صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > انتخابات ریاست جمهوری یا ضرورت تغییر ساختار سیاسی و تقسیم عادلانه قدرت؟

انتخابات ریاست جمهوری یا ضرورت تغییر ساختار سیاسی و تقسیم عادلانه قدرت؟

فرشته حضرتی
شنبه 23 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قریب هفت سال ازحضور نیروهای ائتلاف بین المللی درافغانستان و حکومت آقای کرزی میگذرد. با یک گذر اجمالی بر رفتار هفت ساله آقای کرزی وجریان مبارزه با تروریزم بین المللی چنین برمی آید که تروریزم بین المللی نیرومند تر ازقبل عرض وجود کرده است ودولت آقای کرزی به جای مقابله با چالش های متعدد درگرداب فساد اداری وقانون شکنی دست وپا میزند. امیدواریهایی که درآغاز حضور جامعه جهانی درافغانستان دردل مردم مبنی بر برقراری امنیت و تامین شرایط صلح آمیز زندگی برافروخته گردیده بود نه تنها که برآورده نگردید بلکه اکنون به یاس تبدیل گردیده است و دورنمای افغانستان فارغ ازجنگ وخشونت همچنان درهاله ی ازابهام قرار دارد.

هزینه ی راکه جامعه بین المللی دراین مدت برای دولت افغانستان وبرای مبارزه باتروریزم بین المللی پرداخته است، قطع نظر از ضایعات نیروی انسانی، به هزاران میلیون دالر میرسد. اما فرایند این هزینه سنگین سازمان یافتن مجدد نیروهای ازهم گسیخته طالبان و تجدید آرایش تروریزم بین المللی درمحور القاعده درمناطق قبایلی افغانستان وپاکستان میباشد. هرچند که قبول این واقعیت هنوز دشوار می نماید اما چنانچه که از خلال لایه های متفاوت واقعیت های سیاسی وازفرایند رفتار هفت ساله دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی درافغانستان برمی آید، سرنوشت مبارزه با تروریزم بین المللی درافغانستان بیشتر درمسیر شکست راه پیموده است تادرمسیر موفقیت ویپروزی. دلایل وعواملی که مسیر مبارزه باتروریزم بین المللی را منحرف کرده وسرنوشت این مبارزه را با ابهامات جدی مواجه ساخته است فراوان اند. اما به عقیده ی بسیاری ازکارشناسان مسایل سیاسی، آقای کرزی وتیم همراه ایشان ازجمله دلیل وعامل اصلی پریشانی سرنوشت مبارزه باتروریزم بین المللی درافغانستان دانسته میشوند.

بایک گذراجمالی بررفتار آقای کرزی درجریان هفت سال مدیریت سیاسی ایشان، این واقعیت متبارز میگردد که رفتار متناقض و نژادگرایانه ایشان دربرخورد با واقعیت های جامعه وهمچنان فقدان صلاحیت ذهنی برای مدیریت سیاسی و عدم تعهد صداقت ایشان نسبت به سرنوشت مردم افغانستان ازیک سو سبب ضایع شدن فرصت هایی گردیده است که ازتوجه جامعه بین المللی نسبت به افغانستان به وجود آمده بود، وازسوی دیگر سرنوشت مبارزه با تروریزم بین المللی را دچارپریشانی وشکست کرده است.

هرچند که امروز غربیها و بخصوص ایالات متحده امریکا تاوان بی تفاوتی اش را نسبت به بحران افغانستان پس ازخروج نیروهای شوروی ازاین کشور می پردازد، اما پس ازسقوط طالبان توجه جامعه بین المللی نسبت به افغانستان فرصت مناسبی رافراهم آورده بود که بااستفاده مثبت ازآن بسیاری از معضلات زندگی مردم افغانستان حل میگردید. فراموش نکنیم که مساعدت های امریکا پس ازختم جنگ دوم جهانی به چاپان، شیرازه ازهم گسیخته اقتصاد این کشور را ترمیم کرد ودربستر این مساعدت جاپان مدرن وصنعتی عرض اندام کرد. اما درافغانستان ازاین فرصت طلایی نه تنها که استفاده مثبت نگردید بلکه حجم وسیعی ازاین امکانات برای رقابت های داخلی به مصرف رسید.

خلع سلاح پیش ازوقت نیروهای مجرب جبهه متحد که تجارب جنگ باطالبان والقاعده را چندین سال آزموده بودند، متلاشی ساختن اقتدار فرماندهان این جبهه که مقاومت علیه طالبان را فرماندهی کرده بودند، ملیشه سازی درجنوب که خاستگاه ومحل سربازگیری طالبان میباشد، برافروختن حساسیت وعصبیت های زبانی و قومی وگسترش دامنه بحران از جنوب در مرکز وشمال ازجمله مواردی اند که باهزینه کردن مساعدت های نقدی جامعه بین المللی انجام پذیرفت. این رفتار سیاسی چنان تنظیم وتدوین گردیده بود که علیرغم کمک غیر مستقیم به آرایش طالبان و تحمیل خسارات وضایعات سنگین برنیروهای ائتلاف بین المللی، تامدت های طولانی هیچ گونه تردید واعتراضی رانسبت به دولت آقای کرزی بر نیانگیخت. البته ازهمان آغاز اقتدار سیاسی آقای کرزی، رفتار ایشان دربرابر طالبان چنان تنظیم گردیده بود که تصمیم جدی برای برداشتن آنها از فضای سیاسی افغانستان وجود نداشت. حتی آقای کرزی درخیلی موارد از وجود آنها دربسیاری ازمعاملات به عنوان وسیله تامین منافع سیاسی بهره می جست و درصورت لزوم به تقویت آنها مبادرت می ورزید.

اگرچنین نمیبود، چگونه طالبان می توانست بعدازیک شکست سنگین که تمام شیرازه های سازمانی آن ازهم گسیخته بود، مجددا وارد تعاملات سیاسی نظامی گردد! طالبان حتی زمانی که دراوج اقتدار نظامی قرار داشتند و هزاران جنگجوی خارجی درکنار آنها می جنگیدند وپاکستان وعربستان سعودی باتمام امکانات ازآنها حمایت میکردند نتوانستند که مرکز مقاومت مجاهدین را تسخیر نمایند؛ رویایی که برای دست یافتن به آن هزاران طالب دردشت ها وتاکستانهای شمالی طعمه آتش مجاهدین گردیدند. همه میدانند که فرماندهی مقاومت (شهید احمدشاه مسعود) باامکانات محدود رویای تسخیر مرکز مقاومت را بارها برای طالبان والقاعده به جهنم تبدیل کرد. شهید احمدشاه مسعود دردشوارترین لحظات دربرابر هجوم طالبان وتروریزم بین المللی مقاومت کرد ونگذاشت که رویای پاکستانیها برآورده گردد. پس چه شد که طالبان شکست خورده وازهم گسیخته تجدید نیروکرد واین بار دربرابر هزاران سرباز تا دندان مسلح امریکا و پیمان اتلانتیک شمالی قامت برافراشت به گونه که امروز موفقیت مبارزه با تروریزم بین المللی را به چالش کشیده است. ناظران سیاسی معتقداند که رفتار دوپهلوی کرزی دربرابر طالبان فرصت مناسبی رابرای بازآفرینی آنها بوجود آورد. اکنون که هفت سال اقتدارسیاسی آقای کرزی ازنظرقانونی به پایان میرسد، ایشان همچنان باچنگ ودندان تلاش میورزد که برای یک دور دیگر اقتدارسیاسی اش را تمدید نماید.

تغیر ساختارسیاسی وتقسیم عادلانه قدرت

هفت سال اقتدارسیاسی آقای کرزی نشان میدهد که او وتیم همراه وی گزینه مناسب برای مدیریت سیاسی افغانستان نبوده است وهم ساختارسیستم سیاسی که او در راس آن قرار دارد مناسب ساختار وبافت قومی دراین سرزمین نمیباشد. همانگونه که انسانها ساختاروسیستم سیاسی را رهبری میکنند یک ساختار وسیستم سیاسی نیز رفتار انسانها را توجیه می نماید. همانگونه که درمورد کارنامه های آقای کرزی اشاره رفت، بیشتر این رفتار توسط ساختارسیاسی موجود توجیه گردیده است. به تعبیر دیگر، درخیلی موارد ساختارسیاسی موجود سبب گردیده است که آقای کرزی فارغ از تشویش، ازامکانات دولتی درجهت تامین منافع قومی ونژادی استفاده نماید.

نگارنده معتقد است که باتوجه به پس منظر تاریخی این سرزمین و باتوجه به ساختار وبافت قومی درافغانستان که نوع تجزیه قومی را به نمایش میگذارد وهمچنان با توجه به تنش های فزاینده قومی دراین کشور که همواره بحران آفرین بوده است، تغیر ساختارسیاسی وتقسیم عادلانه قدرت منطقی ترین گزینه برای مهارکردن تنش های موجود وختم بحران این سرزمین دانسته میشود. تغیر ساختار ریاستی به ساختار پارلمانی وتقسیم متوازن قدرت با معیارهای قومی تنها گزینه ی است که می تواند از یک سو حضور اقوام را در ساختارنظام سیاسی تمثیل نماید وازسوی دیگر امکان سوء استفاده ازقدرت دولتی را محدود نماید. همه میدانیم که انحصار قدرت باتوجه به ساختار وجغرافیای قومی درافغانستان همواره مرجع تولید تنش وبحران بوده است. تقسیم متوازن قدرت، قدرت را از انحصار یک بخش جامعه بیرون آورده و آن را به عنوان یک نیروی سازنده واهلی شده درخدمت تمام مردم افغانستان قرار میدهد. اما تغیر ساختارسیاسی باید به اعتبار قانون اساسی و تقسیم قدرت باید براساس میثاق ملی صورت بگیرد. منظور ازمیثاق ملی نوع تفاهم ملی میباشد که براساس اجماع ملی صورت میگیرد.

