صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > باز آمدِ کرزی تکرار تراژیدی مردم افغانستان

باز آمدِ کرزی تکرار تراژیدی مردم افغانستان

رنده ی اقبال آقای کرزی این بار چگونه وتاکجا بال وپر می گشاید، هنوز نشانه های روشنی وجود ندارد اما آنچه که روشن تر از آفتاب میدرخشد این است که اگر دوباره کرزی بر کرسی افتدار سیاسی این مملکت بنشیند، مصیبت های مردم افغانستان برای یک دور دیگر تمدید میگردد وتروریزم بین المللی سرازنو باید تعریف گردد .
فرشته حضرتی
شنبه 18 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قتل مرموز حاجی عبدالحق توسط طالبان سبب گردید که پرنده ی اقبال آقای کرزی بال وپربگشاید و سرانجام برتخت ریاست جمهوری افغانستان فرود آید؛ درست چیزی که حتی تصورش درخیال آقای کرزی هم نمی گنجید. حکومت طالبان سقوط کرد و به دنبال آن آقای کرزی با چهره ی گرد آلود وبایک پتو وکلاه پست وارد قصر ریاست جمهوری گردید.

دیری نگذشت که سودای انحصارقدرت درپرده های خیال ریس جمهور ریشه بست و با استفاده از شگردهای متفاوت، آهسته وپیوسته رقبای نیرومند سیاسی اش را ازمرکز قدرت بیرون راند و حلقه ی مورد نظرش را شکل بخشید. خواهش سرکش ومهار ناپذیر انحصار قدرت در رگهای ریس جمهور چنان شعله برافروخته بود که حتی با ایجاد بحران درمناطق امن، رقبای سیاسی اش را خلع قدرت کرد که جنرال دوستم درشمال واسمعیل خان درهرات با استفاده از همین استراتیژی ازمسند اقتدارنظامی برزمین افتادند.

آقای زلمی خلیل زاد سفیر ونماینده ویژه امریکا درافغانستان از کارگزاران اصلی سیاست ورفتار آقای کرزی بود که درراستای انحصاروتمرکز قدرت در محور آقای کرزی تلاشهای گسترده ی را به مصرف رسانید. توجه غرب به آقای کرزی و انحصار تدریجی قدرت توسط تیم ایشان و بهره برداری از آن در انتخابات ریاست جمهوری زمینه های پیروزی وی را فراهم آورد واین بار به عنوان ریس جمهور منتخب برمسند ریاست جمهوری نشست. هرچند که این تحول ظاهرا به عنوان ثبات نظام سیاسی و ترویج قانونمداری استقبال گردید اما درواقعیت آراء واعتماد مردم افغانستان وسیله ی برای تقویت طالبان، ترویج حساسیت های قومی، گسستن زنجیره های نیم بند اعتمادملی وگسترش دامنه های بحران قرار گرفت.

سیراجمالی درگستره ی رفتار وکردارسیاسی آقای کرزی این واقعیت را محرز می سازد که رفتارقومی تیم آقای کرزی دربرابر حوادث ورخدادهای سیاسی ونگرش سیکتاریستی ایشان به پدیده های مانند سیاست، زبان ، فرهنگ وتوسعه اجتماعی هزینه های سنگینی را برمردم افغانستان تحمیل کرده است که درواقع گسترش ناامنی، تشدید عصبیت های قومی، حساسیت زبانی، تقویت طالبان و فرهنگ انتحار، و تاراج مساعدتهای بین المللی فرایند همین رفتار میباشد.

ترویج کشت خشخاش درجنوب و رونق بخشیدن تجارت تریاک از پدیده های دیگری است که بطور غیر مستقیم توسط آقای کرزی مورد حمایت قرار گرفته است و خود نیز دراین تجارت پرمنفعت سهیم است. برای اثبات این ادعا دلیلی روشن تر ازاین نمیشود ارائه کرد که اسم برادرش درفهرست تاجران بین المللی تریاک قرار دارد. حتی بسیاری از والیان وکارگزاران برجسته دولت آقای کرزی درترافیک تریاک سهیم اند واز این تجارت پرسود مبالغ هنگفتی را به دست می آورند. درکنار برادران آقای کرزی، اسدالله خالد و گل آقا شیرزوی ازجمله مدیران برجسته دولت اند که میلیونها دالر از ترافیک تریاک عواید داشته انداما به دلیل وابستگی با جناب کرزی ازپیگرد قضایی مصئون اند.

آقای کرزی شاید فراموش کرده باشد که با شعار تامین امنیت، تنفیذ قانون، حمایت ازارزشهای دیموکراتیک و محو کشت خشخاش به ارگ ریاست جمهوری رفت. اما درایام زمام داری اش نه تنها به انجام این تعهد مبادرت نورزید، بلکه امکانات دولت و اعتماد مردم را برای گسترش ناامنی، قانون شکنی، خرد ستیزی و توسعه کشت خشخاش به مصرف گرفت. فارسی ستیزی آقای خرم، کوچی گستری فاروق وردک، دموکراسی ستیزی آقای شینواری، تریاک فروشی برادران کرزی وطالب پروری دولت نمونه های کوچکی ازیک مصیبت عظیم اند که ازبستر حاکمیت آقای کرزی تجویز وتمویل گردیده اند. هرچند که درجریان این سالها دولت آقای کرزی ظاهرا دربرابر طالبان و حکمتیار سنگر گرفته است اما این سنگر گرفتن چیزی بیشتر ازخاک پاشیدن به چشم مردم نبوده است و درحقیقت دولت آقای کرزی بستر نوازش طالبان و اعضای رهبری حزب اسلامی قرار داشته است. اعمال نفوذ طالبان درتصمیم گیریهای سیاسی وحضور اعضای برجسته حزب اسلامی در مدیریت دولتی همواره چتر مصئونیت برا ی طالبان و حکمتیار بوده است. این مصئونیت چنان اطمینان بخش بوده است که سرانجام آقای کرزی را چنان برانگیخت که اکنون برای حذف اسامی ملاعمر وحکمتیار از فهرست تروریزم بین المللی دوپا را بریک کفش نهاده است. باتوجه به رفتار وسیاستهای فاشیزم سنتریک آقای کرزی، آنچه که ظاهرا اورا از ملاعمر متفاوت می نماید نه افکار ورفتار بلکه نوع آرایش وپیرایش زندگی روزمره او میباشد که به استشاره امریکاییها صورت میگیرد. آقای کرزی درحقیقیت صورت دیگری از اندیشه و رفتار ملاعمرمیباشدکه با پوشه های شعار دیموکراسی آن را آرایش بخشیده است.

هرچند که داده های مصیبت برانگیز رفتار و سیاست حکومت آقای کرزی خیلی بیشتر از آنچه میباشد که ازآن اشاره رفت اما پدیده هایی که بدان پرداخته شد درحقیقت هرکدام سرخط یک فاجعه اند که این نظام قوم محور برمردم افغانستان تحمیل نموده. امکاناتی را که جامعه بین المللی درجریان هفت سال برای بازسازی ونوسازی نظام و بازسازی زیرساخت های حیاتی جامعه دراختیار دولت آقای کرزی قرار داده است، بخش اعظم این امکانات برای گسترش ناامنی وتقویت طالبان درجنوب به مصرف رسیده است. این گمان زمانی به یقین تبدیل میگرد که دامنه های نا امنی با هزینه ی دولت از جنوب به مرکز وشمال کشیده میشود واعضای تیم آقای کرزی شب ها درکنار ملا عمر و روزها درکنار آقای کرزی نفس میکشند. لذا باتوجه به این واقعیت، تیم آقای کرزی جامعه بین المللی را فریب داده است وبه اهداف مبارزه با تروریزم بین المللی نیز خیانت ورزیده است.

اکنون که مردم افغانستان درآستانه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری قرار دارند، بازهم آقای کرزی یکی ازنامزدهای پرقدرت دراین انتخابات میباشد که ازمدتها بدینسو تلاشهای گسترده ی را برای خرید آراء مردم روی دست گرفته است تا یکبار دیگر تراژیدی مردم افغانستان را عمق وپهنای بیشتر ببخشد. هرچند که برخی از کارشناسان مسایل سیاسی، انتخاب مجدد آقای کرزی را بعید میدانند اما پیشفرضهایی وجود دارد که گمان موفقیت وی را درانتخابات دور دوم ریاست جمهوری تقویت می نماید. یکی ازاین پیشفرضها امکان معامله آقای کرزی برسر ساختارنظام میباشد که باتغیر ساختارنظام از ریاستی به پارلمانی وی همچنان برمسند ریاست جمهوری خواهد نشست و کسی به عنوان صدراعظم اضافه خواهد شد. البته گزینه های دیگری نیز درحال بسته بندی قرار دارد که ظاهرا آقای کرزی دریک سمت معامله نشسته است.

اینکه پرنده ی اقبال آقای کرزی این بار چگونه وتاکجا بال وپر می گشاید، هنوز نشانه های روشنی وجود ندارد اما آنچه که روشن تر از آفتاب میدرخشد این است که اگر دوباره کرزی بر کرسی افتدار سیاسی این مملکت بنشیند، مصیبت های مردم افغانستان برای یک دور دیگر تمدید میگردد وتروریزم بین المللی سرازنو باید تعریف گردد .


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خانم حضرتی این گدی گک شورای نظار درین مورد درست میفرماید که آمدن کرزی تراژدی خواهد بود، اما این را هم باید بداند که آمدن هر جمعیتی - شورای نظاری اگر غداری چون عبدالله باشد و یا کسی دیگری تراژدی نه بلکه قیامت خوهد بود!!!

  • تامردم افغانستان آدم شود عمر جهان به آخر خواهد رسید.
   این پیام وافکار این پیام نویس نمونه ی این واقعیت است.
   این پیام نویس مثلی که مرض دارد و بانوشتن دشنام مرضش تسکین میشود.
   این خطرناک ترین بیماری است اما افسوس که خودش نمیداند و برای درمان آن هم زمان محدود است.
   خواهش من از کابل پرس? این است که این گونه پیامهای اهانت آمیز را لطفا نشر نفرماید. کابل پرس تنها جای برای اندیشه موافق ومخالف است اما خواهشا باید نظرات اهانت بار را کنترول نماید.

   با احترام

  • تو هم به فکرم که چکری انورالحق ایزک و اشرف غنی زی (مقروض 100 میلیون دالر بانک جهانی) ماده صورت استی که به دوام کرزی این فرزند ناخلف و خاک فروش افغانستان همچون پدرانشان به میراث برده اند خوش استی کی خون و جان این مردم پر غرور افغانستان را بیش از این بی مکن و فرزندان حرامزده و حرام تغذیه شده ایشان در خارج مصروف عیاشی و فواشی شوند و در زمان برگشت نام ایشان را تکنوکرات و لیبرال و آزاد اندیش نهاده و معاشهای سرسام آور که پدر در پدر ایشان حتی خوابش را هم ندیده اند به دست بیاورند .

   به امید آنروز که این دشمنان و خاک فروشان افغانستان عزیز به میز محاکمه کشانده شده و از ایشان باز پرس شرعی صورت گیرد تا درسی باشد به خاک فروشان و مزدور منشان .

   محمد نبی از کابل

  • راستش قدرت گرفتن عبدالله خان قیامت دوزخی خواهد بود.
   و قدرت سیاسی به دست نازدانه های بازارک و رخه خواهد افتاد و چور دخترکان و جیحون پروری بار دیگر آغاز خواهد شد.

 • در جواپ خانم فرشته حضرتي بگویم که اگر اقای کرزی به پشتون ها کمک میکرد پشتون ها از گرسنگی جنگ نمی کردند شما شاید فکر کنید که ما مردم از خاطر شکم سیری جنگ میکنیم یا این که شکم سیری ما را لگد زده که جنگ میکنیم نه فقر بیسوادی نبود امکانات دور بودن از مرکز همگی بچارگی ما مردم است و همچنان شما در باره تریاک گفتید شما معلومات کافی ندارید اگرنه این چنین نمی گفتید چون بیشترین تریاک در شمال کشور کشت میشود و از اقایان شمالی است و شما ما گرسنه ها را بمبارد می کنید چه از طریق قلم چه از طریق طیاره شما معلومات کنید در جنوب همه تریاک ها خراب کرده می شود تا تریاک های مردم شمال به قیمت خوب فروخته شود شما به میمنه بروید باز خواهید دانست که قاچاق چه است شما می گوید که مه از کرزی طرف داری می کنم نه مه از مردم بیچاره خود طرف داری می کنم که بنام عملیات عقاب و یا شاهین هر کس که روان بود و یک لونگی داشت می کشند شاید شما شیندند را فراموش کردید که در اثر یک خبر قتل عام کردند اقای کرزی چه داد در حال که تمام مردم کشته شده پشتون بودند.....

 • آمدن دوبارهء کرزی بر مسند قدرت تکرار تراژیدی گذشته خواهد بود با این فرق که بد تر از گذشته. کرزی وتیم که به اطراف وی حلقه زده اند واورا رهنمایی می کنند عامل بسیاری از بد بختی های امروزی ما میاشند. کرزی وتیم وی با ترفند ها ونیرنگ ها جامعه جهانی را فریب داده وبا استفاده از قدرت و دادن وعده ووعید ها واز طریق دامن زدن به اختلافا در بین رقبای سیاسی خویش می خواهد یک بار دیگر با تقلب وفریب ذلیلانه خودرا بر شانه های مردم تحمیل نماید وتراژیدی افغانستان را بد تر از گذشته ادامه بدهد.امااو نباید بیشتر ازین خودرا منفور مردم بسازد.

 • بازآمدکرزی تکرارتراژیدی مردم افغانستان
  درمدت هفت سال حکومت دوران سیا ه طالبان جاهل پشتون ، وهشت سال دورۀ حکومت قومی وگروپ متعصب تیم کا ری آقای حامدکرزی روزگا رمردم غیرپشتون افغانستان به بدترین احوال یعنی به گدایی رسید . آ قای کرزی دا رایی افغانستان را وکمک رسیدۀ ممالک دوست همه را دراین مدت به قوم پشتون خود خوراند، طا لب های پشتون ازاثرسیری و مستی چنگ میکنند مثل یهودی ها ریزاندن خون انسان خورسند میگردند این است نتیجۀدورۀ آقای کرزی ،
  اقای کرزی حیا ندارد باچشم سفیدی بازهم میخواهد خودرا کاندید
  ریاست جمهوری میکند.؟؟ باز مملکت وملت غیرپشتون افغانسنان راچه کردنی است ؟؟؟

 • آقای نور! تیم کاری کرزی نوشتی ولی نگفتی که دراین تیم کی ها بودند آیا تمام آنها قوم های کرزی بودند ویا احمد ضیا مسعود، مارشال فهیم ، داکترصاحب عبدالله ، محمد یونس قانونی ، عتیق الله بریالی، امرالله صالح ، بسم الله خان محمدی ، فضل احمد معنوی و.........! ( نماینده گان تاجک ها ) دردولت کرزی ازیک دره تنگ وتاریک . اینهاهم درتیم کرزی بودندوصلاحیت کاری دردست شان بود. واگر شمامیگوئید که اینها صلاحیت نداشتند پس چرا ازوظیفه استعفا ندادند واینقدردالر را ازکجا کردند که درداخل وخارج کشور بلند منزل هاساختندوتجارت های گوناگون را براه انداختند. درست است که کرزی درمقابل مردم چیزفهم ودانشمند این وطن تعصب داشت وبه کسی زمینه کار را مساعد نمی ساخت ولی ازآنانیکه به نرخ مندوی استفاده کرده میتوانست ازهرجایی که بودند به وظیفه گماشته میشدند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس