در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > شعارهای کاذب انتخاباتی آقای اشرف غنی احمد زی

شعارهای کاذب انتخاباتی آقای اشرف غنی احمد زی

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
يكشنبه 16 مارچ 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آقای داکتراشرف غنی احمد زی در مبارزات انتخاباتی خویش سه اجماع را ذکرمیکند, اجماع سیاسی, اجماع امنیتی , اجماع اقتصادی که درکمپاین انتخاباتی این شعارها را ازطریق مصاحبه های مطبوعاتی ومناظرات تلویزیونی به شهروندان کشورتوضیح میکند .
آقای اشرف غنی احمدزی شاید متوجه شده باشند که هدف ازاجماع ملی توافق عمومی به یک روش ویا استراتیژی ملی که شهروندان یک کشور توافق کلی درحل مشکلات اجتماعی, اقتصادی وکلتوری کشور داشته وتوسط آن یک احساس مشترک دریک جامعه وملت خلق شود , ولی اگر به عمل کرد و روش های سیاسی آقای اشرف غنی احمدزی در طول ده سال گذشته نظراندازی شود با اجماع ملی که آقای اشرف غنی احمد زی سروصدا بلند کرده قطعا مطابقت ندارد و این ادعای آقای اشرف غنی احمد زی برخلاف به دیده تردید ونا باوری در جامعه افغان ها بدرقه میشود .شعورسیاسی شهروندان افغان دراثر جنگ های سی ساله خیلی انکشاف کرده و فکر نمی شود که به این شعارهای میان تهی وکلمه پردازی مردم را گول زد
شعار دیگر انتخاباتی آن تداوم است , تداوم در چه ؟ تداوم در فرقه گرائی, تداوم در تعصب زبانی, تداوم در سیاست قبیله گرائی ویا تداوم درسیستم سیاسی فاسدی که آقای کرزی اساس گذاشته و یک تعریف مشخص که قناعت جامعه ما را حاصل کند آقای احمدزی دراین مورد داده نتوانسته وطرز تشریح تداوم وی درمصاحبه ها به مانند لکچرهای است که یک معلم به شاگردان خود در یک صنف درسی تفهیم میکند. وهمیش توضیح یک مطلب را به نقاط یک ودو وسه تقسیم بندی میکند . تحلیل گران و صاحب نظران در افغانستان درمورد گفتارهای آقای احمدزی به سوالاتی برخورده اند که بهتراست شخص آقای اشرف غنی احمدزی به شهروندان ودانش پژوهان کشور پاسخ بدهد.
اول : درسانه ها یا بصورت جدی ویا بطور کنایه اصطلاح " دومین متفکر جهان "را برای معرفی آقای احمدزی استفاده میکنند ولی شخص آقای احمد زی درمورد" دومین متفکر جهان" سکوت اختیار کرده ولب برتائید ویا رد آن نکشوده ولی اکنون وقت آن رسیده که شخص آقای اشرف غنی احمدزی راجع به عنوان" دومین متفکر جهان" توضیحات بدهد که توسط کدام موسسه اکادمیک یا کدام نهاد بین المللی ودرکدام کشوربوی اعطا شده دلیلی که این "عنوان عالی " به ایشان داده شده چه بوده است ؟ ومردم کشورما همه انتظارتوضیحات جناب شان را دارند دوم : آقای احمد زی درمدت نه چندان دوراظهار داشت که : زبان پشتو را که زبان مرده بود اواولین شخصی است که زبان پشتو را دوباره به کمک تلویزیون شمشاد وژوندون زنده ساخته است وجنا ب شان برای شهروندان افغان باید توضیح کنند که زبان پشتو چه وقت زبان مرده محسوب میشد ؟ که شما وهمفکران شما بخصوص باکمک اسماعیل ایون توانستید که زبان پشتورا زبان قابل پسند برای همه شهروندان وآنهم دریک مدت کوتا یک زبان زنده ومحبوب کشور بسازید ؟ وچه استراتیژی وسیاست های را درهشت سال گذشته برای احیاه زبان پشتودرپیش گرفتید که اخلاف شمااز صد سال به این طرف درست یعنی از زمان محمود طرزی تا امروزبا وجود توجه بی نهایت که به توسعه زبان پشتو داشتند موفق شده نتوانستند پشتو را زبان محبوب بسازند .هدف نهایی سردار محمد هاشم خان , گل محمد مومند وسردار محمد داود خان تعویض زبان فارسی به زبان پشتو بود ودر راه تعمیم وتوسعه زبان پشتو این رهبران سیاسی چه جان فشانی های که نکردند وشخص شما باید توضیح نمائید که در کدام دوره وتوسط کدام رهبرسیاسی کشورزبان پشتو بصوب نابودی سوق داده شده بودکه شما آنرا دوباره احیاه کردید ! آیا این اظهارات شما جفای بزرگ در خدمات , روش ها وعمل کرد رهبران سیاسی گذشته پشتون نیست ؟ که زحمات صد ساله رهبران گذشته پشتون رابکلی نادیده گرفته واین کریدت را بخود وهمفکران خود مختص میسازید.آیا این اظهارات به اجماع سیاسی شما کمک خواهد کرد؟.
سوم : آقای احمد زی خودرا مربوط به قوم کوچی میداند وبه این قوم افتخاردارند آیا شما درمورد قوم تان معلومات کافی دارید؟ ویا آنکه همه چیز را نادیده می گیرید , نفوس کوچی را بطور تقلبی دوملیون وده کرسی پارلمان را به این قوم اختصاص داده اند در حالیکه کوچی یک قوم مجهول الهویه ومتعلق به هیچ منطقه نیست یک قوم عقب مانده قرون وسطی است, تذکره شهروندی ندارند, واز محیط تعلیم وتربیه بدوروازتکالیف ملی معاف اند ,در احصائیه دیموگرافی نفوس افغانستان که توسط موسسه انکشاف بین المللی امریکاه (یو اس ای آی دی ) درسال 1973 صورت گرفت ودرسال 1975 به نشر رسید نفوس کوچی ها را 107400 نشان داده است , ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری تا حال به تعداد 23000 کوچی ازاطراف ونواحی کابل وسائیر ولایات راجستر شده اند از شما سوال میشود که نفوس هزاره, اوز بیک وتاجک را که شما اقوام خورده هویت مینامید می خواهید که در زیرچترهویت بزرگ کوچی گری مدغم شوند؟آیا این همه امتیازاتی که شما وهمفکران شما به کوچی ها میدهید خصومت وبدبینی های اجتماعی را تشدید نخواهد کرد؟.آیا این تفکر کوچی گری شما به اجماع امنیتی تان کمک خواهد کرد ؟
