در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > افغانستان به عقب برمیگردد

افغانستان به عقب برمیگردد

قسمیکه ريِس جمهورکشور دریکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود دررابط به انتقال گروپ های مسلح توسط هیلی کوپترهای خارجی وپیاده کردن آنها درمناطق مختلف ولایات شمالی کشوربیان شده بود ...
ولید فاروق
دوشنبه 11 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قسمیکه میگویند تاریخ به عقب برمیگردد امروز هم درافغانستان برای یک باردیگر حالات سیاسی وامنیتی رنگ گذشته را یعنی دوران حکومت کمونستی، اگربطوری واضح تر بیان نماییم دوره حکومت مرحوم داکترنجیب الله را اختیار نموده است. چون درآن زمان هم برنامه صلح از طرف حکومت برای مخالفان پیشکش شده بود، ولی متاسفانه ازاینکه حمایت جامعه جهانی را باخود نداشت نتوانست درتطبیق وعملی نمودن پروسه صلح موفق به درآید.

امروز یکباردیگر افغانستان درهمان موقف با اندکی تغییری که ظاهراً موجود است قرار دارد یعنی موجودیت نیروهای خارجی که درآن زمان نه تنها ازاین پروسه حمایت نکرده بلکه باهمکاری شماری ازمتحدین ستراتیزیک امروزی وهمسایه های که همیشه طرف دار بربادی وبی ثباتی دراین کشور بوده بااستفاده از گروپ های مسلح که درافغانستان حضورداشتند حکومت داکترنجیب الله را از هم پاشیدند که با شکست رژیم کمونستی نه تنها پروسه صلح مختل گردید، بلکه افغانستان به خاک وخون کشیده شد وهزاران تن جان های شیرین خویشرا ازدست دادند. صدها هزار تن دست به مهاجرت زدند وشماری ازمردم معلول ومعیوب گردیدند. بالآخره باگذشتاندن همه بدبختی ها،مشکلات،زنده گی مشقتباروسپری نمودنی هزاران درد ورنج مردم افغانستان با آمدن قوت های خارجی وایجادی حکومت موقت ،انتقالی وبالاخره حکومتی انتخابی که در ابتدا سبب امیدواری مردم رنج دیده ای این کشوربه داشتن یک نظامی دیموکراتیک باثبات که دردوران گذار قراردارد وبه طرف رشد،ترقی ، امنیت سرتا سر روان است زنده ساخت ولی متاسفانه باگذشت هشت سال از این حکومت چنین چیزی صورت نگرفته بلکه باگذشت هرروز مشکلات، ناامنی،فقرودیگرنابسامانی ها درحالی افزایش است.

امروز یکباردیگر حکومت افغانستان پروسه صلح را بامخالفان میخواهد پیش گیرد که خوشبختانه به اساس گفته های رسانه ها وتایید حکومت گفتگوها بشکلی ابتدایی آن یعنی درسطوح پایان میان افراد بطوری غیر رسمی صورت گرفته وهمچنان حکومت افغانستان لست شورای صلح که درآن نزدیک به (70)نفر عضودارد اعلان کرد که این موضوع باعث خوشنودی مردم صلح دوست این کشورشده وتا اندازه یکه درخطبه نماز جمعه ازبارگاهی خداوندی متعال استدعا صلح سرتاسر را درکشورنمودند.

اما قوت های خارجی که دراین کشورمستقرهستند اجازه خواهند داد،یا دراین راستا همکاری خواهند کردکه این پروسه به موفقیت انجام شود ونتایج مثبت ازآن بدست آید؟

زیرا دلایلی موجود است که نیاز به وضاحت بیشتردارد. آیا نیروهای خارجی ازاین پروسه بشکلی واقعی حمایت خواهند کردویا قسمیکه درگذشته ازجبهه ی مخالف حمایت کرده بود ادامه خواهد داد؟

چون ازآمدن قوت های خارجی درافغانستان تقریباً مدت (8یا9)سال میگذرد وقسمیکه گفته میشود هدف ازآمدن این نیروها درافغانستان برقراری صلح دایمی ،مبارزه علیه تروریزم، قاچاق مواد مخدر...وموضوعات دیگر جابجا شده بود که متاسفانه یکی ازاین اهداف بشکلی درست وصحیح عملی نگردید بلکه باعث ازدیاد این موضوعات گردید قسمیکه درابتدا
ناامنی درولایات جنوبی وآهسته آهسته به ولایات هم جوارآن سرایت نموده است.

به گفته معین مرستیال نماینده مردم کندزدرپارلمان ناامنی زمانی درولایات شمالی کشوربخصوص کندز وبغلان اوج گرفت که قوت های ناتو اعلام کردند که کاروانی اکمالاتی شان را ازطریق بنادر شمالی وارد میکنندو ازطرف دیگر سیاست ساختن قوت های اربکی درچارچوب حکومت مطرح شد که همین اربکی ها به گونه های مختلف سبب آزارواذیت مردم شدند ومردم را مجبورساختند که در صورت داشتن کدام مشکل وبرای حل آن مشکل به طالبان مراجعه نماید.

قسمیکه ريِس جمهورکشور دریکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود دررابط به انتقال گروپ های مسلح توسط هیلی کوپترهای خارجی وپیاده کردن آنها درمناطق مختلف ولایات شمالی کشوربیان شده بود ناامنی را تاسرحدی رشد داده که چند روز پیش انفجاریک بمبی جاسازی شده انجنیرعمروالی کندزهمرابا بیست تن دیگردرموقع ادای نمازی جمعه به شمول امام مسجد درولایت تخاربه شهادت رسیدند.

پس آیا موفقیت پروسه صلح مشکوک بنظرنمیرسد ؟

در حالیکه چهار به اضافه چهل کشورقدرتمند جهان که درراس شان ایالات متحده آمریکا وانگلیس قراردارد درجهت تامین صلح ،مبارزه علیه تروریزم بین المللی ودیگرمشکلات به افغانستان تشریف آوردند اما تمامی تلاش های این نیروها درراستاء مبارزه علیه تروریزم بین المللی،قاچاق مواد مخدر، بینتیجه مانده ویا واضح تربیان کنم که خود این نیروها ویا جامعه جهانی نمیخواهند راه حل رابرای این معضل پیدا کند.

گفته های اخیر رییس جمهور افغانستان را میتوان ثبوت خوبی برای این فریب کاری های متحدین غربی افغانستان دانست .

حامد کرزی چندی قبل درمحفل توزیع مدال برای افسران نیروهای مسلح کشوربیان داشت،
"کشورهایکه دراینجا حضور دارند به دنبال منافع خویش به اینجا امده اند نه به خاطر ما".

پس با درک مطالب فوق تلاش های اخیر که پس از فروپاشی نظام طالبان در افغانستان به راه انداخته شده است به ناکامی خواهد انجامید زیرا متحدین حکومت کابل خود عوام فریبی را اختیار نموده اند .

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • داکتر نجیب در اصل نمیتوانست با گروپ های طالب همکنار شوند ولی اگر فقط پشتون ها میبودند شاید مصالحه ملی داکتر نجیب کامیاب مگردید . ولی در اصل طرح مصالحه ملی قسمی بسته بندی شده به افغانستان فرستاده شده بود که در مرجله اول داکتر نجیب دشمن های سرسخت خود را از میان برمیداشت یعنی گروپ های که در رهبری طالبان از مجاهدین قبلی به وجود امده بودند باید کاملاء قلع و قمع مینمود , مثلاء یک نوع پاک سازی خاصی را مینمود که در حدود 85 درصد طالب ها و مخالفان باید از بین مرفتند و بعد داکتر نجیب قرار پلان با کمزور ها و کسانی که منتظر نتیجه جنگ بودند پشت دروازه های افغانستان و کابل رسماء مصافحه نموده کامیابی مصالحه ملی را اعلان مینمود . ولی از اثر ارتباطات مخفی داکتر صاحب با گروپ های طالبی و جهادی و حتی پاکستانی ایشان خریطه عمل کرد پلان مصالحه را عوض نمودند و این باعث اعتماد نمودن شان به رقبا گردید تا اینکه بر اثر اعتماد زیاد به مخالفان بیرون حزبی جان خود را از دست دادند . . ولی مصافحه و مصالحه کرزی با طالبان با موجودیت سی آی ای و استخبارات سعودی و آی اس آی به نظرم که خالی از اشکال است . . چرا که طرفین همه تقربیاء از جنگ خسته شده اند و تقسیم افغانستان نیز تقریباء به پایان رسیده است و کرزی باید عوض شود نظر به پلان سی آی ای . در این صورت طالبان بهترین موجوداتی خواهند بود که بعد از کرزی با اجازه سی آی ای بر مسند تاج و نخت افغانستان خواهند نشست . از جاییکه ملا عبدالسلام ظعیف مسول تبلیغاتی طالبان در اروپا و امریکا است . . و بعد ازنشری کتاب او شرایط بهتر از قبل شده است برای برگشت طالبان . . درین صورت افغانستان یک قدرم به پیش رفته , با به وجود امدند طالبان ؛ ؛ ؛ طلبان منحیث قدرت منطقه عرض اندام خواهند نمود . . البته بعد از موفقیت طالبان در افغانستان چه پروگرام ها و پروژه های امریکای برای ایران و پاکستان دارد . . همه تقربیاء متوجه هستند .. . باقی را شما بنویسید .

 • همچنان چندی قبل حامد کرزی درجمع یاران و همشهریان که کم پول و بیکار بودند چنین بیان داشت، که "کشورهایکه دراینجا حضور دارند به دنبال منافع خویش ( یعنی چرس ، تریاک ، هروئین و تجارت سلاح و نفت ) به اینجا امده اند نه به خاطر ما". وی افزود تا دیر نشده باید وقت را غنیمت دانسته چاره فردای فرزندان خویش را بکنیم که یا گریختن است یا بغل آویزانک .

  اگر خدا یاری کد خوب دیگه همیتو خپک و چُپکی یگان شوکی ده طیاره صافی یا پاکی بخیر روانه امریکا بری زنکه و بچه بازی میشیم ، وگرنه مه بالای بیادرای طالب خود دیگه اعتماد نداروم ، شوما ره دلتان . مثل داکتر جان مره هم از زیر بغلم با محمود جان یکجا ایدفه در چار راهی پختونستان آویزانک میکنند . باز غم میرویس جانه کی میخوره . او روز حین گپ زدن ، میرویس جان ده یادم آمد ودلکم پُرشد و پُرشد همیتو نفامیدم که چتو شد بوق زدم و فق زدم اگه مردوم نمی بودن چیغسکم عالم میگرفت . اوره چی میکنی که شوکی وختی خانه رفتم بوبوی میرویس جان بی گفت و گوی همیتو یک شپلاقی تف کده گی ده رویم کش کد که یکسات کله چرخک بودم و باد ازو گفت : اومردکه بیعقل همونجه جای فق زدن بود که کدی ؟ توخوآبرو نداری از مره هم بوردی ، از مردومه اوسو بان .

  بخدا که اگه مره بانن ، پیسه گک هایم جم کده همرای میرویس جان وبوبویش میروم ده یگان گوشه گک امریکا هموهوتلکم وازمیکنوم که نه غم طالب باشه و نه غم غالب لاحقل که صدای ما ره خو آزاد میکشیم . بخدا که از دست ای بادیگاردا نه روز آرام استم و نه شو . ده پشت کوته خو ما چار تا لندور امریکایی خو اس که صدای مه و بوبوی میرویس جان نمی برایه . دینه روز مره همو کلانشان گفت که دیگه کته بوبوی میرویس جان ده یک کوته خو نکو که امنیت تره گرفته نمی تانیم ای بد بختی ره بیبی که صدایته خو بند کدن حالی یکجای خو کدن هم نمی مانن .

  حالی کوشش داروم که اگه امریکاییها ده گپم بکونن همو طالباره دوباره ده قدرت بیاروم . همونا میتانن که مره از گیر ای ناجوانا خلاص کنن . ده ما مردوم همو سوته کراسی کار اس نه دموکراسی . نه فهیمه می مانن نه قسیمه ، نه خلیلی ره می مانن نه قانونی ره . اونو وقت اس که دلکم جم میشه . ای مردوم ما وقتی براه میشن که زور دُره کاری و قمچین زدن ببینن . ماخو دموکراسی گفته میخاستیم ده جان مردوم بزنیم ، دیدین که نشد . دیگایشه اوسو بان که کابل پرس و کامرانک ده میدان دموکراسی سوز کده که همگی ما ره زده گوی در گو کده مانده . ماره تیر تیر تیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر !

 • خروج هر نوع قوا و مذاکره با رهبران فروخته شده طالب طوریکه نویسنده محترم فاروق اظهار کرده اند فقط همان بدبختی بعد از سقوط دولت داکتر نجیب الله را برای مردم افغانستان در پی خواهد داشت تا زمانیکه مرکز تروریزم بین المللی یعنی چتلستان و آی اس آی آن نابود نشده است.

  صداقت امریکا به این ارتباط دارد که به عوض بمبارد قریه ها و قصبات افغان به پشتونخواه و بلوچستان اشغالی قوا فرستاده تا مراکز تروریستها ، پناهگاه ها و کمپ های تروریستی آنها را نابود کنند.

  بدون اخراج قوای اشغالگر پنجاب از پشتونخواه و بلوچستان اشغالی هیچ نوع مذاکره و هیج نوع خروج قطعات ناتو صلح و ثبات به ارمغان نخواهد داشت و تروریزم بین المللی نابود نخواهد شد.

  امروز نه تنها افغانستان بلکه اروپا ، هند کبیر، تاجکستان، ازبکستان، روسیه و منطقه در مجموع از موجودیت مراکز تروریستی در چتلستان آصیب پذیر شده اند.

  امریکا اگر واقعا ً میخواهد بر ضد تروریزم عمل کند و واقعاً به مبارزه علیه تروریزم ، افراطی گری اسلامی صادق است پس باید بدون تاخیر بر علیه چتلستان و آی اس آی آن داخل اقدام شود.

  • صدراعظم چتلستان گیلانی میگوید که بدون چتلستان در افغانستان صلح نمی آید.

   این خود ثبوت آن است که رهبران فروخته شده طالب و تروریستان القاعده بوسیله آی اس آی و فوج پنجابی های کثیف حمایه میشوند و برایشان پناه داده شده و هر چه آنها میگویند از حلقوم آی اس آی بیرون میشود.

   این جنایت بر علیه بشریت خواهد بود که اگر امریکا و ناتو بدون نابودی پناهگاه های این تروریستان و جانیان یک عسکر خود را از افغانستان بیرون کند.

   این جنایت بر علیه بشریت خواهد بود که امریکا و ناتو اجازه دهد تا پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان پشتونخواه و بلوچستان اشغالی را به مراکز تروریزم بین المللی بر خلاف خواست مردم بلوچ و پشتون مبدل کرده و در سر زمین خودشان آنها را قتل عام کنند.

   ختم اشغال بلوچستان و پشتونخواه به معنی ختم تروریزم و افراطی گرایی اسلامی خواهد بود.

  • دوستان عزیز

   این خبر تازه است و ممکن در مطبوعات افغان هم به چاپ برسد. در این خبر گفته شده است که نظامیان امریکا میخواهند به حملات و دخول قوای شان برای حمله به مراکز تروریستها در پشتونخواه و بلوچستان اشغالی ادامه بدهد.

   اگر این کار را واقعا ً امریکایی ها بصورت دوامدار ادامه دهند ما خواهیم گفت ماشاالله ماشا الله امریکا

   http://www.afghanistannews.net/story/697164

  • امریکا و ناتو همیشه به مردم افغانستان جفا کرده اند ولی خدا کند اینبار نکنند و قبل از اینکه کثافت خود شانرا که حالا در افغانستان و چتلستان خانه کرده پاک نکنند به مردم ما پشت پاه نزنند.

  • آقای نهایت محترم صالح

   از کثافت که شما یاد کرده اید قسمت اساسی و مهم و قریب به 100 فیصد آن در چتلستان است. من با شما کاملا ً موافق هستم که ایالات متحده امریکا به مردم کشور ما در چندین مرحله از تاریخ کشور ما جفا کرده است که همین باعث آن گردید که روسها در افغانستان جای پاه پیدا کنند.

   به صورت مثال بعد از جنگ دوم جهانی وقتی انگریز تصمیم گرفت که نیم قاره هند را تجزیه کند و کشور مصنوعی چتلستان را اساس بگذارد دولت افغان به جانب امریکا و انگریز سه مسله را پیشنهاد کرد:

   • به مردم بلوچ و پشتون در پشتونخواه و بلوچستان اشغالی حق داده شود که طی یک انتخابات تحت نظارات کشور های مختلف جهان از جمله شوروی ، امریکا، فرانسه ، چین تصمیم بگیرند که :
   • میخواهند با چتلستان یکجا شوند
   • میخواهند به مادر وطنشان افغانستان بپیوندند
   • میخواهند دولت مستقل خود شانرا اساس گذارند

   این پشنهاد به صورت کل از طرف امریکا رد گردیدد و تهدید کرد که چتلستان از حمایه نظامی امریکا برخوردار خواهد بود( در صورت حمله نظامی افغانها)

   امریکا باز هم در دوران صدارت داود خان پیشنهاد افغانستان را هنگام سفر جنرال آیزنهاور رد کرده و حتی جانب امریکا تهدید کرده بود که او از میدان هوایی کابل بیرون نخواهد شد که اگر جانب افغانی بر مسله مصنوعی بودن چتلستان پاه فشاری کند.

   در تمام جلسات ملل متحد هند کبیر و شوروی سابق و بلوک شرق از داعیه خلق پشتون و بلوچ برای تعیین حقوق شان دفاع کردند و جانب افغانستان را گرفتند ولی امریکا و انگریز سد تمام اقدامات صلح طلبانه افغانستان گردید.

   بعد از کودتای سرطان 1352 این امریکا و سی آی ای بود که جهادی های خون آشام را به همکاری آی اس آی چتلستان بر علیه حکومت افغانستان مسلح کرده و از آنها به حیث مدافعان اسلام یاد کردند.

   بعد از سقوط روسها در افغانستان و سقوط طالبان امریکا بار دیگر به افغانستان جفا کرده و با وصف دهن باز کردن در مورد حقوق بشر و دموکراسی از سیاه ترین نیرو های قرن حمایت کردند و پروسه دولت سازی و دموکراسی را خدشه دار کردند.

   امروز ما میبینیم که دولت افغان از همان اول سر در مورد اینکه چتلستان دولت مصنوعی و غیر قانونی است و اینکه حتما ً به مرکز و عقده سرطانی در منطقه مبدل خواهد شد ، حق به جانب بود

   امریکا معلوم میشود که 50 سال بعد از ایجاد این کشور مصنوعی درک کرده است که مولد غده سرطانی است که امروز برای خودش مشکل بزرگ و درد سر بزرگ خلق کرده است.

  • تنویر جان گرامی

   از معلومات همه جانبه ی شما تشکر در پناه ایزد یکتا باشید.

  • امروز صبح طیارات بی پیلوت امریکا یکبار دیگر بر خلاف قوله کشی و عذر و زاری و کلنگک های پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان وزیرستان شمالی را مورد هدف قرار داده که بر اساس اخبار واصله هشت تروریست به قتل رسیده اند.

   ما در حالیکه این حملات را خیر مقدم میگوییم باز هم به امریکا و ناتو اعلان میکنیم که رهبران تروریستها چون حقانی ، پسرش، رهبران القاعده که از وزیرستان بر علیه افغانها و افغانستان عملیات میکنند قبل از قبل از وزیرستان خارج شده و در لاهور یا لعنت آباد در خانه های امن که برایشان از طرف آی اس آی چتلستان آماده شده زندگی میکنند و فقط یگان بار زیر حمایه مستقیم آی اس آی پنجابی های کثیف و بویناک به آن مناطق آمده دساتیر خویش را به تروریستان طالب و القاعده صادر کرده دوباره به خانه های امن شان برگردانده میشوند.

   ختم تروریزم فقط در صورتی امکان دارد که پشتونخواه و بلوچستان اشغالی از وجود قوای پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان پاک شود.

 • سلام/ تا امي كابل برس و امي نويسنداي فرهيخته اش زنده باشن ايج جاي شك نيست كه به زمانه هاي قرون أوستا و اوليه بر ميكرده / بيخي بيخار استين / تقسيم افغانستان بديستي كامران خدا ره انكاركردن و مردوم ها ره كمرا كردن بديستي بابك و دار ودستيش و تصديقيش هم إز مزاري و محاصره شدني كابل بريس هم توسط سايتي زنديق باشه ايج جاي شك نيست كه افغانستان بيجاري ما به عقب بر ميكرده ديكه

 • دوستان عزیز

  طوریکه قبلا ً خدمت شما عرض کردم صدراعظم پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان گیلانی اعلان کرده است که بدون چتلستان در افغانستان صلح نمی آید.

  یگانه اشخاصی که تا کنون در این زمینه ابراز نظر کرده است سیاستمداران پشتون در بلوچستان و پشتونخواه اشغالی است که گفته اند این خود نشاندهنده مداخله چتلستان در امور افغان و همچنان زیر پاه کردن حاکمیت ملی افغانها است.

  من فکر کنم که سیستمداران افغان خواب اند.

  ایشان باید امریکا و ناتو را به مداخله سریع این پنجابی های کثیف و بویناک و اینکه سخنان پنجابی کثیف گیلانی ثبوت حمایه از تروریزم و طالبان در چتلستان است متقاعد کرده و بر آنها فشار آورند که مراکز تروریزم و پناهگاه های تروریست های بین المللی در افغانستان نه بلکه در چتلستان است.

 • سرپلی نترس . کامران میخواهد که هزارستان درست کنه . مگر تو نمیخواهی که هزاره ها منحیث افغان زنده گی شان درست شود , خوب شوه , ازاد شوند از زیر دست پشاتین ؟ . زندیقیان ایرانیانی های هستند که از دست ملاه و اخوند به تنگ امده اند و دست به هر کاری میزنند که دین از مخ مردم بیرون بیایه که کاربدی نمیکنند . هرچه دین دار است جاهل است . کسانی مانند مزاری با معلومات کمی که داره و یا خان که در اصل ذکریا یوسزی میباشد و بایانی صاحب که ازادانه خود را معرفی نمود و بابک که درست میگه . باقی چند نفر مانند روشن و تنویر و و امثالهم بادی از روی شکم خود کم میکنند . . افغانستان را این اشخاص که در عمر تقاعدی هستند و یا بعضی تقاعد نموده اند . . نمیتوانند به عقب و یا جلو ببرند .. افغانستان مانند همیشه با سنگ ها و ریگ ها و دریا ها و کوه ها و دره ها و زمین های للمی و ابی خود به پیش میرود و اگر در روز اخرت خدای هسود گذاشت که برای لحظه سر از قبر بلند کنیم و یک نظر قبل از کاملاء خرابی افغانستان بدست خدا به ان بیافگنیم خواهیم دید که افغانستان خود به خود چنان بر بلندی ترقی و پیشرفت ایساده است . . که توبه . . یک گپه نفهمیدم . . این ولید فاروق دماغش خراب شده که عکس این دختره به این صفحه انداخته .. بینی این دختر جور شد و بینی قشنگی به جای بینی قبلی به صورتش نصب کردند . سرپلی . . حالا نوبت بینی ولید فاروقی است . . مه میگم محکمش بگی که کتی چاقوی کوند . . بنی حلال کنیم .

 • یک زن و شوی راجع به بچه خود که هر سال ناکام میماند گپ میزدند .. و شکایت داشتند که بچه شان به خاطر ناکام ماندن از صنف یازده به صنف ده پاین اورده شده . اخر چهارسال ناکام ماندن به صنف یازده برای اساتذه مکتب مشکل خلق کن بود . . بچه به صنف ده نیز سه سال ناکام ماند . . مدیر و معلمین تصمبم گرفتن که بچه را به صنف نهم تقلیل بدهند . . . در صنف نهم باز بچه دوسال ناکام ماند ... وقتی اخر سال نتایج خوده بچه به خانه اورد مادر گفت هر سال این بچه غبی به جای که پیش رفت کنه عقب امده میره . . یک ملاه یا اخوند را ببینین که برایش دودی یا شویستی بته که خوب شوه . . پدر با تاسف سری خوده تکان داده روی خوده طرف زن نموده گفت . . . . به این رفتاری که مه ایی بچه را میبینم که عقب امده میره . . تو ایتو کو که بند تنبانته سخت بسته کو که یک دفع از همو جایی که امده دوباره به همون جه نره ؟؟ حالا وضع افغانستان هم مانند بچه غبی واری است . . ولی مالوم نیست که افغنستان عقب عقب امده به کون کی خواهد رفت . . ؟؟؟

جستجو در کابل پرس