در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > آدمهای ماندگار به چيزی جز آرمان نمی انديشند

آدمهای ماندگار به چيزی جز آرمان نمی انديشند

نویسنده: آروين باميان/ فكرميكنم مصباح گرفتن مدالها سفرهاي خارج وخنده هاي ملالي جويا را مرتبت با منافع ملت ما ميداند نخيراين عمل برضد منافع ملت ماست واينرا دشمنان مردم نه بلكه مدافعان واقعي مردم با شواهد و مدارک بيان ميدارند كه درپي مدال و شهرت هستيد .
چهار شنبه 28 اكتبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

من يك فرد سياسي آزاد هستم وبه هيچ گروه حزبي وابسته نيستم وهميشه سري به سايت هاي مشهورميزنم كه توجه من را نوشته لمبه در سايت پورتال و نبشته مصباح درسايت كابل پريس به خود معطوف نمود ومن به عنوان يك فرد آگاه وظيفه خود ميدانم تا ازحقيقت حمايه و دروغ را فاش سازم ومحترمين لمبه و مصباح ازمن ناراحت نشوند چون ازين دويكي حقيقت را بيان ميكند . درين روزها بين يكتعداد از روشنفكران جنگ سختي ايدئولوژيك جريان دارد اما ماهيت آنان هنوز روشن نيست ولي ازگفتارشان ميتوان برداشت نمود كه يك طرف قضيه ازبقاياي شعله جاويد اند وطرف ديگررا به سراحت نمي توان گفت كه ازبقاياي شعله جاويد باشد .چون ازسنگرملالي جويا بالاي ديگران حمله ميكند ثانيا زمانيكه سيستاني پرچمي كه دستش به خون هزاران جوان شعله جاويد آلوده است به توصيف وتمجيد ملالي شروع ميكند اينان درمقابل گفته هاي او سكوت ميكنند. ظاهراً اين جنگ بين دو تن لمبه ومصباح اند اما من فكرميكنم اين دو هركدام به يك جريان سياسي خاص وابسته ويا ازآن نمايندگي ميكند واز نوشته هاي شان هم معلوم اند كه پيروي مكتب ماركسيسم ، لنينيزم و انديشه مائوتسه دون باشد چون كلمات چپ ، امپرياليزم و . . . را بكاربرده اند .اما نقطه قابل بحث اينجاست كه مصباح درنوشته خود گفته " یک معیار خوب برای تثبیت حقانیت جویا اینست که از طرف دشمنان بشدت مرتجع، پست، خاین وجنایتکار و "چپ" پرگوی بیعمل، مورد حمله قرار میگیرد واین امر بدی نیست. حالا مترددان هم کوچکترین شکی درجلال جویا ندارند" من از آقا يا خانم مصباح مي پرسم هدف شما ازچپ خاين وجنايتكارو بيعمل كدام نوع چپ است ؟ بقاياي شعله جاويد ويا بقاياي خلق و پرچم ؟ اگرمنظورشما بقاياي خلق و پرچم باشد گفته هاي شما درست كه خاين وجنايتكار ومرتجع بودند و هستند اما سوالي كه براي خواننده خلق ميشود دفاع بي قيدو شرط سيستاني ازملالي جويا وسكوت مرگ بارشما درقبال توصيف و تمجيد اوبه اين چه نام مي دهيد؟ اگرهدف شما بقاياي شعله جاويد باشد آنان هميشه به عنوان پاگبازترين وطنپرستان خاك بين مردم شناخته شده وتا اكنون هيچ گونه خيانت وجنايت را درحق ملت ومردم مرتكب نه شده اين گفته هاي شما درمورد آنان حزياوه گوي وغلتيدن به دامن امپرياليزم خدمت به نيروهاي متجاوز واشغالگري كشورما چيزي ديگري بوده نميتواند. اگرهدف شما ازسازمان انقلابي افغانستان باشد من نوشته هاي آن را درسايت پورتال " افغانستان آزاد – آزاد افغانستان " خواندم ودرمورد اشغال كشورتوسط نيروهاي امپرياليستي خيلي موضعگيرهاي روشن ودقيق دارند وازبزرگان شعله جاويد تجليل نمودند وازنوشته هاي آن كه درسايت پورتال گذاشته شده ( اكرم ياري ، داكترفيض احمد ، مجيد ، سيدال سخندان ، اوباما ، انتخابات ، خاين كيست ومبارزچه كسيست و. . .) موجود است ميتوان نام برد.اگركسي درمورد اينان كلمه خاين وجنايتكاررا بكار بيبرد درحقيقت خودش خاين خواهد بود.

مصباح بزرگ!! چرا ملالي جويا را براي خود سپرقرارده اي ؟ خودت ازآدرس خود ظهورنما . درجاي ديگرمصباح چنين نبشته ميكند(هیچ مرجعی آلوده و ضد منافع مردم افغانستان به جویا پاداشی نداده و نخواهد داد) اما آقا يا خانم لمبه اين عكسها را براي سند وفاكت درنوشته خود مي آورد تا مصباح اگرنمي داند وخبرندارد بداند و خود را آگاه سازد واين مرجعي هارا توضيح نمايد كه كدام شان دوست مردم افغانستان است وكدام شان فعلاًًً نيروي نظامي دركشورما ندارند اگرجواب اين عكسهاي نوشته لمبه را با منطق وبا استدلال و شفاف جواب گفتيد و جسم هاي توته توته شده فرزندان مارا نسبت به خنده هاي اين نماينده هاي امپرياليستي وقول دادن شان مقدم دانيستيد آن وقت حق داريد درمورد چپ نظربدهيد.

درقسمت ديگري نوشته خود مصباح به دفاع ازملالي جويا اين طور مينويسد:" تنها دشمنان زبون مردم ما می پندارند که جویا جویایی که سردر کف بخاطرمنافع ملتش می رزمد، شب و روز در پی مدال و شهرت است". فكرميكنم مصباح گرفتن مدالها سفرهاي خارج وخنده هاي ملالي جويا را مرتبت با منافع ملت ما ميداند نخيراين عمل برضد منافع ملت ماست واينرا دشمنان مردم نه بلكه مدافعان واقعي مردم با شواهد و مدارگ بيان ميدارند كه درپي مدال و شهرت هستيد . شما با دشنام و فحش دادن نمي توانيد مردم را متع خود سازيد تا اين حقايق را كتمان كنند اگرروشنفكران سربه زيرو تحكم پذير بي پذيرند مبارزين واقعي هيچگاه درافشاي آن كوتاهي نخواهد كرد.اينرا خودي ملالي جويا هم روزي درك خواهد نمود كه كارش به نفع ديگران است نه ملت و مردم زحمتكش ما .

درجاي ديگرمصباح توانا!! اول خوب دقيق ميگويد درمورد روشنفكران و غرب اما درقسمت خودش ويا بهتربگويم سنگري كه درآن خودرا پنهان ساخته واز آن جاه هرچه درچنته دارد نثارانقلابيون ميكند واگر كسي موضعگيري نمايد آن وقت ملالي جويا را پيش ميكند وكارآنرا بي نظير ميخواند. " در شرایطی که روشنفکران گروه گروه توسط امریکا و جاسوسان در ازای مشتی دالر ویا سفر و اقامت در غرب خریده میشوند، کار جویا بی‌نظیر و ماندگار و اثر گذار است".

خوب بود اين محترم اول روشنفكران را دسته بندي ميكرد تامعلوم ميشد كدام دسته ويا گروهي از روشنفكران به جاسوس تبديل شده وبراي دوام اشغال كشوربه كشورهاي امپرياليستي كارميكند. مبارزبزرگ موسوي درمصاحبه كه با گذارشگر سايت پورتا خانم نسرين معروفي انجام داه تمام روشنفكران را به سه دسته تقسيم نموده "روشنفكراني انقلابي مانند شعله اي ها ، روشنفكراني وطن فروش مانند خلق وپرچم وروشنفكراني مذهبي " پس هدف مصباح كدام اين دسته است كه درخدمت غرب قرارگرفته؟ اگرخلق و پرچم است سيستاني هم ازجمع آنان است كه ازملالي جوياي شما توصيف وتمجيد كرده ، واين گروه هميشه بخاطرمنافع خود به مردم وملت خيانت كرده و ميكنند وهيچ فرد وطن دوست توقع خدمت از آنان را ندارند چون امتحان خود را به تمام مردم ما داده وهمچنان روشنفكران مذهبي ، تنها ميماند روشنفكران انقلابي آنان تا هنوزهم درمبارزه با غرب قراردارد وهيچگاه تسليم آنان نخواهدشد چون ازنوشته هاي كه ميكنند ودرسايت پورتال براي روشن ساختن ذهن جواناني انقلابي وبقيه تشكلات سياسي چپ ميگذارند دلالت به مبارزه وتسليم نه شدن به اشغالگران ميكند . بازچه تظميني موجود است كه با اين همه مدالها ملالي ازجمله آن گروه ها به حساب نرود.كدام كاراو" بي نظيروماندگارواثرگذار" تمام شده درزندگي مردم زحمكش ما؟ آيا گرفتن مدال ازكشورهاي اشغالگري كه محا فل شادي مردم مارا بمبارد ميكنند ، قريه هاي مسكوني را نابود مي سازد آزادي و استقلال مارا سلب نموده " بي نظيروماندگارواثرگذار" است؟ بلي براي چكمه پوشان اشغالگرماندگارخواهد بود نه براي ملت زجركشيده ما.

مصباح درقسمت ازنوشته خود تمجيدهاي كه ازسوي كشورهاي امپرياليستي ازملالي جويا صورت گرفته چنين نقل قول ميكند "جنبش ضدجنگ در سراسر جهان از ملالی جویا منحث سمبل مقاومت مردم ما یاد میکنند و از گفته هایش در شعارهایشان کار میگیرند" من نميدانم ازكدام جنبش ضد جنگ ياد ميكند آيا به غيراز جنبش هاي امپرياليستي تا هنوزازملالي به عنوان سمبل مقاومت يادگرده ؟ فكرميكنم مصباح بزرگ!! فراموش كرده كه بوش پسرزمانكه به اعراق تجاوزميكرد چه گفته بود؟ "هركه باما نيست دشمن ماست" پس جنبش هاي كه ازملالي جويا به حيث سمبل مقاومت مردم ما يادميكنند ازكدام قماش اند با امريكا يا دشمن امپرياليست ها؟ آيا از سپرناشكن شما دولت هاي كريا شمالي و كوبا دعوت كرده ويا سمبل مقاومت مردم دانسته يا ازگفته هايش درشعارهاي شان استفاده كرده؟ مطئميناً كه نه چون آنان دشمن امريكا وتمام كشورهاي امپيرياليستي ونظام حاكم درجهان ودوست خلق هاي زحمكش گيتي اند . آنان چگوارا را به عنوان سمبل مقاومت مردم زحمتكش دانسته وهميشه ازگفته هاي او درشعارهايشان وزندگي شان كارميكرد وچگوارا را به حيث قهرمان خود ميدانند نه كسي كه خلاف انديشه هاي چگوارا ، گل سرخي ، خسرو روزبه و . . . حركت ميكند.

آقا يا خانم مصباح در قسمتي از نوشته خود چنين مينويسد" اما در این میان، "چپ" های ماهیتا راست ما نه بعنوان یک جریان فکری مطرح، بلکه بصورت افراد سست عنصر، کم ظرف، بی شخصیت وبا عقده خود کم بینی وضع بسیار مسخره ای دارند" من فكرميكنم مصباح تمام جريان هاي فكري و انقلابي را در آئينه خود ميبيند ورنه اين طورقضاوت نميكرد چون ازخودش معلوم نيست كه به كدام سمت ميروند وهيچ نوشتهْ را با اسم و آرم تشكل مصباح درسايت هاي انترنتي وغيرانترنتي كسي سراغ ندارند وخودرا به پشت يك زن پنهان نموده و اورا قهره مان مردم ما دانسته واز آن آدرس به جريان هاي انقلابي حمله ور ميشود اين عمق خفت و بزدلي است كه از آدرس نامعلوم برانقلابيوني اصيل تاخت وآنانرا" سست عنصر، كم ظرف" دانست . فكرميكنم متحرم مصباح !! جاي استعمال " سست عنصر ، كم ظرف ، بي شخصيت " را نمي فهمد اگر مي فهميد اول سربه گربان خود ميگرد بخاطركه تا هنوز درمورد اشغال كشورو انتخابات هيچ ابرازنظر نكرده با وجوديكه تمام جريان هاي چپي و انقلابي كشوردرين دو مورد نظر روشن وقاطع دارند ودرتمام سايتها هم نوشته هاي خودرا گذاشتند درين مورد مي توان از سازمان انقلابي افغانستان ، حزب كمونيت ( مائويست) هاي افغانستان وچپي هاي خارج ازكشور نام برد .اما ازسنگرنشينان مدالگير كسي چيزي نمي دانند ظاهراً اين طور معلوم ميشود كه به جاي اشغال كلمه مداخله را شايد عنوان كند و درانتخابات هم شركت كرده و كانديد داشته باشند . به سراحت بايد گفته كه "سست عنصر، كم ظرف ، بي شخصيت " آناني هستند كه تا هنوز سربه زير اين وضعيت را قبول كرده و مدال دريافت ميكند. نه آنانيكه برضد استعمار و استثمار به مبارزه مشغول اند.

آغاي مصباح درجاي ديگر غير مستقيم اعتراف ميكند كه او چپي نيست واين طور مينگارد "با بیرق خیلی "چپ" و "سرخ" به چپ و انقلابیون ضربه زنند" خوب ميشد اگردرمورد آنانيكه از ديد او" سرخ " است و از اين طريق ميخواهد به چپ و انقلابيون ضربه بزند چه نوع "چپ" و" سرخ" است .شما از كدام شان حراس داريد ؟ وچرا با آنان ازنزديك حرف نمي زنيد تا با بيرق خيلي چپ و سرخ بي فهمانيد وجلو شان را بي گيريد تا نتوانند به چپ و انقلابيون ضر به زنند . شماازجمله كدام شان هستيد" چپ" و"سرخ" وچپ و انقلابيون" وفرق چپ و سرخ با چپ انقلابي درچيست؟ اگرديد شما اين باشد هركه عليه جنايت هاي نيروهاي امپرياليزم موضع مشخص گرفت وحضورشان را درافغانستان غيرقانوني و اشغال دانست "چپ و سرخ وبه چپ و انقلابيون ضربه" تعلقي شود اين خود يك ديد غيرانقلابي وخدمت به اشغالگران است.

درجاي ديگر مصباح جملات را اين گونه بيان نموده كه كسي از آن مطلب گرفته نمي تواند كه هدف ازين نوشته چه بوده " از "توده ای" ها و "اکثریتی" های ایران هم سبقت گرفته عملا در خدمت خاد و حاکمیت مافیایی و دستگاههای جاسوسی کشور های دیگر خواهند درآمد. کسی که از خصومت با جویا ننگ نکند ازهیچ بیشرافتی ای روگردان نخواهد بود" محترم مصباح !! اي كاش اين مسله را كمي بيشترتوضيح ميدادي كه هدفت" از توده اي اكثريتي هاي ايران" چيست؟ من صرف درباره حزب توده ايران معلومات دارم وميدانم كه آنان هيچ وقت درخدمت خاد و ودولت حاكم نبوده اگر مي بود امروز درقدرت ايران سهيم مي بود واعضاي برجسته آن توسط دولت سفاك خميني اعدام نمي شدند . به نظرشما آنانيكه "از توده اي اكثريت هاي ايران سبقت گرفته" وعملا فعال هستند وشما حراس داريد كه درخدمت دستگاههاي جاسوسي در مي آيد كي ها اند؟ خلق و پرچم ويا كه بقاياي شعله اي ها اين كاررا ميكنند؟ زمانيكه شما ميدانيد چرا ماهيت و تشكيلات شان را به ديگرانقلابيون افشانمي سازيد ؟ از اين سكوت شما ميتوان دوبرداشت مختلف نمود اول اينكه شايد شما درمورد آنان هيچ آگاهي نداشته باشيد واين گفته هاي شما همه شكمبه گوي است . دوم شايد درنزد آنان شما آن طورخانهْ خالي داشته باشيد كه جرئت گفتن هيچ حرفي را درمقابل آنان نداشته باشيد وهميشه سربه زيرو تحكم پذيربمانيد ورنه اين به گردن چپي ها دين است تا جلوخائنين گرفته ،هويت جاسوسان افشا شود تا انقلابيون بهترفعاليت كرده بتوانند. پس شما چرا اين كاررا نمي كنيد چپي و انقلابي نيستيد ويا براي گفتن چيزي نداريد يا كه اين همه اتهام و دروغ است؟ اما چيزي كه درمورد جويا گفته اي دقيق نگفته اي و از اين جمله ميتوان فهميد كه شما يك جمع پول پرست هستيد تا انقلابي به نظرمن كسي كه درباره مدال ها و خنده هاي ملالي با نماينده هاي كشورهاي اشغالگركه اززمين و آسمان مردم مظلوم مارا نابود مي سازد سكوت كند وبراي خود ننگ ندانند پس او ازهيچ بيشرافتي اي ديگرهم روگردان نخواهد بود بلكه به آن نام استفاده از تضادرا ميدهد وچشم به راه مدالهاي بيشترو بيشتراند.

مصباح بزرگ !! نوشتهْ خودرا با نامهْ يكي از هواداران ملالي جويا به پايان ميرساند واين هم متن نامه "ملالی عزیز، اگر روزی دشمن پیدا کردی ، بدان که دررسیدن به هدف موفق بودی؛ اگر روزی تهدیدت کردند، بدان که در برابرت ناتوانند؛ اگر روزی ترکت کردند، بدان که با تو بودن لیاقت میخواهد." ببينيم با عمل كردهاي ملالي جويا امروز همان فرديكه اين جملات را نثاراو گرده پيشمان خواهد بود وخودراسرنزش خواهد گردكه چرا اين كلمات را براي او گفتم؟ من ميگويم روزي ازدشمنان مردم و ملت مدالگرفتي دشمني ات با ما آشگارشد ، با كسانيكه اززمين و آسمان قرأ و قصبات مارا بمباران ميكند دلبندان و نورچشماني مارا توته توته مي سازد وتو با آن نشست و برخواست داشتي ، مدال و جوايزدريافت كردي ، ما درغم عزيزان خود خون گريه كنيم وتوبا آنان برجسم هاي توته توته شده فرزندان ما خنده كني بدان كه دربرابرما ناتوان هستي ، وقتي ازكنارد رفتيم بدان كه تو ازصف ما خارج شده اي و لياقت بودن را درجمع ما نداري وبه آرمان هايد پشتكرده اي وميخواستي درحق ما خيانت نمايي.

ازنوشته هاي لمبه صرف عكسهارا كه بيانگرحقيقت تلخي است كه مردم ما هرگزآروزي آنرا نداشت آوردم وازنوشته هايش امتنا نمودم اما نوشته مصباح عكس نداشت بناً متن نوشته هاي كه ازنظرمن قابل بحث بود آوردم تمنا دارم مصباح بزرگوار!! بعد ازين واضحتربنويسد ازشيرغلت روشنفكري استفاده نكند بلكه از آدرس خود بگويد نه اينكه سكرترواراز آدرس ديگران به هرطرف حمله كند.

چرا جویا از سنگر فرسوده، لفاظ وبی عمل "چپ" هم مورد تاخت و تاز قرار میگیرد؟

تاخت و تاز بر ملالی جویا از"چپ"

"چپ" های ماهیتا راست ما نه بعنوان یک جریان فکری مطرح، بلکه بصورت افراد سست عنصر، کم ظرف، بی شخصیت وبا عقده خود کم بینی وضع بسیار مسخره ای دارند.

سه شنبه 20 اكتبر 2009, نويسنده: مصباح


ملالی جان دیگر مدال نگیر که بد است

سه شنبه 27 اكتبر 2009, نويسنده: غلام حیدرهمتی


اين نوشته مانند نوشته های دیگر توسط کابل پرس ويرايش نشده است. خوانندگان می توانند نظراتشان را درباره ی مشکلات املایی و انشایی نوشته ها نيز ابراز کنند.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس