صفحه نخست > دیدگاه > مولوی مصطفی بارکزی کیست؟

مولوی مصطفی بارکزی کیست؟

یکی از کارمندان مسلکی ادارهء هفت ریاست امنیت دولتی رژیم داکتر نجیب الله دربخش علما و روحانیون که در وزارت شؤون اسلامی واوقاف وبعدا شورای علما وروحانیون توظیف گردیده بودند
گوربز خان "عطاخیل "
سه شنبه 13 اكتبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خبر استعغای مولوی مصطفی بارکزی از کمیسون شکایات انتخاباتی که امروز درصدر اخبار سایتهای انترنتی قرار گرفت توجه مردم را بخود جلب کرد.
آقای بارکزی دلیل استعفای خویش را مداخلهء یک عده حلقات خارجی عنوان کرد که گویا خواهان تحمیل اراده شان بالای وی بودند.

اما هیچکس تاکنون نپرسیده است که این آقا کی است؟ سابقه سیاسی وی چی بوده وچگونه به مهم ترین وحساس ترین نهاد شبه قضائی کشور راه پیداکرد

.

شاید یکی ازعوامل استمرار وادامه بدبختی مردم افغانستان یکی هم نفوذ اشخاص وافراد مجهول الهویه باشد که به نرخ روز نان خورده ومطابق روز لباس پوشیده وبه مقتضای زمان چهره عوض میکنند. این گونه اشخاص درکشورهای جنگ زده به وفرت میتوانند پیدا شوند. حکایتی ازجنگ جهانی دوم دربین روسها مشهوراست که یک مرد روستائی در یکی از دهات که خط مقدم جبهه میان قوای هتلر و روسها بود هر زمان که یکی از طرفین متخاصم بر روستای مذکور تسلط میافت مرد مذکور کلاه وسبمبول دولتی همان طرف را به سر میکرد. زیرا روستا چندین بار میان قوای هتلر واستالین دست بدست شده بود ومرد مذکور برای ادامهء زنده گی خویش جزهمین کار، دیگر چاره ای نداشت او فقط میتوانست که کلاه هریک از جناح غالب را به سر گذاشته و دنبال کار خویش روان میشد وهیچکس از وی نمی پرسید که وی کی هست وبه کی تعلق دارد اما ازقضای روزگار،. روستا بدست نیروهای چند ملیتی ضد آلمان افتید مرد روستائی که از خواب بیدار شد دید که قوای مهاجم کلاه های رنگانگ دارد که هیچکدام آن درخانه اش وجود نداشت فورا خانمش را ازخواب بیدارکد وبرایش گفت: "عزیزم !

برخیز که کی گپ خراب است. زن پرسید که چه شده ؟ مرد جواب داد که کلاه های رنگارنگ به چشم میخورد که هیچ نمیدانم که این ها مربوط کدام طرف استند این دو کلاه که تاکنون کار میداد حالا وقت هردوی آنها تمام شده هرکدام آنرا اگربه سر کنم بالایم فیر شده وکشته خواهم شد."

خوب ، حالا اشخاص وافراد فرصت طلب افغان مانند آن مرد روستائی که صرف بخاطر حفظ جان خویش لباس عوض میکرد این کار را نمیکنند بلکه در بالا ترین وحساس ترین وکلیدی ترین مناصب دولتی جا خوش کرده واز سابقهء سیاسی خویش منکر میگردند که این را میگویند باریش بابا بازی کردن
.
اگر آقای عرزی خواخوژی توانست با استفاده از هویت قومی خویش ملا حاجی محمد آخوند نام بگیرد و به دفتر نماینده گی ملل متحد حمله برد وداکتر نجیب الله رقیب خویش را بکشد پس مولوی مصطفی هم حق دارد که هویت قومی جعلی پیدا کند وخودرا بنام بارکزی وسدوزای در بالاترین مقامات دولتی برساند وصرف برای خودش مصروف خدمت گزاری باشد ونامش هم در ردیف غازیان ورجال برجستهء تاریخ درج گردد. چنانچه گفته اند: چون مربی داری مربا بخور وهم اینکه : هم شهید هم عازی وهم جان به سلامت..ا

تا جائیکه به اطلاعات موثق من ارتباط میگیرد : ایشان یکی از کارمندان مسلکی ادارهء هفت ریاست امنیت دولتی رژیم داکتر نجیب الله دربخش علما وروحانیون بودند که در وزارت شؤون اسلامی واوقاف وبعدا شورای علما وروحانیون توظیف گردیده بودند.. جناب ایشان بعداز کودتای شهنواز تنی/ گلبدین همراه با مولوی عبدالعزیز صادق یکی از ملاهای خلقی طرفدار حفیظ الله امین روانهء زندان پلچرخی گردیدند. در آنوقت نه بارکزی را کسی می شناخت ونه هم مولوی مصطفی را بلکه چنانچه هر کارمند ریاست امنیت وقت ، دارای نامهای مختلف بودند جناب ایشان نیز دارای چندین نام بودند جناب شان در مکروریان سوم شهرکابل سکونت داشتند وموتر والگاه روسی همراه بادیگارد های مسلح هرروزایشان را ازخانه تا محل کار مشایعت میگردند. .

حال این پرسش مطرح میگردد درصورتیکه همچو اشخاص، دزدانه با تغیر قیافه ورنگ کردن ریش، خودرا درعالی ترین مرا جع تصمیم گیری یک کشور برسانند چرا آنانیکه آشکارا وارد میدان سیاسیت میشوند مورد طعن ولعن یک عدته اشخاص تنگ نظر قرار میگیرند که فلانی خلقی است یا بهمان پرچمی؟

آیا ضرر پرچمی ها وخلقی های اصولی که تا هنوزهم از ادامهء راه مبارزاتی شان دم میزنند به اشتباهات خویش نیز معترف اند از ضرر اشخاص لمپن و دو روی چون این آقای به اصطلاح مولوی بارکزی بیشتر است؟ قضاوت با شماست.


عکس از روزنامه هشت صبح چاپ کابل

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • امروز کرزی بخاطر باقی ماندن به قدرت به هرکار ممکنه دست میزند تا اب را خط کرده ماهی بگیرد. یکی از این شرین کاری های کرزی فرمان دادن به بارکزی است که این کمسیون را در این مرحله اساس ترک کند تا قانونیت ان در نزد اذهان عامه زیر سوال قرار بگیرد. در این جای شک نیست که کمسیون سمع شکایات امروز مستقلانه عمل میکند زیرا اکثراعضای ان خارجی ها هستند وزیر تاثیر کرزی نیستند. به همین خاطر کرزی وباند وی از طریق رسانه مزدور تلویزیون ناملی یک جنگ نامقدسی را برعله این کمسیون برراه انداخته اند وشب قبل چند نفر از این فروخته شده ها به شمول نصرالله ستانکزی قانونی بودن این کمسیون را زیر سوال قرار دادند. گفته میشود که تمام موارد تقلب که در مورد کرزی بوده از طریق این کمسیون به ثبوت رسانیده شده وگفته میشود که اضافه تر از پنجاه فیصد رای کرزی تقلبی است وقرار بود که کمسیون سمع شکایات نتیجه انرا اعلان کند که در نتیجه انتخابات به دور دوم کشانیده میشد ویا حتی سلامت انتخابات زیر سوال میرفت ولی به اشاره تیم کرزی مولوی مصطفی بارکزی از صحنه کنار رفت و کمسیون سمع شکایات را به یک چالش بسیار مهم ولی موقتی سردچار کرد. گفته میشود که این کمسیون به کار خود ادامه خواهد داد.
  انتخاب شدن کرزی در شرایط فعلی کاملا به ضد افغانستان است زیرا اولا اینکه کرزی رای تقریبا 5 الی ده فیصد را باخود دارد ومردم افغانستان بالای وی اعتماد ندارند واز طرف دیگر کرزی با دستکاری در انتخابات ان اعتماد خودرا در نزد جامعه جهانی کاملا از دست داده است

 • آقای برقه پوش یا خانم بیکار که این نوشتار را کرده از چکره های دزدهای شورای نظار به نظر میرسد۰ اول باید این را برایش گفت که اسم مستعارت را عوض کن زیرا هر کس میداند که قلابی است۰ و بعد اینکه اگر دزدهای شورای نظار با سابقه های وطنفروشی به روس و صدها جنایت حق دارند در حکومت باشند باز مولوی که تو ازش یاد کردی چه که کیسه بًر های سرچوک هم باید حق داشته باشند وزیر یا ریس شوند۰

  آقای برقه پوش هچ خود را زحمت نده حالا مردم هوشیار اند و شما با چالاکی و مداری گری تان چانس فریب دادن شانرا ندارید۰

  • ولی جان !
   دزد های شورای نظار اگر دزدی هم کردند شاید تمام دزدی های آنها را که هیچ وقت پلان شده و طرح شده نبوده اند بتوان جبران کرد. ولی دزدی کرزی را که خاک و سرزمین را دزدیده که میتواند جبران کند یگانه عقده شما در برابر شورای نظار اینست که اینان نگذاشتن کشور به تسلط طالبان و سایر مزدوران پاکستان در آید .

  • دوستان عزیز به دلیل که این یا آن آدم دزدی کرده دیگران مشروعیت تاراج این کشور را کسب نمی کنند جنایت از هرکسی که باشد غیر قابل پذیرش است،دوستانه پیشنهاد می کنم قبل از پرداختن به این امر که کی به کجا ارتباط دارد باید توجه داشته باشیم که حرفش چقدر منطقی است. حرف برادر در خصوص انتخابات یک دیدگاه است واحتمالا درست باشد در این صورت ما باید در خصوص یک سیستم مافیای که بر تمام شئون کشور ما سایه گسترده توجه داشته باشیم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس