صفحه نخست > دیدگاه > نگاهی به دشنامنامه هارون امیرزاده به آدرس خلق اوزبیگ

نگاهی به دشنامنامه هارون امیرزاده به آدرس خلق اوزبیگ

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پدیده ئی است که هنوز تجربه میگردد
داکتر اکبر همت فاریابی
يكشنبه 2 فبروری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

26-01-2014
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پدیده ئی است که هنوز تجربه میگردد
و این پروسه با وجود تمام کاستی های آن پیام آور آنست که در آینده میتوان امیدوار بود که مردم بتوانند سرنوشت خود را خود تعیین نمایند.
برای نهادینه کردن این تجربه جوان و ایجاد یک انستیتوت استقامت دهنده که انتخابات را عاری از عیوب و نواقص و در بنای عدالت اجتماعی کامل تنظیم نماید, راه بس طولانی وجود دارد.
اعلان تکت های انتخاباتی کاندیدان و موضعگیری شخصیت های مختلف بازار تبلیغات را گرم تر و حتی هم به خصومت های قومی وزبانی گرویده است.
گاهی درین بحبوحه چهره های خودخواه, برتری طلب و فاشیست مشرب نمایان میشوند که نمیتوانند نیات اصلی خود را نسبت به قوم و زبان دیگر پنهان کنند و بی اراده با حمله جنون آمیز و دشنام های خود, اقوام با هم برادر کشور را برعلیه همدیگر تحریک مینمایند.
یکی ازین اشخاص جناب داکتر صاحب امیرزاده هستند که وقتآ فوقتآ با مقالات روشنگرانه! خود هموطنان را به جان همدیگر می اندازند.
به ادامه تحریکات و سم پاشی های ایشان علیه ازبیک ها
درین روزها نیز مضمونی را به قلم ایشان در سایت خاوران تحت عنوان نگــــاهی به صحبت هـــای افتضــــاح آمیــــز غنـــی- دوســــتم مطالعه کردم که میخواهم گوشه هائی ازین دشنامنامه را با شما شریک بسازم و بعدآ روی آن مداقه نمایم

قسمیکه سرتاسر این مقاله دشنام و توهین است اما من در پاره هایی از قسمت دوم این دشنامنامه که مستقیمآ اوزبیک ها را مورد اهانت گستاخانه قرار میدهد, مکث خواهم کرد. مسلمآ من قاضی نیستم که قضاوت کنم, سارنوال نیستم که اقامه دعوی کنم و همچنانیکه وکیل دفاع نیستم که از کسی دفاع نمایم. اما میخواهم با این نوشته خود توجه همگان را به این امر معطوف بدارم که دشنام و توهین به اقوام هیچگاه قابل گذشت نمیباشد.

اولآ لازم میبینم تا از دوستان عالیقدر تاجیک خود دعوت کنم که تفصیل و تفسیر مرا به ارتباط دشنام نامه هارون امیرزاده خدای ناخواسته به آدرس خود و همچنان به آدرس خلق با عزت و پر غرور تاجیک که سرنوشت جدا ناپذیر با مردم اوزبیک دارند, تلقی نکنند. و اگر در لابلای نوشته, تذکار بعضی حقایق تاریخی باعث رنجش خاطر ایشان گردد, مرا معذور بدارند. بزرگان گفته اند (اگر در گله یک پاده بی خاسیت باشد به دیگران نیز ضرر آن میرسد). به هر حالت طرف سخن ما نه خلق نجیب تاجیک هست بلکه آنانی هست که آگاهانه ویا غیر آگاهانه به دوستی و روابط حسنه تاریخی مردم اوزبیک و تاجیک ضربه وارد میکنند. آنانی است که منافع خلق خود را نیز در همیشه به بازی گرفته و به جای یک پای شکسته حکومات استبدادی قبیله "کفش بردار چهاریار" قبیله بوده اند. و همین ها هستند که منافع خلق های اوزبیک, هزاره و دیگر اقوام را یکجا با منفعت مردم شریف تاجیک با حکومت های قبیلوی معامله کرده اند.

تعدادی از شخصیت های اوزبیک با مطالعه این دشنامنامه متآثر شدند اما به فحوای گفته بزرگان (کاروان به پیش میرود و به غوغای عقب کاروان نباید بها داد) نخواستند که عکس العمل از خود نشان دهند و من هم همین را اختیار کرده بودم اما درخواست های مکرر آن هاییکه ازین بی خاصیتی یک آدم گویا باسواد متآثر و توهین شده بودند, مرا واداشت تا توجه آغای داکتر صاحب امیرزاده و همفکران ایشان را به چندی از مطالب مهم جلب کنم و بگویم که دشنام وعدم تحمل دیگران هیچ گاهی قابل توجیه نیست.
انتخابات ریاست جمهوری ویا هر انتخابات دیگر و موضعگیری شخصیت ها پدیده موقتی بوده میآیند و میروند اما اقوام افغانستان پا برجاست و به زیست باهمی ضرورت دارند.
حالا وارد اصل مطلب میشویم:

ابتدا آقای امیرزاده مقاله خود را مثل یک آدم درست با وعظ و نصیحت شروع میکند و سخن از منطق, سیاست, شخصیت, احساسات, دانش و امثالهم رانده و مخاطب خود را از گفتن گپ های بازاری و توهین آمیز انتقاد میکند اما آهسته آهسته احساسات لجام گسیخته آن به حدی از چوکات اهلیت خارج میگردد که جنرال دوستم و ازبیکها را بنام (خام کله) دشنام میدهد.

به اینترتیب درحالیکه غیظ و غضب هارون امیرزاده به غلیان آمده و بعداز (شستشوی استخوان های) اشرف غنی و قبیله وارد اصلی ترین بحث مقاله خود میشوند که همانا جنرال دوستم را نشانی گرفته و بالای اوزبیکها تاخت و تاز نموده و دهان به توهین و تحقیر ازبیک ها باز میکنند و مینویسند:-ا

وی جنرال دوستم معاون اول خود را بحیث پاده وان اسپ معرفی نمود

خوانندگان حالا قضاوت کنند که این آدم مریض برای عقده گشائی خود چه مینویسد!!!
این آقای دکتور از روی عقده ازبیک ستیزی فیر های چره یی مانند میکند, اگر خورد, میخورد و اگر نخورد ( سنچل مفت و گنجشک مفت!!!) "پاده وان" در زبان تورکی اوزبیکی به کسی میگویند که پاده ها یعنی گاو ها را بچراند!!! اما برای اسپ ها یا بزکش اسپ میگویند ویا نگهبان اسپ!!! مگر این آقای نویسنده از شدت تعصب به معنی گفته های خود هم توجه نکرده است, دریغا که تلاش امیرزاده صاحب برای بی قدر کردن دیگران, منجر به بیان اهلیت و ظرفیت خود آن گردیده است (تا کس سخن نگفته باشد*** عیب و هنرش نهفته باشد)

او مینویسد
جنرال دوستم ..... در اوج مستی الکهول ادعا نمود که اگر با داکتر عبدالله می بود وی صد فیصد در انتخابات برنده میشد ولی بخاطر
جلوگیری از تجزیه افغانستان از داکتر عبدالله حمایت نکرده است

خوب اولآ جناب امیرزاده از کجا فهمید که جنرال دوستم در اوج مستی الکول بود, همان بیانیه را همگی دیدند و شنیدند! احتمال دارد جناب ایشان متخصص تشیخص شراب خوران از راه دور باشد چونکه مرکز مغز شوئی شوروی سابق بنام انستیتوت علوم اجتماعی که جناب هارون به آن بستگی داشت بغیراز این مسلک چیز دیگری در چنته خود نداشت ویا هم خودش با این همه هزیان گوئی حالتی داشت که یکی را دوتا میدید!!! به هر حالت این حکم ناشیانه بیانگر ظرفیت تحمل و کیفیت اخلاقی اوست .
در مورد گفته جنرال دوستم که اگر با عبدالله میرفت افغانستان تجزیه میشد! انسانهای اهل سازندگی بی غرض و بی مرض همه می فهمیدند که هدف جنرال دوستم چه بود! اما من بار دیگر برای شما و همسنگر هایتان یاددهانی میکنم که هدف دوستم یکجا شدن اوزبیگ, تاجیک و هزاره بود که در تقابل با پشتون قرار گیرد و درینصورت احتمال تجزیه افغانستان را بالا ببرد. درین ارتباط شما را و همفکران تان را به دیدن برنامه شفیع عیار دعوت میکنم

http://www.youtube.com/watch?v...
http://youtu.be/6upzhQDt4l0

دوستم با بودن در کنار غنی احمدزی در مقام معاونیت اول که در خواب هم نمی دید در تلاش است ذهنیت بدی را که نسبت به وی در سه دهه اخیر در میان پشتونها وجود دارد بویژه کشتار طالبان در دشت لیلی، تغییر بدهد.

بیائید کمی با هم حسابی صحبت بکنیم: اگر در تاریخ نه چندان دور افغانستان نظری بافگنیم میبینیم که آدم های متفاوتی به پادشاهی رسیده اند. و تاریخ نویس غلام محمد غبار حبیب الله کلکانی را یک دزد حرفوی و راه گیر مشهورمعرفی کرده است. اما انسانهای اهل منطق و اهل سازندگی هیچگاهی نوشته دیکته شده از جانب حکام وقت را معیار قرار داده و برای بی حرمتی به کسی از آن استفاده نمیکند و به رخ کسی نمیکشد. اما جنرال دوستم که بابا و اجداد آن امپراتوری ها و تمدن ها آفریده است و در دو دهه اخیر پادشاه ها را عزل و نصب میکند, حضرت مجددی لقب خالد بن ولید میدهد و شهید برهان الدین ربانی لقب مجاهد کبیر داده و امور مملکت را در غیاب خود به دوستم میسپارد اما شما به نسبت عقده مریضگونه خود دوستم را لایق کاندید معاونیت نمی پندارید, این بیانگر مسخره بودن طرز تفکر شما بوده و قابل مکث است!!!ا

ازینکه بگذریم, نشخوار کردن کشتار طالبان در دشت لیلی گویا بدست دوستم به معنی نامنویسی شما در لست غوغاگران عقب کاروان است!!!1
مسئله دشت لیلی و طالبان از سپتمبر 2001 به اینطرف به یک تجارت سیاسی تبدیل گردیده و حرفای دوستم تلاش کردند برای لکه دار نمودن صفحه پرافتخار اوزبیک ها و تورکمن در حوادث سه دهه اخیر ازین مسئله سوئ استفاده نمایند اما به خاطر واهی بودن این اتهام کاری از دست شان پوره نبود. در سه دهه اخیر حوادث ناگوار و دلخراش زیادی بوقوع پیوسته است. و بسیار اشخاص به جنایات جنگی متهم هستند, من و آقای امیرزاده نباید نقش قاضی را بازی کنیم
تا هنور عاملین جینوساید افشار و قتل عام هزاره ها از جانب محکمه با صلاحیت مواخذه نگردیده است و به مسببین احتمالی این فاجعه القاب مارشال و قهرمان داده شده است و بسیار زود خواهد بود که ما در مسئله دشت لیلی خیز بزنیم

او (دوستم) راه های مختلف خدمت گذاری به پشتونها را جستجو میکند..... نخستین حرکت وی پوزش خواهی بخاطر جنایاتش بود.

جناب امیرزاده! شما هم میدانید که در افغانستان مسائل سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و بالآخره تمام شئون حیاتی جامعه همه قومی شده است . درین بحران طوفانی همه شخصیت های اقوام برای منبفعت خودی, گروهی و قومی تعادلات را جستجو میکنند و با هر گروپ سیاسی که نقش خود ویا قوم خود را بارز تر دریابند, با آن گروه ایتلاف میکنند و این مسئله یک روند عادی و قبول شده در مناسبات سیاسی در مملکت ما و دیگر جهان است و به خاطر این مسئله یک آدم باسواد مثل جناب عالی نباید به سطح یک کلوخ پران کوچه مبدل شود.
بازهم درین رابطه اگر کمی حسابی صحبت شود, دیده میشود که در طول موجودیت مملکتی بنام افغانستان چیزفهمان شبه شما در خدمت گذاری قبیله قرار گرفته و منافع اقوام تحت استبداد به شمول منافع خلق با عزت تاجیک را به علامت خوش خدمتی به قبیله معامله کرده است و یک مثال تاریخی میتواند پرده از روی خوش خدمتی انسانهای شبه شما بردارد و موضوع را روشنتر بیان کند: به دوران ظاهرشاه زمانیکه هفت نفر دهقان به خاطر دفاع از ملکیت شان در آتش خرمن توسط اسحاق زائی های قبیلوی در سرپل سوختانده شدند, همه ازبیکها نبودند بلکه چهار نفر اوزبیک و دو نفر آنها تاجیک بودند. تظاهرات و اعتصابات مردم همه جا را فرا گرفت اما آدم های خوش خدمت به قبیله شبه شما با چاپلوسی به دربار قبیله منافع خلق های تاجیک و ازبیک را معامله, قاتلین اسحاق زائی را تبرئه و دوسیه را مضمحل نمودند و از برکت معامله و خوشخدمتی اشخاص شبه شما برای امروز کمترین کسی میداند که در آن فاجعه دو نفر برادران تاجیک نیز در راه دفاع مشروع از ملکیت خود فجیعانه جام شهادت نوشید. گذشته از آن در جلسه بن که غرق ناز و نعمت شهادت احمد شاه مسعود بودید و تمام ابتکار عمل در دست تان بود و شرایطی مهیا گردیده بود که بالآخره بعداز سه صد سال به انحصار قدرت توسط قبیله پایان داده شود, اما بزرگترین خیانت را در حق اقوام تحت استبداد به شمول خلق تاجیک شما انجام دادید و با چند چوکی بی مایه و زود گذر, با گرفتن چند ملیون دالر از پشتونها, سرنوشت مملکت را بار دیگر به تباهی و قهقرا کشانیدید. آنوقت که دوستم در جبهات گرم برای سرکوب طالبان مشغول نبرد بود و شما مصروف معامله با حکام قبیله و تقسیم پولها و چوکی ها بودید و یک دونفر را هم که بنام نماینده ازبیک ها در جلسه بن راه دادید و معرفی کردید, او هم نماینده شورای نظار بود و هیچ مناسبتی با ازبیک ها نداشت
خوب بیاد دارید که آقای ستار سیرت اوزبیک را با اخذ 11 رآی در مقابل 2 رآی حامد کرزی از ریاست حکومت موقت افغانستان ممانعت کردند و حامد کرزی به قدرت رسید. درین بحبوحه ژورنالیستان از زلمی خلیلزاد پرسیدند که چرا کرزی با 2 رآی خود به صفت رئیس جمهور تعیین شد!!! او جواب داد و گفت که من کاری نکرده ام و همه تلاشها و پافشاری های یونس قانونی بود که یک ازبیک نباید رئیس دولت شود. آغای قانونی تا هنوز جواب این سوال را نداده است
بالآخره من از شما میپرسم, در مدت 11 سال قسیم فهیم معاون اول کرزی است, اینرا شما خدمتگذاری به پشتونها نمیدانید!!! اما دوستم که خود را در معاونیت اول یک پشتون کاندید کرده, اینرا شما خدمتگذاری به پشتونها میدانید! کجاست منطق شما جناب اکادمیسن!!!1.
با این همه واقعیت ها متهم ساختن دوستم به خدمت گذاری پشتونها, فکر میکنم یک عقده گشائی بیش نیست.

در باره پوزش خواهی دوستم باید گفت که درین اوضاع توفانی سه دهه جنگ مظالم بیشماری در حق مردم افغانستان آگاهانه ویا غیرآگاهانه صورت گرفته گرفته است که شنیع ترین آنها مسئله قتل عام هزاره ها در افشار و فتوای مباح الدم آنها از جانب طالبان است. مگر از جمله تمام کسانیکه دخیل در قضایای سه دهه جنگ و برادر کشی بودند, بعضی ها با نام قهرمان ازین دنیای فانی رحلت کردند, بعضی ها با نام و نشان مصنوعی بازهم به شانه های مردم سوار هستند, برای بعضی های دیگر مسئله جهاد هنوز به مانند یگ گاو شیری است. مگر انتخابات ریاست جمهوری برای جنرال دوستم یک مقطع زمانی زمینه ساز بود که از اشتباهات گذشته از مردم افغانستان جوانمردانه معذرت خواست و از دیگران نیز دعوت کرد که این شهامت عذر خواهی را در پیشگاه مردم به نمایش بگذارند, اما متآسفانه کسی حاضر نشد. خلق تورک افغانستان این شهامت را در زمره افتخارات تاریخی خود ثبت خواهد کرد.

با استفاده ازین موقع پیام من برای خلق تورک افغانستان اینست که موضعگیری مدبرانه جنرال دوستم صرفنظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سه برد ویا سه پیامد نیکو را برای تورک تباران افغانستان به ارمغان آورد:

یک - دوستم با احراز پست کاندیدای معاونیت اول کاندید مطرح ریاست جمهوری یک سنت جا افتاده غیرعادلانه را درهم شکست یعنی رئیس جمهور از قوم پشتون, معاون اول از قوم تاجیک و معاون دوم از قوم هزاره باشد. افغانستان سرزمین مشترک همه ساکنین آن است و بدون درنظرداشت قوم و قبیله و زبان و مذهب باید همه مطابق اهلیت و ظرفیت خود احراز مقام نماید
دو - قدرت مردمی دوستم کاندیدهائی را وادار به مدارا کرد که تا دیروز با متهم ساختن دوستم به نقض حقوق بشر میخواستند صفحه پرافتخار مردم تورک تبار افغانستان را در حوادث سه دهه اخیر خدشه دار سازند
سه - در تاریخ افغانستان معذرت خواستن یک رهبر سیاسی در سطح جنرال دوستم سابقه ندارد, این معذرت خواهی با هر انگیزه ایکه باشد اما افتخار آنرا دوستم برای مردم خود به ارمغان آورد

پایان قسمت اول

ادامه دارد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بعد از عرض سلام خدمت داکتر صاحب فاریابی. من منحیث یک فارسی زبان هیچ وقت از مارشال فهیم این انسان مادیات پرست و قاتل مردم بی گناه بحیث رهبر فارسی زبانان حمایت نمیکنم بخاطر که همیشه بخاطر پول و چوکی قوم خود را بفروش رسانده تحداد زیاد مردم بیگناه را بقتل رسانده.جای بسیار افسوض است که شما از قاتل دیگر مردم بیکناه جنرال دوستم دفاع میکنید.در کجاهی نوشته داکتر صاحب امیرزاده بجز از شخص دوستم توهین به هموطنان اوزبک صورت گرفته.ابتدا نوشته محترم امیرزاده را تا اخیر مطالحه نموده بحد دهن حمایت را از وطنفروش دوستم که گاهی دردامن حکمتیار گاهی در دامن طالب گاهی در دامن قبیله آویزان است باز میکردید.هاشممان پیغام آل

 • جناب آقاي همت فاريابي!
  با اتهام زدن به اين و آن نميتوان ره بجايي برد، شما درين نوشتهء تان حسرت رئيس جمهور شدن آقاي عبدالستار سيرت را بحيث يك فرد ازبك خورده ايد، درحاليكه در مقالات قبلي تان هم شما وهم آقاي تورديقل خان ميمنگي ستار سيرت را يك ازبك استحاله شده در خانوادهء سلطنتي كه هيچ گاه از آرمان ملي ازبك ها نماينده گي نميكند به معرفي نشسته ايد، از چه وقت به اينطرف شما ستار سيرت را نمايندهء ازبكها ميدانيد؟
  آيا شما واقعا باور داريد كه ستار سيرت نمايندهء ازبكها بوده ميتواند؟
  جناب عالي كه درهمين مقالهء تان از معامله گري بعضي از تاجكها در زمان ظاهرشاه در مضمحل ساختن پروندهء كشتن دهقانان شمال ناليده ايد مگر خودتان فراموش كرده ايد كه اين ستار سيرت ازبك تبار ؟؟؟؟؟در آن زمان چه كاره بود؟
  نكتهء جالب ديگر اينكه جناب عالي ازبك هاي متعلق به تنظيم جمعيت اسلامي را كه در جلسهء بن بوده اند متعلق به مليت ازبك نميدانيد، پس خود جناب عالي وتورديقل خان وجناب جنرال دوستم در كدام انتخابات آزاد ودموكراتيك كرسي نماينده گي همهء خلق ازبك را بدست آورده ايد؟
  پرسش سوم اين است كه اگر به عوض حامد كرزي ستار سيرت بقدرت ميرسيد آيا واقعا به قول شما در ساختار حاكميت ؛ سنت شكني بوجود مي آمد؟ تا جاييكه همين اكنون من در جلسات فاشيستان قبيله ايي پشتون مي بينم فاشيستان پشتون بيش از هر ازبك وتاجك وهزاره براي بقدرت رساندن ستار سيرت كمپاين ميكنند، همانهايكه مانند عمر خطاب، مصداق وتره كي وهشميان ستار سيرت را پيش انداخته اند همهء شان طرفداران تماميتخواه رژيمهاي تگ قومي ميباشند كه با استفاده از تعلق قومي ستار سيرت به مليت شريف ازبك درپي برقراري نظام طالبان نكتايي پوش مي باشند ، پس آيا ادعاي فعلي شما در بارهء محمد يونس قانوني از ته دل شما نشأت گرفته باور داريد كه يونس قانوني در تخريب پروژهء ستار سيرت از عصبيت تاجيكي و ازبك ستيزي كار گرفته است، در غير آن بقدرت رسيدن ستار سيرت به عوض كرزي در آن مقطع زماني بيشتر بخير وصلاح ازبكها وتاجكها درشمال بود؟
  اطلاعات دقيق كه من دارم، سناريوي جنگ اندازي تاجك وازبك در آستانهء جلسهء بن اول، طرح سردار ولي بود كه با بميدان كشيدن ستار سيرت بحيث يك سمبول واستفاده از نيروي مليشه هاي دوستم ، سردار ولي طرح خلع سلاح نمودن تمام نيروي نظامي درلت برهان الدين رباني يا بعبارت واضحتر تاجكها را داشت آيا شما روا دار بوديد كه چنين سناريوي مكارانه وانگليس مابانه بار ديگر ميان تاجكها وازبكها عملي ميشد ويكبار ديگر سر دار ولي مانند گلبدين شما را عليه همسايهء تاجك تان درشمال استفاده ميكرد؟ آيا شما بهمين خاطر از يونس قانوني خفه استيد كه جلو پيروزي ستار سيرت را گر فت؟
  آيا جنابعالي با برنامه هاي ستار سيرت و ظاهر شاه همنوا بوديد كه حالا حسرتش را ميخوريد؟
  پرسش ديگر اين است كه به قول شما با قرار گرفتن جنرال دوستم بحيث معاون اول رياست جمهوري، جناب شما سنت شكني كرده ايد،
  آيا واقعا چنين كرده ايد ويا اينكه ميخواهيد با اين شعارهاي تو خالي چهارتا گوسفند بي زبان را در دهان پلنگ تيز دندان بيندازيد؟ چرا به عوض اين سنت شكني مزخرف يك فرد وارسته وچيز فهم ازبك را كه تحصيل، درايت وشخصيت ميداشت بحيث يك كانديد مستقل به رياست جمهوري بميدان نكشيديد؟ آيا ازبكها انسانهاي تحصيل كرده وبا دانش كم دارند ويا هيچ نداريد؟
  فراموش تان نشود كه اين سوال من از هوداران احمد ضيا مسعود ومارشال فهيم وغيره نيز هست كه چرا يك تاجك مستقل در ميدان نيست؟ تا چي وقت راضي بودن به پوست رياست جمهوري؟
  در كجاي قانون أساسي آمده است كه فرد اول مملكت پشتون ومعاونين اش ازمليتهاي ديگر؟
  پس معلوم شد كه نه شما سنت شكني كرده ايد ونه ديگران، حتي دكتور عبدالله نيز از آدرس پشتون وارد معركه شده است ولي بازهم قبول خاطر فاشيستان تنگنظر پشتون قرار نگرفته و او را پنجشيري وتاجك قلمداد ميكنند.
  نكتهء ديگر در مورد استعمال لفظ پادوان ويا طويله نگهبان كه خشم شما را بر انگيخته كه گويا آقاي اميرزاده به همهء خلق ازبك توهين كرده باشد بازهم اشتباه ميكنيد، شما به عوض آنكه اين خشم تانرا بالاي اشرف غني خالي كنيد برعكس بالاي هارون اميرزادهء بيچاره خالي كرده ايد.
  هارون اميرزاده اگر واژه پادوان را استعمال كند يا اسپ نگهبان را يا طويله نگهبانرا هيچ فرقي نميكند.
  منظور از كاربرد اين صفات تشريح منويات قلبي آقاي اشرف غني است كه به معاون اول ازبك خود بالاتر ازهمين وظايف ارزش ديگري قائل نيست، پس اين خشم وقهر شما بالاي اميرزاده خيلي احمقانه ، احساساتي، وجاهلانه است، يك ضرب المثل معروف غير ادبي در زبان فارسي وجود دارد كه آنرا من نميخواهم اينجا عليه شما بكار برم كه گفته اند:
  "فلان نفر درد فلان جايش از شقيقه مي كشد" خدا كند كه جناب عالي مصداق اين ضرب المثل غير مودبانه قرار نگيريد.
  در غير آن بر شما لازم بود كه فرازها وجستارها وعبارات مستند از مقالهء اميرزاده را مبني بر توهين دسته جمعي بر خلق شريف ازبك اينجا مي آورديد، جناب عالي برعكس لاف وپتاق تان در مقدمهء مضمون تان كه گويا اميرزاده به تمام خلق ازبك توهين كرده است به شاخه هاي بي موردي چون جنگ أفشار وغيره پرداخته ايد.

 • داكتر صاحب شخصي گوزش رفت، در ان حال صداي خود را بلند نمود تا صداي باد خطا خورده شنيده نشود شخصي مخاطب به حرف امد از خطا خورده باد خواست كه صداي (باد) را گم كرد حالا بويش را گم كند، شما محترم با تحرير خود صرفا صدا را گم كرديد اما... اميد ملت پشتون صحنه هاي زنده زير تانك نمودن فرزندان شان را توسط نيرو هاي جنبش جنرال دوستم در شهر شبرغان از ياد نبرند، اميد ملت پشتون از بين رفتن حكومت مركزي داكتر نجيب را بوسيله اوباشان پول بگير و بجنگ دوستمي فراموش ننمايند تا امتحان شده را بار ديگر امتحان ننمايند.

 • سلام به افغانان عزيز و نوسينده اين ممقاله
  به تمام احترام به هر قوم اين سر زمين بأيد خاطر نشان كنيم داكتر همت صاحب شما درست و دقيق اين شماره محدود شناختن ، وقتي كه اينها منافع شخصي خود را در خاطر بيبيند إز هيج نوع اتهام كرزن دست برادار نيستن و به خاطر منافع خود خيال وطن و مردم را نه ديده كرفته حتا خيال نزديكترين جيز را ندارد به هر صورت اينها تعداد محدود است هر جيز بكويد اين كاروان روان است و انشاله كه بيروزي إز تيم جناب اشرف غنى ودوستم و تمام مردم أفغانستان است. در أخير مردم ميكًن كه. زمستان تير ميشود و .....................

  آنلاین : http://kabulpress.org

 • سلام خدمت فاريابى عزيز !
  مدتى ميشدكه ازشماكدام نوشتهء به چشم نميخوردگمان براين بودكه كم ازكم شماكه ادعاى روشنگرى داريدحتماازبستن كمرفاشيزم توسط
  جنرال دوستم شوكه شده باشيد،وبه همين خاطر كمتر مينوسيد،امابااين نوشته دنبا له دارتان به اشتباه خويش پى بردم، تازه متوجه شدم كه
  گلم جم گلم جم است روشنفكروغيرروشنفكرندارد،اين چندمين باريست كه كمر فاشيزم درست درهنگام شكستن توسط گلم جم هابسته شده
  وتوسط چندتاروشنفكرنمائ گلم جمى بافلسفه بافىهاى واهى توجيع شده.
  اقاى فاريابى داكترهارون اميرزاده منحيث شهروند كشور ى بنام افغانستان ازبستن كمرفاشيزم توسط جنرال دوستم نظرروشنگرانه داشت تا
  ازبك ستيزانه.شما چراايراد ازدوستم را ازبك ستيزى ميدانيد ،مگردوستم كل ازبك است واگرپدرفاشيزم(احمدزئ كوچى)برندهءانتخابات گردد
  ودوستم پهلوان معاون ريئس جمهور واين دوقهرمان هرچه دلشان خواست انجامدادندبدهند وهيچ كس حق انتقاد ازاعمال اينهانداشته باشند
  چوندرصورت انتقادمتهم به ازبك ستيزى نشوند كجاى اين كارانصاف است؟نشودكه زمان فعلى رابادوران تيمور لنگ به اشتباه گرفته باشيد.

 • نمیدانم که جناب داکتر صیب در کجا داکتری گرفته اند، شاید هم از داکتران ماشینی کشور شوراها باشند وگر نه دید یک داکتر باید به مراتب فراختر باشد. دوستم و فهیم وامثالهم فقط در فکر خود هستند.آیا یکبار محاسبه کرده اید که این دوستم به ازبکها تا حاس چه کرده است؟ من به خاطر دارم که در قیام دوستم و گلبدین در سال ۱۳۷۲ چندین روز از دریای کابل و اطراف آن اجساد جنگجویان دوستم را جمع میکردند؟ چون آنها در خط اول و حزب اسلامی در خط دوم بودند. حالا هم دوستم بالای ازبکها قمار میزند و شما بدون شرم دوستم دوستم میگویید

 • درود و ارج به تقلا و كوشش جناب داكتر صاحب كه همت شان منوطى است براى قدردانى و سپاس؛
  اين ارجمندى بنام اميرزاده كه بنده كدام شناختى قبلى با نبشته هايشان ندارم در همين چند روز گذشته يى كه صف بندى هاى انتخاباتى شكل و شيرازه گرفت خيلى فعال شدند، وقتى نبشته هاى اين "والا مقام" را خواندم يكى از مسايلى كه از لابلاى كلمات ايشان واله ميكرد همانا يك نوعى از حسادت، بغض و مشكل هضم كردن مسلهء بود كه شما در بالا به آن اشاره كرديد. اين ها نوعى از انسانهايى اند كه گويا مآب مترقى دارند از ژست هاى اكادميك و معمول در سطوح بالاى اجتماعى روز استفاده ميكنند از "منديلا" جهت مبارزاتش براى برابرى و همپذيرى تقدير ميكنند كه به يكى از به اصطلاح اكت هاى مود روز شده، ولى در عقب اين قيافه هاى دموكراتيك مغز هاى پوسيده و آگنده از برترى جويى هاى نژادى، تاريخى و فكرى ميباشد. اين ها از همان تخيلگران و خواب آلوده هاى قرن بيست اند كه هنوز به تيورى مضحك و بى بنيه به اصطلاح "آريايى" كه هتلر جهت اهداف سياسى خويش استفاده ميكرد مانند چسپيدن كور به اعصايش به آن تخيل چنان چسپيده اند كه با گذشت همه اين زمان هنوز مصروف نشخوار كردن آن اند. گذشت زمان تغير افكار و شرايط روز و گنجايش پذيرش آن ماوراى مغز هاى منجمد و ديكته شده ايشان است. يكى از دسترخوانى هاى اين شهزاده آريايى چندى قبل دست و دهن جنباند و چرندانه خويش را به شكل خيلى عجولانه، طفلانه، بدون هيچگونه مطالعه قبلى كه حداقل همقماشان خودش را ميتوانست تا حدى متقاعد كند (گرچه آنها حتا به جفن هاى بى اساسى هم اگر به مطابقت به سليقه هايشان باشد ارج ميگذارند) دست به تارخ نگارى زد و خواست غبارى باشد در زمانى كه ما با فايبر هاى نورى زندگى ميكنيم، و هى تقلا و جانكنى داشت كه (تركتبار وجود ندارد، باز هم ميگويم تركتبار وجود ندارد و ....) اين كه تركتبار وجود ندارد و يا ما كله خام ايم اينها همه هزيانگويى ها نشانه دردى است كه از جايى ديگرى جولان دارد، شبيه به آن فكاهى كه درد در گلو است و اداعاى درد در جاى ديگر. براى اين زليل صفتان بادارى پشتونها جا افتاده و هر سنگ آسيابى را كه بالايشان بچرخانند آهى از نهان نميآرند ولى چطور يك ازبيك از اين ها جلوتر برود!؟ اين است همه درد ايشان، تاريخ نه چندان دور گواه اين ادعا است، در زمان جناب ربانى مبتذلترين احزاب كه بيست نفر اعضا نداشت مورد تاييد ايشان بود مخصوصاً كه از قوم بادارانشان باشد ولى جنبش كه مليونها انسان يا اعضايش بود و يا تحت قلمروى آن بود مورد تاييد شان نبود و تا اخير كوشش كردند كه جنبش را به رسميت نشناسند و همان پروفيسور ربانى در مقابل مليونها انسان شمال كه همه مسلمان و در بين ايشان تاجيك، هزاره، ازبيك، تركمن، پشتون و... بود اعلان جهاد كرد. زمانيكه قوم بادارانشان يعنى طالبان كابل را از نزد شان گرفت همان پروفيسور چهار دست و پا آمد در سالنگ نزد همان كله خام به فرموده آن شهزاده "آريايى" جناب امير زاده آمده زانو زد، آرشيف انترنت در خدمت همه است جهت تصديق اين گفته. جلسه بن كه شما از آن ياد كرديد نيز همچنان بود كه انسانهاى متملق كه زبونى را تحفه طبعيى خويش ميدانند سراپا قرص تمام دولت را دادند به بادارانشان، و زمانى كه درد شان از حد ميگذرد با ياوه سرايى و مانند الاغ مست شده به هر طرف مشت و لگد ميندازند و نميدانند درد خويش را كجا التيام بخشند. به اين نونهالان دنياى سياست كه درس سياسى را در جاده هاى منحنى و كانونهاى تخيلى آموختند بايد گوشزد كرد كه ازبيگ آن قومى است كه تاريخ ها را دوباره نوشته و به نسلهاى مختلف انسان تاريخ و هويت بنا كرده، تنها مناره هاى كه امروز در قلمور هاى سياسى مختلفى با متانت استوار اند بزرگى ازبيگ را خيلى خوب و به شكل واقعيتگرانه اش بيان ميكند و تاريخ ازبيگ مانند بعضى ها بر اساس تخيل و شعر بنا نشده. و اگر از استقامت او در مقابل ظلم و ستم زبان برانيم، تبعيضى كه در مقابل ازبيگ در دو سده گذشته اجرا شد از آن چنان پخته يى از كوره بر آمده ساخت كه به خيز جست هاى اين طفلكان تازه آشنا شده با دنيايى سياسى اصلاً وقعى نميگذارد. "آمر صاحب من يك تار موى شما را با هزار تاى اينها برابر نميكنم" اين از گفته هاى به قول اميرزاده آن پاده وان است كه به قهرمانشان در زمانى كه طالب او را با آن پروفيسور شان از كابل رانده بود. لذا به تخيلگراهاى حسود و پيش پا بين يك مشوره بايد داد كه، اگر براى كانديد دلخواه تان تبليغ ميكنيد به مانند همان نيكتايى هايتان كه گويا نمونه مدرن بودن شماست با در نظر داشت و پذيرش اين اصل كه تفاوت ها وجود دارد و هركه حق انتخاب خويش را دارد. انتخاب مورد نظر خود رابدون توهين و دشنام به كسى تبليغ كنيد تا حد اقل اصل دموكراسى و نان نمكى را كه از بزركمنشى كشور هاى غربى تناول ميكنيد حلال كرده باشيد، اما يك چيز را بايد واضح بگوييم كه اگر اينها فكر ميكنند با اين رجز نامه ها و چرنديات ميتوانند ازبيك ها را تحت تاثير قرار دهند، خيلى بى جا، بدون سنجش و نا عاقلانه حساب هاى خويش را كرده اند.

 • جناب داکنر همت فاریابی عزیز، فرهیختۀ گرانقدر، نوشتار عالی، مستدل شما را که تؤام با روحیه خیر اندیشی به منافع علیای مردم افغانستان است به خوانش گرفتم که از آن بینهایت خوشم آمد. قلم نوانای شما تواناتر و فروزانتر باد! در ضمن این یک چانس و فرصت خوبی است که برداشتها و تفکراتم را که سالها است در مورد جنرال صاحب دوستم با خود حمل میکنم، در این کمنت با دوستان عزیز و خوانندگان گرانقدر شریک بسازم . این کمنت بیطرفانه است که من نه خواستار مقام هستم ، نه چوکی و نه کدام اهداف دیگر انتخاباتی .....و غیره . من به نظریات عرض الود احمد و محمود کاری ندارم ، هر کی هرچه فکر میکند و میگوید ، کار ی به آنها ندارم .. اما من در مورد او چنین نظر دارم : جنرال صاحب دوستم یک انسان مترقی ، میهن پرست بوده و در نمام زندگی اش در دفاع از میهن بر ضد وطن فروشان ، جنایتکاران در تمام دورانها: در دوران حکومت دموکراتیک ، در دوران مجاهدین ، طالبان وهابی و بی فرهنگ و اکنون دولت حامد کرزی رزمیده و میرزمد و یکی از شخصیتهای برجسته ملی و برادران ازبک ماست که مردمش به او احترام دارد و به دیده ای قدر به او مینگرند. در دورانهای جنگهای داخلی مجاهدین در شهر کابل در کنار ملیت سنمدیده و محروم هزاره قرار داشت که بیانگر انصااف ، حق بینی و عدالت پروری او بود ... هزاران خانوار شهر کابل که در اثر جنگهای مجاهدین از شهر کابل فراری شده بودند به مزار شریف زیر حاکمیت او گزاره ، پرده شان می شدند که این مردم از ملیت های محتلف بودند ، این عمل نیک دوستم را مردم افغانستان هیچگاهی فراموش نخواهند کرد. دوستم و قطعات تحت امر او همیشه در دفاع از مردم بر ضد جانی ترین نیروها بنیادگر و آدمکش مانند طالبان قرار داشته و قرار دارند و دوستم در تاریخ مبارزه اش یکی از نیروهای کلیدی در همه ادوار حکومات دوران او بوده است ، این واقعیت را تاریخ نیز تذکر داده است و کسی از آن انکار کرده نمیتوانند . خدمات دوستم را طرفداران حاکمیت دموکراتیک خلق در دوران مجاهدین را نیز فراموش نخواهند که جنازه شادروان ببرک کارمل در ساحه حاکمیت او در حیرتان به همکاری او آبرومندانه تدفین گردید ،ازین نگاه او نیز یک انسان درست ،سخاوتمند و یک افغان وطن پرست است که نیروهای ترقیخواه افغانستان به دیده ای قدر به او مینگرند. ایکاشکه ملت افغانستان مانند دوستم شخصیتهای بیشمار بینظیر مثل او میداشت. دوستم یک جهان سپاس از شما!!!!!!!!

 • دوستی دارم اکنون درغرب نشسته ، زمانی در پیشاورپاکستان کارمند یکی ازمؤسسات خارجیِ فعال در امور افغانستان بوده است وارتباط کاری با دفتری داشته که جناب داکتر اشرف غنی احمد زی؛ مسئولیت آن را به عهده داشته است.( این دفتر در نزدیکی های اسلام آباد قرار داشت). این آشنا وقتی درمورد اوصاف داکتر اشرف غنی صحبت می کند چنین می گوید که« همکاران داکتر جرآت داخل شدن به دفتراو را نداشتند و داکتر مردی بسیار خُرده گیر وازخود راضی است وبرای اینکه همکارانش را زیر نفوذ خود داشته باشد؛ همواره درجست وجوی عوارض آن هاست .» این خوی داکتر اشرف غنی در زمانی که جناب شان متصدی امور وزارت مالیه بودند؛ به وضاحت آشکار گردید. وزیر مالیه به استثنای رؤسایی که خود پسندیده ودستچین نموده بود؛ با احد دیگری به زبان خوش صحبت نکرد. وزیر در تآمین روابط نیک کاری با هیچیک ازادارات دولتی ؛ موفقیتی نداشت. درتوزیع بودجه؛ معین وزارت آب وبرق را توهین نمود. بر معین وزارت معارف داد وفریاد را به راه انداخت وازکاربرد الفاظ رکیک وچیغ نیر اباء نورزید. با مارشال محمد قسیم فهیم وزیر دفاع وقت در جلسه ی کابینه برخورد لفظی نموده وتهدید نمود که« ما شما را پس می کنیم!». درچند وچون بودجه با گل آقا شیرزوی چنان درگیر شد که مورد تهدید گل آقا قرار گرفت و اگر پا درمیانیِ رئیس جمهور نمی بود؛ گپ به رسوایی کشیده بود. در ریاست دانشگاه کابل به سبب بد معاشرتی چنان در انزوا قرار گرفت که به استثنای چند همفکر توطئه گر ومتعصب اش؛ هیچکس دیگری درب دفترش را نگشود وکسی حاضربه همکاری با او نشد ونامؤفق ازریاست دانشگاه استعفاء داد. درهمین اداره بود که داکتر یکی ازاستاد های دانشگاه را با نواختن سلی به صورتش؛ نوازش کرد. درآخرین مورد او یکی از ژورنالیست های برتانوی را به سبب ابراز نظر مخالف میل اش« بچه ی خر» خطاب کرد. درتمام این ماموریت ها؛ داکتر اشرف غنی با یک کتله ی معدودی از افراد سروکار داشته است؛ اما درهمین محدوده نیز اوقادربه ایجاد فضای مناست همکاری و تعاون نبوده است وموارد متعددی وجود دارد که کارمندان زیر امر خود را با الفاظ رکیک ودشنام ازخود رانده است . اشرف غنی احمد زی با عاداتی که دارد و همراه با تکلیف مریضی ایکه متآسفانه عاید حال اوست؛ مرد اداره ی موقعیت ها ووضعیت های دشوار کشور نیست. درهیچیک از مؤسسات زیر اداره اش جناب شان مصدر کدام ابتکار، نوآوری وتدبیر نشده ومعرف کدام برنامه ی قابل غو رنیز نبوده اند. با تمام این نارسایی ها جناب شان فاقد روحیه ی انتقاد پذیری وقبول مشوره نیز می باشند. اطرافیان چنین کرکتر ها درصورت احراز قدرت غیر ازمردمان متملق وچاپلوس وبلی گویان کسانی دیگری بوده نمی توانند

 • وقتی عکس داکتراشرف غنی احمد زی را در وسط دومعاون شان دیدم که جناب شان را یک« چامپه» بالا بلند تر از دیگران نشان می داد؛ تعجب نمودم. با خود گفتم ناممکن است که جناب شان دراین پس پیری قد کشیده باشند. آنهم با این سرعت. به زودی دانستم که حس خودخواهی جناب شان ؛ حتی در این عرصه نیز ایشان را راحت نگذاشته است وبا غلبه برایشان قبولانده است که کاندیدای ریاست جمهوری بایسته است ازدیگران وحتی از معاون هایش درهر عرصه وحتی در قد نیزبلند تر باشد. این بخشی ازهمان خود شیفتگی دایمی وشناخته شده ی داکتر احمد زی است. همان خود بلند نگری ای که دست رد رقت بار مردم در سال۲۰۰۹ نیز صدمه ای بر آن وارد نکرده است. امید وارم دراین دوره؛ اطمینان از پنج فیصد رآی جنرال؛ برای او بال پرواز بر فراز ملت نگردد. جناب داکتر احمد زی! عصر تمسخر بر مردم متعلق به گذشته است. فریب وکتمان درکشور ما سنت دیرینه بوده است؛ اما امروز آئینی رسوا ست. کوشش نکنید داشته های علمیِ خود را در راه اغواء وتحمیق مردم به کار بندید. آنچه را شما در آیینه می بینید،امروز مردم درخشت خام می بینند. وقتی شما می خواهید حقیقت نمایان خود را با ترفند دستکاری نمایید؛ خدا می داند چقدر نیات درونیِ خود را آنگاه که می خواهید به بیرون بتراوید!، رنگمالی می کنید. زیر پای خود خشت نگذارید، مردم به قد بلند شما رآی نمیدهند و نه با صدای شما ازدادن رآی به شما خود داری خواهند کرد. خواسته های رآی دهندگان را کوچک نگیرید. معیارها وملاحظه ها اکنون دیگراند!

 • محترم خلیل رُمان؛ کارمند دارالانشای کابینه ی اداره ی انتقالی وقت؛ مشاهدات وخاطرات خود را ازکار با دو شخصیت( حامد کرزی واشرف غنی احمد زی)؛ طی مقاله ای درجریده ه ی انیس؛ انعکاس داده ودرمقا م مقایسه ی خصایای ایندو بر آمده اند. این مقاله با تخلیص درصفحه ی انترنیتی مورخ۲۳ سنبله ی ۱۳۸۶ پیام مجاهد دوباره به نشر رسیده است. اکنون که زمان کار حامد کرزی درمقام ریاست دولت روبه اختتام است؛ ضرورت به ارائۀ این مقایسه احساس نمی گردد. اما ازآنجا که اشرف غنی احمد زی کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری می باشند؛ لازم می بینم صرف به رونویس خصایای ایشان از ورای همان نوشته بپردازم. آقای رُمان چنین می نویسند: « آقای داکتر احمد زی خصلت خشن وبا آلایش دارد. به مسایل تخنیکی ارزش زیاد می دهد، قدرت تحلیل دارد اما به نظرات دیگران وقعی نمی گذارد. عصبانیت، تندی مزاج وتوهین طرف مقابل را خوب عملی می کند. عقیده ه ی خود را باهرنوع زوری می قبولاند. قدرت کار با دیگران را ندارد، به خصوص اگر همکارانش را ازجمع دوستان ورفقایش انتخاب نکرده باشد. به برخورد های مکانیکی بدون درنظرداشت شرایط به خصوص علاقه مند می باشد. سعی می کند دستاورد های خود را بزرگ جلوه دهد وبردیگران فخر بفروشد. بار بار وعده می کند اما کمتر به اجرای آن می پردازد. زمانی که درمجالس کابینه به سوالات مشخص عملی مواجه می شد، وعده می داد که درمجالس آینده با طرحی جامع حاضر می گردد لیکن کمتر چنین اتفاق می افتاد که طرحی حاضرنماید. بر موفقیت های خود مغرور می بود. خنده ی قهقه را حتی درجلسات کابینه دریغ نمی کرد، بدون آنکه دیگران او را همراهی می کردند. پرخاشگری ویک دندگی تا سرحد جنگ وجدال خصلت او بود. درهنگام سبک وسنگین کردن وتوزیع تخصیص های کمک یک میلیارد دالری امریکا؛ درحالی که خلیل زاد وبعضی امریکایی های دیگرنیز حضور داشتند؛ برمعین وزارت آب وبرق ومخصوصاً معین وزارت معارف چنان تاخت که از استعمال سخنان رکیک با صدای بلند تا سرحد چیغ زدن نیز اجتناب نکرد. بعد ها معین معارف درجلسه ی کابینه تقاضای معذرت خواهی ازاو کرد وتهدید به استعفا نمود. باری گل آقا شیرزوی در پی برخورد های لفظی بر سرعدم اجرای تخصیص او را تهدید کرد وکار با پادرمیانی کرزی خاتمه یافت. دور انداختن اجرای تخصیص منسوبان تنقیص شده ی وزارت دفاع وتظاهرات پی درپی آن ها ازکار های ناکام اوبود. او در شناسایی اداره ی افغانستان موفقیت چندانی ندارد. یکی ازاقدامات احمد زی توزیع نادرست وظالمانه ی کار وامتیازات دالری به اشخاص گمنامی بود که ازخارج آورده می شد. دومعین وزارت مالیه وچند تن کارمند بلند پایه که با معاشات وامتیازات بلند استخدام شده بودند؛ بعد از سبکدوشی او با اعتراض استعفا داده ودوباره به خارج بر گشتند. انگیزه ی قدرت طلبی دراحمد زی به وضاحت دیده می شود. او درانتخاب کادر ها بر گروهِ رفقا ودوستان واعضای افغان ملت بسنده کرد. عنصر عمده ی تخصص، ارتقاء وانتخاب کادر های وطندوست خارج ازدایره ی روابط دراو وجود ندارد.احمد زی تند مزاج، متعرض، معترض وخشن است. بیماری آزار دهنده مانع او دراجرای کارهای دشوار است. او بدون مشوره تصمیم می گیرد وبعضاً این تصامیم مضر ازآب در می آیند. اوازمهارت کسب اعتماد مردم وکارمندان به سبب تندی وخشونت برخوردار نیست. اوهمواره درصدد کسب اعتماد خارجی ها به خصوص دستگاه های اثر گذار ایالات متحده است. احمد زی به نوآوری های تقلیدی وکاپی شده، خودنمایی وتبارزو غرور بیجا اهمیت می دهد. او فاقد کریزمای رهبری های بزرگ است وصفت حرف شنوی ندارد.» به نقل ازمقاله ی خلیل رُمان.

 • تیم انتخاباتی اشرف غنی احمد زی با مشاوران وحواریون ایشان؛ روز تا روز چهره ای خطرناکتر ازخود به نمایش می گذارد. ترکیب آشکار شده در دور و بر او تاکنون شامل این طیف هاست: پشتون های متعصب با تفکرات برتری جویی وتمامیت خواهی، باورمندان فاشیسم قومی، طعنه دهنده ها وتهمت گر ها، توهین کننده ها ودشنامگو ها، زورگو ها وزور گیر ها، طرفداران حذف وطرد تاجیک ها، نامؤدب ها ومتعرض ها، ناروادارها، دزدان وقاچاقچیان شناخته شده ی متهم وپرونده دار و چندتن وکیل بدنام وبدماش وآلوده به فساد، به سکانداریِ شخصیت مرموز، علیل اما مغرور که با تفکر غریب سهمیه بندیِ زندان ها وبمب ها؛ مغز متفکراش می خوانند که غیراز تعصب آشکار قومی اش؛ دیگرنه کفرش معلوم است ونه هم دینش. ظاهر شدن خلقی های دوآتشه ووفادار به حفیظ الله امین؛ که در تکیه به عالی ترین مقام های دولتی آن زمان؛ دست شان به خون هزاران هموطن بیگناه ما آلوده است وتاکنون نیز از کرده های شان ابراز ندامت نکرده اند؛ درکنار جنرال دوستم؛ خطر آشکار دیگری ست. این چهره ها عمیق تر ازانحطاط ایدئولوژیک دیروز شان؛ امروز به لجن دروغ معروف و بی پشتوانه ی« ترکتباری» غلتیده اند. وابستگی امروز این ها به تفکرات« پان ترکیسم» تا آن حدی ست که اسمای عربی وپارسی ایرا که پدران شان بر ایشان گذاشته است و سال ها با آن اسم ها شناخته شده اند را دیگر بر نمی تابند. این ها کشتار وتصفیه ی قومی تاجیک ها توسط کریموف دکتاتور ازبک را می ستایند وحاکم مستبد ازبک را قهرمان اندیجان وفرغانه می خوانند. موجودیت شخصیت هایی با این گذشته ی منحوس وتفکرات سنگک شده ی امروز درکنار غنی و دوستم؛ زنگ خطری ست برای تاجیک ها.

 • هرکس هرچیز می گوید، اختیارش. نبوغ، سیاست ، عقل ، تفکر، شوخی وخوش طبعی، صحبت خودمانی؛ هرچه می گویند؛ بگویند. اما به نظر من کوچی بچه؛ صاف وساده جنرال را توهین کرد. اگر بحث ومناظره می خواهید اینه خودم. اگر اسپ می خواهید اینه جنرال. به نظر می رسد محفل آشتی کنان احمد زی- دوستم ؛چندان آشتی دِهان نبوده است. جنرال بارها خود گفته است که« زبان ندارد، اما عقلش خوب است.» اما مغز متفکر زبانش زیاد هم درلگامش نیست. یکبار درزمانی که وزیر مالیه بود؛ طی یک مشاجرۀ لفظی در جلسۀ کابینه برای مارشال که درآن زمان سمت وزیر دفاع را داشت؛ گفته بود:« شما خود تان پَس نمی شوید، ما شما را پَس می کنیم»، مارشال مختصر گفته بود؛« دیده میشه». سال ها بعد دیده شد که مغز متفکر به خطا رفته بود.

 • محترم گل آغا شیرزوی و دیگر دوست هاییکه کامنت خود را در باره اشرف غنی مینویسند , آیا نویسنده این مقاله بحث اشرف غنی ره کرده ویا اینکه در باره توهین یک آدم گستاخ و بی تربیه در مورد ازبک ها را بحث کرده ؟ کامنت بعضی برادر ها (ده کجا و درخت ها کجا)

 • اکنون که معلوم شد که تیم ارگ هم طرفدار اشرف غنی نیست،سرنوشت این تیم معلوم است. کرزی در هر حالت از هم قبیله یی خود طرفداری میکند، با وجودیکه در اول به تیم احمدزی چراغ سبز نشان داده بود

 • هارون امیرزاده منافق دارای دوکتورای دروغی او و ساخته کاری شده در مملکت پسمانده ، پرویز بهمن مگس هردوغ
  هردو دشمن تورک ازبیک ها هستند ، هردو شان جاهل و احمق متعصب تشریف دارند ، شما چه کاره هستید به کاندیت
  شدن کسی به ریاست جمهوری یا معاون آن مداخله میکنید آیا قانون اساسی و قانون انتخابات به کسی اجازه داده کی
  ازروی عناد و تعصب قوم ستیزی به کاندیت شدن کاندید آن قوم اوزبیک توهین میکنید ؟؟؟ چون دولت و حکومت
  فعلی افغانستان بی دروازه است اگربه دیگر مملکت دارای حقیقی دموکراسی باشید شما را به محکمه عدالت سو میکردند . شما چرا با قوم تورک اوزبیک د ر مانده اید همیشه با آنها دشمنی دارید وظیفه داده شده بادارهای پارسی ایرانی تان تفرقه اندازی بین اقوام در افغانستان را انجام میدهید ؟؟؟

 • حساب دوستم از حساب قوم ازبک جدا است. تا این تیکداران قومی در افغانستان باشند این کشود روی ابادیرا نمیبیند. اینان به خاطر منافع شخصی حاضرند با هر کس معامله کنند. جای تاسف اس که با سوادان و روشنفکران اقوام هم کورکورانه پشت این تیکه داران روان اند. افغانستان حالا به یک تغییر کلی در سیستم نظام داری ضرورت دارد، دوستم و امثالهم اصلن سواد لازم را ندارند، شاید در دوران جنگ دوستم شخص موثر بود، ولی حالا وقت تغییر کرده. وقت ان بود که افراد با سواد قوم ازبک چون ذکی، میمنگی ویا شما اقای داکتر پا پیش میکردید تا اینکه همه دربست پست دوستم ایستاده اید.

 • فرهاد نام ، اولأ خودت بی سواد هستی که دوستم را بی سواد میگویی ، بی سوادی و جاهلی و تعصب تو به قوم شریف
  تورک اوزبیک است که ( ازبک ) مینویسی توهین میکنی ، دوستم نسبت به شما باسوادتر است میفهمد مسایل را بهتراز
  شما تحلیل میکند دوستم مثل شما فاسد نیست مثل شما قاچبر هیرویین نیست مثل شماخاین مملکت نیست مثل شما ظالم نیست . مثل شما بوت پاک نیست مثل شما نوکر ایران و پاکستان نیست ، دوستم مرد میدان است ، شما که با دوستم دشمنی دارید برعلیه او تبلیغات سو و تورک ستیزی میکنید به وجدان شما اگردارید حواله است ، و اینهم به شما ارتباط ندارد
  که خلق تورک اوزبیک کی را نامزد به معاونیت ریاست جمهوری معرفی کرده اند شما آقسقالی نکنید به شما چه ؟؟؟
  قوم اوزبیک با دوستم است دوستم باقوم اوزبیک و با همه است دوستم آدم اجتماعی عدالت خواه وبا همه برابراست .

 • آغای هارون جان امیرزاده , در صفحه فیسبوک کسی بنام افراسیاب که من کامنت مانده نتوانستم , در کامنت خود گفتی که خام کله ها برضد تو اعلامیه صادر کردند... امیرزاده جان تو هنوز بسیار کوچک هستی که کسی به خاطر لچکی تو اعلامیه صادر کند < یک کرم در قطار مارها راه میرفت که یکدم سر خود را بالا کرد وگفت - ما مار ها کجا میرویم > تو هنوز همان کرم هستی , کسی وقت ندارد که به خاطر الدنگی , لچکی و بی حیایی تو اعلامیه صادر کند . اگر من در جای داکتر صاحب فاریابی میبودم همین مقاله را هم نوشته نمیردم , چونکه کاروان در راه خود روان است و تو واری سگ ها زیاد است که پشت کاروان پارس میزنند . کامنت تو که ماندی هم دور از منطق است . از تو میپرسند که چرا بودن مثلآ فهیم در معاونیت یک طالب مانند کرزی خوشآمد گویی به پشتون نیست اما کاندید شدن دوستم به پشتونها خوش آمد کردن است ؟ آغا تو ره عقلت در سرت است یا در کونت ؟

 • در همین سایت وقتی چندی قبل توگری گل میمنگی درسالگرد شهادت مردم شبرغان بدست جمعه خان همدرد- اشرفغنی زوی و کرزی زوی مضمونی نوشته بود- درحالیکه دوستم توسط کرزی رانده شده بود و عضویت جبهه ملی را داشت - و بنده میدانستم که این جبهه ملی بالاخره به اثر معامله دوستم با قبایل پشتون بر اثر خواست ترکیه دوباره به دوکان معونفروشی تبدیل میشود- ضمن تسلیت به خانواده های شهدا - از آقای توردیگل سوال نمودم که - بعد چند روز دوباره به خواست و معامله دوستم خانواده های شهدا به جمعه همدرد وکرزی رای داند-
  برخی از هموطنان ازبیک -از من خفه شده گفته بودند که - ای برادر تاجیک -چرا برما کنایه مینویسی
  حال هم میپرسم -که بعد از چقدر مدت از قطاع الطریق خواندن دوستم از طرف اداره کرزی و اشرفغنی کوچی -بخاطر ادعای ممانعت دوستم در قسمت منابع نفت وگاز شمال -توسط دوستم- دوستم خان توانست که دل - دلبرخود -یعنی اشرفغنی کوچی را بدست بگیرد و آرای ازبیکها را به وی هدیه نماید.
  امید داکتر با حوصله مندی جواب من را بنویسی و طفره نروی.

 • از دوستان وهوا داران تيم انتخاباتي محترم اشرف غني احمدزي وجنرال دوستم صميمانه تقاضا مينمايم كه بجاي فحش وناسزا گويي با عقل ومنطق سليم دلائل شانرا مبني بر اين ائتلاف نا متجانس اشرف غني- دوستم إبراز بدارند.
  همانطوريكه بنده در پيام قبلي ام إبراز كرده ام كه هارون اميرزاده وهودارانش نه ميتوانند كلتيت تاجك باشند بهمين ترتيب همت فاريابي وتورديقل خان وجنرال دوستم كليت ازبك بوده نميتوانند .
  بنده سؤال هاي را كه در بالا مطرح كرده ام همه اش را از متن مقالهء جناب همت فاريابي بيرون آورده ام، اميد وارم كه آقاي همت فاريابي به عوض حاشيه روي وطرح موضوعات غير ضروري به پرسش هاي بنده پاسخ بگويند واگر ايشان پاسخ گفته نميتوانند از چاپلوسان و متلمقانشان خواهش ميشود كه بحث را با دشنام وتوهين واتهامزني هاي بي أساس شان به انحراف نكشانند، من تا كنون جوابهايم را از قلم آقاي فاريابي نخوانده ام

 • بااحترام خدمت همه!

  درچند كامنت چندنفرگلم جم دركناردشنام دهى به ادرس اميرزاده،كه جزء عادت گلم جمهاميباشدبنده متوجه نتيجه دهى مبارزات يك تعداداشخاصء دلسوزء غير ازبك براى برادران ازبكميباشم ،اين اشخاص دلسوزهميشه مينوشتن كه برادران ازبك مان چراازگرفتن
  نام ازبك ميشرمند،جاى خوشيست كه حالاحتى روشنفكرنماهاى گلم جمى هم دركنار ترك ازبك هم مينويسند.كه اين پيروزى رابه همه
  اشخاص دلسوز تبريك ميگويم. اينكه ترك ازبك نوشته شود يا ازبكء ترك درين قسمت هم اميدوارم كه اشخاصى به برادران ازبك مان
  كمك نمايند تا خويشتن راباهويت خويش بيابند تاجستجودرهويت ديگران...

 • آقای هارون امیر زاده!
  همانقدر که شما از صحبت های داکتر غنی تظاهر به تعجب کردید، من نیز از این دشنام نامه شما تعجب کردم. آخر شما بعضا بعنوان استاد و گاها در کسوت کارشناس!!! در تلویزیون چیزک هایی میگفتید.
  من به اتهامات شما در مورد داکتر غنی کاری ندارم. ایشان حتما بیشتر از شما و بقول خودت رهبران تاجیکت میفهمید تا مورد اعتماد همکاران بین المللی افغانستان قرار گرفت و نظم نوین کشور را رسامی کرد. خواهشمندم این را به اتهام های معمول جاسوسی و مزدوری ربط ندهید، ورنه که نمیداند که مارشال فهیم در مامن آبایی اش (تاجیکستان) چه مقدار پول از جنرال تامی فرانکس گرفت. (رجوع شود به یادداشت های امرالله صالح-اکرام اندیشمند-تاجیک های خودت) یا قانونی در زمان وزارتش با دارندگان زندان شخصی همکاری میکرد (که البته در بدل پول میکرد، ورنه چرا باید این کار را میکرد) یا عبدالله که علاوه از آوازه های گوناگون، فیلم اعتراف به اخذ رشوه اش در یوتیوب موجود میباشد. وقس علی هذا!
  به مصداق بیت معروف "کاسه چینی که صدا میکند، خود صفت خویش ادا میکند" شما به کله خام خواندن دوستم که استعاره بی انصافانه یی برای تمام قوم ازبیک میباشد، خود را به خوبی معرفی میکنند. میدانید، ما به شما چه میگوییم؟ کسی که به خاطر پول حاضر به اجرای هرکاری است... همانطوریکه بعضی ها پول میگیرند و خدمات آنچنانی ارایه میکنند، تفاوت در چیست. اینکه شما آویزان کسی استید و آنها نیستند.
  در ... بودن دوستم شکی ندارم. تنها نقطه ضعف داکتر غنی نیز همین میباشد. ولی صادق باشید. ایا محقق فرقی با دوستم دارد؟ آیا بلایی که مسعود و چاکرش همین عبدالله بر قوم محقق آورد بر شما معلوم نیست؟ اگر بدی الکهول را از منظر سجایای اخلاقی به ترازو گرفته اید مگر ازدواج پنهانی و عدم پرداخت نفقه فضیلت است؟
  جناب امیر زاده، همه میدانند که قوت تیم داکتر غنی شما را به این واکنش هیستریک و عصبی وا داشته است، ولی بهتر نیست یک مقدار عفت قلم به خرج دهید. و به زندگی شخصی دیگران سرک نکشید. آیا مگر قانون اساسی گفته همسر رییس جمهور باید حتما مسلمان باشد(با فرض درستی ادعای شما) آیا شما شاهدی دارید که داکتر غنی بیشتر اوقات را در کلیسا بوده تا مسجد؟
  مصداق حال شماست که گفته اند" تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد"
  عزیزی-کابل

 • آقاي عزيزي!مگر اين موضوع را در قران خوانده ايد كه هركي دوستم را كله خام بگويد به همهء ازبك ها توهين كرده است وهر ازبكي خودش را كله خام فكر ميكند؟ اگر چنين باشد چرا همهء تاجيكها با اين دشنام ناموسي شما به آدرس آقاي أمير زاده همهء شان خود را "مرده گاو" بايد احساس نكنند؟ كه گويا در بدل پول همه چيز شان را به حراج ميگذارند؟ مثل اينكه شما وآقاي همت فاريا بي خيلي علاقه داريد كه دشنامها وفحاشي هاي تانرا به نويسنده هاي تاجك رنگ وصبغهء شخصي و انفرادي جلوه بدهيد ولي كله خام گفتن جنرال دوستم را توهين به همهء خلق ازبك بدانيد ؟ لطفا اين ترازوي عدالت پسند تان را كه تازه كشف كرده ايد آدرس آن را براي ما هم بدهيد تا ما نيز با برخورداري از آن در دشنام دادن به أشخاص وأفراد مختلف از تبار ها و گروه هاي قومي مختلف از آن استفاده كنيم

 • سلام به تمام خواننده گان محترم!
  نخست از همه من میخواهم مکث کوتاء روی مضمون محترم امیرزاده صاحب داشته باشم!
  در قدم اول آقای امیرزاده خودش به مقاله اش بنگرد به درستی درخواهد یافت که ضدونقیض افکار خویش را مطرح نموده است بطور مثال یک بار میگوید که این جنرال دوستم... و دلال سیاسی وبعد از آن میگوید که قوم شریف و آزادمنش ازبک های افغانستان که این همان جنرال دوستم است که هرگاه در یکی از ولایات صفحات شمال سفر نماید به هزاران نفر از هواء خواهان شان از محترم جنرال دوستم بدرقه مینماید. من ازمحترم امیرزاده صاحب یک سوال میکنم که آیا کدام شخص دیگری هم است در بین اقوام ساکن افغانستان که طوری از مردم ویا قوم اش بدرقه شود.
  دوم جناب داکتر صاحب اگر به گذشت ها برگردیم این همان جنرال است که یک وقت دوش ها دوش احمد شاه مسعود و عبدالله و امثال هم میجنگید ولی این جنرال اقلاْ همان جرءت را داشت که درقبال عملکرد افراداش از مردم معذرت بخواهد. آیا عبدالله وقانون و دیگر همسگرانش که در بدل ۶۰ میلیون دالر افغانستان را به آمریکای ها فروختند این جرءت را دارند.
  سوم جناب داکترصاحب شما در رابطه به محترم غنی صاحب گفتید بنده باور کنید که یکبار ایشان را دیده ام کدام نوع شناسایی هم به ایشان ندارم ولی چیز های را که درقبال شان گفتید با معذرت روی کدام عقده ویا اینکه در کمپاین تیم داکتر عبدالله هستید ارایه نموده اید. چون ایشان در هرمجلس از پشتو زیادتر به دری صحبت میکنند. ونیز این متفکر دوروغ شده نمیتواند دیگراینکه در پوهنتون که ایشان استاد بوده فکر نکنم که با این برداشت که شما از حقایق دارد شمارا شاگرد هم بیگیرد.
  بااحترام حمید از کابل

 • من نمیدانم این امیرزاده پخته کله ولی درعین حال یک فرد دشمن این وطن که ملیون ها باشندهگان دلیر ایوطن که درهر غم وشادی باماشریک هستند توهین میکنند .وماند سخن از دوستم . دوستم انقهرمان است که درتمام ولایات افغانستان به خصوص ترکان وازبکهارا طرفدار دارند ورهبرملی شان است نشان بده دردیگر اقوام که همه رابه طرف خود جذب کرده باشند .بیائید یک دیگر را بپذیریم وحق انتخاب برایهرکس بدون اینکه انرا از ادرس مجهول توهین نماییم یک رای داری انرا نده وبه دیگران نثیحت نکن لطفا وحدت اقوام نجیب حفظ کنید درغیران تباه میشوید .

  >>> نوشته استوار بر اساسات غیر منطقی
  وبرای فتنه افګنی ونفاق جز چیزی دیکری
  ندارد
  زنده باد افغانستان
  زنده باد ملت بزرګ
  مرده باد دشمنان ما
  مرده باد منافقان
  احمدجان منیر

 • داکترهارون امیرزاده :من نه درقصه اشرف غنی زاده هستم نه درقصه عبدالله وکاندیدان دیگر!
  اما حق رابگویم حکومت داکترنجیب دراواخر... رابه زانو شانده بود وچهره مسلمان نما ... به همه ملت غیورافغانستان برملا شده بود.اما همین جنرال دوستم نمیبود شماکجا رژیم داکتر نجیب سقوط داده میتوانستید.اماشماهریک تان به جنرال وملیت ازبیک خیانت کرده اید.ازشماخواهش میکنم مثل انسان نظرتان رابنوسید.درافغانستان 8ملیون ازبیک زندگی میکند توهین نکنید...شمامثل...ابرازنظرنموده اید...
  (موسی زاده ازبدخشان)

 • اقایان ترک تبار که از ازبک گفتن هم بد تان میاید، لطف کرده بگویید که دوستم چه خدمت به ازبکها کرده؟ در وقتش من بادوستم در یک سنگر در جبهات مختلف جنگیده ام، هیچ دشمنی باوی ندارم، ولی امروز مهار همه قوم ازبک را به دم دوسیم بستن، قمار بزرگیست.

 • جناب دکتر : هارون امیرزاده
  ممکن است زیاد به خود ببالید که چنین یک مضمون بلند بالای برشتهء تحریر در اورده اید که با تاسف انباشته از عقده های دیرین و تحقیر یک قوم زحمتکش ولی باغرور میباشد، کاش فرصت میسر میبودکه عملکرد های ناسیونالستی شما نمایندگان غیر انتخابی قوم برادر تاجک را به محاسبه میگرفتم تا معلوم میشد که خطاب جناب عالی به قوم ازبک ترفند است یا حقیقت، یقین دارم راجع به عملکرد های شما تاریخ های مستند نوشته و حقایق برملا و در معرض قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.
  جناب دکتر:
  حتما ان روز های سیاه را بیاد خواهید داشت که از مظالم طالبان فراری شده بودید . همین قوم ازبک...(!) نان و جای خود را با تو و همراهانت نیم کردند در ان وقت ازبک ها را به ترس از طالبان تحریک مینموید تا باشد چند صبا به حکومت نژادی تا ن دوام بدهید در ان وقت ارتش تحت فرمان خود را به قتل و کشتار دعوت مینمودید و حالا انترناسیونالست جلوه گر شده اید، در دین اسلام منافق در تحت ترین دوزخ ها جای دارد.
  برادر محترم:
  شما یکی از توافقات را نام ببرید که مطابق ان به ازبک حق داده باشید و دست اوردی نصیب این قوم شده باشد به جز فریب، خدعه و نیرنگ.
  همین اکنون این نیرنگ ها(ایجاد تفرقه میان قوم ازبک با ازبک و ازبک با تاجیک و ازبک با هزارهها، به مضمون خود دقت کنید که ایا این تفرقه افگنی نیست، مطمئن باشید که در افغانستان تاجیک بدون ازبک و ازبک بدون هزاره و برعکس ان وجود نخواهد داشت مگر اینکه در عمل نیت برادری خویش را ثابت نمایند.
  جناب دکتر:
  مگر به نظر شما ازبک در طول عمر مستحق ریاست و یا معانیت نیست ولو که از استعداد بالائی برخوردار باشد، اگر چنین اتفاقی بافتد ضررش برای شما و یا به قوم نازنین تاجیک چه خواهد بود که اینقدر ازین ناحیه نگران و پریشان میباشید ایا برادری همین است که شما ادعای انرا دارید و یا از منظر شما قوم ازبک لیاقتش را ندارد لطفا به تاریخ ها مراجعه کنید و در زمان بسیار نزدیک حکومت جنبش در شمال را حتما دیده اید با وجود انبوه از معامله گری ها، تهدید ها مکان امن برای تمامی افغانها محسوب میشد و باتاسف بنابر حسادت و نفرت بعضی از روشنفکران بظاهر مترقی و در باطن فاشیست و عظمت طلب فدای معامله گری ها شد.
  در اینده اگر فرصت بود ادامه میدهم.

 • عزيزي كله خام ازبك خر!
  تو در مورد مسيحي بودن اشرف غني طالب سند شده اي اين هم سند

 • شما ازبكهاي كله خام وحشي كه سركردهء تان دوستم وحشي از نجيب پول ميگرفت وميترانه در برابر هموطنان خود جنگ ميكرد آنروزها را ازياد برده ايد وبخاطر تعصبات كور قومي ازين وحشي مرده گاو حالا قهرمان ورهبر ملي درست كرده ايد و ديگران را از دشنام دادن وتوهين كردن به اين وحشي باز ميداريد، بر پدر شما كله خامهاي مزدور لعنتي، لعنت، انشاء الله داكتر صاحب غني احمدزي در اولين روز پيروزي اش ده كون اين جنرال ماشيني يك سوتهء خوب دبل را خواهد زد

 • اين ازبك كله خام كه به رفيق نجيب وفا نكرد به هيچ كس ديگر هم وفا نميكند

 • سلام بهمه!
  من نميدانم اين گلم جمهاچرابه مردم حق نميدهندكه درباره اين جانى عصرابرازنظركنندمگرشماچوچه هاى گلم جم ازبام تاشام درقسمت افرادءمنصوب بتاجك نظروحتى دشنام نميدهيد،هيچگاه هيچ تاجكى ايرادتانرابكل تاجكهاربظ نداده اندشماچرانظريك شخص به شخص ديگررابكل
  ازبكهاربط ميدهيد.باز اين جنرال پوفشده كه شماازقهرمانى وى دم ميزنيد فراموش كرديد چندباردمراقره كرده فرارنمودهاست اگرفرموش شماشده باشد فراموش ارشيفهاى دنيا وحافظه مردم ما نشده است قهرمان به كسى گفته ميشودكه مردم خودراتنهانگذاشته باشد وفرارى هاراجرهت بخشيده باشد حتى گريه هاى جنرال فرارى تان ثبت ارشيف است،اين پهلوانء گريزيتان يك فرد است نه كل ازبك اميدوارم فرد رابجاى كل قراردادن به ازبكهاتوهين نه نمايداقاى نماينده گلم جمها همت جان فاريابى.

 • اقای امیر زاده
  نوشته تو یکسره بوی...قوم پرستی را در فضا اگنده نموده.
  بسیار یک نوشته غرض الود و جبهه گیرانه.
  زیرا اگر تو مخالف اقای اشرف غنی هستی - چرا بالای معاون وی اقای دوستم تاختیدی و خوب فکر کو ...
  بنآ همان طوریکه اقای طاقت... کرد و جزای خود را دید توهم سزاوار چنین سرزنش هستی. تا دیگر این تفرقه اندازها جرحت نکند به تفتن خود ادامه بدهند.
  ح - کابلی

 • جناب داکتر صاحب هارون امیری شما چه جایکه مردم مظلوم وستم دیده افغانستان را به برادری همدلی فر بخوانید هنوز هم دست به تفرقه زده به رهبر یک قوم بزرگ توهین نموده اید برادر محترم همین تفرقه اندازی ها شما وعدم احترام یک قوم به قوم دیگر باعث کشاندن افغانستان به بدترین وضعیت گردیده است داکتر صاحب اگر به واقعیت داکتر باشید مثل سایر داکتران جهان در مورد مسایل طبی تحقیق نموده مصدر خدمت به مردم شوید لطف نموده مسایل قومی را دامن نزده به اسیاب دشنمان افغانستان اب نریزید تشکر
  شاداب

 • هارون امیرزاده!
  یک داکتر نمیتوانذ تا این حد...تنگ نظر باشد. اگرمانند همقطارت داکتر دبل عبدالله، داکتر طب هستی لطفا" هیچ مریضی رامعاینه نکنید، چون خود شما به تکلیف امراض سمتگرایی ونفاق افگنی مبتلا هستید. اگر در کدام رشته ای دکتورا دارید، شاید اسنادتان جعلی باشد.
  پنجشیری اصیل

 • سلام دوستان در نخست تشکر از نظریات تان از داکتر هارون خواهش میکنم منحیث یک افغان نباید ... داکتر عبدالله محقق را نادیه بگیره باید در مورد آنها نیز یک مطلب نوشته کنه که ما بدانیم داکتر واقعیت یک وطن دوست است مه متن ره که مطالعه کردم بجز ار تعصب بین اقوام دیگر چیز نبود واقعیت افغانستان از دسته همی داکترهای بی منطق به بحران جنگی مواجه شده بسیار ... هستی داکتر کاشکی تره مادر افغان پرورش نم کرد

 • آقای امیرزاده خجالت بکش با این مقاله که نوشتی. من از شما چنتا سوال دارم.1 اگه جنرال دوستم با عبدالله متحد میشد بازم در موردش اینطور می نوشتید؟؟2 بخاطر نوشتن این مقاله چقدر پول گرفتی؟ یا اینگه عبدالله برایت قول کدام وزارت داده؟؟ 99 درصد نوشته هایت .دروغ، توهین. توهمت.و تعصب بود .در ضمن چیزی که جنرال صاحب گفته .من از تجزیه افغانستان جلوگیری کردم صد در صد راست گفته .من بار ها از تاجک ها حتی در همین سایت شنیدم که کفته افغانستان باید تجزیه شود ..اما از یک هزاره پشتون یا ازبیک نشنیدم که ازتجزیه حرف بزند .نمیدانم چرا تاجکها اینقدر تعصب دارد. نه با پشتون اتحاد داره نه با ازبک نه با هزاره ... وقدرت طلب.وای به حال مردم اگه یک تاجک متعصب ریس جمهور افغانستان شود.
  حمید بغلانی

 • برادران حقیقت تلخ است پیروزی از داکتر اشرف غنی احمدزی جنرال صاحب دوستم و اقای دانش و تیم انتخابی شان است همه را که می خواستند افغانستان را بخاطری قدرت خویش تجزیه نمایند ورخطا کرده این اقای نویسنده هم از ان جمله... است که می خواست ما اوزبیک ها پشتون ها تاجیک ها هزاره ها و دیگر اقوام را که سالهاست باهم یکجا زنده کی کردیم از هم جدا کند ولی باز هم همین بی سواد جنرال دوستم که از این... کرده به مراتب خوب است و نخواست این لکه سیاه تاریخ را قبول کند ولی از هر چهره ها چون دبل عبدالله محقق والی بلخ و بقیه خوبتر بود افتخار به تو ای جنرال دوستم که مرد واری صدا کردی نه مانند اینها که یک حرف نمی زنند.
  شغنانی کابل

 • اقای دکتر هارون امیری به سلامت باشید تا جوابات ... خود را شکم سیر بگیرید.
  ...با چنین نوشته های منافقت امیز و تفرقه افگنانه که به هدف تبلیغات انتخاباتی به سود یک جنگ سالار مطرح مینمائی. این نوشته خانه جنگی را دامن میزند دیگر سودی ندارد، ایا همینقدر خانه جنگی و تباهی کافی نیست یا هنوز از ریختن خون مسلمانان دلت یخ نکرده که در صدد اغاز مجدد دور سیاه و تباهی هستی، نفرین بر جنگ طلبان و تفرقه افگنان.این وطن با این ... اباد نخواهد شد، بار مسئولیت عواقب چنین تبلیغات را بر دوش خواهید کشید.

 • آقایان پرویزبهمن ، کابلی ، فرهاد ، شمال ، هاشیممان ، امیرزاده وغیرهها
  اولأ وجدان شما شاهد خواهد بود مردم تورکتبار افغانستان ( اوزبیک تورکمن ) هیچگاه د ر باره تاجیک ها یا اشخاصی منسوب به آنها یا منسوب به دیگر اقوام بد گویی تهمتها کنایه ها توهین ها شروع نمیکنند ، چون بدبین قوم تاجیک نبوده
  اند ، با خوبی و خرابی آنها کاری نداشته و کاری ندارند .
  خداوند شاهد است که همیشه عادت شما بوده و است که به هربهانه ای ناحق به سوی تورک اوزبیک ها برروی عناد
  و تورک ستیزی که توصیه پارسی های ایران باشد تعصبی کی دارید حمله میکنید دشنام میدهید فحش و ناسزاها میدهید
  بعد از شروع حمله شما ، ما مجبورأ ازخود دفاع مشروع میکنیم ، وگرنه ما عادت دو و دشنام را نداریم تربیه ما طوری نیست .
  تورک ستیزی و بدبینی شما را علل عجاله دراینجا بعضی آنها را مینویسم ، به نام کابلی طور کنایه جناب توردیقل خان
  را توردیگل مینویسد ، من حدث میزنم این شخص کابلی نیست کابلی اصل این طورسبک مغز نمیباشد ازاشخاصی است که دراین وقتها ازقاچاق و فروش هیروین پول پیدا کرده ازکابل خانه خریده باشد .
  شمال نام بداند به کورمغز قبلأ هم تذکردادم شخص گلم جمع امان الله نام ازقوم تاجیک است چون کلیمه گلم جمع
  هم تاجیکی است ( کلیمه تورکی نیست ) دوستم تورک اوزبیک است . بارها نوشته ایم ما منسوب به اوزبیک بودن و
  تورک تباری خویش افتخارمیکنیم الله تعالی را شکرگذاریم .
  پرویز بهمن ، ضرورنیست که به نوشته های بی مفهوم و بی ارزش تعصبی تو جواب بنویسیم تو چه کاره ای سر
  پیاز یا کون پیاز ؟؟؟
  بیدارنام خرکله یا کله خر هرکدامش خوش داری ، ازفوتوی ارسالی به وب سایت معلوم میگرد د تو هم د ر آنجا
  حاظر بوده ای با اشرف غنی احمدزی یک جا مسیحی شده ای . مبارکت باشد .
  فرهاد نام بدانی اگر دوستم اوزبیک ها بد است یکنفر است ، شما ده ها اشخاص بد خاین ، بوت پاک وطن فروش قاتل ملت را دارید ، این سوال کامنت 10-55 خود را از اشرف غنی احمدزی بپرس .که چرا جنرال دوستم را
  به حیث معاون خود انتخاب کرده ؟؟ قوم اوزبیک جنرال دوستم را به اشرف غنی معرفی نکرده ناد چرا این سوال را ازقوم اوزبیک میکنی ؟؟؟ عقل شما تاجیک ها این قدرقد نمیدهد کله شما خالی است یا بی مغز است؟؟؟
  (وقت ان بود که افراد با سواد قوم ازبک چون ذکی، میمنگی ویا شما اقای داکتر پا پیش )
  شما برادر های وطنی تاجیک آله دست دشمن گشته اید هستید دانسته یا نا دانسته تفرقه اندازی بین اقوام تورک و
  تاجیک را انجام میدهید منافق هستید دروغ گوی هستید آیا میدانید دروغ گوی دشمن خداوند است شما دشمن خدا هستید ، مخلوق خالق را کنایه باران میکنید که چرا خداوند تورک و اوزبیک را خلق کرده عقیده ای شما خراب است
  الکذاب لاامتی ، شما چون دروغ گوی هستید امت پیغمبرهم نخواهید بود چون ایمان ندارید بی ایمان هستید .

 • جناب امیرزاده و بهمن شما و امثال شما پارسی های خبرچین ونوکرحکومت پارسی های پارس ایران ، چرا به مقابل نام و تورک
  اوزبیک اینقد ر حساسیت د ا رید ؟؟؟ تورک ها به حق شما چه جفا کرده اند که سوزش آ ن فراموش تان نمیگرد د ؟؟؟
  اگرشما باشنده افغانستان هستید منسوب به یکی ازچهارقوم عمده افغانستان هستید با این قسم بد بینی و دشمنی با هم
  دیگر، اتحاد و اتفاق به میان نمیآید ، شما و امثال شما با این رویه منافقیت و دشمنی و بدبینی تعصب و تبعیض د و
  رنگی به آسیاب د شمن افغانستان آ ب میریزید سبب خرابی افغانستان میشوید ومن الله توفیق

 • جناب آقاي حقبين!
  جناب عالي هم در ابتدأ وهم در وسط پيام تان از اينجانب نام برده ايد ولي جواب سوالهاي مرا نداده ايد ، برعكس خود بر من تاخته ايد، عرض ام حضورتان كه بنده با مسائل فرعي نامگذاريها مانند ازبك وتورك وازبيك وغيره كاري ندارم من به سان ديگر خواننده هاي مقالهء جناب دكتور؟ همت فاريابي در كابل پرس حق دارم كه بعد از خواندن مضمون شان سوالهاي مرتبط به موضوع را از مقاله بيرون آورده و از ايشان طالب معلومات گردم، اين حق مسلم وطبيعي خواننده هاست چون خود آقاي همت اين مضمون را براي مطالعهء من وديگر خواننده ها دركابل پرس گذاشته است، لذا بر شما وديگر طرفداران آقاي دكتور همت از نظر اخلاق اجتماعي لازم اين بود كه در قدم اول از منتقدان تان إظهار ممنونيت نماييد كه منتقدان شما به اين نوشتهء شما ارزش خواندن را قائل شده اند وچند دقبقه وقت شانرا صرف خواندن مضمون شما كرده اند، اين يك وجيبهء اخلاقي است، ورنه در شبكه هاي فيس بوك وتويتر وديگر سايتها هم مضامين بهتر ازين دستياب ميگردد كه ارزش خواندن را داشته باشد.
  اما متاسفانه؛ شما وهمفكران تان تا كنون ثابت كرده ايد كه بداخلاق ترين، نا شكيباترين،. متعصب ترين وتنگنظرترين مردم دنيا استيد كه دست قومگرايان متعصب اوغان را از پشت بسته ايد. زيرا هركي كه تا لب ميگشايد كه انتقاد كند او را باچماق تكفير و تلعين وتاپه هاي چون: حسود، تورك ستيز، ازبك ستيز وغيره به باد ناسزا ميگيريد. دشنامها وفحاشي هاي خودتان را در قالب مظلوميت مي پوشانيد ولي كله خام گفتن جنرال دوستم را توهين به همهء خلق ازبك تلقي ميكنيد، درعين حال از مخاطبان تان توقع داريد كه كور كورانه تمام ادعاهاي واهي تانرا قبول نمايند.
  در حاليكه، شما در قرن بيست ويك زنده گي ميكنيد وخوب ميدانيد آنانيكه با كتاب وقلم ورايانه سر وكار دارند هر ادعاي ميان تهي را كور كورانه وجاهلانه قبول نميكنند، اگر شما طرفدار ائتلاف جنرال دوستم با اشرف غني استيد لطف كنيد به عوض دشنام دادن واتهام بستن به هارون اميرزاده وامثالهم مباني عقلاني اين ائتلاف را بما تشريح كنيد ومفاد حاصله از آنرا با در نظر داشت تجربه هاي گذشته بيان داريد.
  آقاي اميرزاده يا هركس ديگري كه بالاي جنرال دوستم اعتراض نموده اند وحركت او را نماد كله خامي او قلمداد كرده اند، بخاطر دشمني، حسادت ويا ازبك ستيزي اين ألقاب را به جنرال دوستم ارزاني نكرده اند، اگر حافظهء تانرا از دست نداشته باشيد قبل از جنرال دوستم امر الله صالح نيز بخاطر سخنان مداحانه اش راجع به اشرف غني آماج چنين اعتراضات وانتقادات وسيل از دشنامها واتهامات قرار گرفته بود ولي هيچكسي آن اتهامات وانتقادات وحتي دشنامها را برچسب تاجك ستيزي وپنجشير ستيزي نزد.
  اما شما و ديگر طرفداران جنرال دوستم ميخواهيد كه دوستم را در زير عبا وقباي قدسيت قومي بپيچانيد، به اين معنا كه : تمام عملكردهاي جنرال دوستم وتصميمگيريهايش وحي الهي است وهر منتقد او دشمن تمام توركهاي دنيا است، لطفا اگر درين زمينه كدام وحي آسماني بر شما نازل شده است آنرا بما نشان بدهيد تا ما بيچاره ها نيز بخطاي خود پي بريم.
  اما اگر چنين سند آسماني نداريد لطفا ازين پرت وپلا نويسي ها خود داري كنيد، زيرا افغانستان عموما وسمت شمال خصوصا تنها مال پدر وپدر كلانهاي شما نيست، بلكه ديگران نيز در آنجا زنده گي ميكنند وحق دارند كه دربارهء سرنوشت خود وأولاد شان إبراز نظر نمايند.
  انتقاد ويا توهين بالاي جنرال دوستم از قلم آقاي اميرزاده معناي ازبك ستيزي وتوهين به همهء خلق ازبك نيست بلكه بخاطر تشويش هاي است كه اكثر نويسنده گان عدالت پسند از تصميمگيريهاي فردي وجاهلانه و معاملانه گرايانهء يك عده از رهبران خود ساختهء قومي چون جنرال دوستم دارند كه در غياب ملت ومردم در پشت درهاي بسته تصاميم گرفته ميشود وبعد يك عده عناصر خود فروخته و وابسته به استخبارات كشورهاي ازبكستان وتركيه مانند جناب همت فاريابي وتورديقل آنرا توجيه سياسي وجامعه شناسانه مي نمايند، وبخاطريكه صداهاي مخالفين را خاموش سازند با منتقدان از در دشنام وتوهين وتلعين وتخوين واتهامزني پيش مي آيند. از آنجا يكه دم خودشان زير پاي استخبارات كشورهاي ازبكستان وتركيه بند است ديگران را نيز متهم به جاسوسي به رژيم آخندي ايران ميكنند ، در حاليكه طبق راپورهاي موثق كه به بيرون درز كرده است جناب جنرال دوستم سفرهاي مخفي به كشورهاي ازبكستان وقزاقستان وفيرغزيستان هم انجام داده است، لطفا آقاي همت فاريابي توضيح بفرمايند كه هدف اين مسافرتهاي مخفي به كشورهاي مذكور توسط جنرال آنهم در آستانهء انتخابات به چه معناست؟ جنرال صاحب كه قبلا گفته بود يكجايي اش با داكتر عبدالله سبب تجزيهء افغانستان ميشد حالا اين سفرهاي مخفي را چگونه توجيه ميكنيد؟
  عرض ام حضورتان كه چنين روشها يعني اتهامزني و قيموميت يك ملت را بدون آگاهي آنها در خارج بعهده گرفتن واز آدرس آنها صحبت كردن خيلي كهنه وفرسوده شده است. لطفا اگر منطقي براي گفتمان داريد دلائل تانرا ارائه بداريد در غير آن من اينچنين لا طايلات نويسي ها را هربار كه ببينم نقد ميكنم .

 • آقای حقبین، خودت هم میگویی که قوم ازبک دوستم را به معاونی احمدزی معرفی نکرده،پس چراویرا نماینده همه ازبکها میشمارین و برایش یخن پاری میکنین؟ میگویید برو از اشرف غنی بپرس که چرا دوستم را معاون گرفته، من اینر میدانم که چرا گرفته، بخاطر درز انداختن بین غیر پشتون ها، شما هم بهتر است که اینرا بدانید.
  پیش من دوستم، فهیم، قانونی ... هیچ تفاوتی ندارند، بار ها ثابت شده که اینها بخاطر منافع خود حاضر به هر معامله با هر کس هستند.

 • يك سند ديگر از نابردباري آقاي اشرف غني احمد زي لطفا بخوانيد!

 • سلام بهمه!
  همميهنان عزيز بحث دارد بيشترگلمجمى ميشود.ازكامنت هاى گلم جمها معلوم ميشودكه اين اقايان حتى نوشه اميرزاده رانخوانده مانندگله
  روان اند خدمت اين گله عرض شودكه نوشته اميرزاده حدووديك ماه ونيم بنشررسيده وشمااقايان تازه خبرشديد،راستى باداشتن چنين گله،گله بان
  حق داردهرقسمى كه خواسته باشد معامله كند روى همين اصل پدر فاشيزم كوچى به گله بان گله بان گفت مؤفق باشيد.

 • آقای فرهاد اول سواد و املای خود را درست بساز بعدأ کامنت بنویس ، کنایه و توهین را به قوم تورک اوزبیک بس کن
  این به تو مربوط نیست که قوم اوزبیک جنرال دوستم را دوست دارند و رهبرخویش میدانند ، درتورکستان افغانستان
  معمول است گله بان پاده بان ازمردم تاجیک میباشند آدم دانا باشد میداند نادان نافهم است ، من شخصأ با اشرف غنی
  فهیم قانونی ... یکسان بی تفاوت هستم ،

  آقای بهمن ، به اساس فرموده خود شما ، کامنت شما بانظر اخلاقی و با رعایت انسانی و هموطنی زیست با همی باشد
  نه اینکه نوشته های شما توهین آمیز و با کنایه و متکیرانه باشد
  بهمن ، شما هستید بداخلاقترین ، متعصب ترین ، تنگنظرترین ، ناشکیبا ترین ، نا انسان ترین ، نا مسلمان ترین آدم
  ، بهمن تو خود را مگس هردوغ میسازی شما نشان دهید سالهارا کدام مضمونی برعلیه قوم شریف تاجیک ، ازجانب
  کدام تورک تباری ، با توهین وباکنایه نوشته شده باشد ؟؟؟ نه خیر ، تورک تبارها تربیه سالم دارند با حیا هستند مثل شما بداخلاق دسیسه چین بی حیا لوچک بی تربیه منافق تفرقه انداز نیستند .
  ازدروغ ادعامیکنید که گویا ما شمارا دشنام میدهیم ، نه خیر ما ابدأ شمارا دشنام نمیدهیم ، شما مارا نامردانه نا خردانه دشنام
  میدهید ، ما دشنام شمارا قبول نکرده فقط به خود شما حواله میکنیم و بس . قضاوت به اهل انسان های بی طرف
  و با وجدان . همینجا همینقدر بقیه بعدأ انشا الله

 • سلام واحترام بى پايان خدمت بهمن ءعزيز!
  بهمنء محترم مابايك پاده مواجع هستم تاانسان هاى اهل بحث اين پاده جزدشنام دهى چيزى درچانته ندارند.
  تنهاهنراينهادشنام دادن دروغ گفتن افتراح بستن وترك وترك و.......گفتن است ازبك گفتن براى اين گله ننگ است
  بنا بگذار اين گله هرچه انگ ميزنند بزنند.

 • شمال خرکله! گرچه خر نسبت به تو بسیار ارزش دارد و مغز خر کار می کند اما از تو نه! هیچ ازبیک از ازبیک بودن خود نه می شرمد و نه هم انکار می کند. دیگر اینکه، اگر مغز تو فعال می بود و درست کار می کرد و به اختلال حواس دچار نمی بودی سر این حرف زیاد اصرار نمی کردی. بار بار نوشتی و جواب گرفتی ولی خر خر است که زبان انسان ها را نمی داند. اگر خر نبودنت را ثابت کرده توانستی یک زبان شناس دنیا را نشان بده که ازبیک ها را از بقیه تورکان جهان جدا بداند.

 • شمال نام shimol ) توهین ترا در قوس کاپی کردم بخوان ، توکور بی مغز دروغ گوی بی حافظه ، به ما تهمت
  میکنی و میگویی مارا جز( دشنام ) دهی د رچانته ندارند ) ببین ما ازخود ازحق خود دفاع میکنیم ما دو ودشنام یاد نداریم فقط توهین و دشنام شما را قبول نکرده به خود شما پس حواله میکنیم تو کله خر هفته فهم هستی یا اعصاب تو
  خراب است هوش و هواس نداری ، چون درچانته شما دلیل مدلل ندارید متهم شده اید بی آب بی عزت شده اید لچک
  هستید ، ازنیافتن سخن ، فقط یک کلیمه را تکرار میکنی که ( ازاوزبیک بودن شان یا ازبک گفتن ننگ میکنند ) من به تو
  بی ننگ بی ناموس بی حیا دنکسه جواب ادعای بی معنی بی مفهوم ترا چند دفعه نوشتم کی ما با( تورک و اوزبیک بودن خود افتخارمیکنیم به درگاه خداوندی شکرانه ادا میکنیم ) شما بی سواد ها خرکله ها یا کله خرها با کنایه و با
  تکبری شیطانی که داری ( اوزبیک را ) ازبک ) مینوسی اگرشما انسان میبودی ، خرکله نمیبودی تربیه دسترخوان
  پدر را تو بی پدر میداشتی ، حیا و ایمان میداشتی ، یک بار جواب کفایت میکردی . ببین تومارا مجبورمیسازی که
  ما ازحیثیت خود دفاع کنیم جواب دشنام و توهین شمارا بنویسیم ، اینک نوشته تو در زیر 22-19

  ( بگذار اين گله هرچه انگ ميزنند بزنند )

 • حقبين صاحب بزرگوار !
  شما به سلامت باشيد!
  ، ميگويند : استاد آقاي همت فاريابي در مدرسهء ديني ابومسلم خراساني در فارياب يك ملاي اوغان ناقل بود كه به همت فاريابي وديگر شاگردانش درس ديني ميداد ولي اين ملا صاحب از بخت بد يك عادت داشت زمانيكه به لكچر دادن شروع ميكرد چشمانش را مي بست، به عبارت ديگر با چشمان پت ودهن باز هرچه در حافظه داشت آنرا به شاگردانش بيان ميكرد
  شاگرد ها يا طلبه هاي شوخ مانند همت فاريابي محترم در آنوقت از موقع استفاده كرده آهسته آهسته يكي يكي از صنف خارج ميشدند، زمانيكه ساعت درسي به آخر ميرسيد وملا صاحب چشمان را باز ميكرد مي ديد كه هيچ طالب بچه اي در صنف وجود ندارد، آنگاه ملا صاحب عصباني شده وبر خواهر ومادر همهء طلبه ها فحش ناموسي ميداد، روزي طلبه ها نزد مدير مدرسه شكايت بردند كه ملا صاحب مارا دشنام ناموسي ميدهد،
  مدير مدرسه ملا صاحب را إحضار كرد وگفت : ملا صاحب شاگرد ها از خودت شكايت ميكنند كه خودت آنها را فحش ناموسي ميدهي
  ملا صاحب در جواب گفت:
  " گوه ميخورند اين پدر لعنت هاي مادر زنا من هرگز به اين كوني ها دشنام نداده ام"
  بالاخره مدير مدرسه پرسيد كه استاد تو همين حالا پيش روي خودم آنها را دشنام ميزني
  ملا گفت نخير هرگز من به كسي دشنام نمي دهم آن مرده گاوها بمن تهمت بسته اند.
  حالا من ديگر با خودت جدال ندارم كه آيا شما واقعا به مخالفان تان ازجمله من بيچاره دشنام داده ايد يا خير
  لطفا كومنت هاي تانرا يكبار ديگر از سر بخوانيد واگر دشنام را در آنها نيافتيد من به شما كمك ميكنم

 • آقای حقبین، یکبار دیگر کامنت های خود را بخوان که چه چتیات نوشته ای بعد در مورد یگران بگو. من چند بار از جناب عالی پرسیدم که ازخدمات دوستم نام بگیرید، اما به جز از جملات بی سروپا جوابی دریافت نکردم.

 • هر زمانیکه دوستم بعد از تعظیم و سجده و عذر خواهی با قبیله دوباره رای ازبکها را به قبایل اوغان جمع مینماید- و دوباره رانده میشود- خود را به پناه رهبران یا سردسته های تاجیک میاندازد. ولی وقتی باز انتخاباتها از ریاست جمهوری تا انتخاب رییس مچلس نماینده کان شروع میشود- دوباره با امر و اوامر ترکیه بیچاره مجبور میشود -در بغل قبایل بیافتد. باید مردم ما صبر داشته باشند- تنازمانیکه پاکستان با ترکیه یکجا باشند- این حالت ادامه مییابد.

 • زمانیکه دوستم و گلبیدین در ایتلاف نا متجانس شورای هماهنگی جنگ را درکابل آغاز نمود- خوب بیاد دارم- وقتی نیروهای دوستم از طرف بالاحصار بطرف پل محمود خان در حالت جنگ و پیشروی قرار داشتند- دیده میشد- که یک تعداد از افراد جنبش - از پشت تیر خورده وبه زمین میافتادند- منکه آنزمان جز هواخواهان جنبش بودم- و خودم نیز تاجیک و نمیدانستم که این جنگها بطرف جنگ قومی واستخباراتی درحرکت است - ناگهان متوجه شدم- که افراد گلبدین حزب اسلامی به عوض همکاری با افراد جنبش آنها را از سر راه میبردارند- به یکی از سربازان جنبشی اشاره نمودم و او هم متوجه شد-که چگونه افراد مااز پشت تیر میخورند- از همان جا دانستیم که این جنگ نه به منافع ازبیکها ونه به منافع دیگر اقوام است- این جنگ و ایتنلافها- ایتلاف استخباراتهاست و همان بود- که جنبش را ترک نمودم و از کشور بیرون شدم-
  حالا تیز باید ترکها و ازبیکهای ما با این ایتلاف غنی و دوستم -خود را از بند دوستم رها سازند- هرگز دوستم به منافع ازبیک و دیگر اقوام زیرستم فکر نمینماید- فقد یک آله دست استخباراتهای دنیاست- که از خود هیچ تفکری خاصی ندارد.

 • جناب جنرال دوستم نه بخاطر منافع ازبك هاي افغانستان بلكه بخاطر منافع اين آقا با اشرف غني احمدزي دست دوستي داده است.
  رجب طيب اردوغان نخست وزير اسلامگراي تركيه كه تركيه را به مركز فرهنگي طالبان والقاعده در آورده است، بهمين خاطر است كه طرفداران دوستم بخاطر ردپا گم كردن به هركسي برچسپ جاسوسي به رژيم اخندي ايران را ميزنند وديگران را در آئينهء خود مي بينند

 • عاقبت ائتلاف جنرال دوستم با اشرف غني فرو رفتن افغانستان به كام اين أشخاص است، خوب دقت كنيد به اين عكس، اين آقا هواي تسخير شمال افغانستان را در سر دارد، جنوبش را گرفته است تنها شمال باقي مانده است كه آنرا نيز با نفاق افگني ميان جنگ سالاران ازبك وتاجك ميخواهز بدست آورد

 • اين عكس نيز خيلي مهم است كه با دقت بايد به آن نگريسته شود

 • همت فاريابي در غم مقالهء هارون اميرزاده افتيده كه چرا جنرال دوستم را كله خام گفته است، همت فاريابي براي جنرال صاحب دوستم نقش همين مرشد ديني اوغانها را قائل است

 • آقای بهمن سلام! نوشتید که:
  « جناب جنرال دوستم نه بخاطر منافع ازبك هاي افغانستان بلكه بخاطر منافع اين آقا با اشرف غني احمدزي دست دوستي داده است.»
  اینکه جنرال دوستم به خاطر منافع ازبیک ها کار می کند یا خیر؟ بگذارید به ما ( ازبیک ها ) نظر بدهیم و تصمییم بگیریم. اگر نتوانستیم تشخیص دهیم موصوف به که کار می کند آنگاه از شما مشوره می خواهیم.
  ثانیاً اینکه، داکتر همت فاریابی به جواب داکتر امیر زاده نوشته است می گذاشتید که اخیر الذکر از خود مانند داکتر همت دفاع کرده می تواند یا خیر؟ شما و دیگران اصرار دارید که امیرزاده تنها جنرال دوستم را " کله خام " گفته است. واقعاٌ مسخره و مضحک است. این هدیۀ دشمن های خودخواه و متکبر و از خود راضی محدود به جنرال دوستم نیست و این را بهتر از ما می دانید و لجاجت سر این حرف که مخاطب امیر زاده، جنرال دوستم بوده است محتاج به تفسیر و تعبیر اضافی نیست. اگر کسی تنها شما را " سقو " خطاب کند آیا منظور او تنها یک نفر است ؟
  هم چنین بدون ارتباط پای تورکیه را به میان آوردید و تورکیه با ایران به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. دخالت ایران و پاکستان آفتابی شده است کسی با قصد پنهان کردن دو انگشت خودرا بالا بگیرد میدانید که مردم در مورد وی چه فکر می کند؟ نوشتید که:
  « ...رجب طيب اردوغان نخست وزير اسلامگراي ترکیه كه تركيه را به مركز فرهنگي طالبان والقاعده در آورده است...»
  اگر گفتۀ شما به راستی واقعیت داشته باشد باید آن را به فال نیک گرفت. زیرا طالبان را مثل ملا های خود بار می آورد اگر شاهدی موثق دارید که تورکیه هم مثل ایران آن ها را بعداز تعلیمات نظامی مسلح کرده و به مقصد کشتار انسان ها به افغانستان می فرستد، لطف نموده برای معلومات ما ارائه کنید تا ما هم ازاین موضوع آگاه شویم. تورکیه در ( 140 ) کشور به شمول افغانستان و تاجکستان مکاتب دارد. به این مکاتب سر بزنید و ببنید که معلمین تورکیه دراین مکاتب چه می کنند، نشود که مصروف آماده ساختن طالبان باشند و تا ازاین طریق بتوانند به " تسخیر شمال " لم یزرع بپردازند.
  « «... خوب دقت كنيد به اين عكس، اين آقا هواي تسخير شمال افغانستان را در سر دارد...»
  مطابق فرمایش شما عکس را با دقت بسیار ملاحظه کردیم و صدراعظم تورکیه سر دسترخوان با یک ریش سفید نشسته است. حالا نوبت شما ست توضیح دهید این عکس را از کجا برداشتید و مقصد شما از نصب این فوتو چیست و بودن اردوغان با فرد مسنی به مقالۀ داکتر همت فاریابی چه ربطی دارد؟ و چرا از ما خواستید که آن را با دقت تماشا کنیم؟

 • مونژ ملا سید طیب آغا یو-
  مونژ دسترجنرال دوستم او د متفکر شخصیت دانگریز گوداکی -(پنهانی مولا عمر) - داکتر اشرفغنی کوچی- د اردوغان او آی اس آی په رای یو زای یو-
  له استانبول او د تروریسم لپاره زالونه د اوغانستان او سوریه د ملت خدمتکاران .

 • آقای پرویز بهمن

  آقای فرهاد ، اول شما نوشته های چتیات خود را مرور بنما ، بعدأ به من توصیه کنید ، ما به شما چتیات یا دو و دشنام روادارنیستیم ما الحمدالله تربیه و تربیه خوب از اسلام داریم ، شما مارا دو و دشنام دادید چون آن دشنام های شما در حق ما صدق نمیکرد ، ما دو و دشنام شما را قبول نکردیم پس به خود شما که سزاوارآن دشنام ها بودید مسترد
  کردیم .
  راجع به خدمات جنرال دوستم پرسیده اید ، منظورشما ازاین سوال تان ، خدمات جنرال دوستم به قوم اوزبیک باشد ،
  این به شما ربطی ندارد .

 • سلام به آقای سخا!
  دوست عزیز! فرموده اید:
  اینکه جنرال دوستم به خاطر منافع ازبیک ها کار می کند یا خیر؟ بگذارید به ما ( ازبیک ها ) نظر بدهیم و تصمییم بگیریم. اگر نتوانستیم تشخیص دهیم موصوف به که کار می کند آنگاه از شما مشوره می خواهیم.
  دوست عزیز!
  مرا خیلی ببخشید که با شما میخواهم بدون دیپلوماسی صحبت نمایم وروک وپوست کنده دلایلم را ارائه نمایم:
  اگر افغانستان را بحیث یک کشتی درحال غرق شدن در بحر متلاطم وطوفانی فرض بفرمائید که هرلحظه احتمال غرق شدن کشتی با همهء سرنشینان کشتی برود این دلیل شما خیلی احمقانه معلوم میشود. سرنوشت ازبکها را از سرنوشت تاجکها وترکمن ها وعرب ها و هزاره ها خصوصا درشمال افغانستان جدا دانستن دلالت بر سفاهت وحماقت وبلاهت نظر دهنده میکند. من در پیامهای بالایی ام تاکید برآن داشته ام که نه شما حق دارید که قیمومیت همهء خلق ازبک را بعهده گیرید ونه من وامیرزاده میتوانیم از خلق تاجیک نماینده گی کنیم. ما وشما صرف مسوول نظریات شخصی خود می باشیم. هیچ ازبکی شما ویا آقای تور دیقل ویاجنرال دوستم ویا همت فاریابی را نمایندهء خود انتخاب نکرده وهمچنان هیچ تاجیکی هارون امیرزاده را ن‍مایندهء خویش برنگزیده است. سخن برسر این نیست که جنرال دوستم بحیث یک فرد چه تصمیم میگیرد سخن برسر این است که نتایج این تصمیمگیریها وبازیهای طفلانه برسرنوشت خلقهای شمال چه تاثیر دارد. حالا مردم همه غلام ونوکر شما وآقای دوستم نیستند. همه کس حق دارند که دربارهء سرنوشت شان ابراز نظر نمایند. اگر شما ازنظریات مخالف ترس دارید مسالهء جدا است ورنه هر ازبک وتاجک که با قلم وکاغذ وفیس بوک سر وکار دارد میخواهد تجارب تلخ گذشته بالای شان تکرار نشود
  روی همین منظور است که گاه گاهی میان شما ومخالفان تان سخن به دشنام وناسزا گویی میکشد.
  درقسمت این سخن تان که فرموده اید:
  که اگر شما را من سقو خطاب کنم خوش میشوید جواب من این بندهء حقیر فقیر صد درصد «آری» است. بلی اگر شما مرا سقو ویا پسر سقو خطاب میکنید من به آن می بالم.
  دربارهء این موضوع که جناب عالی فرموده اید که میگذاشتید که همت فاریابی بخش دوم مقاله اش را دربارهء اظهارات امیرزاده تکمیل میکرد آنگاه من سوالهای خودرا مطرح می ساختم میخواهم عرض نمایم
  سخاصاحب بزرگوار!
  یک ضرب المثل است که میگویند اگر دٌم خر را ازهرطرف اندازه گیری یا بلیست کنید بازهم همان یک بلیست می شود. من قبلا مقالهء جناب امان معاشر را درهمین باره خوانده ام؛ ولی زمانیکه مقالهء آقای همت فاریابی را مطالعه کردم چیزی اضافه تر از مقالهء جناب امان معاشر نداشت برعلاوهء اینکه جناب همت فاریابی حافظهء شان را نیز از دست داده اند وبرخلاف افکار وعقاید قبلی شان حالا خودشانرا زیر چپن عبدالستار سیرت پیچانده اند همان سی‍رتی را که تمام حلقات فاشیست پشتونی در اروپا وامریکا برایش کمپاین میکنند. واقعا این استدلالهای آقای همت فاریابی خند آور ومضحک بود .
  بناء اینکه بخش دوم این چرند نامه چی وقت از خامهء زیبای آقای فاریابی بیرون می آمد برای من معلوم نبود لذا مجبور شدم دَم نقد سوالهای خودم را از متن مقالهء شان بیرون آورده و از ایشان طالب جواب شوم که متاسفانه ایشان تا امروز که چهار روز از گذاشتن آن پیام درستون سخنگاه میگذرد جوابهای مرا نداده اند.
  دربارهء اختلافات ایران وترکیه ومزدور بودن عناصر مثل شما وآقای همت فاریابی وتوردیقل خان وایجاد اتحادیه های قومی زیر نام ترک تباران براساس اشراکات قومی تورکی و درکشورهای اروپایی به حمایت وپشتیبانی دولت ترکیه وغیره و استفادهء ابزاری ازین موضوع در شمال افغانستان وتبدیل شدن شمال افغانستان به میدان کشمکش رقابت بین ایران وترکیه بحث را با شما زاید میدانم ؛ زیرا این موضوعات ضرورت به مناقشه ندارد و ترکیه همیشه هم در دوران اشغال شوروی میزبان رهبرانی چون گلبدین بوده وهم در دورهء طلبه های کرام بهترین رابطه را با طالبان حفظ کرده بود ودرکابل مکاتب ترکی را باز گشایی کرده بود . حالا اگر شما گذاشتن آن عکس نخست وزیر ترکیه را با آن ریش سفید از جانب من مضحک میدانید برعکس در آرشیف کامپیوتر من عکس دوران جوانی همین نخست وزیر با مهندس تخریب و ویرانگری آقای گلبدین حکمتیار هم وجود دارد که اگر خواسته باشید آنرا هم برای تا بگذارم.
  عرض ام حضورتان که : کشور ترکیه قبل ازین رجب طیب حتی از بدو تاسیس اش بحیث اولین کشور لاییک وبی دین درمیان کشور های مسلمان همیشه به نفع حلقات حاکم پشتونهای فاشیست مشرب درکابل از محمود بیگ طرزی گرفته تا دامادش امان الله واز امان الله گرفته تا نادر غدار و از نادر غدار تا محمد گلخان مهمند وسردار داوود همیشه درکنار حاکمان اوغان قرار گرفته است.اما همین سیاست های ترکیه ازبک های شمال را مانند گوسفند قربانی فاشیسم اوغانی کرده است؛ تمام تیوریسن ها ونظریه پردازان فاشیسم پشتونی در کشور ترکیه آموزش دیده اند؛ به عبارت دیگر فاشیستان پشتون فاشیسم قومی وملت سازی را از ترکیهء لاییک کاپی کردند ولی در افغانستان به آن رنگ افغانی بخشیدند. این همه بدبختی که اقوام غیر پشتون افغانستان به آن مبتلا است تحفه وهدیهء ترکیه می باشد که شما هم از آن منکر بوده نمیتوانید. ایجاد کشور واحد افغان وملت واحد افغان کاپی افکار مصطفی کمال است . امیدوارم تا اینجا از نقش منفی ترکیه در تحکیم پایه های فاشیسم پشتونی باهم موافق باشیم. ولی شما هرگز رژیم آخوندی ایران را با ترکیه مقایسه کرده نمیتوانید. زیرا این رژیم قبل از آنکه در غم فارس وایران باشد درغم کربلا واهل بیت پیامبر اسلام است که چگونه بتواند انتقام خون امام حسین را از سنی ها بگیرد وسنی ها را یا قتل عام نماید ویا قانع سازد که شیعه ها مسلمانان حقیقی وسنی ها مسلمانان دروغین اند.
  حال شما بفرمائید آن اتحادیه های تاجکی که ازبودجهء رژیم آخوندی تغذیه واکمال گردد بما نشان دهید.
  به نظر بنده وهر صاحب نظر بیطرف تاجیکها هرگز نمیتوانند طرف اعتماد ایرانیها باشند تا وقتیکه یک تاجک در پیش روی یک آخوند چهار بار بر خلفای سه گانه لعن نفرستد رژیم آخوندی بر او اعتماد نمیکند.
  آنطرف هم تباران شما در ازبکستان تاجیکان را بخاطر اینکه تاجیک استند وسمرقند وبخارا مهد تاریخ تاجیکان را در اشغال خود درآورده است بخاطر که صدای حق طلبی تاجکها بلند نشود دراندیجان وفرغانه مرغیلان تاجکها را قتل عام میکنند. بناء درچنین وضعیت شکننده ازنظر بنده عقلانی آنست که شما ویا آقای همت فاریابی به سوالهای قبلی ام پاسخ بدهید ومسیر بحث را به بیراهه نبرید.
  ازنظر بنده یکجایی دوستم با اشرف غنی همان سناریوی شورای عالی هماهنگی با گلبدین است که قبلا مزهء آنرا هم تاجکها وهم ازبکها چشیده اند. ولی شما هرکی که مخالفت نماید او را ازبک ستیز لقب میدهید. درحالیکه طوریکه دربالا عرض نمودم هدف از خام کله خواندن جنرال دوستم تنها خام کله بودن خودش نیست بلکه یک ملت ومردم را ب هلاکت انداختن است واین مسوولیت شما روشنفکران دگر اندیش است که از لاک توهمات تباری وقومی بیرون آمده وبحیث انسانهای آزاده مردم را از خطرات احتمالی تصمییگیریهای نا عاقبت اندیشانهء دیگران برحذر دارید . یاد تان باشد که هدف مخالفان تان از استعمال الفاظ خشن بیدار نمودن شماست که از سر های بریدهء دیگران درس عبرت بگیرید.
  آقای همت فاریابی اعتراض اش این است که اگر تاجکی با یک فاشیست پشتون دست دوستی بدهد چرا غالمغال نویسنده های تاجک بالا نمیشود ولی حالا که جنرال دوستم با اشرف غنی دست دوستی داده غالمغال مردم تا آسمانها رسیده است.
  این استدلال شما مرا به یاد همان قصهء مشاجره دو نفر گدا انداخت که روزی دو گدا باهم بالای یک پوست گندهء خربوزه بجان هم افتیدند
  گدای اولی وقتی دیدکه رقیبش یک پوست خربوزهء گنده را بدهن برده ونوش جان میکند فورا بالایش قهر شد وگفت بشرم تو هیچ نظافت نداری این پوست گنده از خوردن است فورا آنرا دور بینداز؟
  گدای دومی برایش گفت: ای چالاکک دور بیندازم که تو آنرا بگیری ؟
  گدای اولی گفت : حالا که فهمیدی یک قاش برای من هم بده
  حالا این استدلال شما به استدلال همین دونفر گدا می ماند که هریکی بالای دیگری اعتراض دارد که من با اشرف غنی ائتلاف نکنم حتما مارشال فهیم میکند.
  اما من میگویم هرکی با اشرف غنی ائتلاف کند حتما با برنامه های شیطانی او همراه شده است. زیرا این فاشیستان همیشه بنیانگذاران اختلاف میان تورک وتاجیک بوده ولی هر بار ازحماقت وکله خامی تعدادی از هموطنان ازبک ما استفاده سوء کرده وبار بار آنها را مانند یک ابزار و وسیله علیه هموطنان تاجیک شان در شمال استعمال کرده اند .
  بناء حالا شما جناب محترم سخا اگر برعکس این را میدانید لطف کنید ما را رهنمایی نمایید اما قبل از رهنمایی بازهم تاکید که به پرسش های پیام اولی ام پاسخ بدهید.

 • من قبل از آنكه آقاي سخا بمن پاسخ بدهد ويا ندهد ميخواهم اين جمله پيام خودرا دو باره إصلاح كرده وحرف خودرا پس بگيرم
  جمله از اينجا شروع وختم ميشود
  " دربارهء اختلافات ایران وترکیه ومزدور بودن عناصر مثل شما وآقای همت فاریابی وتوردیقل خان وایجاد اتحادیه های قومی زیر نام ترک تباران براساس اشراکات قومی تورکی و درکشورهای اروپایی به حمایت وپشتیبانی دولت ترکیه وغیره و استفادهء ابزاری ازین موضوع در شمال افغانستان وتبدیل شدن شمال افغانستان به میدان کشمکش رقابت بین ایران وترکیه بحث را با شما زاید میدانم"

  از آنجاييكه آقاي سخا را در قطار آقايان تورديقل خان وهمت فاريابي آورده ام به اشتباه خود اعتراف نموده و از آقاي سخا ازين بابت معذرت ميخواهم.

 • Mr Shimol
  آقایان پرویزبهمن و شمال باید ملت تاجیک به فهم، درک و دانش شما افتخار کند. با در نظر داشت ظرفیت فکری و علمی تان، ما تورک تبارها توقع بیشتر از شماها نداریم. برایمان کافیست که دشمن و دوست های دایمی خود را از طرز فکر و برداشت شان در قبال ملت خود بشناسیم.

 • محترم بهمن صاحب سلام بر شما و سپاس از شما که مرا از لیست خود حذف کردید. امیدوارم در مورد آقایان توردیقل خان و همت فاریابی نیز تجدید نظر کنید. طوریکه من با ایشان معرفت دارم قضاوت تان را در مورد آن ها بسیار شدید می دانم. موفق باشید.

 • خدمت سليم جان وناظرجان!

  دشنام هاى كه به پدروناموس من نثارنموده ايد تالايتناهى به ادرس ناموس وپدرتان من نثار ميكنم اميدوارم كه تازه شده باشيد.
  اينكه ازبك نوشته ميكنم نه ازبيك ،اوزبيك، تورك ...مربوط به الف باى زبان پارسى ميشود نه سرليك ازبكستان وازسوى من بخواست پدرپانتركيست

  هاى افغانستان (اقاى شهرانى ) حاظر به تغيرزبان خويش نيستم ازين سبب انچه زبانم حكم ميكند مينويسم همچنان تاانجا ازبك مينويسم تاشماهاازازبك گفتن نشرميدوخودرادرهويت كاذب جانزنيد.

 • Mr Shimol
  شمال خان دروغ گوی دشمن خدا هستی ، فعلأ تمامأ کامنت های همه در روی صفحه کابل پرس? موجود است ، نشان
  بده ، من در کدام کامنت ترا دشنام به پدر و به نام ناموس تو نثارنموده ام ؟؟؟ تو بی ایمان دروغ گوی از خدا نمیترسی ؟؟؟ اولأ قبلأ هم نوشتم من مثل تو بی تربیه نیستم به نام پدرت دشنام داده باشم پدرت بی گناه است او به من دشنام نداده است ، تو به من دشنام داده بودی دشنام ترا من قبول نکردم به خودت مسترد کردم نه به پدرت .
  تو مرا به نام پدر دشنام دادی ، توجاهل میدانی ؟؟؟ پدرهمه مخلوق خداوند حضرت آدم صفی الله است ، هرکس به نام پدر دشنام به کسی میکند به حکم آن است که به حضرت آدم صفی الله دشنام داده باشد ، تو بی ایمان جاهل بی سواد ، به حضرت آدم صفی الله دشنام دادی ؟؟؟
  من به الف بای سیریلیک بلد نیستم ، من با توجاهل بی سواد متعصب بی ایمان خدا ناترس منافق ، کاری ندارم . تو
  بی ناموس بی حیا چرا نام ناموس را در میان میآوری تو تا این اندازه لوچک گلخانه ای بوده ای .

 • آقای پرویز بهمن ، تو خود را یک نویسنده نامی هرکاره میدانی اگرادعای تو درست باشد برای اینکه اعتماد مردم را جلب کنی باید راست گو باشی ، نویسنده حقیقی و مردمی آن است که حقیقت را بنویسد ، تو به من تهمت میکنی اینک
  درقوس نمومه نوشته ات (هر ادعاي ميان تهي را كور كورانه وجاهلانه قبول نميكنند، اگر شما طرفدار ائتلاف جنرال دوستم با اشرف غني هستید)
  من د ر کدام نوشته ام ازاشرف غنی و اأتلاف جنرال دوستم طرفداری کرده ام ؟؟؟ من به ادعای بی مورد شما واضح نوشتم که قوم تورک تبار اوزبیک به اشرف غنی مراجعه نکرده که جنرال دوستم را به معاونی انتخاب نماید ،،اعتراض من به توهین و کنایه دشنام شما به قوم اوزبیک بوده ، همچنان تهمت های رنگارنگ ناجوانمردانه شما بوده است مارا دشنام دادید دشنام شما را به خودشما مسترد کردم چون خود شما دبل اجنت پارسیهای ایران و آی اس آی پاکستان هستید ، مارا هم مثل خود
  فکرمیکنید به ما تهمت ناحق روا میدارید ، این رویه ناجوانمردانه شما ، نمایندگی از نویسنده خوب و با ایمان نمیکند .

 • شرم برتوناظر!
  سه ياچهاركامنت بالاتوبيناموس پدرسك دشنامهاى دوستمى دادى وباز دوباره عين دشنامهاراتكرارنموده ادعاى باتربيه بودن هم نمودى
  نشودكه مانندجنرال تان درعالم بى حالى مينوسيد.

 • بار ديگر به آقاي سخا سلام واحترام تقديم است!
  سخاي محترم! اين قلم با اين ذوات محترم هريك همت فاريابي وجناب تورديقل خان نيز به سان شما معرفت حضوري ندارم، حقيقت آنست كه آنچه در بارهء آنها نيز بحيث اجيران ومزد بگيران دولت تركيه نوشته ام مستند نيست ومحض يك يك اتهام بي أساس و واهي است، همان اتهامي كه آنها نيز به مخالفان شان چون آقاي اميرزاده وبشير بغلاني وغيره نويسنده هاي تاجيك بنام جواسيس رژيم آخندي وپان فارسيست ها وآريايي هاي اصيل وارد ميكنند، من از شما به خاطري معذرت خواستم كه تا كنون چنين اتهامات بي أساس وتوخالي را از قلم شما عليه كسي نخوانده ام، ثانيا تا كنون شما با بندهء حقير فقير با وجود اختلافات سليقوي كه داريم هميشه مودبانه برخورد كرده ايد واز جدال ومناقشهء بيجا پرهيز نموده ايد، بناء مخاطب ساختن شما ازطرف من در پيام بالا خيلي غير مودبانه بود كه بنده اخلاقا خودرا مكلف دانستم تا از شما معذرت بخواهم.
  درقسمت آقايون همت فاريابي و تورديقلخان نيز طوريكه خدمت شما عرض كردم يك اتهام بي أساس و واهي وبي سند را به تقليد از خودشان وارد كرده ام كه خودم نيز به صحت آن باور ندارم ولي اين عمل بنده صرف يك واكنش بالمثل در برابر اتهامات آنهاست نه كدام چيز ديگر
  راه حل از نظر اين بندهء حقير فقير اين است كه: بياييد ازين اتهامزني ها وأعصاب خرابي ها بگذريم، هيچيك اين نويسنده هاي عزيز نه مزدور ايران استند ونه تركيه، ما وشما را به اختلافات تركيه وايران چي؟
  بياييد كه منافع مردم وملت خودرا طوري جستجو كنيم كه در قدم نخست منافع خلق تورك وتاجيك در افغانستان تأمين گردد، اگر هر رهبر وشخصيت سياسي ونظامي تورك يا تاجيك يا هزاره بر خلاف منافع جمعي كدام تصميم معامله گرايانه ميگيرد بايد آنرا محكوم كنيم، اگر امرالله صالح در مداحي اشرف غني چرند ميگويد بايد محكوم شود اگر مارشال فهيم در برائت طالبان چرند ميگويد بايد محكوم شود اگرلطيف إبراهيمي چرند ميگويد بايد محكوم شود ، اگر عطامحمد نور كدام چرند وپرندي در برائت طلبه هاي خون و وحشت ميگويد بايد محكوم شود خلاصه اينكه هركسي از تاجيكان وازبيكان وهزاره ها دست دوستي با كدام شيطان ازجنس اشرف غني برخلاف منافع جمعي دراز ميكند بايد محكوم شود، به عبارت ديگر ميخواهم عرض كنم كه بيائيد رهبران وشخصيت هاي سياسي ونظامي تاجك وازبيك وهزاره را دنباله رو خود بسازيم نه اينكه خود دنباله رو آنها شويم.
  اگر جنرال دوستم تا كنون كدام كار خوبي براي خلق ازبيك انجام داده است ولي آن كار خوب هرگز بدين معنا نيست كه او در تصميمگيريهايش فعال ما يشاء شود وهيچكسي از او راجع به تصميمگيريهايش حق انتقاد را نداشته باشد. هدف من ويكتعداد ازمنقدان ومخالفان آقايون همت فاريابي وتورديقل ميمنگي همين است كه بيائيد بعد ازين خلقهاي تورك وتاجيك را ازهم جدا نسازيم، توركان و تاجيكان در طول تاريخ از بلخ وبخارا تا سمرقند وقوقند باهم زيسته اند، هر وقتي كه ميان اين دو اختلاف بروز كرده است هردو طرف ضعيف شده و نفع آنرا روسها وقبائل افاغنه وچيني ها برده اند ، اگر توركان وتاجيكان با وجود اينقدر حوادث تاريخي از گذشت تاريخ نياموزند معنايش اين است كه هر دو طرف كله خام تشريف دارند واين كله خامي تنها مختص يك قوم نميشود.
  والسلام

 • همت جان فاريابى!
  وشما گلم جم هاكورهستيدنميبيندكه همه فاشيست هاى قبيله ازلالى وگلالى گرفته تايون تاقت .....همه وهمه شامل تيم مبارزاتى احدزي كوچى هستند أيا اين قابل تشويش مردم شمال افغانستان نيست؟
  اگر اقاى اميرزاده تشويش مردم شمال افغانستان رابرملاساخته كين سياست خام مردم مارابه تباهى ميكشاندكجاى اين ديدگاه ازبك ستيزيست
  مگراينكه بمذاق مزدوران تركيه وازبكستان برابرنيست.

 • مصاحبه دیروز اشرفغنی کوچی با صدای آشنا-
  از نظر اشرفغنی کوچی این اشخاص شخصیتهای ملی و اجتماعی اوغانستان اند.
  ملاعمر- گل بی دین نکبتبار و درین اواخر تا انتخابات ریاست جمهوری جنرال دوستم.

 • در بخش دوم تبصرۀ خود جملاتی سخیف از دشنامنامۀ مستهجن شخصی به نام هارون امیرزاده نقل کرده اید که حوالۀ تورکتباران به خصوص خلق نجیب اوزبیک نموده و رهبر سربلند شانرا مورد اهانت قرار داده و خلق بزرگی را که طی بیش از دو هزارسال تاریخ، پرچمدار سیاست و دولتمداری در آسیا بوده و سهم بزرگ و غیر قابل انکار در ایجاد و شگوفانی مدنیت جهانی داشته است، با عبارت بازاری خام کله تحقیر کرده است و پرسیده اید، جواب شما و امثال شما در برابر مزخرفات این مرد نابکار چیست؟

  پرسندۀ محترم، من این نوشتۀ مملو از ناسزا و فحش و دشنام را که تراویدۀ یک مغز رنجور و انعکاس دهندۀ یک فکر علیل انسان ستیزانه میباشد، خواندم. اما نتوانستم جز قدح و دشنام و اتهامات ناروا حتی یک مسئله ای که قابل پاسخ گفتن با معیارهای عقلی و فکر سالم باشد در آن بیابم. پاسخ دادن دشنام با دشنام کار خردمندان نیست. میتوان صدها جملۀ موهن و تحقیرآمیز ساخت و حوالۀ این و آن شخص و یا این قوم و آن قوم نمود. اما این کار اولا مغایر با اخلاق و فرهنگ انسانی است و ثانیا هیچ دردی را دوا نمیکند.

  اساسا هنگامی که عقل و تفکر مغلوب احساسات میشود و زمانیکه پای منطق و استدلال می لنگد، شخصی که فاقد شخصیت است و ظرفیت ارزیابی منطقی مسائل را ندارد، به سراغ دشنام و ناسزا میرود و با پاشیدن آن بر سر وروی کسی یا قومی که اورا خصم خود می پندارد، عقده های حقارت ملی خود را باز میکند و آتش خشم خودرا فرو می نشاند.

 • از نویسندگان این گونه اراجیف باید باید پرسیده شود که چرا اینگونه کین توزانه و خصمانه می نویسند و میخواهند در بین دو خلق بزرگ و نجیب اوزبیک و تاجک که طی صدها سال برادروار در کنا هم زیسته و با احترام گذاری به تاریخ و فرهنگ یکدیگر برای سایر ملل منطقه نمونۀ مثال بوده اند، آتش نفاق و دشمنی بر افروزند.

  من به این برادر تورک ستیز میگویم، بیائید قرن پانزدهم را که دورۀ رنسانس شرق است به یاد بیاوریم. درین دورۀ طلایی مولانا عبد الرحمان جامی و امیر عیشیر نوایی به صفت دونمایندۀ بزرگ و برحق خلقهای اوزبیک و تاجک عالیترین ممثل دوستی و برادری این دو ملت کبیر بودند و همه را به دوستی و برادری فرا میخواندند. هرچند وجود داشتند عناصرانگشت شمارمتعصب و تنگ نظری که مانند شما سرود گوشخراش دشمنی و خصومت را زمزمه میکردند و مدعی بودند که زبان تورکی قدرت افادۀ تخیلات لطیف و ظرفیت حمل اندیشه های فلسفی عمیق را ندارد، بنابرآن باید این زبان درکنار گذاشته شود.

  چون این ادعا کاملا بی مایه و جاهلانه بود، امیر کبیر علیشیر نوایی با آثار علمی و ادبی ماندگار خود عملا و نظرا بر روی آن خط بطلان کشید و با نوشتن کتاب علمی “محاکمةاللغتین” خود زبان و شعر فارسی و تورکی را در مقام مقایسه باهم قرارداد و وسعت ساحۀ افادۀ صور خیال و تصویر افکار بلند و اندیشه های لطیف انسانی را در زبان تورکی به اثبات رسانید و علاوه بر دیوان فانی و قصیده های معروف خود در زبان فارسی، همطراز با آثار شاعران نام آور فارسی سرا چون نظامی گنجوی و امیر خسرو دهلوی، شاهکارهای بزرگ و جاودانی چون “خمسه” تورکی را برشتۀ نظم کشید که مولانا عبدالرحمن جامی این شاعر و دانشمند واقعبین در “اسکندرنامۀ” خود آنرا چنین ارزیابی می نماید:

  به ترکی زبان نقشی آمد عجب

  که جادو دمان را بود مهر لب

  ببخشید برفارسی گوهران

  به نظم دری در نظم آوران

  که گر بودی آن هم به نظم دری

  نماندی مجال سخن گستری

  به میزان آن نظم معجز نظام

  نظامی که بودی و خسرو کدام

  این جواب قاطع و دندان شکن جامی به منکران زبان ملت برادران شان تورکی تباران همان وقت بود. علاوه بر آن حضرت جامی دو غزل زیبا در زبان تورکی اوزبیکی دارد که بازگو کنندۀ مناسبات دوستانه و برادرانه میان تاجکها و اوزبیکها میباشد که ما طور نمونه مطلع و مقطع یکی از آن دوغزل جامی را که به شکل شیر و شکر سروده شده می آوریم:

  ای لبت پرخنده و چشم سیاهت مست خواب

  ایککی زلفینگ آره سیده آی یوزینگ دور آفتاب

  بندۀ “جامی” غلامت گرچه افلاطون بود،

  اسره گیل، یا سقله گیل، یا سات و یا بیرگیل جواب

 • تحقیر و توهین اقوام و ملیت های دیگر یکی از مظاهر خشن و کثیف راسیزم و شوینیزم است و جز تشدید نفاق و خصومت دربین خلقهای برادر هیچ دردی را دوا نمی کند. ما به نویسندگان این گونه لا طائلات توصیه میکنیم برای درک مقام و منزلت تورکتباران لطفا تاریخ وکارنامه های سیاسی آنانرا بخوانند و با آثار و افکار نوابغی که این خلق کبیر به جهان تقدیم داشته است، آشنا شوند و آنگاه بر طبق اسناد و دلائل علمی قضاوت کنند.

  به تمام دانشمندان و محققان جهان معلوم است که نیاکان اقوام تورکی تبار بر طبق گواهی منابع تاریخی چینی، یونانی، هندی و عربی از بامدادان تاریخ بدینسو پیشگامان عرصۀ سیاست و دولتمداری بوده، دست آوردهای بزرکی به تجارب تاریخی جهان افزوده اند.

  از الپ ایرتونگۀ قهرمان ــ افراسیاب (قبل از میلاد) تا کوشانیان بزرگ، یفتلیها، تگین شاهیان و غزنویان همه اساسگذاران امپراطوری های بزرگ بوده اند که آثار مانگار بزرگ شان تا کنون هم چشم حسودان را خیره میسازد و انفجاردادن هیکل عظیم بامیان توسط دژخیمان قبیله نمی تواند از مقام و منزلت بلند آنان بکاهد.

  بعد از نشر اسلام در تورکستان، خراسان وایران نیز تورکان سمت دهندۀ سیاست در منطقه بودند. به خصوص هنگامی که قراخانیان در اوائل قرن دهم میلادی به رهبری سلطان با کفایت شان ساتیق بغراخان دین اسلام را داوطلبانه و به ارادۀ آزاد خود شان قبول کردند، از لحاظ سیاسی به موفقیت بزرگی دست یافتند که در تاریخ شرق نظیر ندارد. تورکان قراخانی با این اقدام جسورانه به بازی سیاسی شگفتی دست یازیدند که مورد پشتیبانی دولت مقتدر عباسی قرار گرفت و نفوذ سیاسی تورکان را در دستگاه خلافت به جای ایرانیان افزایش داد و زمینه را برای امپراطوری بعدی تورکان چون خوارزمشاهان، سلجوقیان، تیموریان، بابریان، شیبانیان، اشترخانیان وحاکمیت 250 سالۀ ممالیک در مصر و امارت های تورکستان مساعد ساخت.

 • رسوا شدن دوستم واشرف غني در دنياي مجازي

 • shimol mr or mrs
  شمال نام تو اگر دروغ گوی و دشمن خدا نیستی ، پس نشان بده کاپی کامنت مرا که ترا با نام پدر دشنام داده باشم ؟؟
  تو جاهل بی سواد اگرچنین کامنت ازمن باشد کاپی بساز به نوشته کامنت خود علاوه بساز ،
  شمال نام قلابی ممکن خود امیرزاده منافق شیطان دشمن انسانیت خواهی بود بناأ شرم بر تو شمال یا امیرزاده منافق.
  شرم برتو باد شمال نام ، ازبس که بی حیا و مادر خطا بوده ای که شرم و حیا نداری ، گپ به تأثیر نمیکند شلیته بوده ای بی دین و بی نذهب خواهد بودی ، حیف با تو سخن گفتن ، ارزش سخن خور هم نداری ارزش سخن بدرا هم نداری نالایق کله خر، دیگرباتو کامنت نمینویسم . اگرکس است همین بس است

 • نظر جان ما مردم شمال به بعضع افراد اب چشم شان ريخته باشد ميگويند ايولايت (پشت دست) بااين همه ديده درايى.
  من هم ميگويم ، نظر جان (پشت دست) .

 • آقای بهمن سلام .
  دولت و حکومت سیکولار اتاتورک تورکیه درزمان شاه امان الله خان ، و ظاهرشاه به افغانستان کمک و رهنمایی هایی کرده چنانچه نظام عسکری و اردوی افغانستان را ترتیب و تنظیم نموده طلاب پشتونی را ازافغانستان به تورکیه جهت درس و تعلیم عسکری آماده ساخته است فاکلته طب و ادبیات را به کابل تأسیس کرده است همچنان محصلین جهت
  تحصیل طب و اینحینری وغیره به تورکیه علم و کمال حاصل کرده اند به جزئ تورک تبارهای تورکستان جنوبی د ر
  افغانستان ، اینهمه کمک ها و رهنمایی های حکومت تورکیه به افغانستان صورت گرفته ، اما به قوم اوزبیک و تورکمن هیچ نفعی در مدت شصت سال
  کم یا بیشتر نه دروقت امان الله خان نه دروقت ظاهرشاه ، نه از جهت تعلیم وتربیه و نه ازجهت اخلاقی ازهیچ جهت
  کمکی یا رهنمایی ازجانب حکومت تورکیه به تورک تبارهای افغانستان صورت نگرفته است هرکمکی شده برای قوم
  پشتون افغانستان شده است این نمک حرام ها نمیدانند ، همین اکنون هم حکومت تورکیه ، مولدین تریاک و قاچاقبران
  هیرویین پشتون افغانستان را که آنها پول ازقاچاق هیرویین زیاد دارند ، آنها را کمپنی تورکی به متوطن شدن در تورکیه دعوت میکند ، قاچاقبران هیرویین را به تورکیه جمع میکنند .
  به تورک تباران افغانستان نه از تورکیه فاییده است نه از اوزبیکیستان و نه از پشتون ها .
  بعضی هموطنان جاهل نادان ، نا حق تورکیه و اوزبیکیستان را به تورکتباران افغانستان ، ازروی عناد ، پیوند میدهند . اوزبیکیستان به ملت خود جفا میکند ، دراین زمستان سخت مردم اوزبیکیستان به اساس خبر گذاری بی بی سی ، برق برای مصرف خانه های خود ندارند ، به طرز حیات صد سال پیش زندگی میکنند ، حکومت اوزبیکیستان
  برق را به افغانستان میفروشد گز را به چینا میفروشد ، خود قضاوت بفرمایید .

 • جنا ب همت فا ر یا بی سلا م عر ص می کنم.
  من با شما چند با ر تلفو نی ص

  آنلاین : http://++cs_TIR++++cs_TIR++++cs_TIR++++cs_TIR++

 • جنا ب همت فا ر یا بی من چند بار با شما تلفو نی صحبت کر د ه ام ر ا بطه ایمیل بین ما بو د ه نو شته های شما ر ا می خو ا ند م حا لا هم نو شته شما ر ا خو ا ند م ر مز پیر و زی ا شر ف غنی بر ا یم ر و ز بر و ز ر و شن شد ه می ر و د و قتی شما یکجا شد ن د و ستم را با اشر ف غنی تو جیه می کنید و عذ ر خو ا هی د و ستم ر ا به نسبت کشتا ر تجا و ز گر ا ن که بد و ن شک بر ای کشتا ر و تجا و ز تشر یف آ و ر د ه بو د ند اقد ا می به جا می د ا نید و آ فا ی فیض ا لله ذ کی بعضا از اشر ف غنی نقل و قو ل می کند و جنا ب عبا س نو یا ن می گو ید که طا لبا ن قر با نی د ا د ه اند حقیقت بگو یم ز ند گی بد م می شو د . من جند ر و ز قبل با یک د و ستم از شما یا د کر د م و گفتم متا سفا نه ر ا بطه ما قطع است و لی بد ا ن حا لا از خو ا ند ن مقا له پر محتو ا ی شما سخت نا ا مید شد م یک مطلب ر ا به شما بگو یم ( گر چه من به اند ا ره شما نمی د ا نم ) که جذ ب د و ستم از طر ف فا شیست ها نه به خا طر ر ا ی بلکه به خا طر استعما ل او د ر مقا بل استا د عطا یی که د ربر ا بر ا د عا ی اشر ف غنی که گفته بو د از مز ا ر بو ی خو ن بر ا د ر ا نم می آ ید شما آ ن ها ر ا شهید کر د ید گفته بو د ( ما بر ا د ر ا ن شما ر ا که به تجا وز آ ند ه بو د ند مر د ا ر و ما و شما این عمل بر ا ی همیشه ما یه ی افتخا ر بو د ه با شد) می با شد . حر ف د یگر جا د ا رد به شما بگو یم این است که تر حم به طا لب تر حم به پشتو ن نیست جنا ب !
  من در منطقه پشتو ن ها و قت گذ ر ا ند ه ام بز ر گتر ین قر با نی طا لب و تر و ر یسم پشتو ن ها اند
  تکر ا ر می کنم هد ف ا ز جذ ب د و ستم لشکر کشی د ر مقا بل استاد عطا و بعد ا نا بو دی خو د ش ا ست . من فکر می کر د م شما ر ا پید ا کنم تا بر ای جلو گیری از ین پلا ن شو م کا ری کنیم چی خبر که شما د و ستم ر ا تشو یق و تا یید می کنید شا ید ا گر در مقا بل استا د عطا استعما ل گر دد ا ن ر ا هم به نو عی تو جیه کنید و لی من افتخا ر به همه ا نا نی می کنم که مو جو دی شبیه طا لب ر ا مر د ا ر کر ده با شد.

 • سه سال قبل هنگامیکه خلیلزاد با عمرخطاب تلویزیونچی پیام اوغان مصاحبه مینمود- -عمر خطاب در پشت صفحه تلویزیون از حرفهای خصوصییکه با وی داشت پرده برداشتکه خلیلزاد درمقابل سوالیکه خطاب از او در مورد اینکه چرا درموقعیکه سفیر بودی -اسماعیل خان را از ولایت هرات برکنار نمودی-چرا استاد عطاامحمد را نیز از مزار دور نساختی اظهار نموده بود که -
  بخاطریکه میخواستم عطا را تشویق به زدن دوستم نمایم-
  اما دیده شد که عطامحمد نور آله دست کرزی و خلیلزاد نشد و حتی در انتخات هم مخالف جهت کرزی به عبدالله رای داد و همانطور سال قبل وقتی کرزی و اشرفغنی و اوغان ملت دوستم را در مناطق شمال بحیث یک قطاع الطریق ومانع درمقابل استخراج نفت شمال خواندند- باز هم عطا محمد در پهلوی دوستم قرار گرفت و از او درمقابل هیولای اوغانملت دفاع نمود- ولی دوستم نامرد به خواست ترکیه بعداز همه آن مسایل در پهلوی افغانملت و اشرفغنی کوچی قرار میگیرد- آیا این خود جفا برحق مردم ترکتبار و ازبیک با این چنین یک فرد معامله گر نیست.

 • ما ولایت فاریاب را به کوچیها و طالبهای بیفرهنگ بخشیده ایم-
  عنقریب نه تنها جوزچان بلکه تمامی سمت شمال را به همت دوستم به پشتونها خوایم سپرد.

 • با گذشت دو و نیم قرن از تجزیۀ تورکستان، بعد از آن که داکتر نجیب الله از اریکۀ قدرت به زیر آمد، شرایط خاصی بر کشور تحمیل گردید که در نتیجۀ آن رهبران سیاسی اقوام مختلف غیراز قبیله، در برابر یک آزمایش تاریخی قرار گرفتند. رهبران و روشنفکرانی که نویسندۀ دشنامنامه به آنان ارتباط دارد، قدرت رسمی دولت را درکابل با تمام تجهیزات نظامی و منابع مالی و اقتصادی آن در اختیار داشتند و از پشتیبانی تمام سازمانهای به اصطلاح مجاهدین برخوردار بودند. نخستین گامی که آنها برداشتند عبارت بود از انحصار قدرت سیاسی برای خود و پشت پازدن برتعهدات خود با رهبران اوزبیک و هزاره و راه اندازی قتل عام فجیع افشار که در تاریخ کابل سابقه ندارد. سیاستی که آنها اعمال کردند، شباهت به سیاستی داشت که حبیب الله کلکانی و همدستانش به کار میبردند و فرجامش سرنگونی ونابودی او بود.

  نویسندۀ دشنامنامه باید این رهبران خود را خام کله میگفت نه اوزبیکان را. واقعا رهبران او نمیدانستند که” با کلۀ خام نمیتوان سیاست پخته نمود“. سیاست خامی که رهبران دشنامنامه نویس به کار بردند ، سر انجام منجر به شکست مفتضحانۀ آنها گردید، در برابر طالبان حتی یک روزهم نتوانستند مقاومت نشان بدهند، از کابل گریختند وبه پنجشیر و مزارشریف پناه بردند. این بود نمونۀ سیاست خام، ناکام و شرم آور به اصطلاح رهبرانی که دشنامنامه نویس بر آنها میبالد و با اتکا برآن خلق نجیب اوزبیک و رهبران آنهارا با کلمات میان تهی”خام کله؟” مورد خطاب قرار میدهد.

  اگرما این سیاست خام آنهارا با سیاستی که رهبران اوزبیک طی مدت 8 سال در قلمرو حاکمیت خویش در ولایات شمال به کار بستند، با یک نظر اجمالی مقایسه کنیم، می بینیم بین این دو سیاست زمین تا آسمان فرق وجود دارد. رهبری جنبش ملی اسلامی توانست طی مدت 8 سال حاکمیت خویش در 8 ولایت شمال آرامش و عدالت نسبی را برقرار کند. تمام ارگانهای حراست حقوق از قضا تا سارنوالی و پولیس و سایر ادارات دولتی مصروف وظایف خود و خدمت به مردم بودند، دروازۀ تمام مکاتب و مؤسسات عالی تعلیمی باز و پسران و دختران آزادانه مصروف تحصیل و دانش آموزی بودند، برخلاف کابل که مطبعۀ مجهز تقریبا صد سالۀ دولتی و مؤسسات عالی تعلیمی، طعمۀ حریق جنگ وحشیانۀ به اصطلاح مجاهدین گردید، در شهرهای مزار شریف و شبرغان و میمنه جرائد و مجلات و کتب به زبانهای اوزبیکی و فارسی نشر میگردید.

  رهبری جنبش اسلامی صدها فامیل آوارۀ هموطن را که در نتیجۀ راکت اندازی ها و انفجارهای مجاهدین شما خانه و کاشانۀ خود را در کابل ازدست داده جلای وطن شده بودند، با آغوش باز پذیرفت و در شهرهای شبرغان و مزار شریف وسائل اباته و اعاشۀ شانرا فراهم ساخت. همچنان صدها خانوادۀ تاجیکستانی را که در اثر شرارت و آدمکشی مجاهدین مثل شما مجبور به ترک یار و دیار گردیده بودند، در اطراف مزار شریف پناه داد و محلات مسکونی موقت اعم از خیمه ها و خانه های گلی برای شان فراهم ساخت و ضروریات اولیۀ حیاتی شانرا به شمول روشنی برق تأمین کرد. آنها تا چند سال آنجا مقیم بودند.

  بی انصافی و ناجوانمردی را ببینید. رهبر جنبش ملی اسلامی که رهبر بزرگ؟ تانرا بعد ازگریز از دست طالبان در شهر مزارشریف پناه داده، سربازان گریزی باقیماندۀ اورا با اسلحه تأمین کرد و به کمک عساکر خود، طالبان را از حدود سالنگ و جبل السراج اخراج نموده در اختیار رهبر فراری دیگر تان در پنجشیر قرارداد، کمک و احسان بزرگی بود که برای آنها انجام داد. اما رهبران شما بر خلاف آیۀ کریمۀ “هل جزاءالإحسان إلا الإحسان“، بجای این همه نیکی و کمک های حیاتی، راه ناجوانمردانه را در پیش گرفتند، به جای شکران وسپاس، یک عده کدرها و قوماندانان جوان جنبش را ترور کردند و شگفت ازهمه این که به کمک و مشورت پاکستان چند تن از عناصر ضعیف النفس مربوط به جنبش را خریده بر ضد رهبر آن استعمال نمودند و راه داخل شدن طالبان را به صفحات شمال هموار ساختند. اینها همه نمودار خصومت آشتی ناپذیر کوهپایه نشین راسیست و متعصب شما در برابر تورکی تباران به خصوص خلق نجیب اوزبیک بود که در برابر توصیه های شادروان سید مـحمد موسی توانا بخاطر ضرورت تأمین اتحاد با اوزبیکان و تورکمنان به صفت متحدین طبیعی و تاریخی با خلق تاجک، باخشم وکین گفته بود: “حتی حاضرم با افغان و هندو متحد شوم، اما با اوزبیک نی. راستش را بگویم، از آنها نفرت دارم؟!” این سخنان او را مرحوم سید موسا توانا به شخص خودم نقل کرده بود.

 • از تمام آنچه گفته آمد، میتوان چنین نتیجه گرفت :

  1ــ به گواهی اسناد معتبر و غیر قابل انکار تاریخی، تورکان از همان سپیده دم تاریخ پیشاهنگان سیاست و دولتمداری در منطقه و جهان بوده، دولتهای قوی و امپراطوری های بزرگی را اساس گذاشته، وزنۀ سیاسی اساسی را درمنطقه تشکیل داده اند.

  2 ــ در موجودیت عربها و بعد از ختم حاکمیت آنها در ایران و خراسان و تورکستان زمام امور سیاسی 95% در دست تورکان بود و تاریخ ایران تا چند دهۀ حکومت قلابی پهلوی، خراسان تا حاکمیت قبیله و هندوستان تا اشغال انگلیس بانام و کارنامه های تورکان گره خورده است.

  3ــ تورکان با ایجاد دولتهای بزرگ، بنیاد گذاران مدنیتهای عظیم نیزبودند. آبده های مادی و معنوی بزرگی چون ابنیۀ تاریخی عظیم خیوه، سمرقند، بخارا، شهر سبز، قشقه دریا و سورخن دریا در تورکستان، تمام ابنیۀ تاریخی ایران از صفویان تا قاجاریان، تمام ابنیۀ تاریخی خراسان درافغانستان، آبده های بی نظیر کورگانیان در هندوستان و حتی ابنیۀ عظیمی که مملوکها طی سلطنت دو و نیم قرنۀ خود در مصر اعمار نموده اند، همه و همه نشاندهندۀ استعداد بزرگ سیاستمداری و فرهنگ دوستی این خلق کبیر میباشد.

  در خاتمه برای این که نویسندۀ دشنامنامه تصور نکند من در نوشتۀ خود راه مبالغه پیموده ام، پاراگرافی از دانشمند بزرگ و مؤرخ شهیر شرق عبدالرحمن بن خلدون که با احاطۀ علمی و پژوهشهای بی سابقۀ خود در عرصۀ تاریخ و جامعه شناسی به مقیاس جهانی به صفت مؤسس “فلسفۀ تاریخ” و به حیث پدر “جامعه شناسی علمی” پذیرفته شده است، از جلد ششم کتاب بزرگ اوبه نام «العبر و دیوان المبتدإ والخبر فی أیام العرب والعجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الأکبر» که توسط عبدالمحمد آیتی ترجمه و در ایران نشر گردیده است، اقتباس میکنم و بعد از آن قضاوت برخی از دانشمندان و صاحبنظران جهان را نقل می نمایم.

  ابن خلدون در سال 1401م مطابق 803 هـ در شهر دمشق با صاحبقران امیر تیمور ملاقات میکند و مدت تقریبا یک ماه در حضور او میماند. روزی از روزها ضمن صحبت و مناظره به امیر تیمور می گوید: «… اهل علم چه قدما و چه متاخران متفق اند که بیشتر امتهای بشری دو فرقه اند: عرب و ترک. شما می دانید که در آن هنگام که عربها در یک دین به گرد پیامبر خود گردآمدند به کجا رسیدند. اما ترک همواره با ملوک فرس در جدال بودند تا آنگاه که افراسیاب پادشاه شان خراسان را از دست شان بستد و این شاهدی است که عصبیت شان به حد نصاب رسیده بود و در این عصبیت هیچ یک از ملوک روی زمین از کسرا و قیصر و اسکندر و بخت نصر به پایۀ آنها نمی رسید. اما کسرا سرور فرس و پادشاهشان بود. فرس کجا، ترک کجا؟ اما قیصر و اسکندر پاشاهان روم بودند. روم کجا، ترک کجا؟ و اما بخت نصر سرور مردم بابل و نبیط بود. اینان کجا و ترک کجا. این ها برهان آشکار است در آنچه در باب این ملک گفتم».

  قضاوت برخی از صاحب نظران غرب در بارۀ تورکان:

  ـــ در دنيا دو مجهول وجود دارد: يكي قطب ها و ديگري تاریخ تورک‌ها.

  • Albert Sorel مؤرخ فرانسوي.

  ـــ ترك ها بي ترديد اربابان واقعي تاريخ اروپا و آسيا بوده اند.

  – Kayzerling فيلسوف آلماني

  ـــ تاريخ از ترك ها چيزهاي زيادي ياد گرفته است. آثار زيادي از ترك ها به جاي مانده است كه هر كدام زينت مدنيت انساني محسوب مي گردند.

  HAMMER – مؤرخ آلماني

  ـــ ترك ها علاوه بر جسارت بيكران خود صاحب نبوغ اراده شكني مي باشند. ترك ها با اين نبوغ فتوحات خود را انجام داده، مدنيت ها تشكيل داده و به تاريخ بشريت خدمت نموده اند. در اصل بدون چنين نبوغي حكمراني بر نصف اروپا براي قرن ها امكان پذير نبود.

  • Charnayev فرمانده روس

  ـــ با قلم مي توان چهره زيباي ترك، اندام قدرتمند او، لباس پرزرق و برقش، رفتار ظريف او، خندۀ پر وقارش و نيز غرش همچون شير وي را ترسيم نمود. ولي ترسيم اصالت يك ترك غير ممكن مي باشد. اين اصالت مانند نور ماه قابل ديدن است ولي قابل ترسيم نيست.
  - Decamps نقاش فرانسوي

 • هنر ترکان را در شهر اصفهان تانید دیدن کرده باشید، پل با شکوه سی و سه پل در زمان شاه عباس، شاه صفوی تاند ساخته شده باشد، سی و سه پل را پل «الله ورديخان» نیز تانند بنامند از آن جهت که «الله ورديخان» سردار معروف شاه عباس تاند مسول ایجاد این پل شده باشد، نسل کودن احمدی‌ نژاد تانند اصفهان نصف جهان بگویند، نسل کودن احمدی‌ نژاد وقتیکه تانند به عالی‌قاپو (به ترکی به معنی «درگاه بلند» نگاه کرده باشند در حیرت تانند شد چونکه این درگاه بلند تانند به دست ترکان بسازیده کرده شده باشد و مرکز دلتخانهٔ صفوی تاند بوده باشد. پرویز بهمن گاو از نسل احمدی‌ نژاد کودن تانید یک مکان تاریخی عنوان کرده باشید که تاند به دست نسل کودن احمدی‌ نژاد بسازیده کرده شده باشد، به روح زنده نسل کودن احمدی‌ نژادت تانم سوگند بخوردم که نتانی، تانید به بازار دروغ گویان برفتید و دروغی تانید بخریدید و آن دروغ را تانید به نام نسل کودن احمدی‌ نژاد به ما تانید فروخته کرده باشید.

 • محال و ناممکن تاند بود یک کشور پیشرفته فارس زبان تانید پیدا کنید، در کشور کودن احمدی‌ نژاد، مردم تانند گوشت همدیگر را بخورند، تانید سرانجام کشور‌های فارس زبان را دیدن کرده باشید، خاک بر سرت احمدی‌ نژاد کودن با نسل کودنت

 • پیغام آل : نامت نام یک انسان نیست

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس