صفحه نخست > دیدگاه > خاستگاه واقعی القاعده

خاستگاه واقعی القاعده

نویسنده : Finian Cunningham/ برگردان: محمدعارف عرفان
عارف عرفان
پنج شنبه 9 جنوری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ممکن ،جان کری دیپلمات عالی رتبه ایالات متحدۀ آمریکا،ما را "احمق " پنداشته باشد! او،درآغاز این هفته درحالی که درعربستان سعودی سخنرانی مینمود،هوشدارداد که" القاعده درعراق وسوریه، به بازی گران خطرسازی درمنطقه مبدل شده اند!".

وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا درجهت حمایت از دولت عراق درخصوص نبرد آنکشور برای بدست آوردن مجدد شهرهای شمال آنکشور که اخیرآ بدست اسلامیست های عراقی "دولت اسلامی عراق وشام " سقوط نموده است،ابرازآمادگی کرد.

چقدرجالب است!درحالیکه دولت سوریه درجهت ریشه کن ساختن چنین ملیشه های وابسته به القاعده ،سرگرم نبرد است،اما واشنگتن درآنکشور، ،به حمایت خود نمی پردازد،برعکس اولویت اصلی واشنگتن درسوریه ، درواقع سقوط نظام رئیس جمهوربشاراسد است .

پس چگونه جان کری به چنین تناقض مبادرت می ورزد؟درعراق القاعده یک تهدید است وباید شکست داده شود،درحالیکه درسوریه ،عین سازمان،تهدید پنداشته نمی شود،امابرعکس دولت سوریه،خود، یک تهدید تلقی میگردد.
موضوعی که که نهایت جالبتراز آنست عبارت ازین است،که جان کری، راجع به حضورالقاعده در مناطقی اخطارمیداد که آن ساحه درمحاصرۀبلند پایگان آل سعودقراردارد،البته خاندان یی که در کُل جهان به حیث "بانکر"، استخدام کننده، وتامین کننده سلاح این گروه ها،شهرۀ جهان گردیده اند.

فقط چندماه قبل،رسانه ها ازین خبرپرده برداشت،که چینل های دیپلماتیک ایالات متحدۀ آمریکا،به تصاویرسالهای 2009،نگاه مینمایند،زمانی که سفیرسابق آمریکا درعراق واضحآ،بیان نمود که کشور عربستان سعودی،هزینه های مالی وتسلیحات نظامی ،افراطیون القاعده را در کشورعراق ،تامین مینماید.

بعد ازاظهارات "کریستوفرهیل " سفیرسابق آمریکا، اطلاعات استخباراتی نشان داد که کشورعربستان سعودی ،در تلاش است تا جنگ های فرقۀ را درعراق تحریک نموده وشرارت ونا آرامی را درآنکشوربرانگیزد.

"کریستوفرهیل" اضافه نموده فرمودند:"منابع استخباراتی گزارش دادند،که کشورعربستان سعودی در تلاش است تاحکومت نوری المالکی را درعراق بی ثبات سازد.

بعد ازآن،القاعده خود را درکشورعراق به حیث"دولت اسلامی عراق وشام " مسمانمود.اینگروه با گروه های دیگر،مانند جبهات النصره،احرارالشمس،لوای اسلام وجبهۀ اسلامی،در پیوند تنگاتنگ قراردارد.

الفبای طبیعی این گروه های بیشمار،به هیچ صورت،درونمایه ماهیوی این گروه ها را حذف نمی نماید که اساسآ این ها همه به ایدولوژی افراطی وهابی مسلح شده وتحت بیرق القاعده به فعالیت پرداخته،ومصیبت ها وجنایات بزرگی را علیه شهروندان غیرنظامی ،علیه اهل تشیع،اهل تسنن،ومردمان مسیحی خلق نموده وهمۀ آنها به حمایت کشورعربستان سعودی ،دست به فعالیت می زنند.

خاندان آل سعود،بطور مضحک ورسمآ اعتراف مینمایند که آنها گروه های "معتدل " را که بنام " ارتش آزاد سوریه " یاد میشوند،حمایت مینمایند. اما واقعیت اجتناب ناپذیری وجود دارد که پادشاهی نفت خیز سعودی،"بانکر"القاعده وهمه شبکه های مربوط به آن میباشد.طوریکه سفیرسابق ایالات متحدۀ آمریکا درین خصوص شهادت داد.
حتی رسانه های معتبرغربی ازین واقعیت چشمپوشی نمی نمایند.در اکتر سال 3013،نیو یارک تایمز گزارش داد که مقامات ایا لات متحدۀ آمریکا می پذیرند که سلاح های نظامی که به کشورعربستان سعودی به هدف اکمال "ارتش آزاد سوریه " تهیه گردیده است،بدسترس ملیشه های افراطی درسوریه قرارمیگیرد.

کشورعراق درین هفته ،تائید نمود که سلاح های که برای گروه های افراطی موسوم به "دولت اسلامی عراق وشام " در سوریه تهیه گردیده بود،اکنون بوسیله همان گروه ها درآستان غربی "انبار" بکار برده میشوند.
بنا برین،باید خاطرنشان ساخت که ایالات متحدۀ آمریکا،سلاح های را که طورمخفیانه برای کشور سعودی تهیه نمود،حالا بوسیله القاعده مورد استعمال قرارگرفته تا جنگهای فرقۀ را درعراق وسوریه برانگیخته وهردو کشوررا بی ثبات نماید.اما با اینحال جانکری درکنارحامیان تروریست سعودی نشسته وجسورانه بطرز اشکارا هوشدار میدهد که" القاعده به بازی گران خطرناک درمنطقه مبدل شده است! "

جان کری درجریان ملاقات اش درسعودی ، اظهارنمود:"این جنگ متعلق به مردم عراق است! "اما درواقع چنین نیست. !!

این نبردیست درعراق علیه آنعده تروریستان یی که بوسیله عربستان سعودی وایالات متحدۀ آمریکا حمایت می گردند.
چه مضحک تر ازآن میتواند باشد که دیپلمات بلند پایۀ ایالات متحدۀ آمریکا ،برای کشورعراق در مقابل آنانی پیشنهاد کمک نظامی مینماید،که آنها عملآ بوسیله ایالات متحدۀ آمریکا ومشتری آن عربستان سعودی مسلح گردیده اند.جان کری اظهارنمود: "ما، درفکر آن نیستیم تا چکمه های خویش را درزمین (عراق )بگذاریم ،این جنگ آنهاست،اما، ما میخواهیم آنها را درین نبرد حمایت نماییم!"
گفتنیست که واشنگتن قبلآ راکتهای نوع "هیل فایر"را به کشورعراق ارسال نموده ووعده سپرده است تا آنکشور را باهوا پیماهای بدون سرنشین تجهیزنماید،تاگویا دربرابرالقاعده برزمد.
با کاربرداصطلاح "چکمه برزمین "،جان کری تلویحآ به مخالفت حضور نیروهای آمریکائی دربرابر گروه های اشاره مینماید که آنها قبلآ بوسیله ایالات متحدۀ آمریکا وعربستان سعودی اولآ در سوریه واخیرآ درعراق سازمان یافته اند.
این واضحآ سناریوی عجیب وغریبی را به نمایش میگذارد،البته جایکه ایالات متحدۀ آمریکا هم کشورعراق وهم ملیشه های القاعده را تسلیح میدارد.

اما بهرصورت این نگرش نباید با توجه به منافع " صنایع نظامی " ایالات متحدۀ آمریکا متناقض وبد بینانه تلقی گردد. اولآ باید پرابلم تروریستی را خلق ساخت ،سپس سلاح تهیه کرد تا با این پرابلم برخورد نمود. واین میتواند فکتوربرنده برای تجارت آمریکا باشد.

هیچکدام اینها نباید تعجب انگیزباشد.چرا که ایالات متحدۀ آمریکا، طی بیش از سه دهه ،بطورمخیانه سرگرم کارهای مشترک با عربستان سعودی واستخبارات نظامی بریتانیا بوده است تا نیروهای افراطی القاعده را تربیت وپرورش دهند.این عملیه درافغانستان علیه ارتش اتحاد شوروی سابق، بین سالهای 1970-1990 آغازگردید.
بعد از آن القاعده به حیث پوشش ایدو لوژی های گوناگون شکارامپریالیست ها در شرق میانه واطراف آن خدمت نموده است. هرچند این سازمان تا کنون به اختراعات گوناگون برای تغیرنام خویش در خطوط این جاده مبادرت ورزیده است.

اما درخط پائینی چنین ترسیم یافته است که این گروه ها بوسیله "غرب" و"سعودی" خلق گردیده که به حیث جاگزینان دشمن آسایش ،ونماینده های بیرحم ،برای تغیررژیمها استفاده میشوند.
ممکن خدعه قدیمی غرب درباب این گروه ، در خصوص خوانش "دشمن " برای چند سال گذشته ،کار ساز افتیده باشد،اما حالا این تناقضات بطورهمزمان ودر کشورهای همجوار ،به چنین شیوه ،این نیرنگ رابطورخشن رسوا میدارد.
جان کری ودوستان صمیمی تروریست سعودی اش،ممکن علاقمند باشند تاخود را تحمیق نمایند،اماآنها قادرنیستند تا کسانی دیگری را گول بزنند!

بیوگرافی مختصرنویسنده :
Finian Cunningham،در سال 1963 تولد گردید،او بطورگسترده حوادث جهانی را به تحلیل گرفته است.اودارائی درجۀ ماستری و کارشناس حوزۀ شیمی کشاورزی بوده وبه حیث ویرایشگر امورعلمی"انجمن سلطنتی " کامبریج بریتانیا ایفای وظیفه نموده،سپس به حیث ژورنالیست حرفوی اشتغال جسته است.

منبع :the 4th Media

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • ديگر جنگ در منطقه فرقه يي نبوده بلكه جنگ بين اسلام واقعي و منحرفين است منحرفين كه 7500 حديث پيامبر اسلام را به دليل مخالفت راوي هاي حديث با علي، قبول ندارند و بر اساس بيان دروغ ساخته شده و منصوب شده به امام جعفر صادق، معتقد اند يك آيه از قران فعلي مسلمان ها در قران فاطمه نبوده و قران فعلي را تحريف شده ميدانند ليست اعضاي بلند پايه منحرفين كه علماي ان گروه اند، به همرا كتاب هاي ايشان در ذيل تحرير ميگردد اميد مورد هدايت بيشتر ما ها و مسلمان شدن ما گردد
  مهمترین کتاب که 2000 حدیث مبنی بر تحریف قرآن دارد یعنی کتاب فصل الخطاب محدث نوری است و حتی در مهمترین کتاب شیعیان پس از قرآن یعنی کتاب اصول کافی نوشته جناب کلینی نیز چنین آمده: علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان القرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمدصسبعة عشر الف آیة (اصول کافی، ج2، ص634) یعنی امام صادق فرمود: قرآنی که جبرئیل برای پیغمبر اسلام آورد هفده هزار آیه بوده است.[1] و اما سخن علمای دیگر شیعه مبنی بر تحریف قرآن:

  اول: فضل بن شاذان نیشابوری متوفای سال (260هـ) در کتابش (الایضاح 112-114) می‌گوید: باب در بیان آنچه از قرآن از بین رفته است. و او برای اثبات مدعای خود روایاتی از اهل سنت آورده – که با توجیه نادرست آن – کوشیده ناقص بودن قرآن را ثابت کند، و نوری طبرسی تأکید کرده که معتقد به تحریف قرآن است.
  دوم: فرات بن ابراهیم کوفی از علمای قرن سوم هجری با سند خودش در تفسیرش روایت کرده که ابو جعفر این آیه را این گونه می‌خواند: «إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهيم (وآل محمد) على العالمين».
  و چند آیه به همین صورت آورده است (1/78).

  سوم: عیاشی از علمای قرن سوم در تفسیرش در (1/12، 13، 47، 48).
  چهارم: قمی استاد کلینی در تفسیرش در (1/5، 9، 10).
  پنجم: کلینی در اصول کافی (1/413) روایات زیادی برای اثبات تحریف قرآن آورده است، از آنجمله: (8، 23، 25، 26، 27).
  ششم: ابو القاسم علی بن احمد کوفی متوفای (352 هـ) ابوبکر را متهم کرده که او از ترس آن که کارشان خراب نشود همه قرآن را جمع آوری نکرد. این را در کتاب الاستغاثة من بدع الثلاثة (1/51-53) ذکر کرده است.
  هفتم: محمد بن ابراهیم نعمانی در قرن پنجم ناقص بودن قرآن را در کتاب الغيبة ذکر کرده است.

  هشتم: ابو عبدالله محمد بن نعمان، ملقب به مفید متوفای سال (413 هـ) در کتابش أوائل المقالات می‌گوید: (می‌گویم: روایات و اخبار بسیار زیادی از امامان هدایت از فرزندان پیامبر اکرم ص آمده که شاهد و گواهی است بر اختلافاتی که در قرآن است، و بر آنچه برخی از ظالمان از جمله حذف کردن و بریدن برخی آیات در آن انجام داده اند....).
  نهم: ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی از علمای قرن ششم در کتابش (الاحتجاج 1/240-245-249) ادعا کرده که قرآن کم شده است.

  دهم: ابو الحسن علی بن عیسی اربلی (متوفای 692 هـ) در کتابش (كشف الغمة في معرفة الأئمة 1/ 319).
  یازدهم: فیض کاشانی (متوفای 1091) در تفسیرش (الصافی) در اول تفسیر می‌گوید: (اما اینکه در قرآن با چیزهایی برخورد می‌کنی که درست به نظر نمی‌آیند، (پس از آوردن سوره/نساء: 3 بدینصورت نوشته. رفتار عادلانه با یتیمان تشابهی با ازدواج با زنان ندارد، و بلکه منافقان مطالبی را از وسط حذف کرده‌اند و بیش از یک سوم قرآن را کم کرده‌اند).
  و این گونه کاشانی به دروغ بستن بر خدا ادامه می‌دهد. (ورقه 17-18).
  دوازدهم: محمد بن حسن حر عاملی (متوفای 1104 هـ) در کتابش (وسائل الشيعة 18/145).
  سیزدهم: محمد باقر مجلسی (متوفای 111 هـ)، کتابش (بحار الانوار) را پر از روایاتی کرده که تأکید می کنند قرآن ناقص است. همچنین روایات زیادی در کتابش مرآة العقول 12/525 آورده که قرآن ناقص است.

  چهاردهم: نعمة الله موسوی جزائری (متوفاي 1112 هـ) در کتابش (الأنوار النعمانية 2/360-364).
  پانزدهم: یوسف بن احمد بحرانی (متوفای 1186‍ در کتابش (الدرر النجفية 294-296).
  شانزدهم: در کتاب کلینی (کتاب الحجه) (باب ذکر الصحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه) (1/239-241) آمده است: از ابی بصیر است که می‌فرماید: بر ابی‌عبداللهu وارد شدم، سخن به درازا کشید و در پایان ابوعبدالله گفت: «همانا مصحف فاطمهu نزد ماست، و شما چه می‌‌دانید از مصحف فاطمه؟ گفتم یا اباعبدالله مصحف فاطمه چیست؟ فرمود: سه برابر قرآن شماست، به خداوند سوگند حرف واحدی از قرآن شما در آن نیست).
  باز در همان کتاب (کتاب الحجه) آمده است (به راستی هیچ کسی جز امامان شیعه قرآن را تماماً جمع ننموده است) (1/228):

  جابر الجعفی می‌گوید: از اباجعفرu شنیدم: «هر کسی که ادعا کند تمام قرآن را بدان منوال که نازل شده جمع‌آوری نموده، به راستی کذّاب است و هیچ کس جز امام علیu و ائمة پس از ایشان قرآن را به صورت منزلش جمع‌آوری ننموده است).
  و باز روایت می‌کند (2/633) البته روایتی مکذوب از امام جعفر صادق، که ایشان قرآن حضرت علیu را بیرون آورده و فرمودند: (هنگامی که امام علیu از کتابت قرآن فارغ گشت، آن را بر مردم عرضه نمود، و به مردم گفت: این کتابِ خداوندِ عزّ و جلّ است، من آن را همانطوری که بر پیامبر اعظم نازل شده در دو لوح گرد آورده‌ام. مردم بدو گفتند: کتابی که نیز در دست ماست مصحف جامع قرآن حکیم است و ما را به مصحف شما نیازی نیست. امام گفت: به خدا سوگند پس از امروز دیگر شما آن را نمی‌یابید و تنها بر من بود که شما را از آن آگاه نمایم که شاید آن را بخوانید!!!)

  کلینی روایات دیگری نیز مبنی بر تحریف قرآن دارد، نگاه کنید به کتاب الحجه: (1/412، 414، 416، 417، 422، 424، 425)
  هفدهم: قمی در مقدمة تفسیر خویش (1/5) (نجف 1386 ه‍( می‌گوید: «قرآن دارای آیات ناسخ و منسوخ است، قسمتی از آن آیات محکمه و قسمتی هم متشابهه می‌باشد و در قرآن نیز آیاتی وجود دارد خلاف آنچه که خداوند نازل فرموده است!!! و در مقدمة کتابش (1/10) می‌گوید: «آنچه که خلاف قول خداوند متعال است این آیه است: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) آل عمران:110 ابوعبدالله به قاری این آیه گفتند: آیا خیر امت اقدام به کشتن امیرالمؤمنین و حسین‌بن علی می‌کند؟ به ابوعبدالله گفته شد، پس چگونه نازل شده‌ است، ابن رسول‌اللهص ؟ فرمود: این‌طور نازل شده، (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) و باز فرمود: «اما آنچه که از قرآن برداشته شده این است: لکن اللهَ یشهدُ بما انزل الیکَ فی علّی ترجمه: (و خداوند گواه است بر آنچه به تو نازل شده ای پیامبر در مورد علی) و باز خداوند می‌فرماید: یا ایها الرسول بلّغ ما أنزل الیک من ربّک فی علی ترجمه: (ای پیامبر آنچه در مورد علی بر تو نازل گشته ابلاغ نمایید).

  برای اطلاع بیشتر در این رابطه رجوع کنید به تفسیر قمی در این مواضع (1/84، 211، 360، 389) (2/117، 125). و حتی در آیه‌الکرسی نیز به اثبات تحریف می‌پردازد.
  هجدهم: در تفسیر الصافی، کاشانی[2] در مقدمة ششم تفسیرش (ص 10) (تهران) از مفسّر بزرگی نقل می‌کند که او نیز یکی از مشایخین بزرگ و مفسّر به نام شیعه است و می‌گوید: «در تفسیر خویش از ابی‌جعفر ذکر می‌کند که: اگر در قرآن مطالب زائد و نقصان روی نمی‌داد صاحب حجّت بر ما مخفی نمی‌گشت، و اگر قائم بپاخیزد قرآن او را تصدیق می‌نماید. و همچنین در مقدمة کتابش (ص 11) از تفسیر عیّاشی و او نیز از ابی‌عبداللهu روایت می‌کند که: «اگر قرآن بدان شیوه که نازل شده قرائت می‌شد دو اسم را در آن می‌یافتیم». و در همان مقدمه باز می‌گوید (ص 14): «مجموع آنچه که از اخبار و روایات منقوله از طریق اهل بیت به ما رسیده این نکته را می‌رساند که؛ به راستی قرآنی که در میان ماست کامل و تمام نیست، همانطوری که بر محمدص نازل گشته. بلکه برخی از مطالب آن خلاف آنچه هست که نازل شده، و برخی نیز تغییر و تحریف یافته، و مطالب زیادی نیز در میان آن حذف شده است. از آن جمله اسم علی در بسیاری جاها و لفظ آل محمد در بیشتر از یک بار، و همچنین اسامی منافقین در جاهایی خاص، و چیزهای دیگر، و این قرآن به آن ترتیبی نیست که خدا و رسول از آن خشنود هستند». و باز در (ص 14) می‌گوید: و اما اعتقاد بزرگان ما رحمهم الله در این باره: ظاهر آنچه که از امام محمدبن یعقوب کلینی (ثقه‌الاسلام) طاب ثراه برمی‌آید آن است که وی معتقد به تحریف و نقصان در قرآن کریم است. و در این باره روایاتی را در کتاب (کافی) می‌آورد و نیز ملامحسن نه اینکه هیچگونه نقد و اعتراضی در نوشته کلینی ندارد بلکه در اول تفسیرش کلینی را فردی موثق و مطمئن در روایات منقول دانسته است.

  نوزدهم: نوری طبرسی در مقدمه کتاب (فصل الخطاب) اسم چهل نفر از کسانی که گفته‌اند قرآن ناقص است و تحریف شده است را نام برده است، و او از علمای گذشته هیچ کسی را استثناء نکرد به جز چهار نفر (ص 51).

  repondre message

 • جناب اقای بی نام ، نوشته شما که اینقدر وقت گران بها را صرف ان نموده ای جز اینکه وقتت را بهدر داده ای چیزی نبوده و همه کتاب ووو را نوشته ای ؛ این یک معامله تجاری و اسلام سیاسی است شما بی خود این (...) نوشته ای به همه جهانیان معلوم است که دین یک بزنس پر سود و پول اور است خصوصآ در عربستان که سالانه ملیارد ها دلار به ان کشور سرازیر می شود از بابت حج ووو
  چون که این تجارت امسال کم بوده و چرا انسان ها از سال قبل با شعور تر شده اند داشتند با هم حرف می زند چرا این بزنس پر
  درامد کم شده و این تبلیغات که هر تلویزیون را باز میکنی گوینده گلو پاره میکند که حج زینب و فلان فلان حج . نویسنده عزیز برو
  تکنالوژی که شما در قرن 21 زندگی میکنی بیاموز نه اینکه 1400 سال قبل که توسط این و ان نوشته شده که حقیقت هم ندارد منطق باور ندارد راه حل دگیری را جستجو کن.

  repondre message

 • وهابی را کی به قدرت رساند؟
  وهابی را کی سلاح و دالر میدهد؟
  پایگاهای امریکایی را کی به عربستان اورد؟
  وهابی چرا اسلام را بد نام میکند؟
  وهابی چی هست؟
  وهاب بچه باز و حامیانش چه کسانی بودند و هستند؟

  اگر این شیوخ حرامی عرب که مانند خوک اندام انداخته اند اینقدر خر تشریف نمیداشتند شاید اسلام نامش بهتر میبود.
  و همین شیوخ از خود خرتر را در اوغولستان و چتلستان پیدا کرد هاند و مذهب دروغی و کثیف خود را از طریق خرهای اوغان و پاکستانی به وطنمان وارد میکنند.
  خریت از خود اوغانهاست که پیش روی هر کس سر خود را پایین میگیرند و پاهای هر حرامی عرب را میبوسند.
  حدیثتان را به .... مادر جانتان بزنید که از گشنگی فرزند خود را میفروشد. حدیث خود را بین واسکت انتحاری بگزارید و به دوزخ ببرید.
  حدیث خود را در مساجدی که شیوخ عرب برایتان اباد کرده اند، ببرید و تفصیر کنید.
  حدیثهایتان نه برای مردم ما نان میشوند و نه ارامش. حدیثهایتان همه شیطانی هستند.
  مرگ بر شما مسلمانان خوک صفت که نام دین را به کونتان میزنید.

  repondre message

 • اگر 7500 حديث يا قانون اسلام را ما مدعيان اسلام قبول نموده و قران را تحريف شده نمي دانستيم، مجبورا مشكل خود را بالاي وهابي هاي خود ساخته نمي انداختيم، امروز در چنين وضع نمي بوديم. به اميد روزي كه سر عقل بياييم.
  با احترام

  repondre message

 • ولش کو ، رفیق عارف
  .به خرد باخته گان بگو
  در سایت « گوگول فارسی » بنویسند :
  « نقد قرآن » قصه تمام .
  دست در دست هم ، شانه به شانه ، راه تاریکی دیروز را با روشنی فردا گره بزنیم .
  داکتر سخی

  repondre message

 • ما هاي كه قران را تحريف شده پنداشته قبول نداريم، قانون كه پيامبر در بين ما گذاشته را نمي پذيريم، به عوض ان كتاب هاي ساختگي قانون اسلام داريم پس به اين حساب ما به داشتن چي مسلمان هستيم؟ راه ديگري براي ما باقي نمانده جز اينكه پيروان يكي از مذاهب چهار گانه را وهابيت اسم برايش بزنيم بي خبر از انكه ديگر همه ميفهمند مذهبي به نام وهابي مجود ندارد. اين ها همه از بي فكري نهايي ماست.

  repondre message

 • وهابیت مذهب نیست، یک غده سرطان است!!!!!!!!!!

  repondre message

 • شیعه مذهب نیست، یک غده سرطان است!!!!!!!!!!

  repondre message

 • وهابیت یعنی وحشت. یعنی انتحار.یعنی خونریزی.یعنی انسان ستیزی. یعنی سوسمار خوری. یعنی ایات شیطانی. یعنی خوکی زندگی کردن. یعنی کشتن. وهاب مانند بسیار دیگر ار مسلمان نماها بچه باز بود و دختران خود را ازار جنسی میداد. وهابیت یعنی خوارج.
  مرگ بر وهاب و وهابی!!!!!!

  repondre message

 • عربستان سعودی زیر چتر ال سعود بخاطر بقای حاکمیت اش مذهب وهابی را بوجود اورد در خود عربستان ال سعود پول و ثروت جمع نموده و در کشور های غربی و دوبی و بحرین عیاشی میکنند ول یکتعداد وهابیون دو اتشه از پول نفت تربیت کرده بلای جان کشور های مانند افغانستان لیبی مصر پاکستان سوریه و یمن و بعضی کشور های سیا افریقایی مانند مالی و سومالی نموده ااست واز جوانان از خدا و سیاست بیخبر سگ های زنجیری و انتحاری تربیه نموده و باداران و خا لقان این سگ های زنجیری غرق در شراب و شهوت و زرا اندوزی اند.

  repondre message

 • چهار مذهب فقهی مسلمان اهل تسنن والجماعه ، وهابیت را قبول ندارند وهابیت به مذهب اهل سنت و الجماعه هیچ
  ربط و ارتباط ندارد ، هرشخص یا اشخاص وهابیت را به اهل سنت نام میدهند یا ارتباط میدهند متأسفانه به اسلام
  دشمنی مینمایند و دشمن هستند متعصب هستند با خدا نیستند به راه کج روان هستند حقیقت را نمیپسند ند جاهل هستند

  repondre message

 • احمق ها در دنيا اين منو شما انسانهاي مسلمان منحرف، انسان هاي واقعي را وهابي معرفي ميداريم در حاليكه مذهب بنام وهابي وجود ندارد به هر صورت دير يا زود تمامي مذاهب چهار گانه متفق خواهند شد و ديگر وهابي تراشي هم براي ايجاد نفاق كافي نخواهد بود و به حساب ما شيعيان كافر خواهند رسيد

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس