IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تبعیض و تعصب قومگرایانه در انتخابات پارلمانی افغانستان

تبعیض و تعصب قومگرایانه در انتخابات پارلمانی افغانستان

تعداد همه کوچیهای پشتونتبار در افغانستان که کمتر از پنجاه هزارند، ولی سهم نمایندگان آنها درمجلس بیشتر ازسهمیهء سه ولایت کشور است
محمد عوض نبی زاده
شنبه 27 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نظام کنونی افغانستان باوجوددادن شعارهای دموکراسی ,عادت ورفتاراستبدادی قومگرایانهء اسلاف خود را ترک نکرده وهنوز تبعیض وتعصب راعلیه اقوام غیرپشتون وبخصوص اقوام هزاره بکارمیبرد و این قوم به خاطرهزاره بودن ازحقوق سیا سیش محروم ساخته میشوند.چندی قبل اقای حامد کرزی گفته است که برگزاری انتخابات پارلمانی درولایت غزنی منجربه تامین وحدت ملی دراینولایت نشده ونهادهای انتخاباتی دراین زمینه بایدکاری راانجام وتعادل قومی ومصلحتها رادرنظربگیردکه شاید تعبیروتفسیرنادرست وقومگرایانهءجناب کرزی ازوحدت ملي،تامین منافع قوم وقبيله خودش بوده ووحدت ملي را بامنافع قومي وقبيلهءخود یکی میشمارداین سخنان ورفتارتبعیض برانگیزاوتعصب آشکاردربرابراقوام هزاره غزنی را نشان داده وزمینه های بیشترفروپاشی اعتماد ملی وجدائي اقوام ساكن درافغانستان خواهدشد.عصبانیت حکومت ودیگرحلقات انحصارگرا ازپیروزی قانونی نمایندگان مردم هزاره درانتخابات غزنی بیا نگرشکاف میان طرفداران دموکراسی واستبداد سنتی است زیراازصدها سال قبل تاامروزاستبداد سیاه قومی بنام مصالح علیایی وطن،مردم هزاره وحقوق شهروندی انهاراقربانی امیال استبدادی خودها نموده اند حکومت اینبار نیزمیخواهد باحذف مردم هزاره ازعرصه های سیاسی-رأی مردم غزنی را قربانی دموکراسی ستیزی وبرتری خواهی قبیلوی خویش نماید که بادروغ به اصطلاح اکثریت بودن قبیله را درسایه سیاه سنتهای برتریخواهانه نگهدارد.زیرابا نگاه به سهمیهء نمایندگان هرولایت درمجلس نمایندگان،که مدعیان اکثریت،باخواست قومگرایانه خودبرای هرولایت سهمیهء را درنظرگرفتندوخواستندازنظرترکیب قومی،درپارلمان افغانستان اکثریت باشندوتعدادهمه کوچیهای پشتونتباردرافغانستان که کمترازپنجاه هزارند،ولی سهم نمایندگان آنهادرمجلس بیشترازسهمیهءسه ولایت کشوراست.ودرعین حال اقوام هزاره,تاجک, ازبک, ترکمن ودیگر اقوام غیرپشتون نیزازخودکوچیها دارند که درفصل تابستان به ایلاق میروند وتمامی تولیدات حیوانی آنها درداخل کشوربه مصرف میرسند اما برخلاف آن,مواشی وتولیدات حیوانی کوچیهای پشتونتبارکه درفصل سرما به پاکستان میروند وتولیدات حیوانی آنان بطورکلی درکشورپاکستان بمصرف رسانیده میشوندواکثراآنها تذکرهء پاکستانی دارند.امامتاسفانه اقای کرزی برای کوچیهای پشتونتبار پاکستانی درپارلمان افغانستان ده چوکی سهمیه قایل گردیده ولی برای کوچیهای اقوام غیرپشتون-اعم ازتاجک,هزاره,ازبک,ترکمن وغیره اقوام حتی یک چوکی پارلمانی سهمیه قایل نشده است که این خود تبعیض قوم گرایانه وتناقض آشکاربا وحدت ملی بوده وچرا درین موارد جناب شان ازنقض وحدت ملی صحبت نمیکنند؟ درحالیکه انتخابات پارلمانی درولایت غزنی مثل سایرولایات افغانستان برگزارگردیده و شماری ازمراکز رای گیری به دلیل ناامنی درین ولایت بسته ودراکثرمناطق پشتون تبار غزنی رای دهندگان درانتخابات شرکت نکردند وبعنوان نمونه ازولسوالی اندرتنها سه نفررای داده بودند که نباید کفارهء گناه عدم اشتراک آنان درانتخابات را مردم هزاره غزنی بپردازند گرچه مردم مناطق هزاره نشین غزنی با وجود تهدیدات گوناگون- بندیش راه ها وتهدید به بریدن گوش وبینی توسط طالبان باقبول خطرات فراوان جانی درانتخابات شرکت نمودند وکاندیدان مردم هزاره برنده شدند که بنا براصول قانون اساسی وقانون انتخابات باید آنها نتایج را بپذیرند.چنانچه که تاکنون دهها بارمردم مالستان ویا برخی دیگرازولسوالیهای هزاره نشین غزنی بدلیل نداشتن نماینده دردوره اول،وچندین دوره های گذشتهء پارلمان این حقیقت تلخ را تجربه کرده است.اماآنهاییکه بنام حفظ وحدت ملی مانع ورودکاندیدان برندهء مردم هزاره درپارلمان میشوند ضربه بزرگی به وحدت ملی میزنندوکاشکه اين مصلحت سنجيها ومشارکت ملی،درتمامي سطوح دولتي،وزارتخانه ها،ادارات وموسیسات تحت امرحکومت شان باید بيك اندازه براي همهء اقوام ساكن دركشور تبارزميكرد،واصلاصحبت ازقوميت به ميان نميآمداگرواقعا دولت افغانستان متعهد به دمکراسی وحفظ وحدت ملی درافغانستان استند، چی فرقی دارد که مردم چی کسانیرا وازکدام قومی به نمایندگی شان درپارلمان افغانستان انتخاب نموده اند.

آقای کرزی اگربه تأمین وحدت ملی باورمند میبوددرکابینه فعلی حتی یک نمایندهء قوم هزاره به صفت وزیرموجود نیست ومردم هزاره درپستهای کلیدی وزارتهای دفاع- داخله وریاست عمومی امنیت ملی مانند دورهء حکومتهای استبدادی وانحصارگرای گذشته تعدادنمایندگان مردم هزاره درچوکات رهبری این سه ارگان نظامی واستخباراتی کشورمنحیث جنرال ومسول درین ادارات ازدوالی-سه نفرو یادرمجموع ازیازده فیصد تجاوزنمیکند ولی درقطعات جنگی هزاران سربازمردم هزاره درجبهات نبرد با طالبان درصف اول نبردقراردارند وازیکهزارودوصد تن کارمندان وزارت خارجه صرف سی نفرکارمند عادی ازمردم هزاره وجود دارند ودروزارتهای مالیه واقتصاد نیزمردم هزاره ممنوع الدخول بوده ودرسایرادارات دولتی ودیگروزارتخانه‌ها نیزدرباره تقررمردم هزاره با تبعیض وتعصب پیشآمد میشود که بایدجناب کرزی درموارد بالا نیزتأمین وحدت ملی رامدنظرمیداشت وهمچنان تأمین وحدت ملی را باید دربرگزاری انتخابات پارلمانی درولایات هیلمند,ارزگان,هرات, بغلان,قندوز,وردک ,قندهار, لوگر, فراه ,بادغیس, زابل, پکتیا ,خوست وپکتیکا نیز مورد توجه قرارمیدادند که آیا متناسب با حضورفزیکی وشعاع وجودی نفوس- نمایندگان اقوام هزاره وشیعه ودیگراقوام غیرپشتون درانتخابات ولایات فوق الذکر مطابق به معیار وحدت ملی آمده است؟ درحالیکه دربرخی ازین ولایات نظربه تعصب شدید تیم حاکم حتی یکنفرنماینده درپارلمان جدید ازمردم هزاره وشیعه ودیگراقوام نیامده است وچراتیم حاکم جوابگوی این بی‌عدالتیها نمیباشد وازنقض تعادل قومی ومصلحتها درین ولایات صحبت نمیکنند؟گرچه جناب شما بارها گفته‌اید که این رأی مردم است وشما به آن احترام دارید.پس چرا به رآی مردم غزنی احترام نمیگذارید؟

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گرچه تا اکنون باوجودفشارهاوتهدیدات دوامدارتیم حاکم درباره اعلان نتایج نهائی انتخابات پارلمانی وبخصوص انتخابات درولایت غزنی مستقلانه ومطابق به قانون عمل نموده وتا هنوز زیرباراین تهدیدوفشارها نرفته است. چون برای زیرفشارقراردادن کمسیونهای انتتخابات وبررسی به شکایات- آقای کرزی نامزدنمایندگان ناکام درانتخابات پارلمانی را بسیج کرده وازلوی سارنوالی به حیث وسایل فشاروتهدید علیه کمیسیونهای مذکورکارمیگیرند تا شرایط رابرای معامله بخاطرتغیرنتایج نهائی انتخابات پارلمانی درغزنی به نفع تیم حاکم مساعد ومهیا سازد.گرچه حامدکرزی که خود نیزباتقلب وتخلف برنامه ریزی شده دوباره برکرسی ریاست جمهوری نشسته است،پس این ارگان لوی سارنوالی درآنزمان کجا بودند که وظایفشرا درمورد متخلفین پروسه انتخابات ریاست جمهوری انجام ومتخلف اصلی رامورد بازپرس قانونی قرارمیداد که حالا میخواهد متخلفین انتخابات پارلمانی را مورد بازپرس دهد؟ اقای کرزی دربازی سیاسی اعلان نتایج انتخابات پارلمانی میخواهد ازطریق لوی سارنوالی مسولین واعضای کمیسیونهای انتخابات وبررسی به شکایات راکه عمدتا تاجک تباروغیرپشتون هستند درجنگ قدرت ورقابت میان قومی ازراه های گوناگون تحت تهدید وفشاربیشتر قرارداده تا آنها را به معامله با تیم حاکم مجبورسازند وازجانب دیگراقای کرزی سعی دارد جامعه جهانی را درپروسه انتخابات پارلمانی نزد مردمان افغانستان وجهان بدنام ومنحیث ناقضین قواعد نظام دموکراسی معرفی سازند وکوشش دارد موضوع مذاکرات وملاقات با ملا منصورجعلی که خود را نماینده با صلاحیت ونفردوم رهبری گروه طالبان معرفی کرده بوددرین باره نیزذهنیت جامعه جهانیرا تحت الشعاع مسایل انتخاباتی قراردهدومسافرت روزهای اخیر وزیرخارجه افغانستان بمسکو وتقررکاکایش بحیث سفیردرآنکشوازدیگروسایل فشاریست که کرزی علیه غرب درین روزها بکا رگرفته است.تشکیل کمیته صیانت رأی مردم غزنی خبرخوبست اما بهتر خواهد بود که اعضای این نهاد شامل یازده تن ازنمایندگان کامیاب انتخابات غزنی,نخبگان سیاسی ,روشنفکران,متنفذین قومی,رو حانیون ووکلای پارلمان مردم هزاره ازهردومجلس باشند وبایدمراکزفعالیت کمیته درشهرهای کابل,غزنی,بامیان,دایکندی,هرات,غور,وردک ,پروان,سرپل, بغلان,سمنگان ومزارشریف ایجادگردند تا ازینطریق باوسایل گوناگون دسایس تیم حاکم راافشا وتوطیه های بعدی آنانراجلوگیری نمایندحالاجامعه جهاني،نهادهای مدني،مسئولين،نخبگان،علماءوروشنفكران كشورمسولیت خواهندداشت تاجلواین امتيازطلبيهاي قبيلوي رابگيرندکه مردم افغانستان،تأمين وحدت ملي رادرهمهءابعادزندگی بعنوان يك اصل دركشوراحساس نمایندواگرنه تيم قبيله گرا،كشوررابسوي يك بحران ملي هدايت خواهد کرد.درصورت معامله با نتایج انتخابات ولایت غزنی ضربه بزرگی به باورمندی مردم به دمکراسی وتضعیف نیروهای مدنی ودمکراتیک درافغانستان واردخواهد شدزیراتاهمه اقوام افغانستان،اعم ازتاجیک،هزاره، پشتون -ازبیک، ترکمن , پشه ای،هندو،نورستانی، بلوچ، قرغزوغیره تازمانیکه به حقوق شهروندی وعدالت اجتماعی نرسند،هرگز شاهد صلح دوامداردرکشورنخواهند بود .

پيام‌ها

 • اقاى نبى زاده يكسلسله حقايق انكار نابزير را بر شمردند كه مشكل اساسى كشور ما را تشكيل ميدهد.اينكه نقاب از روى قبيله كرايان او فتاده و انها بيشر مانه و جنون اميز دست به تقلب وجعل ميزنند تا اقوام غير بشتون را مانند سابق از بارلمان ,دولت و سياست برانند.هدف كرزى يك بارلمان ساختكى و كدى بازى است.او از بارلمانيكه دران اقوام برادر جمع شوند و در مورد قوانين كشور بانديشند ترس دارد.با وصف همه مشكلات متعدد جاى خوشى است كه اين بار كميسيون مستقل انتخابات كه از افراد با شهامت و ديندار واقعى تشكيل شده است ,مستقل عمل كرده و به زور و زر تسليم نشده است.اكر در انتخابات هاى بعدى همين طور افراد وطن دوست و بيترس ,شجاع در كميسيونهاى انتخاباتى جمع شوند و انتخابات حق و حلال را براه باندازند هرج ومرج و كشت و خون تبعيض و زور ازين كشور رخت ميبندد.جاى تعجب است كه رييس جمهور ما باز به تقلب دست ميزند وديكران را تحت فشار قرار ميدهد كه تقلب و خيانت كنند.خيانت و قانون شكنى از بالا تاميل ميشود.درست است كه ميكويند اب از بالا جاى خط است.
  هرجه بكندد نمكش ميكنند
  واى به روزى كه بكندد نمك
  جرا قبيله از جند نماينده مردم هزاره ميترسد؟

 • آقای نببی زاده!

  چنان معلوم میشود که دلسوزی تان به قوم عزیز وهموطن هزاره ما خیلی زیاد است چه میشود که از حد مقاله نویسی پارا فراتر گذاشته وازکشور هالند یکبار به مالستان وجاغوری و دایکندی سفر کنید وبامردم پابرهنهء آنولایات ازنزدیک آشنا شوید وبصورت فزیکی وعملی سخنان گهربارتانرا بگوش مسؤولین دولت کرزی برسانید. اگر جناب عالی جرم مشعودی را در دوران قدرت تان مرتکب نشده اید چرا ازرفتن به کشورهراس دارید. بفرمائید مردم دوستی وهزاره دوستی تان را عملا به اثبات برسانید آیا دروغ میگویم؟

  • آقای شبیر کاکل ، اگر آقای نبی زاده دایکندی و جاغوری بروند یا نروند ، مفادی نخواهد داشت ، زیرا کرزی با تمام مسؤلین اداراتش در موضوعات وطنی و مردمی چنان کرند و در غم کورند که پیش مردم و باشنده گان این سرزمین آه و فغان ، مانند زنان بغیراز گریه کردن و دزدی کردن کاری دیگری ساخته نیست .

   راستی فراموشم نشود که : مشعودی به (ه) نوشته میشود نه به (ع) !

جستجو در کابل پرس