درشرایط موجود افغانستان، تازمانیکه ارزش های مشترک ملی، اعتمادملی و خویشاوندی ملی بوجود نیامده بهترین ومناسب ترین نوع تقسیم قدرت، ازنوع تقسیم قدرت درلبنان میباشد که سالهای متمادی تنش های مذهبی را تجربه کرده است. لبنان سالهای طولانی درگیر بحرانهای مذهبی بوده است اما برای پایان بخشیدن به این بحران سرانجام گروه های درگیر برسرتقسیم قدرت به توافق رسیدند وبراساس این توافق، ریاست جمهوری به مارونی ها که مسیحی میباشد و نخست وزیری به اهل سنت و ریاست مجلس به شیعیان این کشور تعلق گرفت. این توافق که آنرا قانون اساسی غیر مدون مینامند لبنان را از سقوط بیشتر درکام بحران نجات بخشید وبه تنش های داخلی آن نیز نقطه پایان گذاشت.

تنش های داخلی افغانستان شباهت زیادی به تنش های داخلی لبنان دارد وهمسایه های افغانستان نیز مانند همسایه های لبنان دراین کشور دارای منافع استراتیژیک هستند. اما ازنظر تنش های داخلی تفاوت دراین است که تنش های داخلی افغانستان بیشترینه براساس علایق وگرایش های قومی شعله گرفته است. لذا برای آنکه تناسب حضور اقوام درساختار قدرت دولتی رعایت گردیده باشد وقدرت دولتی به نیروی سازنده تبدیل گردد، نظام ریاستی باحفظ پست ریاست جمهوری باید به نظام پارلمانی تبدیل گردیده وپست نخست وزیری بر آن علاوه گردد. درساختار جدید سیاسی، ریاست جمهوری به پشتونها، نخست وزیری به تاجیکها، معاون نخست وزیری به ازبکها و ریاست پارلمان باید به هزاره ها واگذار شود. باتوجه به ارزشهای شهروندی، این طرح شاید برای بعضی ها مغایر با ارزشهای دیموکراتیک ومغایر با اراده مردم افغانستان به نظر برسد. اما اگر واقعیت های عینی افغانستان درنظر گرفته شود، درحقیقت این طرح هم میتواند اراده سیاسی تمام مردم افغانستان را بازتاب ببخشد و هم میتواند شرایط نهادینه ساختن ارزشهای دیموکراتیک را فراهم نماید.

بدون هیچ تردیدی این آرایش جدید باساختار جدید گزینه منطقی ومناسب برای تمثیل حضور اقوام درساختار قدرت میباشد. این گزینه تنها گزینه منطقی میباشد که ازیک سو تنش های قومی را مهار می سازد وازسوی دیگر درتقسیم عادلانه ثروت وقدرت کمک می کند. این طرح درگام نخست مستلزم حمایت جامعه بین المللی میباشد که بحران را درافغانستان بصورت مستقیم مدیریت می نمایند. این طرح همانگونه که میتواند اعتماد ملی، صلح وامنیت، و شرایط همزیستی مسالمت آمیز را درافغانستان فراهم نماید، جامعه بین المللی را درمبارزه با تروریزم بین المللی نیز یاری میرساند ودرواقع مسیر این مبارزه را تعیین می نماید.

اما درحال حاضر هرچند که مردم افغانستان چشم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوخته اند و این انتخابات هرچند که بامعیارهای دیموکراتیک هم صورت بگیرد معجزه نخواهد کرد. باتوجه باساختار قومی درافغانستان وتنش های ناشی از آن، تازمانیکه طرح نو درافگنده نشود وساختار نظام سیاسی وتقسیم قدرت دولتی بامعیارهای منطقی تعریف وتدوین نگردد، آقای کرزی، احمدزی، داکتر عبدالله، بشردوست وهرکسی دیگری هم که وارد قصر ریاست جمهوری گردد، نمی تواند بحران افغانستان را حل وفصل کرده و تنش های فزاینده قومی را دراین سرزمین کاهش بخشیده وافغانستان را از پرتگاه سقوط نجاب بخشد. اما ساختارجدید قدرت دولتی که درآن قدرت به صورت عادلانه تقسیم میگردد، اعتماد مردم را نسبت به دولت افزایش می بخشد ودولت را درموقعیت خدمت به مردم قرار میدهد درست چیزی که تاهنوز مردم افغانستان آن را تجربه نکرده اند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388 را قدم به قدم در معروفترین سایت اینترنتی افغانستان کابل پرس دنبال کنید

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Good analyse Afghan problems. She is 100% right

  • سلام به همه خودنندگان سایت کابل پرس?!
   خانم حضرتی شما هفت سال آقای کرزی قسمیکه ارزیابی کردید که هیچ قابل قبول و درک منطق نمیباشد.
   افغانستان طی 30 سال جنگ و خونریزی که ما خود عامل ان بودیم و هر کاریکه انجام دادم حاصل آنرا تمام جهان دید و امروز در مکاتب و موسسه های تحصیلی آن از اعمال ما به عنوان یک پند و عبرت مثال میدهند.
   خلع سلاح کردن گروهی بنام شورای نظار که شما آنرا به یک اسم جدید به نام مقاومت یاد کرده بودید یکی از آرمان های مردم افغانستان و بخصوص مردم شریف کابل بود .
   ما باید از حقیقت چشم پوشی نکنیم و باید حق بین باشیم. اگر اوضاع چند سال گذشته دوم میکرد و دامن ان زطولانی میشد احتمال تقسیم بندی و تجزیه افغانستان حتمی بود.
   هزار ها هوطن خود را بنام های مختلف بخاطر خشنودی باداران خارجی و بخاطر منافع شخصی خویش شهید ، معیوب ،یتیم و دربدر ساختند و بالاخره به نام قهرمان ملی مسما گردیدند.
   جبهه ملی هداف که دارد کاملأ مغایر قانون افغانستان میباشد و هیچ یک از افغان که واقعأ وطندوست و مردم پرور باشد به هیچ وجه نمیپذیرد.
   به اندازه که آقای کرزی به فریب کاری و سیاست ضعیف متهم است به مراتب بشتر از ان آقایان که معاونیت وی را بعهده دارند متهم و جواب گو به خدا و ملت میباشند.
   آقای داکتر عبدالله تا دیروز که پست وزارت خارجه را اشغال کرده بود از آقای کرزی و روش های وی حمایت کلی میکرد و زمانیکه سبکدوش گردید به مخالفت و بدگوی کرزی شروع نمود به همین سلسله اقای ضیا مسعود که معاونیت اول ریاست دولت را به عهده داشت هر وقتیکه آقای رئیس جمهوری به کدام کشور سفر میکرد ضیا مسعود مقرری ها را شروع میکرد.
   و ما نباید کسی و یا از تنظیمی حمایت و پشتیبانی کنیم که عامل و ویروس بدبختی جامعه شده و هنوز هم میخواهند که از روش های تازه کار بگیرند و یکبار دیگر ملت غیور را به بدبختی و ذلالت بکشانند.
   خانم حضرتی شما به یاد ندارید که شورای نظار به حق این ملت از چه گون شکنجه و ظلم کار گرفت.
   کســـــــــــــیکه به خاین رای میدهد در اصل افغانیت خود را میشکند و با دشمنان بشریت همکاری میکنند و به حرمت و کرامت انسانی لکه نا پدید شدنی وارد مینماید که از جمله جبهه ملی نیز میباشد.

   و خواهش من از شما بانو عزیز این است که اول انگشت انتقاد طرف خود باید گرفت که ما در گذشته و الحال چی کردیم و چی میکنیم و بعدأ به خلا های دیگران انگشت انتقاد بگریم./
   با احترام./
   مه منتظر جواب شما هستم/
   ahmadjawidwafa yahoo.com

 • خانم حضرتی که سالها در مدح ستمکاران جهادی ائتلاف شمال گلو دریده خواب میبیند که عبداله برنده شود تا برای این قاتلین یک دور دیگر چور و چپاول وطن ما آماده گردد و کسانی مثل خانم حضرتی هم صاحب منصب و مقام گردد. اما این خوشخیالی را باید کنار بیاندازد. به کسانی مثل عبداله مردم ما حاضر نیستند که مدفوع شانرا بدهند رای را خو در جایش بگذار!!!!

  کاندید شدن حرامزاده های وطنفروشی مثل عبداله، تنی، کرزی، فهیم، خلیلی، اشرف غنی، جبار ثابت، ملا راکتی، لطیف پدرام، میرویس یاسینی، حبیب منگل و ..... بازی تلخی با مردم ماست. اینان هرکدام تا مغز استخوان خاین و ضد دموکراسی و ضد مردمی اند اما میخواهند که رئیس جمهوری این وطن داغ دیده شوند.

  تا وقتی این عناصر به سرنوشت استادان خاین شان مسعود و کاظمی و مزاری و .... مواجه نشوند و مردار نشوند، این وطن روی آرامش و خوشبختی را نخواهد دید!!!

  • شفیق جان ده درکجا ودرختها درکجا؟ معلوم میشود که این متن را نخوانده و پیام نوشته ای. فکرمیکنم سرت گنگس بوده ورشته ای افکارت در درکدام پیاله وبوتل گره خورده بوده وقتی که این پیام را نوشته ای. اگر نه چطور میشود که ناخوانده پیام بنویسی. اصلن خانم حضرتی چیزی ازداکتر عبدا لله نگفته است واتفاقا خیلی هم باصراحت وبوضاحت از ضرورت معاصر جامعه سخن گفته است ولی اینکه شما درک نمی توانید مشکل ایشان نیست. کمی مطالعه اگر کنی شاید به نتیجه بهتر برسی. درغیر آن همان سرگرمی بهتر است.
   انشا الله که همیشه سرگرم باشید.

 • سلام به همه!

  میگویند (بگیریش که نگیریت) به راستی که ذهن شیطانی یکسان عمل میکند چند روز قبل مشرف (بیشرف) برف بامش را به بام دیگران انداخت و امروز فرشته همین کار راکرد۰

  در بارهٌ ناکامی حکومت فعلی و ایتلاف خارجیان باید گفت این ناکامی از روز اول بوجود آمدن این حکومت قابل پیشنینی بود۰ چرا که به اساس معقولهٌ فیلسوف مشهور چینایٌی (کونفوسیوس) برای یک حکومت باور مردم از داشتن اوردوٌ قوی۰ پول زیاد یا دیگر داشته ها ضرور تر است و هیچ چیز دیگر باعث شکست صدفیصدهٌ یک حکومت نمیشود به جز از دست دادن باور مردم۰ شامل ساختن دزدان۰ آدمکشان۰ نافضین حقوق بشر ۰قاچاقبران و دیگر جنایتکاران در حکومت باعث شد تا مردم بالای حکومت بی باور شوند و آهسته آسته ازش دوری بجویند که این خود چانس خوبی برای عروج مجدد طالبان بود۰ اگرچه آقای کرزی بسیار کوشش کرد تا حکومت را از وجود این کثافات پاک کند ولی ناکام ماند و این داستان تراژید تا هنوز ادامه دارد۰ اینکه چه عوامل باعث ناکامی کرزی در این راستا شد بحث درازی است ولی نقطهٌ مهم این است که ناکامی کرزی فقط و فقط ارتباط داشت با بودن عناصر بدنام و جنایتکار در حکومتش۰
  به فرشته جان باید گفت که گلم! تا وقتیکه دزدان شورای نظارتان در حکومت به اندازهٌ فعلی قدرت داشته باشند هیچ توقع همکاری مردم را نباید کرد۰
  دوم اینکه هر خواننده باید بداند که هدف افراد مثل فرشته از مردم مردم گفتن چیست۰ اینها فقط میخواهند تا با استفاده ازین نیرنگ باز هم قسمت بزرگ از قدرت را در کشور به دزدان شورای نظار تخصیص دهند تا باز هم شرایط را برای زندگی ننگین این گروه بدنام آماده سازند ولی اینبار کور خوانده اند۰
  سوم اینکه عقل صالم باید بداند که مشکل ما در کشور از داشتن ساختار نادرست سیاسی نه بلکه از موجودیت افراد زورگو۰ غرق در دشمنی۰ متعصب۰ استفاده جو و خایٌن در چوکات نظام است۰ امیدوارم تا هموطنان فریب هیله و نیرنگ اشخاص همچو فرشته را نخورند و توجهٌ اساسی را به اصل مشکل معتوف دارند۰

  • جمال جان من کمال هستم
   من بافرشته جان کاملن موافق هستم وآنچه را که فرشته جان نوشته است پاره ی ازواقعیت های این وطن است. قبول کن تازمانیکه تقسیم قدرت وثروت براساس معیارهای انسانی صورت نپذیرد نه تو آرام میشی ونه من. عزیزم آسایش و آرامی تو در آسایش و آرامی من گره خورده است. درست است که من ازقوم واز قبیله تو نیستم وتو شاید برای کشتن من هزاردشنه و خنجر به کف داشته باشی. ولی واقعیت این است که اگرمن نا آرام و درگیر مصیبت باشم تو هم چندان روز خوش نخواهی داشت. پس بنا براین برای که هم من وهم تو آرام باشی باید ثروت وقدرت دراین سرزمین عادلانه تقسیم شود. فرشته جان طرح خیلی مهم واساسی ارائه کرده است. اینکه برای تو پذیرفتن واقعیت دشوار است هنوز درخواب خرگوشی فرو رفته ای. عزیزم بیدار شو. زنگ ساعتت را درست تنظیم کن اگرنه برای سالهای متمادی عقب میمانی. قربانت شوم ازمن خفه نشوی. دوست همیشگی شما کمال خان.

  • آقایون جمال و شفیق!

   شما ها هنوز به چه اندازه در لجن زار تعصب و فاشیسم غرق هستید . یکبار سر در گریبان کنید و فکر کنید که سزاوار ستایش و که سزاوار نکوهش است. شما هار را هیچوقت نمیتوان ارزش آدم های عقلگرا و خرد گراء داد چون برای شما ها هیچ جریانی غیر جریان قبیله و عقبگرائی مقبول نیست و شمانه تنها که از این امر منفعتی ندارید بلکه تمام مردم را از خود رانده و قوم خودرا هر روز بیشتر از پیش در انزوا میبر ید . شما از کرزی وطنفروش ، خلیلزاد امریکائی ، غنی کوچی طالب و نوکر پنجابی i.s.i. و هر چاپلوس و معامله گر دیگر بخاطر اوغان بودنش حمایت میکنید. ولی به شخصیت های آزادیخواه و ملی چون مسعود،کاظمی و مزاری که وطن و ناموس این سرزمین را از روسها و پاکستانی ها نجات داده اند بخاطر که از تبار شما نیستند دشنام میفرستید. میدانید شما قدرت را دوست دارید و به هرسرخمی و معامله در بدل ان آماده هستید بنآ شما نمیخواهید که حکومت بدست خود مردم باشد زیرا در آنصورت حق به حقدار خواهد رسید. من از هیچ از شخص و یا گروهی دفاع نمیکنم خواست ما تغیر در ساختار رژیم و تقسیم قدرت برای همه است . زیرا حکومت های مرکزی نوکر و معامله گر دیگر به درد این ملت نمیخورد مردم باید حاکمان خودرا خود بر بگزینند نه اینکه از (پیتزه شاپ) و رستورانت های آمریکای بالای آنها دیسانت گردند

  • آقای جمال مراتب احترام تقدیم ! پیامتان تااین قسمت : ....عناصر بدنام و جنایتکار در حکومتش . واقعأ در خور ستایش است که با شما موافقم . چرا بعد این نقطه از روی غضب فراوان ، تحمل نکرده و ماسک خود را بیرون انداختید ؟

   جمال جان ! از نام مردم صحبت کردن دانش ، عقل ، اگاهی کامل اجتماعی ، پژوهش شباروزی و بلآخره صلاحیت میخواهد . مردم کشور ما تودۀ عظینی اند که از وقایع گذشته وحال برداشت های متفاوت دارند ، شما صلاحیت پیام دادن تفکر و اندیشۀ شخصی خود را دارید ، نه از مردم را . خود را مردم نسازید !

 • سلام!
  نوشته فرشته جان که دقیقا دیدکاه یاران شورای نظار شان را انعکاس می دهید، می رسا ند که آنها از همین حالا شکست شانرا در انتخا بات ریاست جمهوری پذیرفته اند ، که دل به پست نخست وزیری بسته اند. تا شود از این طریق راهی درداخل نظام داشته باشند، در غیر آن راهی زباله دان تاریخ هستند.
  تقسیم قدرت به اساس قوم همان فورمول کهنه یی است که ما رنج آنرا با دادن هزاران شهید تا به حال می کشیم، چه خوب می بود که این بانو ، به عوض تقسیم قدرت به اساس قوم، اصل شایسته سالاری را پیشنهاد می نمود. تا افراد سالم و بی غرض ، با دستان پاک اداره امور را به دست بکیرند . خانم حضرتی ما از همه چیز اولتر به اعتماد سازی ضرورت داریم، دیکر که بالای شما و امثال شما اعتماد خواهد کرد. ملت از شما بیزار هستند و شما هنوز هم تشنه قدرت.
  چرا عجله دارید، اتتظار بکشید که این ملت به کی رای خواهد داد، اکر شما واقعا پایکاه مردمی دارید ، پس ترس از چه؟ که شما از همین حالا نا امید شده اید و تقسیم چوکی ها را کرده اید. سی سال زر اندوزی و پر نمودن جیب ها برای شما کفایت نه می کند که هنوز هم چشم به استخوان این ملت بیچاره دوخته اید، و بی شرمانه برای تان چوکی انتخاب می کنید، وای به حال شما سیاستمداران.
  چه خوب می بود که این وقت نازنین تان را به خواندن چه صفحه کتاب صرف می کردید تا می دانستید ، آنهایکه در امور سیاست به راه غلط رفته بودند، چکونه خود را آرایش جدید و تزکیه نفس کرده اند و به عوض سیاست و سیاست بازی، به شکلی از اشکال و از طرق مشاغل دیکر، کناه های دیروز خود را جبران کرده اند. امروز جامعه جهانی و ملت افغانستان تصمیم قاطع کرفته اند، که کار را به اهل کار بسپارند و به تیکه داری چوکی ها خاتمه بدهند. که انشاالله چنین خواهد شد.

  • زبیر جان نمیشه که یک کش نصوار بکشی یک کمی اعصابت را آرام کنی؟ درافغانستان انتخاب آزاد و دیموکراتیک به همان اندازه مسخره است که نظرخودت. یک ارباب ویک ملک قریه وقتی که یک چپن دریافت کند آراه تمام قریه را به یک چپن می فروشد. اگر قبول نداری باز سیل کن که نتیجه انتخابات چه میشود. انتخابات درشرایط معنی دارد که مردم قدرت اعمال نظرخود را داشته باشند وامکانات تقلب وجعل وجود نداشته. بهتر است که کمی نصوار بکشی.

   خوش باشی.

  • محترم بیدار !
   اگر ادم بیدار باشد و آنهم ماننذ خودت بهتر آنست که همیش خواب باشد . تو نامت بیدار است و خودت خوابی کدام انتخابات و کدام شایسته سالاری ؟ هرکه بیشتر نوکر بود— او این ملک را رهبر بود . نوکری و معامله گری در این ملک معیار شایسته سالاری است هیمنطور است مگر نیست؟

 • نام فرشته حضرتی را شنیده بودم و یکی دو مطلبش را که در دفاع از احمدشاه مسعود بود خوانده بودم اما این بار خوب شد که عکس مبارک خانم را هم دیدیم. راستی خانم جان شورای نظاری بنیادگرا اجازه دادن که با این لباس و فیشن عکس بگیری یا حال دزدان کوهی هم مدرن شدن.
  لعنت به زنی که برای زنان مظلوم افغانستان حاکمیت بی سوادی مثل فهیم و جرات و قانونی و... را می خواهد خودش این گونه عشق می کند.

  • جمیله جان چه خوب به عشق میفامی! والله بیشک ات. با این فهم شما ازعشق، من حالم به هم خود. یک کمی درمورد عشق مطالعه کن که تا بخیر وارد تیم ملی شوی.
   با احترام
   برادرشما آدم خان

 • سلام به تمام خواننده گان کابل پرس? عزیز !

  جمال جان اولآ خوب یک مطلب بخوان باز نظرت را ارائیه کو !!

  بسیار جالب نوشته کردی خانم فرشته جان حضرتی !!

  چیزی را که گفتی واقآ حق گفتی هر چوکی دولتی به هر قوم یا ملیت که تحویل داده شود برادر کشی بخیر به خوبی از افغانستان عزیز ما و شما برای همیشه برچیده خواهد شد !!

  اگر پشتونها بخواهد. اینها کسانی هستند که بسیار چوکی حوششان میآید !

  بخاطری از می چوکیها است که ماوشما برادر نکه از هر قوم هستند از دست میدهیم !!

  از نوشته های همیشگیت بسیار خوشم میاید !!

  موفق باسید خانم حضرتی !
  مسعود از کابل خاک زار !!

 • سلام مجدد به همه!

  آقای میر هزار زنده باشید با این سایت تان۰ به راستی که آدم با ذهن مردم خود خوب درینجا آشنا میشود۰ و هم به اصطلاح یگان شکم خندهٌ مفت درک است۰ اینبار پیام آدم خان راستی برایم خنده آور است که از خواهرش میخواهد تا عشق و عشفبازی یاد بگیرد و داخل تیم ملی شود من به اصطلاح وطنی برایش میگویم ( بیشکت جوان سره)۰

  به آقای کمال باید گفت که اگر یکی از اقوام برادر ما به سطح قومی احساس کنند که در شرایط فعلی حقوق شان پایمال شده و با رجوع به نماینده گان (واقعی) خود با ارایٌه دلایل معقول و مستند طالب حقوق شان شوند هیچکس باید مانع شان نشود و باید با ایشان وارد مذاکره شد۰ ولی هرگا اشخاص خاین۰ بدنام و منافق که در امتحان های گذشته در مقابل مردم ناکام مانده اند باز بخواهند برای منفعتهای شخصی و گروهی شان از نام اقوام مظلوم استفاده کنند و باز کشور را دچار مشکلات بیشتر کنند باید جلو شانرا گرفت و افشا شان ساخت۰ این که هر کس باشد و مربوط هر قوم۰ من صادقانه به این اعتراف میکنم که چنین افراد مغرض در هر قومی وجود دارند و گروهای دیگری به جز از شورای نظار هم در راستا نفاق انداختن بین مردم به نفع خودشان و بیگانه گان کار میکنند ولی درین جا بخاطر صرف از شورای نظار نام بردم که فرشته مربوط به این باند خایٌن است و مخاطبم وی بود۰
  اینکه فرموده اید که درد ما به یکدیگر میرسد واقعاٌ درست است و خودم هم به شعر سعدی بزرگ عقیده دارم که میفرماید۰ بنی آدم اعضای یکدیگر اند۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  به برادر با هوشم آقای مزاری فقط به عرض میرسانم که یک بار دیگر پیام خود و بنده را بخواند۰ مطمٌین ام با هوش تیزی که دارند چیزی دیگری خواهند یافت۰

 • به خواهر عزبز فرشته جان حضرتى افتخار ميكنم كه با اين نوع شجاعت حقايق را برملا ميسازد كه فاشيزم قبيله حتى از شنيدن ان در اضطراب ميافتد.اينكه دولت هاى قبيلوى از ديكر اقوام افغانستان در هراس اند.وهميشه خارجى هارا قبول دارد نه هموطن خودرا.همين هالا قدرت با خارجى ها تقصيم است و به زور و بازو وسلاح همين خارجى تكيه نموده .اينكه كرزى سلاحهاى مجاهدين را جمع كرده و به شكل تحفه بيش باى مشرف كزاشت و در جواب مشرف طالب را دوباره جمع و جور كر و مسلح ساخت. اينكه سلاح نبايد بدست غير بشتون باشد ازان ترس دارند.از جانب ديكر در جنوب بنامها مختلف سلاح و بول توضيع ميكردد.تمام كومك هاى بينلمللى به عنوانهاى مختلف در جنوب سرازير ميشود كه اين هم يك مقدارش به جيب خانهاى دوسره و طالبان باكستانى ميريزد.جرا ميترسند كه وزير داخله ويا دفاع غير بشتون باشد وبه همين ترتيب والى ها بصورت عموم بشتون و قوماندانان بوليس همه بشتون. بكزار كه ديكران هم در مملت كار كنند.جندنفر فاشيستك هاى قبيله كه از قاجاق هيرويين صاحب انتر نيت شده اند .جون مادرش را بدرش با قاطر تبادله كرده بود از ان زمان به اين سو زن ستيزى را امو خته اند .ازهمان انتر نيت همين را ياد كرفته اند.خر عيسى اكر به مكه رود...بس بيايد هنوز خر باشد.راجع به بوردو باخت انتخاباتى ...به همه واضح است كه كدام كميسيون انتخابات ,ايا يك انسان كه عقل سليم داشتاه باشد به اين كميسيون اعتماد وباوردارد.اين مهم نيست به كى مردم راى ميدهند مهم اينست كه كى انرا حساب ميكند.انتخابات فرمايشى ساختكى توسط فا شيستان قبيله بنام دموكراسى جازده ميشود و معقوله دموكراسى را در ازهان مردن سياه ميسازد مانند اسلام طالبان.

 • با نام خانم فرشته حضرتی چندان اشنا نيستم اما فقط ميخواستم منحيث نامه نگاری بعضی حرفها را برايشان بازگو کنم.
  اميدوارم که مقاله گونه را خودشان نگاشته باشند.
  چندی پيش به سايت راديو صدای زن نگاهی انداختم اول خيلی خوشحال شدم اما بعد مايوس .....
  باز هم اميدوارم که زبان خانم حضرتی دري، فارسی و يا هم پارسی نباشد چون انوقت بايد قبری کند و زبان را براي هميشه دفن کرد.
  خانم حضرتی از شما خواهشمندام کمی کتاب بخوانيد کلمات و جملات بی ربط را از گزارشهايتان حذف کنيد و اگر ممکن است بعضی گفتگو ها را از ريشهپاک حذف کنيد.
  شما که خودتان را روزنامه نگار معرفی ميکنيد؛ ايا در اين حرفه و علم درس هم خوانده ايد؟
  چند تا کتاب در مورد روزنامه نگاری و خبرنگاری مطالعه کرديد ؟
  ايا تا بحال خبري هم نوشته ايد که بدون غلط انشائی و املائی باشد ...........
  کمی فکر کنيد !
  بارها به گزارشهای شما گوش دادم عوض اين که فکر کنم ميخنديدم ...
  هدف من خورد کردن شخصيت شما نيست بلکه...
  ازسايت کابل پرس? صميمانه ميخواهم انتقاد من را بدون ويرايش دلخواهانه؛ بنشر برسانند.
  تشکر از سايت شما

  • با سلام احترام به مدیر سایت کابل پرس? وبا سلام به همه وطن داران عزیزم که ازهرقوم وقبیله هستند. و بعد با سلام به احمد جان که پیامش سبب شد تا من هم این پیام را بنویسم. من راستش وقتی که پیامهای بی ربط را دراین جا میخوانم ازخجالت آب میشوم که چقدر این ملت شریف عقب افتاده است و چقدرفاصله دارند تا آدم شدن البته باعرض معذرت. نوسینده این مقاله خانم فرشته حضری یک طرح خیلی عالی و توجه برانگیز ودرعین حال مهم را نوشته است که ضرورت افغانستان معاصر میباشد. اما کسانی پیام نوشته اند، یکی آمده بنام جمیله خانم ازروی حسادت زنانه خود گفته است که چرا تو صورتت را نمی پوشانی و چرا عشق میکنی درحالیکه چه ربطی دارد بین این مقاله وصورت پوشاندن ونپوشاندن خانم حضرتی! چگونه آدم ازشرم وازخجالت آب نشود وقتیکه وطن داران ظرفیت ذهنی شان این قدر باشد.

   آقای احمد آمده است خودش را زحمت داده است و عقده هایش را خالی کرده است که چرا در رادیو فلان چیز را درست ننوشته ای؟ درحالیکه بحث برسر این مقاله است. دراین مقاله درمورد فساد حکومت کرزی بحث شده است وبعدش گفته است که راه حل این است که قدرت ثروت بر اساس معیار قومی تقسیم شود. آیا شما موافق این طرح هستید یا مخالف آن؟ اصل حرف این است. خوب حالا خودشما قضاوت کنید که این طرح چه ربط دارد به صورت پوشیدن ونپوشیدن و چه ربط دارد به شورای نظار؟ واحمد جان به نظر خود روشنفکری به خرچ داده است و گفته است که کتاب بخوان. برو بچه جان خودت اول آب دهنت را پاک کن بعدش کمی آداب معاشرت را یاد بگیر وبعدش هم کلان کاری کن. بخدا چطور آدم ازشرم وازخجالت آب نشود. وقتیکه عقل و ظرفیت ذهن باسوادان ما این طوری باشد. این جامعه چطور خراب نشود. چرا طالب نیاید براین مردم حکومت نکند. این مردم به نظرمن مستحق تمام بدبختی های است که تاهنوز تجربه کرده است. بخاطریکه ازدست خودشان است. اگراین ها نخواهند هیچ کسی اینها را بد بخت نمی تواند. اینها خود میخواهند. احمد جان خودش میخواهد که طالب ها بیاید با خواهر مادر مردم وصلت کنند. کاش من ازافغانستان نمی بودم. کاش این نام پر ازتحقیر وپر از اهانت افغان برشانه های من سنگینی نمیکرد. یا کاش وطن داران من آدم می بودند.
   برادارن من حق تلخ است. ولی قبول کنید
   با احترام

 • سلام دوستان عزیز .
  یک سوال از همه ای دوستان خوبم دارم
  شما تا کی میخواهید خودتان را با تقسیم قدرت و غیره که هم حیات ملت را هم حیات وطن را به باد فنا بدهید
  چرا همیشه از تقسیم قدرت گپ میزنید چرا نمیگین بیاید شایسته سالاری کنیم مردم رنجور این وطن را از این یاوه گویی ها پاک کنیم . چرا نباید بحث سازنده کنیم با همین حرفا 30 سال همدیگر را کشتیم خانه ها را ویران کردیم بس نیست .
  هزاره پشتون تاجیک ازبک یعنی چی همه ی مردم این آب و خاک است همه برادر است فقط یاد گرفتین تقسیم قدرت

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس