صفحه نخست > خبر و گزارش > وضعيت در افغانستان و تأثير آن بر صلح و امنيت بين المللی

وضعيت در افغانستان و تأثير آن بر صلح و امنيت بين المللی

ترجمه غير رسمی متن کامل گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد/ گزارش سرمنشی عمومی در مورد وضعيت در افغانستان و تأثير آن بر صلح و امنيت بين المللی جهت معلومات اعضای شواری امنيت می باشد. اين گزارش به مثابه يک سند شورای امنيت تحت علامت 323/ 2009/ S منتشر می شود.
دوشنبه 29 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

1

اين ترجمه غير رسمی راپورسرمنشی ملل متحد ميباشد. به منظور معلومات کاملاً دقيق لطف
نموده به نسخه اصلی راپور به زبان انگليسی مراجعه نماييد.

در پيوست، يک نسخه اوليه گزارش سرمنشی عمومی در مورد وضعيت در افغانستان و تأثير
آن بر صلح و امنيت بين المللی جهت معلومات اعضای شواری امنيت می باشد. اين گزارش
منتشر می شود. S/2009/ به مثابه يک سند شورای امنيت تحت علامت 323
وضعيت در افغانستان و تأثير آن بر صلح و امنيت بين المللی

گزارش سرمنشی عمومی

I مقدمه .

1. گزارش فعلی پيرو قطعنامه 63/ 18 و قطعنامه 1868 () شوری امنیت
ارايه شده که در آن شورای امنيت مأموريت هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان
(يوناما) را تا 23 مارچ 2010 تمديد نموده است. در اين قطعنامه، شورای امنيت يک
گزارش در مورد توسعه در هر سه ماه در افغانستان را درخواست نموده بود. اين گزارش
وضعيت افغانستان و فعاليت های يوناما را از زمان اين گزارش يعنی از تاريخ 10 مارچ
بررسی می کند. گزارش به انکشاف های کليدی در (A/63/751-S/2009/135) 2009
طی زمان گزارش توجه نموده است.

II بررسی .

2. در يک نمايش قدرتمند سياسی برای حمايت از افغانستان بيش از 80 کشور و سازمان به
تاريخ 31 مارچ در شهر هاگ تحت عنوان "کنفرانس بين المللی افغانستان: يک ستراتيژی
جامع در عرصه منطقوی" به ميزبانی دولت هالند و به رياست مشترک ملل متحد،
افغانستان و کشور هالند گرد هم جمع شدند. از اينکه توانستم همراه با رئيس جمهور حامد
کرزی و آقای نخست وزير جان بالکنند در اين کنفرانس حضور يابم، خيلی خوشحال شدم.

اين کنفرانس همه را به تلاش های وسيعتر و جهت يابی های واضح برای مشخص نمودن
چالش های افغانستان، فرا خوانده بود. اولويت های توافق شده در کنفرانس پاريس در ماه
جون 2008 يکبار ديگر تجديد بيان شد. اظهارات ارايه شده در کنفرانس وفاق همگانی
روی يک اجندای اولويت بندی شده برای افغانستان را به نمايش گذاشت. بطور خاص،
توافق گرديد که پروگرام های خوب تمويل شده و ظرفيت موثر ملکی و نهاد سازی همانند
پروگرام های ظرفيت سازی در سکتور امنيت از اهميت يکسان برخوردار بوده و بايد به
يک ستراتيژی هرچه متمرکز تر توجه مبرم و اساسی شود. اظهارات رئيس جلسه
نماينگر چهار عرصه اساسی و اولويتی بود: امنيت تقويت يافته، رشد اصلاح شده
اقتصاد، حکومتداری خوب و همکاری توسعه يافته منطقوی، همراه با پيشنهادات مفصل
برای هر عرصه اولويتی.

3. کنفرانس بر نقش محوری يوناما در هماهنگی فعاليت های بين المللی و کمک برای
حمايت از دولت افغانستان اصرار داشته که توسط شورای امنيت در قطعنامه 1868
2009 ) ماه مارچ يکبار ديگر تأکيد شده است. موازی با اين قطعنامه که خواهان حضور )
قويتر و گسترده يوناما در اين کشور و پاسخ به توقعات اظهار شده در کنفرانس هاگ می
باشد، يوناما سعی دارد تا حضور خود را در حد ممکن به اکثر ولايات کشور گسترش
بخشد و تلاش های خود را جهت هماهنگی فعاليت و کمک بين المللی بيشتر نمايد. در
جريان ماه می، يوناما دو دفتر جديد در ترينکوت و سرپل ايجاد کرد. طی ماه های آينده
دفاتر بيشتری ايجاد می شود.

4. آمادگی برای انتخابات تاريخ 20 اگست در زمان تهيه اين گزارش شتاب بيشتر گرفت. به
دنبال تازه ترين معلومات در مورد ثبت رأی دهندگان، پروسه نامزدی کانديدان تکميل شد
و لست نهايی کانديدان بر اساس برنامه به نشر رسيد. کانديدان مخالف نگرانی های خود
را در مورد عدم هم ترازی ميدان مبارزات انتخاباتی ابراز نمودند. يوناما با نهاد های
مربوطه افغانستان و همچنان جامعه بين المللی کار نمود تا اين نگرانی ها را مشخص
سازد. به تدريج، جنبه های حقوق بشر در پروسه انتخابات نيازمند توجه بيشتر می باشد.

5. دوره گزارش دهی شاهد پيشرفت ها در عرصه های کليدی مانند توسعه اردوی ملی،
پوليس ملی و همچنان پيشرفت ها در عرصه زراعت، انکشاف سکتور خصوصی و
ظرفيت سازی بوده. هماهنگی ميان تمويل کنندگان اصلاح شد، بخصوص از طريق
استفاده موثرتر بورد مشترک هماهنگی و نظارت که به رياست مشترک يوناما و دولت
افغانستان می باشد.

6. وضعيت امنيتی هنوز هم در حال وخامت است. با اينکه در بعضی مناطق بخصوص در
کابل و ولايات همجوار آن بهبود به ميان آمده، شمار حوادث امنيتی و سطح خشونت در
مقايسه با بعضی از ماه های سال گذشته افزايش يافته است.


III انتخابات .

7. انتخابات آتی رياست جمهوری و شورا های ولايتی در محور توجه موسسات سياسی
داخلی و همچنان جوامع بين المللی می باشد. کميسيون مستقل انتخابات عليرغم چالش های
تخنيکی و مناقشه های سياسی بطور موفقانه به جدول زمانی انتخاباتی خود وفادار ماند.
تذکر رفته، به روز شدن( (A/63/751-S/2009/ همانگونه که در گزارش قبلی من( 135
ثبت نهاِيی) ثبت رأی دهندگان بدون هر گونه حادثه جدی امنيتی تکميل گرديد. به هدف
رسيدن به رأی دهندگانی که نتوانستند در جريان اين دوره خود را ثبت کنند، ثبت رأی
دهندگان با استفاده از تيم های سيار در مناطق انتخاب شده جريان دارد. بر اساس گفته
کميسيون مستقل انتخابات، از جمله 976 مرکز ثبت تنها 9 مرکز آن به علت نا امنی
مسدود ماندند، اما بعضی از اين مراکز به ولسوالی های نزديک تر منتقل شدند. تقريبأ
4.5 ميليون رأی دهنده در جريان دوره تازه ثبت رأی دهندگان راجستر و ثبت شدند که
38 درصد آنها را زنان تشکيل ميداد. بعضی از بی نظمی ها که به ثبت چند مرتبه منجر
می گردد در جريان پروسه ثبت گزارش شده است. کميسيون مستقل انتخابات با پروژه
سازمان امنيت و همکاری ،(UNDP/ELECT) انتخابات پروگرام انکشافی ملل متحد
اروپا و ديگر کارشناسان کار می کند تا اثرات اين بی نظمی بر روز انتخابات را کاهش
بخشند. رنگ ثابت يا پاک نشدنی که فعلأ در کابل آزمايش شده بر روی انگشت کسانی که
رأی می دهند زده می شود تا از رأی دادن مکرر آنها جلوگيری شود.

8. تعيين نامزد های انتخاباتی از 25 اپريل الی 8 می به خوبی انجام شد. به تاريخ 16 می در
مطابقت با برنامه تنظيم شده، کميسيون مستقل انتخابات فهرست ابتدايی نامزدان رياست
جمهوری و شورا های ولايتی را اعلام نمود که در مجموع تعداد نامزدان رياست
جمهوری 44 و تعداد نامزدان شورای ولايتی 3324 نفر بود. در واکنش به تعداد کم زنان
نامزد برای کرسی ها در شورا های ولايتی، گروه های جامعه مدنی و يوناما تلاش های
موفقانه ی را انجام دادند تا زنان را به ثبت برای احراز اين پست ها تشويق کنند. وقتی
دوره نامزدی کانديدان تمام شد، به تعداد 341 زن به عنوان نامزد کرسی های شورا
ولايتی ثبت شده بودند. از جمله اين تعداد 13 نفر کانديداتوری خود را پس گرفتند و 328
تن ديگر در اين پروسه باقی ماندند. در مقايسه با سال 2005 تعداد زنان 81 نفر بيشتر
است. بعد از مرحله نامزدی ارزيابی درخواست کانديدان آغاز شد تا مطمئن شويم که اين
افراد معيار های قانونی را رعايت نموده و با هيچ گروه مسلح غير قانونی ارتباط ندارد. (
به بند 14 اين سند مراجعه کنيد). نام کانديدان سلب صلاحيت شده يا کسانی که در اين
دوره خود صرفنظر کرده اند در ورقه نهايی رأی وجود نخواهد داشت. لست نهايی
کانديدان به تاريخ 13 جون منتشر شد که شامل 41 نامزد رياست جمهوری و 3178
نامزد شورا ولايتی می باشد. دوره مبارزات انتخاباتی به تاريخ 16 جون آغاز شد.

9. اختلافات يا بحث هايی که در اوايل 2009 بر مناظره های سياسی حکمفرما بود رفع
گرديد. نماينده خاص من با برگزاری بحث های جدی و با ترويج زمينه های مشترک ميان
مسئولين و رهبران سياسی افغان و همچنان جامعه بين الملی، نقش مهمی را در اين ارتباط
ايفاء نمود. اولين مخالفت بر سر تاريخ انتخابات بود. به دنبال يک درخواست از سوی
رئيس جمهور حامد کرزی برای برگزاری انتخابات قبل از 22 می و در مطابقت با ماده
61 قانون اساسی افغانستان و بخصوص بر اساس دلايل عملياتی، کميسيون مستقل
انتخابات تصميم خود را برای برگزاری انتخابات به تاريخ 20 اگست يکبار ديگر تجديد
نمود. اين تصميم بعد ها بطور گسترده از سوی رئيس جمهور، مخالفين و جامعه بين
المللی پذيرفته شد.

10 . مخالفت دوم به صلاحيت های رئيس جمهور بعد از تاريخ 22 می ارتباط داشت؛ يعنی
زمانی که بر اساس ماده 61 قانون اساسی دوره رياست جمهوری تمام می شد. به تاريخ
22 می ستره محکمه رأی خود را بر اساس اين نتيجه صادر نمود که حامد کرزی می
تواند با احراز صلاحيت ها بعد از تاريخ 22 می و تا آغاز دور جديد رياست جمهوری بر
سر قدرت باقی بماند. در نتيجه مناظره و بحث های شديد بر سر اين موضوع خاتمه يافت.
11 . رهبران گروههای مخالف قويا بر اهميت ايجاد فضايی برابر در طول مبارزات انتخاباتی
تاکيد کردند. آنها در قبال توانايی نهادهای افغانی برای فراهم نمودن محيط مناسب برای
انتخابات معتبر اظهار ترديد نمودند. يوناما در تلاشها برای رسيدگی به اين نگرانی ها کمک
می کند. اين هم در کمک های تخنيکی به پروسه انتخابات و هم در نقش سياسی که ملل متحد
و جامعه جهانی در کنترول فضای انتخاباتی ايفاء می کنند قابل مشاهده است.

12 . پروژه انتخابات برنامه انکشافی ملل متحد به همکاريهای نزديک خود با کميسيون مستقل
انتخابات ادامه داد. کمک های تخنيکی ارائه شده شامل تمام جوانب پلان گذاری عملياتی،
حمايت های لوجستيکی، دوره های آموزشی و ارتقاء ظرفيت و جمع آوری کمک ها برای
حصول اطمينان از اينکه کمک های مالی مناسب برای پروسه انتخابات که اکنون وارد مرحله
مهم تدارکات، توزيع و آمادگی برای مبارزات انتخاباتی وجود دارد، می شود.

13 . يوناما گفتگوهای گسترده ای را با کانديدان و جامعه مدنی برای حمايت از پروسه
انتخاباتی معتبر آغاز کرده است. اين دفتر با شراکت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
پروگرام نظارت از حقوق سياسی را ايجاد کرده است. اين پروژه بر چهار حقوق (آزادی های
بيان، اتحاديه ها و مجمع ها، تجمع های آرام و جابه جايی) و سه اصل اساسی (عدم رعب و
وحشت، بی طرفی، عدم تبعيض) تمرکز خواهد کرد. اين پروژه بر تمام مراحل انتخابات
نظارت خواهد داشت و توصيه های مناسب را برای مقامات ارائه خواهد نمود. توجه خاص به
عوامل محدود کننده توانايی زنان برای اعمال کامل حقوقشان مبذول خواهد شد. گزارش های
عمومی در مورد يافته های اين پروژه به نشر خواهد رسيد. نماينده خاص من مجموعه ای از
دستورالعمل های ضروری در مورد نحوه رفتار در طول پروسه انتخابات را صادر کرده که
خلاصه مقررات فعلی افغانستان و بهترين عملکردهای بين المللی می باشد و به کانديدان،
مسئولان، نمايندگان، اعضای احزاب و حاميان و همچنين کارمندان انتخابات، نمايندگان رسانه
ها و جامعه جهانی در مورد مسئوليت های آنها در تامين پروسه انتخابات منظم يادآوری نموده
است.

14 . کميسيون سمع شکايات انتخاباتی تعيين شد و اکنون در ولايات مستقر می شود. از ميان 5
کميشنر، 3 نفر از آنها کارشناسان انتخاباتی و حقوقی هستند که توسط نماينده خاص من تعيين
شده اند. کميسيون سمع شکايات انتخاباتی اعتراضات مرتبط با واجد صلاحيت بودن کانديدان
را مطالعه نموده و همچنان به شکايات در مورد جرائم انتخاباتی رسيدگی خواهد کرد. به
تاريخ 9 جون، اين کميسيون اعلام کرد که 57 نفر به دليل دارا نبودن شرايط از ادامه شرکت
در انتخابات رد صلاحيت شده اند که 2 نفر از اين تعداد کانديدان رياست جمهوری بودند.
کميسيون رسانه ها که توسط کميسيون مستقل انتخابات در ماه می ايجاد شد و متشکل است از
5 کميشنر افغان بر گزارش ها و پوشش های رسانه ها از مبارزات انتخاباتی نظارت دارد و
به شکايات رسيدگی می کند.

" 15 . رئيس جمهور کرزی حکمی با عنوان "عدم مداخله در امور انتخاباتی سال 2009
صادر کرد که هر گونه مداخله توسط نهادها و مسئولان دولتی در طول پروسه انتخاباتی را
ممنوع می کند. نماينده خاص من همچنان با رئيس جمهور و ديگر اعضای ذيربط دولت
مذاکره می کند تا از تطبيق اين حکم اطمينان حاصل شود.

16 . گروپ مشترک پلان گذاری امنيت برای هماهنگی پلان گذاری های امنيتی انتخاباتی بين
نيروهای امنيتی ملی افغان، کميسيون مستقل انتخابات، نيروهای آيساف، قومندانی مشترک
امنيت انتقالی- افغانستان و ملل متحد ايجاد شد. اين گروپ اکنون مصروف رسيدگی به امنيت
7
کانديدان، پلان گذاری جابه جايی برای توزيع مواد انتخاباتی، ايجاد مراکز قوماندانی عملياتی
در سطح ولايات و همچنين ارزيابی های جاری برای محلات پيشنهاد شده برای مراکز رای
دهی می باشد.

17 . اتحاديه اروپا می خواهد يک هيئت نظارتی بفرستد و سازمان همکاری و امنيت اروپا نيز
تيم حمايت از انتخابات اعزام خواهد کرد. نماينده خاص من از هر دو اين سازمانها خواست تا
سطح و ميزان فعاليت های خود را افزايش دهند. بنياد انتخابات عادلانه و آزاد در افغانستان
قصد دارد تا نزديک به 8000 ناظر داخلی را در کشور جابه جا کند که حدود 70 درصد از
مراکز رای دهی را پوشش خواهند داد. کانديدان تشويق می شوند تا نمايندگان خود را برای
تعقيب پروسه انتخاباتی ثبت کنند. حضور ناظران داخلی و بين المللی می تواند نقش مهمی در
ارتقاء شفافيت و اعتبار پروسه انتخابات داشته باشد. يوناما مشترکا ميزبان گروپ کاری
نظارت از انتخابات خواهد بود که راهنمايی های لازم را ارائه خواهد کرد و کار ناظران
داخلی و بين المللی را تسهيل خواهد نمود.

IV امنيت .

18 . تعداد کلی حوادث امنيتی همچنان بالا رفته است. در ماه می، برای اولين بار از سال
2001 ، تعداد اين حوادث بيشتر از 1000 بود. در مقايسه با چهار ماه اول سال 2008 ، امسال
شاهد 43 درصد افزايش در حوادث امنيتی (با اوسط 740 حادثه در ماه، در مقايسه با 519
حادثه در چهار ماه اول 2008 ) بوده است. اين افزايش در حوادث امنيتی ناشی از جنگ های
بيشتر در مناطق جنگ خيز در جنوب و شرق بوده است. همچنان فعاليت های شورشيان در
مناطقی که در گذشته امن بودند مخصوصا در شمال گسترش يافته است. در طول چهار ماه
گذشته، تعداد جنگجويان خارجی که به احتمال زياد با القاعده در ارتباط هستند و در کنار
طالبان می جنگند افزايش پيدا کرده است.

19 . در ميان اين واقعيت بسيار پيچيده، در بعضی از نقاط کليدی پيشرفت هايی صورت گرفته
است. هماهنگی بين اردوی ملی، پوليس، و رياست امنيت ملی بهبود يافته است. اين منجر به
کاهش شديد در حوادث امنيتی در کابل و ولايات همجوار مانند وردک و لوگر شده است.
حملات تروريستی خنثی شده اند. در محدوده کابل، نيروهای بين المللی بيشتر در کنار
نيروهای تازه استخدام شده افغان مستقر شده اند. در هرات هم تعداد حوادث کاهش يافته است.
20 . آزادی جابه جايی کارمندان غير مسلح دولتی همچنان متاثر از شدت گرفتن جنگ ها و
محيط رعب و وحشت می باشد. حمله مستقيم بر کارمندان و مسئولان دولتی، علمای دين،
قراردادی های ملکی دولت و تيم های امداد رسانی همچنان ادامه داشته است. نسبت به چهار
ماه اول سال 2008 ، تعداد ترورها، اختطاف ها، ايجاد رعب و وحشت و حملات مستقيم بر
امدادگران به شمول کارمندان ملل متحد افزايش يافته است. با اين وجود، تعداد امدادگرانی که
کشته شده اند کاهش يافته به طوری که در طول دوره گزارش دهی تنها يک مورد گزارش
شده است.

21 . تعداد حملات پيچيده در چهار ماه اول سال 2009 نسبت به دوره مشابه در سال 2008
افزايش يافته است. حملات اخير به دفتر والی و شورای ولايتی در دو مرتبه جداگانه در ماه
اپريل و دفتر پوليس و والی در خوست در ماه می صورت گرفت. وخامت اوضاع امنيتی در
80 درصد ، شهر کندهار و محدوده آن باعث نگرانی شديد می باشد. نسبت به سال 2008
افزايش در حوادث امنيتی گزارش شده در خود شهر و ولسوالی دامان که ميدان هوايی در آن
قرار دارد؛ بوده است. اين شامل افزاش شديد در حوادث ناشی از بمب های تعبيه شده در داخل
شهر می باشد. وزير داخله اصلاحات پوليس در کندهار به شمول افزايش تعداد آنها تا پايان ماه
جولای را الويت خود دانسته است.

22 . ملل متحد نيز مورد حمله قرار گرفته است. يکی از کارمندان يوناما در حمله به شورای
ولايتی کندهار جراحات جدی برداشت. در 3 فبروری، يک کاروان ملل متحد در شمال هرات
با کمين روبرو شد و در 5 می، يک بمب تعبيه شده بر عليه يک موتر زره با آرم ملل متحد در
شهر ترين کوت ولايت ارزگان منفجر شد که خوشبختانه، تلفات نداشت. در 8 جون، به دفتر
سازمان غذا و خوراکه در کندوز حمله شد که منجر به جراحت 2 نگهبان گرديد. ممکن است
که ملل متحد هدف اصلی اين حملات نبوده باشد.

23 . پيش بينی می شود که سه ماه بعدی شاهد افزايش در سطح خشونت ها نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته باشد که شامل حملات انتحاری پيچيده، ارعاب و ترور توسط شورشيان
خواهد بود. افزايش قابل ملاحظه در جنگ نيروهای افغان و بين المللی با شورشيان همچنان
ممکن است منجر به افزايش حوادث امنيتی گردد.

24 . در هماهنگی با اداره مستقل ارگان های محل و آيساف، يوناما رهبری رويکردی را در
پنج ولسوالی ادامه خواهد داد که برای اقدامات عاجل مشخص گرديده است. يوناما اين رويکرد
را به مثابه يک همکاری مهم احتمالی به ثبات افغانستان تلقی می کند. اين تنها در صورت قابل
دوام خواهد بود که حمايت يکسان از طرف آيساف و مقامات حکومتی، به خصوص اداره
مستقل ارگان های محل در اين قسمت وجود داشته باشد.

5. استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و تلاش های تمويل کنندگان برای هماهنگی

25 . به تعقيب کنفرانس پاريس، يوناما در همکاری با حکومت و تمويل کننده گان پنج سکتور
که برای رشد اقتصادی درازمدت افغانستان ضروری ميباشد و تا حال از طرف تمويل کننده
گان توجه کمتر به آن صورت گرفته بود، را مشخص نمود. اين پنج بخش عبارتند از:
زراعت، انرژی، انکشاف سکتور خصوصی، ايجاد ظرفيت و تعليمات عالی و آموزش
مسلکی.

26 . در جريان گزارش دهی، پيشرفت خوبی در بعضی اين بخش های دارای اولويت به عمل
آمد که در کنفرانس هاگ نيز مورد تاييد قرار گرفت. بورد مشترک نظارت و هماهنگی در
جلسه يازدهم خود در 19 اپريل که تحت رياست امين ارسلا، نماينده خاص و وزير ارشد،
داير گرديده بوده تصميم های مهم را در بخش استراتيژی جديد ملی زراعت، اصلاحات در
پوليس، و انکشاف سکتور خصوصی اتخاذ نمود. جلسه يازدهم بورد مشترک نظارت و
هماهنگی که به تعقيب جلسات کميته های دايمی بورد مذکور که اين ها را به مثابه
موضوعات اساسی برای اين بورد مشخص نموده بود، داير گرديد.

27 . چارچوب ملی انکشاف زراعت تحت رهبری وزير زراعت، مالداری و آبياری و به
حمايت ملل متحد و بانک جهانی انکشاف داده شد. هدف آن افزايش توليد زراعت، تشويق
انکشاف بازاريابی و ايجاد فرصت های کاری ميباشد. وزير زراعت پنج اولويت عاجل مانند
خريداری تخم گندم برای کشت فصل آينده، اجاره زمين و دسترسی به کريدت را تشخيص و
تقديم نمود. پروگرام انکشاف جامع زراعت و دهات از اهميت ويژه برخوردار است که هدف
آن کاهش تهديد کوکنار و افزايش محرک ها برای کشت حاصلات مشروع ميباشد. به دنبال
فيصله يازدهم بورد مشترک نظارت و هماهنگی به منظور تاييد برنامه ها و اولويت های کلی،
اين وزارت حالا يک ارزيابی از نارسايی ها را مورد اجراء قرار ميدهد تا فعاليت تمويل
کننده گان را رهنمايی و تشويق نمايد. يوناما به هدف گرد هم آوردی تمويل کننده گان در يک
مسير مؤثر و در حمايت از رهبری قوی افغان ها يک گفتگوی دوامدار را با اين وزارت ادامه
ميدهد.

28 . روند اصلاح و تقويت پوليس ملی افغان در جريان گزارش دهی ادامه ميابد. حالا وزارت
امور داخله قدم های جدی را در مبارزه با فساد اداری، افزايش حسابدهی اداری و اصلاح
رهبری و مقرريها به اساس شايستگی روی دست گرفته است. طبق گفته های اين وزارت بيش
از 100 افسر پوليس اخراج و بسياری ديگر تحت پيگرد قانونی قرار دارند. تيم های
تخصصی ايجاد گرديده تا وزارت را در ايجاد سيستم های مديريت منابع بشری در بخش
پوليس کمک نمايد. يک ميکانيزم نظارت اجتماعی در حال آماده شدن است که نهاد های
منتخب و جامعه مدنی را اجازه خواهد داد تا نقش نظارتی پوليس را در سطح محلی ايفاء
نمايند.

29 . چالش های فعلی که پوليس ملی افغان با آن مواجه است تنها از طريق افزايش تعداد و
اصلاح آموزش، مربيگری و تجهيزات رفع شده ميتواند. در پی مشورت ها ميان حکومت و
دونرها، جلسه يازدهم بورد مشترک و نظارت روی افزايش موقت 4،800 پرسونل پوليس
5،000- برای شهر کابل توافق نمودند. گذشته از اين، يک افزايش موقت ديگر 10،000
پرسونل پوليس که بايد در ولايات آسيب پذير اعزام شوند، تصويب گرديد. پلان مفصل جهت

تطبيق اين تصاميم زير حمايت بورد بين المللی هماهنگی پوليس انکشاف داده ميشود. اين مهم
است که افزايش در تعداد با اصلاحات بيشتر نهادی و به خصوص تقويت اقدامات مبارزه با
فساد اداری و اصلاح طرزالعمل انتخابی و آموزش همراه بوده باشد. اين مأمول نيازمند
حمايت جامع جامعه بين المللی خواهد بود. تصميم در مورد تعداد آينده پوليس ملی افغان در
پايان يک بررسی که توسط کميسيون اروپا مورد اجراء قرار ميگيرد و توسط يوناما حمايت
ميگردد، اتخاذ خواهد گرديد. اين بررسی روی نياز های دقيق پوليس ملی، تعداد، تخصص و
توزيع جفرافيايی آن تمرکز خواهد نمود.

30 . پيشرفت خوب در انکشاف سکتور خصوصی نيز وجود داشته است. در جلسه يازدهم
بورد مشترک نظارت و هماهنگی، وزارت تجارت و صنايع پنج بخش دارای اولويت را
پيشکش نمود که از تسهيل ترانزيت و تجارت تا به اصلاح جواز نامه ها، ارتقای سرمايه
گذاری و طی مراحل ارزش های افزوده ميباشد. اين اولويت ها از طرف تمويل کننده گان
حمايت ميگردد. بورد مشترک نظارت و هماهنگی وزير را تشويق نمود تا پروژه های را به
منظور گرفتن بودجه ارايه نمايد.

31 . در بخش ايجاد ظرفيت، معيارسازی در وزارت هايی حکومتی يک سلسله "وظايف
عمومی"، حسابداری، تدارکات، منابع بشری، انکشاف پاليسی و مديريت پروژه به مثابه عمده
ترين نياز شناسايی گرديدند. انستيتوت خدمات ملکی با حمايت تمويل کننده گان يک راهبرد
را به تصويب رساند که حالا به مثابه يک پيشنهاد پروژه انکشاف داده ميشود. اين کار نيز بايد
با تلاش های جديد تحت يک جريان ملکی انسجام يابد تا از تکرار و ايجاد رقابت و ساختار
های موازی جلوگيری نمايد.

32 . در ارتباط به تعليمات عالی و مسلکی، يوناما با وزارت معارف، تحصيلات عالی ، کار،
امور اجتماعی ، شهداء و معلولين کار را آغاز نموده تا خلاء ها و عدم توازن سيستم کلی
تعليمی را شناسايی نمايد. امروز، دسترسی به تعليمات عالی به خصوص به تعليمات مسلکی
به شدت محدود گرديده و در صورتيکه بهبود نيابد تاثير منفی بر فرصت های تعليمی و رشد
اقتصادی خواهد داشت. يوناما قصد دارد تا ارزيابی از نارسايی ها را بطور مشترک با
وزارت های مربوطه آغاز نمايد.

33 . در جريان گزارش دهی، يک بحث دوامدار و سازنده در مورد هماهنگی دونر و موثريت
کمک ها به عمل آمد. وزير ماليه به کمک يوناما مکرراً روی اهميت تنظيم سيستم تعليمی
برمبنای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و اولويت های کنفرانس پاريس تاکيد نمود. او
خواستار منابع کافی گرديد تا به اولويت های که حالا تهيه ميگردد، مانند زراعت و زير
ساختار ها، رسيدگی صورت گيرد. به منظور تامين هماهنگی بهتر، چندين ميکانيزم جديد به
شمول ميکانيزم "بررسی دقيق" که حکومت، يوناما و تمويل کننده گان را اجازه خواهد داد تا
يک ارتباط را در تخصيص منابع تامين نمايد، ايجاد گرديد. اين ميکانيزم تمويل کننده گان را
مجبور خواهد نمود تا پروژه های جديد را برای بررسی جهت اصلاح ساينرجی ها ( عمل
مشترک)، جلوگيری از تکرار و رفع کمبوديها معرفی نمايد. اين کار در اوايل ماه می به
وزارت صحت عامه ارايه شد و بعداً در وزارت زراعت، مالداری و آبياری مطرح گرديد.

34 . استراتيژی انکشاف ملی افغانستان به اين باور است که بين 2008 الی 2013 بيش از
75 درصد بودجه افغانستان توسط تمويل کننده گان تهيه خواهد شد. اين وضعيت پايدار نيست
و نياز حکومت را در افزايش جمع آوری عوايد نشان ميدهد. اصلاح جمع آوری عوايد توسط
وزارت ماليه در سال 1387 که برای اولين بار در مارچ ( 2008 الی مارچ 2009 ) توانست
به هدف مشخص شده برای آن سال مالی برسد بسيار دلگرم کننده می باشد.
35 . در 10 جون، يوناما يک کمپاين محلی را با اعضای حکومت، تمويل کننده گان، و يک
تعداد از تهيه کننده گان سکتور خصوصی افغانستان مورد اجراء قرار داد. هدف کمپاين اين
است تا جامعه بين المللی را به منظور خريداری توليدات افغانی و کاهش تکيه بالای واردات
قيمتی تشويق نمايد. هدف اين است تا در افغانستان فرصت های کاری ايجاد، رشد اقتصادی
تشويق و جمع آوری عوايد را افزايش داد.

36 . پايگاه معلوماتی کمکهای انکشافی در وزارت ماليه ايجاد گرديده است تا از مراجع
کمک کننده در مورد فعاليت های انکشافی شان در تمام بخش های کشور معلومات بدست
بياورد. اين يک ابزار ضروری بمنظور نظارت، دوباره استقامت دادن و هماهنگ کردن
جريان مجموع منابع ميباشد. در حال حاضر اين پايگاه معلوماتی در حال بهترشدن است تا
نيازمنديهای مراجع کمک کننده، حکومت و يوناما را بشکل بهتر برآورده سازد. اگرچه يوناما
تخمين ميزند که امروز بين 700 مليون و يک ميليارد دالر امريکائی تاهنوز هم بدون گزارش
دهی درست بمصرف ميرسد، آگاهی در حال رشد در مورد اهميت زياد گزارش دهی مناسب
در جهت موفقيت تلاش ها برای موثريت و هماهنگی کمکها وجود دارد.

بعد از مشوره با همتاهای (UNDAF) 37 . چارچوب کمکهای انکشافی ملل متحد
حکومتی، مراجع کمک کننده و نهاد های جامعه مدنی مشترکآ از سوی وزير اقتصاد و
هماهنگ کننده مقيم ملل متحد بتاريخ 28 ماه می به امضاء رسيد. اين سند رهنمودی را برای
فعاليت های ملل متحد و حکومت افغانستان از سال 2010 الی 2013 ارائه ميدارد. در اين سند
( سه سکتور دارای اولويت شناسائی گرديد: ( 1) حکومتداری، ( 2) معيشت دوامدار، و ( 3
شامل يک نوآوری مهم (UNDAF) خدمات اساسی. چارچوب کمکهای انکشافی ملل متحد
است که عبارت از ايجاد "وجوه مالی مشترک" برای پروژه هائی که حد اقل توسط دو نماينده
گی ملل متحد، وجوه مالی يا برنامه های آن بطور مشترک در يکی از شش ولايتی که بعنوان
ولايات کمتر کمک شده شناسائی گرديده اند تطبيق ميگردد ،ميباشد. با حمايت مراجع کمک
کننده، ميتواند در رسيده گی به عدم توازن قابل ملاحظه ارائه کمکها به ولايات باثبات تر، اما
کمتر کمک شده با مقايسه به ولايات ناامن کمک نمايد.

38 . کنفرانس هاگ نخستين نشست بين المللی پس از ارائه مرور استراتيژيک ايالات متحده
امريکا برای افغانستان و پاکستان بود. مرور استراتيژيک، بخصوص پيشنهاد افزايش
کارشناسان ملکی جهت کمک به حکومت افغانستان و بلندبردن مهارتهای تخصصی افغانها در
سطح ملی و ولايتی، از سوی شرکت کننده گان کنفرانس به گرمی استقبال گرديد.

39 . ملل متحد از اين پيشنهاد "افزايش تلاشهای ملکی" که به درخواست های مکرر
فرستاده خاص من مبنی بر برنامه گسترده تقويت نهاد ها مطابقت دارد، نيز استقبال نمود. به
تعقيب کنفرانس هاگ، يک پلان جامع از سوی حکومت افغانستان توأم با چارچوب زمانی،
طرح نيازمنديهای مشخص از لحاظ انواع مهارتهای مورد نياز و اولويت های جغرافيائی تهيه
و ترتيب گرديد. تأکيد بعمل آمد تا هرگونه "افزايش تلاشهای ملکی" بايد مبتنی بر مالکيت
افغانها باشد تا کمکها در قالب ساختار ها و اولويت های افغانستان بگنجد، باعث ايجاد افزايش
حضور دوامدار حکومت گردد و نه صرف باعث افزايش حضور موقت خارجی ها باشد.
هرگونه افزايش در تعداد متخصصين ملکی خارجی بايد مطابق به تقاضا صورت گيرد و
باعث انکشاف ظرفيت دايمی گردد که موثريت آن قابل سنجش و نظارت باشد. طرح و پلان
حکومت و نامه يوناما که ميکانيزم های موجود مبنی بر گسترش فوری و موثر متخصصين
ملکی را توضيح مينمايد به جامعه جهانی ارائه گرديد. اکنون حکومت در حال تهيه يک پلان
اولويتی و همچنان ميکانيزم ها برای تطبيق "افزايش تلاشهای ملکی" است. يوناما به همکاری
خويش با حکومت در تطبيق اين پلان ادامه خواهد داد.

IV حکومتداری .

40 . به يک تعداد از انکشافات مربوط به حکومتداری در فوق اشاره شده است. پيشرفتی
در کار عمومی حکومت جهت مبارزه عليه فساد اداری نيز صورت گرفته است. پس از
تصويب استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری از سوی حکومت که توسط قاضی القضات تهيه
گرديده بود، يک بخش مشخص مبارزه عليه فساد اداری در چارچوب لوی سارنوالی که
متشکل از پانزده نفر سارنوال است بتاريخ اول اپريل به کار آغاز کرد. ملل متحد اين بخش را
در تهيه طرزالعمل داخلی کاری همکاری مينمايد. اداره عالی نظارت از استراتيژی مبارزه
عليه فساد اداری که اخيرآ بعنوان هماهنگ کننده تلاشهای حکومت جهت مبارزه عليه فساد
اداری ايجاد گرديده و از سوی ملل متحد حمايت ميشود، مصروف تهيه پلان عمل برای
مبارزه عليه فساد اداری با وزارت داخله و ماليه است. هر دو وزارت اقدامات انتظامی و
قانونی را عليه مقامات فاسد رويدست گرفته اند. درعين زمان، حکومت از تمام مقامات ارشد
خويش خواست تا دارائی ها و منابع عايداتی يا درآمد شانرا اعلان نمايند. مقاماتی که نتوانند
منابع عايداتی يا درآمد شانرا اعلان نمايند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

41 . علی الرغم چنين اقدامات مثبت، چارچوب کامل موسساتی که قضايای فساد اداری را
اداره نمايد ناقص است. اين بطور مشخص شامل چارچوب قانونی ميباشد. مراجع کمک کننده
از يوناما تقاضاء نموده اند تا رهبری تلاشهای آنان را جهت کمک به اداره عالی در تجديد
نظر نمودن قانون مبارزه عليه فساد اداری بعهده گيرد.


IIV همکاريهای منطقوی .

42 . توجه بيشتر روی همکاريهای منطقوی بعنوان يک بخش ضروری حل و فصل جنگ
و ايجاد زمينه رشد اقتصادی در افغانستان مبذول گرديده است. کنفرانس های متعددی
درخصوص همکاری های منطقوی طی شش ماه گذشته، منجمله در پاريس، بروسلز، تهران و
اسلام آباد دائر گرديد. بتاريخ 27 مارچ، من در يک "کنفرانس ويژه در مورد افغانستان" در
دائر گرديده بود اشتراک نمودم. (SCO) ماسکو که به حمايت سازمان همکاری های شانگهای
اعلاميه ای را (SCO) طی اين کنفرانس، کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای
صادر و يک پلان عمل را که روی ضرورت تلاشهای مشترک در منطقه جهت مبارزه عليه
تروريزم، مواد مخدر و جنايات سازمان يافته تاکيد مينمايد تصويب نمودند. قرار است
کنفرانس ديگری درخصوص موضوعات مربوط به جنبه های منطقوی بتاريخ 26 الی 27 ماه
در شهر تريستی دائر گردد. (G- جون به حمايت کشورهای گروپ هشت ( 8
43 . پيشرفت بيشتری در عرصه گفتگوهای دوجانبه ميان افغانستان و پاکستان صورت
گرفته است. يک تعداد نشست ها ميان روسای جمهور دو کشور و زرای کليدی، منجمله در
انقره بتاريخ اول اپريل و واشنگتن بتاريخ 6 می صورت گرفته است. موضوعات انکشافی،
تجارتی، نظامی و استخباراتی در نشست های دوجانبه و سه جانبه مورد بحث قرار گرفتند. از
طريق مذاکرات سازنده ای که در واشنگتن صورت گرفت، افغانستان و پاکستان تعهد نمودند
تا يک توافقنامه تجارت ترانزيتی را الی 31 ديسمبر 2009 به امضا برسانند.

44 . بتاريخ 24 ماه می، روسای جمهور افغانستان، ايران و پاکستان، پس از نشست
وزرای خارجه شان در کابل بتاريخ 27 ماه اپريل، در تهران باهم ملاقات نمودند. روسای
جمهور سه کشور اعلاميه ای را به تصويب رسانيدند که در اين اعلاميه تعهد شانرا جهت
تلاشهای مشترک برای مبارزه عليه تروريزم، حمايت سه جانبه از پروژه های اقتصادی و
همچنان مبارزه عليه توليد و قاچاق مواد مخدر ابراز نمودند.

45 . همانطوريکه در گزارش قبلی ام متذکر شدم، در نشست وزرای خارجه در مورد
افغانستان که به ميزبانی فرانسه در ماه ديسمبر 2008 برگزار گرديد، مراجع کمک کننده
توافق نمودند تا پروژه های مشخص و دقيق منطقوی را جهت کمک به انکشاف اقتصادی
افغانستان شناسائی نمايند. اين پروژه ها در سومين کنفرانس همکاريهای اقتصادی منطقوی در
مورد افغانستان در اسلام آباد در ماه می سال 2009 ارائه شد. يوناما در همکاری نزديک با
کميسيون اروپا، نقش پيشتازی را در شناسائی پروژه ها و مراجع کمک کننده جهت تمويل آنان
ايفا نمود. اعلاميه نهائی کنفرانس همکاريهای اقتصادی منطقوی فهرست پروژه ها و مراجع
کمک کننده مسئول را ارائه ميدارد. اين نشان دهنده تعهد جامعه جهانی بود تا هماهنگی
منطقوی را برای افغانستان مورد رسيده گی قرار بدهند. يکی از پروژه های توافق شده ايجاد
يک دارالانشا در وزارت خارجه افغانستان بود تا همه ابتکارات منطقوی را پيگيری نمايد. اين
انعکاس دهنده تشخيصی است که ابتکارات همکاری منطقوی که در طی هفت ماه گذشته
رويدست گرفته شده اند بايد بشکل هماهنگ انکشاف يابند.


IIIV حقوق بشر .

46 . برعلاوه فعاليتهای حقوق بشری مربوط به انتخابات که در فوق از آن تذکر بعمل آمد،
يوناما اتحاديه ژورناليستان (خبرنگاران) افغانستان و سازمانهای رسانه ای را در تهيه يک
پلان جهت بهبود دسترسی به اطلاعات و تأمين عدالت و حسابدهی درصورت حمله و کشتار
ژورناليستان و فعالين جامعه مدنی همکاری نمود. "اعلاميه کابل در مورد آزادی بيان در
افغانستان" که بتاريخ 30 مارچ بتصويب رسيد، آجندائی را برای اقدام دسته جمعی جهت
ترويج و محافظت از آزادی بيان در افغانستان تشکيل ميدهد.

47 . يک موضوع عمده حقوق بشر در جريان مرحله بررسی مجدد قانون احوال شخصيه
اهل تشعيع بود که در ماه مارچ 2009 از سوی رئيس جمهور به امضا رسيد. قانون شامل
احکامی بود که احتمالا روش های تبعيض آميز عليه زنان را صحه گذاری مينمود که در
مغايرت با اصول اساسی حقوق بشر که افغانستان آنرا بتصويب رسانيده است قرار داشت. اين
احکام شامل پذيرفتن خاموشانه ازدواج در سن خورد، سپردن مسئوليت نگهداری اطفال به
پدران و والدين پدری، مکلفيت زوجه نسبت به برآورده کردن خواسته های جنسی زوج و منع
بيرون رفتن زوجه از منزل بدون اجازه زوج ميباشد. پس از ابراز نگرانی ها به سطح ملی و
بين المللی، بشمول نگرانی از سوی کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، رئيس جمهور
تقاضای بررسی مجدد قانون را نمود.

48 . يوناما تعداد 800 نفر تلفات ملکی را بين ماه های جنوری و می سال 2009 که اکثرآ
درمناطق جنوب، جنوبشرق و شرق کشور بوقوع پيوست ثبت نمود. اين 24 درصد افزايش را
نسبت به سال 2008 در عين زمان که تعداد تلفات به 646 نفر ميرسيد نشان ميدهد. مطابق به
ارقام ارائه شده از سوی يوناما، 55 درصد اين تلفات از سوی مخالفين حکومت و 33 درصد
از سوی نيروهای بين المللی و افغان وارد گرديده و ( 12 درصد ديگر اين تلفات به هيچ يک
از طرف های درگير نسبت داده نميشود). استفاده از اشيای منفجره تعبيه شده از سوی
شورشيان که خاصيت غير تفکيک کننده دارند در جريان تهيه اين گزارش افزايش يافته است.
49 . بايد تأکيد کرد که اکثر تلفات ملکی از فعاليتهای طالبان و گروه های تروريست که
افراد ملکی را قصدآ مورد هدف قرار ميدهند ناشی ميشود. از جانب ديگر، نيروهای بين
المللی هدايات تاکتيکی را صادر و ساير اقدامات را جهت کاهش تاثير عمليات بالای
غيرنظاميان اتخاذ نمودند. باوجود آنهم، تعداد تلفات ملکی که به نيروهای طرفدار حکومت
نسبت داده ميشود به عين سطح مثل سال 2008 در عين زمان که يگانه عامل عمده آن حملات
هوائی است گزارش داده ميشود. حملات هوائی تاريخ 4 می سال 2009 در ولسوالی بالابلوک
ولايت فراه منجر به کشته شدن تعداد قابل ملاحظه مردم، بشمول تعداد زياد زنان و اطفال
گرديد. اين حادثه يکبار ديگر ادامه استفاده از حملات هوائی را در ساحات پرجمعيت توأم
باخطر اصلی که نسبت به زنده گی مردم ملکی وارد مينمايد تحت سوال برد.

XI وضيعت بشری .

50 . علی الرغم بارش سنگين برف در شمالشرق و مناطق مرکزی که باعث برف کوچ ها،
لغزش زمين و بسته شدن راه ها گرديد، زمستان گذشته نسبتآ معتدل بود. چند عمليات بشری
که ايجاب ميکرد از هماهنگی خوبی ميان ملل متحد، حکومت افغانستان، سازمانهای
غيردولتی و ساير شرکا در محل برخوردار گرديد. مطابق به يادداشت پاليسی در مورد
کمکهای بشری که در ماه جنوری سال 2009 تصويب گرديد، تيم های بازسازی ولايتی به
درخواست مقامات محلی بعنوان آخرين چاره در بخش لوژستيکی همکاری نمودند.

51 . ساختار هماهنگی که جهت تنظيم پاسخ زمستانی ايجاد شده بود در اواسط ماه اپريل،
زمانيکه دو زمين لرزه ولايت ننگرهار در شرق افغانستان را تکان داد و باعث کشته شدن 22
تن، جراحت 59 تن ديگر و بی خانمان شدن 650 خانواده گرديد مورد اجرأ قرار گرفت.
مقامات محلی، اداره ملی مبارزه عليه حوادث افغانستان، ملل متحد و وزارت صحت عامه
کمکهای اضطراری را فراهم نمودند.

52 . طی زمان گزارش، ريزش باران های سنگين و سيلابها منازل و ملکيت ها را در
سراسر بسياری از مناطق تخريب نموده، بيش از 17،000 هکتار زمين زراعتی را زير آب
کرده، به تعداد بيش از 10،000 رأس مواشی را از بين برده و پل ها و راه ها را تخريب
نموده است. دفاتر نماينده گی ملل متحد، سازمانهای غيردولتی و ساير شرکا با مقامات محلی
همکاری نزديک نموده تا برای مردم متاثر از اين سيلابها کمک نمايند.


X مشاهدات
.

53 . طی شش ماه اول سال 2009 ، ما شاهد آغاز سه تغير استراتيژيک بهم پيوست در
افغانستان بوده ايم. تغير اول تأکيد روی تلاشهای ملکی است که ابراز چيزی است که در
کنفرانس ها بالای آن توافق صورت گرفته و گفته شده است که وسيله نظامی به تنهائی باعث
موفقيت در افغانستان نخواهد شد. تغير دوم يک تمرکز جديد روی حکومتداری ولايتی و ارائه
خدمات است که دلالت ميکند به درک اين موضوع که ناامنی از حکومتداری ضعيف و ناديده
گرفتن مردم تغذيه ميشود. تغير استراتيژيک آخری هم ترازی يا تنظيم تلاشهای بين المللی در
قبال برنامه بطور درست طرح شده حکومت در سکتورهای کليدی ميباشد، يا به عباره ديگر،
ماهيت آجندای موثريت کمکها ميباشد.

54 . اين همه انکشافات چشمگير و عظيم است. درصورتيکه سبک مثبت توضيح يافته در
اين گزارش دوام کرده بتواند، امکان برای يک بهبود عمده در وضيعت افغانستان وجود دارد.
55 . اين انکشافات تشويق کننده همزمان با يک وضيعت عمومآ دشوار سياسی واقع ميشود،
ما وارد مرحله مبارزات انتخاباتی گرديده ايم که انرژی و توجه سياسی را به خود جلب خواهد
کرد. و ما در يک فصل جنگ قرار داريم که احتمالا شديد تر از سال 2002 بدينسو باشد. در
همچو وضيعت عمومی سياسی و امنيتی چالش دهنده خواهد بود تا تحرک مثبتی را که در يک
تعداد از سکتورهای مهم پديدار گرديده است حفظ کرد. باوجود آنهم، اگر تحرک از دست
برود، ما در بهترين حالت فرصت يا زمان باارزش را از دست خواهيم داد و در بدترين حالت
مأيوسيت ها و عکس العمل هائی را تجربه خواهيم کرد که منجر به آشيفتگی بيشتر ميان مردم
افغانستان و جامعه جهانی ميگردد.

56 . روی اين ملحوظ، من از تمام اعضای جامعه جهانی درخواست مينمايم تا تمام نيروی
شانرا در قبال انکشافات مثبتی که ما شاهد آن هستيم بخرچ دهند تا اين تحرک را در مرحله
دشواری که در پيش رو است حفظ نمائيم. اين به معنی فراهم ساختن کمک و حمايت فوری و
قوی به برنامه های موثر ملی که در سکتورهای کليدی ارائه ميگردند ميباشد. اين نه تنها
تاثيرات قابل توجهی بالای سکتورهای کليدی که از مدت های طولانی بدينسو به باد فراموشی
سپرده شده بودند ميگذارد، بلکه نمونه های برای ساير ساحات مهم مانند نگرانی های دوامدار
در خصوص فساد اداری و جرايم، توليد خشخاش و عدم مصئونيت غذائی نيز خواهد بود. در
نهايت امر کمک قابل توجهی به هدف تأمين ثبات پايدار خواهد کرد. حکومت افغانستان از
جانب خويش بايد نهايت سعی را بخرچ دهد تا به کار در حال پيشرفت ادامه داده و تحرکی را
که در مرحله الی رسيدن به انتخابات پديدار گرديده الگو قرار دهد.

57 . فصل تابستان امسال شاهد افزايش تعداد نيروهای بين المللی در افغانستان نيز خواهد
بود. اين نيروهای اضافی نه تنها برای کمک به امنيت انتخابات نياز اند، بلکه تقويت بيشتر
اردوی ملی افغانستان را نيز تسريع ميدهد. نيروهای اضافی بين المللی به معنی مبارزه شديدتر
در برابر شورشيان است. نهايت مهم است تا اين مبارزه به شکلی صورت گيرد که تهديد از
سوی تروريستان را تضعيف و حمايت از سوی مردم را تقويت ببخشد. من در مورد خطر
وارده از اثر افزايش تلفات ملکی و راه اندازی عمليات نظامی که مردم را از جامعه جهانی
منحرف ميسازد عميقآ نگران هستم. ما بيشتر از هر زمان ديگر نياز به حمايت قوی و دوامدار
مردم افغانستان جهت حضور ملکی و نظامی جامعه جهانی در افغانستان داريم.

58 . من از جابجائی نيروهای اضافی استقبال مينمايم. اما هرگونه تلاش بايد بخرچ داده
شود تا از وضيعتی که در آن نيروها بيشتر وجود داشته باشد، جنگ بيشتر صورت گيرد و
منجر به تلفات بيشتر ملکی و برخورد هائی که باعث تحقير مردم گردد خودداری بعمل آيد.
يک ضرورت عاجل جهت مرور عمليات نيروهای ويژه، بشمول جستجوی راه ها جهت
"افغانی ساختن" اين عمليات وجود دارد. همچنان يک ضرورت عاجل جهت مرور استفاده از
نيروی هوائی در ساحات پرجميعت نيز وجود دارد. اين مرور بايد تمام گزينه ها و تاثيرات
احتمالی آنرا مدنظر گيرد. برعلاوه، از مقامات نظامی ميخواهم تا برای پرسونل نظامی
آموزش کافی و دوامدار فراهم ساخته تاحد ممکن از روشهائی که باعث تلفات ملکی و منحرف
ساختن مردم ميگردد و پيشرفت های مثبت را تحت شعاع قرار خواهد داد خودداری بعمل آيد.
59 . نهايت مهم است تا حضور ملکی و نظامی بين المللی ماهيت وسيعآ چندين ملتی خويش
را حفظ نمايد. امروز ما شاهد نتايج همچو حضور هستيم. پيشرفت هائی که در اين گزارش
توضيح گرديده از اثر سعی و تلاش وزرأ و مقامات شايسته افغانستان صورت گرفته است، اما
اين پيشرفت ها بدون حضور وسيع بين المللی در کشور امکان پذير نميبود. بمنظور حفظ اين
تحرک يا پيشرفت ها ما بايد حضور وسيع خويش را نيز حفظ نمائيم. اين وقت آن نيست که ما
تلاشهای خويش را کاهش بدهيم، بلکه وقت آنست تا ما تلاش های خويش را بشکل هماهنگ
افزايش داده تا تمام کشور از آن مستفيد شود.

60 . بخاطر اينکه يوناما بتواند نقش مرکزی اش را که از سوی شورای امنيت به آن مأمور
گرديده است و يکبار ديگر در کنفرانس هاگ بالای آن تأکيد صورت گرفت انجام دهد، بايد
منابع کافی در اختيار آن قرار داده شود تا به تغيرات استراتيژيکی که قبلا به آن اشاره نمودم
رسيده گی نمايد. شرکت کننده گان در کنفرانس هاگ خواهان گسترش حضور يوناما در
مطابقت به قطعنامه شماره 1868 شورای امنيت گرديدند. اين بخاطر برسميت شناختن ارزش
دفاتر ساحوی و ولايتی يوناما است که ميتواند در "افزايش تلاشهای ملکی"، تحقق تلاشها
برای اصلاحات و وعده سپردن برنامه ها و اولويت های ملی و همچنان ادامه کار با ادارات
حکومتی محلی، جامعه مدنی و ساير فعالين جهت تحقق برنامه های ولايتی کمک نمايد. يوناما
دارای هشت دفتر ساحوی و دوازده دفتر ولايتی، بشمول دو دفتر جديد که در ماه می افتتاح
گرديد ميباشد. يوناما برای سه دفتر ديگر که قرار است بزودی افتتاح گردد منابع بودجوی در
اختيار دارد. بخاطر حضور در هر ولايت افغانستان، يوناما به منابع اضافی، بشمول منابع
مربوط به مسايل امنيتی در صورت لزوم نياز خواهد داشت تا يازده دفتر ديگر را تاسيس
نمايد.

61 . گزارش هذا مثالهائی را در مورد نقش قوی يوناما در راستای هماهنگی کمکها ارائه
نموده است. نقش يوناما عبارت از تسريع روابط ميان شرکای افغان و بين المللی بوده تا
تصاميمی که از سوی مراجع کمک کننده در هر سکتور اتخاذ ميگردد بايد از نظر تخنيکی
درست و مطابق به استراتيژی های سکتوری افغانستان باشد. بخاطر ادامه تشخيص خلاها و
تشويق حکومت و مراجع کمک کننده جهت پر کردن آن خلاها، يوناما نياز خواهد داشت تا
ظرفيت خويش در عرصه هماهنگی کمکها را در سال 2010 هرچه بيشتر تقويت ببخشد.

62 . يوناما تلاش فوق العاده ای را بخرچ داده است تا از منابع اضافی موجود خويش در
بودجه سال 2009 تا حد ممکن بطور موثر و سريع، منجمله از طريق يک کمپاين شديد و
موفقانه استخدام کارمندان استفاده نمايد. من اخيرآ دو معاون نماينده خاص را جهت تأمين
تلاشهای پيوست يوناما تحت رهنمائی نماينده خاص ام تعين نموده ام. بخاطر حفظ دستاورد ها
در سال 2009 و همچنان برآورده ساختن توقعاتی که مراجع کمک کننده از ملل متحد دارند،
تصميم قوی من اينست که اين مأموريت نياز خواهد داشت تا در سال 2010 هرچه بيشتر
تقويت پيدا کند. درحقيقت، قبلا از اينکه بودجه سال 2010 ارائه شود، واضيح است که منابع
بيشتر، منجمله وجوه مالی اضافی يا بيشتر ضروری است. راه ها، بخصوص جهت ارائه
پاسخ لازم به اين سه تغير استراتيژيک از طريق تشخيص اينکه کدام يک از عناصر کليدی
فورآ آغاز شود جستجو ميگردد.

2009 ) شورای امنيت خواسته شده است تا اهدافی جهت ) 63 . درقطعنامه شماره 1868
سنجش تطبيق مأموريت و اولويت های يوناما ايجاد شود. اما بادرنظرداشت توجه متمرکز که
آماده گی برای انتخابات و کنفرانس هاگ ايجاب مينمايد، ثابت گرديده است که انجام کامل اين
کار از طريق مشورت های جامع و معقول ناممکن است. بنأ من يک سلسله اهداف نهائی شده
را در گزارش بعدی ام که قرار است در ماه سپتمبر تهيه و منتشر شود پيشنهاد خواهم کرد.

64 . چيزيکه اکنون درنظر است اينست که اهداف و شاخص های پيشرفت و سنجش روی
ساحات وسيع که انعکاس دهنده اهداف توافق شده استراتيژيک ملی است و در ماموريت کاری
2009 ) تصريح يافته بيان گرديده است تمرکز خواهد ) يوناما که در قطعنامه شماره 1868
نمود. اين اهداف شامل تقويت نهادها، امنيت و انکشاف اقتصادی و اجتماعی، و همچنان ساير
مسايل عمومی که بالای پيشرفت در ساير ساحات شديدآ تاثيرگذار اند ميباشد. پيشنهاد ميگردد
که اين اهداف بايد مبتنی برنتايج باشد و در کل مقيد به زمان يا تاريخ تعين شده نباشد. حين
طرح ريزی اهداف، ملاحظه ميگردد، باوجوديکه يوناما ظرفيت نظارت از پيشرفت در
بعضی ساحات را دارد، مسئوليت واقعی دست يافتن به آن پيشرفت بدوش افغانها يا مشترکا
بدوش افغانها و/يا همتاهای بين المللی است.

65 . همانطوريکه اشاره شد، نهائی ساختن اين کار ابتدآ و در قدم نخست به تأمين يک
پروسه مناسب مشورت با حکومت افغانستان و شرکای بين المللی بستگی دارد. همچو يک
پروسه مشورت آغاز گرديده است. سپاسگزارهستم از اينکه تعداد زيادی از اعضای جامعه
جهانی يوناما را از آماده گی شان جهت کمک به اين پروسه اطمينان داده اند. من حکومت
افغانستان و جامعه جهانی را جهت حمايت از تلاش يوناما در اين راستا تشويق مينمايم.

66 . ميخواهم از نماينده خاص خود، آقای کای آيده، بخاطر تلاشهای مصمم و خودگذری
شان ابراز سپاسگزاری نمايم و قدردانی خويش را به همه کارکنان ذکور و اناث يوناما بخاطر
کار خستگی ناپذير شان تحت شرايط دشوار ابراز بدارم. ميخواهم از شرکای اين مأموريت،
منجمله تيم کشوری ملل متحد، کشور های عضو و نيروهای بين المللی کمک به امنيت
(آيساف) و همچنان ساير شرکای بشری و بين المللی بخاطر حمايت بی دريغ شان که پيوسته
از يوناما نموده اند ابراز قدردانی نمايم.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

  • این ها کل شان از یک مساله ساخته شدند . ما ره گپ میخورانند . اول دولت دزدان و قذاقان و قطالطریقان و ادمکشان و تریاک فروشان و .. و... را از افغانستان بردار و یا بیرون کن و بعدا گز کو مشکلات مردم و کمک های دنیا را . یکی از جاهل ترین مردم دنیا همین سرمنشی ملل متحد است . همرای این گپ های خود به نظرم زمینه فروش اش های جاپانی را به افغانستان مهیا میسازه بر سمورایی های جاپان , یچه کوفی انند سر منشی قبلی ملل متحد خوب بود ... او مستقیماء تیل و اسلحه دست دوم را از کشور های تحت تحریم اقتضادی امریکا را به پول کم میخرید و به کشور های در حال رشد و فقیر به پول زیاد میفروخت . میگفت هم خرما است و هم ثواب تاکه همرای چند تا کشتی تیل کشی ایرانی در ابهای افریقای جنوبی گیر امد . البته دستگیرش کردند به خاطریکه دوره دوم پدرش به ملل متحد ختم شده بود . حالی معلوم نیست به جای از او کی میکنه قاچاق تیل و یا قاچاق اسله را به شرق میانه . از بوش ریس جمهور سابق امریکا بسیار وقت است که خبری نیست , دخترش جینا بسیار بدماش بود چند بار پولیس دستگیرش کرده بود به جرم کشیدن چرس و کوکایین و شاید همو کارو بار بچه کوفی انند را ادامه داده نمیگذارد که اتش جنگ خاموش شود . به این جاپانی ریس ملل متحد اگر کسی بفهماند که افغانها به زودی به جاپان حمله میکنن , هر چه ( نودل - اش جاپانی ) و ( سوشی ) به جاپان دارید , بیرون به جای محفوظ امانت بگزاریدیش , تا در اینده اگر جنگ طول کشید مثل ویتنامی ها واری به جای غذا از موش و سگ سیاه و بقه استفاده نکنند . راستی اگر این جاپانی ها داکتر هستند چرا سر خوده دوا نمیکنند . چند جزیره شان هنوز هم نزد امریکایی ها گرو است . بروید انها را ازاد کنید , ما افغان ها را به حال خود ما بمانید , ما تا تمام دنیا را غرق نکینیم به جنک , با کسی صلح نخواهیم نمود .

    http://www.gooya.us/news/photo...

    http://a.236.com/images/photo2...

جستجو در کابل پرس