در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > فتوای اعدام توسط شورای علمای نیمروز علیه وارد کنندگان کتاب هایی که به دریا (...)

فتوای اعدام توسط شورای علمای نیمروز علیه وارد کنندگان کتاب هایی که به دریا ریخته شدند

در خبر يک سایت اينترنتی که ناشر افکار بخشی از اهالی سنت می باشد آمده که اين کتاب ها برای تحريک هزاره ها عليه اهالی سنی مذهب و بخصوص پشتون ها فرستاده شده اند
چهار شنبه 27 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: يک سایت اينترنتی بنام "سنی نيوز" که ناشر افکار بخشی از اهالی سنت در کشورهای عربی، ايران، افغانستان و پاکستان می باشد، در خبری آورده است که شورای علمای نيمروز حکم اعدام برای واردکنندگان کتاب هایی صادر کردند که چندی پيش توسط مقامات محلی اين ولايت در آب ريخته شد. در اين خبر آمده است که اين کتاب ها برای تحريک هزاره ها عليه اهالی سنی مذهب و بخصوص پشتون ها فرستاده شده اند.

متن کامل اين خبر چنين می باشد:

سنی نيوز: " دستگیری یک محموله کتاب (تریلی) که از ایران بطور رسمی به افغانستان از طریق گمرک میلک-نیمروز هفته پیش روز یک شنبه ارسال شده بود توسط مامورین گمرک توقیف و نمونه های این کتاب ها به شورای علمای نیمروز سپرده شده .علمای نیمروز پس از بررسی کتابها به نتیجه رسیدند که این کتابها برای تحریک هزاره ها بر علیه اهل سنت افغانستان و به خصوص قوم پشتون فرستاده شدند."

دراین کتابها به اصحاب پیامبر (ص)خصوصا عشره مبشره و خلفای راشدین (رض)اهانت شده است .بییشتر این کتابها از حوزه ی (جهلیه ی) قم تالیف شدند.شورای علماء و هیئتی از ادارات ذی ربط بعد از یک هفته تحقیق امروز فتوای اعدام برای انتقال دهندگان واین کتابها باید در جلوی عموم مردم نابود گردند.

لیست کتاب های که از سوی علماء غیر مجاز تثبیت شده است

۱.گفتار نرا قی

۲.هزاره ها

۳.جنبش های اسلامی معاصر

۴.نهج البلاغه

۵.شکوفایی عقل

۶.اصول کا فی

۷.شناسنامه ی افغانستان

۸.علوم قدرتی

۹.آموزش عقاید

۱۰حقوق اساسی

۱۱.تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۲.اخلاق کارگزاران

۱۳.ترجمه ی غدیر

۱۴.کلام نور

۱۵.انسان به انسان


جرم بازخوانی تاریخ هزاره ها

حقيقت يابی و کشف جنايات جنايتکاران هزاره و غير هزاره به ضرر هزاره ها و سایر باشندگان افغانستان نيست. هزاره ها باید به ظاهر رهبران خود را که با نام و خون آنان تجارت کرده اند کنار بگذارند و همگام با سایر باشندگان افغانستان به کمک و ياری چهره های مردمی مانند بشردوست که از سد و حصار قوم و زبان و مذهب گذشته بشتابند.

سه شنبه 26 مه 2009, نويسنده: کامران میرهزار

پيام‌ها

 • man ba yaqeen megoyam ke olamaye een shora az matalebe een ketab ha cheze namedanand, warna ekhtelafate shiaa wa sonni beshtar az hazar sal qadamat darad , na hal shoda wa na hal meshawad, magar moshtarakate ferawane wojod darad ke een ekhtelafat ra kam rang mekonad, fetwaye qatle yaki bayese sodore fetwaye qatel az janeb degar meshawad wa nateja ash ham homan jange shia wa sonni ast wa bas, een aqayane olama yak kame az ba khod beyand behtar ast ok
  tareq

  • من فکرميکنم مسئله أنقدرروشن است که نيازی به تفسيروتبصره ندارداُين کارفقط تصميم چندتن درنيمروزنيست بلکه يک کارسازمانيافته سياسی درمبارزه عليه زبان فارسی دری وأزادی بيان است بخاطريکه جزتلقينات دورغين وتخديرکننده تاريخی پشتونهادرافغانستان مطرح نشودعليه هرگونه مراجع علمی پژوهش ديگرانديشی زيرنام تفرقه اندازمبارزه ميکنندشماحق داريدکه هرچی درباره قوم ونژادخودوخوانين ورهبران وتاريخ وفرهنگ خودبگوئيدوبنويسدوهرگونه کتابی را ازپاکستان واردسازيدولی پارسيگويان زمانيکه کتابی را ازخارج واردميکننديانقدی بردروغ های تاريخی شماميکنندوحدت ملی ودينی راخدشه دارميکندوبايدسوزانده شوداگراين کتابهامخالف وحدت ملی ودينی بودندمگرکتابخانه اسماعليه هادربغلان وکتابخانه هرات وبيهقی درکتاب وهرهزاران کتاب فارسی دری که هويت وتاريخ مردم افغانستان رادرسينه داشت سوزانده ونابودنشدندأنهاهم مگرمخالف وحدت ملی بودند؟ کتابهايکه دررودهيرمند انداخته شده بامرمستقيم شينواری وخرم بوده وانگيزه شئونيستی وبرتريخواهانه وتبعيض أميزداردونه تنها اهل تشيع بلکه همه پارسيگويان بايد درداخل وخارج بامظاهره واجتماعات خودواکنش تندی دربرابراين فرهنگ سوزی وعلم ستيزی که باعث رشدتروريزم وطالبانيزم ميشودنشان دهندتابارديگرشئونيستهاجرئت نکنندعليه زبان وفرهنگ ماوعقائديکی ازپيروان اسلام يعنی اهل تشيع گستاخی کننداين توهين بزرگ باهل تشيع افغانستان بودودرحقيقت نشان دادکه أنهاراهنوزهم بحيث شهروندان واتباع بومی کشورقبول ندارندومذهب شيعه جعفری هنوزهم درافغانستان يک مذهب بيگانه وايرانی وخارجی پنداشته ميشوداگرايرانيها بخاری وترمذی ومسلم وصحاح سته ای مارابدريا اندازنديامصادره کنندواکنش اهل سنت جهان دربرابراين عمل شنيع چی خواهدبوداصول کافی ونهجه البلاغه که توسط امام اکبرالازهرشريف تشريح شده ويکی ازمراجع معتبرمذاهب اربعه نيزاست مانندبخاری ومسلم وديگرکتابهای حديث اهل سنت نزداهل تشيع بعدازقرأن مقدس ترين مراجع دينی است وبنابرنصوص صريح دين وقانون اساسی افغانسستان هيچ کسی حق نداردکه عواطف دينی ومذهبی وفرهنگی ديگران راخدشه دارکندويا أنهارا ازاستفاده ازدين ومذهب وفرهنگ شان مانع شودچنين کارشرم أوريکه درنيمروزشدنقص صريح قانون اساسی ومخالف اسلام است گرچی برای خرم کاربرد دانشگاه غيراسلامی وخلاف وحدت ملی است ولی مصادره وسوزاندان هزاران جلدکتاب ومراجع دينی وعلمی وحدت انگيزواسلاميست کسانيکه دربرابريک ماده ازقانون اهل تشيع به تحريک پشتونهابخاطربدنام وبی اعتبارکردن شيعه درافغانستان چی بلوای رادرداخل وخارج برپاکردندومظاهرات تندی رابراه انداختندامروزاگردربرابراين جنايت علمی وادبی ومذهبی که نسلی را ازاستفاده علوم وارزشهای دينی محروم ساخت نبايدسکوت کنندچی اين سکوت سرأغازی ميشودبرای مصادره فرهنگ وزبان فارسی دری وديگرهيچ کتابی ازايران رانخواهندگذاشت که واردافغانستان شود درحقيقت باچنين حرکت ناشيانه وخشونت أميزبدوی کوشيديدندواکنش اهل تشيع درايران وافغانستان وپارسيگويان رامشاهده کنندواگرچنانچه اين واکنش سردومحافظه کارانه بودهرگزديگرکتابی رانخواهندگذاشته ازمرزهای غربی واردافغانستان شودواگرتندوجدی وفراگيربود ديگرنميتوانند درامورديگران دست درازی وبرای ديگران تکليف تعين کنندأنهاکه سرنوشت سياسی مليتهای ديگرافغانستان غصب ومصادره کرده اندميخواهندسرنوشت علمی وفرهنگی مارانيزمصادره نموده وخودشان تعين کنندخوب وقتی کتابی ازايران واردکرده نتوانيستيم بايدازپاکستان که واردميکنندرابخوانيم يعنی همان چرنديات تاريخی راکه جزدروغ ومبالغه وتخديرنيست حالاتوپ درميدان پارسيگويان وخصوصافرهنگيان مليتهای ديگرافتاده ومردم منتظرواکنش ماست مگراين يک کارساده وپيش پا افتاده است که بايدخاموش ماند؟ جالب اينکه درکشوری چنين کارميشودکه معاونين رئيس جمهوروجناب وزيرخارجه وعدليه وتحصيلات عالی ومعاون دادگاه عالی ورئيس مجلس عوام ازرهبران مليتهای ديگروپارسيگوی وبرخی شيعه هستندهنوزهم ميتوانندادعاکنندکه درقدرت شريک اندوجزبرای خودشان کاری کرده ميتوانند؟ شمايک جلدکتاب پشتورادردريابيأندازيديامصادره کنيدبازواکنش پشتونهاراخواهيد ديدولی مردمی که احساس حقارت کنند دربرابرهرتحقيروسرکوبی وحتی جنوسايدفرهنگی وفيزيکی قوم خودساکت ميمانندخوب شدکه دمکرسی افغانيزه شده رابه نمائش گذاشتندقبيله ودمکرسی "پلوراليزم سياسی وفرهنگی" !!!؟ جالب اينکه جنرال پرتريوس قوماندان عمومی امريکادرافغانستان گفت: استراتيژی جديدامريکاومتحدين أن عبارت ازاحياء مجددسيستم وعنعنات قبيله وی مانندحاکميت ملا، ملک وخوانين قومی خواهدبود" پس کدام نوع دمکرسی رادرافغانستان پياده ميکنند؟وازکدام حقوق بشروأزادی دفاع ميکنند؟ تازمانيکه سيستم عنعنوی قبيله تغيرداده نشودتروريزم وخشونت وزن ستيزی وتحجزوتعصب وتبعيض وومدنيت ستيزی وعلم ستيزی واجدادپرستی وخان پرستی ومزارع ترياک وجعل کاری وبدويت همچنان مانع پيشرفت ودمکرسی ورفاه ميشودوهرگزکارهای سطحی وعوام فريبانه وتوزيع پول برای خوانين وجاسوسگيری ومليشه سازی واعاده حاکميت قومی وطرح فورمولهای قومی برای حل مشکلات ملی نميتواندتحولی رادرافغانستان بوجودبيأوردريشه های بحران بايدخشکانده شوندونه شاخه هاقطع ياميوه هايش چيده که چنين کاری ضياع وقت است افکارطالبانی فعلادرافغانستان حکومت ميکندچندباچندتن هيچ سودی ندارد" مابوسيله انديشه های خودتکامل ميکنيم وازنردبانیکه درتصورداريم بالاميرويم " اين نبردبان راقبيله پرستان ميخواهندبشکنندتامحتاج طالب شويم وباوروبيأوريم تامراتغذيه علمی وادبی ودينی کندمگرفارسی ستيزی غيرازين است ؟ کسانيکه هنوزهم بيدارنشوندفقط سنگ لحدبيدارشان ميکندبيدارشويدوبه پاخيزيدکه ديرش ندامت أميزاست به خيابانهابريزيدوعليه افکارطالبانی دردولت فريادکشيدوخواهان برکناری شينواری وخرم شويدشينواريکه دردادگاه سخت نفوذ داردوبحيث دست راست خرم وکرزی درخدمت قبيله است اوبنام دين وروحانيون تجارت ميکندبايدعاملان اصلی اين جنايت فرهنگی وعلمی محاکمه وافشاء شوندبايدپارلمان واکنش تندی نشان دهدواحزاب سياسی برخيزندمگرضرراين کارازيک ماده قانون احوال شخصيه اهل تشيع کمتراست درأن قانون هرکسی زن خودراميگايدولی باچنين کاری پشتونهازن تمام پارسيگويان راگايدندمگراوتجاوزاست واين نوازش کجاست مدافعين حقوق بشرويونيسکو!!!؟ جامعه مدنی ومدافعين دمکرسی وحق شهروندی برابرکجاست پرچمداران هزاره که دولت قبيله دعوای 20% راميکنند؟ کجاست انسانيت درقرن بيست ويکم کجاست کسانيکه عليه کسانيکه فدراليزم ونظام مردمسالارملی ميخواهنداقامه ی دعواميکننداگرصلاحيت گمرکات دراختيارفقط پشتونهاست ولی صلاحيت مرزی نيزفقط دراختياراين قوم است وديگراقوام بدون تلاشی واجازه پشتون نميتواندواردکشورش شود؟ عجب کشوری ؟ عجب دولت ملی وعجب ملتی وعجب وحدت ملی خواهيی !!!؟ ديگران معتوه ويتيم اندوپشتون برادربزرگ وهوشيارشان پشتون مالک وطن است ومدافع أزادی وديگران خائن ومشکوک ونامحرم لعنت برين زندگی درزيربارذلت وبردگی ودستنگيربودن

 • من خیلی وقت است که نیت نماز بطرف مسجد الاقصی می نمایم تا مسجد الحرام که گهواره علی است...و نه هم به ایین تشیع کدام اعتقادی دارم.

  خوب اگر خواندن کتابی که فرمایشات علی را در خود دارد حرام است پس به کعبه که علی در ان زاده باشد کجا اقتدا روا باشد..

  پس منافق است کسی- یکی این دو را کند چه رسد اینکه ادای مفتی را نیز دراورد...

 • یاهو

  شورای مشورتی مهاجرین اقدام نابخردانه و طالبانی والی نیمروز شورای علمای نیمروز و گمرک نیمروز در انداختن کتابهای اسلامی و انسانی به رود هیرمند را شدیدا محکوم نموده و خواستار محاکمه و تعقیب قضایی مسببین و مجریان عناصر جهل و جمود است کسانیکه فاقد کمترین بنیه علمی در تشخیص مطالب ان کتابها هستند و جزتعصب خشک و برتری خواهی رذیلانه چیزی دیگری را نمیخواهندو در حقیقت باعث نفاق و تشدد بین ملیتهای افغانستان هستند.
  و عاجز از درک و فهم مطالب والای اسلامی و انسانی کتب متذکره بوده واز شورای سراسری علمای افغانستان- حکومت و نمایندگان ملت در پارلمان میخواهد در مقابل چنین اعمال غیر انسانی و اسلامی موضعگیری شفاف نموده و این عمل قبیح را محکوم نمایند.

 • آن دشمن خورشید بر آمد بر بام = دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد!

  آنهای که لنگی میزنند و نسوار میکشند، میسوزانند و به آتش میکشند.......

  اینهای که نیکتای میزنند و قرقلی میپوشند به آب می اندازند.......

  و او بد بخت که همه دار و ندار زندگی و اهل و عیالش را سرمایه گذاری کرده بود تا اندک سود برد و شکمی گرسنهُ نسل و زادش را سیر نماید، سر ژولیده بر زانوی بر باد رفته مانده و در فکر سیر کردن شکمهای گوشنه رفته که همین حا لا گرسنه و محتاج لقمه نان هستند تا امشب را سیر بخوابند........

  و ما مردمی که از کتاب و خواندن و دانستن بی نصیب شده ایم، مجسمه وار ایستاده دست در جیب برده کلمه تکراری حیف را بر زبان تکرار میکنیم ...و بازهم تکرار................و من هم خواسته نا خواسته در صفوف آنانی پیوستم که حیف گویان بی حرکت کنار دریا ایستاده مرگ هزاران کتاب را شاهدیم که ورق زنان دست نجات به کف دریا میزنند پرپر میشوند و مظلومانه غرق و نابود میشوند ......
  و ما ساکت و بی حرکت نظازه گران مرگ کتابیم...............!!

  ولی آنها با زرنگی زیر نام ملت و منافع نازک ملی کار شان را کرده دین دیرینه شانرا ادا کردند و میکنند......ولی تا بکی حقایق را میپوشانند؟ چرا ترس از کتاب و مکتب دارند؟ تا دیروز می سوختاندند و به آتش میکشیدند و امروز شیوهُ جدید کشف کردند.......خانه پدر شان آباد که حرمت نام خدا را حفظ کرده در آب انداختند و اگر نه به خا طر بی حرمتی به نام خدا شاید افغانستان مورد خشم و غضب قرار گرفته در یک شب بدست طوفان خدا از روی کره زمین حذف میشد....... قرنها و سالها تضاد با زبان و فرهنگ و تمدن کهن آن مرز و بوم کردند.... جنایات کشتار و خیانت نظامهای استبدادی راخاک پوشی کردند و لی بیشتر و بدتر افشا و رسوا شدند.....

  خیلی دیر شده که با این وندالیزم گرای و کتاب و مکتب کشی و علم ستیزی و آتش زدنها و به آب انداختن ها حقایق را پنهان کرد و ذهنهای جسور و جستوجوگر و محقق را از خواندن و دانستن بدور داشت.... دیگر خورشید را نمی توان با کور کردن و کور گرفتن چشمشان نابود کرد و یا منکر شد....... حالا دیگه دیر شده.............

  دوستان عزیز گزارش حسرت بار نابود کردن هزاران جلد کتاب را بدست دشمنان علم و فرهنگ و در راُس آن کاکا حامد ولسی میشر و کاکا کریم وزیر کشتارگر اطلاعات و فرهنگ و لوی ستره محکمه.......خواندم و خواسته نا خواسته در صفوف آنانی پیوستم که حیف گویان بی حرکت کنار دریا ایستاده مرگ هزاران کتاب را شاهدیم که ورق زنان دست نجات به کف دریا میزنند و مظلومانه غرق و نابود میشوند ......و ما ساکت و بی حرکت نظاره گران مرگ کتابیم...............!!

  امید کا بل پرس و غیره نشرات آزاد آنلاین و چاپی قضیه را جدی بیگرند، چون حرف به آب انداختن چند جلد کتاب شریعتی بد بخت نیست بلکه سیاست خطر ناک فرهنگ و زبان کشی و قلم و نوشتن و خواندن ستیزی هست تا دیگر کسی جراُت نوشتن نکنند و یا اگر کنند به نفع نظامهای استبدادی و یا......این قوم و آن قوم و به شیوه درباری گونه بنویسند تا اجازه چاپ و نشر و پخش بیابند.....

  خطر ناکتر از همه که مولوی ها و قاضیان خود سر و احساساتی حتی بیردی گفتن نمی گذارند و فتوای قتل و اعدام را آسان تر از خرید و مصرف نسوار و لنگی صادر میکنند.
  چرا اینقدر تر سیده و آشفته حال به نظر میرسید؟؟؟ تا بکی ما نع و چگونه ما نع خواهید شد؟؟؟ خواندن و مطالعه خوردن نیست تا با محاصره غذای و اقتصادی مردم را مجبور به خوردن علف کنید، این مردم آنچنان فرهنگ دوست و علم پرور هستند که حتی سنگ به شکم بسته گرسنه می خوابند و میمرند و لی دست از کتاب و قلم بر نخواهند داشت.....

  امروز و فردا

 • "والی نیمروز" در چمن

  دریای دشت را

  شاداب کرده شبنم و عطر گیاه خام

  بر دیدگاه دامنه ای او لمیده است

  چون زورقی سپید بر امواج سبزفام

  قوس ز سر رمیده گوش دراز او

  چونان دو بادبان

  پهلو به باد داده و در راه هر نواست

  اما درون دشت

  هر چیزی بی صداست

  از یاد برده محنت دشنام و رنج یار

  از یاد برده محنت دشنتم و رنج بار

  آزاد از گزند

  دل داده بر نوازش گرمای آفتاب

  خمیازه می کشد

  با چشم نیم خواب

  دم را چو باد بیزن ابریشمین کلاف

  بر ساق و بر سین و دل و دست می کشد

  و آنگاه عرعری

  با هر چه اش که قوت و جان هست می کشد

  نیشی به آٍمان

  وا می کند به خنده و یک پاره از شعف

  گسترده بستر علفی زرد می کند

  هی غلت می زند

  وا غلت می زند

  تا خستگی خواب ز تن طرد می کند

  شاداب از بر آمدن آفتاب و روز

  می ایستد به پا

  آنگه به سوی بیشه بالای تپه ها

  رو می نهد به راه

  آهسته گام می زند و می کند چرا

  مشتاق و نازکانه لب چشمه می مکد

  سیراب می شود

  می بیند عکس خویش در ایینه های آب

  محو نگه در اینه آب می شود

  به به چه قامتی

  چه زلف و ککلی

  چه سینه ای سری نگه پر صلابتی

  رم می کند ز جا

  ور می جهد به پا

  از خش خشی که باد در آن بیشه می کند

  تصویر های اینه آشفته می شوند

  بعد از کمی درنگ

  اندیشه می کند

  ترسم چه نابجاست

  کس نیست در کمین

  این پچ پچ نسیم به انبوه برگهاست

  گرگان بی حیا

  دیری است کز قلمرو بی انتهای ما

  یا کوچ کرده اند

  یا با تفنگ سرپر ارباب یک به یک

  در خون تپیده اند

  در بیشه گرگ نیست

  یک گرگ در تمامی دشت بزرگ نیست

  رو می کند به دشت

  در بادبان گوش درازش همه غرور

  دل می زند به سینه امواج عطر بیز

  سنگین و پر نمود

  بالا گرفته پوزه و دم را شکوهمند

  سر می دهد سرود

  در دشت گرگ پرور بی انتها رواست

  کورا رها کنیم به آوازهای خویش

  وندر درازنای شب سرد دیرپا

  پر گل کنیم آتش پژمرده اجاق

  این گفت و بر گرفت لب از قصه پیر ما

 • سلام خدمت تمام انسان هاي آزاده و آزاده پرور اين ديگر جهالت است كه جندانه مزدوران انگليس مرتكيب آن ميشود شما اگر تاريخ امان الله را مطالعه نمايد به خوبي درك و ميفهميد كه اين ملا ها و قراردادي هاي اسلام چطور مزدور انگليس ميگردد من كه خلاصه اين را نفهميدم تابه كي اين ها مزدور مي ماند و مزدوري ميكند آنها يكه بنام شوراي علما فتوا صادر ميكند صرف تاجران اسلام هستند و بس آنها علما نستند اگر اينها علما مي بودن در وقت امان الله فتواي تكفير آنرا صادر نميكردن چون كه پس از آن ديده شد كه اين ها نه مسلمان بلكه كافران اصلي هستند و وفادار به انگليس ها امريكاي ها.....چونكه امان الله انگليس ها را از كشور خارج شاخت او به اين فكر نبود كه مولوي ها مزدوران و جاسوسان درجه يك انكليس در افغانستان وجود دارد و انگليس ها با استفاده از همين جاسوسان افغانستان را توسط فتواي همين مولوي ها از بين برد.
  ديگر مسله مهم تر از اين كه چهل سال مولوي كه مزدور و جاسوس انگليس بود مردم كور، بي دانش، كتاب نخوان، جاهل..... رادر مسجد پل خشتي نماز داد و در ختم خودي اعتراف نمود كه او مزدور جاسوس .... انكليس است. اين يك شمه از جرايم اين ملا مولوي ويا خوب تر بگويم تاجران و قرار دادي ها اسلام هست.
  حالا شما بگوين كه اين ها چطور پست فطرتان هستند؟

 • وای ای مردم می دانید تا زمانیکه این ملت بنام قوم و قبیله و مذهب و دین از انسانهای چون خرم، محقق ، خلیلی، ربانی ، سیاف، دوستم ، گلبدین ،فهیم و دجالان دیگر حکومتی و غیر حکومتی حمایت و پشتبانی کنند هزاران کتاب دیگر به دریا انداخته خواهد شد و یا به آتش سوختانده خواهد شد تا کله ها پوک باقی بمانند و دجالان عصر ما برشانه ها سوار شوند و بزور خارجی و داخلی عیش و نوش نماییند.
  این است واقیعت حکومت داری اخوان الشایاطین

  • برای من این هم است که دوستی فارسی زبان بنام راستکو جلال اباد خود را شناخته و بهوش امده ..

   مبارک باد باید فارسی زبانان جلال اباد ولغمان به اصل خود بر گردند .
   باید از خرم وردگ اتمر بخواهند تا بزبان مادری خود شان مکاتب را اعمار یا از مکاتب موجود تخصیص داده شود زیرا قانون بوش , عبدالاحد کرزی میگوید هرکه حق دارد بزبان مادری خود تحصیل کنند...
   اهل هنود وسک وفارسیوان های کندهار ووو نیز.

  • اگر علمای نمیروز حقیقت گفته باشند و در اظهارشان تعصب و کینه وجود نداشته باشد قضاوت شان در مورد بازهم ناقص وغلط است . باید آنها حکم اعدام را برای خود شان صادر کنند. بخاطر اینکه اعدام دراحوال خاص قابل تحمل است . نه در همه مسایل که بالای آن قضاوت شرعی انصاف را بعید میداند.

 • اسلام علیکم خواننداګان محترم کابل پرس!
  افغانستان جای است برای افغانها(ازبک،پشتون،تاجیک،هزاره....).
  امامتاسفاًدر بین همین افغانهاهستندکسان که خودرا افغان میګویند اماافغان نستند.درخدمت ایران وایرانیها هستند.انهااز
  هر راه ممکن میکوشند تا وحدت ملی در افغانستان عزیز مان از بین
  ببردو راه را برای تجزیه هموار سازند.که از این راها اوردن همین کتابهای است که برای همین هدف در ایران تحریرګردیده است.بناًواردکنندهګان این کتابها باید بجزای خود برسند.علی خوستی

  • از عزیزان خواننده دعوت می شود اگر کتابی از کتاب های فهرست شده را خوانده اند فشرده آن را که از نیم صفحه بیشتر نباشد در این بخش منعکس فرمایند.این کمترین کاری است که در مقابله با فتوای جاهلانه حمار یحمل الاسفار می شود انجام داد.

جستجو در کابل پرس