در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > شرم نیست به سردسته ی دزدان و قاچاقچیان مواد مخدر گفت رییس جمهور؟

شرم نیست به سردسته ی دزدان و قاچاقچیان مواد مخدر گفت رییس جمهور؟

سند ویکی لیکس: حامد کرزی قاچاقچیان مواد مخدر و افراد خطرناک را در همدستی با اسحاق الکو رها کرده است. / حامد کرزی اکنون علنا با مشورت افرادی مانند حقوقدان طالبان نصرالله استانکزی، جنایتکاران طالب را بدلیل وابستگی های قبیله ای بدون محاکمه در دادگاه رها می کند./ تجاوز جنسی یک جنایت حاد است و حامد کرزی چند بار متجاوزان را رها کرده است./ مافیای حامد کرزی افغانستان را تبدیل به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر و فاسد ترین کشور جهان تبدیل کرده است. رژيم حامد کرزی روی دیگر سکه ی جنایتکاران طالب است.
سه شنبه 30 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

سند ویکی لیکس: حامد کرزی قاچاقچیان مواد مخدر و افراد خطرناک را رها کرده است.

کابل پرس: حامد کرزی اکنون علنا با مشورت افرادی مانند حقوقدان طالبان نصرالله استانکزی، جنایتکاران طالب را بدلیل وابستگی های قبیله ای بدون محاکمه در دادگاه رها می کند./ تجاوز جنسی یک جنایت حاد است و حامد کرزی چند بار متجاوزان را رها کرده است./ مافیای حامد کرزی افغانستان را تبدیل به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر و فاسد ترین کشور جهان تبدیل کرده است. رژيم حامد کرزی روی دیگر سکه ی جنایتکاران طالب است.

سند افشا شده توسط ویکی لیکس

Reference ID Created Released Classification Origin
09KABUL2246 2009-08-06 05:05 2010-11-29 21:09 SECRET Embassy Kabul
Appears in these articles:
nytimes.com
 
                                <pre>VZCZCXYZ0001
OO RUEHWEB

DE RUEHBUL #2246 2180528
ZNY SSSSS ZZH
O 060528Z AUG 09 ZDK
FM AMEMBASSY KABUL
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0662</pre>
                                <pre>S E C R E T KABUL 002246

SIPDIS

DEPARTMENT FOR SRAP, SCA/A, INL, EUR/PRM, INR, OSD FOR
FLOURNOY, CENTCOM FOR CG CJTF-82, POLAD, JICENT KABUL FOR
COS USFOR-A

E.O. 12958: DECL: 08/01/2019
TAGS: <a href="http://cablegate.wikileaks.org/tag/PREL_0.html">PREL</a> <a href="http://cablegate.wikileaks.org/tag/PGOV_0.html">PGOV</a> <a href="http://cablegate.wikileaks.org/tag/MARR_0.html">MARR</a> <a href="http://cablegate.wikileaks.org/tag/AF_0.html">AF</a>
SUBJECT: COMPLAINTS TO GIROA ON PRE-TRIAL RELEASES AND
PARDONS OF NARCO-TRAFFICKERS

REF: REFTEL KABUL 02245

Classified By: DEPUTY AMBASSADOR FRANCIS J. RICCIARDONE FOR REASONS 1.4
(B) AND (D)

1. (S) SUMMARY: On numerous occasions we have emphasized with
Attorney General Aloko the need to end interventions by him
and President Karzai, who both authorize the release of
detainees pre-trial and allow dangerous individuals to go
free or re-enter the battlefield without ever facing an
Afghan court.  On July 29th, Legal Adviser Harold Hongju Koh
and Deputy Ambassador Frances Ricciardone demarched Attorney
General Muhammad Ishaq Aloko about our concern over pre-trial
releases and presidential pardons of narco-traffickers
(Reftel Kabul 02245) In Spring 2008, Post had previous
demarched National Security Advisor Rassoul about our concern
over pre-trial releases.  Despite our complaints and
expressions of concern to the GIRoA, pre-trial releases
continue. END SUMMARY

2. (S) Transfers from Bagram Theatre Internment Facility
(BTIF) to the Afghan National Detention Facility (ANDF) began
in Spring 2007.  During that year, there was only one
pre-trial release.  In 2008, there were 104 pre-trial
releases, almost all of which took place after President
Karzai formed the Aloko Detainee Commission in April 2008.
From January to March of 2009, there were 12 pre-trial
releases; and 23 pre-trial releases between April and June
2009.  So far in July 2009, there have been 10 pre-trial
releases.

3. (S) An August 2005 exchange of diplomatic notes between
the USG and the GIRoA provides the legal basis for the
GIRoA,s detention and prosecution of detainees transferred
into Afghan custody. Even though a multi-agency GIRoA
delegation under the Aloko Detainee Commission screens all
BTIF detainees who are transferred to the ANDF and assures
the USG that these detainees will be prosecuted in an Afghan
court, there have been 150 detainees released from the ANDF
without trial since 2007, including 29 former Guantanamo Bay
(GTMO) detainees.  The total number of transfers to date from
BTIF to ANDF is 629 detainees, plus 41 from GTMO.

-------------------------------
PROTECTION OF NARCOTRAFFICKERS
-------------------------------

4. (SBU) In April, President Karzai pardoned five border
policemen who were caught with 124 kilograms of heroin in
their border police vehicle. The policemen, who have come to
be known as the   Zahir Five,, were tried, convicted and
sentenced to terms of 16 to 18 years each at the Central
Narcotics Tribunal. But President Karzai pardoned all five of
them on the grounds that they were distantly related to two
individuals who had been martyred during the civil war.

5. (S) Separately, President Karzai tampered with the
narcotics case of Haji Amanullah, whose father is a wealthy
businessman and one of his supporters. Without any
constitutional authority, Karzai ordered the police to
conduct a second investigation which resulted in the
conclusion that the defendant had been framed. Daudzai told
DAMB he was   ashamed,, of the president for his
interference in this case and the case of the Zahir Five.

6. (S) In another case, a CJTF investigation concluded that
26 kilograms of heroin seized from a vehicle search belonged
to Col. Jaweed, Chief of the Highway Police for Badakshan
Province. Jaweed is the nephew of a powerful member of
Parliament. Eventually, he was arrested and is currently
serving in Pol-i-Charkhi prison. But, there is credible, but
unconfirmed, intelligence indicating that President Karzai
has signed a letter pardoning Jaweed that has not yet been
delivered to the Supreme Court. Daudzai denied any
significant pressure in this case.

7. (S) Unconfirmed intelligence also indicates that President
Karzai is planning to release drug trafficker Ismal Safed,
who is serving a 19-year sentence in Pol-i-Charkhi. Safed is
a priority DEA target who was arrested in 2005 in possession
of large quantities of heroin and a cache of weapons. In
2008, DEA conducted an operation in which an undercover
officer purchased approximately three kilograms of heroin
directly from Safed. Daudzai told the Deputy Ambassador that
President Karzai will not pardon Safed, and that Post,s
concerns about this case will reaffirm President Karzai,s
decision not to interfere.
EIKENBERRY</pre>
                               

فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008


مافیای حامد جان ها و پوپل جان ها

اين کار و تجارت آبرومند نياز به همکار و شریک هم دارد و تازه حامد کرزی يا احمد ولی کرزی نمی توانند خودشان بروند وسط مزرعه ی خشخاش بایستند و بر چگونگی پيشرفت کار نظارت داشته باشند

شنبه 21 نوامبر 2009


مافیای اسدالله خالد!

سوء استفاده، اختلاس و قاچاق مواد مخدر وزیر سرحدات حامد کرزی/ برخی از مقامات دولتی صد ها ميليون دالر پول بادآورده بدست آورده اند که يک نمونه ی آن اسدالله خالد والی قندهار است که در شکنجه ی افراد دست دارد .

دو شنبه 28 ژوئن 2010


گل آغا شیرزوی عضو باند کرزی واجنت خاد و پاکستان !

قتل، قاچاق مواد مخدر، دزدی از عوايد گمرکی، زندان شخصی ، گروه مسلح غير مسول و ...

شنبه 7 ژوئن 2008, بوسيله ى جمیل از قندهار


محمود کرزی: در کجا پيسه هست، در کجا پيسه نيست؟

بسياری معتقدند که سهم او در حلقه ی رفقا برای سرمايه گذاری در افغانستان، برادر کرزی بودن و استفاده از روابط وی می باشد. برخی نيز معتقدند که برادر ديگر وی، قيوم کرزی در قندهار، در قاچاق مواد مخدر دست دارد/ ويديوی کامل مصاحبه ی تلويزيون طلوع

شنبه 9 فوريه 2008


چپاول و بنيادگرایی اين خانواده!

محمود کرزی در زد و بند به ثروت های باد آورده می رسد، احمد ولی کرزی، پادشاهی هرویین را بدست می گيرد، قیوم کرزی همراه وکیل احمد متوکل وزير خارجه آدمکشان کشان طالب و سفیرشان ملا ضعیف، برادر عزیزشان ملا عمر را با دستگاه حامد کرزی آشتی دهد، جميل کرزی مست سوار بر موتر حادثه ای ترافيکی را در کابل بوجود می آورد و پنج تن کشته و يک تن زخمی می شوند، به هيچ عنوان بازخواست نمی شود.

يكشنبه 8 مارس 2009


پادشاه هرویین لوبيا کشت می کند؟

کاهش توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان باورکردنی ست؟

يكشنبه 1 فوريه 2009


از این چند کرزی!

حامد کرزی، قیوم کرزی، احمد ولی کرزی، محمود کرزی و جمیل کرزی

يكشنبه 19 اكتبر 2008

جستجو در کابل پرس