صفحه نخست > دیدگاه > همه آفاق پر از فتنه و شرمیبینم!

همه آفاق پر از فتنه و شرمیبینم!

بدخشان، مردم، خدمات فوزيه کوفی، ساير وکلا، برهان الدين ربانی و ...
ب - فرهاد
پنج شنبه 5 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

وقتی ریشه های اختلا فات وجنگ ودعوا ها ی را که سرازگریبان پارلمان افغانستان بیرون مینما یند، دقیق به کاوش بگیری به روشنی درمی یابی که دلیل عمده واساسی این همه جدلها وحذ ف کردن های فزیکی وشخصیتی، با کمال تأ سف ریشه درعمق منافع مادی وبلند پروازیهای کاذب خصوصی نهفته است که برپای آن سرنوشت کلی مملکت ذبح گردیده است. تجربۀ تلخ زمان نشان داد که نه دشمنی عقیدتی مایۀ این همه ویرانیها بوده ونه اختلاف سلیقوی ومنطقوی وقومی، فقط اینها همه پوششی بوده برای توجیه نیات درونی که بنیاد ش برزروزوروتزویرریخته شده است. آنچکه مدعای این اصل میتواند باشد، ریخت وپاشها وتجدید گروه ها وائتلافها وجبهه های گوناگون ودرساختارهای مختلف بوده که تا کنون صورت پذیرفته است. خلاصه دراین مدت کنارآمدنها ودورشدنهای شگفت آوری بوقوع پیوست که دروهم وخیال هیچ نازک خیالی نمیتواند راه یابد.

نمی خواهم ازاصل قضیه دورشوم. انگیزۀ اصلی که مرا درتهیه این خامه واداشت درحقیقت اعتراض یکعده بدخشانیهایی است که روزدوشنبه درپیشروی ساختمان پارلمان افغانستان، نارضایتیهای خویش را نسبت به مسئولین ولایت بدخشان(والی وقوماندان امنیه)، نمایندگان خویش درمجلس، بالاخص آقای امان الله پیمان معاون ریاست مجلس ابرازداشته وآنرا متهم به دخالت درنا امنیهای آن ولایت نمودند که درزمینه ازقول آنانی که اقدام به تظاهرات نمودند چنین آمده است:

« وخت: برخی از باشنده گان ولایت بدخشان قبل از ظهر دیروز در مقابل شورای ملی دست به تظاهرات زده و معاون ولسی جرگه را متهم به د خالت در نا امنی های آن ولایت نمودند. تظاهرات کننده گان در حالی که شعار های را نیز با خود داشتند امان الله پیمان معاون دوم ولسی جرگه، قدرتمندان محلی و برخی از افراد پولیس در آن ولایت را متهم به نا امن ساختن، دست اندازی و استفاده جویی نمودند. مظاهره کننده گان می گویند که والی و قوماندان امنیه آن ولایت بی کفایت بوده و در همدستی با قاچاقبران و افراد مسلح غیر مسوول باعث بی نظمی شده و حتا بعضا مانع مکتب رفتن جوانان می شوند. آنها با نشر قطعنامه از شورای ملی و حکومت خواهان تبدیل والی و قوماندان امنیه آن ولایت شدند».

جای هیچگونه شک وشبه نیست ونخواهد بود که نه تنها والیان وقوماندانان ولایات بلکه درمجموع(البته روی سخن نویسندۀ این مطلب متوجه آنانی نخواهد بود که ازاین امرشنیع مبرا هستند وهنوزصبروتقوا پیشه نموده وخودرا ازملوثات بدورنگهداشته اند، که اینگونه افراد هرگزدرمناصب بلند دولتی هم نیستند) سردمداران اصلی کشورتا گلو درفساد غرق بوده وجزچپاول گری وبعداً گزیدن گوشۀ امن درخارج خواست دیگری نداشته وندارند. وقتی رئیس جمهورکشوربا حسرت وقباحت تمام میگوید: «ای کاش طالبان سربازان من میبودند»، درعقب این خواست نا مشروع وتا مغزاستخوان فاسد کننده، چه نیت دیگری غیرازاهداف مادی وچپاولگریهای لجام گسیخته میتواند وجود داشته باشد؟ چون لذت قدرت وریاست جمهوری زمانی عطش درونی انسان وخواست معنوی اورا برآورده میسازد که خود شخص فرمان روای خویش باشد. وقتی کرزی قادربه برکناری یک قوماندان نیست وهنوزدودسته وبا بی حیایی تمام چسپیده برکرسی دروغین ریاست جمهوری وبرهرچه دوست ودشمنش است میتازد، غیرازپول(این دیو ملعون که هردزد ورهزن را میتواند برکرسی بالای مملکت برساند)، پول وبازهم پول چه خواست انسانی خواهد داشت؟

بیش ازدوسال است که بدخشانیها ازمسئولین ولایت خویش شاکی هستند وهربارازطریق مطبوعات ورسانه ها داد ازفساد، دزدی، رهزنی وبی توجهی مسئولین میزنند، اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد که صدای اعتراض این مردم را شنیده به خواست معقول آنها پاسخ لازمی بدهد. درکشوری که بدخشان بخاطرداشتن منابع سرشارطبیعی، تعداد تحصیل کردگان، شعرا ونویسندگان ومرکزخیزشهای مهم سیاسی، همیشه درمرکزتوجه باشندگان کشوربوده، اما تا سطح مدریتهای این ولایت آنهم درعصرحاکمیت دمکراسی تاجدارکرزی افرادی گماشته شده اند که جزهموطن بودن دیگرپیوندی به بدخشان ندارند. ازمنشی مجید والی بدخشان وعضو فعال حزب اسلامی آقای حکمتیار وآقای کین توزقوماندان امنیه وسایرافراد کین توزدیگر که جزکینه توزی با مردم بدخشان هدف دیگری ندارند، چه توقع میتوان داشت؟ آیا تنها این آقای امان الله پیمان است که درامورداخلی بدخشان مداخله نموده وسبب تشدید بد امنیتی است وازحال مردم بیچارۀ راغ خبری ندارد ویا اصلاً نمیخواهد روح آرام خویش را برای مردمی که برایشان رای اعتماد دادند، نا آرام سازد؟ آیا آقای ربانی که امروزیک تنه با دولت کرزی درگیراست ورهبری قوی ترین اپوزسیون را دردست دارد نمیتواند درتعین مسئولین بدخشان نقش مثبت داشته باشد ویا با دادن زکات سرمایه های اندوخته شده خویش ازگرسنگی ومهاجرت دسته جمعی جلوگیری نماید تا درفردای انتخابات دیگری که پیش روی دارد با خجالت زدگی ازکارهایی که به نفع مووکلین خویش انجام نداده اند، مواجه نشود؟ آیا آقای فضل عظیم زلمی مجددی یکی دیگرازنمایندگان بدخشان که ازحاتم بخشیهای ربانی وسپردن ریاست دهم امنیت ملی ومسئول امنیتی جان رئیس جمهور، ازبی هویتی که درگذشته رنج میبرد حالا صاحب مال ومکنت فراوان گردیده وبه این درجه ومقام عروج نموده وامروزهم پیک وهم کاسۀ آقای کرزی است، نمیتواند درحل مشکلات بدخشانیها ایفای مسئولیت کند که بدستورمستقیم کرزی برای بی ثبات سازی وضع امنیتی بدخشان دست به تحریکات درمنطقه میزند؟ آیا آقای محبت شاه وکیل مردم دروازکه علاوه برامکانات دولتی ومسئولیت پارالمانی، بعنوان مرید وپیرومیتواند از هزینه های سرشارآقا خان درجهت حل مشکلات دروازی ها استفادۀ معقول نماید، دراین مدت طولانی فرصت آنرا پیدا نموده است که ازحالت خلسه بیرون شده وسنگی را ازسرراه مردم دروازکناربگذارد؟ اما درذیل می بینیم که یکی ازنمایند گان بدخشان درولسی جرگه خانم فوزیه کوفی این خانم خوش سلیقه به آدرس مردم چه خوب موعظه ودرفشانی مینمایند. واقعاً اگرانسان درعمق کارکردهای اینان قرارنداشته باشد، حق دارد که برای این تیپ آدم ها تندیس قهرمانی بتراشد وبانوی پرافتخارسال لقب دهد. توجه کنید:

«اما برخی دیگری ازنمایند گان ولایت بدخشان درولسی جرگه میگویند که تظاهرات مردم ناشی ازبی توجهی وعدم رسید گی حکومت به مشکلات مردم می باشد. فوزیه کوفی نمایندۀ مردم ولایت بدخشان درولسی جرگه میگوید که دلیل نا امنی ها درآن ولایت مقرری های نادرست مسوولان بوده که باعث شده است تا مانند گذشته افراد نا شایسته درراس ادارات دولتی قرارگرفته وآنان کارها ی خلاف شان را ازآدرس رسمی انجام میدهند.

فوزیه کوفی میگوید که مردم به نمایند گان شان رای داده اند تا ممثل خواست های شان باشند نه مشکل آفرین برای آنان، وبرخی ازمسئولان نا شایسته دراثروساطت بعضی ازنماینده گان ولسی جرگه تعین می شوند که دست به اعمال نقض حقوق بشری وانسانی می زنند».

دست خانم کوفی درد نکند! خیلی خوب میگویند وخوب گره ازکارها می گشایند. این بانوی مطرح شده درسایتهای انترنیتی ودارندۀ ده ها سخنگوی وبلند گوی وپیام نویس که ازبرکت دنیای انترنیت حالا صاحب یک سایت شخصی هم است، ببینیم دراین مدتی که برکرسی محترم نمایندگی مردم درحقیقت ازبد بخت ترین مردم افغانستان کوف دروازتکیه زده است، چه گلی را به آب داده است؟

خانم کوفی عزیزبه محضی که ازدامن انجوها واستشارۀ یونما برپارلمان کشورراه پیدا نمود، برادرخویش قوماندان نادرشاه را که دستش برخون صدها کوفی مظلوم رنگین است بدون طی مراحل قانونی ادارۀ دروغین اصلاحات اداری بحیث ولسوال کوف تعین نمود تا درانتقال مواد مخدردست بازوقانونی بیشترداشته باشد. نادرکه مسئول باندهای قاچاق مواد مخدردروازوخصوصاً حوزۀ کوف است، ازمدت دوسال بدینسو مردم دروازرا به اسارت گرفته وسرک موترروی را که آفتاب ازمغرب زمین سربیرون کرد وبه برکت انجوها بعد ازقرنها ساخته شد وتا کوف تمدید یافت، درکوف متوقف ساخته واجازه نمیدهد که این سرک بطرف دروازادامه یابد. بنابرچند دلیل:

1- اولین دلیل اینست که اگرسرک بدروازتمدید گردد، هردروازی میتواند بدون معطل شدن درکوف وروزها انتظاریک عراده موتررا کشیدن ودرکافی یا هتل آقای نادرخرچ نان وتجائی پرداختن، مستقیم ازقریۀ خود سواربرموترشده وبدون معطلی ومصرف پول اضافی بطرف فیض آباد حرکت نماید ودراین صورت هیچ عایدی نصیب قوماندان نادرنخواهد شد. درحالیکه دروازی درطول تاریخ بدون چند درخت توت هیچ منبع ارتزاق نداشته وزندگی آنها وابسته به درخت توت وتلخان است وسالهای مدام درپیچ وخم دره ها وکتل ها بین دروازوفیض آباد ازهشت تا پانزده روزراه پیمایی. حال آن درآمد های سرشارازدرک تریاک وهیروئین کفایت نه کرده چشم به جیب محروم ترین مردم دنیا دوخته است.

2- دومین دلیل برجلوگیری ازتمدید سرک موتررو به دروازاینست که درصورت بازشدن راه موتررو، نقطۀ امن وبی سروصدای انتقال مواد مخدردرتنگۀ دریای کوف آب به قلمرو کوهستانی دروازتاجیکستان درمعرض دید مسافرین قرارگرفته آیندۀ شغل پردرآمد نادرخان را دچارمخاطره میکند. ازاین سبب هرباری که نمایندگان مردم دروازبه کابل برای عرض وداد می آیند، نادرخان به کابل آمده آنها را تهدید میکند که اگربه کسی شکایت نمودید، وای بر جان تان. چون مردم دروازباید ازکمین گاه نادرخان بگذرند، نا چارسکوت مرگباررا ترجیح داده با خوش حرفیهای نمایندۀ محترم مردم خانم کوفی دوباره نا امید برمیگردند.

3- دومین خدمت ارزشمند خانم کوفی عزیزبه مردم دروازوخواهان تعین برادردیگرش بنام زلمی شاه بحیث ولسوال خواهان دروازاست که با شکوه واعتراض گستردۀ مردم خواهان روبرو گردید، که سلسلۀ این ماجرا به فیض آباد وکابل کشید، اما مانند سایرشکوه های خاموش شده مردم کشوردرفراموش خانه دولت توقیف گردید. درحالیکه زلمی شاه نام برادرخانم کوفی نه تنها درایت واهلیت اداره یک ولسوالی را ندارد، بلکه متأ سفانه ازسلامتی روانی هم برخوردارنیست. یکی ازشکوه های اساسی مردم محل درجا بجایی زلمی بحیث ولسوال خواهان اینست که برای انجام آن کارهای پردرآمد باید نفرخودی جا بجا باشد. تا رازهای سربه مهربه بیرون درز پیدا نکند.

چهارمین خدمت شایان ذکرخانم فوزیه کوفی دردوران نمایندگی مردم اینست که درسفر اخیری که به کوف داشتند، مردمی که رای شان را فدای خانم کوفی نموده بودند، دریک اعتراض شدید علیه خانم کوفی بخاطرخدمات ارزشمند شان به مردم شریف کوف، دست به تظاهرات وابرازخشم نمودند که خانم کوفی ازترس اعتراض مردم خشمگین به یکی ازمناطق دورکوف بنام قریه نُشُرنزد داملا فخرالدین یکی ازقوماندانان جهادی پناهنده شده وبعداً خودرا ازمنطقه بیرون میکند. دررابطه با انگیزه های خشونت مردم وعدم همکاری نادرشاه خان برادرش قصه های دیگری وجود دارد که به حرمت خانم کوفی که یک زن است ومادرازتوضیحات بیشترصرف نظرمینمائیم.

کاش گفته ها همیشه منطبق با عمل انسان میبودند. دراین صورت نه دردی داشتیم ونه شکوه وجفای خونین روزگار.

هرچند دستهای مرموزی ازآستین دسیسه درکاراست وهمۀ این ماجرا ها سرنخش به یک اداره می انجامد، اما آنچه را که تظاهرکنندگان خشمگین درپیش روی ساختمان پارلمان عنوان نمودند، حقیقتی است آفتابی ومرجع شکایت وابرازنفرت باید درپیشگاه پارلمان آدرسهای دیگری را نشانه میگرفت، وضمن نکوهش ومحکومیت نمایندگان مردم بدخشان که به وظایف شان درست عمل نمیکنند، ازآنها مصرانه میخواستند تا ازخواست مشروع ایشان ابراز حمایت نموده درجهت حل مشکلات منطقه وعدۀ مشخص وعملی مینمودند. چون مسئولیت نمایند گان نیزرسیدگی به شکایات مردم ودفاع ازقانونیت قانون میباشد.

فکر ناکام تو از جای دگر می بینم !

به توجه اقای ب فرهاد و فرهادیان دیگر!/ نویسنده: واگویی

يكشنبه 8 ژوئن 2008

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای نویسنده مقاله!

  در باره دیگر مسایل ات چندان معلومات ندارم اما ذکر نام "فضل غنی مجددی" اینجا کاملا بیجااست زیرا منظور خودت همان "زلمی مجددی" است که در دوران استاد ربانی رئیس دهم امنیت بود درحالیکه فضل غنی مجددی یکی از علمای دینی در ایالات متحده امریکا میباشد که هیچ ارتباط با شخص مورد دعوای شما ندارد.

  هرچه زودتر باید مقاله ات را درین باره اصلاح کن ورنه سزاوار توبیخ وسرزنش میباشی ونام کابل پرس را هم بد نکن .

  ازاینکه بار اول این خطا را مرتکب شده ای از اشتباهت میگذرم ورنه به سرنوشت سید فرهاد معصومی و پوپل وکاسترو مواجه میشدی

  کم سواد بدبخت!!!

  • سلا م به نو یسند محترم که درد و مصایب اجتماعی یک کتله بزر گ را به کنگاش و تر یف ریا لیستک گرفته است .
   اما کم گفتن در با ره جنا یا ت اقای پیمان و نا در شاه ولسوال کو ف اب شک مو هومی را د ر ضمیر و جدا نم القا میکند که با تو جه به عملکرد اخیر پیمان و شریک بو دنش در قا چا ق مواد مخدر با نادر شاه ولسوال کو ف اب ،به سکو ت مبهم و معنی دار مبا در ت کر ده است .
   ضمنا از موضع منعدانه و انعطافی رو در شدن با یک زن ،انهم زن که از محرو م تر ین جغرا فیا ی بد خشان به همت ایمان و درد مردم علم خد مت گزا ری به مر دم را بلند نمو ده واقعی بینی شما را در شنا خت رویداد ها مجعو ل تبا رز میدهد .
   امید وارم ژرفنا ی رو یداد ها ی اخیر را با نگاه کنگاشگرانه و ریالستیک به تعریف بگیرید
   شاد و بهرو ز با شید
   سیرو س دروازی

  • کاکو بچیم سلام! من به جواب پیام خودت در صفحه مربوط به ارتحال خمینی هم لینکی را که تو خواسته بودی (در مورد تغیر مذهب یک نفر به نام مهرداد)برایت نوشتم.و ضمنآ اشتباه املایی که کرده بودی با تشریح معنی ان ،اصلاح نموده و روز قبل ارسال کردم.(چون خودت دلباخته صرف و نحو میباشی)اما متاسفانه تا حال در صفحه مربوطه به نشر نرسیده است.باز اگر تا دو روز دیگر نشر نشد من فکر میکنم که شاید سانسور شده و به نشر نرسد.(گرچند من در ان نوشته هرگز حرفی بیرون از ادب نزده بودم)باز بالاجبار در یکی از صفحات دیگر انرا برایت دوباره پیوند میدهم.در باره نوشته دوست دیگری با اسم مستعار" پدر "که در ان صفحه است باید بگویم که آن پیام به قلم من نمیباشد.با وجودانکه من خودت را مستحق چنین پیامی میدانم.اما دلم نیست برایت زشت بنویسم.اینرا از این سبب نوشتم تا خودت بدانی که من با اسلحه دشنام برای قناعت دادن طرف صحبت خود اعتقاد ندارم.اما بعضآ حرف زشت را برای اخرین وسیله استفاده مینمایم.بچیم فکرت باشد که حالا که شمشیر بدست گرفته ای ،سپرت یادت نرود.من با آدمک های لافوک بیشتر مزاح میکنم.فکرت را بگیری که من برایت قول داده ام تا پیوند را بفرستم.من تا آخرین لحظه کوشش میکنم که به وعده خود وفا نمایم.موفق باشی. طبیعت دوست

 • Man Dar barai Khanam Koofi, malomat zyad nadaram Tanha az matboat shunida am ke Banoe bar jasta ast, ama dar mawrid naiwishta bala malom meshawad ke nawisanda adam maslake naboda ast, chon dar yak ja nawishta ast ke khanom koofi ba hamkari UNAMA wa NGO ha amada ast wa dar jai degar ainka mardam koof rai khod ra ba pai khanom koofi rikhta and, pas malom meshawad khonom koofi hamayat buzurg mardomi darad., wa ain nawisandai mohtaram ke shayad az badakhshan bashad shayad behtar mebod dar mawrid yak zan az quam degar tabsera menamod.

 • نویسندهمحترمی که درمورد نام فضل غنی اشاره کرده بودند، معذرت میخواهم که اشتباهاً بجای فضل عظیم زلمی مجددی، فضل غنی نویشته شده بود. هدف نویسنده فضل عظیم زلمی مجددی که فعلاً وکیل درپارالمان است میباشد. نه فضل غنی. این اشتباه را نادیده بگیرید. مجدداً پوزش میخواهم.

 • سیروس عزیزخیلی خوب اشاره فرمودید. درمورد آقای پیمان باید گفت که پرونده ی اقای پیمان وکارکردهایش درطی این 16 سال روشن است، آنها درحد لازم نه تنها برمردم جفا کردند که با چپاولگریهای هولناکی که انجام دادند، برخود نیزجفا نموده ودربرابربازخواست آینده قراردارند وبا تحکیم حاکمیت قانون خواهی نخواهی به چنگال قانون گرفتارشده وپاسخگو خواهند بود. با نادرهم ارفاق صورت نگرفته است. گفتم مسئول باند قاچاق، دستش بخون مردم بی گناه کوف آلوده است ودوسال است بیش از160 هزارمردم دروازرا گروگان گرفته ومانع کارسرک عمومی است، محض بخاطرسؤ استفاده. ازاین صفات بهترنبود که به نادرشاه خان نثارمیکردم. اما آنانی که دیگران را متهم به تشبث وتعین افراد نا اهل میکنند، خود یکی ازاین متشبثین هستند. نماینده ی واقعی مردم دنبال کارهای اساسی میباشد. موضع گیری سالم، محکم ومسئولانه دربرابرفیصله هائی که ریشه ی تمامی بحرانها را دارد. ایستادگی برای تحقق مسایل کلیدی وسرنوشت ساز. وقتی نظام سالم وپابند قانون واساسات داشتیم ومسایل کلیدی درجای خود قرارگرفتند، خود بخود فساد وحق تلفی کنارمیرود. ما در250 سال درد بی هویتی داشتیم. حالا هم میخواهند هویتهای کذائی را جانشین هویت های اصلی وتاریخی کنند وظیفه ی نماینده ی سالم وآینده نگرایستادگی دراین مسایل است. این خورده بازیها درد مارا دوا نمیکند. وهم بحرمت زنانه بودن این نماینده سکوت کردم ورنه گفتنی ها بیش ازاین خواهد بود.

  • سلام خدمت شما دوستان، به ویژه دوست عزیز آقای فرهاد نویسینده ی متن عنادانه ی بالا
   من در بدخشان هستم و مشکلات این دیار را خوب می دانم، بدخشان از سالهای دور به چند دلیل مورد کم لطفی حاکمان روزگار و بی توجهی دولت ها، قرار گرفته است.
   محل خیزشی جنبشهای آزادی خواه و مخالف حاکمیت تمامیت خواه کشور، دید قومی حاکمان به بدخشان و نیز موجودیت افراد معامله گر که در عوض رفاه مردم رفاه شخصی خود را خواسته اند.
   خانم کوفی به عنوان نماینده ی مردم تا هنوز موضع خوب و رسالت مندانه ی خودرا گرفته است که ازاین جهت بیشتر مورد حسادت مخالفینش چه در بدخشان و چه در حاکمیت قرار گرفته است.
   آقای پیمان با تأسف به خاطر منافع شخصی جناب شان باعث کشته شدن دهه ها تن در راغ شده که این امر سبب اعتراض مظاهره کننده ها، در کابل شد.
   به خاطر تصاحب معاونت پارلمان دست دشمن منافع بدخشان را گرفت و باآنها معامله نمود پس مقایسه ی خانم کوفی با وی به نظر من به دور از انصاف است. من نادر شاه را که برادر خانم کوفی است می شناسم ولی شما باور نمایید که وی هیچ رابطه ی با کوفی ندارد و همدست آقای پیمان مصروف قاچاق است، نادر شاه قاچاق می کند و پولش را به پیمان و زلمی مجددی می دهد این یک حقیقت است.
   پس نقد شما از این ناحیه به جا نیست.
   در کل من شاهد چند کار عالی خانم کوفی بودم که می شود وی را تحسین کرد، کوفی در مدت کوتاه گلم زنان فاشیست پارلمان که هرروز مدال های دروغین می گرفتند جمع نمود، این توانایی و درایتش را نشان می دهد.
   دوم خانم کوفی در مدت سه سال چندین مکتب و کلینیک را با از توانایی و را بطه اش در بدخشان ساخت، که متأسفانه وکلای معظم دیگر تنها به جیبشان فکر کردند و بس و حتا در گیری را در منطقه حمایت نمودند که مردم بی گناه کشته شدند.
   حالی هم مشکلی که شما را واداشته از آقای پیمان دفاع نمایید و یا کوفی را بد و بیراه بگویید فکر کنم که عقده ی است که از رشد وی به دل گرفته اید. پس به جای نکوهش و اتهام های کذب، واقع بینانه به دست آورد های کوفی نگاه کنید. این بهتر است تا آنچه که شما نوشته اید
   سلامت باشید.

 • آقای بدخشی عزیزمتقابلاً سلام عرض میکنم!
  من نیت نیک شمارا درموردخانم کوفی تائیدمیکنم. خداوندشمارایاری کند که همیشه واقعبینانه قضاوت کنید. من هیچ کینه ای نه با خانم کوفی ونه کسان دیگردارم. هربدخشانی که سنگی را ازسرراه مردم کناربگذارد خیلی خرسند میشوم، چه رسد به اینکه کاری درجهت رفاه وعمران منطقه ی محروم وازدیده ها افتاده ی قدرت مندان کند. من ازپیمان نه تنها دفاع نکردم بلکه تمام دوره ی حضورش درحاکمیت فعلی وقبلی را زیرسوال قرارداده وسرنوشت بدی را برایش پیشبین هستم. ازدیگرنمایندگان همینطوریاد کردم. من فقط روی حرفی تاکید گذاشتم که ازتشبث دیگرنمایندگان یاد کرده بود وچنین وانمود کرد که گویا او چنین اقدامی را سبب نشده است. این حرف حقیقت ندارد ودرتعین دو برادرش بحیث ولسوال نقش قطعی داشت. حال که اعمال نادرآفتابی شده وحمایت ازوی شریک جرم بودن است، حرف دیگراست. پس اگرشما دوست عزیز بدخشی با این بخش موافق نباشید بی اطلاعی شمارا نشان میدهد. من هم حضورمستقیم وفعال دررابطه با وقایع بدخشان دارم.شرط آگاهی تنها این نیست که درقریه یا محلی که رویدادی رخ داده باشد زندگی کنید. میشود درمحل حادثه نبود اما درک حقیقی ازعوامل درونی وبیرونی حادثه داشت.کارخوب را باید ستود اما اعمال همراه با اشتباه را نباید جانبداری نمود.
  دیگراینکه من با رشد هیچ بدخشانی عزیز وسایرهم وطنان عزیز نه تنها حسادت نمیکنم، که افتخارهم میکنم وبخصوص که ازجامعه ی زنان باشد، این عزت عمومی بدخشان وبدخشانیان است. من با هیچ کس رقابت ندارم اگراحیاناً داشته باشم فقط سالم وسازنده خواهد بود. روی سخن من به شما بدخشی عزیز ودیگربدخشانیهای محترم این است که به پند حکیمانه ی سعدی بزرگوار بایدتوجه کرد که میگوید: نباید باکسی چنان دوستی کنی که راه دشمنی را ببندی ونه هم با کسی چنان دشمنی کنید که راه دوستی را مسدودکنید. اگردراین نقل اقول سکتگی بود یا دقیق انتقال نداده باشم، معذوردارید، اما محتوای پند سعدی همین است. بایدبرخورد های مان با افراد واشخاص اصلاحگرانه باشد نه گمراه کننده. شما شاید یک آدم را نپسندید ولی هرگزمنکرخوبیهایش شده نمیتوانید. پس من نه حسودم و نه عقده ی ودرهیچ عملی یا معامله ای که وجدان آزار باشد به حمد الله دست نداشتم وهرگزنخواهم داشت. ازاین ناحیه خیلی هم راضی هستم.فقط همین است نه رقابت وحسادت. چشم حسودکوروگوش رقیب نا سالم کرباد!

جستجو در کابل پرس