دستار, تسبیح , شلوار وقمیس را که به تن کردیدوقبل ازانتخابت روانه حج عمره شدید تظاهرنیست ؟ آقای کرزی هم چپن وکلاه پوست وپیراهن وشلوار(تنبان) دربرکرد ولی چهره واقعی آن با این همه تظاهرافشا شد, مشرف شدن به مکه معظمه برای آن نیست که هر سیاست مدار ازآن ستفاده سیاسی کند ؟.
چهارم : در اظهارات اخیر تان که تلاشی خانه ها, کشتاروبه اسارت کشیدن مردم دربخش های جنوب از یک قوم بطور گسترده جریان دارد شما این سوال را میکنید که چرااین تعقیب نظامی ودر بند کشیدن مردم درسائیر مناطق افغانستان وجود ندارد ؟ درمورداین اظهارات آقای احمدزی باید گفت که فعالیت های تروریستی بخصوص دربخش های جنوب وجنوب شرق کشور بطور گسترده درجریان است درمناطق مرکزی ,شمال وشمال شرقی کشوربمب گزاری ها وقتل افراد بیگناه به ندرت وجود دارد وتنها درچاردره قندزکه این منطقه ازیک قوم خاص نمایندگی میکند وقتاً فوقتاً بمب گزاری وقتل اشخاص بیگناه صورت میگیرد.
پنجم : قراریکه درباره دوران ماموریت شما دربانک جهانی به حیث مشاوردرمسایل افغانستان وپاکستان نوشته های به نشررسیده که شماچند رساله به طرفداری از به قدرت رسیدن طالبان نشروهمچنان دراین رساله ها تذکردادید که قبایل واقوام پشتون درهردو طرف سرحد به غربت وبیچاگی بی حد وحصردچاراند که باید جامعه جهانی توجه خودرابه پشتون های هردو طرف سرحد معطوف نموده و حمایه قوی پولی ومالی شوند با کمک های چندین ملیاردی کشورهای غربی فعالیت تروریستی دراین مناطق فروکش خواهد نمود و طوری که در نقد فعالیت های اکادمیک شما نوشته شده که شما صرف یک کتاب با همکاری یک امریکائی درمورد نظام سالم دولتی تدوین کردید اگر این انتقاد واقعیت داشته باشد باین نشرات محدودی که شما دارید چطورعنوان " دومین متفکرجهان" را کسب نمودید واگر فعالیت های اکادمیک دیگیری که برازندگی شما را تثبیت کند وما از آن معلومات نداریم باید درمبارزات انتخاباتی برای شهروندان کشورنام ببرید.
ششم: درهرکشور تعامل بر این است که ژورنالیستان درموقع انتخابات در مورد سلامت جسمی وفکری نامزدان ریاست جمهوری سوال میکنند که متاسفانه ژورنالیست ها ی ما درمصاحبه های مطبوعاتی ومناظره های تلویزیونی این سوال را از کاندید های ریاست جمهوری نکرده اند .دانش سیاسی , کرکتر خوب وداشتن صحت عالی از جمله مشخصاتی است که یک زعیم ویا رهبر سیاسی یک کشور باید داشته باشد ولی اشخاصی که با آقای اشرف غنی احمد احمدزی همکاروازنزدیک با اودرتماس بودند شکایت ازکرکترآقای احمد زی داشتند واورا شخص پرخاشگر,عصبی مزاج, مغرورویکه تاز که درعین زمان ازمریضی معده شکایت دارد تعریف میکنند.
آقای احمد زی مصروف زدوبند ها ورقابت های انتخاباتی است ولی جامعه مدنی وژورنالیستان که نامزدان ریاست جمهوری را برای مناظره دعوت میکنند این نوشته رااز نظرگذشتانده ودرموقع مساعد برای وضاحت موضع این سوال ها را با کاندید های ریاست جمهوری مطرح کنند.
وطنداران محترم ! افغانستان در یک مرحله حساس تاریخ قرار دارد ما باید به شعارهای واهی یک یا چند نامزاد انتخاباتی گول نخورده ووظیفه ایمانی ووطن دوستی ما افغان ها است که گفتار کردار وروشهای گذشته این کاندیدهای انتخاباتی را بدقت تحلیل کنیم و به کسی ری داده شود که دارای برنامه خوب انکشافی وافق نظروسیع که هدف آن وحدت ملی کشور باشد تا بتواند این مملکت بلا کشیده را از بحران نجات دهد وتداوم سیاست قبیله گرائی ,تعصب زبانی ونژادی وزند وبند های قومی مملکت را به قهقراه وبدبختی سوق میدهد باید زن و مرد این کشوردراین انتخابات سهم گرفته با یک روحیه برادری وبرابری وحدت ملی را تقویه بخشیده و یک حکومت وسیع البنیاد که نمایندگی ازهمه اقشار وگروه های اتنیکی که متضمن نجات وطن از وضع نا هنجارونابه سامان کنونی باشد انتخاب و راه را برای یک آغاز نوین هموار سازند.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • چیزی بیش از یک عومفریب و حیله گر نیست.
  حج رفتنش در نزدیکی انتخابات با حنیف اتمر ؟؟؟نشان انتخاباتیش که قرآن شریف است/عوامفریبیش در مورد اسلامی ساختن نیروهای مسلح/تهمتش در مورد کلم جم که مصارف انتخاباتیش را دوستم میپردازد/و آرام گرفتن دوستم و دوستمیها درین مورد؟؟؟؟حرفهای نابجایش در مورد اینکه هزاره ها درین سیزده سال عقده های تاریخی شانرا خالی نمودند؟؟؟؟وبالاخره معامله گریهای معاونانش که به همه حرفهایش هنوز هم به اثر فشار بیرونیها در پهلوی این کوچی ایستاده اند و خم به آبرو هم نمیآورند-وغیره همه نشانه های از اذیان گویی این متفکر ؟؟/ساخت انگریز است.

 • سقوی های محترم , تعصب شما در مقابل ازبیک ها عقل وهوش تان را هم زایل ساخته است . برای معلومات تان اول بگویم که امان الله گلم جم از پشتونهای مزار است که تمام مربوطین آن توسط مجاهدین به قتل رسید و نام گلم جمع را به خود گرفت . دوم باید بگویم که مقعد شما سقوی ها که میسوزد نه به خاطر کاندید شدن اشرف غنی کوچی است بلکه به خاطر اینکه چرا یک ازبیک معاون اول او شد و به این سبب مقعد تان را سوخت گرفته است . در غیر آن در طول تاریخ شما سقوی ها بودید که با همین پشتونها معامله و به قدرت شریک بودید . حلالا که دوران مداری گری تان به پایان رسیده و ازبیک وهزاره مستقلانه عمل میکند و شما سقوی ها نمیتوانید تحمل کنید

 • کوهدامنی متعصب کامنت 15.38 شما مردم ، ساده هستید یا احمق ؟؟؟ اگرمیخواهید ازکامنت خویش نتیجه مثبت
  حاصل کنید با اعصاب آرام و با ادب و انسانی بنویسید ، نه اینکه خشکه بانکه ای خود خواه و متکبرانه بی معنی ،
  بیش از صد بار برای شما نافهم ها گوشزد شد نوشته شد فهمانده شد که شخص گلم جمع امان الله نام داشت ، باز
  هم شما دنکسه های بی عقل ، امان الله گلم جمع را اشتباهی میگیرید . با اعصاب آشفته نوشته های ناتکمیل و تهمت
  زنی های ناسنجیده آواره شده اید . ازاین روش منفی شما ازفاییده اش ضررش زیاد خواهد بود فاصله را بین تورک
  و تاجیک زیاد خواهید ساخت .

 • رأی دادن به شخص بشدت متعصب، فاشیست ماب و منافق ، یعنی اشرف غنی ، دور از خرد است. این شخص دست نشانده دولت امریکاست! این شخص، آخرین نوع کشفیات دموکراسی امریکایی است که چندین سال روی او کار صورت گرفته است و اینک به افغانستان فرستاده شده است!
  لباس این شخص تلبیس ابلیس است و قرآن به دست گرفتن او، نشانه آن است که ملت با شعور افغانستان را بسیار احمق و بیچاره ، فرض کرده است!
  صدای دورگه ء او در بدخشان و جای های دیگر، در وقت سردادن شعار های به اصطلاح برابری و برادری ( ماهمه یکی هستیم!!) مظهر بزرگترین دروغ تاریخ معاصر است!چند مدت کار این شخص در وزارت مالیه و بخصوص دانشگاه کابل ، نشان داده است که هرگز به برابری اقوام ، باور ندارد بلکه مدافع قوم پشتون است ، حتا با زبان فارسی وکلمات زبان فارسی ، سر ستیز و دشمنی دارد ، یک استاد فاکولتهء ادبیات را که باری واژه «دانشگاه» را به کار برده بود میخواست به سبک کریم خرم ، مجازات ( کسر معاش) کند! در همین کمپاین انتخاباتی هم گفت، کلمه « شهروند» ایرانی است باید به جای آن « وطندار» گفته شود!
  اشرف غنی به مجردی که بر خر مراد سوار شد یعنی برنده انتخابات شد ، تمامی نشرات رسانه های دولتی ۷۰ فیصد به زبان پشتو و ۲۵ فیصد فارسی و ۵ فیصد ازبکی و غیره خواهد بود!
  اشرف غنی اگر پیروز شد! در حقیقت دوره اشغال امریکا ، تمدید شده است چه پای سند در میان باشد چه نباشد!
  بار دیگر پول ها و اعتبارات کمک به پروژه های ملی، حیف و میل خواهد شد و شکم ملت بازهم گرسنه خواهد ماند!
  البته این نکته ها و یافته ها نباید به سود عبدالله عبدالله و سیاف ، تعبیر شود ! جهادی ها، منبع فساد، وطنفروشی و دنائت اند! به جنایتکار جنگی یعنی عبدالله عبدالله ، رای دادن ،رای دادن به اوباش و به آغوش گرفتن قاتلان مردم ماست !
  مردم مان اگر سواد ندارد ، شعوردارد و هرگز ترحم بر « پلنگ تیز دندان» نخواهد کرد:
  ترحم بر پلنگ تیز دندان
  ستمکاری بود بر گوسفندان!

 • به این چهره منحوس و بی ناموس و جاسوس اشرف غنی احمق زی به دقت ببینید این مغز متعفن دنیا با تمامی افغان ذلتی ها و کمونیستها و طالبان و تروریستها دست تساند و همبستگی داده است تا افغانستان را در دامن آی اس آی و طالبان کافر و خونریز سقوط بدهد و بار دیگر طالبان وحشی و پشتونهای عصر حجر را به قدرت برساند مرگ به این بی ناموس و طرفدارانش بایستی گفت که طرفدارانش نیز بی ناموس و جاسوس اند.

 • به این تصویر هم توجه کنید!

 • انتخاب اشرف غنی، بردگی برای یک قوم خاص.
  انتخاب عبدالله، زور گوئی یک ملیت خاص.
  انختاب زلمی، ادامة روند کنونی.
  انتخاب سیاف، برگشت به عقب
  انتخاب قطب الدین، بازگشت راکت بر فراز بامها
  انتخاب دیگرانش، ناکامی انتخابات.
  تکلیف ملت و مملکت، سوال برانگیز؟
  گزینة دیگر؟ طالبان؟
  پلان ب؟ دور از عقل دور از انتظار!

 • سقوي ها باييد بدانند که حکومت و قدرت به اهل کار سپرده ميشود نه به اشرار کثيف و نه به نکتاي دارهاي ودموکرات هاي دوروزه .

 • ز کاندید ها شعار های شاعرانه
  به بل بورد ها بماند جاودانه
  اگر این نخبه گان آغاز کنند کار
  به کیهان میرود کشور شبانه

  کو شانی

 • نماز خواندنهاي رياكارانه وفريبنده

 • اين معاون صاحب رئيس جمهور هم حاضر است كه حتي با شيطان هم كه شده معامله كند

 • يك زمان كمر اين شخص را بسته كرد

 • اما حالا را خودش را به اين آقا سپرده است

 • در یک نظر پرسی شتابانی که ما در میان تاجیک های شهر کابل و پروان داشتیم، پاسخ تاجیک ها از هر قشری که بودند، چه بیسواد و چه باسواد، تقریبا یکسان و روشن بود که : تاجیک ها دیوانه نیستند که به اشرف غنی رای بدهند !

  چند تن از تاجیک های هویت باخته و معامله گری هم اگر با اشرف غنی سر بجنبانند، به خاطر منافع خصوصی و شخصی خود شان است یا کدام تکلیف روانی خاص دارند . در غیر آن اکثریت تاجیک ها از قراری که معلوم می شود ، به اشرف غنی احمد زی به هیچ صورت رای نخواهند داد .

  دلیل های مردم تاجیک خیلی ساده و قابل درک می باشند . اکثریت تاجیک ها شنیده اند و آگاهی یافته اند که اشرف غنی احمد زی یک فرد دیوانه مزاج با دل چرکین و اندیشه های آلوده به تبعیض و نژاد پرستی می باشد که دشمنی اش با ملت بزرگ تاجیک از هیچ کس پوشیده نیست. همین روشن ترین دلیل است برای یک تاجیکی که اندک ترین احساس و درک را دارد وقتی می نگرد که اشرف غنی احمد زی حاضر شد کسی را که خودش " یک قاتل حرفه ای " می خواند به حیث معاون اول خود برگزیند، اما حاضر نشد که یک تاجیک مطرح را در گروه انتخاباتی خود جای دهد. این اوج بیزاری و نفرت اشرف غنی را از مردم تاجیک نشان می دهد.

  افزون بر این ، خیلی از تاجیک ها می دانند که اشرف غنی احمد زی یک کسی است که سالهای سال پیش دین اسلام را ترک کرده بود و حتی چند روز پیش خانمش که یک عیسوی است و اولادهایش با دین عیسوی تربیه شده اند در یک مصاحبه گفت که " من اشرف غنی را به صفت یک عیسوی می شناسم " و ما دیدیم که عکس های اشرف غنی احمد زی در حال عبادت در کلیسای عیسوی ها در رسانه های همگانی به نشر رسید. از همین خاطر است که اشرف غنی به خاطر فریب مردم ، همه کار های مهم دیگر را رها کرد و با عجله رفت به حج عمره و در هر ثانیه عکس گرفت و در انترنت و رسانه های دیگر به نشر رساند که مسایل اصلی نا مسلمان بودن خودش و خانم و اولاد هایش را بپوشاند. اما مردم دیگر این قدر هوشیار شده اند که این تقلبکاری ها و به چشم مردم خاک زدن ها را به خوبی بدانند . حنای اسلام پناهی اشرف غنی رنگ گرفتنی نیست و ما شاهدیم که صد ها فکاهی و ریشخندی در مورد به اصطلاح " مسلمانی " نمایشی و تقلبی اشرف غنی در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده اند.

  مساله مهم دیگری که تاجیک ها از آن با خبر اند ، این است که اشرف غنی احمد زی یک شخص دست پرورده و تربیه یافته خاص سازمان استخبارات امریکا ( سی . آی . ای) می باشد و از وقت های بچه گی و نو جوانی تحت تربیه شدید آن سازمان قرار داشت تا که به این جا ها و مقام ها رسید. این نام ها و لقب ها و نشان های " دومین مغز متفکرجهان" و غیره و غیره را هم همان دستگاه های استخباراتی برای بزرگ نمایاندش برای او می دهند تا به این شکل بالای ذهن و قضاوت مردم تاثیر بگذارند. مردم ما هر روز به چشم خود می بینند و به گوش خود می شنوند که این به اصطلاح " مغز متفکر جهان " چه یک آدمک ابله و خیله و لوده و احمقی است که تا حال هزاران هزار فکاهی در باره حماقت و لوده گی اش ساخته اند. مغز متفکر جهان که گپ زدن خود را یاد ندارد و هر صحبت اش آدم را برای یک سال خنده می دهد . مغز متفکر جهان که " خدا جلا شانووووووو" گفتن و " ازرت مامد سللی وللی و سلم " گفتن اش زبانزد عام خاص شده است . مغز متفکری که گپ از " موتر پنج تیره " و " وسیله نقلیه یک تیره " می زند . مغز متفکری که وقتی ازش پرسیدند که در حج چه برایت بسیار جالب بود ؟ گفت : همو که خدا جالا شانووووووووووو برای خود یک خانه کلان ساخته و خانه خوده کالا پوشانده " !

  مردم تاجیک می دانند که اشرف غنی احمد زی یک آدم سوپرفاشیست و از همان پشتونیست ها و قبیله پرست های بسیار افراطی و مریض است که اگر قدرت به دست اش برسد، همراه با کسانی چون اسماعیل یون و حبیب رفیع و طاقت و انورالحق احدی و حنیف اتمر و قاروق وردک و دیگر اوغان ذلتی ها و سورخلقی ها و گلبدینی ها و طالب ها و سمسوری های رنگا رنگ ، اولین کارش این خواهد بود که دستورات کناب " دویمه سقاوی " را ذره به ذره و موی به موی عملی خواهد ساخت . اولین کار دولت اشرف غنی همین خواهد بود که تاجیک ها را در به در بسازد و از همه جای های که هنوز حضور دارند بیخی بیرون براند. اشرف غنی احمدزی و بسیاری از همکاران فاشیست او ، دشمنان درجه یک زبان فارسی هستند . همین اشرف غنی احمد زی بود که در زمان تصدی اش در وزرات تحصیلات عالی ، به استاد محب بارش گفته بود که " اگر یکبار دیگر کلمه دانشگاه را از زبانت شنیدم زده زده از همی دفتر بیرونت می کنم " ! مردم می دانند که بهترین آرزوی اشرف غنی احمد زی این است که روش و رفتار و شیوه های پشتون سازی محمد گلخان مهمند را زنده کند و ادامه دهد .

  اضافه بر همه این چیزهایی که نوشتم ، مردم تاجیک می دانند که اشرف غنی احمد زی ، یک آدم بیکاره و بی کفایت و عصبی و دمدمی مزاج و مریض و علیل و فرتوت است که باید اصلن در یک بیمارستان بستری شود. در مدت زمانی که چوکی های مختلف را در همین دوزاده سال در اختیار داشت کوچکترین لیاقت و مهارت و کاردانی از خود نشان نداد . تنها چیزی که از او به یاد مردم مانده است ، اختلاس و دزدی چند صد میلیون دالر پول نقد بیث المال است و اینکه معاش دولت را نوش جان می کرد و چوکی را بند انداخته بود ، اما هشت ماه و نو ماه در خارج بستره انداخته بود و یکشنبه ها در کلیسا های امریکا به عبادت مشغول می بود.

  حالا ، شما خودتان بگویید که آیا به راستی رای دادن به اشرف غنی ، به معنای دیوانه گی نیست ؟

  تاجیک اگر عقل داشته باشد ، اگر خود را شناخته باشد ، اگر اندکی درک از شرایط واقعی کشور داشته باشد، اگر نام فاشیزم و پشتونیزم را شنیده باشد، اگر کتاب "دویمه سقاوی " را خوانده باشد، اگر از حمله های منگلی و اوغان های جنگلی به مناطق شمالی و چور کردن و قتل عام کردن مردم شمالی کسی برایش گفته باشد، اگر پیکر های به دار آویخته شده امیر حبیب الله کلکانی و یارانش را به خاطر داشته باشد، اگر به زبان و فرهنگ و هویت و ارزش های انسانی و تاجیکی و اسلامی خود کوچک ترین اهمیتی بدهد ، اگر اسماعیل یون و جنرال طاقت و انورالحق احدی و سورخلقی ها و سمسوری ها را بشناسد ، اگر چیزی به نام وجدان داشته باشد ، بدون شک به هرکس که رای بدهد به اشرف غنی رای نخواهد داد .

  کدام آدم هوشیار به بچه ها یاد داده است که در این روز ها در کوچه ها بخوانند :

  این کله پوچ اشرف غنی ، دارد با تاجیک دشمنی !

 • har tajikiki nang gairat wa namos dashtabashad ba in ahmadzai bad magz rai namedihad gif,jpg,png

 • دوستن دست تان درد نکند با این فوتو های قشنگ و به یاد ماندنی ! دوستان عزیز اینها همه هنرمند هستند باید نقش خودشان را به خوبی انجام بدهند اگه نه باید هنرپیشه جدید را انتخاب کنند از الف تا ی همه ماشالله از نقش شون بخوبی بدر امده اند فعلا بچه فلم اشرف غنی است و بد معاش ها یکی یکی از کنار انون دور میشود و هنوز دختر فلم که البته در افغانستان انقدر که باید حمایت شود موجود نیست وهمه نقش را چه زن و چه مرد را باید مرد ها به عهده بگیرند اگه در کنج و کنار دیده شود چندان قابل توجه نیست خوب ببینیم که در اینده خدا کند که به خاطر دختر فلم جنگ و جدال های سابق پیش نیاد به امید صلع دایمی .

 • رای به اشرف غنی رای به تباهی افغانستان!

 • ای کاش عبدالله و یارانش در وقت داشتن قدرت ان را مساوی تقسیم میکردند تا اقوام دیگر حالا پشت احمد زی را نمیگرفتند. اما عبدالله امتحانش را چندین بار داده و هر بار ناکام برامد. اگر مردم عزیز تاجک به احمد زی اعتماد ندارند، دلشان. پس بیاید و منطقی فکر کنید که چرا هزاره و ازبک به عبدالله باید رای بدهند؟ امکان ندارد کسی که چندین بار همه چیز را معامله کرد این بار با اقوام دیگر یک رو باشد.
  محقق بیچاره برای قدرت شاید با شیطان هم معامله کند!

 • ماهم چند عکس زیبا اربچه فیلم داریم:

 • واینهم قابل تفکر است!

 • چاره دیگر نیست. هرقسمیکه یاوه سرای می کنید ادامه دهید. اگر از بین بدترین ها خوبتر آن را انتخاب کنیم او کس اشرف غنی خواهد بود. آزموده ره آزمودن خطا است. یک عبداالله کوچک (عطا) را د مزار داریم و از شیوه حکومتداری و طرز رفتارش با اقوام هزاره و ازبیک تجربه کافی داریم. اگر اشرف غنی هم انتخاب نشود پس بهتر است یک پشتون مطلق (نه دو رگه) باید قدرت را در دست بگیرد. چون بطوز عموم اگر تاجیک ها را با پشتونها مقایسه کنیم، سگ پشتون نسبت به یک تاجیک بهتر است. خداوند از تعصب و تبعیض تاجیک نگاه تان کنه.

 • مزاری یا پرویز بهمن یا گربز عطاخیل ( شاید عظیم بابک متصدی سایت پندار )!
  واقعا که این ملت وابسته به مرحوم مسعود و فهیم و عطاو.. چه کامنت نویس های نابغه ای دارد !!
  این مداحان و خایه مالان مسعود و فهیم ، فقط دروغ های شاخدار و عکس های مونتاژ شده را به خورد آدم های بی مسلک تر از خویشتن میدهند! در روز روشن، سر چارراه، جیب آدم ها را میزنند!
  حالا گیرم که به اشرف غنی کوچی، کسی رای ندهد،آی به جهادی های کثیف آدمکش ووحشی ، کسی رای خواهد داد؟؟
  تو اینقدر سواد نداری که بدانی ،مسابقه اصلی میان کاندید امریکا ( یعنی اشرف غنی) و کاندید ارگ ( یعنی زلمی رسول )است! عبدالله عبدالله و سیاف ، جای شان طویله است !

 • رأی به اشرف غنی ، رأی به اسماعیل یون ، رأی به جنرال طاقت ، رأی به احدی ورأی به افغان ملتی ها است.

 • رأي به اشرف غني رأي به وطنفروشي وقبيله سالاري وترويج فرهنگ كوچيگري وانتحار است ، رأي به زلمي رسول رأي به دوام وضعيت فعلي است. اشرف غني وزلمي رسول هركدام شان بقدرت برسد براي مليتهاي محروم تكرار فجايع ومصائب كنوني وبدتر از آن است. هردوي اين أشخاص با طالبان دشمني خاص ندارند وطالبان را بخاطر پشتون بودن شان برادران ناراضي وفرزند ان نازدانهء اين خاك ميخوانند. اين هم نتيجهء اين برادر خوانده گي ها در ميمنه

 • اين هم عكس يكي ديگر از برادران نا راضي كرزي واشرف غني كه در جلا ل آباد دستگير شد

 • شمس الناحق صاحب كه از زلمي رسول وأشرف غني پشتيباني كرده نميداند كه گل آغا شيرزي او را تلويزون كرزي گفته كه ريموت اش بدست كرزي است

 • احد اقل درهمین سیزده سال - هزاره ها و ازبیکها - فکر کنم از کرزی و اشرفغنی کوچی خاطراتی تلخی دارند.
  اول اینکه - احد اقلترین بودیجه سالانه به ولایات هزاره نشین و ازبیک نشین و همچنان تاجیک نشین تخصیص داده شده و برای ولایات طالب نشین -بنام ولایات نا امن و بدیل کشت کوکنار ملیارد دالر تخصیص یافته .
  دوم اینکه - دوستم در دور قبلی انتخابات نیز با کرزی بحیث معاون رییس جمهور یا معاون نظامی رای ترکتباران را در خریطه قبایل طالب انداخت -ولی بیچاره با وجودیکه کمر کرزی را بست- با آنهم در دفتر کارش در ارگ داخل شده نتوانست و حتی تبعید گردید و امروز بازهم با همان عوامفریبی میخواهد خود را معاون اول جار بزند- درحالیکه پست معاونیت یک پست تشریفاتی بوده و هیچکدام دردی را دوا نمیکند- به جز لشکر کشی جمعه خان همدرد -همفکر وهمنظر رییس صاحب و رهبر دوستم -ملا غنی کوچی را.
  سوم اینکه هزاره ها نیز از گزند کوچیهای غنی درین سیزده سال در امان نمانده اند- همانطوریکه همه ای اقوام غیر پشتون بشسمول تاجیکها از شر انتحاریهای کرزی و اشرفغنی کوچی در امان نیستند.

 • به جواب کامنت 16.12 شخص بی نام ترسو ،
  جناب بی نام نظر به نوشته شما مقام ( معاونیت ریاست جمهوری یک پست تشریفاتی بوده هیچ کدام دردی را دوا
  نمیکند ) جناب بی نام پس چرا به نام زادی جنرال دوست به صفت معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان انشا الله
  شما ازتعصب و بخیلی بدنیتی آرام و قرار ندارید چون مقعد تان میسوزد چه کردن خود را نمیدانید ؟؟؟


 • 21 فوريه, 06:01, بوسيله‌ى ناظر

  آقای اشرف غنی احمدزی ، امیدی ازرای مردم غیرپشتون افغانستان درانتخابات ریاست جمهوری 1393 داشته
  باشد ، اسمعیل یون ، جنرال طاقت ، افغان مل و امثال اینها را ازخود دور بسازد و از کمپاین انتخاباتی و از همکاری
  آنها را قبول نکند ، اشخاص نامبرده دشمن علنی مردمان غیرپشتوت افغانستان هستند ، اگرآقای اشرف غنی حقیقتأ
  شخص متفکر باشد دراین باره فکر درست و تصمیم معقول اتخاذ کند .
  نوت تا حال معلوم نشد که آقای اشرف غنی احمد زی چه تصمیم گرفته آیا تعصب قبیله ای اشرا دوام میدهد یا
  اسمعیل یون افغان مل جنرال طاقت را ازکمپاین انتخاباتی خود دورمیسازد ؟؟؟

 • فقد کسانی از مردمان بومی غیر پشتون به اشرفغنی کوچی و جنرال طاقت رای میدهند -که حلالزاده نباشند و گفته های جرال طاقت را تصدیق نمایند.

 • جنابان شولش و حقبین
  اینکه کلم جم کی است و کی بود- اصلآ من نمیدانم/ اما اینرا میدانم که گلبیدین / کابلرا بنام ملیشه های کلم جم یعنی دوستمیها تباه نمود و دوباره با آنها یکجا شد و همچنانکه وقتی جمعه همدرد مشاور قومی کرزی رهبر گذشته و کمربسته دوستم - ترکتباران مارا در جوزجان قتل عام نمود - یکعده از مشران خوستی در گرد هم آیی های خواستار چور و لشکرکشی علیه مردم شریف جوزجان زیرنام کلم جم شده بودند و همچنانکه همه روزه این شعار از طرف پظشتونهای ما در کابل که جنبشیها را کلم جم میگویند- بهمین علت - ماهم از آنها این کلم جم گفتن را آموخته ایم-
  اگر شما مشکل درین شعار دارید- بروید نزد گلبیدین و اشرفغنی رهبر و پیشوای دوستم آنرا حل نمایید .

 • جناب حقبین
  اگر جنرال دوستم با هرکسی دیگر به جز افغانملت و این کوچی بیمغز و عوامفریب و سخنگوی طالب وکوچی و هم عقیدی ه اسماعیل یون و ازهمه مهمتر هم یار ویاور جنرال طاقت / میرفت - عیبی نداشت- میتوانست رای شما را بفروشد- مگر آیا با یک فردی با مشخصات این کوچی و جنرال طاقت میتوان دوستم ویا کسانی دیگری را که به او کمپاین نمایند-بخشید؟؟؟آیا آینده مردم ترکتبار و هزاره های ما با طالبان و کوچیها در وقت قدرت گرفتن اینها تضمین خواهد شد؟؟؟آیا مردم هزاره جات از شر کوچی که این آقای احمدزی و برادرش حشمت از رهبران و بزرگان شان است- و درین سیزده سال بهسود و دایمیرداد و دیگر مناطق مرکزی را به آتش کیشدند- میتوان اطمینان گرد؟؟؟
  آیا هزاره ها درین سیزده سال با یک گرسی تشریفاتی معاونیت بی صلاحیت ریاست جمهوری - عقده های تاریخی شان را خالی نمودند ؟؟؟ویا عمق عصبانیت و ضدیت این کوچی را بر هزاره ها هویدا میسازد؟؟؟
  بینام و ترسو از طالبان انتحاری

جستجو در کابل پرس