صفحه نخست > دیدگاه > شهری که فضایش مردمه خفک و گلوگیر کرده

شهری که فضایش مردمه خفک و گلوگیر کرده

محمد الله کوشانی
چهار شنبه 28 جنوری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گپ از کابل و کابلیان است و شهریسیت که میگویند بیش از چهار ملیون انسان به بخشید بشر، یک تعداد رمه و گله گو سفند وخر و یگان شتر، مرغ خانگی، گروپ های سیار سگ های ولگرد و جنگی، یگان اسپ های بزکشی و بار کشی، یک تعداد پرنده گان وطنی و قفسی که همه زنده جان اند و نفس می کشند ده همی شهر زندگی دارند و همه به هوا( اوکسیجن) نیاز دارند. گر چه مقدار اکسیجن ثابت است و کم و زیاد نمیشه اما آلوده میشود. از درخت و یگان بته گِل خو هیچ پرسان نکو که درختای ناجوی کنار جاده ها که تازه غرس گردیده از دست دود و خاک تغیر شکل کرده که شناخت آن یگان دفه مشکل میشود.

در شناخت آلودگی باید یاد آورشد، هرماده غیر متجانس که داخل هوا شود و سبب تغیر ما هیت فزیکی و کمیاوی آن شود آلوده گی میگویند ویا هر آنچه کیفیت هوارا تغیر دهد آلودگی نامیده میشود. آلودگی های کابل نظر به منبع تولید آن در اکثر اوقات سال رخ میدهد، گرچه، سرزمین مان هنوز صنعتی نشده، مگر یک قسم تولیدادت گدی ود تقلبی محلی داره. آلودگی ها ی اینجا هم شکل فصلی را بخود گرفته است. در اواخر فصل خزان با تغیر وضیعت جویی وعدم فعالیت نباتی ، نباتات قادر به جذب گازات مضره مانند: کاربن دای اکساید، کاربن مونو اکساید، سلفردای اکساید، ذرات سرب، و سایر ذرات حیوانی و نباتی ، مایع وجامد و حتی خاک نمیباشند. آلودگی هوای در همین شهر چه مان بیشتر به عوامل ذیل بستگی دارد:

کاهش فرش نباتیست که ناشی ازعدم توجه شایسته سالاران اند تا خاک ر ا مستحکم واز صعود ذرات خاک، ضایعات انسانی، حیوانی ، مایعات مختلف الشکل که در کنار وداخل جوچه ها و کنار سرک، کنج کنار منازل رهایشی در جوش اند، میباشند. البته در ترکیب شان یک مقدار مواد آلوده بیولوژیکی از بیمارستان ها و کلنیک غیر معیاری و موادفضله انسانی... رول زیادی را در آلودگی هوا دارن. از ذباله داانی های کنار بیمارستان( انسنه ریتور ندارن) ، تشناب های وطنی، جویچه های چار راهی سر سبزی، مندوی... قابل یاد آور نیست که هر لحظه گر وخاک وقطرات آب و تیل را بطرف اتمسفیر هوا پر تاپ مینمایند. این آلودگی ها تنها نیستند، در کنار شان یک مقدار آلودگی های ذهنی سیاسی، پرو پاگند بافی، گپ های مبلغین تبلیغی مدارس، ترس و خوف از غذاب و ثواب، اختار و تهدید آدم کشان، انفجار بم های آدامی ، گازات دود موتر های شیشه سیاه وسفید، تشعشع ماشین های ایکس ری بیمارستان های غیر معیاری، امواج آنتن های(مایکرو ویف) تیلفون های پیسه خورک افغان بیسم و سیم دار...... و یگان چیز های دیگه همه یکجا شده، گلوی زن ومرد، اطفال و کلان سالان و حتی آواز خوانان وهنر مندان را گرفته و خفک نموده است. در سرویس و یگان محافل سخن رانی، ساز وآواز حتی مهمانی ها سر فه های خشک و گلو خراش به شکل کورس تخ وپخی را ه انداز شده است که حتی در یگان محفل گپ پرانی و قصه های معرفی وزیران و.... هیچ فهمیده نمی شود که چه میگویند.
آلاینده ها در بسا اوقات مواد زهری خطر ناک بوده که سبب آلودگی مواد غذایی وسبزیجات شده انسان و حیوان را مصاب به مرض می سازد. قطرات تیل با دود های آلوده سلنسرهای عراده جات روی جاده ها برون میشود خاک و کنار سرک را عطر آگین و یک مقدار آن در هوا بلندد نموده به شکل معلق در یک جای بنلد قرار میگیرند( از طیاره به شکل دیش آنتن بالی شهرکابل دیده میشود). آلودگی موادنفتی دارای بقای سرب ،گازات سلفوریک ، کاربن مو نو و دای اکساید اند که اگه یک بار از همی سرک های خامه و کند کنده با حرکت وسایط شخصی ودولتی و رنجرهای پو لیس به هوا بلند می شود و نگو که چه روزی را بالای این مردم هردم شهید نمی آورند که حتی زور انتی بیوتیک های دکتوران متخصص که دوا را مانند تفنگ چره یی بطرف مرض فیر میکنند هم نمی رسه.

گازات کاربن مونو اکساید بسیار خطر ناک اس که از عدم سوخت کامل مواد نفتی تشکیل و زمانیکه از طریق شش ها داخل جریان خون میشود، وانه اوکسیجن خون را گرفته تکلیف های سینه قیتی و قلبی را بار می آورند. در بسا موارد، قطرات باران ویگان شبنم دانه دانه ، مواد ذهری خطر ناک سلفوریک اسید و سایر ذرات تیزابی معلق هوا را پائین آورده سبب الودگی البسه و بروز امراض جلدی در انسان ، حیوانات و نباتات هم میشوند.
گذشته ازینا، آلودگی صوتی و تشعشعی کلان مشکل دیگه است که در شهر کابل روز افزون است و اشخاص و افرادیکه باین امراض مصاب شده اند هنوز امکان تشخیص ا مراض ناشی ازی آلودگی های صوتی و تشعشعی را در بیمارستان های شخصی و دولتی میسر نیست. تو به ، توبه.

ازینکه دولت د قصه مردم نیست، و جلوگیری از این الودگی ها مشکل است، بهتر است که مردم یک نوع تدابیر امنیتی برای حفاظت خو و اطفالشان بگیرند. غذا های پاکستان اکثر آلوده است وباید از خوردنش اجنتاب کنن. ماسک یک وسیله خوب است برای اطفال و بزرگسالان، از سوخت مواد فوسیلی باید کمتر استفاده کنن، مگر کُله گی غریب است چطور کنن. کار شناسان میگویند" دلشان اگر همی دود و وکاربن دای اکساید ودیگه غازات (CFC) و.... بسیار بالا رفت وانه لایه اوزون( O3 ) ر اشکاف کرده و خاد دیدی که بی خبر یک شهاب سنگ کلان د اوغانستان افتاد و تمام مردم، وکیل وزیرای قد یمی و نو معرفی شده، اعضای پا رالمان، قوماندان حتی قاضی و سارنوال را کته تمام اجنت های خارجی و دخلی از بین خواهد برد، باز ده او صورت چکنیم که محیط زیست و شهر داری برای بازمانده گان شان ،کابل جدید بسازند یا نه سازن؟ باید بیاد تان باشه که از همه آلودگی کده، آلودگی آمدن داعش، پلان رفتن و نرفتن امریکا چرت وفکر مردم را گرفته و هم را گنکس وگول کرده.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس