صفحه نخست > دیدگاه > سال 2014 و آزمون بزرگ تاریخی در راستای رهایی یک ملت!

سال 2014 و آزمون بزرگ تاریخی در راستای رهایی یک ملت!

میراحمد لومانی
جمعه 30 آگوست 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یک =>.. و گاه از ورا تاریخ، دستان توان مند ی از سلسله مردان بزرگ و تاریخ ساز، همچون رئیس جمهور " بوش " به ظهور بر میتابد. و آنگاه؛ سیاه ترین لکه های از سیاهی های تاریخی را از رخسار تاریخ بشریت در سرزمین های " خون، جنونیت، و استبداد " همانند عراق، افغانستان و...میزداید. و آنگاه؛ در پیامد از ان تاریخ دیگری، و سرنوشت و تقدیر دیگری برای خلق های در بند اسارت این سرزمین ها رقم میخورد. و از سیاه ترین ادوار تاریخ، از بتن خلق کرد عراق که میرفت در زیر چکمه های استبداد صدام رو به اضمحلال و نابودی برود، بارزانی ها بر مسند ریاست جمهوری تکیه بر میزند...! برای تفهیم و ترسیم درست تر از این افاده؛ آیا برای لحظه یی هم که شده تصور نموده اید، هر گاه دستان توان مند و نیکو کاری از ان سوی اقیانوس ها اگر بساط جنونیت خونخوار انی همچون صدام در عراق، و سلطه استبدادی قرون وسطایی طالبانیزم در افغانستان را تا هم اکنون از بنیان بر نه میافکند، توده های دربند و به خاک سیاه نشسته این هر دو جامعه هم اکنون کدام موقف و موقعیت تاریخی را در جهان کنونی احراز مینمودند؟!

قتل های سیستماتیک و وحشیانه حاکمیت صدام در عراق و کشورهای همسایه ان نظیر کویت و ایران، و جنایات نسل کشی استبداد فاشیستی طالبانیزم در افغانستان، هر دو بدون شک، و به شواهد تاریخ، قبیح ترین سلسله حاکمیت های مستبد تاریخی در ادوار تاریخ بشری بوده اند! بدون شک نسل های آینده کشور های مذکور، و تاریخ جوامع جهانی، تهور چنین نیک مردان را هرگز به فراموشی نه سپرده، ریسک و از خود گذری آنان، و ملت های ان ها، به عنوان یک اقدام نیک و انسان دوستانه، همچنان به گونه جاودانه ثبت سینه تاریخ بشری باقی خواهد ماند.! حضور، و بهم رسانی جامعه جهانی در دشوار ترین مرحله از تاریخی در کنار ملت و مردم جامعه افغانستان در راستای زدودن غبار رنج استبداد طالبانیزم از رخسار این ملت، بهای به پیمانه قربانی شدن شریف ترین فرزندان جامعه جهانی در این دیار بوده است. و حال بهای قدر دانی از زحمات و قربانی دادن های بیش از یک دهه جامعه جهانی در راستای زدودن لکه ننگ استبداد طالبانیزم در افغانستان، این همانا انتخاب شعور مندانه مردمان درد مند این سرزمین در انتخابات سال 2014 میباشد!

در تداوم بیش از یک دهه مبارزه سنگین، جامعه جهانی با هزینه های هنگفت انسانی و مالی، همچون کودک نوپا دستان مان را به دست گرفته، و شیوه به دو پا « توام با مدنیت » راه رفتن را به گونه انسانی ان به آموزش مان گرفته اند! حال بر ما است تا در روند چگونگی معاد لات سیاسی سال 2014 به جامعه جهانی امتحان همچون انسان بودن و متمدن بودن خویش را در نمایش انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به تثبیت برسانیم!

دو=> تاریخ پدیده انتزاعی نبوده، بلکه ترسیمی از آمال، امیال، و آرزو های " ملت ها، و جوامع " در بستر از زمان های خاص و معین از زیست گاه زمانی ان ها میباشد.

تاریخ باز تاب از چگونه گی اندیشه و کنش های اجتماعی انسان ها بوده؛ و یا به عبارت دیگر: ترسیم و شکل گیری تاریخ پدیده مفرد و جبری نبوده، بلکه زائیده همت، تلاش، و شعور مند ی توده های اجتماعی، در بار تاب از کنش ها میباشد!
تاریخ و مجموعه شکل گیری ان، باز تاب کیفیتی میزان همت و شعور مند ی انسان ها، در بستر از زمان و مکان میباشد.

تاریخ پدیده اجتماعی بوده که همواره در موجودیت و محوریت قدرت و توانمندی ها شکل گرفته و تجسم یافته است. مکانیزم ساختار شکل گیری تاریخ و جهت یابی ان بر مبنای معاد لات قدرت و سیاست استوار بوده است.
قدرت، موتور و مکانیزم تحرک تاریخ بوده، اما سیاست، همچون اله و مکانیزم سمت گیری و جهت یابی آن عمل نموده است. کتله های اجتماعی فاقد قدرت و سیاست، در پروسه تاریخ و تاریخ سازی، مفعول عمل نموده، و چه بسا در مخنث بودن خویش به اضمحلال رفته اند! و حال قدرت مان، این همان متحد و منسجم شدن مان بوده، و سیاست مان در گرو همسویی رهبران دلسوز و متعهد، در تبانی با نخبگان اجتماعی مان؛ بدون شک میباشد..!

سه => هوشمندی تاریخی، پیامد اقتدار و عزت تاریخی را در قفا خواهد داشت! درایت توام با همت و شعور مند ی، باز تاب عزت و سربلندی خلق ها، در بستر تاریخ بوده است! و حال در سرزمین سوخته یی همچون افغانستان، نیاز هست تا فرزندان درد مند این سرزمین به رسالت و مسئولیت تاریخی خویش واقف گردند! گاه یک حرکت معقول و اصول مند، تاریخ و جریان تاریخ را برای همیش دیگر گون و متحول نموده است! و حال؛ چه برازنده است تا این نسل به عنوان نسل تغیر، نسل تحول، و نسل رهایی تاریخی این سرزمین ثبت سینه تاریخ ان بگردند!ا
پیروزی با عدالت طلبان خواهد بود! زیرا؛ خداوند خود حق بوده، و با حق طلبان میباشد! جامعه جهانی در کنار فرزندان درد مند این دیار خواهد بود؛- هر گاه اگر ما شعور مند ی سیاسی خویش را به تبارز وا داریم!.. و هر گاه اگر در حمار بودن خویش چموش و پیگیر در یک دنده گی ها لجاجت بنماییم؛ حتی خداوند برای مان در عمل، کار خیری نصیب مان نه خواهد کرد...!

چهار =>آنچه امروز ها در کابل دارد انجام میگیرد، زمینه فروپاشی قدرت کاذب بر مبنای فریب، خدعه و نیرنگ تاریخی در سرزمین افغانستان میباشد! فرزندان آگاه و تاریخ ساز این سرزمین به مسئولیت و رسالت تاریخی خویش کم و بیش واقف گردیده، و مصمم بر اراده تغیر و در سرنوشت و تقدید تاریخی این ملت گرد هم آمده و رسالت بزرگ تاریخی زدودن تقدیر استبداد از جبین این ملت را میثاق بسته اند. میثاق و تعهدی که میتواند روزنه بخش آمال و آرزو های شریف و انسانی در این سرزمین باشد! هرچند ذوق زده گی در این امر هنوز زود میباشد!

وای برما! هر گاه اگر در این مرحله حساس از تاریخ، اشتباه و لغزش تاریخی را مرتکب گردیم؛ که؛ در پیامد آن تداوم استبدا و قلدری های تاریخی مستدام گردد! که در صورت لغزش تاریخی، و لمپن بودن تاریخی، نسل های آینده این مرز و بوم هرگز ما را نخواهند بخشید....!!!

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس