صفحه نخست > خبر و گزارش > اسناد جعلی کوچی ها باطل شود!

اسناد جعلی کوچی ها باطل شود!

تظاهرات افغانهای مقیم ایتالیا دراعتراض به حمله کوچی ها
جمعه 8 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گزارش از بصیر آهنگ

دراعتراض به تجاوز مسلحانه کوچی هابه بهسود وپشتیبانی دولت ازاین تجاوز وخشونت وبی تفاوتی جامعه جهانی نسبت به این فاجعه صدها نفرازمهاجرین ودانشجویان افغانی مقیم ایتالیا با تشکیل کمیته زیرنام"کمیته ضدکوچیگریی وکوچ دهی اجباری درافغانستان" درشهرروم پایتخت این کشور به صورت مسالمت آمیز تظاهرات نمودند.

تظاهرات کننده گان که ازشهرهای مختلف درشهرروم جمع شده بودند، پلاکاردهای های را با خود حمل میکردند که درآنها ازدولت افغانستان، سازمان ملل متحد وکشورهای ذیدخل درقضای افغانستان خواستارخلع سلاح کوچی ها مانند سایر اتباع کشور،اجرای عدالت، ختم جنگ ونسل کشی،استعفای کرزی،پرداخت غرامت به مردم بهسودوثبت قتل عام هزاره ها درافغانستان ازطرف دادگاه بین المللی جزایی شده بودند. هرچند دراول مقصد تظاهرات مقابل سفارت افغانستان درخیابان" نومینتانا " بود اما بطور غیر منتظره ی پولیس برای تظاهرات کننده گان اعلان کرد که نظربه درخواست سفارت افغانستان ازپلیس ایتالیا ، تظاهر کننده گان نمیتوانید به سفارت نزدیک شوند.یک مامور پلیس ایتالیا که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت که سفارت به ماخبرداده است که این افراد تخریب گرهستند ونباید برای شان اجازه داده شود تامقابل سفارت راه پیمایی نمایند درحالیکه نماینده تظاهرکننده گان روزقبل باسفیرافغانستان روی این مسئله به توافق رسیده بود، باآنهم تظاهرات کننده گان دونفر نماینده خودرا به همکاری پلیس ایتالیا به سفارت افغانستان فرستادندتاازمقامات سفارت افغانستان بخواهند که به عنوان نماینده های سیاسی دولت منتخب افغانستان ویگانه ارگان حمایت کننده ازحقوق شهروندان افغانستان درایتالیا باتظاهرکننده گان همکاری نموده وبرای شنیدن خواست های شان درصحنه حضوریابندامابازهم مقامات سفارت به درخواست تظاهرات کننده گان پاسخ نگفتند.درابتدای این تظاهرات بصیرآهنگ ،لطیف تلاش وآقای اسماعیلی برای مردم سخنرانی نموده وحمله کوچی به بهسود وجانبداری دولت ازآنها را محکوم نمودند.سخنرانهاهمچنین ازدولت ایتالیابه عنوان اولین دولتی که درریفورم قضایی افغانستان رول عمده را دارد، خواستند که برای اجرای عدالت درافغانستان جدا اقدام نمایند.

سفارت افغانستان ازفاجعه بهسود بی خبراست!؟

لطیف تلاش سخنگوی کمیته ضد کوچیگیری وکوچ اجباری درافغانستان ویکی ازبرگزار کننده گان این تظاهرات گفت وقتی برای درخواست همکاری باتظاهرکننده گان به سفارت رفتم ،درحالیکه جناب سفیر"موسی معروفی " اصلا حاضرنشددراین باره باما صحبت کند،خانم فاطمه ظاهردپلمات ارشدسفارت سفارت بامسخره گرفتن تظاهرات ازوقوع فاجعه ی بهسود اظهاربی اطلاعی کرده گفت که من فکرمیکردم شمابرای گرفتن پاسپورت به اینجاجمع شده اید!

شمابگویید این برخورد فاطمه ظاهر ریشه درکجا دارد؟

باوجوداین برخورد، آقای اسماعیلی ریس انجمن فرهنگی افغانهای مقیم ایتالیا قطع نامه تظاهرکننده گان را به سفارت تقدیم کرد!
نمایندگان تظاهرکننده گان بعد ازپنج دقیقه بادست خالی ازسفارت برگشتند.ودرمیدان سانتاکاستانزابه صف دیگران پیوستند.درختم تظاهرات بصیرآهنگ قطع نامه تظاهرات را قرائت نموده ، همدری وهمکاری افغانهای مقیم ایتالیا را بامردم بهسود اعلان نمودند دراخیرقطع نامه تظاهرات برای وزارت خارجه ایتالیا نیز فرستاده شده ومردم درحالیکه ازبرخورد سفارت افغانستان به شدت خشم گین بودند محفل را ترک نمودند.

در بهسود چه می گذرد؟

يک گزارش تلويزيونی از کشتار و کوچ اجباری در بهسود!

سه شنبه 22 ژوئيه 2008


ادامه کشتار و کوچ اجباری در بهسود!

مقامات بلندپایه همچنان از جنایات حمایت می کنند!

شنبه 2 اوت 2008

قطعنامه:


"کمیته ضدکوچیگری وکوچ دهی اجباری درافغانستان"

جامعه ی جهانی و دولت افغانستان !

امروز که ما مسیری را طی نمودیم و بالاخره در این جا تجمع کرده¬ایم، به¬خاطر آن است تا شما را از واقعیت¬های موجود جامعه¬ که طی 7 سال گذشته نادیده گرفته شده و روز¬ به روز بر تنش-ها و بحران در مناسبات درونی اقوام کشور می-افزاید،باخبرسازیم.

امسال پنجمین سال پی در پی است که عده ای به نام کوچی بر مناطق هزاره نشین (ولایات مرکزی کشور) مسلحانه یورش می برند و قربانی ها و ویرانی های زیادی را به جا می گذارند، بدون آنکه نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری از آن اقدام نمایند. در این راستا در دو سال اخیر بر میزان خسارات و تلفات جانی افزایش یافته است. طوری که سال گذشته درحمله کوچی ها به بهسود 11 نفر کشته، 17 نفر زخمی و صد-ها خانه به آتش کشیده شده ،اموالشان تاراج گردیده و بیش از 20 هزار نفر را از خانه ی شان آواره ساختند. امسال نیز مانند سالیان گذشته درست در فصل برداشت محصولات، افراد مشکوکی که نام کوچی را برخود حمل می کردند، مسلح تر از گذشته برمناطق مرکزی ( بهسود، یکاولنگ، ناهورو دایمیرداد) تجاوز نموده ازجمله دربهسود 23 نفر را کشته بیش از 20 نفر را زخمی نموده اند که کودکان و پیرمردان نیز در میان آنان به چشم می خورند. باز هم صد ها خانه را به آتش کشیده و اموال آنان را به تاراج برده اند و ده ها هزار نفر را به سوی بامیان و کابل آواره ساخته اند. طی این چند سال تلاش های مدنی و قانونی زیادی مانند تماس با مقامات دولتی و بین¬المللی (UNAMA)، (EU ) و سفارت خانه های کشور های دخیل و تمویل کننده ی دولت، همچنین راهپیمایی و کنفرانس های مطبوعاتی صورت گرفت که هیچکدام نتیجه ای نداشته و با بی تفاوتی مقامات دولتی و نیز جانبداری بعضی از مقامات یوناما مواجه گردید.

این روند که بر اساس برنامه ای طراحی شده توسط حلقات قوم محور (پشتون) در اطراف آقای کرزی به جریان افتاده است، دولت را به سوی انحصار قومی قدرت پیش می برد که این روند تنش-های شدید قومی را در کشور دامن خواهد زد. مسلماً چنین اقدامی پروسه ی دموکراتیزه کردن جامعه و گرایشات صلح خواهانه را مختل خواهد ساخت و هر قومی را برای رسیدن به منافع شان تحریک خواهد نمود ودرخاتمه میزان خشونت هاوتبعیض درکشورافزون گردیده و کشوررابه سوی تجزیه شدن خواهد کشاند.امروزدرجهان دوران تبعیض، ظلم وخشونت باپان رسیده است وهیچ قوم وقبیله ی این پدیده خون آشام وانسان ستیزرامتحمل نخواهدشد.

بنابراین تمامی کشور های حامی دولت کنونی در افغانستان باید جداً به وظایف خودنسبت به تأمین امنیت شهروندان افغانستان و نیز تقسیم عادلانه ی کمک ها برای بازسازی کشور واردعمل شوند .

در پایان از جامعه ی جهانی و نیز دولت افغانستان می خواهیم تا ازخواب غفلت برخیزندونگذارند افغانستان دوباره به حمام خون تبدیل گردد.

خواست های ماازجامعه جهانی ودولت افغانستان اینست:

1- اسکان کوچی ها را درمناطق مناسب هرچه سریع تر عملی سازند.

2- دولت کنونی از سیاست های قوم محورانه (Ethnocentrism) دست کشیده عدالت اجتماعی و برابری شهروندی را رعایت نماید.

3- جامعه جهانی باید دولت کنونی را وادار سازد تا پروسه ی اختناق و سرکوبی آزادی بیان را به پایان رسانده و فشار و اتهام و دستگیری بر روزنامه نگاران و شخصیت های سیاسی کشور را متوقف سازد.

4- دولت خسارت وارده بر مردم بهسود طی سه سال گذشته را هرچه زودتر بپردازد.

5- هویت کوچیها وتعداد نفوس آنها توسط یک کمیته مشترک ازهمه اقوام افغانستان وسازمان ملل متحد مشخص گردد.

6- همه اسنادجعلی دردست داشته کوچی هاباید باطل اعلان گردد.

7- تمام سرزمین های غصب شده هزاره ها نظربه اسناد شرعی وقانونی که درنزدهمه آنها موجود است باید به صاحبان اصلی آنها برگردانده شود.

8- قتل عام های هزاره ها که درزمان های مختلف درافغانستان به وقوع پیوسته است باید به عنوان نسل کشی ازطرف دادگاه بین المللی جزایی درتاریخ ثبت گردد.

9- کوچی ها مانندسایر اتباع کشور باید خلع سلاح گردد.

10- تمام موادات توافق نامه بن که متاسفانه تاحال فقط درروی ورق مانده است باید توسط دولت افغانستان عملی گردد.

کمیته ضدکوچیگری وکوچ دهی اجباری درافغانستان، میدان سانتاکوستانزا، شهرروم ایتالیا.07.08.2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با تشکر از هموطنان مقیم ایتالیا
  باید یا اور شد شد که سایت بی بی سی فارسی خبر تظا هرات ده نفری افغان ملتی هارا در ولایت هرات نشر کرد
  و این تظاهرات مهم را اصلا پوشش خبری نداد

  • سلام و با تشکر از دوستانی که در جهت برگزاری این تظاهرات تلاش کردند.
   دوستان عزیز تمام کار شما خوب بود فقط این تظاهرات باید به سمت نمایندگی سازمان ملل متحد صورت می گرفت . چون رفتن به پیش سفارت افغانستان و صحبت با سفیر به معنی سوره یاسین خواندن در گوش خر می باشد و تاثیری ندارد. هر کسی که مهر افغان بر پیشانی اش بخورد انسان نمی شود چه دیپلماتش و چه چوکی دارش.
   در ضمن بی بی سی خود در چنگال صاحبان اشتر ها می باشد و بنابراین گله ای از آن نمی باشد.

   زنده باد خراسان و خراسانیان

  • تظاهرات حق مسلم همه انسانهاست.

   اما اگر درین تظاهرات در کنار سایر پلاکارتها چند شعاری هم به ضد محقق و خلیلی و انوری و خدایداد و سرور دانش و دیگر ستمکاران هزاره بلند میشد، میشد درک کرد که اینان هزاره های شریف ما هستند که خود از قبیله گرایی مبرا اند اگر به دفاع از هم ملیتی های شان برمیخیزند، در عین حال نمیخواهند آله دست خاینان و خونخواران مرتبط به ملیت خود شوند و همانقدر که از کرزی و خرم و احدی و ملاعمر و گلبدین متنفر اند به همین حد هم مقابل مکروب هایی مثل محقق و خلیلی و .... نفرت و انزجار دارند که از همین قضیه بهسود نیز میخواهند سود سیاسی ببرند و در حالیکه در پست های کلیدی دولت جا دارند، اندکترین تلاشی برای رفع این معضله نمیکنند.

  • To read the English version of this news please refer to the link below.

   آنلاین : Demonstration against the Kochies in Rome Italy

  • بیشتر از 100 هزار نفر در کابل، بامیان، مزار شریف و در کشورهای مختلف در نفرت از کوچ اجباری و نسل کشی تظاهرات کردند و آغای شکوه یک چشم به همه توهین میکند.

 • hkeyli hkob ast ke hamvatanani ma dar Italia behkater jenayaati KOCHIHA mozaere kardan.

  amma hkabargozari BBC be hkater yek harfi mofti afghan milati ha hkeeli saro sada rah andahkt...

  amma darbare in monazaere ke behkater mardomi bigona rahandazi shode bod hej aksol amali anjam nadad.

  BBc kamelan yek seyasati 2 pahlo dar bare afghanistan darad,,

 • از دست اندر کاران این مظاهره کمال سپاس را داریم باید علیه تک تک جرایم قبیله پرستان بپا خاست اجازه ندهیم که یک عده جاهل با سرنوشت افغانستان بلزی کنند.

 • Violations of human rights around the Afghanisten happens frequently.

  friends! Afghanistan is a country that people have no rights and equality between the woman and men, and there are not opinion freedoms of the people Democrats.

  Today govern the country a few traitors who co-operation with the mafia, or warlords.
  it is political violence that goes on in the Hazarajat, but Afghans have to wake up and raise the cry for help, and together we will liberate our innocent people and barrel over the wild animals that have power over the country or those who sit in the government in Kabul.

  friends! it will not be anyone to change our fate.
  we must work together to change the situation that goes on in Afghanistan.
  the whole world knows what is happening there, but they care not.

  Hazarer or Kochi or all the different peoples living in Afghanistan must all live together and everyone has the same value, we are not better than each other. in Afghanistan is a place for all people but we only need justice.

  brother Mosa Masofi levels that they can not be against him working in the Afghan Embassy in Rome. I ask him who are they??
  they are a part of those who have power in Afghanisten.
  it is ok those who live in Italia, but they do not learn, and they are still wild animals

 • کاری خوب و شایسته انجام داده اید. ولی اگر این مظاهره را جلودفتر ملل متحد یا پارلمان ایتالیا انجام میدادید بهتر بود این کرزی که از نامش پیدا است کر است. باید فشار بر باداران او آورد.تا به فریاد مظلومیت مردم ما برسد در رده های بالای دولت در قضیه آشکارا و پنهان دخیل است نمونه اش فرمان جدید کرزی

 • بنام شهدای راهی عدالت و آزادی
  آری! برادران اسناد جعلی کوچی ها باطل است ولی ما- از مایی که در ایران هستیم که کاری بر نمی آید- شما در کشور های زمینه های پیشرفت و تحصیلات فراهم می باشد سعی کنید از شما کسانی که در رشته حقوق بین الملل تخصص دارند؛ شکایات را در نهاد های حقوقی بین المللی دنیا علیه این وارثان نازیسم عبدالرحمان جبار تحویل داده خواستار خسارات گذشته شوند. چون حکم براساس اسناد حتی غیر جعلی دوره عبدالرحمان به استهزاء گرفتن حقوق و احکام شرعی اسلامی است که این خود نوع بزرگ خیانت و تهمت به دین مبین قسط و عدالت اسلامی است مثل همان فتواهای مفتی مفتیان مفت گویی درباری عبدالرحمان جابر.
  آری ! همت بلند دارید عزان که ره دراز است، این حملات و تجاوزات کوچی ها در بهسود معلوم کرد که وارثان جنایت عبدالرحمان فاشست کیانند، چون اکثر پشتونهای مقیم افغانستان که حتی آنها هم از عبدالرحمان دلی بی داغ ندارند، جنایات فاشسیتی آن جنایت کار را محکوم می کنند. چون جنایتهای عبدالرحمان از هتلر کمتر نمی باشد، صرف فتوایی غیر اسلامی و غیر شرعی چند مولوی درباری جواز شرعی به قتل عام مسلمانان اهل قبله و دین مبین اسلام(یعنی هزاره های شیعه)نمی شود.
  آیا به نظر شما قاتلان مردم بی گناهی کابل با مقتولین یکجا میروند بهیشت؟ آیا دوزدان سارقان اموال مردم یتیمان و بیوه زنان که قرآن می گوید هرکس اموال یتیم را بخورد آتش در شکمش است، مال باختگان افشار و مال برده گان(سارقان) یک جامی روند بهشت ؟!

  آنلاین : اسناد جعلی کوچی ها باطل شود!

 • salam readers, awal kho eeen tazahur kunendagan asnade khudra aslee konad, wa fikar kunad ke chera az ba estelahe irani he az maihan e khud rafta wa dar italia zindagi mekonad. jawab wazih ast az ameen jang salarha ke dar manteqa e shan hastand barayeshan khatar bood wa az afghanistan raftan wa zindagi ba estelahe irani ha awara basar mekonad. I would say that without concrete proof no one can blame others. If kochis got the fake documents i would request mohaqiq sahib please show your original documents to the court " ba estelahe irani ha DAD GAH" why he is failed to provide them. It is all political game and the people of afghanistan should be aware of themselves. that those people who involved us in killing with each other now they are trying to create a hatrage among afghans. Why Mr. Muhaqiq is siltent on the rape of 5 years girl in sari pul, why he keeps silent on the rape of 13 years girl in sare pul, why he keeps silent on the rape of innocent girls and boys whihc happened every month. the reason is that those poeple support muhaqiq and muhaqiq supports them in the governments side. It would have been much appreciated if this demonstration was against those cruel and inhuman acts wild people who raped innocent children of Afghanistan. Dega khode shuma wa Khudai shuma. Wasalam Sargand UK

 • helo,
  i had submitted my comments regarding the said issue but is blocked and not appears on the screen, if you please state the reason, regards sargand uk

 • سلام

  من از مطالب كابل پرس در وبلاگم استفاده ميكنم با اجازه كامران جان قند

  موفق باشي

  آنلاین : كوچي

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس