کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > خبر و گزارش > گرایش نژادی در رفتار سیاسی

گرایش نژادی در رفتار سیاسی

بیانیه فدراسیون فرهنگی غرجستان در رابطه با بحران آفرینی های اخیر درافغانستان/ هرگونه رفتارسیاسی که دربستر گرایش نژادی وانحصارقدرت طرح وتدوین گردد، مصیبت های مردم افغانستان را تمدیدمی نماید و درنهایت سلامت و تمامیت این کشور را درمعرض تهدید جدی قرار میدهد. آقای کرزی به عنوان ریس جمهور افغانستان که این بار بیشترتوسط آرای هزاره ها وازبک ها برسریر قدرت نشسته است قبل ازهمه چیز می باید برعواقب بحران خیز این بازی تامل نماید که...

دو شنبه 25 ژانويه 2010

سقوط نظام طالبان درافغانستان وبدنبال آن استقرار نظام جدید سیاسی درپرتوحمایت جامعه بین المللی دراین کشور، امیدهای فروانی را برانگیخت وهزینه های هنگفتی به مصرف رسید تا این کشور مصیبت خیز ومردم مصیبت گرفتار آن مرحله گذار از استبداد ونظام قوم محور را به سوی تولید ارزشهای شهروندی وتشکیل نظام فراقومی تجربه نمایند. اما ازآنجاییکه اندیشه ورفتار برتری خواهی قومی، هویت اخلاقی بخشی از جامعه وتمثیل گران علایق سیاسی آنها گردیده است مردم افغانستان به جای تامین امنیت وتنفیذ ارزشهای شهروندی شاهد گسترش بحران و گسترش حفره های اجتماعی میباشند. رفتارسیاسی آقای کرزی که مجموعه متضادی ازشعایر دموکراسی وعلایق نژادگرایانه میباشد درحقیقت حفره های عمیق اجتماعی را دراین کشور به تماشا میگذارد که هنوزاندیشه های برتری خواهی، انحصارقدرت وحذف دیگران ریشه های ناگسستنی دارد.

تشکیل کابینه جدید آقای کرزی و گماشتن عناصر مطلوب ومتقیدبه اندیشه های قومی در راس وازت خانه های کلیدی درراستای همین اندیشه قابل تفسیر میباشد. عدم رای اعتماد به نامزد وزرای سایر اقوام که ظاهرا از آدرس مجلس نمایندگان صورت میگیرد، رفتار بحران خیزی است که طرح وتدوین آن درپشت میز آقای کرزی و تحت تاثیر علایق قومی و استخاره دشمنان مردم افغانستان صورت می پذیرد. این بازی که ظاهرا به پاره ای از خواسته های طالبان و مخالفین مسلح آقای کرزی پاسخ میگوید اما فرایند آن تفکر وگرایش نوپای همزیستی برادرانه مردم افغانستان را ازهم گسیخته وحفره های اجتماعی را دراین کشور چند برابر می سازد.

فدارسیون فرهنگی غرجستان معتقداست که هرگونه رفتارسیاسی که دربستر گرایش نژادی وانحصارقدرت طرح وتدوین گردد، مصیبت های مردم افغانستان را تمدیدمی نماید و درنهایت سلامت و تمامیت این کشور را درمعرض تهدید جدی قرار میدهد. آقای کرزی به عنوان ریس جمهور افغانستان که این بار بیشترتوسط آرای هزاره ها وازبک ها برسریر قدرت نشسته است قبل ازهمه چیز می باید برعواقب بحران خیز این بازی تامل نماید که این بازی ازیکسو اهانت به مردم افغانستان تفسیر میگردد وازسوی دیگر منجر به تکثیر نفاق ملی میگردد. فدراسیون فرهنگی غرجستان معتقد است که ساختار سیاست وتعاملات سیاسی درافغانستان به دلیل فقدان احزاب سیاسی برمبنای حضور اقوام دراین ساختار تعریف میگردد که باتوجه به حساسیت این ساختار، تسلط سیاسی یک قوم براقوام دیگر ویا حذف یک قوم ازاین ساختار، قبل ازهمه چیز افغانستان را ازمسیر توسعه وتکامل به سوی یک جامعه قانونمند منحرف نموده ومصیبت های دهه نود را با شدت بیشتر تمدید می نماید. اقوام افغانستان به شکل مساوی درتمام مصیبت وافتخارات این کشور سهیم اند وعدم جایگاه مناسب هریک از آنها در رهبری ومدیریت سیاسی افغانستان زمینه های شکل گیری وحدت ملی وفضای همزیستی مسالمت آمیز را باموانع جدی مواجه می سازد که درنهایت برگستره بحران دراین کشور افزوده خواهد شد. فدراسیون فرهنگی غرجستان به عنوان یک نهادفرهنگی ازتمام روشنفکران، نویسندگان، سیاستمداران و هموطنانی که به ارزشهای انسانی وسعادت مردم افغانستان ارج میگذارند تقاضا می نماید که برای جلوگیری از ترویج نفاق ملی وگسترش مصیبت های مردم افغانستان تلاشهای عملی به خرج دهند. این فدراسیون ازنمایندگان مجلس ملی افغانستان تقاضا مینماید که که بادرنظرداشت تعهدشان دربرابر منافع مردم افغانستان نگذارند که خانه مردم افغانستان به مرکز بازیهای دشمنان مردم افغانستان تبدیل گردد. این فدراسیون همچنان از جناب آقای کرزی تقاضا می نماید که آرزوهای که آرزوهای مردم افغانستان را برای ایجاد افغانستان متحد و سعادتمند به خاکستر مبدل نگردانیده ومساعدت های جامعه بین المللی را برای ترویج نفاق ملی به مصرف نرساند.

هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی غرجستان در اروپا

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


51 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > خبر و گزارش > گرایش نژادی در رفتار سیاسی

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.