در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > فساد اداری در وزارت مبارزه با مواد مخدر

فساد اداری در وزارت مبارزه با مواد مخدر

اشاره: اين نوشته را يکی از خوانندگان کابل پرس فرستاده است و اگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان پاسخی داشت، بی کم و کاست در کابل پرس نشر می شود
شنبه 24 اكتبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نمی خواهم فعلا تمام زوایای تخلفات اداری را دروزارت مبارزه علیه موادمخدر که منجربه فساداداری گردیده است به تفصیل توضیح نمایم زیرا انقدرتخلفات وجوددارد که شاید کسی انرا فکرهم نکند صرف بطور اختصار چند مطلبی رایاداورمیشوم که تخطی صریح ازقوانین مطروحه درکشورمیباشد.

انچه دروزارت مبارزه علیه موادمخدرمیگذرد وکسی به ان توجه نمیکند:

1. دروزارت مبارزه علیه موادمخدر ازیک سال به این طرف شخصی بنام همایون به پیشنهاد وزارت ومنظوری ریاست جمهوری بحیث رئیس دفتر مقررگردیده است که اصلا یکورق بنام سجل ویاسوانح درریاست کادروپرسونل ندارد برمبنای همین دلیل است که تمام وزارت PRR شد اما ریاست دفتر به رقابت ازاد گذاشته نمی شود علت انکه همایون جان فاقد هرنوع اسناد تحصیلی وسابقه کاری میباشد اگرریاست دفتر به رقابت ازاد گذاشته شود بدون شک موصوف چوکی اش را ازدست خواهدداد. ای کاش میتوانستم نمونه ازخط وکتابت شان رابه شما نشان میدادم. برای جلوگیری ازگزند حوادث بعدی ازپاکستان شهادتنامه تقلبی را دربرابرپول بدست اورده ولی تااکنون نمیتواند انرا به تائید کمیسیون موظف وزارت تحصیلات عالی برساند زیرا فورا تقلب ان ثابت خواهد شد.اخیرا پست مذکور بمنظور اجرای معاشات دالری ازطریق ارتقای ظرفیتها MCP اصلاحات اداری دومراتبه به اعلان سپرده شد که دران هربار یک نفر باتحصیلات عالی وتجارب غنی درماموریت برنده شده مراحل قانونی تقررش اکما ل گردید اما مقام وزارت مبارزه علیه موادمخدر انرارد نمودند که بدین ترتیب اداره مستقل اصلاحات اداری وپروسه رقابت ازاد را زیر سوال برد. وان اداره بند دوم ماده 33 قانون کارکنان وخدمات ملکی راعملی نتوانسته نقض قانون پنداشته میشود این همه برای انکه همایون جان بعد ازوقت نیز درخانه محترم وزیرصاحب مصروف خدمت میباشد وبه تمام امورشخصی ومشکلات وزیردرحالی رسیدگی مینماید که فامیل وزیر درلندن است. حتی گفته میشود که درزد وبند بایاران جرمی اش دروزارت امورخارجه خلاف مقررات پاسپورت سیاسی رانیز بدست اورده است.

2. شخصی متقاعدی را بنام جنرال فتح محمد دروزات بنام مشاورتنفیذ قانون مقررنموده که هیچ نوع رسمیت درتشکیل ندارد صرف براساس روابط جابجاگردیده معاش به دالر از صندوق وجهی یاCNTF برایش حواله ویک دفتر خوب برایش تهیه شده است موبائیل برایش خریداری وخلاف تشکیل یک موتر لوکس دراختیارش گذاشته شده است ازینکه موتر خلاف تشکیل است لهذا برای حواله روغنیات وتیل ان مشکلات اداری موجودبود برای رفع مشکل دراوائیل تقررش هر چند یوم بعد بنام کنترول وارزیابی ازامور تنفیذ قانون درولایات شما ل احکام اخذ مینمود وتیل بدست می اورد جالب انکه هیچ مرجعی برای یکبارهم ازاو گذارش سفرش مطالبه نکرد ودرحقیقت جناب ایشان اصلا ازامورتنفیذ قانون چیزی نمیداند چه رسد به بررسی امور تنفیذ قانون درولایات وتحریر گزارش ان . واگرازاوان تقررش تاامروز کارش راجویاشوید خوااهد دیدید که یک امضا درچیزی ندارد ویکورق نوشته ازخود بجانگذاشته است.چندی بعد یکبار سربه وزارت میزند اما به دالر پول ملت بیچاره را می قافند . جالبتر انکه قراراظهارخودش درین اواخر مکتوبی عنوانی IOM ازوزارت صادرشده ودران موصوف رااز المان جهت بلند بردن ظرفیت وزارت مطالبه نموده است درحالیکه موصوف تخمین ازهشت ماه به اینطرف دروزارت مقررومعاش دالری غیررسمی اخذ میدارد برای انکه معاش دیگری ازطریق IOM بدست بیاورد به چنان تخطی مبادرت میورزند. نمیدانم فساد اداری شاخ دارد یادم.

3. خانم خوش سلیقه بنام راضیه "نعیمی"ازماه ها به اینطرف دربست مدیر ارتباط باپارلمان مربوط ریاست دفتر مقررگردیده است .اولادفتر جدا ازریاست دفتر درمنزل سوم بافرنیچر عالی برایش تهیه شد سپس این خانم محترم درحالیکه مدیر است موتردولتی راتقاضا نمود مقام وزارت خارج تشکیل فورا موتررا دراختیارش گذاشت اما خانم به ان اکتفا نکرده خواهش یک معاش دالری رابر علاوه معا ش اصلی نمود مقام وزارت نیزبه کادروپرسونل هدایت نمود که موصوفه رابرعلاوه وظیفه اصلی اش دراداره مشورتی محوه کوکنار(CNAT ) مقررنماید تا ازمبلغ هفتصد دالر ماها نه نیز مستفید گردد واینست این خانم اکنون ازدومرجع دومعاش یکی دالری ودیگری معاش موقت اضافی استفاده مینماید وعلاوه بران درسفرهای ولایتی وزیرراهمراهی مینماید که ازان طریق نیز از سفریه دالری بهرمند میگردد بدین ترتیب احکام صادرشده اصلاحات اداری مبنی براینکه یک شخص نمیتواند همزمان ازدومرجع دومعاش اخذ نماید به باد پناه سپرده شد.

.
4. شخصی بنام محمد ابراهیم مشهور به (اظهر) رئیس سروی ونظارت بود که بعدا برعلاوه انریاست بحیث سرپرست ریاست عمومی مالی واداری مقررشد رئیس عمومی مالی واداری که درپروسه نام نهاد رقابت ازاد به حکم رئیس جمهور تقررحاصل نموده بود بنام عبدالبصیر معرفت تااکنون بی سرنوشت ماند بدین ترتیب حکم رئیس جمهوروپروسه اصلاحات اداری نقض گردید. به هرصورت چندی نگذشته بود که محمد ابراهم مذکور علاوه براین دووظیفه بحیث مسئول اداره عالی هماهنگی توظیف شد این اداره ازپول کمکی ملیونهادالر امریکا تمویل میگردد. محمد ابراهیم درین پستها ی مالی کاملا ارما نهای مقامات را براورده ساخته وبشکل تشویق ومکافات به معینیت مالی وپلانگذاری پیشنهادشد واکنون که معین است شروع وظیفه خویش را به دادن احکام بمنظور سو استفاده از پول دولت وکشیدن مبالغی به این نام وان نام که هیچ حقیقت ندارد اغازنمود به غرض اتمام حجت مثال مستندی را ارائه میکنم مبالغی بنام دعوت وپذیرائی ازموسفیدان وبزرگان ولسوالیهای سروبی وچاراسیاب حواله وکشید شما میتوانید بشکل اعلان درهردوولسوالی بپرسید که ایا یک ریش سفید ادرس وزارت مبارزه علیه موادمخدر را میداند ؟ چه رسد به دعوت شدن انان ، حتی اگرانان عریضه داشته باشد به هفته ها تا مقام رسیده نمیتواند.بهتر انکه ازوکلای ان ولسوالی ها بپرسید که کدام ریش سفید دعوت شده است .این مثال مشت نمونه خروار ازاجراات محمدابراهیم است .

5. اکنون پروسه اصلاحات اداری وفرامین رئیس جمهور درمورد تقرردربستهای یک ، دو وفوق رتبه:
دروزارت مبارزه علیه موادمخدر تقررروسا توسط فرمان رئیس جمهور ویا ازطریق پروسه رقابت ازاد اصلاحات اداری یک امر بی مفهوم ونقض شده تلقی گردیده مقام وزارت خود تصمیم میگیرد .تمامی روسائیکه ازپروسه اصلاحات اداری بدرامده به فرمان رئیس جمهور مقررشده بودند سبکدوش ویا مجبور به ترک وظیفه شدند .درعوض اکنون بجزازچهارریاست تمامی روسا درین وزارت فقط به امروزیر مقرروهیچ ضرورت به اصلاحات اداری ویا فرمان رئیس جمهور دیده نمیشود .که نقض فقره سوم ماده دهم ،نقض فقره اول ماده یازدهم، نقض فقره دوم ماده 33 قانون کارکنان خدمات ملکی میباشد عبدالبصیر معرفت رئیس عمومی مالی واداری که ازطریق پروسه اصلاحات اداری وبه فرمان رئیس جمهورصرف چندماه قبل مقررشده بود بدون موجب وعلت برکنار گردید. رئیس تنفیذ قانون عبدالخلییل تیرزی با تحصیلات عالی قبلا استاد اکادمی پولیس ویک حقوقدان فقط چند ماه بعد از پروسه رقابت ازاد؟ وفرمان رئیس جمهور درمورد تقررش جبرا به استعفا واداشته شد ازینکه او ادم قلم بدست بود یک استعفای بامتن بسیارجالب که حاکی ازفشارغیرقانونی بود ارائه داشت تاانکه رئیس جمهور درهنگام منظوری متوجه تخطی ها درین وزارت شود . این استعفا خشم مقامات وزارت رابرافروخت انرا قید وصرف مکتوبی به ریاست جمهوری ارسال نمود ودران نگاشتند که عبدالخلیل تیرزی استعفی نمود ریاست جمهوری نیز انرا تائید نمود ورق استعفا ان هنوزدروزارت ضم سوابق موجوداست. درعوض درغیاب رئیس جمهورو اصلاحات اداری شخص دیگری مقررشدوموصوف(خلیل تیرزی) اکنون بحیث مشاور والی ارزگان ایفای وظیفه مینماید. عبدالقدیم ازطریق پروسه ازاد اصلاحات اداری وفرمان رئیس جمهور رئیس کادروپرسونل مقررشده بود فقط چندماه بعد بدون علت سبکدوش وبی سرنوشت شد درعوض ان شخص کم تحصیل صرف به امر وزارت تقررحاصل نمود عبدالقدیم بعدا برای پست ریاست اجرائیه بغلا ن درخواست داد درپروسه رقابت ازاد؟ برنده واکنون رئیس اجرائیه ولایت بغلان میباشدهمچنان سید امان الله ابدالی استاد فاکولته حقوق درکابل وبلخ ازطریق رقابت ازاد به فرمان رئیس جمهور بحیث رئیس روابط واگاهی عامه مقررشد فقط چند ماه بعد مجبور به ترک وظیفه شد موصوف ناگزیر به پست دیگری درولسی جرگه درخواست داد واکنون دربست فوق رتبه بحیث رئیس عمومی حقوق درولسی جرگه ایفای وظیفه مینماید. نمیدانم چقدر مثالهای مستند بیاورم مکررا یاداور میشوم که تمامی روسای این وزارت بدون امررئیس جمهور مقررگردیده اند ظرفیت درین وزارت به نقطه پائین سقوط نموده روسای هستند که اگر امتحان خط واملا ازش گرفته شود اکثرانان ناکام خواهد شد چه رسد به ظرفیت کاری. اکنون اداره اصلاحات اداری بجای تبلیغات کاذب ماهیت برنامه های کاری خود راببیند واندازه صلاحیت خویش رادرک کند!!!

6. میگویند که مقام وزارت ازسفارت فرانسه خواستار یک موتر مادل جدید شدند ولی سفیر برای تنبه وزارت گفتند که عنوانی پرسونل بسیار پایان رتبه ویا محافظین سفارت درخواست کتبی بفرستید وچنان هم شد ازیک محافظ ان سفارت کتبی تقاضا بعمل اورده شد وموتر را بدست اوردند . هیچ مرجعی بشمول وزارت خارجه ،پارلمان وریاست جمهوری درجریان قرارداده نشده است. شما فکرکنید دولت به هر وزارت سالانه صدها موتر جدید خریداری مینماید پس چرا حیثیت دولت انقد ر پاما ل گرددکه مقام ارشد ما ازیک محافظ یک سفارت موترمطالبه کند .نمیخواهم که جهتهای دیپلوماتیک این موضوع را تحلیل نمایم واین تحفه ننگین که موترلندکروزر زره میباشد گاهی شخصی خوانده میشود وگاهی هم دولتی. ایا این وزارت با چنان جرایم وتخطی های مشهود قابل بررسی نمیبا شد ؟نمیدانم عدالت چگونه خواهد بود دیده شود.

جناب کرزی گاه گاه میگوید خارجیان تهمت فساداداری را دردولت میبندد؟؟؟

اگرتمامی تخطی های مالی واداری را دریک وقت توضیح نمایم حوصله خواننده گان راسرخواهد نمود درنامه اینده تخطیهای بزرگ مالی واداری راتوضیح خواهم نمود هرمرجعی که خود را صلاحیت دارومسئول میداند لطفا بحا ل مردم مظلوم کشور باند یشند اینکه فرامین رئیس جمهور نادیده گرفته میشود بنیاد فساد را تشکیل میدهد ولطفا درموردموثریت اداره اصلاحات اداری باتمام طول وعرضش وان مصارف بی پایانش مامورین پایان رتبه ، وکشورهای کمک کننده را به بازی نگیرید اینست من ماهیت اصلاحات اداری را برای تان توضیح نمودم اگرمن رئیس ان اداره میـبودم باداشتن اندک احساس مسئولیت دربرابرمردم ازوظیفه استعفامینمودم. یک هئیت متشکل از لوی خارنوالی واصلاحات اداری وکمیسیون مبارزه بافساداداری را توظیف وجرایم مشهود فوق را بررسی نماید.که درجریان بررسی مسائل بسیا مهم دیگری رادراختیار هئیت قرارخواهم داد.

واژه های کلیدی
مواد مخدر

جستجو در کابل پرس