صفحه نخست > دیدگاه > بتی از سنگ سیاه

بتی از سنگ سیاه

بت سازی و مبالغه های خنده آور قبیله!
مهدی نیک آیین
چهار شنبه 10 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در نوشته قبلی که اعظم سیستانی بسیار بسیار هیجانی نام داشت به رویکرد قبیله پرستانه ء اعظم سیستانی در مورد داکتر صبورالله سیاه سنگ اشاره شد اما هیچ گپی به طرفداری سیاه سنگ یا مخالفت با وی نبود. این بار هم غرضی به خود سیاه سنگ نداریم و فقط به یک نوشته که از سیاه سنگ بت می سازد نظر می اندازیم .

طبعا هر نویسنده خوشبین ها و بدبین هایی می داشته باشد. یک نفر خوبی هایش را ذکر میکند و یک نفر بدی هایش را بیرون میکشد. کسی هم خوبی ها و بدی هایش را یکجا مطرح میکند. این کار بسیار معمولی است و قابل بحث نیست. اما موضوع وقتی از حالت عادی خارج می شود که بعضی ها از یک کسی به خاطر رفاقت های شخصی و سیاسی ، قوم پرستی یا چیزهای دیگر ، بت قابل پرستش می سازند .

به طور مثال پورتالی های افغان جرمن در نوشته " تجلیل از سالگرد پر میمنت داکتر صبورالله سیاه سنگ " چیزهای نوشته اند و مبالغه های کرده اند که هیچکس در هیچ جای دنیا در باره هیچ نویسنده ء شاید نکرده باشد .

نوشته ء پورتال افغان جرمن با این کلمات شروع می شود :

" صبورالله سیاه سنک را ، صبور الله سیاه سنگ دیگری لازم است تا توانایی هایش را در عرصه دانش ، هنر و ادبیات کشور دقیق بشناسد، بشمارد و معرفی کند. "

بت های به اصطلاح ادبی و فرهنگی را در وطن ما به همین شیوه ها می سازند : سیاه سنگ برتر از آن است که کس بتواند بر وسعت خلاقیت های ادبی و بینش انسانی اش دسترسی پیدا کند . غیر از خود سیاه سنگ یا یک نفری با عظمت مثل سیاه سنگ که طبعا در افغانستان پیدا نمی شود دیگر کسی قادر نیست که توانایی هایش را درعرصه دانش ، هنر و ادبیات کشور دقیق بشناسد ، بشمارد و معرفی کند .

معلوم نمی سازند که آقای سیاه سنگ در عرصه دانش چه شهکاری کرده است ، در عرصه هنر چه عظمتی ایجاد کرده است ، در عرصه ادبیات چه تحولی را به وجود آورده است ؟

در کلمات بعدی پورتالی های افغان جرمن مبالغه اوج بیشتر می گیرد :


" افزون بر آن به جرئت میتوان گفت غیر صبورالله سیاه سنگ هر کسی دیگری را میتوان توانائی هایش را شناخت، شمرد و معرفی کرد اما در مورد سیاه سنگ بد بختانه قلم ما میلرزد و ناتوان است . "

چرا در مورد سیاه سنگ دست تان میلرزد ؟ چه چیزی سیاه سنگ را از " هر کس دیگر " یعنی از همه انسان های روی زمین و از همه نویسنده ها و متفکرهای دنیا برازنده تر می سازد ؟ " هرکس دیگر" یعنی از بابای آدم گرفته تا بابای ملت از ارسطو و سقراط گرفته تا هیگل و مارکس و فیلسوف ها ، شاعرها ، نویسنده ها و هنرمندهای گذشته و امروزی را در برمیگرد. سیاه سنگ چه دارد که از هرکس دیگر بالا تر است و وقت نوشتن در موردش دست شما میلرزد ؟ اگر با غرور خاص نمی گفتید که هر کس دیگر را می توانیم توانایی هایش را بشناسیم ، بشماریم و معرفی کنیم حرف تان در مورد سیاه سنگ هم قابل باور می بود. در این صورت می گفتیم که پورتالی های افغان جرمن به عجز و نادانی خود صادقانه اعتراف می کنند و خود را در مقابل سیاه سنگ کوچک و ناچیز می شمارند و قلم شان میلرزد . اما وقتی میگوئید که نوشتن در مورد هر کس دیگر هر کی میخواهد باشد برای شما آسان است اما تنها و فقط در مورد سیاه سنگ احساس ناتوانی میکنید این واقعا حقه بازی و بت سازی می باشد که به قبیله پرستی و معاملات پشت پرده ء تان رابطه دارد .

پورتالی های افغان جرمن ادعا دارند که :

- سیاه سنگ " با نوشتن نقد ، شیوه ئی نقد نویسی درست را نیز در بین ما اساس گذاشت که تا کنون در کشور مروج نبود ."

 • سیاه سنگ " در معرفی چهره های بزرگ که گمنام مانده اند کارهای ارزنده و ماندگاری را سامان داده است."
 • " بازارگرم نفاق افگنی را که از بیرون مرزها اعمال می شود و نویسندگان افغانستانی با دادن مقالات بی مایه درین بازار گرم ، خوشرقصی دارند . سیاه سنگ با نوشته های دقیق و عمیق خود خواب آنها را خراب کرده تگرگ وار راه گریز آنها را سد شده است ."
 • " داکتر سیاه سنگ در بخشهای مختلف هنر و ادبیات خط گذار است ."
 • سیاه سنگ " این قلمدار نستوه موهبت الاهیست که بملت ما ارزانی شده است . "

ادعا های فوق هر یک به ذات خود بسیار مبالغه آمیز اند . برای اثبات اینکه سیاه سنگ شیوه ء نقد نویسی درست را در افغانستان اساس گذاشت و قبل از وی کسی به شیوه ء درست نقد ننوشته بود ، پورتالی های افغان جرمن باید تمام نقد های نوشته شده قبل از نقد های سیاه سنگ را جمع کنند و نشان دهند که همه اش به شیوه ء نادرست نوشته شده اند . بعد آنها را در مقایسه با نقد های درست سیاه سنگ بررسی نمایند و نشان دهند که از چه سبب آن نقد ها به شیوه ء نادرست و نقد های سیاه سنگ به شیوه ء درست نقد نویسی می باشند . در غیر این تنها ادعا کردن بدون ارائه سند و ثبوت و کسی را اساس گذار شیوه ء نقد نویسی درست در افغانستان خواندن همان بت سازی است .

معلوم نشد که چهره های بزرگ گمنام مانده کی ها اند که سیاه سنگ در معرفی آنها کار های ارزنده و ماندگاری را سامان داده است ؟

پورتالی های افغان جرمن مشخص نساخته اند که نوشته های دقیق و عمیق سیاه سنگ در ضدیت با نویسندگان افغانستانی کدام ها می باشند که خواب آنها را خراب کرده و تگرگ وار راه گریز آنها را سد شده است ؟ آیا غیر از پورتالی های افغان جرمن کسی دیگری هم چنین مقالات دقیق و عمیق از سیاه سنگ در ضدیت با نویسندگان افغانستانی خوانده اند که تگرگ وار راه گریز را بر آنها بسته باشد ؟

وقتی پورتالی های افغان جرمن ادعا می کنند که سیاه سنگ در بخشهای مختلف هنرو ادبیات خط گذار است باید این خط گذاری را نشان دهند . وقتی میگوییم بخش های مختلف هنر و ادبیات ، یک عرصه بسیار بزرگ و وسیع خلاقیت انسانی را در نظر می داشته باشیم . اینکه کسی در بخش های مختلف هنر و ادبیات خط گذار باشد ، واقعا یک موجود استثنائی است . لطفا این ادعای تان را اثبات کنید ، در غیر آن گپ تان هم خود تان را سبک تر می سازد و هم به سیاه سنگ برخواهد خورد .

بت سازی وقتی به کمال می رسد که پورتالی های افغان جرمن ملا مشربی میکنند و می نویسند که سیاه سنگ " این قلمدار نستوه موهبت الاهیست که بملت ما ارزانی شده است . " !

به این ترتیب از بیچاره سیاه سنگ که هنوز از قلمدار نستوه بودن خود خبر ندارد موهبت الهی و یک موجود مقدس ساخته اند .

مطئنیم که سیاه سنگ خودش هم با بت سازی های قبیله سالاران و مبالغه های بی اساس شان موافق نخواهد بود. سیاه سنگ یک آدم شکسته و بی ادعا است . دوست های نزدیک سیاه سنگ به طور مثال آقای شکرالله شیون که او را بهتر از پورتالی های افغان جرمن می شناسند و قدر می کنند چنان ادعا هایی نکرده اند و نمی پذیرند که سیاه سنگ وجه مشترک با قبیله پرست های افغان جرمن داشته باشد . آنها میگویند که سیاه سنگ یک نویسنده با استعداد ، خوب و قابل قدر است اما نمی گویند که یک موجود استثنائی و مقدس است که باید پرستش شود . اعظم سیستانی و پورتالی های افغان جرمن با این بت سازی و مبالغه های خنده آور خود هیچ خدمتی برای سیاه سنگ نمی کنند غیر از اینکه برایش درد سر اضافی خلق کنند .

این قلم علاقه ندارد که مراسم تجلیل از سیاه سنگ خراب شود اما مشت کسانی را که به بهانه ء تجلیل از سیاه سنگ هیجانات قبیله سالاری را تبارز میدهند باید باز کرد و نگذاشت که از صبور سیاه سنگ ، بابای ادبیات و فرهنگ بسازند. زمان بابا سازی ها گذشته است . وقت گپ های مستند گفتن است که پایه و اساس واقعی و علمی داشته باشد.

اکادمیسن اعظم سیستانی، بسیار بسیار هیجانی!

هیجانات قبیله پرستان کشور و جعلیات و توهم و خیالبافی

پنج شنبه 4 سپتامبر 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای نيک آيين. من از سردبير کابل پرس? شکوه دارم که مهم ترين کامنت هارا درين رابطه سانسور کرده است ، من ودوستانم که تاحال در ۳، ۴ نقد گونه ايشان ، شرکت کرده ايم و در باره اکرم عثمان ، رويين و سياهسنگ ... کامنت گذاشته ايم تا تمامی کامنت های سانسور شده ديروزی در باره باختری و غيره ، نشر نشود . يک کلمه ديگر نمی نويسيم . احترام . هوشنگ و دوستان

 • جناب نيک آيين . متاسفانه اين نوشته شما ، بی خاصيت ، نخ نما و بی تحرک است ، شايد تسويه حساب شخصی با جرمن ــ آنلاين باشد ! سياهسنگ با خليل اللله معروف چه فرق دارد ؟ آيا سياهسنگ ، يکی از مستعار نويسان جرمن آنلاين است؟ آيا اين بزرگداشت واقعا توسط يک خانم « شاعره» راه اندازی شده و خود سياهسنگ برخی مطالب را نوشته يا کارگردانی کرده؟ اين ها سوالاتی است که در مطلب شما ، مطرح نشده ! به بخشيد اگر کامنت های جانانه و جالب آقايان خوشدل هروی و صحراگرد نبود ، نوشته سابق تان هم ، چنگی به دل نميزد ! ع . وارسته

 • او ، جان بيادر ، وقتی به سياه سنگ کار نداری ، پس به لقمان حکيم کار داری؟ پس ما را د ا ری دست می اندازی؟ برو خدا روزی ات جای ديگر بدهد ! يک خواننده بسيار داننده .

 • مهدی نیک آیین راست می گویی. در زمانی که دیگر وقت باباسازی ها گذشته است، شماری ـ شاید به شمول خودت ـ از جنایتکارترین چهره تنظیمی، مزاری بابه مزاری می سازند و فخر می فروشند.

  • جناب نيک آيين !شما طوری نوشته ايد که گويا سياهسنگ ، مانند « اسلام ناب محمدی» از هر شايبه ای مبراست و هر عيب که هست از ديگران است ، اين « ديگران » اند که بر او وصله های ناجور می چسپانند ! از جمله ديگران ، يکی هم « جرمن ـ انلاين » است! ازين مقدمه غلط ، چندين نتيجه ناصواب ، پديد می آيد! آيا وقتی نگريسته ايد همه افغان ملتی ها پای در يک کفش کرده اند و از سياهسنگ ، تبجيل و ستايش ميکنند ، سياه سنگ هم ممکن است يک افغان ملتی مخفی (!) باشد و يکی از مستعار پردازان سايت های تبليغگر پشتونيزم و نازيسم؟ شما چقدر ساده می انديشيد آقا! با احترام . علی گوهر

  • آقای نيک آيين . اين مطلب شما که نه بوی دارد ، نه جهت ، نه خاصيت ؛ درج با نام مستعار چرا؟ محترم سياهسنگ که به جای دانشگاه ، پوهنتون ، ميگويد ، اگر روزش برسد ، به جای کتابخانه ، « کتابتون » خواهد گفت ! او همان است که جرمن آنلاين ميجويد!
   برای يک آدم بی شهامت ، که برای خانمها ی قلم بدست، مطلب می نويسد، اما خويشتن هرگز جرات بازگويی يک حقيقت ساده را هم ندارد ، شما هم ( شايد ندانسته ) تبليغ ميکنيد ! دو مقاله پياپی در باره سياسنگ و صراحتا برائت دادن او نشان ميدهد ، کابل پرس? هم در اين نمايش رسوای « مشتی لکاته » سهم گرفته است . بدون کشفی يا کاوشی ! احترام . احمد ولی

  • کابل پرس? ، پيشقدم افشاگری است، افشای جنيت های پيدا و پنهان قبيله گرايان ، جهاد فروشان تروريست و البته فرهنگيان وابسته به تبهکاران ، قلم بدستان اپورچونيست و بت های دروغين! ، در مورد سياهسنگ ، که ذخيره و حفظ واژگان پشتو مانند ( پوهنتون ) را در زبان ما توصيه ميکند و برای تازه کاران ، ايميل های گمراه کننده ميفرستد، گمان ميبرم وی همان رسالتی را به پيش ميبرد که پشتونيزم حاکم ازاو مطالبه دارد ، برای اثبات اين مقوله ، نوشته های افضل تکور ، سيستانی و .. گواه است . آقای نيک آيين ، مطلب شما ، بسيار اغواگرانه است، هيچ پيامی ندارد، جز سهم گيری غير مسقيم در اين بزرگداشت وقيح که بوسيله چند خانم شهرت طلب ، راه افتاده . محمود حقجو

  • خانمی به نام گل مکی از امريکا، خواسته بود ، چيزهای را در باره عمر راوی ( گويا در ويش دريا دلی سابق !) افشا کند ! اما لب از تکلم فروبست ، من مشتاق آنم اگر در مورد شخصی که گويا چند چهره دارد ، چيزی ميداند ، باز گويد . با ادب و اخلاص . پروانه شاد مهر ( مکروريان کابل)

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس