کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > ندایی به دردمندان روشنفکر سرزمینم!

ندایی به دردمندان روشنفکر سرزمینم!

پنج شنبه 3 اكتبر 2013, بوسيله‌ى میراحمد لومانی

من نمیدانم؛ آیا حقیقتا در سرزمین رنج، در سرزمین وا مانده در پستو های تاریک و نم زده تاریخ " تلخ " و مملو از سم استبداد و ستم تاریخی همچون افغانستان، آیا روشنفکر و یا روشنفکران دردمند و عدالت پیشه یی وجود دارند تا من این نامه ام را؛- این درد نامه مملو از دغدغه های سخت کشنده عصر و زمانم را عنوانی آنان تحریر بنمایم؟!

هستند آیا چشمان بینا و جمجمه های هوشمند و انسان های مصمم درتاریخ سر زمینم، تا رسالت تاریخی انسان بودن خویش را در راستای زدودن غبار ستم و استبداد تاریخی از رخسار و چهره ملت وامانده در استبداد تاریخی، در افغانستان، درک نموده، و در راستای انجام این رسالت و مسئولیت عظیم تاریخی گام های عملی استوار و کار ساز ی را بردارند؟!

هستند، آیا قلبهای پاک و وجدان های شریف که در راستای تاج گذاری عدالت بر تاراک تاریخی این ملت، و بر پهنه فراخنای سینه این مرز وبوم، عاشق پیشه، و صادقانه در پیشگاه تاریخ، رنج تاریخی را به بهای جان خریده، و همچون سرباز صدیق و فدا کار پا به عرصه فعلیت و کنش ها بگذارند؟!

هستند آیا کس و کسانی که درد م را، درد تاریخی انسانیت پوسیده در رنج استبداد تاریخی " مذهب و قبیله " را در کارگاه ذهن و شعور خویش " احساس و درک نموده " و به حلاجی گرفته، و انسان گونه به مداوا یش بپردازند؟!
رنج عصر من و تاریخ من؛ رنج عدم روشنایی، و عدم "دید و درک " و الزایمر تاریخی " جمعی مان میباشد! رنج عصر من تاریخ من و ملت من، رنج دگم گوسفند گونه گی مان در حیطه بیداد، و استبداد متواتر گله یی از گرگ های درنده یی ایست که هر چند گاه به دریدن مان اقدام نموده اند! « رنج عظیم عصر من، رنج عدم حضور گسترده و پیوسته روشنگری و روشنفکر، در گستره تاریخ سرزمین و میهن مان میباشد...!» رنج عصر من؛ فاجعه از چگونه گی کنش و اندیشه های نا باب و نا اهل، از جانب ان هایی است که در معادلات تاریک و زد و بند های ارتجاعی بر مسند قدرت و رهبری مان تکیه زده، اند، و به حراج مان گذاشته اند..!

« رنج من از چگونه گی حضور و ترکیب طیف از جنایت کارانی حرفه یی است، که نه تنها به محاکم تاریخی کشیده نه شده اند، بلکه با تمام وقاهت تاریخی، خود را در پست و مقام ریاست جمهوری کشور و مملکت کاندید نموده اند؟! کجاست خط و جبهه روشنفکر و روشنگری در دیار به خون نشسته افغانستان! مرگ مان بادآ؛ و ننگ شرم تاریخی نثار مان بادا!!»

درد من و رنج من، عدم موجودیت و حضور جبهه قوی، قدرت مند، و تاثیر گذاری از«هویت، اصالت، و افتخارات تاریخی دیار و سرزمینم میباشد»! درد من، درد دفن آرش است و به سلاخی گرفتن کاوه است و به آتش کشیدن فردوسی بزرگ، و به خاکستر نشستن ملت و جامعه فارس در دیار افغان زمین میباشد...! « درد من درد حراج هویت و افتخارات غنامند تاریخی من در بازار های ازمکاره گری دلالان کوتوله یی است، که در بیغوله ها و پستو های تعفن زا خیانت و جفا به معامله گرفته میشود» ... و دردمن، درد مظلومیت و وامانده گی ملت فارس در پهنه بیداد سرزمین افغغنستان میباشد...!

«... و گاه چه بد و بی موقع " ما " « هم ریشه های پارسی گو در افغانستان کنونی »همدیگر را گاز و دندان گرفته ایم!. و در پیامد این دندان گرفتن ها چه مستانه صدای قهقه پیروزی استبداد تاریخی بر فضای میهن و سرزمین مان طنین انداز که نگردیده است!» و حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در این مقطع حساس از تاریخ، که باید متحد گردیده و سرنوشت تاریخ و تقدیر جمعی مان را درپرتو از هوشسیاری و درایت تاریخی خویش دیگر گون بنماییم، به همدیگر نیش و دندان نشان داده و دستان پاک و ناپاک تعامل و معامله گری ها را میفشاریم! تداوم حاکمیت سه صد ساله « زی ها »، رنج تاریخی من جامعه میباشد......

همواره این ما بوده ایم که در هنگامه های حساس و تعیین کننده تاریخی، کنش های سیاسی خویش را مضحک، ناجور، و دشمن شاد کن، و در راستای پایداری استبداد تاریخی، به فرجام برده ایم. این استبداد سه صد ساله کشنده، که ما و تاریخ و ملت مارا به زانو در آورده است، قوی و فوق العاده قوی نبوده است، بلکه ضعف تاریخی در خرف بودن، نفهم بودن و سیاست را درک و فهم ننمودن " ما و ملت ما" بوده است!

« بد ترین فاجعه تاریخی جامعه و مردم مان، از گذشته به حال، بر گزیدن رهبریت مان بوده است.این همواره تعداد ابن الوقت شیاد گونه در راستای خان و ارباب، شیخ و قریه داربو ده اند که ناشیانه و شیادانه کارانه حیات و سرنوشت تاریخی مردم و جامعه مان را به بازی گرفته اند.. هرچند روشنفکر مابان ی نیز گاه جنایت های هولناک تاریخی را در این سرزمین مرتکب گردیده اند، که نمیشود از ان چشم پوشی نمود...!»

و حال، در راستای آزمون انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 قرار گرفته ایم! رئیس جمهور، این شخصیت اول مملکت و کشور مان بوده، و نماد از شعور مندی تاریخی خلق و جامعه مان به حساب میرود. حیات و سرنوشت تاریخی کشور و سرزمین مان را به وی به ودیعه میسپاریم. چگونه گی پی ریزی بنیان و شالوده فردا و فردا های تاریخی کشور و جامعه مان را به وی اعتماد نموده و به امانت میسپاریم و....پس چقدر سبک سرانه و خیانت بار خواهد بود، اگر در این امر عقده مندانه و نا آگاهانه و و یا بر اساس منافع سازمانی و پارتی های شب نشینی و.. عمل دبنماییم!

« کشور، مملکت، مام و میهن، این خانه و کاشانه بزرگ و ناموس ملی مان به حساب میرود! رمز و کلید سرزمین، مادر وطن، و حیات اجتماعی مان را به دست دلسوخته گان از دیار و سرزمین خویش،( سرزمین خراسان بزرگ) باید به ودیعه بسپاریم!. به کسی باید اعتماد نمود و به کسی باید " رای " داد که به فرهنگ، تاریخ و افتخارت تاریخی و فرهنگی مان باور مند و متعهد بوده، و در راستای تعالی و شکوفایی ان کوشا باشد! چگونه به کس و و یا کسانی که مارا و فرهنگ و داشته های هویتی و تاریخی مان را به دیدیه شک و تردید و گاه خیانت بار می نگرند، میتوان اتکا نموده، و اعتماد بنماییم... !»

در موجودیت دموکراسی، و داشتن حق انتخاب، همه مسئول اند و مسوولیت تاریخی دارند! همه در برابر خداوند، در برابر تاریخ، و در قبال نسل های آتی این دیار مسئول و جواب ده میباشند!

اساسی ترین پدیده مورد نیاز تاریخی عصر و زمان مان، این همانا گزینه ایجاد عدالت اجتماعی به تمام عیار آن میباشد! زدودن استبداد در گونه های مختلف ان و بخصوص دیکتاتوری تاریخی افغانی؛ سلسله حاکمیت های متواتر " زی ها " و قند هاری زاده ها " رسالت و مسئولیت خطیر تاریخی همین نسل موجود به حساب میرود! و این است که در این برهه حساس از تاریخ " زنگ خطر " و الارم " خطر بزرگ تاریخی را به واسطه، و وسیله روشنفکران و روشن اندیشان همدرد و هم سرنوشتم باید به صدا در آورده شود! به واسطه و وسیله انتخابات ریاست " جمهوری، و پارلمانی " و به همت و درایت روشن اندیشان سرزمینم، ناقوس عظیم مرگ استبداد، و رهایی تاریخی یک ملت و جامعه باید طنین انداز گردد!

من از تمامین درد مندان آگاه و عزت مند سرزمین خراسان بزرگ « افغانستان کنونی » ارزو مندم تا بر اساس درس و عبرت از درد های تاریخی، و تجارب تلخ تاریخی صده های دور و نزدیک ، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 یک بار و برای همیش، به تداوم سلسله حاکمیت استبدادی " زی " ها در سرزمین مادری مان نقطه پایان تاریخی بگذارند!!!

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


45 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > ندایی به دردمندان روشنفکر سرزمینم!

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.