در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > ماه عسل سیاسی بارک اوباما و معضلات منطقه

ماه عسل سیاسی بارک اوباما و معضلات منطقه

کرزی در واقع با ضعف هایی که در خود میبیند، مصمم شده است که در آخرین ماه های حیات سیاسی خود به باجگیری سیاسی رو آورد
میرحسام الدین برومند
يكشنبه 21 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اولوویت های قضیه ء افغا نستان :

جریا نا ت سیاسی کشور که درین تحلیل جسته وگریخته بدان اشاراتی خواهد رفت ، از مسا یل داغ وکلیدی برای سیا ست گذاری های ایالات متحده امریکا درحا ل و آینده محسوب میگردد. به عباره دیگر قضیه افغا نستان را میتوان در صدر امور واولوویت های کاری جهان بویژه ایالات متحده امریکا شمرد .درین راستا تلاشهای امریکارا نباید نادیده انگاشت د ررابطه مساله یی که تا حد زیادی امید واری میبخشد ، د ید جها نی بارک اوباما وسیاست های نوین بین المللی اوست ، مخصوصا که موصوف تا کید برآن دارد که در سیاست جهان به عوض مقا بله به مفاهمه ومذاکره اتکا ء خواهد نمود .

در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اوباما صریحا موضوع افغا نستان را مطرح کرد .در تغییر پالیسی اوباما سه نکته رجحان داشته است : نکته اول : از فشار نظامی به طرف دیپلوماسی با ید حرکت شود یعنی برخلاف اداره بوش ، از یکه تازی به سوی پرمنتالیزم گام برداشته شود . نکته دوم : توجه از عراق به سوی افغانستان معطوف گردد (این یکی از نکا ت مهم در سیاست بارک اوبا ما در جریان انتخابات تلقی گردیده ، گفته میشود مردم امریکا بیشتر به خاطر همین طرز دید اوباما به وی راء ی داد ند) . نکته سوم : ملل متحد درین تغییر ستراتیژی ، نقش خود را ایفاء کند . بربنیاد همین طرح به تازه گی یک هیاء ت 15 نفری شورای امنیت ملل متحد به افغا نستان سفرنموده وبا دولت ونهاد های متعد د سیاسی مستقر در افغا نستان در کابل وهرات ، به مذاکره پردا خت .
موارد برشمرده شده فوق مخصوصا حرکت امریکا از نظامیگری به دیپلوماسی ، موضوعا تی اند که میتوانند دریچه امید در افغا نستان را با ز نما یند .
از دید آگا هان وبنا بر محاسبات برخی حلقات ، برای برگرداندن صلح وثبات در افغا نستان حدود 400000 نیرو در کار خواهد بود ، واین در حالی است که گفته میشود پیاده شدن عساکر امریکا یی در مناطق قبایلی پاکستان کار سهلی نخواهد بود .

مسلما بمباردمان توسط طیارات بدون پیلوت که از افغا نستان پرواز کند ، تا حدودی نتیجه خواهد داد، کا ری که همین اکنون نیز ادامه دارد .

فراموش ننماییم هرگاه جنگ های گریلا یی در نتیجه عملیات ، در آنطرف منا طق هم آغاز شود ، درین جنگ منا طق سرحدی افغانستان این بار به شکل دیگری زیر پا خواهد شد . بدینسان پالیسی اوباما اگر به صورت مجرد بررسی شود ، امید واری زیادی به وجود آورده نمیتواند .

ازتیم امنیتی وسیا ست خارجی که بارک اوبا ما تعیین نموده ، چنین استنتاج میگردد که اوباما به طور قطع درتلاش ایجاد یک نوع امید واری برای افغانستان نیز بوده است . در یک بیا نیه یی که هفته قبل ازسوی احمر رشید ژورنالیست مطرح پاکستا نی که در ارایه دقیق قضا یای منطقه بخصوص افغا نستان دست بلند ی دارد ، منتشرشد . موصوف اذعان میدارد که با یک حلقه نزدیک اوباما ارتباط کاری ایجاد نموده است . اوعلاوه میکند که نما ینده اوباما در ملل متحد فردی تعیین شده که پیوسته مدا فع افغا نستان بوده است . به نظر احمد رشید یکی از اهداف اوباما هما نا بسررسیدن انتخابات عادلانه در افغا نستان میباشد .

به همین منوال احمد رشید کارشنا س مسا یل سیاسی افغا نستان هفته قبل در بیا نیه دیگری نوشت :
گفته شد ه که بارک اوباما رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا درزمرهء پلان وسیعی که برای افغا نستان دارد ، یکی اینست که نقش ملل متحد در افغا نستان فزونی یا بد وآ رام آرام، نقش افغا نستان را ملل متحد به عهده بگیرد .

بنا ء بیمورد نبود که هفته قبل « کای آیدی » نماینده ملل متحد درسفرش یه کابل به خبرنگاران اظهار داشت : بودجه ملل متحد در افغانستان دوبرابر میشود .همچنان تعدا دکارمندان آن اداره درافغا نستان از 1500نفر به دوهزار نفر ارتقاء مییا بد .

اوباما میخواهد محبوبیت از دست رفته امریکادر جهان دوباره احیاء شود . از آنجا ییکه مساله افغانستان در نفس خود یک مساله بین المللی وحل آن بیشر از همین زاویه با یست مطرح باشد ، فلهذا مستلزم برخورد قاطع وسودمند بوده ، طبیعتا در صدر قضایای جهانی قرارمی داشته با شد .

از تلاشهای ممکن برای حل مساله افغا نستان ، به طور مثا ل یکی این میتواند باشد، کوشش شود ذهنیتی که همسا یه هارا به مداخله ترغیب میکند ، از بین برود . برای ازبین بردن تشویش ونگرانی های پاکستان ، میتواند تا ثیر اوباما در جهت رفع اختلافات هند وکشمیر بیشتر بوده ، درینصورت پاکستان شاید دلایل کمتری برای مداخله در افغا نستان ببیند .

اخیرا گزارش ها یی نشرشد که شاید اوباما بلکلنتن را نماینده خاص خود در مورد کشمیر تعیین کند . همین طور اگر روسیه وایران مطمئن شوند که امریکا در منطقه اهداف زیادی پشت پرده ندارد ،ممکنست مداخلات شان کاهش بیابد .

در واقع چنین اقدامات اساسی ، در آینده موا نع را ازسر راه دور خواهد نمود.
البته درارتباط با اوباما ، نه ناامیدی زیاد ونه امید واری بیش از حد ، هیچکدام درست نخواهد بود .


امریکا ومشکلات منطقه :

یک دلیل عمده تروریزم وریشه اصلی آن در شرقمیا نه که در واقع منشاء تروریزم در افغا نستان تلقی میگردد ، هما نا مساله فلسطین وشرقمیانه است .درینباره اوباما نمیخواهد ونمیتواند از مسیر اصلی امریکا منحرف شود .
اوباما دریکی از بیانا ت خویش در جریان انتخا با تی خود به خاطر نشا ندادن طرفداری خود از اسراییل متذکر شد که بیت المقد س با ید مرکز اسراییل باشد . با این روحیه شا ید حل اساسی بحران شرقمیانه مشکل باشد و وقتی که معضله داغ بین المللی با مشکلات روبرو گردد ، در معا دلات سیاست بین المللی نیز مشکلات قدراست مینماید .

یکی از موانع دیگری که تلاش در حل مسایل بین المللی رامشکل میسازد ، بحران مالی امریکا ست که زیادترین توجه ایالات متحده امریکا در ماه های اول احراز قدرت توسط اوباما ، روی آن متمرکز خواهد بود . این بحران بدون شک عمیق است وهزینه زیادی میطلبد . اما مواردی وجود دارد که با وجود مشکلات مطروحه ، اوباما را در تطبیق سیاستهای خارجی اش کمک خواهد کرد. نخست از همه محبوبیتی است که اوباما در جهان دارد واین درست برخلاف بوش میباشد ، مخصوصا که پالیسی های اخیر جورج بوش در بین مردم جهان یک ذهنیت منفی ایجاد نموده بود. مثلا وقتی جورج بوش از کشورهای نا تو میخواست که عساکر زیاد تر بفرستد ، حکومات کشور ها بدین کارراضی نمیشدند ورهبران کشور ها هرگاه میخواستند تقاضای بوش را عملی نما یند ، رای مردم خودرا از دست میدادند . در حالیکه اکنون عکس گرفتن با اوباما را مایه افتخار ومباهات برای خود میپندارند .
هرگاه رمز وراز موفقیت های اوباما را ردیف بندی نماییم ، نکته مهمی که به نفع اوباما تمام میشود ، رنگ پوست وی بوده است چون ملت امریکا مصمم شد ندمیان نژاد ها تفا وتی را نشناسند .

دود یگر اینکه چون امریکا ودمو کراسی بعضا با هم متراد ف فکر میشود ، مردم جهان بد ین با ور رسیده است که امریکا هرگاه در بیرون از امریکا کار خلاف دموکراسی را انجام داد ولی در داخل کشور توانست حد اقل یک سیستم پیشرفته دموکراسی را تمثیل نماید .

د ید یم که دموکراسی امریکا ، به کمک مردم امریکا موفق شد .مردم بخصوص سفید پوستان امریکا به طرز دید اوباما رای دادند ، نه به رنگ پوستش .

سه دیگر اینکه اوباما با خرد وتوانا یی های سیاسی خویش توانست طلسم برتری نژاد ورنگ را بشکند ودر قلوب سفید وسیا ه وسرخ وزرد رخنه کند .

ما با یست تغییرات در امریکا را الگو قرار بدهیم .مسلما تغییرات در ایالات متحده امریکا ، این حادثه ء بس بزرگ تاریخی در نتیجه تصمیم مردم به وجود آمد .اگر اکثریت مردم امریکا از وسعت نظر کار نمیگرفتند وبرتعصب اتکاء میکردند ، اوباما رئیس جمهور امریکا نمیشد.

تنها سیستم کافی نیست .تفکر مردم که به صلح روبیا ورند واز تعصب دوری گزینند ، نقش زیادی دارد ، چیزی که در کشور ما با دریغ ودرد خیا ل است ومحا ل است وجنون .

اکنون مردم افغانستان باید یقین کامل داشته باشند که هرگاه مصمم شوند ، قادر خواهند شد ازناممکن به ممکن برسند وخود سرنوشت خودرا دردست بگیرند . گرچه پیروزی در افغا نستان به مثابه پیروزی در امریکا ساده نیست . در امریکا هر موفقیت زاده سیستم های موفق در آن کشور است، در حالیکه در افغا نستان اصلا چیزی به نام سیستم وجود ندارد .

در کشور ، قبل از ایجاد سیستم واداره با یست برای محو جنگسالاران ، جنایتکاران ، بنیاد گرایان افراطی ، تروریستان وناقضین حقوق بشر رزمیدچون گروه ها وافراد فوق الذکر به ساده گی سیستم را مختل وازبین میبرند . اگر میان مردم تفاهم ، همکاری وهماهنگی ایجاد نشود وزمینه های ازبین بردن افراد وگروه های فوق الذکر فراهم نیا ید ومردم با تعصب لسا نی،قومی ،قبیلوی ومنطقوی مطلقا وداع نگو یند ، بدون شک چندین نسل دیگر قربا نی سیستم مسلط کنونی که ترکیبی است ازدولت و گروه های فوق الذ کر، خواهند گردید .

چهاردیگر اینکه ، اگر چه شکست حزب جمهوریخواه عوامل زیادی داشت اما یکی از عوامل که حزب متذکره طی چند ماه از نظر افتید این بود که حزب جمهوریخواه وقت زیا دخودرا وقف بدگویی اوباما ساخت ، در حالیکه مردم زیاد امید وار بودند حرفهای تازه وامید وارکننده بشنوند .

گفته میشود به اوباما از سوی مشاورینش مشوره داده شده تا بخاطر هموار ساختن موانع ومشکلات درمنطقه ، هیاءتی ازطریق شورای امنیت ملل متحد به منطقه سفر نموده ،در چهار چوبی که طرز د ید کشورها ونگرانی های مختلف از روسیه گرفته تا آسیای مرکزی وتا پاکستان ، همه را مد نظر داشته باشد، گزارشی تهیه شود تا بعدا بر بنیاد آن اقداما ت مقتضی بخاطر حل بحران های منطقوی اتخاذ شده باشد .

اگر اختلافات هند وپاکستان حل شود ، پاکستان ازناحیه افغا نستان دیگر نگران نخواهد بود وبه قصد تخریب آن نخواهد افتید واگر بین ایران وامریکا فضای اعتماد به وجود بیاید ، ایران از وجود عساکر خارجی در افغا نستان نا راحت نخواهد بود . مطمئنا سفر چندی قبل هیا ت شورای امنیت ملل متحد در افغا نستان یک قدم عمده در همین راستا شمرده شده میتواند.

اینکه در کنفرانس پاریس که هفته قبل در فرانسه دایر شد ، به نظریا ت کشور های همسا یه افغا نستان ومنطقه از جمله چین وهند واعضای شورای امنیت که روسیه هم شا مل آنست ،گوش داده میشود ،مسلما با پالیسی های جد ید امریکا دررابطه به افغانستان ، نمیتواند بی ارتباط باشد .

بارک اوباما میخواهد اعتبار ازد ست رفته امریکا را در جهان دوباره زنده سازد وروابطش با کشور های جهان بهتر شود. ایجاد روابط حسنه در منطقه موانع ومشکلات خودش را دارد مثلا در پاکستان حلقه ها یی است که حرکت در مسیر فوق را به سود خود نمیبیند .

در حالیکه گفته میشد روابط پاکستان با هند رو به بهبود میرفت ، حادثه مومبئی ، اعتماد تازه شکل گرفته توسط دوکشور را باردیگر به تاریکی کشا نید که عاملین آن را ، ISI پاکستان گزارش داده اند .

حالات در پاکستان خیلی مرموز گزارش میشود . چندی قبل در پاکستان اعلام شد که بخش سیاسی دستگاه جاسوسی ISI پاکستان منحل شده ، این اقدام یک قدم در جهت مثبت است اما خوشبینی زیاد دقیق نیست .چند وقت قبل حکومت یوسف گیلانی اعلام کرد که ISI از اداره اردو جدا شده وبه حکومت تعلق گرفته اما چند ساعتی بیش ازین خبر نگذشته بود که اردو حکومت پاکستان را مجبور ساخت که حرف خود را پس بگیرد .

منطقا هم با یک اعلام یک بخش مهم ISI که سالها فعالیت داشته وریشه دوانیده ، ازبین رفته نمیتواند . از طرف دیگر بخش سیاسی ISI زیاد تر به مسایل درونی پاکستان سروکاردارد .

گرچه حکومت ملکی در نتیجه انتخا با ت در پاکستان به وجود آمده ، اما بخش سیاسی ISI زیادتر دست به کارشده ، حرکتی را از داخل حکومت ویا توسط دست نشانده های خود به راه انداخته وباعث سقوط حکومت قبلی شده وبدین ترتیب بار دیگر برای حکومت نظامی در پاکستان راه باز شده ....
زیاد ترین ترس آصف علی زرداری ازبخش سیاسی ISI بود که میترسید با یک توطئه از درون پاکستان مواجه نشود .

در پاکستان ، بخش افغا نستان وهند در طول سالها مربوط به ISI بوده ، اما گفته شده که مستقیما به بخش سیاسی سازمان استخباراتی متذکره مربوط نبوده است .

به وزیر خارجه وحتی صدر اعظم پاکستان از طرف اردو گفته میشود که شما روابط خود را با دیگرکشور ها تنظیم کنید اما هند وافغا نستان مربوط امنیت پاکستان میشود و ISI خود مسایل مربوط به این دوکشوررا پیش میبرد .

اگر بخش افغا نستان از ساحه ISI خارج شود وبه بخش ملکی قرار بگیرد کارخوبی خواهد بود اما آی اس آی در گذشته درین قسمت مخالفت کرده است . فعلا که صدراعظم ورئیس جمهور پاکستان از یک حزب استند ودر پارلمان قدرت دارند ، وقار خارجی پاکستان درین اواخر رو به افزایش بوده ورئیس ISI نیز شخص جدیدی مقرر شده است. به هر حال اگر ضعیف شدنی مطرح باشد ، تدریجی خواهد بود .

گذشته از این ها پاکستان با تحولات رونما شده در افغانستان تاحدودی منا فع خود را از دست داد ، مخصوصا برای رسیدن به کشور های حاصلخیز آسیای میا نه ، پیوسته در صدد بوده است از افغا نستان به حیث تخته خیز استفاده کند نه تنها پاکستان بلکه ایران وروسیه نیز مقاصدی را در سر میپرورانند .موقعیت جیوپولتیک افغا نستان برای کشور های همسایه زیاد مهم است . در آغاز دور دوم حاکمیت کرزی چندین موافقتنامه قرار داد انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان امضا ءشد اما ایران وروسیه مداخله کرد چون کشور های متذکره نمیخواستند در افغا نستان ثبا ت سیاسی حکمفرما گردد .چنانچه پاکستان امروز که امروز است ، قویا تلاش میورزد تا مانع ثبات در کشور ما گردد.

افزون بر اینهمه کشمکش ها ، مساله در خورتوجه وقابل تاء مل درمنطقه ،هما نا ا یجاد خوشبینی های فزاینده پس از انتخاب اوباما در امریکا ست . طرح بالارفتن نقش ملل متحد وکاهش نقش نا تو ، پافشاری زیاد به باز سازی وکمکهای اقتصادی واصرار کمتر به مسایل نظامی ،ازدید کارشناسان سیاسی انکشا ف بیسابقه ییست که آینده منطقه را متحول خواهد ساخت . ظاهرا دیده میشود که حوادث دارد در همین مسیر سیر مینما ید .

ایجاد نگرانی های جدی برای پاکستان :

در هفته های اخیر مساله یی برنگرانی پاکستان افزود که منتج به عکس العمل جدی آن کشور گردید وآن یک تحقیق وسیع اداره اطلاعات امریکا بود که گزارش مفصل خویش را درزمینه منتشر ساخت . درگزارش متذکره کوشش شده که وضع جهان در سال 2025 یعنی هفده سال بعد پیشبینی گردد .

درین تحقیق گفته شده اگر مشکلات پاکستان در طول سالهای آینده حل نشود ، احتمال آن میرود که یک بخش عمده پاکستان مربوط افغا نستان شود ویک بخش کوچک آن به کشور جدیدی زیر نام « بلوچستان » تعلق بگیرد که گفته میشود درزمینه نقشه یی هم ضم گزارش نشر شده است .درین گزارش گفته شده که ایالات متحده امریکا باز هم قدرتمند ترین کشور از رهگذر نظامی واقتصادی در جهان خواهد بود اما به صورت نسبی ضعیف خواهد شد .
چین وهند درین سالها تبارز بیشتری خواهد داشت وبه یک درجه کمتر اندونیزیا ، ترکیه وایران که از کشور های اسلامی استند ، در سطح کشور های نسبتا مقتدر قرار خواهند گرفت . به همین جهت بود که پاکستان فورا تشویش خود را متبارز ساخته ،رسما امریکا ، هند وافغا نستان را به تلاش ها برای تجزیه پاکستان متهم ساخت .


تلاش های توام با یا س حامد کرزی
:

برخی از اظهارات حامد کرزی در هفته های اخیر هم در داخل وهم در خارج کشور انعکا سا تی با خود به همراه داشت .

کرزی در مذاکره با هیاءت شورای امنیت ملل متحد ، قطع بمباردمان هوایی بر افراد ملکی را تقاضا نمود واز روی احساسا ت گفت که باید تاریخ ختم جنگ در افغا نستان مشخص شود .

وی متذکرشد که اگر توان داشته باشد ، طیارات امریکا یی را که در افغا نستان بمبارد میکنند ،سقوط خواهد داد . وی در معرض خبرنگاران از اصطلاح « چیلک انداختن » که بچه های کوچک افغا نی غرض به دست آوردن کاغذ پران از هوا آن را بکارمیبرند ، استفاده کرد.

بعضی ها ، تقاضای تاریخ پایان جنگ از سوی کرزی را به عنوان اعلام تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغا نستان تعبیر کردند .. اما روز بعد آقای کرزی عجولانه اظهارداشت که منظورش این بوده که تاریخ موفقیت قوا ء معین گردد وزیر خارجه افغا نستان موافقت دولت را به افزایش قوای خارجی در کشور ،به جا بجا یی نیروها در سرحدات افغا نستان مربوط و منوط دانست .

بسیاری ازمنابع غربی در ارتباط به حرفهای تندی که از طرف کرزی بیان شده ، آ ن را یک طرفند تبلیغاتی در آستان انتخابات آینده ریاست جمهوری وانمود میکنند ، شماری هم آنرا نشا نه ما ء یوسیت کرزی از اداره جد ید امریکا ارزیابی میدارند.

آقای اوباما در یکی از مبارزات انتخاباتی خود صریحا اشاره کرد که آقای کرزی با ید از خانه کانکرتی زیر زمینی خود بیرون آمده وبا مردم در تما س شود .همچنا ن « جوبایدن » که با دو عضو دیگر کا نگرس امریکا به به افغا نستان سفر کرده بود . همه قضایای افغانستان را از نزدیک بررسی نمودند ، از دولت کنونی افغا نستان دل خوش نشان ندادند ..

این ها میرساند که افغا نستان در محراق توجه واولویت های جهان وامریکا قرار دارد که باید شخصیت مطمئن وفعالی در راءس آن قرار داشته باشد .

حدودا سه هفته قبل کنفرانس وزرای هشت کشور ی که در جنوب افغا نستان عسکردارند ، در کا نادا برگزار شد .درین کنفرانس وزیر دفاع امریکا گفت که اطمینان داده نمیتواند اما کوشش میکند به خاطرامنیت انتخا با ت به افغا نستان عساکرش را بفرستد .این در حالیست که برای جابجایی عساکردر سرحدات افغا نستان ، امریکا وعده ارسا ل عساکر بیشتری را داده است .

دست وپازدن آقای کرزی وسفر های پیهم خارجی اش ، مسلما از دست پا چگی وی حکا یه دارد و نظر برخی تحلیل گران دال براینکه آقای کرزی خود را زیر یک نوع فشار امریکا یی ها میبیند بنا ء درین اواخر به خود حق میدهد که به انگلیس ها اتکا ء کند ، میتواند مصداق خوبی بر این ادعا باشد .
سفر چندی قبل کرزی به بریتا نیا واظهارات انتقاد آمیز نامبرده برنیروها بریتا نیا یی طی روز های بعد ازین سفر ، مبین این واقعیت میتواند باشد که سفر متذکره نیز زیاد موثر نبوده است .

در گرماگرم همین رفت وآمد ها وزیر خارجه بریتا نیا به طور غیر مترقبه به افغا نستان سفر میکند وهمراه با سپنتا وزیر خارجه استیضاح شده ورد صلاحیت شده ازسوی پارلمان افغا نستان ، به هلمند میرود .این میرسا ند که تضاد ها هنوز هم وجوددارد .

به باور آگاهان سیاسی هرگاه کرزی نسبت به اداره بارک اوباما در آینده امید اوار ودلبسته میبود ، قطعا به چنین شیوه ها متوسل نمیشد .اودر واقع با ضعف ها یی که در خود میبیند ، مصمم شده است که در آ خرین ماه های حیا ت سیاسی خود به باجگیری سیاسی رو آورد . از همینجاست که با زیر پا گذاشتن هویت خود وکشورش با صدای رسا با نگ برمی آورد که :
« جامعه جها نی باید در تصامیمم با من موافق باشد واگر مخالفت میورزد ، دو انتخاب دارد ، مرا از قدرت کنا ر بزند ویا از خاک این کشور بیرون شود » .
بد ینسان بنا به فرموده آقای سپنتا وزیر (!) امور خارجه « جنا ب رئیس جمهوری » ، با اعتراف به این که بر مشروعیت آرای ملت نسبت به خود با ورندارد ومعتقد است که این اجنبی ها بودند که وی را به قدرت رسا نید ند ، متاسفانه هویت خود وکشورش را زیر سوال میبرد .
وی نشا ندادکه در حیا ت سیاسی اش بیشتر تااتکا ء به ملت خود داشته باشد ، مخصوصا به امریکا یی ها اتکا ء داشته است . او که برای دور دیگر بازهم در هوای « تاج وتخت » است ، در واقع با این اظهارات وعملکرد های خویش ، دردور انتخابا ت بعدی ، اگرفرض محال بر آرای ملت حسا ب شود ، قبر آرزو های بعدی خود ش را کنده است .

باز هم بحث صحبت وکنار آمدن با طالبان :

مساله انتخابات یک مساله جنجالی وپر هیاهوتلقی میگردد . از نظر برخی ناظرین از آ نجا ییکه در تعیین شخص مورد نظر برای کرسی ریاست جمهوری افغا نستان تصمیم گیرنده اصلی امریکا میباشد ، اما با وصف فهم این موضوع تلاش صورت میگیرد تا زیر نام دموکراسی وانتخابات آ زاد ، انتخابات روپوشی باشد برای کتمان این واقعیت .

از جا نبی کشور ها یی که در افغا نستان سرمایه گذاری نمود ند ، عسکر دارند ، پول میدهند ، خواهی نخواهی در انتخابات کشور سهم دارند .
بحث روی این مساله است که بنا بردلایل فوق شخصی که براریکه کرسی قدرت درافغا نستان تکیه میزند باید با جامعه جها نی سازگار باشد . با برتری طلبی که امریکا دارد ، این وضعیت خود، برای امریکا که گفته میشود میخواهد به تنهایی عمل کند ، نمیتواند خوشا یند باشد .

در هر صورت ، ادعا میشود که کرزی برای اداره جد ید امریکا یک مهره نا بکار وغیر مطلوب پنداشته میشود .

مذاکره با طالبان که طی ماه های اخیر مخصوصا حامد کرزی روی آن پافشاری نمود وبه یک سلسله اقدامات جدی از برقراری تماس ها وروابط با طالبان تا راه اندازی اجلاسی به اشتراک پادشاه عربستان سعودی ، جهت کنار آمدن با طالبا ن ، متوسل شد و موضوع فوق چند هفته متوالی از مسا یل داغ روز در کشور محسوب میگردید ، اینک بار دیگر قوت بیشتر یافته است .

رسا نه های داخلی کشور اخیرا از صحبت تلفونی حامد کرزی با شیخ طنطا وی رئیس جامعه الاظهر مصر خبر دادند .
از فحوای این صحبت ناظرین استنبا ط نمودند که شیخ طنطاوی به حامد کرزی وعده سپرد ه است که در حل قضیه افغا نستان در جهت نزدیکی طالبان با دولت ، با نفوذی که دارد ، وی را جدا همکاری مینما ید .
تلاش های کرزی برای کسب مجدد قدرت با حیل وذرایع مختلف ادامه دارد . توسل به امریکا وانگلیس ، دست ودامن گرفتن شاه عربستان وبه تازه گی ها تضرع نزد شیخ طنطاوی به خاطر نفوذ ش در جوامع اسلامی ، حکا یه ازعطش سیراب نا پذیر قدرت در وی دارد .

فراموش ننماییم که مساله مذاکره با طالبان ازدید جها نی نیز ارجحیت های خاص خودرا دارد . مخصوصا امریکا یی ها وملل متحد بد ین نظر دارند که مذاکره حتمی است اما فقط با رده های پا ئینی طالبان .
ازدید آ نان مذاکره با رهبران وحلقات بالا یی آنها مورد سوال است که آیا مذاکره منتج به موفقیت خواهد شد .

مقامات ایالات متحده امریکا مذاکره با رده های بالایی طالبان از جمله ملا محمد عمررا تلاش بیهوده میخوانند واین درست چیزی است که کرزی با این طرز دید موافق نیست .
گفته میشود که در موارد مختلفی ازین دست ، میان سیاست های انگلیس وامریکا در قضیه افغا نستان ، اختلاف صریح وجود دارد .

امروز نه تنها اینکه معلوم نیست برنده اصلی انتخا با ت افغا نستان که خواهد بود ، تدویر انتخا بات که در آینده نزدیک آیا صورت خواهد گرفت یا خیر ، نیز زیر سوال رفته است .

اینکه کشتی امید ملت افغا نستان درین گیر ودار حوادث وکشمکش های بین المللی ومنطقوی ، بتواند به ساحل مقصود پیاده شود ودرین میان کارا یی بارک اوباما سیاستگذار ستراتیژی های جدید امریکا و هم پیما نا نش منجمله ملل متحد ونیات وموضعگیری های کشور های همسا یه ومنطقه باز هم چه خواهد بود ، سوا لات مغلق ومبهبمی اند که بایست باز هم پای انتظار نشست وپاسخ آن ها را از زمان گرفت .

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس