صفحه نخست > دیدگاه > داکتر حسن شرق و فن خاطره نویسی

داکتر حسن شرق و فن خاطره نویسی

شتردزد رسواییکه شتردزد رسوای دیگرراشناخت
گوربز خان "عطاخیل "
پنج شنبه 22 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دکتورمحمدحسن شرق یکی ازچهره های مرموز در چند دهه اخیردرافغانستان محسوب می شود. ابتدائی ترین معلومات درباره اصل ونسب ایشان چنین میرساند که ایشان ریشهء یهودیت دارند وتعدادی زیادی ازنزدیکان ووابستگان خانواده اش اکنون درسرزمینهای اشغالی توسطاسرائیل درارتفاعات جولان مسکن گزین میباشند.
محمدحسن شرق درولسوالی اناردره ولایت هرات طورفرزندی بزرگ شده است ولی تاکنون پدر وپدرکلانش را هیچ هراتی ویافراهی نمی شناسد.

آنچه که غوث الدین فایق وزیرفوایدعامه درکابینه داوود درکتاب خویش بنام "رازی را که نمخواستم افشاکنم" ادعادارد صعود وترقی محمدحسن شرق درنردبان قدرت درافغانستان کاملا غیرطبیعی بوده است. غوث الدین فایق مدعی است که داکترشرق توسط سازمانهای جاسوسی جهانی برداوود خان تحمیل شده بود. او چارهء جزسازش باوی نداشت یعنی اینکه داوود خان کاملا ازروابط داکترشرق هم با کی گی بی وهم با سی آی ایه آگاه بود اما هیچ چاره نداشت جز اینکه این خاربغل را تحمل کند.

داکترشرق اکنون درایالات متحده امریکاتشریف دارند ودرآنجا دو رساله ازخاطرات زنده گی خودرا یکی بنام کرباس پوشان برهنه پا ودیگری بنام " آغاز وانجام حکومت انتقالی" به زیور چاپ آراسته اند که ازخلال جملات وعبارات ساختگی وضدونقیض هردو اثر، ماهیت اصلی جاسوس بودنشان به خواننده آشکارمیگردد. داکترشرق دراثردومی خود برخلاف خاطرات اولی دادسخن داده است. داکترشرق درتشریح حوادث دیروزی ، ایجابات معیارها وسنجه ها ومقتضیات عصرحاضررا مد نظرگرفته است وباتفسیرها وتحلیل امروزی زنده گی اش درامریکا خواسته است به تشریح حوادث گذشته بپردازد که این خود یک خیانت آشکار به تاریخ وتاریخ نویسی بحساب میرود. داکترشرق میگوید که دورهء صدارت وی درحاکمیت نجیب الله مقدمه وسرآغاز ایجاد یک حکومت انتقالی بود. داکترشرق تمام بارگناهان را بعنوان معاون صدارت درعهد داوود وهمچنان صدراعظم درعهد نجیب الله برعهده دیگران خصوصا زعمای هردو دوره انداخته وخودرا یک موسیچهء بیگناه ومعصوم جلوه داده که هیچ نیت جز خیر وفلاح وبهبودی مردم درسر نداشته است. درکرباس پوشان برهنه پا وی خودرا مغزمتفکرکودتای داوودی معرفی کرده که باتمام اخلاص وحسن نیت بازهم وی را داوود به حیث سفیردرجاپان ازخویش راند. باخواندن این دو نوشتهء حسن شرق عادی ترین خوانندهء که ازحوادث آنروزها خبرهم نباشد میتواند به دروغگوئی های وی ازخلال تناقضگویهایش پی ببرد.

حقیقت آنست که داکترشرق اصلا سواد کافی نویسنده گی ندارد. ایشان درطبابت ومراقبت حیوانات درس خوانده اند وآنهم زمانیکه فاکولتهء ویترنری درچوکات دانشگاه کابل وجود نداشت وایشان ازکورسهای مستعجل نرسنگ بیطاری درزمان شاهی فارغ گردیده اند

عبدالبصیرعمرزی یکی ازتجاریکه درزمان دکتورنجیب الله ازقدرت وقوت مالی وسیاسی فوق العاده ای برخوردارد بود ازدوستان نزدیک حسن شرق میباشد وی اصراردارد که حسن شرق کاملابیسواد است وقدرت نوشتن یک استعلام عادی راندارد چه برسدبه اینکه وی کتاب بتویسد. ناگفته نماند که عبدالبصیر عمرزی خود ازجملهء اشخاص است که درانتقال پولهای داکترنجیب به بانکهای امارات متحده عرب نقش عمده ای را بازی کرده است. پس این دواثرجگونه نوشته شده است؟

جواب آن واضح است. شیوه کاردردستگاه های دولتی افغانستان ازقدیم الایام چنین بوده است که وزراء ومقامات عالی رتبه عموما با استخدام یک سکرتر، بارخودرا سبک ساخته وباصادرکردن امر وفرمان به سکرتر، رؤس مطالب را یاد آوری کرده ومطابق آن خواستارنوشتن یک مکتوب ویا نامه میشد. حسن شرق نیزباچنین روش عادت کرده است وی بدون اینکه خودرا زحمت بدهد باکمک ویاری دیگران به نوشتن خاطرات خویش میپردازد که نتایج حاصله از آن این خواهد شد که لقب شتردزدرسوای تاریخ را ازطرف یک شتردزد رسوای دیگر هم حزبش حاصل کند.

سخن هرچه باشد قدرمسلم این است که داکترمحمدحسن شرق بعنوان یک چهرهء بحث انگیزدرتاریخ سیاسی چنددهه اخیرکشورمامطرح بوده است. او ازبسیاری حوادث وخطرها جان سالم بدربرده واکنون نیزدرایالات متحده امریکا اززنده گی خوب برخورداراست . زنده گی خوب به این معناکه داکترشرق برخلاف دیگرپناهنده گان افغان که زنده گی را ازصفرشروع نموده وبه مدارج عالی ثروت وغنامندی میرسند وی وپسرش بدون طی آن مراحل اکنون ازبهترین ثروتمندان افغان درامریکابحساب می آیند.

چنان معلوم میشود که نشرمقالات حسن شرق درسایتهای انترنتی قبل ارینکه مجاهدین وطرفداران مجاهدین را خشمگین بسازد خود کارمندان عالیرتبه حکومت داکترنجیب الله و اعضای حزب حاکم کمونیست مشرب خلق وپرچم را خشمگین ساخته است..

یکی ازهوادران دکتورنجیب الله به نام فقیرمحمد ودان که مولف چند جلد کتاب و رساله ومقاله دربارهء نجیب الله هست اکنون دست وآستین بر زده است وبه رد گفته های حسن شرق پرداخته است. آقای ودان که خود زمانی رئبس خاد ولایت ننگرهار بود متهم به جنایات جنگی درولایات شرقی افغانستان میباشد. آقای ودان آنچه را که داکترشرق درمورد داکترنجیب الله به عنوان نقاط ضعف ذکرکرده است آنرا کاملاغیرواقعی ودروغ میپندارد

مسعود ومعاهدهء خنجان

آقای فقیرمحمد ودان دریک چیز باحسن شرق موافق است که همانا متهم ساختن تنظیم جمعیت اسلامی درهمدستی باسازمان "سازا" مبنی برحصول خودمختاری ولایات شمال. درین دروغ شاخدارومسخره هردوی این آقایان باهم متفق الرأی میباشند. حسن شرق مدعی است که مسعود درمنطقه خنجان ولایت بغلان باروسها معاهده دوستی به امضا رسانیده بود. درحالیکه خود داکتر شرق درطول چهارده سال اشغال افغانستان توسظ شوروی سابق درکشور هندوستان به حیث سفیرکبیر ونمایندهء فوق العاده رژیم کمونیستی تشریف داشتند واساسا ازموقعیت خنجان هم آگاهی ندارند که درکدام منطقهء شمال واقع است وکدام حزب ونیروی مجاهدین در آن منطقه تسلط نظامی داشت. منطقه خنجان هیچگاه درتسلط مسعود نبود درمنطقه خنجان درطول اشغال افغانستان نیروهای مربوط به حزب اسلامی حکمتیاربه قوماندانی صوفی پاینده باهمدستی نیروهای ملیشه ای سیدمنصور نادری رهبرفرقه اسماعیلیه کنترول داشتند. حالانکه حسن شرق وهمفکرانش درتلویزیونهای امریکائی وافغانی تاکید براین دارند که مسعود درخنجان با سرقوماندان لشکر چهل شوروی سابق نشسته ومعاهدهء دوستی واستراتیژیک را باروسها به امضا رسانیده است که طی آن باید روسها ولایات شمال را به مسعود واگذار میکردند .نکتهء دیگراینکه هواداران داکترنجیب الله میخواهند برف بام خودرا بالای بام دیگران اندازند سازا ومحبوب الله کوشانی را ازمتحدین مسعود معرفی میکنند. درحالیکه سازمان سازا برهبری محبوب الله کوشانی ازجملهء احزاب موتلف رژیم نجیب بشمارمیامد وازطرف رژیم نجیب وروسها تقویه مالی میشد این سازمان دارای واحدهای نظامی وشاخه های ملیشه ای بود که بزرگترین جنگها را در ولایات شمال منجمله تخار وبدخشان علیه جمعیت اسلامی تحت فرمان مسعود انجام داده است باتمام این حقایق تاریخی هم فقیرمحمد ودان بعنوان شتردزد شناس وهم داکترحسن شرق بعنوان شتردزد رسوای تاریخ وجدانهای خودرا زیرپاکرده اند. چنین معلوم میشود که هردو شتردزد اند که حالا یکی دیگری را شناخته است. درعین حال آنچه که هوادران نجیبی وحسن شرقی وافغان جرمن انلاینی باهم اشتراک نظردارند این است که بهرقیمت ممکن وهردروغ که ممکن باشد باید چهرهء مسعود را یک چهرهء تجزیه طلب اجنت روس واجنت امریکا وپاکستان ودرعین حال ایران وموساد اسرائیل جلوه دهند. تکرار درغ نیز درتلویزیون عارف عباسی به تاسی از رهنمائی های هتلر صورت میگیرد که گفته است بخاطر بدنام کردن دشمن باید یک دروغ را باید تا آن اندازه تکرار کرد تامردم به راست بودن آن باور کنند.
خوشبختانه درعصرحاضروپیشرفت تکنالوژی توسل جستن به هروسیلهء نامشروغ بخاطربدنام ساختن حریف گاه گاهی خود انسان را خجالت وشرمنده میسازد.

..

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با درود به برادر عزیز عطا خیل

  واقعا مقاله تان علمی و دقیق بود از خواندن آن لذت بردم. این مقاله نشان از دانش و آگاهی بالای شما دارد. باید بگویم بسیار به آگاهی هایم اضافه شد.

  پیروز باشید

 • سلام عطاخیل صاحب

  تشکراز نوشته ی خوب جناب عالی .

  یک نقیصه را میخواهم اصلاح کنم و ان اینکه ودان رییس خاد

  ولایت ننگرهانبود بلکه او بحیث منشی گمبته ی حزبی حزب وطن در

  ولایت ننگرهارکار میکرد ورییس خاد ولایت ننگرهار شخص بنام

  معاذالله خان بود .من در آن زمان در ولایت ننگرهار دوره ی سربازی

  ام را سپری میکردم و معلومات وسیع در مورد تمام این مهره ها دارم

 • سلام به کابل پرس? وخوانندگان محترم!!!
  ازنبشته شما معلوم میشود که سطح دانش شما درسطح خیلی پائین تراست برعلاوه اینکه شما سواد درست سیاسی ندارید از معلومات لازم وکافی در مورد اقای ودان هم برخوردار نیستید معلوم نیست که این چند سطرراچطور نوشته اید ان چه اقا ودان تحریر کرده ازسطح فهم شما بسیار بالا است چه باشد که شما انرا نقد کنید شما تا حال خبر ندارید که اقای ودان درخاد کرده یانه ! وقتی ازکارو وظیفه شخص اگاهی نداشته باشید با کدام جرآت وصلاحیت وباچه اسناد شما کسی را به جنایت متهم میکنید درست گفته اند « هرکس رادر ائینه خود دیدن»بهتر است نصوارک خود انداخته جای پیتو کنی واین یاوه سرائی را بگذاری کنار.

  • دوست نهایت گرانقدر آقای صبور!

   سپاس ازاینکه مقالهء بنده را خواندید وپیام خویش راگذاشتید ازاینکه شما شخصا آقای ودان را می شناسید و او از دوستان شما بوده وحس دوستی ورفاقت، شما را وا داشته که به توهین ودشنام رو بیاورید خیلی متأسفم . اصولا هیچکس شما را واد دار نمیسازد که چگونه بیاندیشید ودربارهء اشخاص وافراد چگونه قضاوت کنید. اینجانب خدمت شما باید عرض گنم که بخش پرچم حزب کمونیت مشرب خلق چه ازنوع نجیبی آن وچه هم ازنوع کارملی اش اکنون در اروپا ازعملکردهای وطنپرستانه در دوران قدرت شان خجالت میکشند و خیلی رئاکارانه از دموکراسی وتحمل اندیشهء مخالف لاف میزنند درحالیکه تعداد زیاد اینها درجرایم جنگی در ولایات مختلف افغانستان دست دارند. شخص نجیب قبل ازسقوط رژیمش درکابل ، مقادیر زیادی ازاسناد واوراق را امرحریق داد. ولی باحریق ساختن اسناد واورق ویا تغیرهویت ویاهم توجیه گریهای غیرعقلانی هیچکدام نمیتواند جلو داد خواهی ملت افغان را بگیرد. هموطنانیکه اکنون درقید حیات هستند همه شاهدان زنده حوادث غمبار کشورشان میباشند.

   فقیر محمد ودان ازجملهء اشخاص است که درعملیات مشترک قوای شوروی و حزبی های مسلح پرچمی درسال 1363 هجری شمسی درقتل عام مردم ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان نقش عمده داشت. درآن عملیات که بنام عملیات پاکسازی عناصر ضد انقلاب راه اندازی گردید، تنها دریک روز پیش ازسه صد نفر مرد وزن وکودک از ولایت لغمان بنام اشرار بخاک وخون غلتیدند ولی شما خیلی با اعصاب آرام مرا دعوت به نشستن زیر پیتو میکنید ولی مطمئن باشید که خون آن بیگناهان دامن قصاب های که درلباس نویسنده در آ»ده اند گرفته است ومیگیرد.

  • آقای عطا خیل عرض سلام مجدد دارم .

   باز می خواهم یک نقیصه را در کار اصلاح کنم :

   وقتی در مورد موقف ادم ها و نقش شان در حوادث و رویداد ها اشتباه می نویسیم ، حد اقل کسانی که در

   مورد اگاهی دارند در مورد نوشته در کل با تردید می نگرند . در نوشته ی شما در مورد آن یهودی شتر

   دزد وسایر مسایل مطروحه هم نظرام ولی بایک اما ...

   ودان 1362 در اشرار کشی سال 1363 در قرغه یی لغمان سهم نداشته ؛ زیرا ازسال 1361 تا یک سا ل

   قبل از سقوط حکومت نجیب در شعبه تبلیغ و تروبج کمیته ی مرکزی ح.خ.ا. کار میکرد . نه در بخش های اشرار کشی .

   سر تان سبز و روی تان سرخ باشد

  • محترم عطاخیل صاحب سلام !
   نوشتهء شما را در مورد حسن شرق خواندم . در مورد اینکه حسن شرق عضو استخبارات خارجی بود باشما همنواع هستم. اقای فقیر محمد ودان که هم راهش معلوم بود و است وجای تبصره ندارد .
   این نوشتهء شما از مقالهء افغان جرمن انلین که نویسندهء ان اقای ودان است الهام گرفته درحالبکه در قسمت بالایی مقاله موضیع گیری افغان جرمن انلین به کلی معلوم است . در نوشته شما خواننده فکر می کند که سایت افغان جرمن انلین مثل سایت خاوران یک سایت قوم گرا می باشد . در حالیکه بر عکس سایت ملی و مردمی می باشد.
   محترم عطاخیل صاحب ! وقتی یک هموطن ما مقالهء شما را اصلاح کرد و نوشت که ودان ریس خاد ننگرهار نبود و منشی کمیته ولایتی بود ،چطور میتوان باور کرد که مسعود در خنجان نبود ؟ . در حالیکه از منابیع متعدد اسناد فراوانی در زمینه منتشر شده که مسعود با روس ها قرارداد های در خنجان داشته است. من خود شاهد موتر لاری بودم که در پهلوی ان نوشته شده بود مجاهدین پنجشیر ،روزانه به چاریکار می امد ومواد ضرورت شورای نظار را خریداری می کرد. اگر قرادادی نبود این لاری چطور می توانست از ان قدر پوسته های دولیتی بنام مجاهدین پنجشیر عبور کند؟.
   دفاعیهء شما از خانم حضرتی خود نمایانگر دید شماست. من به حیث یک پشتون از کار کرد های ملاعمر حکمتیار کرزی سیاف خجالت می کشم ولی شما از شخصی که در عین ردیف قرار دارد و عین جنایات بشری را انجام داده جانب داری می نماید که این خود صداقت نوشتهء شما را مورد سوال قرار می دهد. اگر خنجان قرار نوشتهء شما در تصرف حزب اسلامی و اقای نادری بود باید بدانید که بین اقای نادری و مسعود هم در یک مقطعهء زمانی ارتباتاتی موجود بوده است. اینکه شما خود را به کوچهء حسن شرق (حسن چپ) می زنید به شما تعلق دارد. ولی هیچ کسی این حق را از شما نگرفته که ننویسید اگر می توانید و امکان انرا دارید وشهامت انرا دارید واقعیت را بنویسین .
   دوست شما پروانی

 • حسن شرق عروسک فاشیسم پشتون است. حسن شرق در کتابش از کشتمند هم به بدی یاد کرده دلیلش هزاره بودن کشتمند است. حسن شرق در آغاز کتابش یک دروغ بسیار شاخدار را نوشته که نشان می دهد چقدر لوده است و یا دیگران را لوده فکر می کند. حسن شرق می نویسد که فامیل او در روستای دور افتاده و در فقر وحشتناکی زندگی می کرده. بعدا می نویسد که در حالیکه شش سال سن داشته کاسه شیر در دستش بسوی خانه میامده و ناگهان در خیال فرورفته که پوهنتون را در کابل خلاص می کند و سپس می رود دوکترای خودرا از آلمان در رشته علوم سیاسی کسب میکند. می گوید در حالیکه غرق در خیال بودم ناگهان پایم به سنگی خورد افتادم و کاسه شیر چپه شد. لطفا در اوایل کتاب حسن شرق این جملات را بار دیگر بخوانید. فرض کنید کودکی که در یک روستای دورافتاده فره زندگی میکند از کجا نام "پهنتون" "علوم سیاسی" آلمان" و مخصوصا " گرفتن دکتورا در رشته علوم سیاسی را بلد است؟ در حالیکه اکثریت مردم افغانستان داکتر صرفا کسی را میدانند که مردم را تداوی کند ... این در حالی است که حسن شرق میگوید پدرش یک ملای کم سواد و اغلب مصروف دعا و نماز در مسجد بوده... جناب حسن شرق برو در این پس پیری خود را ریشخند خلق نکو و الا رشته کل دورغها و دغلهای پنبه خواهد شد و با خاطره ناخوش ... وداع خواهی نمود...

 • جناب عطا خیل سلام!

  اولآ باید گفت که من اقای ودان را درطول زندگی برای یکبارهم ندیده ام وبا جناب ایشان هیچ نوع رابط کاری وخویشاوندی هم نداشته وندارم.ثانیآ جنایت عمل فردی است وهرکی جنایت کرده باشد نزد من وهرکس دیگر محکوم است انهائیکه سربلند وباغرور زندگی کرده چه درغرب باشند چه در شرق به فاشیزم وامپریالز سرتسلیم فرودنیاورده ونخواهند اورد، در مورد حزب پرچم و داکتر نجیب الله چیزیکه شما میگوید نظر شخصی شما است وتاریخ قضاوت میکند. ما وشما درحقیقت همه افغان ها اعمال روس ها را هم در افغانستا ن دیدیم وفعلآ هم میبینیم این بدان معنی نیست که من ازموجودیت روسها در افغانستان دفاع میکنم ولی حقیقت تلخ هیچ افغان وجود ندارد که بگوید که روس ها امدند وناموس ماراتلاشی کردند،هیچ افغان وجود ندارد که بگوید که روس در خانه ما امدند دو برادر راکشتند وسومی را باخود بردند هیچ کسی وجود ندارد که بگوید که روس ها در بگرام وقندهار وهلمند... برای افغان هادرزادگای خودشان زندان داشتند هیچ افغان وجود ندارد که بگوید روسها عروسی مارا بمبارد کردندهیچ افغان هم وجود ندارد که بگوید که سازمان جاسوسی روس برادرراعلیه برادر وخواهر را علیه مادراستعمال میکردند مگر انعده که دستوری عمل میکنند ما افغانها عادت داریم اگرازچیزی خوش ما بیاید با همه کثافت کاری وزیشتی های که دارد با سروجان ازان دفاع میکنیم اگر از چیزی بد ما بیائیدبا وجود همه خوبیها ی که دارد انرا نمی پذیریم.خودت تافعلآ نمی دانی که اقای ودان در کجا چه وقت چه کار میکرده وحکم جنایتکارصادرمیکنی .اکنون من از شما یک سوال میکنم واز این سوال من خودت درمییابی که من تاچه اندازه از نبشته شما برداشت درست کرده ام درشناخت شما،خواهش میکنم بگوید که این نبیشه را زیر هدایت کدام فاشیست بیگانه تحریرکرده اید؟ایا جرأت داری از اونام ببری؟ گر ندانی غیرت افغانی ام چون به میدان امدی میدانی ام .

  • فرض کنیم ما همه گفته های شما را قبول کردیم .پس بفرمائید ( 2500000 ) دونیم ملیون نفر از مردم افغانستان این دوستان شما و رفقای افغانی شان چطور کشتند؟ البته عرض کنم خدمت با سعادت شما یک وقتی کشتار این همه انسان بیگناه را انکار نکنید. چون هم اسناد زیاد موجود است و هم خود رفقای شما باربار این همه کشته را تائید .

  • آقای محترم ع صبور!

   لطفا پیامگذاران را بخاطرتشابه نظرات شان باهم یکی ندانید. آن دوست عزیزیکه ازشما پرسش خودرا مطرح ساخته اند من نیستم. امادرجواب سوال شما که ازمن پرسیده اید که نوشته ام را به هدایت کدام فاشیست نگاشته ام خدمت شما عرض کنم نخیر هیچکس دیگری نه فاشیست ونه هم کمونیست ونه هم اسلامیست درنگارش مضامینم نقش هدایت کننده ندارند.

 • اقا عطاخیل جالب است که سوال خود را بدون ذکر نام خویش مطرح کرده اید وازطرف هم سوال را به سوال جواب دادن چگونه باید تعبیرکرد باید گفت که در اینجا دفاع ازاین جناح ویا ان جناح مطرح نیست یک بار بازهم تکرارمیکنم گفتن سخن حق وبیطرفانه کاروجدان سالم وانسانیت است اگرچه تلخ هم است ولی به یقین که اگرسوال خود راتحت نام خودت مطرح میکردی جواب قناعت بخش هم دریافت میکردی باید دانست که با کی طرف هستم .

  • پرسش مرا پاسخ ندادید.

   فکر نکنید زیرک هستید با ندادن پاسخ بیشتر خود را رسوا میکنید.

   پرسش قبلی
   ((فرض کنیم ما همه گفته های شما را قبول کردیم .پس بفرمائید ( 2500000 ) دونیم ملیون نفر از مردم افغانستان این دوستان شما و رفقای افغانی شان چطور کشتند؟ البته عرض کنم خدمت با سعادت شما یک وقتی کشتار این همه انسان بیگناه را انکار نکنید. چون هم اسناد زیاد موجود است و هم خود رفقای شما باربار این همه کشته را تائید .))

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس