در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > شناسنامه افغانستان و ...

شناسنامه افغانستان و ...

کاری از اوگل
پنج شنبه 4 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • ترس از کتاب وآگاهی، پناه بردن بدامن شیطان است

  بنام خداوند دانا وتوانا سخنم را در باره رواج کتاب سوزی ودراین روزها تبدیل آن به کتاب شویی ویا کتاب در آب اندازی، غرض بیداری وجلوگیری این رواج شیطانی واهریمنگرایی خدمت همه کتاب دوستان وکتاب خوانان ورجاوند سرزمین فرهنگ بر باد رفته ی خراسان به عرض میرسانم وامید وارم که، بی تفاوت نباشید ودراین زمینه با قلم وبا قدم دست بکار نیکو وآگاهیبخش مردم در سیاهی قرار داده شده بشوید وروی سیاه این اهریمنان ضد دانش وکتاب وروشنگری را، هرچه بیشتر برای مردم این سرزمین معرفی بدارید، تا با چهره های شیطانی این دانش ستیزان روی صحنه وپشت صحنه اشنایی حاصل گردد؛!
  هموطنان گرامی ! رواج کتاب سوزی وترس از بیان راستی وحقیقت ، دراین سرزمین بطور روشنتر از ایام غداران شیطان زاده دامنگیر این سرزمین شده وتا امروز به شکل از اشکال ادامه دارد واین فرزندان اهریمنگرا واهریمن زادگان بی خصلت وضد دین ودانایی وعلم ونیکوگرایی، تنها در میدان ویرانگری آبدات تاریخی وتندیسه های ارزشمند تاریخی نکوشیده اند، بلکه تا توانسته اند کتاب سوزی وبه تبهکاریهای فرهنگی در زمانهای گوناگون ادامه داده اند.
  دورهء استبداد وبیدادگری نادرغدار ونمایندهء جنایتکارضد فرهنگش، مهمند، زابلی، شاه محمود وغیره را همه بیاد دارند. گل محمد خان مهمند نماینده برگزیده این خاندان فرهنگ ستیز، در شمال کشور خانه به خانه رفته وکتابهای دست نویس با ارزش وهویتگرای مردمان این سرزمین را با وپول خریداری میکرد ومی سوختاند. فکر میکردکه با سوختن این کتابها، میتوانند ریشه واساس این مردمان را با بن تاریخی وکشور بومیشان بر کنند وهویت جعلی وآمده از سوی سلیمان کوه را براین سرزمین بچسپانند؛ کور خوانده بودند وتبعاتشرا، امروز نسل زنده وبا پویش کنونی حس میکند وتبهکاریهای این اهریمن زادگان بر همگان روشن شده است.
  در زمان رژیم شاهی وبابای شهکاراقای کرزی، ظاهر خان غنوده در تخت شاهی، که بعد از چهل سال بیدار وزمانیکه بیدار شد، به ایتالیا فرار نمود ودر طی سالها جهاد مردم افغانستان، فقط توان این را پیداکرد که یک نامه برای برادر زاده هایش طالبان کرام بفرستد وآنهارا فرزند راستین وحقیقی احمد خان ابدالی خطاب نماید که به یقین در شناختش از جد وفرزندان آن بزرگوار خیلی بجا وعالم بوده است وآنهارا بخاطر سربریدن مردم شمال ومرکز وغرب کشور، مبارکباد گفت ، دراین زمان هیچ کار فرهنگی نشد وحتا خواندن مجله های کشورهای همزبان نیز در شهرکابل وسایر ولایات مانند امروز ویا روزهای رژیم خلقیها ممنوع قرار گرفته بود. اگر دراین دوره کتاب سوزی نبود کتاب را بخاطر خاندان ممنوع کرده بودند واگر کسی گیر می آمد خودش را می سوختاندن وما وشما دوستان اهل کتاب شاهد این هستیم که هزاران روشنفکر وکتاب خوان دراین دوره ها راهی زندان وبه قتل آورده شدند.
  دوره ای مجاهدین نفس کشیدن وکتاب خواندن برای مردم تا اندازه ای فراهم گردید واین دوره البته نمایندگی از اراده خودی مردم دارد ومردم خود در صحنه قرار داشتند ودولتهای تشکیل یافته، بدون شک از بدنه مردم که در جهاد ومبارزه علیه تجاوز صورت گرفته بود، به میان آمده ، حق این را نداشت که مردم را مانع رشد فرهنگ واشنایی با کتاب وداشته های فرهنگی نماید واز روی دیگر این رزیم با سنتهای گوناگون از مناطق مختلف آشنایی داشت وبا کتاب وفرهنگ بیگانه نبود، البته بودند استثنایی کسانیکه دراین دوره اگر توان میداشتند، از رواج سفاهت مزاجی دوره های استبدادی کار میگرفتند، خوشبختانه از یکسو جبر زمان واز سوی دیگر این اشخاص دراقلیت بی اختیاری قرار داشتند.
  در زمان فرزندان ثانی احمد خان ابدالی، یعنی طالبان لشکر القاعده، همه میدانند که این تیره مغزان اهریمن زاده، مرا ببخشید که در وجود این چنین کسان جز واژه اهریمن دیگر واژه را مناسب نمیدانم ، نه تنها کتاب سوزی رخ داد که سربریدن وحلقوم بریدن وقتلهای دسته جمعی وتجاوز به حریم دیگران با وحشیانه ترین شیوه اش صورت گرفت ؛ این لشکر بیدادگر در شهر زیبای پلخمری کتابخانه ناصر خسرو بلخی یمگی را با بی رحمی وشقاوت نا بخشودنی به آتش کشید وهزاران جلد کتاب دست نویس با قدامت هزار سال وکتابهای تاریخی، ادبی، دینی وعلمی را بدون اندیشه ومکث لحظه ی طعمه آتش ساختند وخم به ابروی کثیفشان هم نیاوردند. اینست فرهنگ واینها هستند نمایندگان رژیمهای قبیلوی دوصد وشصت ساله ایکه مردم این سرزمین را در چه بلا وفلاکت گرفتار کرده اند وتا هنوز هم ادعا دارند که این سرزمین را بایست این قوم کتاب سوز وکتاب شوی وضد فرهنگ رهبری نماید واین سرزمین تا ابد در تهی مغزی ونداشتن فرهنگ انسانی بسر برد. چرا که روز این سرزمین فرهنگ وادبیات بلند وبالای داشت که، از رشد آن انگریزهای پدر کلان نادر غدار وچوچه های امروزیش رنج میبرد وراهی را می کاوید که چگونه این فرهنگ واین زبان را از سرزمین هندوستان بروبد وجایش را بگیرد؟ اینجابود که سرزمین وگهواره این فرهنگ را بی نام ساخت وبجایش نامی را گذاشت که، جز فرهنگ ستیزی وکتاب سوزی وکتاب شویی دیگر کاری نداشته باشد؛ انگریزها این چوچه های اهریمنی را تربیه کردند ودر شریط گوناگون علیه اینفرهنگ بکار بستند وتا امروز در همان خط روانند وزمانیکه این اهریمن زادگاه بدستور وزیر فرهنگ خرم خان گلبدینی ووالی نیمروز این شیطان یار زمان که خود را آزد میگوید وبه واژه آزاد توهین است، تف برتووالی که کتابهارا با کدام وجدان در دریای تاریخی هیرمند انداختی وچگونه این دریای پر عظمت به قول تو اهریمن زاده وفا کرد وکتابهای که حد اقل از نگاه اسلامی بسم الله درهرکدام آنها تحریر یافته بود ونام خداو محمد درج صفحات آنها شده بود واین کتابها مال شخص بودند وسرمایه تجار شخصی، چطور دست به چنین شیوه خجالت بار زدید که آبروی نیمبند افغانها ویا افغانستانیهای بیرون از کشور ودرون کشور را ریختاندید و.دراین قرن این کشور واین فرهنگ قبیله را چنان معرفی کردید که، از سوی دیگر طالبانتان با عملیات انتحاری معرفی کرده اند. این فرهنگ ستیزی تابکی؟ چرا از کتاب ودانش میترسید؟ تا کدام زمان در لاک پوسیده قبیله خود را پنهان خواهید کرد؟ هراس شما از چیست؟ از روشنایی فقط شیطان میترسد وشما خود را با عمل که دارید انجام میدهید، برادرزاده شیطان معرفی کردید وبر روشنفکران پشتون تبار است که این لکه ی ننگین کتاب شویی را با کدام شیوه میتوانند از سر وروی قومشان پاک بسازند واین والی اهریمن زاده را هرچه زودتر بجایش بنشانند واین وزیر فرهنگ ضد فرهنگ را که رای دهندگان پارلمان هم شریک این کتاب شویی هستند، را نیز هرچه زودتر برکنار سازند تا روی سیاه فرهنگ ستیزی از روی قوم پشتون پاک شود ودر اینده نباید که بازگرد چنین اعمال شوم رواج یاب این سرزمین گردد.
  عطار میگوید»
  گرنبودی درجهان امکان گفت کی توانستی، گل معنا شکفت...
  هرکس که ضد کتاب است ، اوبی کتاب است وبی کتاب از نگاه دین اسلام کافر است وکافر خطاکار وبدکنش وبداندیش است. کتبی را که یک نویسنده با هزاران بینش واندیشه می نویسد تا تو والی اهریمن زاده را انسان بسازد وخرد را در بن تو بر دماند، تو وجدان خطای ضد دانش هزاران جلد آنرا در آب می ریزی ونابود میسازی ، در حقیقت علم ودانش را می شویی وبدریای نیستی میریزی، در صورتیکه همشهریانت در نیمروز کشته میشوند وبمباردمان میگردند وبی خوانمان میشوند، هیچ کارایی انسانی دراین زمینه از تو ننگ تاریخ ساخته نمیشود، ولی در تخریبکاری وانتحارگرایی وکشتن وجان گرفتن انسان ویا فرهنگ انسان ویا کتاب که در او ادبیات انسان جا دارد وهزاران ادم مانند تو را در راه انسانی آورده است، با بی وجدانی امر میدهی وبعدآ آرام می خوابی! لعنت بر تو کسیکه مسولیت داشتی وداری و بجای اینکه وجیبه خویش را بانجام میرساندی، کاری کردی که در تاریخ سیه رویان وتبهکاران تا ابد ثبت نام خواهی شد ودر قطار کتاب سوزان همیشه از لعنت خدا بی بهره نخواهی ماند واگر دستور از سوی وزیر کله کته ی درون پوچ صورت گرفته باشد، به چنان لعنت الهی گرفتار خواهد گردید واین پهلوان پنبه خرم خرد باخته نیز کارهای کرد که، روی همه فرهنگ ستیزان وفرهنگ گریزان تاریخ را سیاه کرد واین نام گندیده هم درج اهریمن کاریهای خواهد گردید که تا امروز با چنین شگرد نامردمی گرفتار بودند؛.
  بلی هموطن! مرز فرهنگی برای تو است وگرنه پاکستانی را برتو بابا ساخته وهفتاد ملیون دالر در پای مقبره خان دو سره پاکستانی صرف میگردد وتو ومن از گرسنگی جان میدهیم، بازهم برای کرزی رای بده ! قبر صوفی رحمان پاکستانی در شهر پیشاور تخریب میگرددووزیر فرهنگ افغانستان با بودجه مردم گرسنه این سرزمین آباد آباد وبازهم آبادش میکند. ولی زمانیکه ارتش پاکستان حریم پشتونهارا با بیرحمی میکوبد ومیکشد وجان میگیرد، این وزیران پشتونخواه وپشتونستان پسند صدایشان بلند نمیشود که از برادران همتبارشان دفاع نمایند وخط دیورند غیر مستقیم برسمیت شناخته میشود ودولت کرزی توان این را ندارد که به ارتش پاکستان بگوید که چرا بدون ایجازه افغانستان برادران پشتون آنسوی سرحد را ظالمانه میکشید وجان میگیرید؟
  ولی برای من وتو برادر هزاره وازبیک، ایجازه کتاب خواند را با زبانهای مادریمان نمی دهند وکتابهای که ما توان چاپ آنهارا نداریم، از کشور همزبان وهم فرهنگ برایمان تجار شخصی با هزاران زحمت می آورد، با بی رحمی وتعصب قبیلوی در دریای هیرمند ریختانده میشوند وبرای ما مرز فرهنگی ونژادی میکشند وبرای خودشان مقبره وزیارتگاه پاکستانیهارا با پول خون من وتو اعمار میدارند وکیل ونماینده من وتو شهامت این را ندارد که بپرسد، وزیر جان ، بودجه اعمار مجدد قبر صوفی رحمان پاکستانی از کدام درک ومرجعه تعیین شده است واین خان دو سره چند روپیه تا هنوز برای این سرزمین مالیه داده است وچند پسر وفرزندش دراین خاک خدمت سربازی گذشتانده است؟ چه نفع برای این سرزمین از سوی خان عبدل غفار خان که همان خان دوسره باشد، رسیده است؟ مگر ما ابله هستیم؟ یا اینکه قبیله گرایان مارا در تور ابلهی انداخته اند وماهی گیری میکنند؟ مرگ هزار بار بهتر است برآن کسیکه با این تبهکاریهای اقای کرزی ودار ودسته اش، وجدان خویش را زیر پا میگذارد ودین دنیایش را نا دیده میگیرد ورای خویش را با چشم پت در صندوق جعل ونا بکار قبیله گرایان پوسیده مغز میرزند؛! شیر مادر خراسان برتو تاجیک، ازبیک وهزاره وپشتون خردمند کتاب نا سوز وکتاب ناشوی، حرام باد که رای تانرا در صندوقی بریزید که، تغیرات در سیستم وبهبودی در زندگی وسیری در شکم وامنیت در کشور می آورد!. امیدوارم که این کتاب شویان وجدان خطای جهالتیار را ، تا میتوانید تحت فشار روحی ونوشتاری قرار دهید ودرهر نوشته وگفتارتان از این شیوه گندیده وجهالتگرا یاد نمایید ودولت کرزی را بشرمانید که چه شهکاریهای کرد با این وزیران واین والیان خردباخته اش ! تندرست باشید وراستگو همه جا.
  نیک اندیش
  فرستنده، فرهاد

  • « داروین» چون رخت زین عالم کشید

   روح او را حضرت آدم بدید

   گفت: ای فرزند بی عقل و ادب

   بیخبر از ریشۀ اصل و نسب

   گرچه ار دانش خدایت بهره داد

   چون بنی آدم برایت چهره داد

   از حریم آدمی بیرون شدی

   از جهالت وارث میمون شدی

   دفتر پیشینیان بر هم زدی

   تیشه بر پای بنی آدم زدی

   بذر هستی را چو خالق بر فشاند

   آدمی را اشرف مخلوق خواند

   نور حق را ادمی آینیه بود

   از چه گفتی اصل او بوزینه بود

   ادعایت راست ناید با خرد

   آنچه گفتی کودکان را می سزد

   آن سخن ها چو از آدم شنید

   چون سپندی« داروین» از جا جهید

   گفت: بشنو تا بگویم شرح حال

   گرچه اینجا نیست جای این مقا ل

   سالها از خلقت آدم سخن

   گفته آمد از زبان مرد و زن

   فیلسوفان گم درین صحرا شدند

   عاقلان دیوانه زین سودا شدند

   کس نشد واقف که این موجود کیست

   از وجودش مقصد معبود چیست

   آن یکی گفتا که ازیک مشت خاک

   آدمی را ساخته یزدان پاک

   وان دگر گفتا که آغاز حیات

   آب باشد بهر حیوان و نبات

   آدمی هم زادۀ آب است و بس

   قصه های دیگران خواب است و بس

   هیچکس این راز را افشا نکرد

   هیچ ناخن این گره را وا نکرد

   چشم من هم چون حقیقت را ندید

   گفتم از بوزینه شد آدم پدید

   چون که در شکل و شمایل با بشر

   یافتم بوزینه را نزدیکتر

   ماند مشتی خام در تائید من

   زد گروهی گام در تردید من

   مرغ جان چون رفت از شاخ تنم

   این عجب بنگر که بعد مردنم

   تربتم را آن یکی بوزینه یافت

   خاک را با سنگ و با ناخن شگافت

   قبر من بکشود و با من راز گفت

   آنچه را نشنیده بودم باز گفت

   داد دشنامی به نام آدمی

   گفت: ای فرزند خام آدمی

   در حق بوزینه بهتان کرده یی

   نسبتش با نسل انسان کرده یی

   فتنه گستر آدمی زاده کجا

   بی ضرر بوزینۀ ساده کجا

   ما به جهل خویشتن شادیم شاد

   دانش آدم زجنگل دورباد

   قوم ما گر دانش آموزی نکرد

   هیچ بوزینه کتب سوزی نکرد

   مامنی از دست بوزینه نسوخت

   خرمنی بوزینه از کینه نسوخت

   تیر باران همنژاد خود نکرد

   شهر ویران از فساد خود نکرد

   برکسی بوزینه هرگز بم نریخت

   آتشی بر خویش و بر عالم نریخت

   لیک صدها بار زین جنس دو پا

   فتنه ها گردید در عالم بپا

   بار ها دیدیم کز دست بشر

   گشته عالم غرق در سیلاب شر

   خاکیان دانند کاین موجود زشت

   با چه رسوایی برون شد از بهشت

   در زمین تا پای شوم او رسید

   پا به هر جا ماند آفت شد پدید

   با خود و با غیر آدم دشمن است

   بر شرار جهل عقلش روغن است

   نقش پای رفتگان او گم است

   این بلا شاید ز نسل گژدم است

   می گزد هم خویش هم بیگانه را

   دست باید بست این دیوانه را

   بسکه آن بوزینه بر من طعنه زد

   از خجالت آب گشتم در لحد

   بسکه زد سنگ ملامت بر سرم

   فکر کردم شد قیامت بر سرم

   چون زمن هرگز جوابی بر نخاست

   از سکوتم قهر بوزینه نکاست

   در کنار قبر من شاشید و رفت

   مشت خاکی بر سرم پاشید و رف

   رازق فانی


  • قبيله پرستان درهمه جبهه هاعليه مدنيت وارزشهای انسانی درمبارزه اندگروهی دروزيرستان مصروف کشتارفيزيکی اندوگروهی درکابل مصروف کشتارفرهنگی ومعنوی همه انديشه پشتونوالی "عبدالرحمانی وطالبانی" دارندگرچی سنگرهافرق ميکندومختلف است ولی طرح وهدف وانگيزه يکی است گروهی مکتب هاراميسوزانندوبروی دختران تيزاب می پاشندوشاگردان رامسموم ميکنندوگروهی کتابهاراميسوزانندودروازه های علم ودانش رابروی مردم بسته ميکنندگروهی سرمی برندوسنگسارميکنندودره ميزنندوانفجارميدهندوگروه ديگرحاکميت رادرانحصارميأورندومحورهای اقتصادی راغصب ميکنندوجامعه جهانی راعليه مليتهای ديگربسيج ، تا ازين راه حاکميت قبيله راتوسعه بخشندوشئونيزم ونازيزم راترويج دهندهمه طالب انديعنی طالب دنياومدافع منافع قبيله اين اولين وأخرين بارهم نيست که رهبران قبيله چنين ميکنندعبدالرحمن مصلی گوهرشادبيگم رادرهرات انهدام کردومجسمه های باميان رادرهم کوبيدوبعدهم طالبان کارهای ناتمام اوراتکميل نموده وميناتورهای بهزادرانيزشستندوکتابخانه های بغلان ، هرات وکابل رابنام اينکه حاوی کتاب های ايرانی واسماعيلی وشيعه وفارسيست سوزاندندوامروزهم خرم وشينواری بحيث رئيس شورای علماء دولتی ، وزيراطلاعات وفرهنگ وداداگاه عالی کتابهارابدرياميأندازندوفتوای کسانيراکه عوض خشونت وهروئين وموادمنفجز وواکست های تروريستی کتاب وقلم وکاغذميأورندصادرميکنندعجب روزگاری ! وزيريکه بايدمدافع فرهنگ وعلم ودانش باشدکتاب را اعدام ميکندوشينواری درنقش پاپ درقرون وسطی عمل ميکندتفتيش عقائدوقرن بيست ويگم !؟؟ دادگاه عالی ومصادره کتاب وچی ربطی باين نهاد داشت ؟ اينهاهمه توطئه سازمانيافته عليه فارسی دری ومذهب جعفريست ديده شودکه واکنش پارسيگويان ، شورای ملی ، رهبران تشيع ، جامعه مدنی ، نهادهای بين المللی ، يونيسکو، معاونين رئيس جمهور، جبهه ملی ، شخص کرزی که خودرانماينده همه اقوام ومذاهب کشورمینامدچيست : سکوت مرگبارياواکنش تندومنطقی ؟ اگرمردم به خيابانهانريخته وعليه اين افکارطالبانی مظاهره نکنندهميشه اين کارتکرارميشودوديگرکتابی ازايران واردشده نميتواندبلکه بايدمردم فقط کتاب پشتوی چاپ پاکستانی رابخوانندوبخرندوبفروشنداين طرح وهدف عاملان اين توطئه است يعنی فارسی ستيزی واين عين تخريب بت های باميان وتيزاب پاشی بروی نسل جوان است ولی به شکل وشيوه ديگری پس مگرميتوان عليه طالب باطالب جنگيد؟ طالب طالب است درهرلباسی باشدوبه هرزبانی سخن گويدودرهرجای مصروف ترويج افکارش است حالابايدفهميدکه چراجهان طالب راشکست داده نميتواند؟ بايدشورای ملی خرم رادرمجلس احضارنموده وکيف وکم موضوع رابپرسندوهمچنان شينواری وعظيمی راکه چراهزاره هاحق ندارندازتاريخ ومذهب خوداستفاده علمی کنندمگرافغانستان کشورأنهانيست اگردرين کتابهاصحابه بدگفته شده اين يک امرتازه نيست درکشورهای عربی لبنان وخليج وجهان اسلام شيعه وسنی درحالی درکنارهم زندگی ميکنندکه هزارهاجلدکتاب عليه يک ديگرنوشته اندوباثبات حقانيت خودشان اين بهانه بخاطريکه يک مسئله تاريخی است هرگزدليل موجه ومنطقی شده نميتواندخوب اگرچنين باشدپس سنی هاهم ديگردرايران وعراق حق ندارندکتابهای اهل سنت راحمل ونقل کنندمگرشيعه عليه سنی نوشته است ولی ماسنی هاعليه شيعه هيچ چيزی ننويشته ايم ؟ من نديدم که أنهابخاری رانقدکرده باشندولی مانهج البلاغه واصول کافی رانقدکرده ايم وامروزدرعراق وحتی ايران ميتوان اين نقدهارايافت امامسئله قومی خوب عليه هزاره درتاريخ جنايت شده وامروزميخواهنداولادشان بدانندکه بارديگرماننديزدان بخش ومزاری درکمين نيأفتندمگراين خلاف وحدت ملی است ؟ اگرچنين است پس شماکه هزاران دروغ وجعل ونيرنگ راکرده وميکنيدمخالف وحدت ملی نيست ؟ اگروارداين بحث شويم هفتادمثنوی ميشودامروزدمکرسی است وهرقومی حق داردبلکه هرفردی افکارش رابيان کنداختناق واستبدادفرهنگی وسياسی ديگرنميتواندمانع بيداری مردم شودوحدت ملی رانميتوان باروش عبدالرحمانی وطالبانی ومصادره ديگران وسانسوروانحصارتأمين کردامروزقرن بيست ويکم است چاچاجی

   o نويسنده: راستگو- جلال أباد
   من فکرميکنم مسئله أنقدرروشن است که نيازی به تفسيروتبصره ندارداُين کارفقط تصميم چندتن درنيمروزنيست بلکه يک کارسازمانيافته سياسی درمبارزه عليه زبان فارسی دری وأزادی بيان است بخاطريکه جزتلقينات دورغين وتخديرکننده تاريخی پشتونهادرافغانستان مطرح نشودعليه هرگونه مراجع علمی وپژوهشی ديگرانديشان زيرنام تفرقه اندازمبارزه ميکنندشماحق داريد هرچی درباره قوم ونژادخودوخوانين ورهبران وتاريخ وفرهنگ خودبگوئيدوبنويسدوهرگونه کتابی را ازپاکستان واردسازيدولی پارسيگويان زمانيکه کتابی را ازخارج واردميکننديانقدی بردروغ های تاريخی شماميکنندوحدت ملی ودينی راخدشه دارميکندوبايدسوزانده شوداگراين کتابهامخالف وحدت ملی ودينی بودندمگرکتابخانه اسماعليه هادربغلان وکتابخانه هرات وبيهقی درکابل وهزاران کتاب فارسی دری که هويت وتاريخ مردم افغانستان رادرسينه داشت سوزانده ونابودنشدندأنهاهم مگرمخالف وحدت ملی بودند؟ کتابهايکه دررودهيرمند انداخته شده بامرمستقيم شينواری وخرم بوده وانگيزه شئونيستی وبرتريخواهانه داردونه تنها اهل تشيع بلکه همه پارسيگويان بايد درداخل وخارج بامظاهره واجتماعات خودواکنش تندی دربرابراين فرهنگ سوزی وعلم ستيزی که باعث رشدتروريزم وطالبانيزم ميشودنشان دهندتابارديگرشئونيستهاجرئت نکنندعليه زبان وفرهنگ ماوعقائديکی ازپيروان اسلام يعنی اهل تشيع گستاخی کننداين توهين بزرگ باهل تشيع افغانستان بودودرحقيقت نشان دادکه أنهاراهنوزهم بحيث شهروندان واتباع بومی کشورقبول ندارندومذهب شيعه جعفری هنوزهم درافغانستان يک مذهب بيگانه وايرانی وخارجی پنداشته ميشوداگرايرانيهاصحاح سته ای مارابدريا اندازنديامصادره کنندواکنش اهل سنت جهان دربرابراين عمل شنيع چی خواهدبوداصول کافی ونهج البلاغه که توسط امام اکبرالازهرشريف تشريح شده ويکی ازمراجع معتبرمذاهب اربعه نيزاست مانندبخاری ومسلم وديگرکتابهای حديث اهل سنت نزداهل تشيع بعدازقرأن مقدس ترين مراجع دينی است وبنابرنصوص صريح دين وقانون اساسی افغانسستان هيچ کسی حق نداردکه عواطف دينی ومذهبی وفرهنگی ديگران راخدشه دارکندويا أنهارا ازاستفاده ازدين ومذهب وفرهنگ شان مانع شودچنين کارشرم أوريکه درنيمروزشدنقص صريح قانون اساسی ومخالف اسلام است گرچی برای خرم کاربرد دانشگاه غيراسلامی وخلاف وحدت ملی است ولی مصادره وسوزاندان هزاران جلدکتاب ومراجع دينی وعلمی وحدت انگيزواسلاميست کسانيکه دربرابريک ماده ازقانون اهل تشيع به تحريک پشتونهابخاطربدنام وبی اعتبارکردن شيعه درافغانستان چی بلوای رادرداخل وخارج برپاکردندومظاهرات تندی رابراه انداختندامروزدربرابراين جنايت علمی وادبی ومذهبی که نسلی را ازاستفاده علوم وارزشهای دينی محروم ساخت چراسکوت کنندچی اين سکوت سرأغازی ميشودبرای مصادره فرهنگ وزبان فارسی دری وديگرهيچ کتابی ازايران رانخواهندگذاشت که واردافغانستان شود درحقيقت باچنين حرکت ناشيانه وخشونت أميزبدوی کوشيديدندواکنش اهل تشيع درايران وافغانستان وپارسيگويان رامشاهده کنندواگرچنانچه اين واکنش سردومحافظه کارانه بودهرگزديگرکتابی رانخواهندگذاشت ازمرزهای غربی واردافغانستان شودواگرتندوجدی وفراگيربود ديگرنميتوانند درامورديگران دست درازی وبرای ديگران تکليف تعين کنندأنهاکه سرنوشت سياسی مليتهای ديگرافغانستان راغصب ومصادره کرده اندميخواهندسرنوشت علمی وفرهنگی مارانيزمصادره نموده وخودشان تعين کنندخوب وقتی کتابی ازايران واردکرده نتوانيستيم بايدازپاکستان که واردميکنندرابخوانيم يعنی همان چرنديات تاريخی راکه جزدروغ ومبالغه وتخديرنيست حالاتوپ درميدان پارسيگويان وخصوصافرهنگيان مليتهای ديگرافتاده ومردم منتظرواکنش ماست مگراين يک کارساده وپيش پا افتاده است که بايدخاموش ماند؟ جالب اينکه درکشوری چنين کارميشودکه معاونين رئيس جمهوروجناب وزيرخارجه وعدليه وتحصيلات عالی ومعاون دادگاه عالی ورئيس مجلس عوام ازرهبران مليتهای ديگروپارسيگوی وبرخی شيعه هستندهنوزهم ميتوانندادعاکنندکه درقدرت شريک اندوجزبرای خودشان کاری کرده ميتوانند؟ شمايک جلدکتاب پشتورادردريابيأندازيديامصادره کنيدبازواکنش پشتونهاراخواهيد ديدولی مردمی که احساس حقارت کنند دربرابرهرتحقيروسرکوبی وحتی جنوسايدفرهنگی وفيزيکی قوم خودساکت ميمانندخوب شدکه دمکرسی افغانيزه شده رابه نمائش گذاشتندقبيله ودمکرسی "پلوراليزم سياسی وفرهنگی" !!!؟ جالب تر اينکه جنرال پرتريوس قوماندان عمومی امريکادرافغانستان گفت : استراتيژی جديدامريکاومتحدين أن عبارت ازاحياء مجددسيستم وعنعنات قبيله وی مانندحاکميت ملا، ملک وخوانين قومی خواهدبود" پس کدام نوع دمکرسی رادرافغانستان پياده ميکنند؟وازکدام حقوق بشروأزادی دفاع ميکنند؟ تازمانيکه سيستم عنعنوی قبيله تغيرداده نشودتروريزم وخشونت وزن ستيزی وتحجروتعصب وتبعيض ومدنيت ستيزی وعلم سوزی واجدادپرستی وخان پرستی ومزارع ترياک وجعل کاری وبدويت همچنان مانع پيشرفت ودمکرسی ورفاه ميشودوهرگزکارهای سطحی وعوام فريبانه وتوزيع پول برای خوانين وجاسوسگيری ومليشه سازی واعاده حاکميت قومی وطرح فورمولهای قومی برای حل مشکلات ملی نميتواندتحولی رادرافغانستان بوجودبيأوردريشه های بحران بايدخشکانده شوندونه شاخه هاقطع ياميوه هايش چيده که چنين کاری ضياع وقت است افکارطالبانی فعلادرافغانستان حکومت ميکندجنگيدن باچندمليشه هيچ سودی ندارد" مابوسيله انديشه های خودتکامل ميکنيم وازنردبانیکه درتصورداريم بالاميرويم " اين نبردبان راقبيله پرستان ميخواهندبشکنندتامحتاج طالب شويم وبه اوروبيأوريم تاماراتغذيه علمی وادبی ودينی کندمگرفارسی ستيزی غيرازين است ؟ کسانيکه هنوزهم بيدارنشوندفقط سنگ لحدبيدارشان ميکندبيدارشويدوبه پاخيزيدکه ديرش ندامت أميزاست به خيابانهابريزيدوعليه افکارطالبانی دردولت فريادکشيدوخواهان برکناری شينواری وخرم شويدشينواری يکه دردادگاه سخت نفوذ داردوبحيث دست راست خرم وکرزی درخدمت قبيله است اوبنام دين وروحانيون تجارت ميکندبايدعاملان اصلی اين جنايت فرهنگی وعلمی محاکمه وافشاء شوندبايدپارلمان واکنش تندی نشان دهدواحزاب سياسی برخيزندمگرضرراين کارازيک ماده قانون احوال شخصيه اهل تشيع کمتراست درأن قانون هرکسی زن خودراميگايدولی باچنين کاری پشتونهازن تمام پارسيگويان راگايدندمگراوتجاوزاست واين نوازش کجاست مدافعين حقوق بشرويونيسکو!!!؟ جامعه مدنی ومدافعين دمکرسی وحق شهروندی برابرکجاست پرچمداران هزاره که دردربار قبيله دعوای 20% راميکنند؟ کجاست انسانيت درقرن بيست ويکم کجاست حزب همبستگی پاکستانی که عليه کسانيکه فدراليزم ونظام مردمسالارملی ميخواهنداقامه ی دعواميکننداگرصلاحيت گمرکات دراختيارفقط پشتونهاست ولی صلاحيت مرزی نيزفقط دراختياراين قوم است وديگراقوام بدون تلاشی واجازه پشتون نميتواندواردکشورش شود؟ عجب کشوری ؟ عجب دولت ملی وعجب ملتی وعجب وحدت خواهيی !!!؟ ديگران معتوه ويتيم اندوپشتون برادربزرگ وهوشيارشان پشتون مالک وطن است ومدافع أزادی وديگران خائن ومشکوک ونامحرم لعنت برين زندگی درزيربارذلت وبردگی ودستنگربودن عزت وسربلندی رانميتوان باگدائی بدست أورداگرترس ازنيروهای خارجی نباشدبازهمان أش است وهمان کاسه بنابرين دمکرسی درکشورماخيلی گذراست واگراين ترس ومانع نباشدکسانيکه ازايران کتابی ميأورندزندانی ، شکنجه واعدام خواهندشدکسانيکه بادمکرسی أشتی ناپذيرباشندفرهنگ ستيزهم هستندخودجزخودراتحمل کرده نميتوانندحالانکه کسانيکه باسلاح فرهنگ مجهزشدندجامعه راتسخيرومردم رارهبری ميکننداگرديروزسياست سوخته وهزاره سوزی راديديم امروزکتابهاش رابدرياپرتاب کردندتابی کتاب ولامذهب شودعوض علم به خرافات پناه بردوعوض دين به عنعنات حاکميت قبيله سالار

 • یارا دمت گرم لالایم

  همین آش و همین کاسه

  واقعاً حق اش است که چنین باشد

  به امید آدم شدن بعضی از موجوداتی که خود را آدم جا زده اند

 • سلام به همه هموطنان.من در پهلوی این رسم به این جهادی حزب اسلامی که فرمان طالبانی رابا فرهنک قبیلوی خود یکجا بالای مردم دست و دهان و پا بسته و گرسنه در حال تطبیق کردن است فقط یک لعنت میفرستم .امید وارم که این بوزینه قرن 21 بداند که چه قدر نفرت مییبارد بالای این هیولای ستم پیشه جهادی .امیدوارم که ملت از اسارت جهادی های خون آشام و طالبان بی فرهنگ و وخشی نجات یابد.آمین

 • هه هه هه
  به این میمون توهین کردید ! خرم بیشتر شبیه چرک های کف پای میمون است تا خود میمون !

