صفحه نخست > خبر و گزارش > کابینه ای که در کنترل گروه نظامی حکمتیار و سایر جنگ سالاران است

کابینه ای که در کنترل گروه نظامی حکمتیار و سایر جنگ سالاران است

از میان وزیران زن پيشنهادی، تنها آمنه افضلی وزير پيشنهادی کار و امور اجتماعی رای اعتماد گرفته است./ نتایج شمارش آرای وزرای پيشنهادی کرزی در دور اول و دوم / کابینه ای که بوی مواد مخدر و اختلاس می دهد
شنبه 16 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

زلمی رسول: وزیر پیشنهادی امور خارجه/ 132 رای تایید، 82 رأی مخالف، 4 رای باطل و 5 رای سفید

حمید الله غالب: وزیر پیشنهادی عدلیه/ 115رای تایید، 99 مخالف، 1رای باطل و 8 رای سفید

محمد هاشم عصمت اللهی: وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی/ 100 رای موافق، 108 رای مخالف، 12 رای سفید و 2 رای باطل

محمد یوسف نیازی: وزیر پیشنهادی حج و اوقاف/ 132 رای تایید، 80 رای مخالف، 1رای باطل و 10 سفید

پلوشه حسن: وزیر پیشنهادی امور زنان/ 56رای موافق، 150رای مخالف، 15 رای سفید و 4 رای باطل

ثریا دلیل: وزیر پیشنهادی صحت عامه/ 86 رای موافق، 116 رای مخالف، 17 رای سفید و 3 رای باطل

عبدالهادی ارغندوال: وزیر پیشنهادی اقتصاد/ 120 رای تایید، 94 رای مخالف، 2 رای باطل و 6 رای سفید

محمد ظاهر وحید: وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع/ 69 رای موافق، 127 رای مخالف، 12 رای سفید و 3 رای باطل

یارالله منصوری: وزیر پیشنهادی احیا و انکشاف دهات/ 113 رای تایید، 102 رای مخالف، 1رای باطل و 6 رای سفید

آمنه افضلی: وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی/ 117 رای تایید، 94 رای مخالف، 1 رای باطل و 10رای سفید

عبدالرحیم اوراس: وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی/ 87 رای موافق، 123 رای مخالف، 12 رای سفید و 1 رای باطل

محمد بشیر لعلی: وزیر پیشنهادی فواید عامه/ 78 رای موافق، 129رای مخالف، 15 رای سفید و 1 رای باطل
عبدالرحیم: وزیر پیشنهادی عودت و مهاجرین/ 82 رای موافق، 128 رای مخالف، 15 رای سفید

ارسلا جمال: نامزد وزیر پیشنهادی سرحدات ، اقوام و قبایل/ 94 رای موافق، 116رای مخالف، 10 رای سفید و 3رای باطل

ضرار احمد مقبل: وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر/ 161 رای تایید، 56 رای مخالف، 1 رای باطل و 4 رای سفید

سلطان حسین: وزیر پیشنهادی انکشاف شهری/ 80 رای موافق، 128 رای مخالف، 12 رای سفید و 3 رای باطل

عبدالقدوس حمیدی: نامزد وزیر پیشنهادی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی/ 105 رای موافق، 104 رای مخالف، 14 رای سفید

فهرست وزرای پيشنهادی جدید حامد کرزی

شنبه 9 ژانويه 2010

1 . وزارت خارجه :داکتر زلمی رسول

2 . وزارت عدلیه :جناب حبیب الله غالب

3 . وزارت تحصیلات عالی : داکتر محمد هاشم عصمت اللهی

4 . وزارت حج و اوقاف : محمد یوسف نیازی

5. وزارت فواید عامه : محمد بشیر لعلی

6. وزارت صحت عامه : ثریا دلیل

7. وزارت اقتصاد : عبدالهادی ارغندوال

8. وزارت تجارت و صنایع : محمد هادی حکیمی

9. وزارت احیا و انکشاف دهات : یارالله منصوری

10. وزارت کار و امور اجتماعی: شهدا و معلولین ، آمنه افضلی

11 . وزارت ترانسپورت و هوانوردی : عبدالرحیم اوراس

12 . وزارت زنان :پلوشه حسن

13 . وزارت عودت و مهاجرین : عبدالرحیم

14. وزارت سرحدات ، اقوام و قبایل : ارسلا جمال

15. وزارت مبارزه با مواد مخدر :ضرار احمد مقبل

16. وزارت انکشاف شهری : سلطان حسین حصاری

حنیف اتمر، فاروق وردک و رحیم وردک از سران مافیای دولتی در قدرت ماندند

نتایج شمارش آرای وزرای پيشنهادی کرزی/ کابینه ای که بوی مواد مخدر و اختلاس می دهد

يكشنبه 3 ژانويه 2010

1: عبدالرحیم وردک: وزیر پیشنهادی دفاع : 124 رای موافق، 100 رای مخالف و 8 رای باطل

2: محمدحنیف اتمر: وزیر پیشنهادی داخله : 147 رای موافق، 77 رای مخالف ، 2 رای باطل و 3 رای سفید

3: عمر زاخیلوال: وزیر پیشنهادی مالیه: 141 رای موافق،84 رای مخالف، 1 باطل و 5 سفید

4: سرور دانش: وزیر پیشنهادی عدلیه: 96 رای موافق، 122 رای مخالف ، 6 رای باطل و 7 سفید

5: فاروق وردک: وزیر پیشنهادی معارف : 155 رای موافق، 73 رای مخالف ، 2 رای باطل و 1 سفید

6: عبیدالله عبید: وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی: 96 رای موافق، 121 رای مخالف ، 4 باطل و 12 سفید

7: محمد اسماعیل: وزیر پیشنهادی آب و انرژی : 111 رای موافق، 109 رای مخالف، 5 رای باطل و 5 رای سفید

8: عنایت الله بلیغ: وزیر پیشنهادی حج و اوقاف : 108 رای موافق، 115 رای مخالف، 2 باطل و 6 سفید

9: میرزا امین عبداللهی: وزیر پیشنهادی فواید عامه: 33 رای موافق، 179 رای مخالف، 2 باطل و 17 سفید

10: مخدوم رهین: وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ: 120 رای موافق، 93 رای مخالف، 4 باطل و 14 سفید

11: سید محمد امین فاطمی: وزیر پیشنهادی صحت عامه: 102 رای موافق، 120 رای مخالف، 3 باطل و 5 سفید

12: محمد اصف رحیمی: وزیر پیشنهادی زراعت: 136 رای موافق، 89 رای مخالف، 2 باطل و 3 سفید

13: انورالحق احدی: وزیر پیشنهادی اقتصاد : 91 رای موافق، 130 رای مخالف، 3 باطل و 7 سفید

14: وحید الله شهرانی: وزیر پیشنهادی معادن و صنایع : 140 رای موافق، 78 رای مخالف، 1 باطل و 13 سفید

15: امیرزی سنگین،: وزیر پیشنهادی مخابرات : 92 رای موافق، 130 رای مخالف، 1 باطل و 8 سفید

16: غلام محمد ییلاقی: وزیر پیشنهادی تجارت : 78 رای موافق، 137 رای مخالف، 4 باطل و 13 سفید

17: ویس احمد برمک: وزیر پیشنهادی انکشاف دهات : 90 رای موافق، 127 رای مخالف، 4 باطل و 9 سفید

18: محمد اسماعیل منشی: وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی : 39 رای موافق، 176 رای مخالف، 2 باطل و 14 سفید

19: محمدالله بتاش: وزیر پیشنهادی ترانسپورت : 82 رای موافق، 138 رای مخالف، 3 باطل و 9 سفید

20: حسن بانو غضنفر: وزیر پیشنهادی زنان : 115 رای موافق، 108 رای مخالف، 1 باطل و 8 سفید

21: عنایت الله نظری: وزیر پیشنهادی مهاجرین : 82 رای موافق، 133 رای مخالف، 3 باطل و 11 سفید

22: سید حامد گیلانی: وزیر پیشنهادی سرحدات و اقوام و قبایل : 70 رای موافق، 149 رای مخالف، 2 باطل و 11 سفید

23: خدایداد: وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر : 36 رای موافق، 176 رای مخالف، 3 باطل و 17 سفید

24: محمدیوسف پشتون: وزیر پیشنهادی انکشاف شهری : 88 رای موافق، 127 رای مخالف، 1 باطل و 15 سفید

کابینه ای که بوی مواد مخدر و اختلاس می دهد

فهرست وزیران پیشنهادی حامد کرزی

شنبه 19 دسامبر 2009

۱. وزیر دفاع: عبدالرحیم وردک

۲. وزیر داخله: حنیف اتمر

۳. وزیر انرژی و آب: اسماعیل خان

۴. وزیر مالیه: عمر زاخیلوال

۵. وزیر عدلیه : سرور دانش

۶. وزیر معارف: فاروق وردک

۷. وزیر تحصیلات عالی: عبیدالله عبیدالله

۸. وزیر حج و اوقاف: عنایت الله بلیغ

۹. وزیر فواید عامه: میرزاحسین عبداللهی

۱۰. وزیر اطلاعات و فرهنگ: سید محدوم رهین

۱۱. وزیر صحت: امین فاطمی

۱۲. وزیر زراعت: محمد آصف رحیمی

۱۳. وزیر اقتصاد: انوارالحق احدی

۱۴. وزیر معادن: وحیدالله شهرانی

۱۵. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی : امیرزی سنگین

۱۶. وزیر تجارت و صنایع: غلام محمد ییلاقی

۱۷. وزیر احیا و انکشاف دهات: ویس احمد برمک

۱۸. وزیر کار و اجتماعی: اسماعیل منشی

۱۹. وزیر ترانسپورت و هوانوردی: محمد الله بتاش

۲۰. وزیر امور زنان: حسن بانو غضنفر

۲۱. وزیر عودت مهاجران: عنایت الله نظری

۲۲. وزیر سرحدات، اقوام و قبائل: سید حامد گیلانی

۲۳. وزیر مبارزه با مواد مخدر: خداداد

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • عزيزان ســـــــــــــــــــــلام !
  در ســـيســـتم های اســـتثماری ، تکنوکـــراتی ، لبرال ، قهقرايی ، عقب گرا ، اسـتفاده جو ، غير متحد به ملت ، بدون آرمان گرا ، استفاده جو ، شـــما تحرک ، تجدد ، جهش ، اقدام بنيادی ، مترقی ، سرنوشت ساز ، ديگر ساز ، آرزومند ، تحول پذير وتحولپذير ، عدالت پسند، صادق ، شفاف ، حساب دهه را سراغ داريد .ادرس داريد . به يقين در سرتاسر گيتی نداريد .
  بنأ از رژيم کاملأ دست نشانده .مزدور . وابسته . جاسوس . فروخته شده . متحجر . استفاده جو چه انتظار چه اميد چه آرزو را داريد .
  طفل .برنا . مرد وزن افغان . هر فرد عادی افغان ميدانند که اکثر وزيران به شمول ريس جاسوس های استخدام شده ( C.I.A ) (I.S.I)(M—14)(K.G.B) موساد اسرائيل ــ ميت . ترکيه ـ انتلجنت انگليس ــ گشتاپوت المان ــ (P.PK فرانسه و وزارت اطلاعات اسلامی ايران بوده که 99 ضمير فروخته انها به خاطر منافع بيگانه فعال بوده همه غلامان حلقه بگوش بيگانه بوده . اين رحيم وردک بيسواد نه تنها جاسوس پاکستان و انگليس بلکه افسر عالی رتبه استخبارات پاکستان بوده که در تهاجم پاکستان به جلال آباد وظيفه ريس ارکان فرقه <۱۱> پاکستان عليه افغانستان را به عهده داشت .
  فروق وردک .حامد گيلانی . تورن اسماعيل همه نوکران بوده آرام

  repondre message

 • انورالحق احدی نامزد وزارت اقتصاد که از سوی پارلمان رد شد، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز نسبت به این اقدام پارلمان واکنش نشان داده است.
  از جمله حرف هایی که زده:

  1-نمایندگان پارلمان به او اطمینان خاطر داده بودند که برایش رای می دهند اما به وی خیانت کردند.وی مطمئن بود که 170 رای موافق نمایندگان را دریافت می کند.

  2- این ضربه ای است به رئیس دولت حامد کرزی.مدت زیادی طول خواهد کشید که کرزی،لیست دیگری از وزیران پیشنهادی خود را آماده کند واین باعث خواهد شد که ادارات دولتی در بلاتکلیفی به سرببرد.

  3- دولت افغانستان گرفتار بحران هست. خارجی ها فشار وارد می کنند که دولت، اقداماتی برضد فساد وبی قانونی انجام دهد در حالی که در عمل،دولتی وجود ندارد.

  4- رد او از سوی پارلمان به دلیل مسائل قومی نبوده است چرا که نمایندگان هزاره و ازبک از او حمایت کرده اند.
  5- انورالحق احدی روز یک شنبه(ظاهرا همین امروز) به دیدار کرزی خواهد رفت و در مورد کاندیدا شدنش برای وزرارتی دیگر در دور آینده، با او بحث خواهد کرد.

  گفتنی است، انورالحق احدی رهبری حزب پشتون گرای افغان ملت را برعهده دارد. وی در مقالات خود همواره تاکید بر این داشته که باید افغانستان،هویت پشتونی داده شود و اقوام دیگر ساکن در افغانستان باید پشتون ها را به عنوان "برادربزرگ" بشناسند.
  برخی رسانه ها از اختلاس های بزرگ وی در هنگام تصدی پست وزارت مالیه، سخن می گویند و درین زمینه اسنادی هم به نشر رسیده است.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس