صفحه نخست > دیدگاه > عارف عباسی گاو پیریکه که کنجاره خواب می بیند

عارف عباسی گاو پیریکه که کنجاره خواب می بیند

گوربز خان "عطاخیل "
يكشنبه 12 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بحث پیرامون تجلیل سالیانه از روزشهادت فرزند دلیر وطن مسعود قهرمان درشهرکابل توسط جمع غفیری از ارادتمندان ویاران وهمسنگران باوفا وبی وفای آن ابر مرد که بخش بزرگی از مردمان زجرکشیده وتحقیرشده وقربانیان اصلی استبداد های چندین قرنهء حکام وسلاطین قبیلوی سرزمینی بنام افغانستان کنونی را تشکیل میدهند و وارثان اصلی وبرحق این مرز وبوم اند ،هرسال سر وصداهای زیادی را دررسانه های تاری، شنیداری ودیداری ایجاد میکند که باید هم ایجاد کند.

این قلم قبل ازآنکه به بیانیه ها ومقالات واشعارموافقان آن شهید قهرمان توجه کند بیشتر اظهارات وبیانات مخالفان وی مشغله های فکری را درمن بوجود می آورد.

امسال درجمع دشنام دهنده گان وچرند نویسان کلاسیک برضد شهید احمد شاه مسعود یک چرند نویس دیگر اضافه شد که نام نامی اش عارف خان عباسی میباشد.

وی یکی از وابستگان خاندان سلطنتی ویا به اصطلاح معروف، سرداران اصیل ویا بدل عشیرهء محمد زائی بوده که سالیان زیادی به برکت این پایهء محکم وخلل ناپذیر،بدون داشتن لیافت واهلیت درمقامات بلند دولتی نظام شاهی کارکرده وچوکی های زیادی را به اصطلاح عوام بند انداخته بود. دوران سلطنت را اکثرجامعه شناسان ومنتقدان با انصاف دوران خاموشی قبل ازطوفان نامیده اند که در آن هیچکسی را مجال آن نبود که اشخاصی مانند عارف عباسی را با آن رگ ورشته محکم وبنیادین خاندانی بگوید که: بالای چشمانت آبرو است حالا این داعیه دارصلح وعدالت و وطن و وطندوستی آرزوی بازگشت به آن دوره های تاریک را درسر می پروراند و درهمین جا جا دارد که بخاطر بیان حقیقت کمی از چوکات ادب واخلاق خارج گردم وجهت توضیح بیشتر این این ضرب المثل عامیانه را استعمال کنم که میگوید:" گاو پیر کنجاره خواب می بیند"

البته طوریکه بنده درمقالات قبلی ام نیز اظهارنموده ام که اینجانب با وجود شناخت حضوری اخلاص وارادتم به شهید احمدشاه مسعود وی را هیچگاه ازخبط های سیاسی ونظامی که در طول دوران جهاد وبعداز جهادخصوصا درشهرکابل درتعاملات سیاسی اش بااحزاب مختلف جهادی از وی سرزده است مبرا نمی دانم وهیچگاه العیاذ بالله ادعایی مبنی بر الوهیت ویا معصومیت آن بزرگمرد نکرده ام ونمی کنم اما این را می نویسم که مخالفان وی از سلطنت طلبان کهنه کار استعمارزده گرفته تا ناسیونالستان دو آتشهء پشتونی وازخلقی های بروت کشال افراطی گرفته تا اسلام گرایان گلبدینی ازمائوویستان افراطی گرفته تا طالبان دگم اندیش قبیلوی همه وهمه یک هدف مشخص را دنبال را میکنند وآن: جعل نمودن تاریخ به نفع یک اقلیت مفت خور حاکم که سالهای سال برملت ومردم اینکشورقهرمان تراشیده اند ومی تراشند هنوزنیز با پرروئی تمام این داد و وایلا را سرداده اند که درپهلوی قهرمانان واقعی جهاد افغانستان چرا تصاویری از دیکتاتوران جبار ونسل کشان قومی وقسم خوران حرفوی وتعهد شکنان قرآنخور مهمان کش، نظیر وزیرمحمد اکبر ونادرغدار ومحمد گل خان مهمند وسردار داوود چرسی وجود دارد ویاهم ندارد. اگرباشد این گاو های پیروبرتری طلب موجودیت آن تصاویر را درکنار دیگران کسر شأن دانسته وآن را محکوم می نمایند واگرنباشد هم سوال میشود که چرا نیست. چنانچه چندشب قبل خانمی که خودرا........ محمد زائی؟ ازکشورفرانسه معرفی کرد درتلویزیون مسکین آزار با بزرگنمائی حوادث اسفبار جنگ های مجاهدین درسالهای نود بالاخره نیات باطنی خویش را با بیشترمی تمام چنین ظاهرساخت:

"چرا به عوض عکسای مسود (عکسهای مسعود)عکسای امیردوست محمد خان نیست که هفت باربه هندوستان لشکرکشید چرا از وزیراکبرخان نیست که مکناتنه (مکناتن را )کشت چرااز داوود خان نیس (نیست) مه (من) نمی فامم (نمی دانم) که ای مردما(این مردمان) چرا گپه (گپ را) نمی فامن ( نمی فهمند) چرا ایقه خو برده(اینقدرخواب برده) شدن (شدند) چرا یک کس نمیخزه 0نمی خیزد) که بگویه (بگوید) که او بیشرفا (بی شرف ها) قارمان (قهرمان) واقعی کیس (کیست)"

. خوب ! این است افکار پوسیده خانم محمدزائی که درکشورفرانسه مقیم است اما تا هنوز خبرندارد که در عصر ساینس وتکنا لوژی دیگر تاریخ های جعلی به زباله دان سپرده شده وقهرمان های کاذب وخیالی ایل وخیل قبیله ، جای شانرا به قهرمانان واقعی داده اند. اگرازین خانم محترمه سوال شود که کشتن مکناتن توسط وزیر اکبرخان که مکناتن را برای مذاکره دعوت کرده بود به روی کدام معیارهای انسانی وحقوقی وشرعی قهرمانی پنداشته میشود ویا اینکه تسلیم شدن خقت بار امیردوست محمد به نماینده انگلیس ودعوت مجاهدان آن زمان برای تسلیمی به انگلیس با کدام معیارهای شجاعت وقهرمانی برابر است شاید ازین هم بدتر اعصابش خراب شود و پرسشگر را دشنام ناموسی بدهد زیرا صبر وحوصله این مفت خوران دهره دونی که حالا با افتخار لقب محمد زائی را عقب نام خویش یدک می کشند به همه گان معلوم شده است. تربیه فامیلی این نازدانه گان درباری( که پدران شان ازبودجه ملت مقت ورایگان معاش مستمری اخذ کرده اند واکنون آن پولها در رگ وخون این نسل جاریی است) ومیزان تحمل شان را زمانی میتوان درک کرد که احساساتی شده ومنافع خانواده گی خویش را درخطرببینند. ولی تا آن هنگام با مشاطه گری وچرب زبانی خوب می توانند در دل مخاطبان جای گیرند.

من شخصا طرفدار این هستم که باید تصاویر سلاطین جبار وفیودالان قرون وسطائی که توسط مورخان درباری به ما معرفی شده اند باید به زباله دان تاریخ سپرده شوند نه اینکه درکنار فوتوهای فرزندان واقعی وطن که جانهای شیرین شان را درراه خدا وآزادی وطن قربان کردند قرار گیرند.

قهرمانان گمنام

درچرند نامهء محترم عارف عباسی که دریکی ازپورتال های بدنام قبییله به نشررسیده ومرداریهای که از دهن کثیفش درتلویزیون شخصی اش به بیرون جهید تاکید بیشتر برقهرمانان گمنام صورت گرفته است.

درین هیچ جای شک وجود ندارد که درتمام حوادث تاریخی قهرمانان گمنام وجود دارد درتمام جوامع بشری قهرمانان گمنام وجود دارد روی همین علت است که درهرکشوری یک مناره ویا یک آبده بنام سپاهی گمنام وجود دارد که درحقیقت ادای دین دربرابر رشادت ها وسرسپرده گی آن قهرمانانی است که از چشم مورخان وتذکره نویسان دور مانده اند اما چنین مسأله هیچ گاه بمعنای نفی مجاهدت های رهبران وقهرمان معلوم الحال نیست به عباره واضحتر تجلیل از احمد شاه مسعود درحقیقت تجلیل ازهمان مجاهدان پنجشیری وپروانی وکاپیسائی وجلال آبادی، قندهاری تخاری وبدخشانی است که به امر وفرمان رهبرشان به سنگرها شتافتند وجانهای شانرا قربان کردند تجلیل ازاحمد شاه مسعود تجلیل ازمادران است که چه در دوران جهاد وچه در دوران اشغال طالبی جگرگوشه های شانرا به امر او به سنگرهای گرم داغ ومبارزه فرستادند درین چه تناقضی وجود دارد؟

آقای عباسی وعباسی های دیگر حتی مشاهده فلم های مستند دوران جهاد را که توسط خبرنگاران خارجی گرفته شده آنرا یک توطئه خوانده وآنرا غیر قابل اعتبار میداند. به فلمبردار وژورنالیست ومسعود شهید توهین روا میدارند که گویا او خودرا (رامبو) ساخته است.

اعارف عباسی که اکنون لباس ژورنالیزم به تن کرده وخودرا بحیث گرداننده برنامه های تلویزیونی جازده است حتی به هم مسلکان خویش می تازد وآن خارجی های که بخاطر ادای دین وجدانی شان به دورترین نقاط افغانستان درآن شرایط سخت ودشوار خودرا رسانیده اند واز بمباردمانهای وحشیانه روسها فلم گرفته اند توهین میکند که گویا آنها دربرابر پول وزمرد این کاررا کرده اند.

درین مورد مشخص دیگر هیچ حرفی ندارم جز اینکه بگویم آقای عباسی خیلی واضح و روشن محمد زائی بودن خویش را به نمایش گذاشته است زیرا کسی که به قول مرحوم غبار زنده گی پدر وپدر کلانهایش درهند بریطانوی در جیره خوری استعمار گذشته باشد او همه چیزرا ازعینک شکم می بیند زیرا گرسنگی ، فقر و ذلت هنوز در تار وپود آقای عباسی بحیث فرزند خلف الصدق پدران درجریان بوده وهر فدا کاری وقربانی را برچسپ مادی میزند

آیا کشورفرانسه آنقدر غریب ودرمانده بود که اتباعش خودرا به هلاکت بیندازند وبا قبول آن همه زحمت وتکلیف ومشقت خودرا به کوهپایه های هندوکش برسانند لعنت به این وجدان که خدا برایت داده است اگرازقلمبرداران فرانسوی بگذریم که مسعود شهید خود به زبان آنها بلدیت داشت یک ژورنالیست جاپانی بنام (اندی) که درمنطقه بنام کانتی وا در نورستان توسط افراد گلبدین به بیرحمانه ترین وناجوانمردانه ترین شکل به قتل رسید آنهم ازبهر پول بود؟ قتل که مو را بربدن راست میسازد و دل انسان را از انسانیت سرد میسازد. زیرا افراد گلبدین شبانه درحالیکه (اندی) به خواب فرو رفته بود سنگی را ازجا بلند کرده وبه سر (اندی) پرتاب کردند که مغزهای سرش مانند شیشه پاشان پاشان شد اما آقای عباسی همه را از اینکه آنها به جبهات خیالی گلبدین نرفته اند آنهارا رشوت خور ومعامله گر میخواند. زهی زین قضاوت آزاد وبیطرفانه بیغرضانه!!!!!!؟

اگر ازخود آقای عباسی سوال شود که خودت به حیث یک ژورنالیست وطن خواه که خون غیرت افغانی !!!!!!؟ دررگهای وجودت درجریان است ودر آن شرایط دشوار ، درد ملت ومردمت درسینه ات خانه کرده بود خاک و طنت مورد اشغال قوای روس قرار گرفته بود چندبار خودرا حداقل تا پشاور رسانیده ای وازحال مردم آواره ویتیمان که در وصف مسعود شهید ترانه های دسته جمعی می سرودند احوال گرفته ای؟

بدون شک که آقای عباسی جوابی ندارد جز اینکه بگوید وی نیمه های شب با اشکهای ریزان ازخداوند میخواست که مجاهدین را خداوند نصرت بدهد اما من میگویم که این کاررا حتی پیره زنان این وطن کرده اند چه برسد به مردان.

پنهان شدن در زیرکفن قهرمانهای گمنام

قهرمانهای گمنام یک فایده بزرگی که برای اشخاص بی خاصیتی نظیرعارف عباسی کرده اند این است که حالا که شیر مرده است این روپاه ها نیز خودرا درکشتن شیر سهیم میدانند آنها با پیشکش کردن نام قهرمانهای گمنام خوب میتوانند امیال خبیث باطنی شان را زیر کفنهای بخون غنوده آنها پنهان کنند ورنه کدام منطق انسانی این را حکم میکند که قهرمانان گمنام جهاد ازقهرمان معلوم الحال جدا باشند امیال باطنی این سردمداران جهل وجهالت که درمکتب هتلر وماسولینی تربیه شده اند چه ها اند؟

این امیال را محترم مولوی محمد اعظم سیستانی آخوند درمقاله های توهین آمیزش علیه مسعود شهید بصورت واضح بیان داشته است که :

درترمینولوژی!!!!!؟ دینی به عقیده آنجناب که تادیروز با کارمل ونجیب به صدها کیلو شراب را نوش جان کرده شهید به کسی میگویند که دربرابر کفر شهید شود نه آنی که توسط تروریست عرب کشته شود. زیرا ازنظر سیستانی آن دو نفر عرب مومن تر ازمسعود بودند واهداف انسانی تر و والا تری را درذهن وقلب خویش می پرورانیدند این لب لباب اهداف ومرام است که اقای سیستانی درچرندنامه هایش به خورد خواننده داده است.

مسعود که بخاطر حفظ شرف و آبرو عزت وآزادی دربرابر مسلمان متجاوز کشته شده است ازنظر سیستانی به جهنم رفته است . آقای سیستانی بهتراز اقای عباسی نیات خبیثانه اش را با وجودیکه ازکارمندان عالی رتبه نظام خلق وپرچم تا سطح معاون ریاست شورای انقلابی بوده است تنها داوود خان را مستحق این قهرمانی میداند که خودرا زنده به خلقی های کودتائی تسلیم نکرد. پس حالا سوال این است چه شد که آقای سیستانی اینقدر دیر این موضوع را فهمید مگر در دوران معاونیت شورای انقلابی این حقیقت را سیستانی نمیدانست که سردار داوود همراه با اهل وعیالش بصورت دسته جمعی بدون محاکمه قتل عام شده اند؟ واضح است که خوب می فهمید سخن اینجاست که حالا قهرمان دیگری درعرصه مناسبات ملی وبین المللی ظهورکرده است که حتی فاشیست ترین دشمانش چون عبدالباری جهانی نیز برپرهیبت بودن عکس اش تاکید دارد همان فاشیست که اورا دراشعارش زمرد فروش و غلام میگوید اما با آنهم به شیر بودنش اعتراف دارد وازعکسهایش لرزه براندامش مستولی میگردد. اما این شیربنا به اشعار جهانی ازجنس غلامان وبرده گان تاریخ است وخون بازکزیها که درحقیقت سرداران بلامنازع این خاک اند در وجودش جاری نبود او احمد شاه مسعود تاجک تباراست که هیچ نسبت خونی وتباری با عباسی وسیستانی ندارد اینجاست که باید احساسات هردو بجوش آمده ومانند سگهای که هارمیشوند بهرطرف دهن می اندازند. اما این قلم به آقای عباسی وهم محترم مولوی محمد اعظم سیستانی صاحب اطمئنان میدهم که سال آینده مراسم تجلیل ازرشادت ها وقهرمانیهای احمدشاه مسعود ازینهم مجلل تر وشکوهمند تربرگزار میشود وهمین خلقی فاشیست مثل عبدالباری جهانی شعرش به زبان پشتو در وصف این شیر به سراییدن میگیرد. زیرا پی بردن به بزرگی وعظمت یک دشمن انسان عاقل را ولوهرقدر الدالخصام (ستیزه جو) هم باشد وا دار به اعتراف میسازد درصورت که وجدان موجود باشد

قهرمان ملی ویا غیرملی!

عارف عباسی درچرندنامه اش به بزرگذار کننده گان محفل یاد وبود ازاحمد شاه مسعود هشدار میدهد که دیگر لفظ (ملی) را استفاده نکنند زیرا قهرمانان ملی دریک نظرسنجی عمومی مردم میتواند مستحق این لقب شوند.

من از آقای عباسی می پرسم که دربخشیدن القاب قهرمانی به جنگ سالاران ودزدان وقطاع الطریقان نظیر نادر غدار و مارشال شاولی خان کابل گیرک که سرزمین کوهدامن زمین را جمع صفحات شمال کشور مانند طالبان به یغما بردند چه کسی ریفرندم را به راه انداخت؟ ازچه کسی پرسیده شد که آیا شما راضی هستید که به نادرخان لقب محصل استقلال داده شود ویانه؟ ازچه کسی پرسیده شد که آیا مارشال شاولی را فاتح کابل بنامیم یانه؟ واضح است که آقای عباسی درین موارد مشخص جوابی ندارد جز اینکه به طامات رو آورد.

-* یکی ازعقل می لافد دیگرطامات می باف

 • بیاا کین داوری هارا به پیش داور اندازیم

اما نصیحت من به آقای عباسی این است که هیچ کس حق ندارد که کلمات قوم، ملت، امت، مردم، تبار را به میل خودش انحصار کند. من میتوانم که بگویم که تاجک ها یک ملت اند یا مسلمانها درمیان سایرامت ها یک امت اند پشتونها یک ملت اند هرکسی را باهرکی مشترکات تباری ویا خونی ویا زبانی ویا فرهنگی موجود باشد یا بنام قوم یا ملت ویاهم امت میتوان یاد کرد واین مفاهیم چه در زبان عربی ویا فارسی ویاهم انگلیسی معنای سیال دارند وهرزمان قابل تغیراند مثلا درطاق ظفرپغمان درسنگ، حکاکی شده است که امیرامان الله خان شاه قوم پرست بوده درحالیکه دراصطلاحات امروزی کاربرد قوم پرست معنای خیلی بد وفاشیستی را افاده میکند در اروپا که مردم طعم تلخ جنگ دوم جهانی را چشیده اند مردم به احزاب ملی گرا مانند احزاب وهابی و القاعده نگاه میکنند که مبادا بعداز بقدرت رسیدن گل دیگری را به آب بدهند درآن کشورها نفرت وترس عجیب از ناسیونالیزم بچشم میخورد احزاب ناسیونالیست وملی گرا معادل احزاب فاشیستی درانظار جلوه کرده و غیر اروپائیان تازه وارد که ازمزایایی پاسپورت واعانه وخدمات اجتماعی بهره مند گردیده اند ازسایهء ناسیونالست ها می ترسند که مبادا قانون اخراج دسته جمعی پناه گزینان را با وجود داشتن تابعیت ازطریق پارلمان ها به تصویب برسانند ولی درکشورهای عقب افتاده که هنوز درحصار ایل وخیل گیرمانده ایم کلمه ء ملی گرا مانند قوم گرای دیروز جاذبهء خاصی برای برخی افراد دارد. دارد توگوئی که هرکی ملی گرا بود فرشتهء نجات است وهرکی اسلام گرا بود القاعده وتروریست. دیروز هرکی کمونست وخلقی وبروت کشال بود مترقی بود وهرکی نمازخوان بود جاهل وکودن اما امروز هرکی لیبرال وسکولار غربی ونکتائی پوش است مترقی است وهرکی عمامه بسر ولنگی دار است عقب مانده اینها همه وهمه تغیرات وتحولات زنده گی است که با گذشت زمان درهرجامعه ای رخ میدهد وهیچکس جلو آنرا گرفته نمی تواند.

اگر آقای عباسی به احمدشاه مسعود به حیث قهرمان ملی نگاه نمیکند انتخاب خودش است اما دیگران را ازین انتخاب منع کردن کارآن انسانهای بی خرد ولایعقل است که با سیرزمان درجنگ وستیزاند ومیخواهند تا جهان است همان سردار هاشم خان ویحیی خان ونوکران دربار رنحیت سنگهئ سردار پنجاب بحیث سمبولهای ملت و ملی گرائی وقهرمانی پذیرفته شوند ولاغیرکه چنین چیزی خواب است وخیال است و محال است وجنون.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کسانیکه مستقیما در جهاد افغانستان سهم نکرفته اند حق صحبت کردن بالای مجاهیدین واقعی را ندارند

  • بادرود

   البته در این قرن 21 نمیدانم کشور های که در نخ عریستان تازی سوسمار خور بیابانی آویزان هستند . همهد عقب مانده بدبخت جاهل مفت بی خصلت ناسپاس کودن بی تربیه احمق و و کثیف هستند .

   که یکی ازین جمله این عارف عباسی و عمر خطاب ، ستار بی سیرت و بقیه این اوباشان می باشد . که در خارج نشسته و میخواهند اوضاع مملکت را خراب کنند. و در مقابل پیشرفت افغانستان کینه تاریخی دارند .

   اما حرف اینجاست که چرا عدة گوسپند وار بدنبال آنها میدوند.

   مشکل افغانستا ن اسلام است تا ما اسلام را نابود نکنیم مشکل حل نمیشود.

   برای حل آن باید به این تلویزیون 24 که تنبان کش اسلام جهل و بیخردی است گوش کنید تا بیدار شوید .

   اسلام دروغ است اسلام حقیقت ندارد و ویرویس اسلام بدتر از سرطان است . و تمام مسلمان ها به این ویروس مصاب و درگنداب ها می چرند.

   http://www.jahantv.com/e2.htm

   لعنت بر اسلام و محمد و پیروانش زنده باد افغانستان و خردمندانش

  • دوست ارجمند جاوید جان درود و احترام تقدیم شما و کابل پرسیان ارجمند .

   دوست عزیز ! ابراز دیدگاه های شخصی بشکل پیام در ارتباط به نوشتار اساسی وعدم پذیرش محتوای کلی و یا جزیی آن مربوط به مقدار برداشت شخص خواننده از مطلب مطروحه است که بآن موافقت دارد یا خیر ، و ابراز نفرت داشتن در مجموع از یک جریان چه سیاسی باشد و چه مذهبی حق مسلم هر انسان است . آیا شما با اسلام مشکل دارید یا با مسلمانان ؟ اگر شما به دینی معتقد نیستید ، حق شماست و دیگران باید بدان احترام داشته باشند وشما هم باید به اعتقادات یک ملیارد مسلمان احترام قایل باشید ، گرچی از نظر شما مردود و بی ارزش هم اگر باشد . اگر با روش وطرز برخورد اسلام ومسلمانان مشکل دارید مانند دوست ارجمند و دانشمند ما آقای روشنضمیربا دلایل منطقی و عاری از توهین و تحقیر نمودنها دیدگاه های خویشرا بمیان کشید ، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد . به نظر این دین حقیر مذهب فقیر مشکل در دین و حضرت محمد و و و نیست ، بلکه مشکل ما با توبه فرمایان دینی است نه با توبه کننده گان کوخ نشین . اگر خواسته باشیم میتوانیم با همین دین و مذهب زنده گی دیگر وبهتری راسر و سامان بخشیم و پهلوی همدیگر جهان دیگری را بسازیم .

   اسلام هم مانند دیگر ادیان پیروانی دارد و بعضی ایشان آنقدر افراطی اند که کوچکترین توهین و تجاوزی به حریم دین و مذهب خویشرا قبول نداشته به قیمت جان وخون خود دفع میکنند ، بدون آنکه فکری بکنند . یک ملیارد انسان روی زمین مسلمان اند و پیرو همان دین و شریعتی که حضرت محمد آنرا بنیان گذاشته و 1400 سال است که دارد بر روح و روان مسلمانها حکومت میکند . شایسته شما نیست که اعتقادت دیگران را لعنت بفرستید وفکر نمائید که شما حق میگوئید . اینگونه برخورد عجولانه منطقی و سالم نیست با اینگونه نفرین و لعنت فرستادنها ، شما از مقدار خردمندی خویش میکاهید . فقط نظر شخصی ام بود ، امیدوارم آزرده نشده باشید .

 • شتر درخواب بيند بنبه دانه
  كهى فش فش خورد كه دانه دانه
  اين خواب را اين فاشيستان قبيله از دونيم قرن ميبيند وبه ان عادت كرده اند.انها بيوسته خارجى ها را بهحيث بادار خويش به اين كشور اورده اند.وجوانان قهرمان ومجاهدان واقعى اين خاك نكزاشته اند كه اجنبى شرف و عزت اين ملك را بامال كند,انها را زده از خاك كشيدند وزبون خود ساختند.اين فاشيستان قبيله در برابر قهرمانان اقوام غير بشتون حساسيت دارند و تو سط تلويزيونهاى افغانملتى كه در انها انديشه افغان ملتى ترويج ميكردد,مورد تاخت و تاز قرار ميدهند وبه انها دروغها و جعليات ميبافند.انها با بى شرمى تمام بر عليه ان ابر مرد بزرك تاريج ان مسعود عزيز هم كلماتى را نشخوار ميكنند. و از افراد مزدور و خون ريز بشتون قهرمان تراش ميكنند اين در حالست كه ان نمرود ها خاك فروش وطن فروش زن فروش بوده اند.اين كرداننده كان افغانملتى يك عده افراد جوب خطى دارند كه ساختكى زنك ميزنند و به اقوام برادر و رهبران انها توحين و تحقير روا ميدارند.حالا ماهيت بزدلان به همه بر ملا و نقاب كه من انطور نيستم از روى شان اوفتاده است.باز هم مكس دل خود را بد ميكند.اين خاينين معلوم الحال دربين اقوام تفرقه مياندازندنفرت ودلبدى را دامن ميزنند.باز هم افرين به اين اقوام با فرهنك عالى كه هنوز عقده ندارند.تنها در بيش جشم ما و شما بر عليه برادران هزاره جه نكزشت اين همه بار بار قتل عام ها تجاوزات مليشه هاى افغانملتى بنام كوجى به خانه و كاشانه مردم غريب و بيجاره قتل و كشتا ريكه ازان باز خواست نميشود.سازمانهاى به ا سطيلا حقوق بشر و مقامهاى عدلى اب در دهن كرفته اند,كه انجا بشر نبوده است.

 • با درود به مزاری ارجمند!

  به تحقیق من در زمینه مرض ساری و ویروس نابود کننده اسلام این نتیجه را ګرفتم که ږ اسلام یک ویروس است که توسط والدین به اطفال انتقال می یابد و والدین مثاب به این ویروس که مانند ایدز عمل می کند ږ به تمام حقوق طفل شروع به تجاوز می کنندو با صدای مضحک در ګوشش آذان می دهد و این آذان عربی که هیچ ربط به این طفل ندارد مغز او را بلوک می کند که با سنت شدن ضربه دیګر بر بدن او وارد می کنند و این طفل ناقص می شود ږ

  دلیل ندارد که یک عرب احمق تازی کثیف بدبوی بیابانی شیر شتر خوار این کار را بکند که آنرا هم ازدین یهودی دزدیده و نقل کرده اند

  اسلام یک دین سیاسی است که منافع آنرا شیخان عرب و کشت و کشتار آن بر سرما می ماندږ

  چرا کشور های مسلمان همه بی سواد و بیخرد هستند؟؟؟؟

  برای اینکه تمام وقت شان را بهدر می دهند و دودست در هوا ورو بر آسمان از الله ګک کمک میخواهند و مغز خودشان جز دزدی دروغ رزالت و نوکری چیزی دیګر ندارد

  در افغانستان دولت اسلامی با تالب اسلامی احمق نو کر نوکران آمریګا و انګلیس یعنی عربستان سعودی ملخ خور و شیطان صفت می جنګد

  یعنی واضع بګویم که بدانی سر اسلام با کونش به جنګ است \س این چه دینی است که تما کارش ویرانی کشتار چورو نوکری بیګانګان است ږ
  وقتی عربستان با خانه الله احمق نوکر عربستان باشد اینها دیګر چه اندږ

  اسلام یک دین سیاسی است که توست سلمان فاسی اصفهانی احمق نوشته شده و محمد حرامزاده کثیف بی همه چیز و زنباره از آن استفاده کرده تا تازیان سوسمار خور را از مرګ و مردن و سوسمار خوری نجات بدهد اما افسوس بر ما ها که درک این موضوعات را نداریم ږ

  این تلویزیونها میتواند تنبان اسلام کثیف را بکشد ۲۴ ساعت

  http://www.jahantv.com/e2.htm

  http://www.jahantv.com/bidartv.htm

  نابودی اسلام کثیف برابر به رهایی بشریت یک ملیاردی است ازین ویروس نابود کننده و کشنده

  • سلام برای همه
   جاويد
   حضرت محمد(ص)وقتی که دعوت به سوی اسلام را شروع کرد يک نفربود تمام کافران ميخواستند که وی ودین پاکش را از بين ببرنند نتوانستند واین ارمان را به گور با خود بردند حالا شما و بادارانت نیز این ارمان را انشآالله(ج) به گور خواهد برد.حق همیشه بر باطل پیروز است.شما از اینکه جفنیات بنویسید ادب واخلاق خودرا خوب کن .بی حیایی بی ادبی بداخلاقی پست ترین عمل است که اینرا تنها شما کافران خوش داریدوعمل شماست موفق باشید

  • دوست ارجمند ! ویروس بیماری های ساری در هر کنج و کنار پهنۀ هستی به وفرت یافت میشود که به اشکال گونه گونه در جسم و روان انسانها رسوب میکنند و باعث بیماری های رنگارنگ میگردند . اگر ما تمام این نارسایی ها و بیماری های ویروس ساری را به دامان دین فقط اسلام بیاندازیم کمی در عدالت خویش عادل نیستیم . مردمان تمام سرزمین ها از افریقا ، امریکا و آسیا گرفته تا حتی اروپای متمدن با این امراض ساری مصاب اند ، منتها نوع بیماری فرق میکند . آیا سرخپوستان امریکایی ، سیاه پوستان کانگویی و ایتوپی ، هندوهای فقیر هندوستان ، بودایی های تایلندی و غیره و غیره که مسلمان نیستند ولی از مسلمانان خوبتر و بهتر زنده گی و حال و احوال دارند ؟

   در وطن ما گناه بزرگ از دین صدوران و دین پرستان افراطی بی آزرم است که دین را وسیلۀ رسیدن به قدرت سیاسی ، خواهشات شهوانی و رزیلانۀ خود نموده اند ،نه از ماهیت اصلی دین . آیا مأمون الرشید ، ابومسلم خراسانی ، طاهر فوشنجی ، اسماعیل سامانی ، سلطان جلال الدین ، بابریان و و مسلمان نبودند که بهترین نهضت های سیاسی جهانی راپایه گذاری نمودند ؟ دقیقی ، فردوسی ، مولانا ، سعدی ، خیام ،این سینا و و فیلسوفانی اند که آثار شان بهترین مکتبیست به خاطرپایه گذاری یک جامعه مرفع اگر ما خرد داشته باشیم . پس مشکل اساسی دین نیست ، دین فقط یک پدیدۀ معنوی ، بنمظور ارتقا و ارضای خواهشات معنوی و درونی انسانها ظهور نموده نه بخاطر قانونمندی روند زنده گی مدنی بشریت . وقتی دین و مذهب رسوا میشوند که در بند تنبان انسانها دست اندازی نموده ، دیدن تلویزین را حرام دانسته و پوشیدن چپلک یا سرپایی را به زنان بیچاره جرم لایق سزا بدانند .

   آیا از نظر شما نکاح رسمی دو همجنس در جامعه متدن غرب که مسلمان نیستند مردود نیست ؟ آیا بی حجابی و بیحیایی زنان غربی و غیر مسلمان تمدن است ؟ آیا بهره کشی از نیروی جسمی انسانان بدون ثروت در غرب را که دولت ها سیکولار دارند و از بوی اسلام بد میبرند به پسند شماست ؟ بسیار مثال است که بدین پیام کوچک نمی گنجد .

   تاهنوز بشریت ، چی اسلامی و چی غیر اسلامی نتوانسته بهشت موعود را به زمینییان تقدیم نماید ! اگر کودک نوزاد را صد بار درگوشش آذان دهیم و هزاران بار غسل تمحیدش دهیم باز هم رشد جسمی و مفکورۀ آن مربوط میشود به سطح دانش والدین و اجتماعی که در آن رشد میکند . روسها با انقلاب کمونیستی و کارگری در مدت اضافه از هفتاد سال نتوانستند ( با وجود نبود وکمرنگ بودن رول مذهب و کلیسا )، جامعۀ مرفع و خارج از موهومات مذهبی را به باشنده گان خویش تقدیم نمایند و این هم یک تجربۀ ناکامیست که بشریت به آزمایش گرفت .

   بیائید با افراطیون مذهبی ، با تازیان توبه فرمای خلیجی زنباره ، با استخاره کننده گان بیحیا ، با اخند های که شهوت رانی بالای طفل گهواریی را مجاز دانسته و وطی دبر زن شرعی را روا میدانند ، با آنانیکه بخاطر رسیدن به قدرت سیاسی با نعرۀ الله و اکبر سر انسانها میبرند ، با ملا ها ونیمچه ملا های بی دانش سجاده پوش ، با مجاهدین فی سبیل الپول و الثروت و الدارایی والحکومت مبارزۀ خستگی ناپذیر وبی امان داشته باشیم نه با دین و نه با خدا !! باید با عزم راسخ سد استواری شویم علیه خواهشات شهوانی و شیطانی قرآن ودین فروشان جهادگر ، دین داران بی دین و الله پرستان شیطان صفت .

   باز هم تأکید میکنم جاوید جان که این نظریات شخصی این دین حقیر مذهب فقیر است . بهدیدگاه و طرز تفکر شما احترام دارم ! یاهو

 • من زیاد سواد سیاسی ندارم ولی این قدر میفهمم که شخصی وقتی مانند جاوید خان به چنین فحاشی به مقابل میراثی پدران خود میاستد , باید معصومیت دانش قدیم ها را که گذشتگان برای او گذاشته اند باقی به مغالطه گرفته باشد . ولی قبل از اینکه جاوید خان مکتب را به پاین رسانیده اند متوجه بعضی اصول و سیستم نامریی که زنده گی او را به پیش میبرند , شده بودند . القصه با خواندن بعضی از نوشته های ( اولاد های ناراض اسلام ) ایشان به فیشن بدعت پرستی گرویدند و فراموش نمودن که هر انچه را که میفهمند و یا انرا نا خجسته میپندارند حد اقل دعوای دانشمندانه بر ان نمایند . برای بد بودن چند تا ملاه ایرانی و یا افغانی ضرور نیست که ادم کاینات را منفی بپندارد . انجنیرینگ زنده گی در روی زمین کار " من فقط به گفتن کلمه مشکل " است اکتفا میکنم . . بهر حال بر خلاف بعضی گفته های قرآن بعضی مسایل هنوز جریان دارد بین انسانها و مثالاء زبانی که " خالق " از ان برای افهام و تفهیم مرام ها و پیغام های خود استفاده میکند برای شما انسانها باید بدانید . عرضم به حضور شما که ( وحی ) هنوز برای انسانها میاید و این شما انسانها هستید که باید انرا ( دی کود ) کنید . . برای یک ( مومن ) تمام چیز . . منظور از برف و باران و هوا و طوفان و گل و بلبل و سبزه و سیلاب و زمین لرزه و اشکال سنگ ها و و رموز حرف زدن خالق با مخلوق انها میباشد و این انسانها هستند که با خلق نمودن معرفت و تواناییء دانشن به ان همه پیغام ها پی ببرند . بعضی ها متعقد اند که در چندین صد قرن قبل انسانها از ترس , خدا و یا خدا های موهومی درست نمودن و شروع به پرستش انها نمودند . . از ان همه مسایل بگذریم وقتی میمیرید عزاریل بدن شما را به زمین میاندازد و روح شما را با خود میبرد , بعضی از شما ها شاید تجربه مردن تقلبی و یا مردن چند لحظهء را داشته باشند و با چشم خود وقتی روح شما از نیم را برگشته است بدن و یا لاش خود را بی حس و حرکت بروی زمین دیده اید و ناگهان بعد از چند لحظهء خود را زنده حس نموده به پا ایستاده اید و ناگهان متوجه شده اید که چند لحظه قبل شما در تونل گرد بادی به سرعت نور به سمت نامعلومی روان دوان بودید . . از این هم میگذریم .. امروز در خط اول جنگ در مقابل یکی از قوانین خدایی تمام دکتوران دنیا لین بسته اند تا ان قانون را حد اقل کمی تغیر بدهند . . قانون ( مرگ ) است و بشر از دیر زمانی است که میخواهد که برای همیشه زنده بماند , من هزاران بار با ( اولاد های ناراضی اسلام ) همعقیده شده ام که شاید خالق در ساختن بدن انسان مرتکب چندین اشتباه شده است و مرگ انسان نتیجه یکی از ان اشتباهات است . ولی اتفاقاء متوجه خواهید شد که مرگ یگانه راهی رسیدن به خالق است . میگزریم از مرگ . . نظری به نرم افزاری به نام ( عشق ) بیاندازید , خلق نمودن همچو نرم افزاری که مطابق احساسات نفیسه انسان چنین با نزاکت باشد خدایی شما را ثابت خواهد ساخت . بعضی برین عقیده اند که عشق ظغیان انرژی است . چند نفر شما به این عقیده یقین دارید ؟؟؟ .

  • سلام برای همه
   جاويد
   حضرت محمد(ص)ميفرمايدحيا اخلاق خوب ادب در ايمان است .سبحان الله(ج) چقدر دقيق فرموده. شما چون ايمان نداريد بيحد بد اخلاق استيد اين است تربیه و اخلاق کافران يک انسان که ادب واخلاق نداشته باشد چيگونه ميشود که با آنها جربحث کرد.
   الله(ج)ميفرمايد باجاهلان که روبرو شديد جربحث نکنيد برايشان بگويد سلام وبرويد از من برشماها سلام.موفق باشيد

 • بادرود به همه اگر افغان هستند مسلمان نیستند و اگر مسلمان هستند نوکر اعراب سوسمارخور و افغان نیستند.

  افغانها و ایرانیان تصمیم گرفته اند که بزودی تنبان اسلام پست و درنده و وحشی را بکشند.

  بیشرف اعر اب تازی تانک و توپ از آمریکا میخرد و تالبان را برای سربری به افغانستان میفرستد.

  لعنت بر اسلام کثیف و محمد بچه باز و علی سگ کش.
  http://www.jahantv.com/e2.htm

  • محترم جاويد اكر به عقل هستى ويا عقده دارى به اصل مطلب بيا .دين مقدس اسلام را از سياست و سياست عربستان سعودى بهحيث يك دولت تميز و تفريق كن.عربستان سعودى دولت است او دين نيست او كشور منافع دارد به خاطر لوله كاز طالبان ساخت و ميخواست مليارها دالر عايد بدست بياورد او در فكر كشتن مسلمانان نيست كه در افغانستان به لك نفر قران بدست جان دادند . ان كشور خواست ما را به طريق ديكر بنام شيعه وسنى تباه وبر باد كند ولى مردم ما هوشيار بو د به اسطيلا نجسبيد.اكر به دين ديكرى عقيده دارى بس ماكه به حيث مسلمان به تو كارى نداريم تو جرا با ما توهين ميكنى. شايد مشكل عقلى و عصبى داشته باشى. بس ما تك صحيح خدا تورا شفا بدهد.بينا

 • جاوید جان راست میگن . . در روز تولدش , مسلمانان نافش را بریدند هنوز قدش نخیسته بود که چولش را بریدند . . تا دو تا سلفه نمود مادر کلان محترم شان به کون جاوید جان نرکه چور پر نمودند , تا جوان شدند میخواستند به اعضای خانواده خود تاخت و تاز شهوانی کنند که قوانین اسلامی و دنیوی را برایش خواندن . . تا ازدواج نمودند به تار و طناب خانواده و قیودات افغای و اسلامی بستنش . خلاصه یک ادم تنها و این همه قیودات واقعاء خسته کن است .. حالا ایشان در کشور های غربی جایی که زن یک شوهر قانونی دارد و بعد از ان یک دوست پسر همیشه گی ( همیشه گی منظور حد اقل برای سه تا چهار ما تا خسته نشده اند از هم دیگر ) دارند . . و اگر در راه و رو از جوانی خوشش امد . نه گفتن در قوانین تمدن غربی مباح است . حالا سگ را در نظر بگیرید . امروز تولد میشود بعد از چندی روی مادر خود سوار میشود . . اگر منظور از این ازادی است , به جای جنگ با خدا میتوانید از حکومت های وقت خود تقاضای باز نمودن ( مثلاء در ایران " شهر نو ) را نماید در حالیکه امروز زن در ایران مانند اله شهوت رانی استفاده میشود . . یعنی دیگر تحت قیودات دولت اسلامی زن هر که باشد برای ایرانی معنی ندارد . خواهر با برادر , دختر با پدر . مادر با پسر های همسایه و زن برادر با هر کی میتوانست سوارش شود شهوت رانی مینمایند . پناه بر خدا اگر زن پیری را در ایستگاه اتوبوس بچه ها دست بیاورنش . چنان انگلک بارانش کنند که نگو و نپرس . این وضع ایران را اسلام نساخته است . اخوند های مفعول قمی ساخته است . اخوند های که با شلوار های گشاد گشاد از لاله زار کهنه جراات به بالای شهر رفتن را نداشتن , اخوند های که با زور چاقوی حسن چاقو کش خیابان های جنوب تهران به مسند قدرت نشستن . بر عکس وضع در افغانستان به فحش نکشیده شده است بلکه در افغانستنان جنگ مذهبی و لسانی و نژادی در جریان است و حکومت نتوانسته است این اقوام را که از اول تا اخر بر اصول و قوانین تاریخی خود متیقن هستند , گرد هم اورند و یا هر قوم را نظر به عنعنات تاریخی ایشان اختیارات و یا خواهشات شان را پوره کند و از طرفی دولت نمیتواند حکومت فدرالی را بر کشور مستولی نماید برای اقوامی که تعداد نفرات شان زیاد تر از 1500 نفر نمیشود .. در این گیرو دار پشتون نظر به اکثریتی که دارد و برای نداشتن شعور سیاسی بهتر روز مورد و هدف همسایگان مغرز قرار گرفته و از پشتون ها برای از بین بردن افغانستان استفاده مینمایند ولی اگر این قضایای افغانستان را از نگاه پشتون ببینید , , شما انها را کاملاء حق به جانب خواهید یافت . برای جنگیدن به مقابل پشتون و یا یکی از اقوام افغانستان احتیاجی به کشیدن پای اسلام و یا خدا نیست . اقوام خود را با شعور سیاسی و دانش روز مجهز سازید و مسولیت های کشور تاریخی افغانستان را بین همه اقوام تقسیم نماید . هیچگاه بیگانه ء بر شما قدرت و حوصله تجاوز را نخواهد داشت .

  • سلام برای همه
   جاويد
   يک متل افغانها دارند که ميگويند از صد تا خونی نترس اما از يک جاويد بترس گناهت نيست آب چشمت راکافران ريختانده اند به همين خاطر شرم وحيا در چشمت نيست بداخلاق" بی غیرت است هر چی بگوی فايده ندارد لعنت الله(ج)برشما وطنفروشان بی غیرتان جاسوسان مرتدان چاپلوسان شیطانان وکافران

 • درود بر افغانانی که دربند سوسمارخواران تازی نیستند .
  http://www.jahantv.com/e2.htm

  همین حلا به این تلویزیون 24 ساعته که تنبان اسلام سوسمارخوار را می کشید ببینید.

  • مسلمان بودن افغانی بدین معنی نیست که افغانی در بند عرب باشد . این از کجا در دماغ شما امده است . اصلاء افغانی و عرب قابل مقایسه نیست . افغانی منشا تمدن های جهان است . و عربی که حکومت چهارصد ساله ساسان را به خاک مالید با شاشه شتر مرض های خود را تداوی میکرد . بلخ افغانستان ام البلاد یعنی مادر تمام شهر های دنیا نام دارد در حالیکه کعبه کشتارگاه ابرهیمی مهد تولد پیغمبر بی سواد اعراب است . مگر وقتی خالق میگفت ( اقرا ) محمد میدانست که اقرا یعنی چه ؟ تا جبراییل قانقورتک محمد را فشرد و محمد مجبورا صدای موازی به اقرا از دهان خود بیرون اورد . سواد دینی داشتن به معنای بنیاد محکم داشتن است در حالیکه فرار از خالق در اصل فرار از خود است .

  • سلام برای همه
   جاويد
   شما هميشه انتظار همين استيد که هر مرد که با شما روبرو شود تنبان خود را بالايتان بکشد
   از گشنه پرسيدن يک جمع يک چند ميشود گفت دودانه نان شما هم همين طور...

 • ببینید و ازخواب جهل بیدارشوید . تا مایه ننگ بشریت مفت خور جهان و کافران نباشید . که در بام تان 9 تنور اسلامی آدمکش و در کندو یک مثقال آرد نباشد .

  http://www.jahantv.com/e2.htm

  • سلام برای همه
   جاويد
   ديده ميشود که عمرت را در غزوين ايران گذشتانده ی شما از آن مرتد های که به مردم بنام صيغه زن نماندن وبنام خمس پول حرف ميزنی که خودت هم اولاد صيغه يی استی.شما آنهارا برابر به اسلام ميکنين آنهاييکه بالای طفل شير خور هم رحم نميکنند بين شما وآنها هيچ فرقی نيست آنها بااعمال کثيف خود نام اسلام را بد ميکنند اما شما بادهن های کثيف .شايد بگوی که دهن من کثيف نيست. از گل هميشه بوی خوش ميآيد اما از کثافات هميشه بوی بد ميآيد دهن که کثيف است هميشه ازآن توهين فاش چتيات ميبرايد.

 • بادرود به فرهیختگان افغان
  و مرگ برنوکران تازیان سوسمارخور به رهبری محمد بیشرف و علی سک کش و لعنت براین علی که نوکر زاده شیخ آصفش هم این زنای اسلامی را در افغانستان میخواهد رواج دهد.
  اگر فرزند خراب است پس باید بز پدرش لعنت گفت و پدر این همه اوباش که جهان را به کثافت کشیده اند همه و همه مسلمان تسلیم شده و تجاوز شده اعراقب بیابانی بی فرهنگ و محمدو علی کاروان زنه است .

  و اولین کاروانی زده شده توسط محمد و علی کاروان ابوسفیان بود.

  زنده باد یزید که مرد خردمندو حسین را برای تجاغوز به ارعینب دختر یهود سرش را به نوک نیزه فرستادو به جهنم محمد سوسمار خور بچه باز فرستا.

  اسلام از زمان به میان آمده هدفش این بود که قدرت و یوغ و فاسار اعراب بدو را به9 دست بگیرد و همان طور در قر ان گفته شده که الله یعنی سلمان اصفهانی نوشته من برای شما کتابی نمی فرستم مگر به زبان خود شما و این کتاب عربی که 40 از یهودیت و 30 درصد از مسیحیت و20 درصد از زرتشیت و 10 درصد قسمتی از آیه های مدنی که وقتی کمی قدرت گرفت توسط محمد وحی شد.

  محمد آدم مریضی بود و به نظر اروپائیان بنام ماشین سکس معرف است . از دختر 7 ساله تا زن 62 ساله را که درمجموع توسط نویسنده های خود عرب 46 زن گرفته .

  آیا وقتی دگر داشته که پیغمبری کند ؟/

  همه در فکر زنا و تجاوز غرق بود .این همه واقعیات است اگر تو افغان خواب آلود مانند حبیب بچه غلمان اعراب نمیداند گناه من چیست .

  اگر افغانها تاریخ شان را میدانستند به این روز سیاه نمی افتادند.

  اگر درجهان بدبخت ترین کشور فقیر ترین کشور بیسواد ترین کشور تاریک فکر ترین کشور دارای مردان متجاوز و دروغگوترین کشور و زن ستیز ترین کشور و قرضدار ترین کشور و ویرانه ترین کشور و بی قانون ترین کشور و نوکر هی بیگانه ترین کشور و بی خرد ترین کشور و جاهل ترین کشور و احمق ترین کشور و کشثیف ترین کشور . که هنوز کانالیزاسیون ندارد. و خر ها پارو های شان را برای کشت زردک و ملی می برد.

  و بویناکترین کشور افغانستان است . اما چرا ؟؟؟؟؟

  برای اینکه افغانها مانند سگ زیر سایه اعراب تازی شاش شتر خوار راه می روند.

  به قواره های این تالبان سربر ببینید ؟؟

  به قواره های این رهبران دزد و ویرانگر و جنگ سالار مجاهدار چپاولگر بینید؟

  به منطقد همین حبیب تازی زاده ببینید که مانند کرم نجاست از تازیانه طرفداری می کند.

  او میداند که تازیان به مادرانش تجاوز کرده و حبیب الله تازیچه زائیده شده و دتا دهن باز می کند کثافات تازیان را می بلعد .

  حالا قرن کمپیوتر و خردمندی است تاریخ اینبار نام تازیان را پیش از باج دادن نفت تازیان به آمریکا و انگلیس می زدید.

  افغانهای فرهیخته این تلویزیون ها در حال کشیدن تنبان اسلامی های شاکوک به رهبری محمد بچه باز و علی صیغه باز هستند.

  لعنت بر الله و محمد و موسی و عیسی و تمام این ادیان ابراهیمی کثافت که مایه ننگ بشریت اند و جز بدبختی برای بشریت ندارند.

  اگر این اللللللللله کثافات را گیر بیارم خودم در دهنش می شاشم.

  http://www.jahantv.com/e2.htm

  http://www.jahantv.com/bidartv.htm

  http://www.jahantv.com/ariamehr.htm

  و درهمین سایت بقیه را خود ببینید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس