صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > وزارت اطلاعات وفرهنگ؛ فرهنگِ دشمنی با فرهنگ

وزارت اطلاعات وفرهنگ؛ فرهنگِ دشمنی با فرهنگ

انداختن هزاران جلد کتاب به آب دریا لکه ی سیاه وننگینی بردامان وزارت اطلاعات وفرهنگ دولتی است که آزادی بیان ومطبوعات را ازبزرگترین دست آورد وافتخارات خود میداند.
محمد اکرام اندیشمند
چهار شنبه 27 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هزاران جلدکتاب توسط والی ولایت نیمرز افغانستان(4جوزای1388خورشیدی برابربه 24می2009) مبتنی برفیصله وزارت اطلاعات وفرهنگ به دریای هیرمند غرق شد. رادیوی بی.بی.سی ازقول غلام دستگیرآزاد والی نیمروز می گوید که: «تصمیم انداختن این کتاب ها به رود خانه هیرمند توسط وزارت اطلاعات وفرهنگ ودادگاه عالی افغانستان گرفته شده است.» به گزارش بی.بی سی عبدالمالک کاموی رئیس اداری قوای قضائیه افغانستان صدور چنین حکمی راتوسط دادگاه عالی مورد تردیدقرارداد. این درحالی است که دروزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان ازچنین اقدام فرهنگ ستیزانه نظریات متفاوت ومتناقض بگوش می رسد. دین محمدمبارز راشدی معین این وزارت این اقدام را نادرست ومغایربا قانون تلقی کرد اما منابع خبری وخبرنگاران از تأیید این عمل توسط وزارت موصوف گزارش داده اند. هنوز وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان این ادعای والی نیمروز را که تصمیم انداختن کتاب ها ازسوی وزارت مذکورگرفته شده مورد تردید قرار نداده است. ممکن است درابراز تأسف مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ که متعلق به جامعه ی تشیع افغانستان است دیدگاه وباورشخصی او دخیل باشد. ازتوضیحات مفصل والی نیمروز نیز به خوبی روشن می شود که وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان ازمدت ها قبل درجریان ورود کتب متذکره قرارداشت واین تصمیم دروزارت مذکور با آگاهی ودقت اتخاذگردید. اما چرا وزارتی که نامش اطلاعات وفرهنگ درافغانستان است به چنین عمل غیرفرهنگی وضد فرهنگی متوسل می شود؟

غلام دستگیرآزاد والی نیمروز به سایت فارسی بی بی سی می گویدکه: «شماری ازاین کتاب ها اختلاف برانگیز بود ودر این کتاب ها به مسایل قومی ومذهبی دامن زده شده بود.» او ادعا می کند که نمونه هایی ازاین کتاب ها را به وزارات اطلاعات وفر هنگ به کابل فرستاد وسپس این وزارت به مشارکت دادگاه عالی فیصله کرد تا کتاب ها را به آب دریای هیرمند غرق کنند. آیا واقعاً چنین بود؟

مسلم است که بسیاری ازکتب متذکره ازسالها قبل درافغانستان وجودداشت وهیچ گونه تأثیر نفاق برانگیز ناشی از وجود آن کتابها به ملاحظه نرسید. این درحالی است که کتاب های محرک اختلافات قومی ومذهبی درافغانستان وبه خصوص درکابل بدون هیچ ممانعت ومزاحمتی به فروش می رسد. یکی از نمونه های این گونه کتاب ها دوهمه سقاوی درافغانستان است. این کتاب درتمام کتاب فروشی های شهر کابل ودر اطراف ساختمان وزارت اطلاعات وفرهنگ همه روزه به فروش می رسد. درحالیکه محتوای آن ترویج نفرت وخصومت میان اقوام افغانستان است. آیا گاهی وزارت اطلاعات وفرهنگ درصدد آن برآمده است تا جلو توزیع وفروش این کتاب را بگیرد؟

انداختن هزاران جلد کتاب به آب دریا لکه ی سیاه وننگینی بردامان وزارت اطلاعات وفرهنگ دولتی است که آزادی بیان ومطبوعات را ازبزرگترین دست آورد وافتخارات خود میداند. حتی امارت طالبان که ازسیاه ترین رژیم های فرهنگ ستیز درتاریخ معاصر افغانستان بود درسالهای حاکمیت خود به چنین عمل ننگین دست نزد. شگفت آور این است که یکی از انگیزه های انداختن کتاب ها را به دریای هیرمند به موضوع مذهبی ارتباط داده می شود که گویا درجهت حمایت از عقاید وارزش های مذهبی این کارصورت گرفت. در حالی که زیان نرساندن به مسلمان برمبنای حدیث پیغمبر اسلام(ص)حفظ یکی از ارزش های دینی ومذهبی است. اما وزارت اطلاعات وفرهنگ با این فیصله ی خود ووالی ولایت نیمروز با اجرای آن 36هزار دالربه ناشر مسلمان وهموطن خود زیان وارد کرده اند. انداختن هزاران جلد کتاب به آب دریا به جای تحویل مجدد آن برای ناشر عمق خصومت کسانی را نشان میدهد که با افکار بدوی خود با گسترش فرهنگ درافغانستان کینه ی دیرین وچرکین دارند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • چقدراحمق وخوشباوراست کسانيکه تصورميکنندکتابهابدون علم واجازه ودستوروزيراطلاعات وفرهنگ ورئيس شورای علماء مصادره وبدريا انداخته شده است واين کارنيزبدون موافقه قبلی شخص کرزی صورت گرفته است اگرچنين باشدپس نقش دولت حصوصاحکومت دراداره کشورمنتفی ميشودبدين معناکه عوض يک حکومت مرکزی هزارهاحکومت محلی وشخصی وجود داردمگروالی نيمروزکيست؟ رئيس اطلاعات وفرهنگ ازکجادستورگيرنده است ورئيس شورای علماء باکدام مراجع رهبری ارتباط دارد؟ وبالاخره شورای علماء چيزی جزوزارت شئون اسلامی دوره کمونيستهانيست که مستقيماتوسط رئيس دولت رهبری ميشودپس بايدرهبران اهل تشيع ، علمای شيعه وپارسيگويان ، جامعه مدنی وديگرمراجع باعاملان اصلی يعنی شخص کرزی ، خرم وشينواری محاسبه کنندوبدنبال مليشه هاوخدمتگذاران اينهانروندچنين کاربزرگ وخطيرنميتواندتوسط يک والی يارئيس وزارت اطلاعات ورئيس علمای يک ولايت انجام شودبلکه بايدپشتوانه قوی ومرکزی داشته باشدهيچ کسی وظيفه خودرادرخطرنخواهدانداخت أياهنوزهم جای سوال باقيست ؟ مگرهنوزهم فارسی دری زبان ملی وبرابرباپشتواست ؟ وهنوزهم مذهب جعفری درافغانستان رسميت يافته است ؟ چراجهان که دربرابرقانون احوال شخصيه اهل تشيع چنان غوغارابراه انداخته واعلاميه هاصادرکرده وسفرهانمودند دربرابراين فرهنگ سوزی وفارسی ستيزی سکوت کرده اندمگرمسئله ی يک فردوچندجلدکتاب است وبس ؟ مصادره علم وکتاب يعنی ترويج خشونت وتروريزم وموادمخدروتحجروتبعيض سازمانيافته چيزيکه هويت قبيله راتشکيل ميدهدوخوانين ورهبران قبيله دردولت نيزميخواهنداين هويت رامانندأتن وزبان وديگرعنعنات قبائل ، ملی سازندتاهمه مانندهم شوندوبدين ترتيب وحدت ملی تحقق يابدمرگ به فاشيزم

 • Salam dostan!!in shakhs faqat kitabhai pashto mekhahad na digar zabanha ra.Dar masjid hai shan kitabhai ziddi mazhab
  shia ba farzandan pashtun dars medihad kitak hai ki doulta nejd parast arabistan saudi barai in inha rawan mekunand. Dar
  QARN 21 inha kitab ha ra ba ab hilmand merezan. inha pashtunwali ra dost darand. in shakhsi Kasif Zaban Dari ra nemekhahad ki mardum sohbat kunad dar hali ki 70% madum afghanistan dari sohbat mekunand MARG BR IN BEFARHANGHA!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • یا هو

  اقدام طالبانی و جهل انگیز انداختن کتابها در رودخانه هیرمند کار هر کسی باشد چه والی بیخرد و متعصب نیمروز(غلام دستگیر ازاد)و چه از طرف هر فرد مسئول در بدنه حاکمیت(وزیر کله خر فرهنگ - خرم)شدیدا مایه تاسف و تالم است.و این واقعیت را میرساند کسانیکه علم و دانش ندارند و از راه علمی توان پاسخ را نداشته چاره ای جز طفره رفتن ندارد تمام کتابهای مذکور نتنها موجب تنش و اختلاف نیست بلکه به شناخت دقیق رهنمون میسازدو پیام انها وحدت مسلمین است و دوری از خرافات و دگم اندیشی و جهل و سیاهی.

  هوشیار باشید که از اصل مسئله دور نشوید و ان در جهل نگهداشتن مردم افغانستان است.

  • این چه بد بختی است که سر تاسر ملت فقیر وبیچارهء مارا فرا گرفته؟ آیا دربین این همه مشاورین ، وزرا واراکین با صلاحیت وپارلمان وعلما یک چند انسان باوجدان ، باا حساس ملیت پرست وبادرد عاقل وبامنطق وجود ندارد که این جاهلان بی دم را متوجه اعمال غیر انسانی شان بسازد؟ این بدبختان میخواهند بخاطر حفظ نفوذ، مقام و منزلت شان نه تنها اعمال وکردار افراد این جامعهء مظلوم را ازبستر خواب گرفته تا قضای حاجت شان تحت کنترل داشته باشند بلکه به مغز و افکارایشان نیز نفوذ نموده میخواهند آزادای های فکری شان را نیز تحت تسلط خود بیاورند. وای بحال چنین رهبران وحکمرانان بی خرد. با این حالت آیا ما میتوانیم امید وار باشیم که ازین تاریکی بدر آمده و روشنی را ببینیم؟ بدبختی وبیشرمی ودیده درایی ازین بیشتر نمیشود. این بدبخت ها ادعای آزادی بیان ودیموکراسی و خدمت گذاری را دارند. ومیخواهند یکبار دیگر سرنوشت این مردم ستمدیده را بدست بگیرند.

  • آیا کسی از شما دوستان کتابی را خوانده که در آن از نقاق و اختلاف افگنی مستقیمن بحث شده باشد؟ مسلمن که نه؛ در این هیج جای شک نیست که بعضی از کتب که از کشورهای همسایه وارد میشود افکار نفاق افگنانه را با شکل ها، طرح ها و شیوه های مختلف تزریق می نماید.

   بیدار باشید که دشمن در هر گوشه ای از این ویران کده میتواند در کمین باشد

  • دشمنان علم، فرهنگ و عقاید حق و مستدل تشیع آنقدر احمق هستند که میخواهند با حماقت دیگران را فریب دهند. اگر کتُب تاریخی نفاق افگن هستند، پس تاریخ را باید از قطار علوم دیگر اخراج کنیم و اگر نهج البلاغه که گفتار حضرت علی ع است، نفاق افگن است پس آنحضرت را باید از ردیف خلفای دیگر اهل سنت رسماً اخراج کرد. و اگر بادبادک باز نفاق افگن است، پس باید یک انتحاری را به ملاقات خالد حسینی فرستاد و وی را کُشت چرا که وی با گفتن حقایق تاریخی تخم نفاق را پاشیده است.

   لعنت و تُف بر فاشیزم و راسیزم قومی، مذهبی، و زبانی!

 • دوستان عزیز: زمانیکه دولت یک انسان را نه بل یک حیوان را منحیث زعیم فرهنگی مقرر نماید که خود تخلص الاغ بودنش ( خر) را تایید نمایید پس این کارها از این خرم بیدم بعید نیست.
  ولی بگذار برایت واضح وروشن و پوست کنده بگویم که عمرتو در آخر رسیده بکن هران چی خواهی برای دو و یا سه ماه دیگر- ما اینقدر تحمل کردیم حیوان صفتی یک خرم دیگر را نیز تحمل میکنیم چون با این بدریا انداختن ها نمیتوانی فرهنگ و باور ها وارزش های مارا ازبین ببری وهرگز هم چنین نخواهد شد تو اکر این بار بدریا انداختی ما بار دیگر با تعداد بیشتر بچاپ رسانیده و دوباره وارد خواهیم نمود و بدین کار تاو قتی ادامه خواهیم داد تا از به دجله انداختن آن خسته شوی و ما از وارد کردن آن جشن و شادی بپا نماییم این روز دور نخواهد بود ای خرم.
  و گفته اند که آفتاب با دو انگشت پنهان نمیشود تو اگر این کتاب را از بین میبری و دل را بدان خوش میکنی که فرهنگ و باور ها یک ملت و ظلم و استبدادهای نیکانت را بپوشانی از تو احمق تری و جود ندارد حالانکه هم ندارد چون تمام باور هاو ارزشهای و فرهنگ ما در تاروپود ما نهفته است.

  لعنت به آن کسی که تورا بحیث وزیر فرهنگ تعین نموده است.

  شایدهم اگر قدرت میداشتی شاید کعبه مسلمین را نیز تبدیل میکردی چون کعبه مولود گاه علی است

  یا علی مدد

 • يا هحمد اين هيولاى جنون ...از كدام اين جنكلى امد برون.
  اين يك تاريخ سياه يك روز سياه است كه بلاى مردم اين سرزمين بنام فغانستا ن ميكزرد.روشنى در اخر تونل ديده نميشود.كناه ما جيست كه مارا به بشت خر بسته اند.صد نفرين به فرهنك شتيزان ازما هم.

 • شب گذشته تلویزیون لمر برنامه داشت که دران دین محمد راشد مبارز معین وزارت فرهنگ و حبیب الله رفیع یکی از سردمداران دشمنی با زبان وفرهنگ زبان فارسی اشتراک داشتند. برای اولین بار اقای مبارز از غیرت کار گرفتند وعمل ریختن کتابهای زبان فارسی را به دریا تقبیع کردند. من ندانستم که ایا واقعا اقای مبارز بنابر جریحه دار شدن احساسات خود این کار را کردند ویا بدین حساب که از زمان حکومت کرزی وقت کم باقی مانده است وبنا انها هم میخواهند برای اینده امادگی بگیرند. اما به هرصورت نفس کار در این بود که اقای مبارز این عمل را تقبیع کردند.

  با این عمل قبیله گرایانه روشنفکران فاشیست نشان دادند که در قدم اول دست کم از هیتلر وسازمان نازی که یک زمانی در یک عمل از قبل سنجیده شده ملیونها جلد کتاب را به اتش کشیدند دست کم نیستند ودرقدم دوم این قبیله گرایان فاشیست وبی فرهنگ از فرهنگ فارسی میهراسند نشان دادن که اگر برادران طالبی شان مکتب وکتاب میسوزانند این طالبان نکتایی پوش کتاب را میشویند وبه دریا می اندازند بنا همان گفته مشهور که سگ زرد برادر شغال است در مورد این قبیله گرایان فاشیست به خوبی صدق میکند. یعنی دولتمردان سگ زرد صفت افغان ملتی وفاشیست برادران طالب شغال فاشیست مذهبی خود هستند! این عمل انها در حقیقت دشمنی بسیار اشکارا در قدم اول با مذهب تشیع است. من منحیث یک سنی مذهب به عقاید واندیشه های اهل تشیع ولو اینکه بعضی انها برایم بصورت افسانه معلوم میشود سخت احترام قایل هستم وعقیده دارم که کتاب نهج البلاغه نزد اهل تشیع همان ارزشی را دارد که نزد ما سنی ها کتاب بخاری دارد بنا به دور انداختن این کتاب توهین اشکارا به عقاید اهل تشیع است . در قدم بعدی این اقدام سگ صفتان شغال سیرت توهین اشکارا به زبان فارسی است. زبان پشتو وفرهنگ پشتو سالها است که از بالنده گی زبان فارسی دراین خطه رنج میبرد وسگ صفتانی پیدا شده اند که اشکارا به این زبان فخیم هتک حرمت میکنند که لعنت به خود وابا واجداد وافتخارات قومی شان باد!

  در این مصاحبه یکی از سردمداران قبیله وی، مرد یک چشمی که چند صباحی در یک مسجد درس خوانده واز فضله مردم به حیث یک طالب تغذیه کرده وبنا بر فقر فرهنگی برای وی قبیله گرایان فاشیست لقب استادی داده اند (حبیب الله رفیع) هم داد سخن داد ودرقدم اول زبان فارسی وانچه را که وی مداخله ایران در افغانستان خواند تقبیع وتوهین کرد که البته نشان دهنده خباثت ذاتی وی بود. ولی انچه که قابل توجه بود این بود که وی گفت که وی مخالف به دریا انداختن این کتاب ها واعلان عنواین این کتب بود زیرا این عمل باعث میشود که اذهان عامه متوجه این کتب شده ومردم علاقمند خواندن این کتاب شوند. رفیع یک مثال هم زد وکتاب افغانستان در مسیر تاریخ را یاد اوری کرد که در زمان ظاهر شاه نشر این کتاب متوقف شد که باعث جلب اذهان عامه شد وبعدا در زمان حکومت کمونیستی هزارها جلد از این کتاب در یک روز به فروش رسید. وی گفت که علت شهرت کتاب افغانستان در مسیرتاریخ غبار همین مسله بود. این خود نشان میدهد که رفیع چقدر احمق وبیسواد تشریف دارد زیرا وی ارزش تاریخی این کتاب را نمیداند بلکه علت محبوبیت انرا عدم انتشار ان میداند که این خود نمایانگر بیسواد بودن این ابله است که قرار است از وی هم در اینده به نام حبیب الله رفیع بابا یاد گردد

 • خواهر عزیز بانو حضرتی درورد بر شما !

  فرهنگ کتاب سوزی برای ما از زمانه های بسیارقدیم به میراث مانده که نمیدانم چرا شما طالبان را مستثنی قرار دادید ؟ دوستانی که در شمال اوغانستان در زمان وحشت وحاکمیت طالبان زنده گی میکردند ( می بخشید زنده گی نمیکردند ، بلکه فقط وجود داشتند ) به خاطر دارند ، کتابخانۀ بزرگ شهر پلخمری که به ابتکار و پشتیبانی مالی شخصیت عزتمند و بزرگوار کشور ما آقای سید منصور نادری گشاده شده بود و یگانه کتابخانۀ بود در سطح کشور که حاوی تقریبأ بیست هزار عنوان کتاب بود ، توسط طالبان کرام و تطبیق کننده گان شریعت محمدی به آتش کشیده شد . در کتابخانه مزارشریف فقط قرآن شریف و تفاسیر را باقی گذاشتند و متباقی دیگر همه به کام مرگ و آتش رفت ، از دیگر ولایات خبر ندارم ولی اینقدراحساس میکنم که همین کتاب سوزی وآدم کشی قاعدۀ القاعده در سرتاسر سرزمین ما بود و است . آیا خاطرات شاعر توانا آقای عاصی را در مورد کتاب سوری مجاهدین مرور نموده اید ؟

  فرهنگیان و شیعیان عزیز ما باید بدانند که سرچشمۀ این جنایات جای دیگریست که مثل گذشته ها بجای وفاق ، نفاق ترغیب و تشویق میکند . یابوهای مانند خرم و شینواری و . . . نوکران دالر و زر و زور اند و هر چه دستور باشد فرمانبردارند و هر جنایت خود و رژیم منفور خود را به رنگ ملی و به نام وحدت ملی رنگمالی میکنند .

  چه خوش سروده فانی عزیز :

  همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشد + دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشد ،

  به دکان بخت مردم کی نشسته است یارب + گل خنده ميستاند غم جنگ ميفروشد ،

  دل کس به کس نسوزد به محيط ما به حدی + که غزال چوچه اش را به پلنگ ميفروشد ،

  مدتيست کس نديده گهری به قلزم ما + که صدف هر آنچه دارد به نهنگ ميفروشد ،

  ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام + مطلب گل از دکانی که تفنگ ميفروشد ،

  • کسی میتواند کتاب شناسنامه افغانستان را در قالب پی دی اف بگزارد در انترنیت؟

   ممنون میشوم اگر چنین جوان مردی صورت گیرد.

  • خرما

   بشنو ای جان حکایت دل را

   شکوه و هم شکایت دل را

   بود وقتی حکومت حاکم

   با وزیری درشت نا سالم

   سر زمین کهن خراسان را

   خانه بو علی و ریحان را

   منصب را نثار او کردند

   ملت را شکار او کردند

   کو ندانست این مقامش چیست

   عزت و شان و احترامش چیست

   چون بداندند مقام فرنگی

   ماهر ان فنون سگ جنکی

   هرکجا تاخت تا توانش بود

   هرچه آمد بران زبانش گفت

   پاچه بالا زدو به جمعی تاخت

   سنگ بر سوی دیگران انداخت

   آن کو دیروز در بیابان بود

   خاطر اشترانی چوپان بود

   نی لباس و نه اب و نی نانی

   دیده بود او به این فراوانی

   انقلاب آمد او و سرجنگ شد

   کرزی آمد وزیری فرهنگ شد

   زاده گان قبیله و کهسار

   غژدی را مانده امدند دربار

   شد وزیری که از مقام خویش

   بی خبر بود و از کلام خویش

   حرفی از منصبش نمیدانست

   اسپی چون مرکبش نمیدانست

   او وزیری علیه فرهنگ شد

   با توصل به مکر و نیرنگ شد

   اولا جبهه با زبان گرفت

   مثنوی را به خود نشان گرفت

   کله اش بس کلان و لیکن پوک

   او نگوید کتاب و گوید بوک

   جان من ای وزیری بی تدبیر

   دشمن پارسی به صد تزویر

   این جوال دبنگ لا اوبال

   دیوی پر کینه پر از جنجال

   پهلوان شکم به ملک خوراک

   با تعصب قرین و دل نا پاک

   ای تعصب دل بر اشفته

   بشنو این حرف های نا گفته

   بر زبان فخر کار نادان است

   کار افراد ضد ایمان است

   واقعیت ولی این است

   گفته هایت به خاطر کین است

   ورنه این پارسی شکر گفتار

   تاریخش بس قدیم و بس پر بار

   تاریخش بیش از هزاران سال

   روشن است جمله را بی جنجال

   مولوی گور با وفایش بود

   بوعلی مرهم و دوایش بود

   طوسی و سعدی زاده گانش است

   شیخ عطار از دکانش است

   ادامه دارد..........................

 • بگذارید دفتر جنایات فاشیستان مکمل گردد .هیچ کتاب سوزان وکتاب شویانی در تاریخ با نام نیک یاد نشده اند .اینهم از همان قماش ودر همان سلسله.شما چرا می خواهید جلو این فرهنگ دشمنی خرم را بگیرید ؟ مرکب زبان نمی آموزد .بیهوده زمانی را که مالک آن هستید به هدر ندهید وببینید از ین اعجوبه ها دیگر چه سر می زند .مقتضای طبع شان همین است .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس