صفحه نخست > دیدگاه > تمدید اقتدار کرزی یا گسترش دامنه های بحران

تمدید اقتدار کرزی یا گسترش دامنه های بحران

انگلیس ها از دیرمدت بدینسو درتماس نزدیک با طالبان قرار دارند وحتی درمواردی هم برای تقویت طالبان کمک کرده اند. قرار دادن موسی قلعه دراختیار طالبان نمونه ای ازاین رابطه میباشد که دریک معامله استخباراتی زمینه های عملی آن فراهم گردیده بود.
فرشته حضرتی
چهار شنبه 11 نوامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به یک بحران تبدیل گردیده بود، سرانجام به پایان رسید و آقای کرزی برنده این انتخابات اعلان گردید. آقای کرزی برای پنج سال دیگر برسرنوشت مردم افغانستان تحمیل گردید وبرای پنج سال دیگر روزنه های امیدمردم افغانستان به سوی صلح، امنیت و ارزشهای دموکراسی مسدود گردید. آقای کرزی که دراین روزها سخت تحت فشار عوامل داخلی وبیرونی قرار دارد، از تغییر و تحول درساختار دولت ومدیریت دولتی سخن میگوید اما مراجعه به رفتار وکارکردهای گذشته ی دولت وی، چشم انداز روشنی را از پنج سال آینده فرا روی مردم قرار میدهد. علایم ونشانه هایی ازهمین حالا قابل درک ودریافت میباشد که دولت برآمده ازتقلب آقای کرزی هیچ گرهی را از معضل مردم افغانستان باز نخواهد کرد و امکانات دولتی مثل هشت سال گذشته در راستای منافع قومی و برای تشنج آفرینیهای بیشتر به مصرف خواهد رسید.

سیر حوادث سیاسی درافغانستان حکایت از آن دارد که اوضاع سیاسی افغانستان بیشتر ازاین آشفته ومتشنج گردیده و به تدریج ازکنترول دولت خارج میگردد. مروری بر متن تحولات سالهای اخیر، نشان میدهد که علیرغم حضور سنگین جامعه بین المللی درافغانستان وحمایت بیدریغ آنها از دولت افغانستان، ابتکار عمل به تدریج از دست دولت افغانستان بیرون گردیده و دردست طالبان قرار گرفته است؛ به گونه ی که طالبان شکست خورده ومتواری، امروز می توانند درامن ترین نقطه پایتخت، اهداف شان را مورد حمله قرار داده و از تمام معابر امنیتی عبور نمایند. بدون شک یکی ازعواملی که در تقویت وتجدید نیروی طالبان مساعدت ورزیده است، رفتار غیر متعارف و ناسنجیده شده تیم آقای کرزی با طالبان بوده است. اکنون که آقای کرزی برای دومین بار برمسند ریاست جمهوری می نشیند، بدون هیچ تردیدی دامنه های بحران گسترده تر گردیده ودرنهایت مصیبت های مردم افغانستان برای سالهای نامعلوم تمدید میگردد.

سوال اصلی اینجا است که درچنین شرایطی درک ودریافت جامعه بین المللی و درراس آن ایالات متحده امریکا، ازوضعیت موجودافغانستان ودورنمای بحران خیز آن برکدام قاعده و اصول رفتارسیاسی بنا گردیده است که هزینه های هنگفتی را برای جنگ باطالبان والقاعده متحمل شده است. ازخلال رفتارمتفاوت اعضای ائتلاف بین المللی درافغانستان چنین برمی آید که اعضای این ائتلاف نگرش واحد وبرداشت یکدست از پدیده های سیاسی درافغانستان ندارند. اگر جهت گیریهای سیاسی اعضای ائتلاف بین المللی را درافغانستان به دقت مورد ارزیابی قرار بدهیم، با سه رفتار و رویه متفاوت ازهمدیگر مواجه می شویم که بصورت یک زاویه عمل میکند. انگلیس ها، امریکاییها و اتحادیه اروپا هرکدام از زوایای متفاوت به قضیه افغانستان می نگرند علیرغم اینکه درچهارچوبه یک ائتلاف قرار دارند.

انگلیس ها از دیرمدت بدینسو درتماس نزدیک با طالبان قرار دارند وحتی درمواردی هم برای تقویت طالبان کمک کرده اند. قرار دادن موسی قلعه دراختیار طالبان نمونه ای ازاین رابطه میباشد که دریک معامله استخباراتی زمینه های عملی آن فراهم گردیده بود.
اصولآ برای انگلیس ها، ترویج دموکراسی، حقوق بشر، توسعه اقتصادی واجتماعی درافغانستان صرف یک شعار سیاسی میباشد که در بستر منافع سیاسی طرح وتدوین میگردد. هرگاه انگلیس ها اطمینان حاصل نمایند که نظام سیاسی طالبان چترحمایت القاعده قرار نمیگیرد، باطالبان مراودت دوستی ایجادمی نمایند وازآن ها حمایت می کنند.
اما دراین اواخر نشانه هایی قابل دریافت اند که گویا طالبان به خواسته های انگلیس پاسخ مثبت گفته است. به همین دلیل تلاش هایی توسط انگلیس ها درجریان است که بخش وسیعی ازطالبان را درساختار دولت آقای کرزی سهیم نمایند. امریکا و اتحادیه اروپا علیرغم تلاشهایی که برای تعریف استراتیژی واحدو منسجم درافغانستان داشته اند، اما رفتار عملی آنها تحت تاثیر سیاست های انگلیس ها قرار داشته اند که هنوز ابتکار عمل سیاسی ائتلاف بین المللی درافغانستان دردست انگلیس ها قرار دارد.

اما علیرغم حمایت انگلیس ها ازطالبان، فرضیه های متفاوتی دیگری نیز وجود دارند که تاهنوز توافق نظر برای اعمال آنها به دست نیامده است. یکی ازاین فرضیه ها که بیشتر دراین اواخر درمحافل سیاسی بعضی کشورهای غربی مورد بحث قرار میگیرد، ایجاد کشور ثالث از پاره ای افغانستان وپاکستان میباشد. به عبارت دیگر، تجزیه مناطق پشتون نشین افغانستان وپاکستان به شکل یک کشور مستقل که عوامل وپوتانسیل ناامنی دراین مناطق متمرکز گردیده است. ایجاد این واحد مستقل سیاسی هرچند که درآغاز با معضلات ودردسرهای فراون همراه خواهد بود اما در چشم انداز طولانی تر، عوامل وانگیزه های ناامنی را دراین منطقه به احساسات وعلایق کشوری تبدیل نموده و آن را عملا در درون مرزهای مشخص جغرافیایی محصور می سازد. هرچندکه تاهنوز درمورد پیامدهای مثبت ومنفی این فرضیه اظهار نظر نشده است اما به نظر میرسد که برای عملی شدن این فرضیه مباحث جدی درجریان است. اینکه این فرضیه تاکجا عملی است وتاکجا میتواند درفروکش کردن تنش های تاریخی دراین مناطق کمک نموده و درراستای منافع غرب تعریف شود، سوالی است که قبل ازهمه چیز باید به رفتارتاریخی ومنافع سیاسی انگلیس ها دراین منطقه دقت کرد. مرزهای جغرافیایی که امروز واحدهای سیاسی این مناطق را ازهم تفکیک می نماید، درواقع ساخته وپرداخته استعمار انگلیس می باشد که براساس مقتضای منافع سیاسی به ایجاد آن مبادرت ورزیده است. بنا براین بعید نیست، که درصورت درک وتشخیص این فرضیه به عنوان راه بیرون رفت ازاین بحران، زمینه های عملی آن فراهم نگردد.

دراین بازار آشفته سوال دیگری که بدون پاسخ می ماند، نقش نخبه گان سیاسی وجریان های ارزش گرای سیاسی افغانستان میباشد که درجریان سه دهه بحران، نقش آفریده اند. هرچند خیلی ازمفسرین سیاسی نقش و تاثیر این اشخاش وجریانها را در سمت وسو بخشیدن حوادث درافغانستان کمرنگ و حاشیه وی تعریف میکنند، امااگر اینها اندکی شهامت نمایند تردیدی نیست که می توانند معادلات ریخته وساخته شده در بیرون را به چالش کشانیده و آرزوهای مردم افغانستان را تمثیل نمایند. همانگونه که درسطور نخست اشاره گردید، نظام برآمده ازتقلب آقای کرزی، فاقد توان مهارکردن بحران موجود میباشد وتداوم این نظام زمینه را برای آشفتگی وپراگندگی بیشتر فراهم می نماید که درنهایت فرضیه تجزیه بخشهای از افغانستان وپاکستان زمینه عملی خواهد یافت. اما عناصر سیاسی متعهد به منافع وارزشهای انسانی مردم افغانستان ازجمله آقای داکتر عبدالله وسایر نخبه گان سیاسی این کشور که به عزت وشرافت مردم افغانستان باورمند هستند، می توانند با اقدام سنجیده و استراتیژی منسجم مردم افغانستان را از سیاه بختی های روز افزون نجات بخشیده وازتمامیت ارضی افغانستان حراست نمایند. درنگاه نخست این انتظاربیشتر از آقای داکتر عبدالله میرود که درمبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، اقشار مختلف مردم افغانستان ازایشان حمایت کرده وبه ایشان اعتماد کردند. امادرغیر این صورت، تحولات سیاسی درافغانستان به سمت وسوی ناخواسته هدایت خواهند شد ودرآشفته ترین حالت تمدید حاکمیت طالبان و حتی تجزیه افغانستان بخشی از یک رویکرد سیاسی قرار خواهد گرفت.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به همه سلام، محترمه فرشته مردم افغانستان یک افغانستان بزرگ می خواهند،نی تجزیه انرا در این مورد شما اشتباه کرده اید، تجزیه افغانستان نی بلکه تجزیه پاکستان مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
  اما راجع به داکتر عبدالله باید گفت که تجارب قتل عام مردم افشار، چندوال و پرتاب دختر جوان افغان از مکرویان از دست گروپهای اوباش عبدالله که برای نجات ابرو خود مرگ را بهتر دانست! در نزد مردم ما تا هنوز فراموش نشده است، این گروپ سیاسی به جز از چور و چپاول و غارت چیزی دیگری را نمی دانند در عرصه خارجی سیاست مداران برجسته جهان عبدالله و امثال اینها را دوکاندارانی که با چنه زدن قیمیت ها را بالا و پاین می کنند یاد می شوند و مانند بازیچه طفلانه با اینها برخورد صورت گرفته و می گیرد، در دوران اینها همه اقوام از جمله پشتونها، هزارها، ازبکها مورد زجر و ازار قرار گرفتند، این گروپ بابسامان و ناخرد در گاهی در عقب روسیه و ایران و کاهی تمثیل دموکراسی را می کنند،
  فرشته جان در دنیاه اگر کدام گروپ اخوانی مانند عبدالله و امثال انرا سراغ دارید که از حقوق زن و دموکراسی دفاع نموده باشد اگر دارید برای ما هم بگوید، چندی قبل در مراسم فاتحه در خیرخانه مینه واقع کوچه یونس قانونی مردم برای دعا و تسلیت جمع شده بودند و برخورد برادر قانونی و خود ان به این مردم را در پایین مطالعه فرماید.
  د دوشنبې په ورځ مازيګر درې نيمې بجې د خیرخانی مینی په لومړی حصه کې د کویټیانو په جومات کې د فاتحی د مراسمو له ختمیدا سره سم د فاتحې ګډونوال له ښځينه صالون څخه چې د پارلمان رييس يونس قانوني کور هم په همدغه کوڅه کی دی، ورغلل. خو د فاتحې ګډونوال د قانونی د وسله والو باډی ګاردانو لخوا ودرول شول، وښکنځل شول او وروسته د کنداغونو، برقي ډنډو، سوکانو او لغتو لاندې راغلل.

  ددغې فاتحې يو ګډونوال، عمر منصور انصاری، وايي "زه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړیو پسې ښځینه صالون خواته وخوځېدم، د صالون مخته منتظر وم، چې يو چا راغږ کړ، راشه چې ورور دې وسله والو په وهلو مړ کړ. ما منډه کړه، او د کوڅې سر ته ورسیدم، ګورم، چې دوه کسانو چې له یوه سره برقي ډنډه او له بل سره وسله ده، زما ورور له دواړو لاسونو نیولی او د کانتینر په لور يې روان کړی." انصاري زیاتوي "ما دغو وسله والو ته وویل، چې زما ورور چیرې بیایئ، پرې یې ږدئ،‌ او له دې سره یو چا له شانه راباندې ګوزار وکړ، او ورپسې د کنداغونو، سوکانو، لغتو او ډنډو لاندې شوم، زموږ يو بل خپلوان، چې ددې لپاره راوړاندې شو، چې ما ددوی له وهلو خلاص کړي، هم تر ډبولو لاندې ونیول شو. بل ورور مې صدیق انصاری هم ګورم، چې هلته پروت دی او وضع یې خورا بده وه. وسله والو نور وګړي هم ونیول او وهل ټکول يې، د فاتحې سپین ګیري راوړاندې شول، چې له وسله والو پوښتنه وکړي، چې ولې ددوی خپل خپلوان بې ګناه ډبوي، خو د ښاغلي قانوني وسله والو پر دوی ډزې وکړې.”

  د انصاري پلار وايي "ماته چا وویل، چې زوی دی، عثمان، يې وویشت او مړ شو، ما چې هاخوا دیخوا وکتل مړی می ونه لید او د قانونی صاحب له باډي ګارد نه مې په جدیت پوښتنه وکړه، چې زما د زوی مړی مو څه کړ، یو راته وویل کومه کنده کې به پروت وي، بل مې په پښو ډزې وکړې، يوه خورا وحشتناکه فضا یې جوړه کړه."

  د غونډې عیني شاهدان وايي، چې د قانونی وسله والو يواځې دا غوښتل، چې په عوامو خپل رعب او داب وساتي، لنډه غر پرته له دې بل ډول قدرت نه شي ساتلی او دغه ددوی د دبدبې وروستی برید دی.‌ په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو د رياست له شان سره نه ښايي، چې ترهه خوره کړي.

  یوې مېرمن، چې په دغه صحنه کې موجوده وه، وویل، چې "دوی زما پر ورور مخامخ ډزې پیل کړی، دی چې ښځینه صالون ته نږدې و، د صالون خواته منډه کړه، چې له ډزو ځان وژغوري، له نیکه مرغه ونه لګید او د صالون له بلې لارې یې ځان وویست. دغې مېرمنې زیاته کړه، ما ولیدل چې له صالون څخه راوتلې ښځې څنګه پر مځکه پرېوتې، له دوی نه یوې حمل درلود چې پر مځکه پر سينه له پرېوتو سره يې حالت خورا خراب شو،‌ بيا يې ځامنو په غېږ کې تر سړکه ورسوله. ما غوښتل له موټره ټوپ کړم او دغه لنډه غر پر ډبرو وولم، خو نورو میرمنو پرېنښودم او راته ویې ویېل، چې ستا له عزت نه هیڅ بل شی مهم نه دی، دغه بې عزته خلک دی. دوی رښتیا هم جنایت کاره او ترهګر دي، انسان او انسانی کرامت دوی ته هیڅ معنا نه لري."

  صدیق انصاری وایی، "زما ۳ کلن ماشوم په موټر کې پاتې وو او دوی زه کوز کړم، په کنداغونو یې ووهلم، او ماشوم مې دغه صحنه لیدله او ژړل یې، ماته بیا پولیسو ولچک راواچاوه په وهلو وهلو یې رېنجر موټر کې واچولم او ماشوم مې هملته یوازې پاتې شو. د قانوني ورور، حاجي ابراهیم، پر ما ګزارونه پیل کړل، خو ما ورته وویل، ته حاجی ابراهیم نه یې، ته ما نه پېژنې صدیق انصاري يم، تا او قانوني صاحب دواړه پېژنم، خو ده صرفه ونه کړه"

  عيني شاهدان وايي، چې ددغې پېښې قومانده د قانوني ورور حاجي ابراهيم ورکوله. ځينې نور موثق راپورونه وايي، چې قانونی چې دغه مهال په ولسي جرګه کې و په ټلفون د خپل کور ګارد ته امر کړی و، چې دغه خلک وولئ.

  عمر انصاري وايي "وروسته پوليس په منډه راغلل او له دوی یې پوښتنه وکړه، چې "کدامیش اس"، هغوی لومړی زه وروښودم، له دوو پوليسانو هغه مشر یې زه په کنداغ پر سينه ووهلم او ښکنځلې يې وکړې، دویم پوليس پر مخ پر سوکانو ووهلم، مشر ورته وويل ولچک یې کړه، ده مې لاسونه شاته واړول او زولنې یې راواچاولې، په کنداغ، سوکانو او لغتو یې ووهلم، او راته یې ویل: پیش شو، تر سړکه یې په وهلو وهلو يوړم، رینجر موټر ته یې د ختلو راته وویل، خو زه چې لاسونه مې تړلي ول، نه شوم ور ختلی، دوی ته مې وویل، نه شم ختلی دوی په لغتو ووهلم او ۵ کسانو له پښو لاسونو ونیولم او موټر ته یې ورواچولم. هغه عسکر هم راوخوت، زه پروت او دی ولاړ و، تر حوزې پورې يې پر سينه په لغتو وهلم، او همدا ښکنځلې يې کولې چې ... شما مردم، ما با شما مې بينیم، حالا در حوزه پوست تانه میکشیم.”

  په حوزه کې یې له موټره راوغورځولم او نظارت خونې ته يې يوړم. وروسته ګورم، چې پلار، وروڼه مې صدیق او عثمان او ۳ نور میلمانه يې نظارت خونې ته راوستل. له دې ۳ واړو یو، چې ما تر دې مهاله نه پېژانده، حمید نومیده، چې ملا یې یې ورماته کړې وه، نه کښېناستای شو او نه هم په لاره تلای شو. وروسته، د حوزې يو کارکوونکي، چې ملکي دريشي يې اغوستې وه، زه د حوزې انګړ ته يوړم او له مایې پوښتنه وکړه، چې قضيه څنګه وه، ما ورته جريان تېر کړ، هغه وویل ښه دا خو نو دومره مسئله نه وه، دوی موږ ته راپور راکړی و، چې انتحاريان دي او د قانوني صاحب پر کور يې حمله کړې، تاسې ورشئ او خپل جریان وليکئ.”

  يو بل شاهد وویل "قانونی صاحب ثابته کړه، چې دی یو ټوپکی او جګړه مار دی."

  صديق انصاري، عمر انصاري، عثمان انصاري او حميد نږدې ۳۵ ساعته له پوليسو سره په بند کې ول، داخله وزارت او پوليسو سره له دې چې له هماغې لومړی لحظې په دې متیقن شول چې دوی انتحاریان نه دي او د قانوني خلکو غلط راپور ورکړی، خو بيا يې هم دوی په غير قانوني ډول په بند کې وساتل.

  عيني شاهدان وايي، چې داخله وزير اتمر له قضیې خبر و، خو د قانوني له وېرې یې دوی آزاد نه کړل. خو د ملګرو او دوستانو په هلو ځلو دوی له نږدې ۳۵ ساعته وروسته آزاد شول. حوزې ته هم ددوی دوستان ددوی د لیدنې لپاره نه پرېښودل کیدل ځکه قانونی صاحب امر کړی و، چې څوک به نه ورپرېږدي.

  په داسې يو حساس وخت چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون لخوا د ولسمشر کرزي د بيا ټاکل کېدو اعلان کېدو ښاغلي قانوني غوښتل له دې پيښې سياسي ګټه پورته کړي او په دې ډول خپل ځان مظلوم وښيي، چې ګواکې پر ده باندې بريد شوی او د همدې لپاره يې خپلو وسله والو ته د يادو شويو کسانو د وهلو او ټکولو امر کړی و.

  جلال ابادی

 • فرشته جان ! نمیدانم این مقالات را با توسل به مغز خود نوشته میکنی یا با توسل به کدام گند وتعفن . تواین همه دزدی ، تجاوز، بی عدالتی ، سیه روزی وبدبختی مردم ،قرآن سوزی ، پیوستن به مذهب عیسوی، بی حرمتی دربرابرمرده وزنده مردم افغانستان را چگونه نتیجه میگیری . آیا این کار را تنها کرزی میکند ویا تمام آنهائیکه دراطراف کرزی بنام مجاهدین حلقه زده اند این اعمال زشت را مرتکب میشوند وجزئی ترین جلوگیری نمی نمایند. حتی کرزی هرآنچه برای جلوگیری ازاین اعمال شوم میگوید ویا فرمان میدهد کسی آنرا قبول ندارد . یعنی تمام قدرت دولتی دردستان همین بازیگران قدرت وخون (اشرار) قراردارد ویک نفرچگونه میتواند که ازآنها جلوگیری کند . توازعبدالله گفتی ازیونس قانونی وزیرمعارف، بسم الله وزیردفاع ملی ، ازارغندیوال وزیراقتصادوغیره بگو که چی کردند. بدون ازاینکه برای اقارب خود شاید به شمول خودت چیزی کرده باشند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس