در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > کشتار مردم افغانستان و خَرمستی محافظان سفارت آمریکا در کابل

کشتار مردم افغانستان و خَرمستی محافظان سفارت آمریکا در کابل

مقایسه ی همین تصاویر کافی ست تا اوج فاجعه در افغانستان دانسته شود.
شنبه 5 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تنها در چند روز گذشته ده ها تن از شهروندان افغانستان بدست نيروهای بين المللی و آدمکشان طالب در افغانستان کشته شدند.

پيام‌ها

  • واقعا درداور است.

    • مقایسه ی همین تصاویر کافی ست تا اوج فاجعه در افغانستان دانسته شود . راست گوفت هرکس امی گپه گوفت . هر وقت ای عکس ها ره میبینوم بخود تف و لعنت میکونوم و د غیرت و شهامتی ای حکومت آفرین میگوم و تصدیق گرایانیشه که علمای چون ربانی و سیاف و منیب و کشاف و نعمت الله شهرانی و مجددی و گیلانی باشه زندیشه ده سری چوکی و مردیشه تا گور میلگانوم .که سرنویشتی مردمه خوب سرنویشت ساز شودن ...

  • کابل پرسیان ارجمند ! ما شکراوغان هستیم و غیرت و همت اوغانی داریم اوچته شمله هم داریم و این کمال ناسپاسی است که بدوستان بین المللی خود به چشم حقارت ببینیم. وقتیکه حضرات شان برای ما سرک میسازند ، خپ و چپ هستیم ، وقتیکه برای ما اردوی ملی و پولیس ملی میسازند صدای خود را نمی کشیم ، وقتیکه کون خود را لچ کرده ده میدان میرقصند و آنهم بخاطر احیای کامل دموکراسی در اوغانستان اسلامی ما ، ایشان را خر مست خطاب میکنیم ، اینکه کمال بی فرهنگیست . نهال دوکراسی ما شکر الحمدالله به ثمر نشسته و مردم آزادانه در اطراف خرمن آتش با کون لچ به رقص آمده اند و داشته و نداشته خود را به نمایش گذاشته اند باید ما سپاس گذار دوستان خارجی خود باشیم نه اینکه ایشانرا خرمست و جومست خطاب کنیم ! فهمانده توانسته باشم دوستان را یانه ؟ خدا میداند !

    • کامران جان عزیز و میر هزار جان هزاران سلام بریت میگوم با ای عنوان و تصاویری آموزندیت خدا کمیت نکونه . شاید چشمی کور دلا ره بتانه واز بکونه . واه واه واه ! چه یک صحنی مقبول زیبا و اساسی بود . مزاری جان گپ نزن آشنا که ده آخر گپا رسیدوم . اگر چی مه خو از اول میفامیدوم خوب شود که مردوم دوم دار ما ام فامیدن که براستی انسان ها از حیوانات بالا است و بالا باید باشن . ده ای عکس ها تعجوب نکونین که ای یک موشت نمونه از خروار است و تا بالی ده سری استیج برامده با زن هایشان و دوخترایشان و پسانتر با زن و دوخترای شوما کار بد کدنه شروع نکدن . انوز لوکیش زیر لیاف است . که مولی واری برامدنیست . ما افتخار میکونیم و باید بخودیما ببالیم که پیروی ای رقم انسان های که غرور ندارن و شکسته نفس استن و خوده از حیوانات بالا نمی دانن و مثلشان استن که خدا گوفته و ما باید به دوستی شان شادمان باشیم . مه منحیثی یک وطن دار بری تمام وطن دارای خود ایلان میکونوم که ای سنت اونا ره ام فورن یاد بگیرین تا گوفتی رسول خدا ره ام ده چشمایتان ببینین که میگه : شوما مسلمانان از یهود و نصارا چنان پیروی میکونین که اگه اونا با مادرانشان زنا بکونن شوما ام با فخری تمام ای کاره میکونین . افغان های عزیزوم اینمی ره میگن دیموکراسی . اگه خوشتان آمد دامنه بریش بر بزنین و اگه نی جبرن ایزاریتانه با ایزار زنایتان از کونتان کشیدنی استن . یا شاید مه غلط فکر کده باشوم مقصد اونا از ای ایزار کشیدنیشان شاید فلانشانه ده شوما نشان دادن باشه . خیرست مهمان استن امدفه ام اونا ره بخشیش بکونین دیگه دفه یک سیل دیگه بریتان نشان میتن که خوش خوشتان بیایه . یمدری بچیم ده کودام غار و غور خوده پوت کدی بیا نی اندیوال های کرزی جانته سیل بکو . یا ایکه از جمی امو بی ایزار ها یکیش شوما جناب استین چه بلا . مزاری جان شوما گوفته بودین که مردوم ده هر طرف جشنی آزادی و کامیابی میگیرن . مه میگوم باید بگیرن چیزی که میخاستن به بسیار زودی آمد . ما مردوم اصلا نا پزیر استیم اندیوال جان . میگن یک نفر از خدا خاست تا هفتی یک روز خر شویم . مردوم ازو پورسان کدن که ای چه رقم خایش است که از خدا میکونی . گوفت کم از کم هفتی یک دفه خو میتانوم سری هر کس که بخایوم بالا شوم . مه میگوم نه خر شودن ره از خدا بخای بلکه از خدا بخای تا دیموکراسی ره هر چه زود تر بیاره که حاجتی خر شودن نیست . اینی ره میگن مردومی که خدا دار استن و دارای مذهبی عیسوی و موسوی استن و از راهیبای شان شونیدن که خدا امگی ما ره بخشیده و عیسی از برای ما خوده قربان ساخته که ای بیچارا از ترسی خدا بیغم میباشن . حالی مه نمیگوم شوما بگوین که او کسی که خدا نداره و ترسی ام ده دلیش نیست و عذاب آخرت و زنده شودنی پس از مرگ ره قبول نداره چه گنده کاری ها ره کده میتانه ؟ او بیشک حق داره با مادریش ده محضر عام با افتخار زنا بکونه چیرا که نه پورسانی ره باور داره و نه ام باسخاص ره . او دیگه از کی خات ترسید ؟ جوابیمه بیخدا ها بگویه اگه مردی و دینگیل دارن و الا ده آینده نبینوم که دان به چتیات واز بکونن .

  • کسانی که امر بمباری در بالا بلوک فراه و ولایت کندز را صادر کرده اند مرتکب جنایت علیه بشریت هستند و باید مانند جنایتکاران جنگی با ایشان برخورد صورت گیرد. هیچ نوع ابراز تاسف و یا جبران خسارت بدون محاکمه مسولین این حوادث خونین قابل قبول نیست

    • بیادر عزیزوم اصیل جان سلام ! مردوم عریضی شوما ره ده اونا پیش کدن و گوفتن که بیاین ده پای محاکیمه بشینین . لاکن اونا ده ما فلان شانه نشان دادن . نمیدانوم که ای خرمستی شان از کبر و تکبر بود یا از نیشه ای شراب و کباب . اونا بخیالوم که ده پالوی بمبارد بالای مردوم ما ده سری غیرت ما ام ضربه میکونن که مه از کشت و خونی مردوم خود ام ایقه پریشان نیستوم که از بمباردمان غیرت مردان ما توسط فلانشان بیم ناک استوم . اگه خدای نا خاسته مثلی باضی مردوم ما غیرت امه گی از بین بره و کار اونا ده نظر ما خراب ام مالوم نشوه و بخود توهین ام ندانیم و به ای وضی رقت بار بجای گریه افتخار بکونیم باز چه خاکه بسر خات کدیم .

جستجو در کابل پرس