 • دستانت را میبوسم ای بچی هزره- این هم جواب از ما مردم برای تو ای خاین فرهنک فروش بی فرهنک: گفته اند که خر چی داند قدر حلوا و نمک و من میگویم این خرم چی داند و فرهنگ و کتاب برای تو همان طبیله به و یا شاید طبیله هم تو را در خود جا ندهد و از و جودت در درونش نا خرسند و خشنود باشد- خداوندا مارا از شر همچون حیوانات دوپای درنده تر از درنده گان نجات ده- آمین

 • سلام صد سلام خدمت همه خواننده گان کابل پرس !!!

  بسیار عالی است به اینها بیفرهنگها بسیار لوکس رسامی شده !!

  تشکر آقای اوگل تو بسیار عالی هستی .

 • او خدای من من این حیوان وحشی بی شاخ را در دریا هلمند دیده بودم وقتی که مشرف و بوش را ملاهای افغانی تور کرده بودن و این حیوان مانده بقه کتاب ها را در دهن گرفته بود در قهر دریا میرفت بنظر من هر کس که ریس جمهور افغانستان شد با ید به این حیوان وحشی در باغ وحش وظیفه برایش داده شود بخاطریکه حیوانات باغ وحش به یک کیسه مال ضرورت دارند

 • آقای باچه آزره دیگه سلام گلم بیرار خوبم.کارهای تان خیلی عالی و برخواسته از دل هست اما جای افسوس این است که شما به هر علتی که باشد مقطعی کار میکنید.وقتی این همه هنررا دارید چرا استمرار آنرااز مای که تشنه ی این آثاریم دریغ میدارید؟گاهی لالی جان گاهی انتقاد.گاهی مهدی بختیاریوگاهی یکی دیگه فقط یک اثر از آنها را میبینیم و دیگه الفاتحه مع الصلوات.میدانم که مشغله تان بسیار است اما هیچ کسی از روی بیکاری دست به هنر نمیزندبیرار .اینرا میفهمید که کاریکاتور های استاد بشیر جان باچه آزره اولی بخشی بزرگی ازین مردم را بیدار کرده است آثار رحیمی برای بخشی ازین مردم رهنود خوبی بود.کارهای محترم استاد علی اصغر بشیرنیز در دوران ستم شاهی بینظیر بوده اند.کارهای عتیق جان هم بد نیست.کارهای رضای هم در حد خودش خوبه ولی همگی این هنررا فقط به طور تفنن کار میکنید.من همراه کارتونهای بشیر جان از سالهای مقامت آشنایی دارم.درحقیقت این کارتون ها بود که مرا و خیلی های دیگررا به میدان کشانید.من نمیگویم سهم من ازین به میان آمدن چه بود ولی برای تو میگویم که اگر دلت به این مردم مظلوم میسوزداینها را با آثار خوب و پر از معنی خود بیدار شان کن بیرار.کنار این مردم را با کارهای زیبا و آگاهی بخش تان پر کنید نگزارید بار دیگه ابلیس برای زنان این کشور زندان فقه بساز ند.نگذارید شیاطین گل سرخ دل افگار تان را این بار به تو پ ببندد.اجازه ندهیدقامت صلصال های نیرومند تان را سپاه جهل خم نماید.شرع مقطعی یعنی هیچ .من در دانشگاه هستم این جا جمع خوبی دارند روی هنر های ازین قبیل کار میکنند و تعدادی هم آثار شان در فیستوال های خارجه راه یافته است و این برای مردم ما خیلی امید واری را درپی دارد.در آخییییییر بار دیگر از شما واز همه دوستان هنر مندم میخواهم که با آثار تان پرده تزویررا از چهره شیخ مردار خور قنداری وملا عمر وکریم خرم وکرزی و هزاران شیاد دیگر بردارید.بدرود

 • زنده باد کار تون زنده باد بچه آزره ولی کار تان این بار قوی نیست بشیر جان ما از شما توقع خیلی بالای داریم.ارادتمند شما محمود رحیمی کانادا

 • شما با این کارتان به کرامت حیوانی گوریلا توهین کردید زیرا اگر گوریلا ها بدانند که شما کریم خرم را به انها تشبیه کرده اید بدون شک به کمیته دفاع از حقوق حیوانات مراجعه وشما را مورد بازخواست قانونی قرار خواهند داد! بنا بهتر است که شما عکس واقعی کریم خرم را که الحق شنیع تر و بد شکلتر از عکس فعلی است قرار بدهید باعث نفرت هرچه بیشتر خواهد شد. شما با این کارتان خواسته اید که خرم را خوشگلتر از چهره واقعی اش نشان داده وبرای او خدمت کنید!

  طرز فکر این فاشیست پلید پستر از فکر یک گوریلا است. یک گوریلا ویا یک حیوان به مراتب از خرم واندیوالان فاشیستش شرف دارند. لطفا به حیوانات مظلوم توهین نکنید زیرا انها زبان ندارند که این کار شما را تقبیع کنند

 • سلام خدمت همه کارمندان کابل پرس
  خوشحالم که شناسنامه افغانستان را بادرک درست و شوق وزوق درست که باکل کاتوری آن دشمن روسیاه آفغانستان به مردم عزیزماه ابلاغ نموده ید وتحسین بش ازحدمن برای شما عزیزان باد که همیشه آن دشمنانی روسیاه افغانستان را به افشاه می کشاند
  وسلام علیلم

 • Ba khudawand qasam ki har waqt karim khuram ra may binam bar hukumat karzay yak milion lanat may frestam, In khirs qutbi ki tashbih way ba khirs qutby zulm ba khirs qutby ast, az farhang in kishwar numayundagy may kunad, pas way ba hal an farhang, chizi ki dar in insan maskh shuda wjud nadarad farhang ast

  Gulbuddin ki zid farhang ast wa in aqa pairaw way, pas rahbary farhang yak kishwar tawasut in insan ba farhang, ba da ba hali an farhang, zera khud nadoody farhang ra tamsil may kunad. in farhang ki in aqa az an defa may kunad, zidiyat ba tamadun, pashraft, taraqy, aramush buda wa may shawad samaray an ra , kitab shui wa farman in aqa dar zamina may tawan deed

  Lanat bar karzay rahbar band mafiyay mawad mukhadar, zamin wa eqtesad kishwar taht zuamat eshan wa band famili ash

  Ahmad

 • سلام به دوستان
  کارتون نویس کابل پرس واقعا انسان شناس است اوراباید تقدیرکرد.

 • ba khoda qasam maimum in kar ra mamekunad ki karim khoram kard khoda lanat kuna ba karim khoram

 • دستت درد نکنه اوگل جان کارت حرف نداره من به شما نمره 100 میدهم و امیدوارم شناسنامه خود این آقا را هم به تصویر بکشی تا برایت SMS کنم. به امید موفقیت بیشتر تان.

 • هزاره بچيم : اگر يکروز کارتون رسم ميکردى که سر مزارى ، خليلى ، محقق شفيع ديوانه و غيره ادمکشان تان در تنه همچو هيولاها ميپود يک چکش با ميخ شش انچ و دوازده انچ در دست محقق ميبود و يک کارد در دست خليلى در حال بريدن سينه هاى زنان و يک کانتينر که زير ان اتش روشن ميبود و اعضاى بدن انسان در ان انداخته شده ميپود و کفگير هم در دست مزارى که انرا شور ميداد من ميگفتن واقعا تو انسان بى طرف ، عادل ، وطنپرست و علمدوست هستى
  کريم خرم را خودم هم دوست ندارم اما هر چه باشد مانند شما جنايتکار نبوده و نيست کتاب هاى را که از بين برده است در ان نظر علماى خود شما شريک بود هر کتابى که عليه منافع ملى ووحدت ملى اين کشور باشد بايد سوختانده شود و نويسنده اش به دار کشيده شود ايرانى هاى متعصب ، دزد و جعلکار در پى نابودى تاريخ ، فرهنگ و عقيده مردم اين کشور اند اگر قران در ايران چاپ شود انرا بايد په دقت و احتياط بايد مطالعه کرد
  تخم نفاق نکاريد ، ازخود بيگانگى به خود بياييد اگر چه مزد بگير سفارت ايران هستيد

  • borhan jan salam awalah omuid baan ki khob bashid
   sanian adami aqil roy harfash ba taraf qawmi nmira wa shoma mitawanid khodi shakhra mokhtab qrardehid wa ma na mifamim ki shoma chra narahat hastetaz yag ifsha wataswer waqiat ast wa aya shoma frasmosh kardid dar shahri ghaz ni taliba baborchi kalashinkof mohay ba bin tonbane mardom baz rasi mikad wa omid ki shoma jahila adam shawed wa bofah mid ki ba dam qar zenagi mikonid
   ersali az landon

  • برهان جان همراه با همین پیام و برهانت مانند خرم الدین برهان نمودی !

   واحسرتا که این وحدت ملی گل انجیر و نشخوار باد رنگی شده که در شب هزاران بخشایش لیله والقدر میشگفد ومیجود و تنها به شرف دیدار حضرت همایونی مقربان درگاه میرسند و بس ؟ ما فقیران پس کوچه های غربت که تا هنوزاین گل ناپیدا و عمل صالح را نه بوئیده و ندیده ایم ، سراغ آنرا در کدامین فردوس نمودید که ما هم شرفیاب حضورحضرت گردیم ؟

   هر قدر کتاب دیگری هم اگر پیدا کردید شما را قسم به ذات ملکوتی حضرت کریم غرق نماید ، بسوزانید و خاکسترش را به طوفان باد عطرآگین صبحگاهان خرم صیب باد نماید ، ولی یکبار و صرف هم یکبار نشانی همان باغی را که گل وحدت ملی در آن روئیده و در مرغزارش دلدل زرین کمر به چرش است ، برایما نشان دهید تا ما دستان مبارک و چشمان نورآگین شما را ببوسیم و صدقه و قربان تان شویم .

  • صفحات تاریخ این کشور از لکه های ننگین و روسیاهی های که قبیله گرایان و بنیادگرایان ایجاد کرده اند، پر است. اما وای از بدنامی کتاب شویی و بدتر اینکه در قرن بیست و یک کسانی هم یافت می شوند که این عمل را حمایت می کنند. خدایا به جای برف و باران به ما کمی خرد و فکر باز ارزانی فرما! تا نه کتاب به آب انداخته شود، نه مکتبها بسوزند، نه بتها شکستانده شوند، نه تیزاب به صورت دختران پاشیده شود و نه خطر انتحاری باقی باشد. خدا یا بر ما رحم کن.

  • برهان جان از جمله بی عقل ترین انسان های روی زمین است... از بچیم گفتنش باید او را شناخت. و از شک و تردیدش نسبت به قرآن عظیم الشان باید او را شناخت. این احمق ها نمیدانند که با آب شویی کتاب ها مشکل قبیله حل نشده بلکه زیاد تر خواهد شد.

   این احمق ها قرآن را که در سعودی، امریکا، انگلیس، اسرائیل و پاکستان چاپ شود قبول دارند اما قرآن را که در ایران چاپ گردد قبول ندارند.

   این احمق ها کتُب، شواهد و اسناد تاریخی را که پرده از چهرۀ کاذب و دروغین قبیله بردارد قبول ندارند و سعی میکنند آنها را از بین ببرند. تخریب بودا، به یغما بردن کتاب خانه ها و آتش زدن آثار علمی و تاریخی و اخیراً شستن کتب تاریخی و دینی نشان میدهد که اینها دشمن علم، فرهنگ و ملیت های دیگر در داخل افغانستان هستند.

   اینها مکتب میسوزانند، اینها قرآن میسوزانند، اینها کتاب میشویند، اینها کتاب میسوزانند و اینها قتل و قتال میکنند.

   لعنت خدا و رسولش بر اینها باد!

  • WALLA NOSH JAN KARIM KHORRAM KE YAK NAFAR TARAFDAR PAIDA KAD, AINA AGHAE BORHAN
   KHANDAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 • قبل از همه سلام و درود بر روان پاک ان شهداى که به خاطر دين ووطن شان قربان شدند وانانيکه بعد از خروج نيرو هاى شوروى دست ازسلاح بر داشتند و امروز در نهايت فقر و تنگدستى زندگى ميکنند اما اجر دنيايي انرا تا امروز از کسى نخواستند
  بعد لعنت ميفرستم بر ان مجاهدين که مانند اقاى فرهاد به خاطر منافع شخصى قومى و گروهى خود اين ملت بيچاره را به خاک و خون کشيدند دروازه هاى امنيت ، عزت ، ناموس و افتخار انرا شکستند و هنوز هم نام از جهاد و مقاومت خود ميزنند تا ديروز شصت هزار کابلي بيگناه را زير باران مرمى ، بمب ، و راکت نابود ساختند ناموس مردم را در زير چشمان وارثين شان بى عفت کردند سينه بريدند ، ميخکوب کردند ، سوختاندند اما امرو به يکبارگى مترقى شدند ، ديموکرات شدند ، متمدن شدند و با نهايت افسوس و هزاران افسوس که ناجى هاى حقوق بشر شدند و اکنون از سازمان هاى حقوق بشر صداى شان بلند ميشود انها امروز از طالبان نام ميبرند و تمام جنايات شان را به گردن انها مى اندازند من نميگويم انها خوب بودند من از اقاى فرهاد ميپرسم که برايم گفته ميتواند که اين طآلب ها در نتيجه اعمال کدامين اهريمن ها به ميان امد اين ثمره جهاد شما و اعمال شمابود در انزمان اگر روس ها دوباره به افغانستان مى امدند مردم شايد انان را نيز پزيرايي ميکردند زيرا اعمال شيطآنى ، و ناموس فروشى شما به اوج خود رسيده بود طالب پديده اى بود که در بطن مسعود ، ربانى و هزاران خون اشام ديگر شما نشو نما کرد
  کتاب سوزى ، کتابخانه دزدى ، موزيم دزدى و غيره را هنوز مردم مثل واقعه ديروز به ياد دارند تاريخ هنوز زنده است انقدر زمانى نگذشته است که شما هم مردم را مانند هزاره هايي که در ايران چاپ ميکنند و با وارونه نگاشتن حقايق مردم را مى فريبند فريب بدهيد

  • سر سپردگان و شیفتۀ مطبوع ایرانی خبر ذیل را بخوانید که چهرۀ واقعی ایرانی ها را بشناسید:

   وزارت داخله ایران:
   بعد ازین هیچ افغان نه می تواند در ایران تحصیل کند

   ایران (ویسا):
   بعد ازین افغان ها نه می توانند در بیست ودو ولایت ایران تحصیل کنند و در هشت ولایت دیگر اگر خواهان تحصیل باشند باید فیس بسیار بلند بدهند. ایران کشور واحدی در جهان است که به اتباع خارجی به طور ویژه افغان اجازه تحصیل را نه می دهد. براساس قوانین وزارت داخله ایران اتباع افغان و عراقی نمی توانند در پوهنتون ها و موسسات تعلیمات عالی ولایت آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مرکزی، هرمزگان و یزد تحصیل کنند.

   بر اساس این تصمیم، افغان ها و عراقی هایی که به صورت قانونی در ایران اقامت دارند نیز نمی توانند در کانکور پوهنتون های ایران اشتراک کنند. این در حالی است که بعضی ها به اشاره سفارت ایران می خواهند اصطلاحات ملی ما را به طور ویژه “پوهنتون” را به “دانشگاه” تبدیل کنند. اگر ایرانی ها به افغان ها اجازه دخول به دانشگاه های خود را نه می دهند پس براساس کدام دلیل و برهان بعضی ها در تلاش تبدیلی اصطلاحات ملی ما اند. این خبر باید درس عبرت برای آنهایی باشد که بی خبر به دهل ایرانی ها پایکوبی می کنند.

   قابل یاد آوریست که هفته قبل وزارت داخله ایران فرمان صادر نمود که افغان ها نه می توانند درین کشور رانندگی کنند. خدا کند که در ملاقات امروزی بزرگان افغان با مقامات ایرانی به این مساله توجه شود

   http://www.weesa.net/?p=3956

  • بعد از عرض سلام حضور تمام شمایان !
   نمیدانم چی و چظور درباره این عمل نادرست و غیرانسانی و اسلامی بعضی از مسولین دولت بخصوص اقای کریم خرم بنویسم ، بنده مصاحبه آقای عبدالکریم خرم را در بخش فارسی بی بی شنیدم ایشان اصلآ جواب اصولی شعوری علمی و حتی اجتماعی نداشتند که پاسخ شفاف بدهند اصلآ طرز برخورد این شخص مطابقت به رفتاریک وزیر را ندارد ،

   من حیرانم که چرا
   جناب کرزی درک نمی کند ، که این شخص سرکش قوم پرست و شرارت انداز بی حیا را اجازه مدهد تا از شکم خود قانون بکشد و انرا خود سرانه به عمل پیاده نماید و بعدأ بنام دولت و مردم افغانستان تمامش نماید ، در اینجا سوال خلق می شود که إیا این طرزوعمل این وزیر دستوری از طرف خود جناب کرزی است و یا نسبت عدم فهم و دانش جناب وزیر است ، به نظر شخصی بنده این شخص دوست ندارد و نمی خواهد در افغانستان صلح و امنیت برقرار گردد و همیش عملی را انجام مدهد که فارسی زبانها بمقابل پشتونها و پشتونها بمقابل دیگران به کشمکش شوند ، اگرخاد و یا ریاست امنیت ملی این قدرت را داشته باشد باید هست که این وزیر بی مسلک را توقیف کنند ببرند و تحقیقات بکنند که این شخص کی است و چرا چونین کارهای خود سرانه را انجام مدهد که حتی امنیت ملی کشور را در خطر مواجه می سازد

   اگر واقعناٌ شخص نادان است یا از فارسی خوش اش نمی اٌید و فرهنگ ستیز است باید برای این شخص بطور اصولی اش گفت البته با احترام به همه زبانهای افغانستان و جهان ، که ما نمی توانم فرهنگ خود را سرنوشت یک تاریخ کهن خود را طرز تفکر فرهنگ دوستی خود را سرنوشت خود واولاد خود را بدست یک قشری نالایق بسپارم ، شما باور داشته باشد گه این رفتار غیر منطقی اقای خرم استقامت اخلاقی هر انسان چیز فهم را بسر میرساند، به این اساس ما ناگزیرم تا مبارزه فرهنگی خود را بمقابل مشت از بی فرهنگ به پیروزی برسانم ودر هر جای دست طالب مدرن و دستوری را باید شکست ، با احترام

  • ajab roz gari shode kitabi ki az iran kharedari shode barai pol par dakht shode ba afghanistan ra na mide bad talab karane mi gam iran afghani ra khosh nadare

  • • نويسنده: افغانستانیهای بادرک واحساس
   چقدراحمق وخوشباوراست کسانيکه تصورميکنندکتابهابدون علم واجازه ودستوروزيراطلاعات وفرهنگ ورئيس شورای علماء مصادره وبدريا انداخته شده است واين کارنيزبدون موافقه قبلی شخص کرزی صورت گرفته است اگرچنين باشدپس نقش دولت حصوصاحکومت دراداره کشورمنتفی ميشودبدين معناکه عوض يک حکومت مرکزی هزارهاحکومت محلی وشخصی وجود داردمگروالی نيمروزکيست؟ رئيس اطلاعات وفرهنگ ازکجادستورگيرنده است ورئيس شورای علماء باکدام مراجع رهبری ارتباط دارد؟ وبالاخره شورای علماء چيزی جزوزارت شئون اسلامی دوره کمونيستهانيست که مستقيماتوسط رئيس دولت رهبری ميشودپس بايدرهبران اهل تشيع ، علمای شيعه وپارسيگويان ، جامعه مدنی وديگرمراجع باعاملان اصلی يعنی شخص کرزی ، خرم وشينواری محاسبه کنندوبدنبال مليشه هاوخدمتگذاران اينهانروندچنين کاربزرگ وخطيرنميتواندتوسط يک والی يارئيس وزارت اطلاعات ورئيس علمای يک ولايت انجام شودبلکه بايدپشتوانه قوی ومرکزی داشته باشدهيچ کسی وظيفه خودرادرخطرنخواهدانداخت أياهنوزهم جای سوال باقيست ؟ اگربدون علم وموافقه کرزی صورت گرفته باشدبايدوالی وهردورئيس ديگردرولايت نيمروزبرکناروبه محکمه کشانده شوند مگرهنوزهم فارسی دری زبان ملی وبرابرباپشتواست ؟ وهنوزهم مذهب جعفری درافغانستان رسميت يافته است ؟ چراجهان که دربرابرقانون احوال شخصيه اهل تشيع چنان غوغارابراه انداخته واعلاميه هاصادرکرده وسفرهانمودند دربرابراين فرهنگ سوزی وفارسی ستيزی سکوت کرده اندمگرمسئله ی يک فردوچندجلدکتاب است وبس ؟ مصادره علم وکتاب يعنی ترويج خشونت وتروريزم وموادمخدروتحجروتبعيض سازمانيافته چيزيکه هويت قبيله راتشکيل ميدهدوخوانين ورهبران قبيله دردولت نيزميخواهنداين هويت رامانندأتن وزبان وديگرعنعنات قبائل ، ملی سازندتاهمه مانندهم شوندوبدين ترتيب وحدت ملی تحقق يابدمرگ به فاشيزم


  • چقدراحمق وخوشباوراست کسانيکه تصورميکنندکتابهابدون علم واجازه ودستوروزيراطلاعات وفرهنگ ورئيس شورای علماء مصادره وبدريا انداخته شده است واين کارنيزبدون موافقه قبلی شخص کرزی صورت گرفته است اگرچنين باشدپس نقش دولت حصوصاحکومت دراداره کشورمنتفی ميشودبدين معناکه عوض يک حکومت مرکزی هزارهاحکومت محلی وشخصی وجود داردمگروالی نيمروزکيست؟ رئيس اطلاعات وفرهنگ ازکجادستورگيرنده است ورئيس شورای علماء باکدام مراجع رهبری ارتباط دارد؟ وبالاخره شورای علماء چيزی جزوزارت شئون اسلامی دوره کمونيستهانيست که مستقيماتوسط رئيس دولت رهبری ميشودپس بايدرهبران اهل تشيع ، علمای شيعه وپارسيگويان ، جامعه مدنی وديگرمراجع باعاملان اصلی يعنی شخص کرزی ، خرم وشينواری محاسبه کنندوبدنبال مليشه هاوخدمتگذاران اينهانروندچنين کاربزرگ وخطيرنميتواندتوسط يک والی يارئيس وزارت اطلاعات ورئيس علمای يک ولايت انجام شودبلکه بايدپشتوانه قوی ومرکزی داشته باشدهيچ کسی وظيفه خودرادرخطرنخواهدانداخت أياهنوزهم جای سوال باقيست ؟ اگربدون علم وموافقه کرزی صورت گرفته باشدبايدوالی وهردورئيس ديگردرولايت نيمروزبرکناروبه محکمه کشانده شوند مگرهنوزهم فارسی دری زبان ملی وبرابرباپشتواست ؟ وهنوزهم مذهب جعفری درافغانستان رسميت يافته است ؟ چراجهان که دربرابرقانون احوال شخصيه اهل تشيع چنان غوغارابراه انداخته واعلاميه هاصادرکرده وسفرهانمودند دربرابراين فرهنگ سوزی وفارسی ستيزی سکوت کرده اندمگرمسئله ی يک فردوچندجلدکتاب است وبس ؟ مصادره علم وکتاب يعنی ترويج خشونت وتروريزم وموادمخدروتحجروتبعيض سازمانيافته چيزيکه هويت قبيله راتشکيل ميدهدوخوانين ورهبران قبيله دردولت نيزميخواهنداين هويت رامانندأتن وزبان وديگرعنعنات قبائل ، ملی سازندتاهمه مانندهم شوندوبدين ترتيب وحدت ملی تحقق يابدمرگ به فاشيزم

   • نويسنده: حقگو- قندهار
   قبيله پرستان درهمه جبهه هاعليه مدنيت وارزشهای انسانی درمبارزه اندگروهی دروزيرستان مصروف کشتارفيزيکی اندوگروهی درکابل مصروف کشتارفرهنگی ومعنوی همه انديشه پشتونوالی "عبدالرحمانی وطالبانی" دارندگرچی سنگرهافرق ميکندومختلف است ولی طرح وهدف وانگيزه يکی است گروهی مکتب هاراميسوزانندوبروی دختران تيزاب می پاشندوشاگردان رامسموم ميکنندوگروهی کتابهاراميسوزانندودروازه های علم ودانش رابروی مردم بسته ميکنندگروهی سرمی برندوسنگسارميکنندودره ميزنندوانفجارميدهندوگروه ديگرحاکميت رادرانحصارميأورندومحورهای اقتصادی راغصب ميکنندوجامعه جهانی راعليه مليتهای ديگربسيج ، تا ازين راه حاکميت قبيله راتوسعه بخشندوشئونيزم ونازيزم راترويج دهندهمه طالب انديعنی طالب دنياومدافع منافع قبيله اين اولين وأخرين بارهم نيست که رهبران قبيله چنين ميکنندعبدالرحمن مصلی گوهرشادبيگم رادرهرات انهدام کردومجسمه های باميان رادرهم کوبيدوبعدهم طالبان کارهای ناتمام اوراتکميل نموده وميناتورهای بهزادرانيزشستندوکتابخانه های بغلان ، هرات وکابل رابنام اينکه حاوی کتاب های ايرانی واسماعيلی وشيعه وفارسيست سوزاندندوامروزهم خرم وشينواری بحيث رئيس شورای علماء دولتی ، وزيراطلاعات وفرهنگ وداداگاه عالی کتابهارابدرياميأندازندوفتوای کسانيراکه عوض خشونت وهروئين وموادمنفجز وواکست های تروريستی کتاب وقلم وکاغذميأورندصادرميکنندعجب روزگاری ! وزيريکه بايدمدافع فرهنگ وعلم ودانش باشدکتاب را اعدام ميکندوشينواری درنقش پاپ درقرون وسطی عمل ميکندتفتيش عقائدوقرن بيست ويگم !؟؟ دادگاه عالی ومصادره کتاب وچی ربطی باين نهاد داشت ؟ اينهاهمه توطئه سازمانيافته عليه فارسی دری ومذهب جعفريست ديده شودکه واکنش پارسيگويان ، شورای ملی ، رهبران تشيع ، جامعه مدنی ، نهادهای بين المللی ، يونيسکو، معاونين رئيس جمهور، جبهه ملی ، شخص کرزی که خودرانماينده همه اقوام ومذاهب کشورمینامدچيست : سکوت مرگبارياواکنش تندومنطقی ؟ اگرمردم به خيابانهانريخته وعليه اين افکارطالبانی مظاهره نکنندهميشه اين کارتکرارميشودوديگرکتابی ازايران واردشده نميتواندبلکه بايدمردم فقط کتاب پشتوی چاپ پاکستانی رابخوانندوبخرندوبفروشنداين طرح وهدف عاملان اين توطئه است يعنی فارسی ستيزی واين عين تخريب بت های باميان وتيزاب پاشی بروی نسل جوان است ولی به شکل وشيوه ديگری پس مگرميتوان عليه طالب باطالب جنگيد؟ طالب طالب است درهرلباسی باشدوبه هرزبانی سخن گويدودرهرجای مصروف ترويج افکارش است حالابايدفهميدکه چراجهان طالب راشکست داده نميتواند؟ بايدشورای ملی خرم رادرمجلس احضارنموده وکيف وکم موضوع رابپرسندوهمچنان شينواری وعظيمی راکه چراهزاره هاحق ندارندازتاريخ ومذهب خوداستفاده علمی کنندمگرافغانستان کشورأنهانيست اگردرين کتابهاصحابه بدگفته شده اين يک امرتازه نيست درکشورهای عربی لبنان وخليج وجهان اسلام شيعه وسنی درحالی درکنارهم زندگی ميکنندکه هزارهاجلدکتاب عليه يک ديگرنوشته اندوباثبات حقانيت خودشان اين بهانه بخاطريکه يک مسئله تاريخی است هرگزدليل موجه ومنطقی شده نميتواندخوب اگرچنين باشدپس سنی هاهم ديگردرايران وعراق حق ندارندکتابهای اهل سنت راحمل ونقل کنندمگرشيعه عليه سنی نوشته است ولی ماسنی هاعليه شيعه هيچ چيزی ننويشته ايم ؟ من نديدم که أنهابخاری رانقدکرده باشندولی مانهج البلاغه واصول کافی رانقدکرده ايم وامروزدرعراق وحتی ايران ميتوان اين نقدهارايافت امامسئله قومی خوب عليه هزاره درتاريخ جنايت شده وامروزميخواهنداولادشان بدانندکه بارديگرماننديزدان بخش ومزاری درکمين نيأفتندمگراين خلاف وحدت ملی است ؟ اگرچنين است پس شماکه هزاران دروغ وجعل ونيرنگ راکرده وميکنيدمخالف وحدت ملی نيست ؟ اگروارداين بحث شويم هفتادمثنوی ميشودامروزدمکرسی است وهرقومی حق داردبلکه هرفردی افکارش رابيان کنداختناق واستبدادفرهنگی وسياسی ديگرنميتواندمانع بيداری مردم شودوحدت ملی رانميتوان باروش عبدالرحمانی وطالبانی ومصادره ديگران وسانسوروانحصارتأمين کردامروزقرن بيست ويکم است چاچاجی

  • برهان همه را در آئینه خود و ناخُرم میبیند... برهان جان همان هاییکه مجاهدین را بوجود آوردند، طالبان را نیز به وجود آوردند و حکومت قبیلوی تورا با اسرائیل را نیز بوجود آوردند... با کتاب شویی و کتاب سوزی یکبار دیگر تکراراً برایت بگویم که مشکل تان کم نشده بلکه زیاد تر خواهد شد.

   تو و احمق هائ مانند ناخُرم و خرزی اگر به سخنان حضرت علی ع، بی احترامی نموده و آنرا به آب میآندازید، اینرا بدانید که حرف حق نه با شستن نابود میشود و نه با آتش منهدم میگردد. حق تا به روز قیامت زنده و جاودان است.

   فانی و نابود شدنی جاهلان قبیله پرست اند که به تاریخ، زبان و عقاید قسمت اعظم مردم این مرز و بوم اهانت و توهین میکنند.

   مرده باد جهل و حماقت که با بدفرهنگی قبیلوی در افغانستان به شکل فجیعی صیقل یافته و بصورت انتحار و انفجار حتی در فضای مجازئ انترنت هویدا گردیده است.

   و لعنت خداوند بزرگ بر دروغ گویان و جاهلین کشورم باد!

  • برهان جان!سخنان گهربار اقای مزاری اثری درتونکرد.افسوس .اگرکدام سینه بریده راسراغ داری برای اثبات چرند گویی خود به دیگران هم نشان بده واگر نه تهمت دراسلام قتل است.گفتی میخ برسرکوبیدند که کاملا دروغ است وبازهم اگرکدام سندی درموردداری بفرما.اما چرااز کسانی نمیگویی که مدتی است میخهارا به زیرمیزنند.درمناطق ناامن ومناطق امن وحتی درخودکابل روزانه ده هانفر اززیرمیخ میکوبند چرا سران دولت که همانا سران قبیله هستند.حرفی نمیزنند حتی دربسیاری موارد خوداینها زمینه سازاین این میخ کوبیدنها بودند.

  • خاک عالم بر سرت برهان!
   چون این قدر عقلت کمه که یادت رفته در افغانستان چند گروه به مجادله و نزاع بعد از شوروی مشغول بود باید نام های ایشان را ذکر کنم تا کمی عقل به سرت بیایه و یا ان زمان که خودت هم مطمیینا هم شامل همون قشر هستی چون از طرز کلامت معلومه 1- شورای نزار 2- حزب اسلامی 3- حزب حرکت 4- حزب وحدت 5- حزب جنبش 6- و غیره خونخواران و در آخیر بچه های پاکستان و عربستان(طالبان) هم اضافه شد که از همه بدترین در نوع خودش بود و هست چطور همه اتهامات را به دوش حزب وحدت و مردم هزاره میاندازی لعنت به کسانیکه این همه تعصب دارند و چشم شان این قدر کور اند که دیگر گناهکاران نمیبیند!
   باید ذکر کنم که من خودم از مردم هزاره هستم و هیچوقت چنین فکری نکرده بودم که مردم و با گروهی خاصی را متهم به خرابکاری کشورکنم درکل همه این گروه ها درگیر این قضیه دخیل بودند و ما نمیتوانیم اینکار کنیم.
   و مرده باد کسانی مردم مارا وابسته به ایران میداند بی عقل ترین ادمهاست چون همه میدانند که بد ترین ضربه را مردم هزاره از ایران خورده و میخورد درست است که ما شیعه هستیم و اکثر ایرانیها همچنین و ما مجبور هستیم تا از کتابهای که مربوط دین و مزهب ما میشود پشتیبانی کنیم ولو که این کتابها در امریکا پاکستان و یا عربستان چاپ شود کسانیکه در ایران رفته میدانند اولین کسانی که مورد ازار و اذیت پولیس ایران قرار مگیرد همین هزاره های بدبخت هستند چون قیافه شان از دور پیداست که اففانی است و پشتونها و تاجک ها چون شبیه ایرانیهاست زیاد متوجه نمیشود و چیزی که انها متوجه میشود نظافت انها و طرز لباس پوشیدن انهاست که ماموران را متوجه میکند که افغانیست!

 • باسلامی ګرم خدمت همه؛براستی جای تحسر وتحزن است ولی باتاسف باید بګویم که تازمانیکه بدمعاش های چون همین نا خرم ؛ اتمر؛ وردک .منلی ؛ودیګر جاهلان زمان بر قدرت تکیه داده وجاهلانه بر فرهنګ با افتخار وغنی ما بتازند حال ما بهتر نخواهد شد.چه اینها وامثال این وحشی ها انسان ها را همانند ګنجشک سرمیبرند چطور متوانند بر فرهنګ وبر ادبیات ما رحم کنند.البته اګر عمیق وشګرف بنګریم این اشخاص کاری کرده اند که در خور شخصیت شان میباشد وشخصیت شان زاده طرز تفکر واندیشه شان میباشد و تفکر واندیشه شان زاده محیط ؛تربیه؛ وطرز تفکر بزرګان شان میباشد .

 • تا وقتیکه خرم ها وبرهان ها قلم بدستان وملا ومولوی هایشان ملا عمرها وگلبدین ها قوم پشتون ما با شد باید مردمان عادی پشتون ما مکتب سوختاندن تیزاب پاشیدن به صورت دختران کشت کوکنار سر بریدن در ملاءعام مبادله دختران دم بخت با الاغان ووسایط نقلیه انتحار در مساجد وبازارها و کتاب سوزاندن وکتاب شستن و.........کارشان باشند

جستجو در کابل پرس