ځاي كې ليكي:ا
  نولسمی پیړي له اوايلو نه را دې خواته اكثره غربي ليكوالانو او مستشرقينو افغان كلمه په خاصه او قومي مانا د پختون مترادف بللي ده
  (...)
  د سلگونو کلونو رادی خوا پارسی وانانو هرهغه چا ته چی پشتو وایی «افغان» ګنلي دي. كه ديو هزاره، ازبک، تاجک یا بلوچ څخه وپوښتل شي افغان څوك ديٌ نو سملاسي يو بختو ویونکی به درته و ښيي.ا
  كه څه هم په سياسي لحاظه د عبدالرحمن خان دحكومت له اواخرو نه چي تقريپاً ۹۵ كاله كيږي د افغان او افغانستان كلمه به رسمي ډول تبليغ شويدي. خو دا كلمه هميشه دوه مخه درلوده چي په ظاهر كې د افغانستان (خراسان) اتپاعو ته ويل كيده او په باطن كه منظور پختون وو او نن هم هماغه دوه مخيزه «افغان» کلمه په دوو ماناګانو كښې يو يې حقيقي او پل يې سياسي استعماليږي چي په خصوصي جرګو كې « افغان» یا «اوغان» دپختون مترادف ګنل كيږي او جرګو نه پاهر رنګ يې پدليږي او هلته د افغانستان ټولو اتباعو ته افغان ويل كيږي(...)
  سوال دادي چي آيا در «افغان» کلمه دملی هویت لپاره یوه مناسبه او قوی کلمه ده؟
  آیا د «افغان» کلمه د افغانستان داتباعو په مینڅ كې يو والې راوستلاي شي؟

  كه دافغان كلمي ضعف او قوت په ځير سره و څيړوٌ نو دا نتيجې ته رسيږو چي د اوغانستان خلك خو څه چي ټول پختانه هم د افغان يا اوغان كلمي ته دخپل ملي او قومي هويت په سترګه نه ګوري. ددي كلمي دمحدوديت او ناتواني دحقيقت په تاييد كې د «سراولف کارو» څيړنه د پختانه (پټانز) دكتاب نه تاسوته نقل كوو.
  د مقاله توله متن:
  http://wakilahmad.blogfa.com/1391/09
  بیله پراخوتشریح او غځونه
  تاکيد از ارمان
  تغيرنام افغانستان ارمان است
  تا که نام افغان است ملک درفغان است
  تا که افغانستان است نام اش بطلان است

جستجو در کابل پرس