IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > فراموش شدگان

فراموش شدگان

گشت های دریایی مذکوربدون اخطارقبلی وبطورمستقیم به طرف سرنشینان کشتی تیراندازی راآغازمیکنند که دراین میان دونفرازپناهجویان زخمی می شود اولی که مرمی (گلوله) به پای اواصابت میکند ودومی که نوجوانی ۱۷ ساله بوده است ازناحیه دست راست خودمورد اصابت مرمی (گلوله ) قرارمیگیرد وبدین ترتیب کشتی آنها متوقف میشود./ آقای علی ازولایت بامیان دراکتبرسال ۲۰۰۹ همراه ۶۰ نفرازسایرهموطنان ما ازشهرماترم سواربرقایق بزرگی شده وبه سمت دریای تیموروبه مقصدهاشموری ریف حرکت نموده بودند که بعدازدوشبانه روزحرکت متوالی درحوالی جزیره ی روتی اندونزیا با گشت های دریایی پلیس اندونزیا مواجه می شوند.درابتدا پلیس اندونزیا ازایشان مبلغ ۵۰۰۰۰ دلارامریکایی رشوت مطالبه میکند مسافرین سعی میکنند هرآنچه پول نقد همراه داشته اندراجمع نموده وبه آنها بدهند که شاید آنها اجازه بدهند قایق به حرکت خودبه سمت استرالیا ادامه بدهد اما ...
حميدالله رضايی
چهار شنبه 10 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بعداز به روی کارآمدن دولت جديد دراستراليا وپيروزشدن حزب کارگر(لابور) برحزب ملي(نشنال) درسال 2008 وتغييرسياست مهاجرتی دولت فدرال استراليا مبنی برعدم ديپورت پناهجويانی که خودرابه استراليا برسانند عده زيادی ازپناهجويان برای رسيدن به يک کشورآزاد وامن تلاش کردند که خودرابه اين کشوربرسانند.قانون قبلی که درزمان نخست وزيری آقای جان هاوارد ازحزب ملي(نشنال) تصويب شده بود اين امکان رابه دولت فدرال داده بود که ازپذيرش پناهجويان خودداری کند وبدون بررسی مشکلات وخطري که آنهاراتهديد ميکند آنهارابه مبدا شان که معمولا کشوراندونزيا بود بازگرداند. اما با جايگزينی حزب کارگرکه معمولا سياستهای ملايم تری نسبت به پناهجويان دارد اين قانون لغوشد ودرعوض قانون جديدی که براساس آن دولت فدرال نميتواند پناهجويان را بدون بررسی درخواست پناهندگی شان ازاستراليا ديپورت کندوبايد تازمانيکه مسئله درخواست ايشان درجريان بررسی وتحقيق می باشد درکمپ های استراليا نگهداری شوند.سيل پناهجويان ازکشورهای مختلف مانند سريلانکا . ميانمار.بنگلادش . افغانستان . ايران .عراق . سوماليا وفلسطين به سمت استراليا حرکت کردندومانند هميشه افرادی بودند که درازای پرداخت پولی هنگفت آنها راتوسط کشتی هايی که هيچگونه استانداردوتضمينی ندارند بطورقاچاق به استراليا منتقل کنند.اين افراد با استفاده ازفساداداری که دردستگاه های مهاجرتی وپليس اندونزيا هست توانسته اند که اين تجارت غيرقانونی شان رابطورفعال وبدون کدام تهديد ازناحيه دولت اندونزيا آزادانه انجام بدهند.دراين ميان تعداد زيادی ازهموطنان ما توسط پليس واداره مهاجرت اندونزيا درهنگام ورود به خاک اين کشورکه معمولا بطورقاچاق ازکشورمالزيا وتوسط قايقهای کوچک صورت ميگيرد وهمچنين درزمانيکه قصد سوارشدنبرکشتی وحرکت به سمت استراليا رادارند دستگيروبازداشت شده اند وطبق آخرين خبر تعداد 26 نفرازهموطنان ما درتاريخ 31 جنوری درشهرميدان ولايت سوماترا بجرم ورود غيرقانونی به اندونزيا دستگيروبازداشت شده اند.درتلاشی که برای ارتباط با اين هموطنان درزندانهای مختلفی که بازداشت هستند انجام داديم موفق شديم که اطلاعات دقيق وجديدی درمورد وضعيت وتعداد اين هموطنان که درزندانهای مختلف اداره مهاجرت اندونزيا دربازداشت بسرمی برند بدست بياوريم.اميدبراين هست که شايد درج اين گزارش ووضعيت نامناسب هموطنان دربازداشتگاههای اندونزيا باعث اطلاع رسانی برای سايرهموطنان شود وهم اينکه شايد عزيزان وبستگان آنها جوياي اطلاعاتی دراين مورد باشند.

شهرکوپنگ درجزیره ی تیمور غربی درشرق مجمع الجزایر کشوراندونزیا واقع شده است که در فاصله ی نزدیکی با شمال کشوراسترالیا وبخصوص جزیره ی هاشموری ریف استرالیا واقع شده است لذا خیلی ازقایق هاوکشتی های پناهجویان هموطن ما درصدد عبورازین مسیرهستند که ازدریای تیمور میگذرد.درچندین مورد پلیس دریایی اندونزیا کشتی های این پناهجویان رامتوقف وآنهارابازداشت نموده است هرچندکه تعدادی ازین هموطنان موفق به فرارازدست پلیس اندونزیا شده اند ومجددا حرکت خودبه قصداسترالیا ازسرگرفته اند.

درگفتگویی که با یکی ازهموطنانی که مدت سه ماه هست دربازداشتگاه شهرکوپنگ به سرمی برد توانستیم اطلاعات دقیق ازوضعیت وتعداد هموطنانی که دراین بازداشتگاه بسرمی برند رابدست آورده که دراینجا برای اطلاع رسانی هموطنان وخوانندگان وبلاگ به نشرمی رسد. آقای علی ازولایت بامیان دراکتبرسال ۲۰۰۹ همراه ۶۰ نفرازسایرهموطنان ما ازشهرماترم سواربرقایق بزرگی شده وبه سمت دریای تیموروبه مقصدهاشموری ریف حرکت نموده بودند که بعدازدوشبانه روزحرکت متوالی درحوالی جزیره ی روتی اندونزیا با گشت های دریایی پلیس اندونزیا مواجه می شوند.درابتدا پلیس اندونزیا ازایشان مبلغ ۵۰۰۰۰ دلارامریکایی رشوت مطالبه میکند مسافرین سعی میکنند هرآنچه پول نقد همراه داشته اندراجمع نموده وبه آنها بدهند که شاید آنها اجازه بدهند قایق به حرکت خودبه سمت استرالیا ادامه بدهد اما ازآنجاییکه مبلغ جمع آوری شده درنهایت از۳۰۰۰۰ دلاربیشترنمی شود پلیس های اندونزیایی راضی نمی شوند وازمسافرین میخواهند که حرکت شان رابه سمت استرالیا متوقف کنند وبه سمت اندونزیا برگردندتا پلیس اندونزیا برای ایشان تصمیم گیری کند!مسافرین که تمام تلاش دوشبانه روزی خودرابرباد می بینند ازدستورپلیس دریایی سرپیچی میکنند وبه حرکت خودادامه میدهند .گشت های دریایی مذکوربدون اخطارقبلی وبطورمستقیم به طرف سرنشینان کشتی تیراندازی راآغازمیکنند که دراین میان دونفرازپناهجویان زخمی می شود اولی که مرمی (گلوله) به پای اواصابت میکند ودومی که نوجوانی ۱۷ ساله بوده است ازناحیه دست راست خودمورد اصابت مرمی (گلوله ) قرارمیگیرد وبدین ترتیب کشتی آنها متوقف میشود.اگرچه ماجرای این پناهجویان به رسانه های استرالیا واندونزیا کشیده میشوداما پلیس اندونزیا هرگونه رشوت خواری ودرخواست رشوت را ازطرف گشت های دریایی این کشورانکارمیکند! درنهایت ماجراکاملا برعکس میشودوتمام مسئولیت حادثه به دوش پناهجویان انداخته می شود! این هموطنان بوسیله ی کشتی نیروی دریایی به شهرکوپنگ منتقل میشوند که درهمان روزاول دونفرازاین هموطنان که آقای علی ازولایت بامیان هم جزواین دونفربوده است بعلت شکایت ازرفتارپلیس بشدت مورد لت وکوب آنها قرارمیگیرند.تمامی این ۶۱ نفررابه زندان اداره مهاجرت کوپنگ منتقل میکنند وبعدا ۵ نفررا به علت نامعلوم ازمابقی زندانیان جداکرده وبه جاکارتا اعزام میکنند که دراینجابا پرداخت ۲۰۰۰ دلار آمریکایی موفق میشوند که اززندان آزاد شوند.مدت سه ماه هست که این هموطنان بعلاوه ۷ هموطن دیگرکه نزدیک به یکسال واندی هست که دراین بازداشتگاه زندانی هستند دراین کمپ (زندان) بدون کدام تعیین تکلیف بسرمی برند.دراین اواخربه گفته ی آقای علی تعدادی اززندانیان با پرداخت ۳۳۰۰ دلاربه یک دلال توانسته اند که آزادی خودرابخرند وبه جاکارتا منتقل وآزاد شده اند. درحال حاضرکه این گزارش نشرمی شود به تعداد ۳۸ نفرازهموطنان ما هنوزدراین جزیره بدون کدام تعیین تکلیف وجرم دربازداشت پلیس شهرکوپنگ هستندواگرتوانایی مالی پرداخت ۳۳۰۰ دلاررابه دلالان نداشته باشند معلوم نیست که تا چه زمانی باید دراین زندان بازداشت باشند.به گفته ی آقای علی همه ی ۷ زندانی که ازسال ۲۰۰۸ دراین زندان هستند بعنوان رفیوجی ازطرف سازمان ملل متحد درامورپناهندگان شناخته شده اند اما هنوز هیچ اقدامی برای آزادی شان اززندان نشده است وهمچنان دربازداشت نامحدودبسرمی برند.

بنام آنکه آزادی مطلق از آن اوست

این نامه را از زندان برای شما مینویسم

اولین قربانیها را اواخر2008در حد فاصل کوالالامپورمیدان(ازایلات اندونزیا)گرفت که تعداد آنان به27 تن میرسیدندکه درمیان جانباختگان سه کودک و دوزن نیز بوده و همه افغانستانی بودند.اجساد همه آنان مدتی در سردخانه هاماند و بعد بخاطر بی توجهی دولت کابل همه را در قبرستانی در ولایت میدان اندونزیا دفن نمودند.

پنج شنبه 14 ژانويه 2010

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس