IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > سی روز در زندان بخاطر وزیر خرم

سی روز در زندان بخاطر وزیر خرم

درشرایطی که قانون رسانه ها حتی در خود وزارت فرهنگ کشور وجود ندارد، و وزیر آن اداره آن با کمال بی تفاوتی و با مسخره گی دربرابرپرسش خبرنگاران میگوید که " من نمیدانم قانون رسانه ها کجاست ولی همینقدر میدانم که قانون رسانه ها را هرکجا بپالید نمییابید حتی اگر دروزارت فرهنگ هم بروید" چطور میتوان دم ازآزادی مطبوعات زد؟
دوشنبه 20 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نویسنده: عتیق هلمندی

فهیم کوهدامنی مجری برنامهء "بیا وببین" ومدیرمسؤل تلویزیون جنجال برانگیز امروز درست یکماهء مکمل را در توقیفگاهء بنام نظارت خانه قوماندانی امنیهءکابل به امرشفاهی رییس جمهور حامدکرزی بسر برد ودیروز بتاریخ 19 آپریل به قید ضمانت از قید رها گردید. قید ورهایی آقای کوهدامنی بحیث مسؤل برحال یک رسانهءتصویری درشرایطی صورت میگیرد که "آزادی مطبوعات" بمثابهء یگانه دستاورد متبارز دولت فعلی با دولتهای گذشته یاد آوری میگردد ورییس جمهورکشور وسایر اراکین همسفره اش همواره باپای چوبین همین افتخاربادآورده دربرابر اعتراض منتقدین داخلی وخارجی می ایستند ومیگویند: یکی ازتحولات اساسی که پس ازسرنگونی طالبان ما میتوانیم ازان نام ببریم وبالای آن افتخار کنیم تعدد رسانه های خصوصی کتبی، تصویری وصوتی است که کاملأ ازآزادی مطبوعاتی برخوردار استندو دولت هیچگونه اعمال فشاری بالای ایشان ندارد....

آقای "بوش" رییس جمهور پیشین آمریکا هم در آخرین سفر ریاست جمهوری خود که بمنظور اعادهء حیثیت ازدست رفته اش بوسیلهء یک جفت پاپوش عراقی، به افغانستان آمد دربرابر خبرنگاران افغان و سؤالات ایشان مبنی برناکامی درافغانستان وافزایش تلفات ملکی مستقیمأ به آزادی زنان و آزادی مطبوعات اشاره نموده اقدامات نابخشودنی و مهاجمانهء دورهء ریاست جمهوری خودرا بالای هردو کشور بخصوص افغانستان صرفأ بخاطر موجودیت آزادی بیان ومطبوعات توجیه نمود. ولی آیا این یگانه تحفهء گرانبهای کشورهای قدرتمند جهان که بخاطر آن دولت فعلی وحامیان خارجی اش اینهمه میبالند و حتی دربرابر آن همه جنایات تاریخی شانرا ناچیز وبی وزن پیمانه وترازو میکنندبه معنای واقعی برخورد قانونی با آن صورت میگیرد و واقعأ ازحمایت دولتمردان وقدرتمندان برخوردار است یانه؟

درشرایطی که قانون رسانه ها حتی در خود وزارت فرهنگ کشور وجود ندارد، و وزیر آن اداره آن با کمال بی تفاوتی و با مسخره گی دربرابرپرسش خبرنگاران میگوید که " من نمیدانم قانون رسانه ها کجاست ولی همینقدر میدانم که قانون رسانه ها را هرکجا بپالید نمییابید حتی اگر دروزارت فرهنگ هم بروید" چطور میتوان دم ازآزادی مطبوعات زد؟ امروز مفقودیت قانون رسانه ها که بیشک وزیر اطلاعات وفرهنگ و شخص آقای کرزی و دار ودسته اش بنا به دلایلی نامعلومی دران دست دارند، عامل اصلی همهء مشکلات وتخطی های رسانه ای درکشور است.

توقیف آقای فهیم کوهدامنی که ظاهرأ به اتهام برنامه های تفرقه افگنانه برعلیه ایران، امام خمینی و چندی پیش هم شیخ آصف محسنی صورت گرفته بود هیچ مبنای حقوقی نداشته وحتی در یک دید دقیق وموشگافانه میتوانیم بگوییم که جرم بالای خود مسؤلین دولتی چون رییس جمهور، دادستان، وزیر فرهنگ وسایر کسانی که یک شهروند بیگناه را قبل ازتثبیت جرم بوسیلهءمحکمهء باصلاحیت زندانی میکنند، ثابت میگردد. زیرا چنانچه میدانیم اجرای عملی قانون پس ازتکمیل آخرین مرحلهء آن که عبارت از تسوید، توشیح، تبلیغ ونشر آن است، میباشد نه اینکه قانون به شکل سیمرغ کوهء قاف درآمده ومردم درحالت ناآگاهی بازهم دربرابر ماده های نادیده وناخواندهء آن مسؤلیت داشته باشند. بنأ اگر مبالغه نشود به صراحت گفته میتوانیم که امروز هرگاه بازیگران عرصهء مطبوعات هر گونه تخلف وجرمی ر امرتکب میشوند، به هیچ وجه ازتخطی های رسانه یی شان درپیشگاهء قانون پاسخگونیستند، و اگر استند بیایید بپرسیم که دربرابر کدام قانون؟ قانون رسانه ها؟ کی تاحالا رنگ این قانون افسانه یی را دیده و کی میتواند کم ازکم کوچکترین نشانی ای را ازپوش صفحات آن برایما بدهد؟

درکدام جریده رسمی این قانون تاحالا به چاپ رسده؟ کدام تارنما نسخهء نرم افزارآنرا به نمایش گذاشته؟ کدام یک ازنویسندگان وفرهنگیان ما درطول این همه مدت با اینکه سر وکارشان با مطبوعات است، میدانندکه قانون رسانه ها درچند فصل، چندفقره ویا چندماده به چاپ رسیده وقس علیهذا.

ازینرو خیمه شب بازان دولتی ودلالان سیاسی این آشفته بازار بخوبی باید بدانندکه امروز تخطی ها وتخلفات که بوسیلهء بعضی از رسانه ها و از طریق صفحات تصویری ایشان صورت میگیرد، عامل درجه اول آن خود ایشان اند نه گردانندگان مجریان این برنامه ها. ازین لحاظ ایشان هیچگاه حق بازداشت و توقیف خودسرانهء متخلفین مطبوعاتی را ندارند مگر اینکه درقدم اول قانون رسانه هارا صادقانه درخدمت عامهءمردم قراردهند واز بازی موش وگربه آنهم با ملت دست بکشند.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • Dear Mir Hazar

  Could I suggest that you if you could please insert the following viewpoint under the title " A Point of View on Afghanistan Culture Minister" possibly in Kabul Press’ English page, so the reader can comment on it. Please feel free to divide it into separate paragraphs which I could not do due to technical difficulty of this page. Thank you for your good work and regards, Balkhi

  The ordinary citizens anywhere in the world are obliged to comply with approved legislations and by no means unawareness from law can possibly be concieved as a justifiable excuse not to follow it. However come to Afghanistan the country of irony where the government, its departments and ministers treat the legislation with total disregard and still can save their position only by claiming that the legisgation was not formally submitted to them. What a surprise! A set of law specifically designed for administering media and use of the Ministry of Culture and yet the minister can get away with the excuse that he was not aware of the legislation i.e. Mr Khuram said "the legislation was not formally submitted to us...." However for those who may not be fully aware of our contextual realities it is worthy to say that dont be too surprised if you see our president is convinced and thinks that it is a bit unrealistic to expect minister Khuram to act for the cause of advancing culture and media! You may naturally ask why not? Well the answer is simple though very naive: The Minister comes from and represents a religious fanatic party which is partly in the government called Hezbi Islami. In the past this party has had the top place in causing most of conflicts and destructions in the country and only recently it lost it’s place to Taliban but still managed to maintain the second place. Their leader Mr Hekmatyar still fights a war in tune with cross-southern-border terror network. Just an example: minister Khuram’s party was used to firing of up to 400 rockets per day on civilian Kabulies from 1994 t to 1996 as per BBC daily reportage; it resulted most of the carnage in the Capital. Now President Karzai feels that he has got to be pleased with this minister who is at least peaceful and not firing all those rockets or indeed not fighting a war. What a painful and naive appeasement! Well it may sound like a joke but apparently for our minister of culture the only qualification to keep his position is not to fight! Otherwise if you look at his activities they are all designed with one unified purpose of stopping the cultural evoluation of this nation. Afghanistan’s non-govermental media is full of examples of this ministers anti-cultural masterworks and can be checked for reference. In addition to boycotting the relatively free-spirited media legislation the examples of his other achievements are: persistent and systematic attempts to weaken and undermine our non-pashton language, identity and cultural values which by the way is very moderate and in hormony with values most nations globally uphold and incidentally including the internationals who fight for saving and strengthening those values in Afghanistan with a deadly cost. Mr Khuram fired a journalist for not using a Pashto word while reporting in a non-pashto language i.e. Farsi/Dari/Persian. The latter language is spoken by the majority 60% of populaiton as per reliable unbiased international sources but is not unfortunately the language of 35% of population who are often regarded as ruler of this country Mr Karzai included. This ruler ethnic group is formally regarded and called as Pashton but informally as before widely called as Afghans or Awghans in masses conversations. So this way the Pashton/Afghan ruling elites in the structure of current government broadly speaking remain considerably loyal to the their tribal and ethnic values despite claiming to be allies of the West and subscribe to Western moral values. Although on the surface it seems as only Taliban fight for the advancement and domination of the tribal strict and so-called Islamic cultural practices however the pro-tribal elements within our government pursue the same line of thought for same cause but rather secretly with the undercover of liberal and human right values to ensure the West’s total deception and continuation of their aids. This way they manage to consistently undermine and supress the more peaceful, reconciliatory version of Afghanistan’s cultural identity even though it belongs to her majority population. As a result in real they endeavour to restrict human rights and freedom, to achieve a total remake of Afghanistan’s identity by spreading Pashton’s cultural dominance and full Afghanization of the nation!O

  IS NOT THIS EXCEPTIONAL NAIVITY OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO PAY BLOOD TO SAVE THE POPULAR CIVIL VALUES IN AFGHANISTAN WHILE PAYING ENDLESS CASH TO STRENGTHEN AFGHAN GOVERNMENT AND ITS MINISTERS WHO ONLY HURT AND HINDER THOSE VERY VALUES IN THE SAME COUNTRY?o

  ISN’T OUR POLITICAL LIFE AS A NATION A BIG JOKE?o

  WONT IT BE MUCH CHEEPER AND COST-EFFECTIVE FOR THE WEST AND NATO NOT TO PAY ENORMOUS CASH TO AFGHANISTAN’S GOVERNMENT SO A FULL AFGHANIZATION OF OUR COUNTRY CAN BE STOPPED WHICH IN THE SHORT AND LONGER-TERM WILL PROVE PAINFUL TO US AND THE WORLD?o

  WHAT DO YOU THINK?o

  repondre message

 • Rastash az kishware ki rahbar an karzay fasid, Talib baykifayat bashad nabayad tawaqu khuby dasht,Wa harch bady ki dar zihn tan may gunjad ra bayad tawaqu kard, yaki az in bady ha unfaz qanun zansutiz ahl tashayu ra bayad danist, in Qanun zan stiz ra hamin Karzay farhang sutiz nafiz sakht ta Shaikh barsisay Muhsini zan sutiz wa zan jalab ra khushnud sazad

  Karim khuram in khirsak qutby baji anki Majlis nimayundagan un ra Estizah kunad un Majlis numayundagan ra estezah kard, Jalib ast wa waqiyat guftay Malalay Juya , Insan ra mutayaqin may sazad ki in Majlis numayundagan na, balki yak Tawila ast, ba in deed wa tasamim in majlis nusbat dadan anha ba khar , ham tawhin ba khar ast

  repondre message

 • هرکسی که بااستفاده ای سوء ازقانون آزادی بیان میخواهد بین مردوم افغانستان تفرقه ایجاد کند باید مجازاد شود
  آقای کوه دامنی وهمکارانش از بردگان خاص اسرائیل است.

  repondre message

 • من هم با حفظ حرمت کلام وازادی بیان میخواهم نظر خود را بنویستم وامیدوار هستم که اقای میر هزار نظر مرا به نشر برساند.

  تا جایکه من تلویزیون امروز را دیده هم یک رسانه فوق العاده مبتذل بوده وبرنامه های ان عموما برنامه های رقص وموسیقی میباشد که باعث گمراهی نسل جوان میگردد. برنامه را که فهیم کوهدامنی پیش میبرد جنبه بسیار تهاجمی دارد که من منحیث یک شاگرد عرصه ژورنالیزم انرا فاقد اخلاق ژورنالیزم تلقی میکنم. جالب اینست که اقای کوهدامنی خود قادر به تلاوت قران کریم نیست وچندین بار هم در خوانش ان در جریان برنامه خود اشتباه کرده که عدم فهم ایشان را نشان میدهد.

  به نظر بنده برنامه های مستهجن تلویزیون امروز به مراتب کشنده تر وخطرناک برای نسل جوان است تا تعویذ نویسی چند بیچاره که از روی مجبوری به این کار دست زده اند. یک تعویذ گر شاید در یک روز (به عقیده خود شخص کوهدامنی) عقیده چند نفر محدود را خراب کند ولی تلویزیون امروز با اشاعه رقص وشراب خوری ونشان دادن بدن رقاصه ها تقریبا تمام افغانستان بخصوص نسل جوان را به گمراهه میکشاند واب را به اسیاب طالبان میریزاند وزمینه تبلیغات را متکی به این که گویا در کابل فحشا وجود دارد مساعد میسازد.

  من منحیث یک تاجیک ویک سنی مذهب تلویزیون تمدن را یک تلویزیون فوق العاده مفید دانسته ام وبرای من مهم نیست که انرا ایران تمویل میکند یا امریکا! هی کاش هرکسی که این تلویزیون را تمویل کرده چند تلویزیون دیگر هم یک چنین بسازد زیرا در این تلویزیون من چیزی نیافته ام بجز ترویج اخلاق اسلامی. اگر کسی کدام چیزی ناروا وخلاف فرهنگ و دین ما دران دیده است برایم بفرماید.

  نامیدن فهیم کوهدامنی به حیث ژورنالیست هم یک اشتباه محض است. اقای فهیم سخنگوی امان الله گذر در زمان که وی قومندان امنیه ولایت کابل بود بودند وهرکس میتواند در باره خصوصیات اقای فهیم از کارمندان قومندانی امنیه بپرسند.

  نجیب الله کابلی بنابر عقده که از ایران دارد ویا شاید از طرف تمویل کننده های خود تحریک به حمله به ایران میشود که البته این کار شخصی خود وی است ولی ارتباطات بسیار نزدیک نجیب کابلی با اعضای افغان ملت ورفت امد های وی با و.کیل ملالی شینواری که علم بردار دشمنی با زبان فارسی در پارلمان کشور است این نظر را که گویا نجیب کابلی یک مترسک دشمنان فرهنگ فارسی است چیزی دیگر بوده نمیتواند.

  repondre message

 • سلام خدمت دوستان و عزیزان خواننده:

  من منحیث یک مسلمان و تربیت شده در فرهنک اسلامی افغانی با تائید سخنان نویسنده گان که نظریات شانرا ارائه داشتند اینک نظرم را در مورد تلویزیون امروز ارائه مینمایم مسلماً تلویزیون امروز را یک چینل غیر اخلاقی ومزدور اسرائیل میپنداشتم و می بینم بارهانشرات آن باعث ناراحتی و احساسات برانگیز بوده اینکه مجری همجون رسانه که ترویج غیر اخلاقی را پیش گرفته بود و شخصیت کشی و و منحرفانه عمل میکرد سزاوار بود تا چند روزی در زندان به سر میبرد و اینک اگر بعد ازین تکرار نشود امیدوارم بدون علت هیجکس توهین، تحقیر و جزا داده نشود اما اگر این مردک باز اعمال غیر اخلاقی که تا هنوز جریان داشت ادامه دهد از ادارات مربوطه امنیتی و ذیصلاح توقع دارم که این بار به این آسانی و راحتی رها نکرده و به سزائی اعمالش برساند. تشکر از دولت افغانستان امیدوارم همیشه واقع بین باشند.

  repondre message

  • من هم به تائید گفته برادران عزیزم باید بگوئیم که این سی روزه زندان برای شخصی همچو کوهدامنی بسیار خوب و بجا بود هرگاه هموطنان عزیز ما متوجه شوند مشاهده مینمایند که بعداز برنامه دینی یعنی بیا و ببین آهنگ های به نشر میرسد که خارج از اخلاق میباشد. یعنی نیمه سکس و بدون کدام سانسور. و قسمیکه من تمام پروگرام های آقای کوهدامنی را تماشا کرده ام و از طرز سخن گفتن درک نموده ام خودش فاقد معلومات دینی است بخاطریکه بعضی اوقات در پروگرام های خود قسمی حکم میدهد و میگوئید که این کتاب از نظر من کفر است که فکر کنی خودش یک عالم جهانی است در حالیکه نامش را غیر خودش همسایه اش هم نمیداند چه بسا که فتوا دینی بالای یک کتاب بدهد. باوجود اینکه من چندین مقاله در این مورد در کابل پرس نوشته کردم ولی نمیدانم روی کدام محلوظات گرداننده گان این سایت مقاله مرا نشر نکردند تا ذهنیت مردم بیچاره ما در مورد این مرد ماجراجو روشن میشد. آقای کوهدامنی در صورتیکه اینقدر از دین و مذهب داد میزند باید نشرات مبتذل خود را که به گفته بعضی برادران عزیز از تعویض نویسی کرده بدتر است بند نماید. در غیر آن منتظر باشد تا روزی سالها راهی زندان شود .

 • این هم شرم بزرگ دیگر که ژورنالیست افغان به تقاضای سفیر ایران در کابل حبس میشود.

  این فاشیستهای فارس که در ایران ملیت های غیر فارس چون کردها، ترکها، آذری ها، عرب ها ، لر ها و غیره را از ابتدایی ترین حقوق از جمله تحصیل به زبان مادری منع کرده و آنها را خر خطاب میکنند امروز در افغانستان هم با استفاده از یکعده فروخته شده میخواهند زبان مطبوعات و ژورنالیزم را بسته کنند.

  "مرگ بر فاشيسم فارسی"، "مرگ بر نژادپرستی فارسی"،
  اعتراض به عدم تدريس زبان ترکی در مدارس ايران،

  "فاشیست های فارس میگویند که فارسی معادل است با ایران و هر کسیکه به زبان مادری خویش غیر از فارسی تکلم کند ضد ایران است"

  همزمان با روز اول و آغاز سال تحصيلی جديد در مدارس ايران، گروهی از آذربايجانيهای ايرانی مقيم انگلستان در مقابل ساختمان بخش جهانی بی بی سی گرد آمدند تا به عدم تدريس زبان ترکی در مدارس ايران اعتراض کنند.

  اصل پانزدهم قانون اساسی ايران، تدريس ادبيات زبانهای محلی و قومی را در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است اما تنها اقليتی که در ايران از امکان تحصيل به زبان مادری برخوردارند، ارامنه اند که اساساً مدارسشان جداگانه و تحت نظارت نهادهای مذهبی ارمنی اداره می شود.

  انحصاری بودن تدريس به زبان فارسی در مدارس موضوع اعتراض جمعی حدود سی نفر از آذربايجانيهای مقيم انگلستان شده است که در قالب گروهی با عنوان آکسيون آذربايجانيهای جنوبی يا همان آذربايجانيهای ايران دوساعتی را مقابل ساختمان بخش جهانی بی بی سی گرد آمدند و به زبانهای انگليسی و ترکی شعارهايی از اين قبيل می دادند: "مرگ بر فاشيسم فارسی"، "مرگ بر نژادپرستی فارسی"، "از نسل کشی فرهنگی در ايران دست برداريد" و "زبان ترکها نمی ميرد، به زبان فارسی تبديل نمی شود".

  شاهرخ مظهری، يکی از برگزارکنندگان تجمع می گفت: "امروز اول مهر است و ميليونها فرزند ترک آذربايجانی امروز به مدرسه می روند ولی هيچيک از آنها حق فراگيری زبان مادری شان را ندارند و کليه دروس به زبان فارسی است که اين بر خلاف موازين بين المللی است".

  وی افزود: "هر انسانی بايد به زبان مادری خود تحصيل کند و دولتها موظفند که امکانات لازم را برای آن بخش از مردم که زبانشان غير از زبان رسمی کشور است فراهم آورد اما در ايران حتی يک مدرسه به زبان ترکی وجود ندارد و بچه ها بايد از همان اول به زبانی غير از زبانی مادری تحصيل کنند که اين امر از کيفيت تحصيلی افراد کم می کند و نهايتاً از قدرت رقابت آنان در جامعه می کاهد".

  از شعارهايی که تجمع کنندگان در لندن می دانند پيدا بود که عدم تدريس زبان ترکی يا ديگر زبانهای قومی در ايران را ناشی از انگيزه های سياسی حکومت ايران می دانند.

  تحليلگران نيز معتقدند که حکومت ايران چه پيش و چه پس از انقلاب از آن بيم داشته که تحصيل قوميتها به زبانهای خود در مدارسشان آغازی برای تنشهای قومی و جدايی طلبی در کشور ايران باشد که آميزه ای است از قوميتهای گوناگون.

  از سوی ديگر، با اينکه ايران در سراسر تاريخ خود زيستگاه اقوام مختلف بوده اما کودکان آن همواره تحصيل را به زبان فارسی آغاز کرده اند و حتی در زمانی که ايران تحت حاکميت فرمانروايان ترک بوده، کودکان ترک زبان نيز به زبان فارسی در مدارس تحصيل کرده اند.

  زبانهای ترکی و کردی تنها در دوره ای يکساله در سالهای ۱۹۴۵-۴۶ ميلادی در مدارس تحت اداره دولتهای خودمختار فرقه دموکرات در آذربايجان و قاضی محمد در مهاباد تدريس شده است.

  طی يکی دو سال اخير که ايران صحنه نا آراميهای قومی تازه ای در آذربايجان، کردستان و خوزستان شده، موضوع تحصيل به زبان مادری از جمله خواسته های اصلی فعالان قومی در داخل و خارج از ايران بوده است.

  repondre message

  • جای شک نمیبینم که نویسنده محترم یا شخص محقق نسب باشد و یا هم از هواداران آن .

   بدون مرجع موثق، بدون دلایل مشروع فقط اتهام بستن بالای شخصیتهاو کشورهاو نوع تبلیغات منفی و کوشش برای پراگنده ساختن و مخشوش کردن افکار عامه فقط کاری کسانی هستند که دست شان از آسمان و پایشان از زمین رها شده باید با شایعات و مضخرفات که در مغز گندیدهء خودش میگنجد ادامه دهد.

   اگر این هم به خواهش یک مسلمان چی از ایران ، پاکستان و یا افغانستان هر کسی شده است من قدر دانی میکنم( اگر چی میدانم کاری کسی دیگر نبوده خود مردم ما میتواند دشمن دین و اخلاق را بشناسد )
   ما غیر از کارها و امورات روزمره که متفاوت الامر است وظیفه داریم برای حفظ اخلاق اسلامی جامعه و مسلمانها تحرک داشته باشیم .

  • برای ما فاشیسم ایران به مراتب خوشمزه تر از فاشیزم شما پشتونهای شتر چران ووحشی است زیرا فاشیسم شما بوی سرگین شتر وپشقل گوسفند میدهد واین برای ما نفرت اور است. میدانی فاشیسم پشتونیزم یعنی دختر فروشی، تریاک فروشی، قتل، دشمنی با علم ومعرفت، سوزانیدن مکتب، سر بریدن، وسنگسار کردن است پس ما از هرچه پشتون که است سخت متنفریم وتازمانکه استقلال خود را از شما وحشیان بی همه چیز نگیریم خاموش نخواهیم نشست. ما برای اینکه شما بی هویت های فرهنگ ستیز ووحشی را به جای تان بنشانیم ایران را مانده حتی از یهود هم کمک خواهیم گرفت زیرا دریافته ایم که شدیدترین دشمن ما در تاریخ شماها هستید بنا ما از هرامکان دست داشته خود جهت دفع دسایس شما وطنفروشان خایین استفاده خواهیم کرد.

  • از ژورنالیست کدام تعریف هم بلد هستی؟

   یا تنها تو مثل کوهدامی وارد بازار شده ای؟

 • کسانی که از فهیم کوهدامنی وامثال شان دفاع می کننددر واقع اشخاصی بی خرد و از دین بیزار هستند. آیا این آدمک بجز از مسخره کردن دین دیگر کدام کاری را تا به حال انجام داده است ! ای کسانیکه مدافع فهیم کوهدامنی و نجیب کابلی هستید آیا به عنوان یک افغان شما می توانید برنامه های این تلویزیون مبتزل را با خانواده تان تماشا کنید
  فکر نکنم کسی که افغان باشد و در دامان یک خانواده افغان بزرگ شده باشد موافق با برنامه های این تلویزیون که سراسر فحشا و بی دینی را ترویج می کند باشد.جالب این جاست که نجیب کابلی و فهیم کوهدامنی مکررا از محسنی و مدرسه اش شکایت داشته و به دسایسی مختلفی می خواهد تا مردم مسلمان افغانستان را بر علیه وی تحریک کند.در حالیکه من به عنوان یک مسلمان سنی به این عقیده استم که که آقای محسنی مربوط به شیعه ها نبوده بلکه او عالم هست که مربوط به تمام جامعه اسلامی می باشد.و نجیب کابلی و امثال شان که حتی شاید ناموس خود را هم به بیگانگان بفروشد حق ندارند به علمای دین بی حرمتی کنند.عادلانه می خواهم قضاوت کنید که آیا ساختن مسجد و مدرسه بهتر است ویا محل فسق و فجور تحت نام بوستان کابل که این کابلی بی دین بنا کرده.
  و باید آقای هلمندی هم بداند که هیچکس حق ندارد تحت نام آزادی بیان و امثالهم به شخصیت ها بی حرمتی کرده و دست به ترویج فرهنگ غیر اسلامی و افغانی در جامعه بزند.اگر می کنند پس باید مثل کوهدامنی مجازات شوند.

  repondre message

  • سلام به همه نیک انیشان گیتی.متاسفانه بعضی ازنظریات که درمورد مامثبت است اصلاازکابل پرس نشرنمیگردد/خداکندازجمله مقلیدین آقای خمینی نباشید/امادرموردگپ های منتقدین ازجمله آقای/عمری/که نام مستعارشان شایدباشد"خاطرنشان میسازم اینکه هربدعتی-خرافاتی-چندگانه پرست-پیروان مکاتب معاندباتوحیدکه عقیده ماهااست وتابحال زیرپوشش ریش ولنگی وجملات عربی هرچرندیات راکه خواسته اند بنام اسلام بخورد مردم ماداده اندک"من حاضربه مناظره استم

  • در این جا یک سوال است که منکر چیست و معروف چیست که تو یک مسلمان مبارز خود را می دانی؟
   تعویذ نویسی یک عمل کامل منکر اما نشرات شما نمایندگی از چی می کند؟

   من با تو حاظر به بحث هستم پیرامون اسلام و اسلام شناسی!
   0786370965

  • سلام!

   آقای کوهدامنی در یک مصاحبه، شما تکرار می کردید که در کشور ایران بیشتر مردم هزاره افغانستان مورد اذیت و آزار ایرانی ها قرار می گیرند، شاید این هم دلیل داشته باشد چون اکثر افغان ها در ایران بدون مدرک قانونی زندگی می کنند.
   اما در افغانستان که کشور من وتو است در سرک زمانی که عساکر خارجی عبور می کند حق حرکت از عقب موتر های آنان را نداری،
   در اینجا هرروز چندین افغان بدست نیروهای خارجی به قتل میرسد،
   مراسم عروسی بمباران می گردد، خانه ها گاهی در فراه گاهی به هرات و در هر گوشه و کنار این کشور ممورد آماج بمب افگن هاوعساکر خارجی قرار میگیرد،
   به عنوان یک انسان به قول خودت نیک اندیش در سال گذشته بیش از دو هزار تن از هموطنان ما در داخل افغانستان به قتل رسیدند، آیا، تا هنوز کدام برنامه به یاد بود شهدای این ملت داشته اید؟
   پس نیک اندیش عزیز از کجا ادعای مسلمانی را داری؟
   آیا در دین اسلام به خاطر تراشیدن ریش حدیث وجود ندارد که بیانگر منع تراشیدن ریش باشد؟
   من خودم طرفدار ریش تراشیدن نیستم اما تو که حرف خود را از حدیث و آیات قران کریم شروع میکنی فکر نمی کنی که خودت هم سنت رسول الله را ترک کرده ای؟
   تو که علاقه زیاد و وافر به آیت و حدیث داری ومعتقد هم هستی که آیت و حدیث در همه ی امور زندگانی بشر رهنمایی هایی دارد در کجای آیت و حدیث آمده که یک انسان باید پتلون بپوشد و نشرات چون تلویزیون امروز داشته باشد.
   بنده مخالف پوشیدن پتلون و تلویزیون نیستم اما می خواهم این را ثبوت کنم ای مرد بی سواد و بی دین!هیچ معلوماتی درمورد آیت و حدیث نداری.

   farhad.hamid yahoo.com

 • عزیزان سلام!
  جا دارد که از خود گذری ها و احساس مسوولیت به عنوان یک روزنامه نگار از آقای میر هزار تقدیر گردد.
  در مطلب بالا عکس و مطلب درباره زندانی شدن آقای کوهدامنی را خواندم، نکته جالب اینجاست باید یک خبرنگار ویک ژورنالیست وظیفه ی خودرا مقدس شمرده ودرخدمت مردم باشد شما مطلبی را به خاطر آقای کوهدامنی نشر کردید از یک سو کار خوب است چون به عنوان یک روزنامه نگار وظیفه خودرا به درستی انجام داده اید.
  از سویی تشخیص شما در حصه آقای کوهدامنی درست نیست چون او همان لیاقت وشایستگی را ندارد. به قصد خدمت شروع به کار نکرده بلکه اهداف دیگری را دنبال می کند و این هم به ضرر یک مجموعه ی از کسانی است که خدمت گذاران واقعی هستند.
  البته این هم شاید گستاخی باشد که یک نفر مثل من بیسواد از کار شما انتقاد کند اما باید این مسأله را واضح گفت که آقای فهیم یک انسان خود خواه و متکبر درعین حال بیسواد مثل من.
  توصیه من این است که هر کس و ناکسی چون کوهدامنی که در حلقه این مسلک مقدس داخل می شود نباید زیاد ارزش داد در اینجا به عنوان یک انسان وطنپرست باید عمل نمود واز هر خاین و اوباش که در عرصه این مسلک مقدس قدم نهاده و به خاطری که آب به آسیای دشمن بریزد دست به تفرقه گرایی وبرهم زدن ثبات نسبی کشور می زند باید یک کمی عاقلانه فکر شود.
  آقای فهیم کوهدامنی یک انسان شوم است که در صدد همچون مسایلی است و باید اجازه نامه خبرنگاری از وی گرفته شود و حتی باید در قطار آن انسان هایی باشد که برای آخرین بار با پایه دار آشنا می گردد، تا باشد مردم عزیز وقهرمان ما از دست این خاینین رهایی یابد. من بارها دیدم و شاهد هستم که او آیات قرآن در بحث با تعویذ نویس ها اشتباه قراأت می نمایند.
  در اخیر یک خواهش هم از آقای کوهدامنی دارم که در زمینه اسلام و اسلام شناسی در یک تلویزیون دیگر حاضر به گفتگو و مباحثه هستم.
  تا ثابت کنم که هیچ خبر و اطلاعی از اسلام و دین نداری!

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس