IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > مشکل انتخابات ما چیست و مقررات تابعیت افغانی چه میگوید؟

مشکل انتخابات ما چیست و مقررات تابعیت افغانی چه میگوید؟

شنبه 18 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نویسنده: عبدالجلیل جمیلی

جناب محترم دوکتور عزیزالله

رئیس کمیســـیون مستقل انتخابات!

با تقرب به مرحلۀ اعلا ن رسمی کا ند ید ها ی ریا ست جمهوری دولت اسلا می افغانستان وبا درنظر داشت طی مراتب و کنترول تقنینی موضو ع ِ( تنها افغان بودن ایشان و نه تابعیت دوگانه )که هم حکم صریح قانون اساسی ما مراعا ت و عملی شده و هم بر اسا سا ت حقوق خصوصی روابط بین الد ول و امور قونسلی و تابعیت استوار باشد – مراتب ذ یل را بنا بر تجربۀ عملی سا لیا ن متما دی خد متم در چوکا ت وزارت امورخارجۀ افغانستان و هم تطبیق شدن احکام قا نونی دیروز د روطنم ، مراتب ذ یل را به استحضار شما میرسانم :

درافغانستان دیروزیکه مقامات عالیۀ دولت عموماً در چوکات هر وزارت و موسسۀ قدم بقد م مدارج ارتقا ئی را طی کرده و بماهیت امور جاریۀ آن اداره بکلی واقف میبو دند هم چو یک خلای بزرگ قا نونی که امروز ودرین مرحلۀ حساس انتخابا ت ـ ( به فرمایش بعضی ها حیات و ممات ) رخ میدهد کمتر به نظر می رسید و ازین است که امروز دراداراتی محترمی ،مانند وزارت های مانند امور خارجه وامور داخله وعدلیه سهل انگاریهای نا بخشودنی و در حقیقت قانون شکنی های واضحی رخ میدهد که با کمال تأ سف هم قوانین روابط خصوصی بین الد ول وهم مقررات امور قونسلی و تا بعیت د ست داشتۀ بی زبا ن وطن ما فقط در حال نزع وبر روی کاغذ خشک تما شا بین میماند و بس .که برا ی مختصر کردن مطلب نکات ذیل را برای طی مراتب قانونی وراستین بعرض میرسانم:

1- درصورتی که هدف ما تطبیق احکام قانون با شد باید درخواست هیچ یک از کاندیدان د و تابعیته نه قبول ، ونه طی مراحل و نه رسماً پذیرفته ونه اعلان گردد تا اینکه :

الف – درخواست رسمی ترک تابعیت غیرافغانی ویا د ومی شان بوزارت امورداخله رسیده و سپس از طریق وزارتامورخارجه ( ریاست امور قونسلی ) به نمایندگی سیاسی کشورمربو ط در کابل تسلیم داده شود.

ب - کشور مذکور تمام مراتب ترک تا بعیت ایشا ن را طی کرده و رسماً از طرق نمایندگی سیاسی خویش درکا بل طی یا دداشت رسمی ( و نه ملا قاتی و شفا هی ) به اطلاع وزارت امور خارجه و باالوسیله به وزارت امور داخله و وزارت عد لیه ارجاع شده و پاسپورت دومی دست داشتۀ ایشان رسما ً باطل شده و دوباره به آن نمایندگی سیاسی کشور دومی مسترد گردد تا دراینده بودن قیدیت تابعیت دومی - در سیر وسفر تنها از پاسپورت افغانی استفاده نما یند ..

ج - چون این موضو ع یک مقررۀ قانونی میباشد ، استیذان مقام دولت را نیز ایجاب میکند که با ید بعد از آن رسما در نشریۀ رسمی وزارت عدلیۀ افغانستان ما نند همه قوانین تو شیح شده به نشر برسد . .

د - چون موضو ع کاندید بودن شان برای اشتراک در انتخابات سالجاری بلند ترین مقا م عالی دولتی مورد بحث است بایست وزارت عدلیه از نتیجۀ حاصله و محض افغان بودن ایشان رسماً بریاست محترم مستقل انتخابات خبربدهندکه در آن صورت ریاست محترم مستقل انتخابات صلا حیت قانوناً اسم شان را بحیث کا ند ید رسمی در انتخابا ت ریاست جمهوری نام برده میتواند و بس.

که در غیر این صورت – همان آش می ماند و همان کاسه و چنانچه عملاً در گذشته ها هم دیده شد ه که اگرپاسپورتی بنام مسترد شدن و بدون طی مراتب به نما یندگی سیا سی سپرده شود که آن نمایند گی سیاسی هم بد ون طی مراتب آنرا جزاسناد آرشیف خود نگهداشته و با مراجعۀ مکرر شخص( مثلاً به یکی از جنابان رئیس صاحب جمهورآیندۀ دو تابعیتیۀ ماکه ماشا الله خلیلزاد صاحب با داشتن خانم یهودی مفتخر ترند !) آن را بغرض استفادۀ مکرربسپارند ! به این صورت گل هستیم گلزارتر خواهیم شد زیرا اگر جناب شان به همان کشور یا خانۀ سابقۀ خود رسماً و دولتی هم سفر کنند و چو ن تبعه آن هستند که باید قانون شانرا مراعات کنند ! - مقامات امنیتی و پولیس سر حدی( میدانهای هوائی) حق دارند که پاسپورت سیاسی افغانی و مقام ذی شأن شان را نادیده گرفته وما نند یک تبعۀ خود ی همه مقررا ت کنترول وتجسس و حتی تلالشی کالا و جسمی راباعواقب آن بالای شان تطبیق کند !!

یقین دارم ذوات محترمیکه در مورد هم چو معضلات و مخصوصاً حفظ واسترداد پاسپورت های زوجه های تحصیل یافتگان ملکی و حتی نظامی سابق ما در خارج ( مانند پاچا گل وفا دارو غیره )، که خانم های شان خارجی می ما ند ند ودرد سر بزرگی را برای مقامات افغانی ببار می آوردند، ازگذشته ها ی نه چندان دور خاطرات زیادی مخصوصاً در وزارت های امور خارجه و داخله دارند.

پس لطفاً هنوزهم که هنوزاست شما درامرتطبیق واجرای این وجیبۀ قا نونی وملی توجه نمائید و درین امرخطیر
ملی وزرای محترم دانشمند خارجه و داخله و عدلیه رامقصر نمی شمارم زیرا ایشان دریک هیاهوی بزن و بـبند نه ازراه درب د خولی وزینۀ نورمال سابقه داری بلکه از راه با م به این مقام ذ یشان نزول اجلال فرموده اند !!
واصلاً هم فرصت درک ومطالعۀ همچو موانع بزرگ قانونی را که جزو امورتابعیت وقونسلی است ندارند.!!

زلمی خلیل زاد، علی احمد جلالی و اشرف غنی احمدزی شهروندان افغانستان نيستند

بند اول ماده ی 62 قانون اساسی در شرایط رييس جمهور: تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد.

يكشنبه 15 مارس 2009


اشرف غنی نماينده ی مردم نيست!

طالب نکتایی پوش نماینده ی جامعه ی مدنی افغانستان هم نیست!

يكشنبه 21 دسامبر 2008


بشردوست، مردمی ترين انتخاب!

اشرف غنی احمدزی کسی که افغانستان را با قبيله اشتباه گرفته است و يکی از حاميان معنوی آدمکشان طالب بود، اکنون تبديل به يکی از منتقدان فساد و اختلاس شده و شعار ها و دورغ های معمول انتخاباتی را بر زبان می راند.

يكشنبه 22 مارس 2009, نويسنده: کامران میرهزار


طالب نکتایی پوش دیگر هم می آيد

کنترل بخش های مالی در دولت افغانستان توسط طالبان نکتايی پوش کاملا با برنامه ريزی صورت گرفته است. هدايت امين ارسلا، اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی، حنيف اتمر و فاروق وردک کليدی ترين عناصری محسوب می شوند که در ساختن حکومت فاسد و سرشار از اختلاس و فساد سهم داشتند و تقريبا بيش از هشتاد و پنج درصد جابجایی های مالی در دولت افغانستان زير نظر آنان صورت گرفته است

چهار شنبه 25 فوريه 2009


طالبان تکنوکرات به جای طالبان قرون وسطایی

وزارت خارجه امریکا افشا می کند!

پنج شنبه 10 ژانويه 2008, نويسنده: حکيم نعيم


دروغ های انتخاباتی طالب نکتایی پوش!

طالب نکتایی پوش انور الحق احدی که خود در اختلاس و چپاول دارايی های همگانی دست داشت و تا همين چندی پيش بدنه ی اصلی تيم کرزی را تشکيل می داد و...

سه شنبه 24 فوريه 2009


آیا شهروندان خارجی/ وابستگان به بیگانه می توانند رئیس جمهور افغانستان شوند؟

اصل پایبندی به قانون اساسی عدم تبعیض قومی زبانی و مذهبی بین شهروندان و نیز و نگاه مساوی به همه شهروندان کشور عدم خیانت به اتباع ملت یک رکن بنیادی است

شنبه 28 فوريه 2009, نويسنده: عبدالله کوهزاد


مدت ها رييس غير قانونی دانشگاه کابل

اشرف غنی احمدزی

جمعه 14 دسامبر 2007


نامزدهای انتخابات رياست جمهوری

رمضان بشردوست/ حامد کرزی/ گل آغا شیرزی/ انور احق احدی/ اشرف غنی احمدزی/ علی احمد جلالی/ زلمی خليل زاد/ عبدالله عبدالله / شهلا عطا/ عبدالعلی سراج/ نصرالله بریالی/

يكشنبه 12 آوريل 2009

واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان

پيام‌ها

 • اقای محترم عبالجلیل جمیلی حس وطن خواهی تان قابل قدر است ولی—

  متاسفانه باید اقرار نمایم که شما هنوز در خواب خرگوش استید مگر ظاهر شاه که بابای ملت لقب گرفت و چهل سال حکومت کرد کدام شاخ گل در سر ما زد که از دیگر تابعین افغانستان توقع برده شود ..

  مسله خدمت مسله تابعیت نیست بلکه افغان بودنست و نیز زیاد تر ارتباط میگیرد به دانش و تجربه سیاسی و حس وطن دوستی یک کاندیداتور—

  به عقیده من کسیکه مهاجرت و ناملایمات دوری وطن را حس نموده زیاد تر میفهمد که داشتن وطن و هویت ملی از چه ارزش والای برخوردار است بنا بران بیشتر خواهان ترقی و تعالی و رفاه وطن و هموطنان خود نسبت به کاندیداتوران داخلی است—

  در شرایط کنونی خوب است تا با انتخاب یک کاندیدای مناسب از پشتبانی بین المللی برخوردار شد در غیر ان بازیچه دست سیاست بازی های ایران و پاکستان برای همیشه خواهیم ماند...موفق باشید

  • baz e qanone asasi gapesh chi mesha? ok

  • آقای م م

   این یک قانون خوب است که دیگر جواسیس خارجی و نوکران صهیونیستها و امریکایی ها به آسانی نمی توانند خود را کاندید کنند.
   در حال حاضر به همان اندازه که مجاهدین و کمونست ها جیب های شان را پر کردند نوکران غربی از آنها پیشی گرفتند.
   اگر یک بیسواد داخلی حکومت را به دست بگیرد بهتر از نوکران تکنوکرات ماب غربی است که به گفتی یکی از آنها با یک بکس آمدم و با یک بکس می روم.

  • آقای درویش علی،
   ګپ های کهنه و تکراری /جواسیس خارجی و نوکران صهیونیستها و امریکایی ها/ که سال های زیادی است ورد زبان ما شده، چرندی بیش نیست. بیآیید این عادت بد را از دهان خویش بیرون بیندازیم. جهالت چشمان ما را کور کرده.
   ما خو به این کرده ایم که تهمت ببندیم و تقصیر را بګردن این و آن بیندازیم. از همه ی دنیا توقع داریم، بی اینکه خود کاری بکنیم وظیفه ی ما را انجام دهند. از بی کفایتی ، بنام سوسیالیسم، ګو و مرداری روس را بر سر ریختیم و بنام اسلام ، سګ های زنجیری، پاکستان، ایران ، عربستان ... شدیم.
   آقای عزیز،
   این را صادقانه قبول کنید که : اګر ما به نوکری و مزدوری و وطنفروشی آماده نباشیم ، مشکل است کسی ما را مجبور به این کار کند.

  • آقای م م بچیم اونه ببی باز بیرا رفتی . نی . امی یک گپ میزنوم و ده مغزیت پخته جای کو او ایکه افغانای خارجی ره دیگه افغانی ندان . اونا از ما نیستن و از ما نمیشن ازونا پاک کده دیست بشوی .ای بیادریکه ده انگریزی نویشته کده که مسله عیسوی چطو میشه باید بگویوم که ازی درک دلکیته جم بگی که ده دونیا اگه روزانه یک نفر عیسوی شوه هفت صد نفر عیسوی مسلمان میشه برین بانین که مه خودیم پاچا شوم . شوما مردوم خو مزی پاچای خارجی ره ام دیدین و از باسوادایشه ام دیدین یک دفه از بیسوادا ره ام خو ببینین .

جستجو در کابل پرس