صفحه نخست > دیدگاه > شهریان قندهار قربانی بلند پروازیهای رئیس جمهور دست نشانده

شهریان قندهار قربانی بلند پروازیهای رئیس جمهور دست نشانده

عبدالباری جهانی شاعر سرود ملی که درامریکا سکونت دارد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ازمردم قندهارخواست تا به اشرف غنی احمدزی رأی دهند همان بود دریک محفل عروسی در ایالت ورجنیای امریکا ازطرف طرفداران کرزی چنان مورد لت وکوب قرار گرفت که مدتها درشفاخانه دربستربیماری بسربرد اما بخاطررعایت مصالح قبیلوی نخواست که موضوع را دادگاهی بسازد.
گوربز خان "عطاخیل "
سه شنبه 13 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سخنان اخیررئیس جمهورکرزی دربارهء حاکمیت ملی ونقش منفی ومداخله گرانهء سفارتهای خارجی درانتخابات ریاست جمهوری اخیر و رد فرمان تقنینی اش ازسوی ولسی جرگه بخاطر حذف مادهء حق نظارت ازسوی ناظران بین المللی ازقانون انتخابات، درهفتهء گذشته موجی ازعکس العملهای موافق ومخالف را درسطح رسانه هابرانگیخت. به تعقیب آن، سفربحث برانگیزوی به ولایت قندهار که درآنجا نیزسخنان بلند پروازانه ایراد نمود برشدت این واکنشها افزود. عده ای سخنان مذکوررا جرأت وشهامت افغانی تعبیرنموده وآنرا بجوش آمدن خون غیرت افغانی رئیس جمهورکرزی تفسیرکردند .اما، عده ای زیادی ازنویسنده گان وتحلیلگران مسایل آنرا جزوطبیعت وطینت رئیس جمهوردانسته وچندان اهمیت بران قایل نشدند.آقای کامران میرهزار سردبیرکابل پرس آنرا احساسات قبیله ای وطالبی کرزی عنوان کرد محترم وحید مژده آنرا سخنان دوپهلو و متناقض با اوضاع واحوال کنونی ، توصیف نمود محترم عبدالقدیر علم آنرا فقط اکت واداهای استقلال مآبانه دانسته وآنرابه استقلال طلبی شاه شجاع برضد انگلیس تشبیه نموده که با استفاده ازضرب المثلهای عامیانه، خواسته است دل مردم را بدست آرد. درسطح بین المللی نیز این سخنان واکنشهای مختلف را برانگیخت: وزیرخارجه انگلیس ازین اظهارات کرزی ابرازتعجب کرد سخنگوی کاخ سفید نیز درباره این اظهارات خواستار توضیحات بیشترگردید.

.درین میان تعداد زیادی ازطالبگرایان ومدافعان اندیشهء قبیلوی نیزازاظهارات آقای کرزی شوک دیده وآنرا درضدیت بامنافع به اصطلاح ملی خوانده وآنرا محکوم کردند. گروه پارلمانی موسوم به خط سوم بریاست محترمه شکریه بارکزی طی صدور یک بیانیه رسمی اظهارات اقای کرزی را درمغایرت بامنافع ملی افغانستان توصیف نمود. اما چند روزی ازین سخنان مستقل مآبانه نگذشته بود که بار دیگر شهریان قندهارقربانی سخنان بلند پروزانهء رئیس جمهور شان شدند. قوای ناتو بار دیگر نشان داد که میتواند شهروندان بیگناه را هدف حملات کور خویش قرار دهد وبهیچ کس هم پاسخ گونباشد.وبه مردم قندهاراین پیام را بدهد که به سخنان رئیس جمهور همشهری شان باورنداشته باشند. کلید مشکل یا در دست قوای ناتو است یاهم در دست پاکستان نه کرزی ونه هم ملاعمر. این حوادث خاطرهء تلخ اشغال افغانستان توسط شوروی ها را بیاد می آورد که درمنطقهء سالنگ میان صاحبمنصب افغان وعسکرقوای شوروی درگیری لفظی رخ داده بود. عسکر شوروی که کم کم فارسی را یاد گرفته بود به صاحبمنصب افغان گفته بود: گوش کن( تواریش) رفیق ! ین همی وطن یا ازمه است یا از او کسی که در او کوه او است جنگ میکنه توکیستی که ایقه جز وفز انداختی؟ برو راهته بگی! حالا بادیدن این صحنه های هولناک میتوان نتیجه گرفت که اکنون قوای ناتو برای بی اعتبارکردن کرزی نزد شهریان قندهارقدرت نمائی میکند. اما کو آن گوش شنوا وچشم بینای رئیس جمهور با وجدانیکه که از وقوع این رویدادهای وحشتناک درس گرفته وبا وجدان بیدار سنگی را که زورش به بالاکردن آن نمیرسد ماچ کرده وآبرومندانه استعفای خویش را پیشکش کند. مگرمتاسفانه چنین نیست. کرزی چندین بار است که اکتهای مستقلانه نموده است وبه تعقیب آن قوای ناتو همان مناطقی را بمباران کرده است که در آن قبیلهء پوپلزائی بصورت خاص آنجاها سکونت داشته است. عشیرهء پوپل عشیره ای که شخص رئیس جمهور به آن تعلق قبیلوی دارد واو در زمان حاکمیت طالبان توانست حمایت آنهارا بدست آورده وبه کمک ویاری بزرگان قومی پوپل به ارزگان پناه آورد. اینکه درآن وقت قوماندان عبدالحق نیز عین وظیفه را ازمقامات امریکایی گرفته بود که زون شرق را ازکنترول طالبان بدون جنگ وخون ریزی خارج سازد مگر وی پشتیبانی قبیلوی قوی درحد آقای کرزی نداشت همان بود که طالبان اورا سرزدند. اما کرزی توانست که به زوربازوی عشیرهء پوپل در درون طالبان نفوذ نموده واختلافات غلجائی ودرانی را بین ایشان چاق سازد تا اینکه شهرقندهار دراثر میانجیگری ریش سفیدان قندهار به کرزی تسلیم گردید.

از آن زمان تابه امروز ناتوو بخصوص امریکا هرقدر به آقای کرزی چراغ سرخ نشان میدهد که ازحدش تجاوزنکند ولی بازهم او بدون درنظرگرفتن واقعیت های عینی جامعه سخنانی را برزبان میراند که ازسطح وسویه اش بمراتب بالا است. زیرا قوای ناتو درحملهء وحشیانه اش برموترمسافربری ملکی درقندهار نشان داد که این قوا پایبند قوانین وقواعد مروجهء این کشورنبوده وسخنان یک رئیس جمهوردست نشانده را به پشیزی هم اهمیت نمیدهد.

بعداز متهم نمودن خارجیها در تزویر انتخابات ریاست جمهوری جناب حامد کرزی به غیرت افغانی خویش پشت پازد. اوبعدازآنکه انعکاسات منفی را دررسانه های داخلی وخارجی ملاحظه فرمود به جناب محترم وحید عمروظیفه سپرد تاهرچه سریع تر به مرمت کاری سخنان وی بپردازند. آقای عمر درتوضیحاتی که درکنفرانس مطبوعاتی خویش دادند یکصد وهشتاد درجه تغیرموضع داده ودرکنفرانس مذکور اظهارنمودند که: وسایل اطلاعات جمعی درتحریف سخنان رئیس جمهور کرزی مقصرمیباشند هدف آقای کرزی ایجاد تنش با قوای ائتلاف بین المللی علیه تروریزم برهبری ایالات متحده امریکا نیست. ازنظرایشان اینگونه اظهارات هرگز بر روابط نیک میان دولت وائتلاف بین المللی صدمه نمی رساند هرچه باشد هدف، بهترشدن اوضاع امنیتی واقتصادی کشوراست خواه ناخواه تعارض در آراء ونظریات برسرچگونگی عملکرد ما ونیروهای بین المللی رخ میدهد واین به هیچ صورت بمعنای تنش ورویاروئی با جامعهء جهانی نیست".

درحالیکه واقعیت این است چه آقای وحید عمر بخواهند وچه نخواهند این یک تنش ورویا رویی مستقیم بین جامعهء جهانی وجناب کرزی بوده و درطول هشت سال بی سابقه میباشد. زیرا ازمدت ها به این طرف دروسایل تبلیغاتی غرب ، تبلیغات خصمانه ای علیه آقای کرزی مبنی بردست داشتن برادرش درقاچاق مواد مخدر، بی کفایتی وی درادارهء امورمملکت براه افتاده است. آنطوریکه آقای مژده فرموده اند حالا جناب کرزی هشتاد درصد بار مسؤولیت فساد اداری را بدوش خارجیها انداخته است درحالیکه مردم شهرکابل وسایر شهرها فقط ازبیست فیصد فساد آگاهی دارند واز آن به جان آمده اند اگرآقای کرزی قادر به ازبین بردن این بیست فیصد فساد اداری تاکنون نشده اند پس چگونه امکان دارد که هشتاد درصد دیگررا که خارجی ها انجام میدهند ازبین ببرد. همچنان پیام حامد کرزی به طالبان درولایت قندهار با استفاده از این ضرب المثل پشتو که: "چپرکت بیگانه فقط تانیمه های شب اعتبار دارد" نیز بحث های زیادی را میان مردم برانگیخت. تعدادی، ازبکاربردن این ضرب المثل چنین انتباه گرفتند که: حالا که آقای کرزی نمیخواهد بالای چپرکت که امریکا وقوای ناتو به اوتهیه دیده اند بخوابد شاید این بیان سمبولیک به معنای این باشد که دیگر آقای کرزی قصد بریدن آخرین تارهای وصل خودرا با خارجی ها دارد درحالیکه اگربیطرفانه ضرب المثل مذکورمطالعه شود آقای کرزی مصداق این ضرب المثل نیست زیرا گیریم که ایشان شب هنگام بالای چپرکت نخوابیده وبرروی زمین میخوابند پس معاش وخوراک وترتیبات امنیتی ودرمجموع بودجهء حکومت وی را کی ها تمویل میکنند؟ کدام هلیکوپترها وکدام پیلوتها درامرحمل ونقل ایشان ازیکجا بجای دیگر نقش دارند؟ چقدرساده اندیشانه است که کسی با چنین مثالهای غیرموجه وبی معنی طرف مقابل را متهم به بیگانه پرستی نموده وخودرا تبرئه نماید. موضوع تنها موضوع خوابیدن بالای چپرکت ویا زمین نیست. بلکه مشکل چیزی فراترازیک چپرکت خواب است وآن: داشتن روابط دوامدار واستراتیژیک با نیروهای خارجی که یکی با القاعده ودیگری هم با امریکا چنین روابطی را برقرار کرده اند. برخی به این باوراند که این ضرب المثل آنقدرها هم ساده اندیشانه نبوده است بلکه چراغ سبزی بود به طالبان که کرزی قصد پیوستن باآنها را دارد. و او اکنون آماده شده که تمام روابطش را با امریکاوکشورهای عضو ناتو فسخ کند وچنین توقع را ازجانب مقابل هم دارد که آنهانیز روابط خویش را باالقاعده قطع نموده ودر راه تاسیس یک حکومت تگ قومی درقندهارگام بردارندچیزیکه بیشتر به خودکشی شباهت دارد.

سخن هرچه باشد هم جامعهء جهانی وهم شخص آقای کرزی نزد مردم افغانستان ملامت اند. زیرا این جامعهء جهانی در رأس ایالات متحده امریکا بود که دراجلاس بن برخلاف تمام معیارهای بین المللی وعرف وطنی ،آقای کرزی را بخاطرپشتون بودنش براشتراک کننده گان جلسه قبولاند درحالیکه عبدالستارسیرت نمایندهء خاص پادشاه سابق افغانستان که نماینده گی ازاجلاس روم را نیز میکرد باکسب اکثریت آراء مستحق احراز کرسی ریاست دولت موقت بود.

حالا جامعهء جهانی درک کرده است که پشتون بودن رئیس جمهور درجامعهء امروزی افغانستان نه تنها که هیچ تاثیرمثبت نداشته است بلکه باعث دردسرهای کنونی نیزگردیده است. دردسریکه اکنون جامعهء جهانی با آن مواجه است این است که آقای کرزی به هیچ قیمتی حاضر به ازدست دادن قدرت نیست. آقای کرزی درپی آنست که درخلال این دوره از ریاست جمهوری اش مقدمات بقای خویش را بحیث یک رئیس جمهور مادام العمرفراهم کند. روی همین علت است که او برای کاهش نفوذ وحتی حذف ناظران بین المللی درانتخابات آینده تقلا دارد تا با این وسیله جلو رویا روئی های بعدی را که ازانتخابات قبلی کمترنخواهد بود بگیرد وآهسته آهسته مثل حسنی مبارک رئیس جمهورمصر ودیگر رؤسای دیکتاتور کشورهای مسلمان درقدرت باقی مانده ودرایام کهولت نیزماده ای را بخاطررسیدن پسرش بقدرت نیز درقانون اساسی افغانستان اضافه کند. درحالیکه ازنظرجامعهء جهانی آقای کرزی مهریک رئیس جمهور تقلب کاررا برجبین داشته وجامعهء جهانی نیز درپی آنست تا وقتیکه بدیل مناسبی برای وی پیدانشده است مجبوراند این جام زهررا هرروزقطره قطره نوش جان کنند. زیرا درفرهنگ غرب کمک وهمکاری حکومتها با افراد تقلب کار آبرو حیثیت خود حکومتهای غربی را نزد مردمان شان به صفر تقرب داده واحتمالات بقدرت رسیدن احزاب اپوزیسون درچنین حالات دیده میشود. مشت نمونهء خروار میتوان ازبالاگرفتن موج اعتراضات مردم آلمان وسوید علیه حضور قوای کشورهای شان درافغانستان یاد کرد .

ایالات متحده وانگلیس بعدازحملات یازده هم سپتمبربه این فکربودند تا با استفاده ازهویت پشتونی رئیس جمهور درافغانستان بتوانند برمشکلات فایق آمده ونیروی طالبان را که یک جنبش تگ قومی پشتونی بود مهارسازند. درحالیکه حوادث بعدی نشان داد که این طرح نتایج عکس داد. طالبان تا توانستند ازنظرنظامی تجدید گروپمان نمودند وساحات زیادی را ازکنترول کرزی خارج نمودند وبقیه تحت نام طالبان میانه رو دربدنهء دولت نفوذکردند وزمینه های فروپاشی نظام را روز به روز به نفع طالبان مساعد ساختند. دعوتهای وقت وناوقت ملاکرزی از ملا عمرروحیهء جنگی آنهارا تقویت نموده وبر اعمال انتحاری آنها افزوده ومیزان مشروعیت طالبان را دراذهان عامه بالابرد.

این سوال اساسی که اگرحکومت کرده نمیتوانی چرا قدرت را رها نمیکنی تاکنون هیچ پاسخ مثبت نیافته است. شاید جناب کرزی به این فکرباشد که اسلاف وی نیز به این سوال پاسخ مثبت نداده بودند مثلا درزمان حاکمیت دکتورنجیب الله اگردربعضی ازقسمتهای کابل راکت های کورمجاهدین اصابت میکرد وسبب ازبین بردن اهالی ملکی میشد دولت داکترنجیب الله کماکان به حاکمیت خویش ادامه داده وگوش خود را کر می انداخت. همچنان درزمان حاکمیت مجاهدین که رهبران آنها به جان هم افتادند آقای برهان الدین ربانی ازقدرت کنارنرفت تا اینکه بوسیلهء طالبان به زور نظامی ازکابل خارج ساخته نشد. اما آقای کرزی در مقایسهء آن دو دوره با دورهء کنونی خودش ، دچار اشتباه شده اند. درزمان حاکمیت دکتورنحیب الله درشهرهای بزرگ نظام واداره بمفهوم واقعی کلمه وجود داشت ویکی دو راکت مجاهدین هرگزقادر به ازبین بردن کل نظام نمیشد. درآن وقت فساد اداری در دستگاه دولتی به اندازهء امروز وجود نداشت ارتش منظم وپولیس مسؤول وپاسخ گو وجود داشت. در دورهء حاکمیت پنج سالهء مجاهدین نیز تهدیدات به سطح عملیات انتحاری نرسیده بود هرچند جنگهای ذات البینی مجاهدین سبب آواره شدن شهریان کابل وسایر ولایات گردید اما علت عدم استعفای برهان الدین ربانی نیزقابل توجیه بود. زیرا گروه مخالفش به سرکرده گی گلبدین حکمتیار دوبار، خود به حیث صدراعظم آن وارد کابینه شد. درصورت استعفا نهاد معقول ومشروع که میتوانست بدیل حکومت برهان الدین ربانی باشد وجود نداشت. حالا کلا قضیه برعکس است. تمام شرایط برای استعفای رئیس جمهورمهیا میباشد رئیس جمهوریکه متهم به فساد اداری خویشاوند پروری، نفاق افگنی، بی کفایتی میباشد چرا استعفانمیدهد؟ رئیس جمهوریکه بنابقول آقای مژده درخانه اش یعنی ولایت قندهار نتوانسته است امنیت را تامین کند چگونه میتواند برسایر ولایات اعمال قدرت کند؟

به نظراین قلم، استفاده ازبافتهای قبیلوی وکارت قوم بازی هنوز برای آقای کرزی وهمفکرانشان ازمود نیفتاده است. آقای کرزی حتی برای اشرف غنی احمدزی رقیب عمده اش که ساکن قندهارنیست قبر نمایندهء اورا دران ولایت پیش ازپیش کنده است وهیچ کس درقندهار ازترس برادر کرزی جرأت مخالفت با کرزی راندارد. عبدالباری جهانی شاعر سرود ملی که درامریکا سکونت دارد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ازمردم قندهارخواست تا به اشرف غنی احمدزی رأی دهند همان بود دریک محفل عروسی در ایالت ورجنیای امریکا ازطرف طرفداران کرزی چنان مورد لت وکوب قرار گرفت که مدتها درشفاخانه دربستربیماری بسربرد اما بخاطررعایت مصالح قبیلوی نخواست که موضوع را دادگاهی بسازد. شهریان قندهار تاکنون ازعدم استحالهء قومی درآن ولایت رنج می برند بعدازبقدرت رسیدن احمدخان ابدالی درقرن هژده میلادی سیستم قبیلوی درآن ولایت نه تنها که حفظ گردید بلکه تقویه هم شد. در ولایت قندهار هرکوچه بنام یک قبیله مسمی گردیده وفرد بیگانه ازقبیله درآن منطقه زنده گی کرده نمیتواند. کوچه بارکزیها، کوچهء بامیزی ها، کوچهء اسحاق زیها، کوچه یحیی خان مربوط محمدزائی وغیره ازجمله کوچه هایست که درشهرکهنهء قندهاراز سالها به اینسو باقی مانده است وتا به امروز حفظ شده است. این ترکیبات قبیلوی برای حاکمان کابل نیزفرصت های خوب استفاده جوئی ازاحساسات قبیلوی را مساعد ساخته وهرحاکم کابل درآنجا قبیلهء خودرا مسلح ساخته وبالای دیگران حاکمیت رانده است. بعدازسقوط ملاعمرازعرشه امارت مومنان، اختلاف میان قبایل غلجائی و درانی شدت کسب کرده است. شهرقندهار اکنون شهرنفاق زده وبرتری جوئی قبیله ای است. هوتکی ها که غلجائی اند بطرفداری طالبان شعارمیدهند ودرانیها به نفع شاه سابق ویکتعدادی هم به نفع حامدکرزی. بدون شک دست برادران کرزی وهم طالبان غلجائی درین نفاق اندازیها به استشارهء مقامات پاکستانی دخیل میباشد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به همه سلام

  هر چند این نوشتار تکراری است لیکن باید گفت که محترم عطاخیل در نوشتار خود اتهام بی جا وارد نموده .ی نوشته( اکنون قواوی ناتو برای بی اعتبار کردن کرزی نزد شهریان قندهار قدرت نمایی میکند)
  اگر ترجمانان ناتو این نوشتار سراپا جعلی را خوانده اند باید که به مقامات ناتو ترجمه نمایند تا محترم عطاخیل این اتهام دردناک خود را اثبات نمایند؟
  محترم عطاخیل به نفع ایران و به ضرر مردم افغانستان همچو نوشتار جعلی را به نشر می دهند که از اثبات ان عاجز اند< نوشته این مرد دلالت بدین دارد که ناتو قصدا مردم بی گناه را کشته اند>
  در حالیکه ابدا همچو نبوده و هر گز چنین نشده است>
  باید برای حطاخیل صاحب گفت که بین درانی و غلجی هیچ نوع اختلاف وجود نداشته است.
  این بدین است که به گفته بچه سقاو بروید و چای تانرا به قند نوش جان کنید شما را به همچو مسایل قومی غرض نست و نی به شما ارتباط دارد.
  همه مردم افغانستان با هم برابر و برادر اند و همه در وحدت بسر می برند.
  برای شما توصیه می کنم بروید پی توصف کارمل جنایتکار و ربانی مسعود، و دیگران که ....
  جلال ابادی

  • goshko Jalalabadi/bache kuchi:ba shuma awghana /pashtun ha chetor sabet konad ke hama chez hai ke dar bare shuma dar media ha gufta mesawad sar ta sar durest ast !?1 waqte ke chandroz pesh Mr karzai ba Qandahar rafta bud saran qabila ha az tror saran e shan dar qandahar shekayat dashtand ke azin masala 9 sal meshawad (ba amadan bradar karzai dar Qandahar)hale shuma megoyed ke waqeat nadarad .shuma agar az moze Qabila hamesha Masood wa rabani ra hamla mekoned ein ra bedanid ke agar Masood wa rabani bad bashand ,rahbaran Qabila /awghana/pashtun ha (Omar kur,Gulbedin raketyar,karzai fashist/shashujah 2 wa ghaira dar qatar badtarin ,khayenen qarar darand .azinro hamo zarbel masel marof ba shuma qabila garaye efrati motabeqat mekonad ke :agar derakht ham dar maqad e tan shuma brawad , montazer saayesh derakht asted , montazer takhrish aan !!ein badin mana ast ke morgh Qabila gara ha 1 leng dara , mesle ke 1 beaqle dega naweshta bud ke democracy ra pashtun ha peshtar az Washington tajrobah kardan lol lol waqean khanda war bud ba shunidanish da site Afg german..nazar ba ein ali jenab shuma bakuli Nabegha asted lol . ma faqat bare hama qabila garayan dua’ shafaat metawanam wa bas..degar az tawanam bala ast .. ba ehteram

  • اقای جلال ابادی !!

   هر قدر به دماغم فشار وارد کردم !! جواب بعضی سوال ها را در مورد خودت پیدا نتوانستم .

   فکر کنم هر که مسلمان درست باشد قبیله و قوم برایش بی مفهوم است اسلام خانه همه مسلمانان بدون بر تری جوی قومی قبیلوی رنگ .....یعنی همه برادر و خواهر ..

   همچنان برای یک کمونیست شاخه ماوویستی ,اروپا یی, سویستی, مارکیزم لینینیزم واقعی قوم و قبیله نژدا ارزش ندارد ..

   یعنی انان اعضا یک خانواده پنداشته میشوند اما در مورد خودت!! قضیه صدو هشتاد درجه فرق میکند فکر کنم جناب تان هنوزمسیر حقیقی تانرا پیدا نکرده اید . از نظر من با این طرز دید ها ی تان نباید یک پاینت منفی دیگر را به شاخه های ماوویستی کمایی بکنید !! فکر کنم بهترین حزب برای خودت افغانملت باشدو بس ..

   جناب .

   اختلافاتی بسیار زیاد بین قبایل قندهار همچنان اوغان های قندهار با سایر اوغان ها از ولایات دیگر وجود دارد مردم قندهار از اوغانملتی ها خوش شان نمیاید بلعکس افغان ملت میخواهد قدرت را از دست قندهار خارج کند اگر گاهی در امر به قدرت رسانیدن انان(قندهاری ها) اوغانملتی ها کوشیده اند . دلیل ان اماده نبودن شرایط برای خودشان و حضور احزاب و شخصیت های غیراوغان در مقابل گروه قندهار بوده است .

   منطقی هم هست چون نفوس درانی های قندهار , هلمند , نیم زابل, نیم ارزگان در برابر اوغان های غلجایی جلال اباد و کنر و لغمان و لوی پکتیا قسمت های از غزنه و زابل و ناقلین شما ل بسیار اندک اند. اما چرا اوغان باید حاکم اوغانستان باشد اگر فرض زیاد بودن مورد قضاوت باشد پس چرا در برابر یک اوغان غلجایی (که اکثریت را در بین اوغان ها دارند ) سنگ اندازی داخلی و خارجی صورت گرفته وتا در راس قدرت قرار نگیرد ..

   این در حالیستکه تمام خیانت ها ووطن فروشی ها از جانب حاکمان قندهار ی ودرانی در حق وطن ما و مردمش صورت گرفته نه اوغان های غلجایی.. حاکمان قندهاری همانقدر که به وطن خیانت کرده اند به مردم غیر اوغان و اوغان های غلجایی نیز ظلم روا داشته اند .

   من مطمینم هر گاه گلبدین و ملاعمر سیاف خالص و محمدی درانی میبودبگونه امروزی ازجانب جامعه قندهار بزرگ و جهان طرد نمی شدند ..از همین سبب گلبدین میگفت نه به لویه جرگه عقیده دارم نه به وطن فروشان قندهار جنگ اوغان با اوغان هنوز شروع نشده است !!!

   در جنگ با روس ها نیز قندهار سهم بزرگ چون سایر ولایات اوغانی و غیر اوغانی مثل لوی پکتیا و لوی ننگرهار وشمال , هرات ... نداشتند .. یا در گیر جنگ های تنظیمی یا مصروف جنگ تریاک یا بخاطر بدست اوردن پول و سلاح از خاد و دفاتر کا گی بی (درقندهار ) بودند .

   زمانیکه قوا, روسها از قندهار خارج شد فکر میشد اولین ولایت قندهار خواهد بود که بدست مخالفین سقوط داده خواهد شد چون امکانات قندهار کم واز مرکز دورتر واقع شده بود تا جایکه به روس قناعت داده شد و انان از تورغندی دوباره به قندهار دیسانت, خطوط هوایی اکملاتی از هرات , مزار , تاشکند و ترکمنستان ...به انجا وصل شده قندهار را از خفیف و ضعیف و ارتزاقی .... اکمال کردند و دوباره راه شان را گرفته و رفتند ..

   اگر حمله جلال اباد به قندهار صورت میگرفت قندهار حتمنا سقوط داده میشد ...ولی خوشبختی و اقبال بلند حاکمان قندهار در ان بود که گروه های مجاهدین قندهار انقدر به اختلافات زی زی غرق ... که همیشه درگیر جنگ های بزرگ بین هم بودند حتا در رقابت به یک دیگر با خاد بخاطر بدست اوردن سلاح و پول تامین ارتباط میکردند ملا نقبیب , گل اغا شیرزی وپدراشحاجی لطف سگوان از همکاران سابقه دار ریاست خاد بودند شاید همان قدر پول و اسلحه از آی اس آِی , ربانی ,گیلانی نگرفته باشند که از خاد وروس ها ..

   در رقابت به انان حاجی مغاش وپسر اش حاجی احمد از بولدک و تخته پل ,امرلالی از سیاف , و قوم وخیش کرزی از ارغستان مربوط به گروه خالص( احمداله حاجی عبدالرزاق فوفلزی )نیزسر از پا نشناخته خودشان داوطلبانه همکار خاد شدند اخرین گروه که همکاری خاد را قبول کرد جناب سر کاتب عطا محمد نورزی از حزب اسلامی به حساب قوم و زی زی بازی از طریق جببار قهرمان تریاک فروش نورزایی بود ان هم اخر های حاکمیت نجیب ....
   تنها گروه که تا اخیر همکاری و نزدیکی با دولت را قبول نکرد گروه کوچک شیخ اصف محسنی بود و بس ..

  • سلام

   گوش کن جلال آبادی/ کوچی:با شما awghanaa pashtun‌ها چطور ثابت کرد که همه چیز‌های که در بار شما در مدیا‌ها گفت میشود سر تا سر درست است !؟۱ وقت که چندروز پیش آقای کرزی به قندهار رفته بود سران قبیله‌ها از ترور سران‌شان در قندهار شکایت داشتند که از این مساله ۹ سال میشود (با آمدن برادر کرزی در قنداهر)حال شما میگو id که waaqiaet ندارد .شما اگر از موضع قبیله همیشه مسعود و ربانی را حمله میکند ،این را بدانید‌ که اگر مسعود و ربانی بد باشند ،رهبران قبیل awghana/pashtun‌ها (ملا کور،golbedin راکتیار،کرزی faashist/shaah shjaae ۲،ترا کی‌ بیسواد ،حفیظلله خون خور ،داود دیوانه و غیره در قطار بدترین ،خا ینین قرار دارند .ازینرو همان ضرب مثل معروف به شما قبیله گرأی افراطی مطابقت میکند که :اگر درخت هم در مقعد شما سبز کند ، منتظر سایه درخت هستید ، منتظر تخریش آن هم باشید !!این بدین منظور است که مرغ قبیل گرا‌ها ۱ لنگ دارد ، مثل که ۱ کودن دیگر نوشت بود که دموکراسی را پشتون‌ها پیش تر از واشنگتن تجربه کردند واقعاّ خواند آور بود(افغان‌گرمن سایت) پس نظر با این عالی‌ جناب شما کاملا نا‌ بقه هستید ها‌ها . من فقط برای همه قبیلع گرایان دعا’ شفاعت می‌ توانم و بس..دگر از توانم بالا است .. با احترام

  • کرزی چی د طالبانو سره د پخلاینی له کبله د امریکا د حکومت د کلک مخالفت وړ ګرځېدلی ، په ښکاره یې خپل ساتندویان راوپارول

   هنری کیسنجر یو وخت ویلی وو چی د امریکا تر دښمن کېدو ، د هغه دوست کېدل ډیر خطرناک دی . د دې خبري وروستۍ ادعا هماغه په افغانستان کی د امریکا لخوا نصب سوﺉ افغان ولسمشر حامد کرزﺉ دی چی په واشنګټن کی یې د خپلو اصلی ساتندویانو غضب راپارولی دی .
   د اوباما حکومت چی د طالبانو په ماتولو کی ناکامه سوی ، بس بی صلاحیته کرزی ، یعنی د « سی آی اې » دغه پخوانۍ سرمایه ترټي . واشنګټن د تیر کال په انتخاباتو کی هم د ساخته کاریو له امله کرزﺉ متهم کړی و . هغه جعل کاري ځکه صحیح وه چی پخپله امریکا د نوموړو انتخاباتو څخه ټول هغه ګوندونه محروم کړي وو چی د لویدیځ نیونی سره یې مخالفت کاوه .
   واشنګټن چی په ټوله اسلامی نړۍ کی د دیکتاتورانو او ساختګی انتخاباتو ملاتړ کوی ، خو کرزﺉ یې بیا په سپین سترګۍ سره د فساد او جعلی انتخاباتو په خاطر وغندﺉ . دا هر څه په داسی حال کی دي چی د پاکستان د پوځ بشپړ اختیار اوس پنتاګون په لاس کی اخیستی دی .

   د اوباما حکومت په ښکاره وایی چی غواړي د کرزي پر ځای بل څوک کښېنوی . موږ او تاسو ټوله دا اورو چی واشنګټن فریادونه کوی چی « بد ګوډاګی ! بد ګوډاګی ! »
   خو کرزﺉ هم بیرته وار پر کوي او امریکا په تیرو انتخاباتو کی په ساخته کاریو سره ترټی . ده څو څو واره غوښتي چی امریکایی پوځ دې د ګڼ شمیر ملکی افغانانو وژل پای ته ورسوی . خو وروستی فایر ( ډز ) یې هماغه د یو بم ور غورځول دی : هغه دا چی په غوڅه یې اعلان وکړ چی افغانستان د امریکا لخوا اشغال سوی دی ، البته د ناموجوده القاعده او یا هم طالبانو په خاطر نه ، بلکی د کسپین د انرژۍ څخه د خورا ډکی حوزې د تسلط په خاطر یې نیولی دی . کرزي وویل چی طالبان « د لویدیځ اشغال سره مقاومت کوی » . امریکا به ژر په افغانستان کی یو لک ( سل زره ) پوځیان ولری او څلوېښت زره سپاره پوځیان به هم د ناټو وی .
   دا لا څه ، کرزي دا ټوکه هم وکړه چی ښایی د طالبانو سره یو ځای سی . واشنګټن هم سکته وکړه یعنی زړه یې له مځکی ووهل سو . د کرزي پر ضد یې یو ناولی پروپاګنډ راخوشی کړ . نیویارک ټایمز ، یعنی د اوباما د حکومت ویاند او د افغان جنګ خورا توند ملاتړې د کرزي نسکورول او د هغه پر ځای د کوم شکایتی جنرال کښېنول وغوښتل .

   یو په خپل سر راپورته کړای سوي امریکایی « پیټر ګالبریټ » چی په کابل کی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کی له دندی شړل سوﺉ ، هماغه زړه بابولاله پسی رااخیستې وه چی خپرونو ته به یې ویل چی کرزﺉ ښایی د مخدره موادو عملی او هم دماغی مریض وی .
   هو ، دغه د ملنډو وړ حتی کرغېړن حالت د افغانانو او واشنګټن تر منځ یو لوی درز رامنځته کړ . افغانان ، چی ۳۱ کاله یې جګړې زغملي ، تقریبأ درې ملیونه انسانان یې وژل سوي ، په ملیونونو یې هم کډوال او یا د ځپونکی فقر په غیږ ورغلي دي ، نن د سولی لپاره لت پر لت اوړي .

   د تیرو دوو کالو راهیسی کرزي او د ده جنګسالارانو په سعودی عربستان کی د طالبانو سره د سولی خبري اتري جاری ساتلي دي . کرزﺉ ښه پوهیږی چی د افغان شخړی پای ته رسول په دې کی دی چی د هېواد اکثریت ټبر یعنی پښتانه او د هغوی جنګیالۍ وسله یعنی طالبان باید آزاد کړای سی . د طالبانو سره سیاسی پخلاتوب یوازینۍ ـ او چاره ناپذیره ـ حل لاره ده .
   خو د اوباما حکومت ، چی په واشنګټن کی د نوو محافظه کارانو او نورو سخت دریځو لخوا غلطی مشورې ورکول کیږی ، دې ته اړم دی چی یا ، په افغانستان کی باید « ګټل » په پوځی سوبه سره وی ( مطلب که یې هر څه هم وی ) تر څو د یو ستر طاقت حیثیت وساتل سی او یو داسی توافق رامنځته سی چی په نتیجه کی یې امریکا پر ستراتیژیکی افغانستان باندی مسلط کاندی .
   له همدې کبله امریکا د کرزي د سولی خبري اتري د پاکستان پواسطه خنثی کړې یعنی دا چی هغه هېواد ته یې اووه بلیونه نغد ډالرونه ورکړل تر څو د طالبانو هغه مشران ونیسی چی په پاکستان کی اوسیږی او د کابل سره یې د سولی خبري اتري کولې .

   هو ، نور نو د کرزي وار و چی باید عصبانی سوی وای . ده هم په څرګنده خپل امریکایی ساتونکي مبارزې ته ولمسول او یو مستقلانه دریځ یې غوره کړ . دغه ګوډاګي په دې ډول خپل مزي وشلول .
   د کرزي تر ټولو نوې بی باکي د هغه حقیقت پر اساس وه چی وایی هند او چین په مینه او رغبت سره لګیا دي په افغانستان کی د امریکا/برتانیې/ناټو فعلی تسلط تر لاسه کړی . هند افغانستان ته پیسې ، وسلې او ایجنټان رالیږی او حکومتی ځواکونو ته روزنه ورکوی . چین بیا په خورا احتیاط او حسابی ډول غواړی ځان د افغانستان هغه تازه کشف سوي کانی ثروت ته ورسوی چی پخپله د کرزي له قوله ( د امریکایی حکومت د جیولوجیکی سروې له مخی ) یو ټریلیون ډالره ارزښت لری .
   روسیه ، چی په افغانستان کی د ۱۹۸۰ لسیزی شکست محتاطانه کړې ده ، په ډیره مینه هلته د امریکا د مشقت او دردونو ننداره کوی او د انتقام هیڅ کوم رغبت نه څرګندوی . ماسکو هم په افغانستان کی خپلي جاه طلبۍ لری .

   ما د ډیری اوږدې مودې راهیسی وړاندیز کړی چی د کرزي لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چی ځان د امریکایی پالنی او ساتنی څخه لیری کړي او د ټولو بهرنیو اشغالی ځواکونو وتل وغواړي .
   دا کار بېله شکه له خطره هم ډک دی . خو د کیسنجر یادوَنه هم باید له پامه و نه غورځول سی . امکان لری چی کرزﺉ خپل ژوند وبایلی . خو دا هم شونې ده چی هغه یو ملی اتل او یو داسی کاندید سی چی یو داسی خپلواک افغانستان رهبري کړی چی ټولی توکمیزه ډلي یې ومنی .

   مګر افسوس ، چی امریکا یو ځل بیا هماغه اشتباه کوی یعنی : د دې پر ځای چی دیموکراتیک ملګري ولټوی چی واقعأ هم عوامی او قانونی وی ، برعکس غواړي چی مطیع او فرمان منونکي مشتریان ولټوی

  • to Karim

   ټولو ته سلامونه
   د افغانستان او د افغانانو لوی دښمن ایران،پاکستان،او څه عربستان او روسیه ګڼل کیږیږ
   دلته یادونه پکار دی چی دا هیوادونه د افغانستان په دننه کی خپل خپل غلامان لری او دوی پوسیله د نفاق کوښښ د اجرا لاندی قرار لری
   په اوسنی درشل کښی افغانانو ته د غرب سره دوستی ډیره ښه ګڼل کیدی شیږ
   جلال ابادی

 • آقای محترم جلال آبادی

  حرف های شما آتش به جان دشمنان افغانستان و مردم ما افگنده است. ببینید که نوکران پنجابی های کثیف و بویناک پاکستان چگونه میخواهند که با دامن زدن به مسایل قومی و ملی ما را هم جدا سازند.

  هر چند ایرانی های آخوندی هم در نفاق افگنی بین ما افغانها دقیقه ی و از هیچ تلاشی فروگزاری نکرده است ولی بدانید که پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی به این مسایل بوسیله جواسیس شان دامن میزنند.

  در این اواخر شیطان الدین ربانی و عبدالله عبدالله هر دو پاکستان را دوست نزدیک شان خوانده اند و این نشانه این است که شورای نظاریان جنایتکار میخواهند قرار داد 1973 ملا مفعول مسعود را دوباره با زنده کنند.

  اجنتهای پنجابی های کثیف و بویناک پاکستان از همه مسعود را قهرمان خطاب میکنند و کرزی و پشتونها را مورد حمله قرار میدهند کاری که شورای نظاری ها میکنند.

  پنجابی های کثیف و بویناک پاکستان میدانند که خطاب کردن مسعود منبع نفاق است زیرا به استثنای شورای نظاری های جنایتکار دیگر مردم افغانستان مسعود را جنایتکار ملی میدانند.

  مسایل ملی و از جمله مسله فدرالیزم هم از طرف پنجابی های بویناک دامن زده میشود و از اشخاص فروخته شده چون پدرام و یکعده دیگر استفاده به عمل میاید.

  مردم افغانستان باید هوشیار باشند که باز هم جنایتکاران جنایتکار ملی مسعود به دستور پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی بر ضد کشور سازماندهی میشوند.

  • baabur
   ma namedanam ke pashtun ha chewaqt belakhera qabul khahad kardan ke masol badbakhti afg wa wa paabus pakitani ha budan , astand wa khahad mandand !!haman zarbul masal ast ke megan agar da kune benang drakht sabz kunad mega ke da zere sayesh meneshanad ..agha baabur bebn e clip ra ke Musharaf az maze pashtun ha chetor defa mekona wa ba tajik ha tawheen mekonad wa maood kabir che megoyad baresh..http://www.youtube.com/watch?v... wa shuma pashun ha ta bakai barf baam khud ra ba bam hai tajik wa hazara khahad andakhted , emroz haqiqat mesle aftaab shuda ast . bas kuned sharm kuned

  • با بر
   ما نمیدانیم که پشتون‌ها تا چه وقت بال آخرا قبول خواهند کرد که مسول همه بدبختی ها در افغانستان هستند و همیشه پابوس پاکستانی‌ها بودند ، هستند و خواهد ماندند !!همان مثل است که اگر درخت در کون بی‌ ننگ ت سبز کند میگه که در زیر سایش می‌‌نشیند ..آقا با برط ببیند این کلیپ را که پرویز م از مو ضعی پشتون‌ها چطور دفاع می‌‌کند و مسعود کبیر چه میگوید برایش.. http://www.youtube.com/watch?v=I۶qw... و شما پشتون‌ها تا بکی برف بام خود را به بام‌های تاجیک‌ها و هزاره ها خواهد انداختد ، امروز حقیقت مثل آفتاب روشن شده است . بس کنید شرم کنید .امروز در بیرون افغانستان همه پشتون‌ها و افراط گرا‌ها را می‌‌شناسند که از کجا از کدام قوم سر چشم گرفته و می‌‌گیرد و کی‌‌ها از آن‌ها حمایت میکنند .

  • با بر
   ما نمیدانیم که پشتون‌ها تا چه وقت بال آخرا قبول خواهند کرد که مسول همه بدبختی ها در افغانستان هستند و همیشه پابوس پاکستانی‌ها بودند ، هستند و خواهد ماندند !!همان مثل است که اگر درخت در کون بی‌ ننگ ت سبز کند میگه که در زیر سایش می‌‌نشیند ..آقا با برط ببیند این کلیپ را که پرویز م از مو ضعی پشتون‌ها چطور دفاع می‌‌کند و مسعود کبیر چه میگوید برایش.. http://www.youtube.com/watch?v=I۶qw... و شما پشتون‌ها تا بکی برف بام خود را به بام‌های تاجیک‌ها و هزاره ها خواهد انداختد ، امروز حقیقت مثل آفتاب روشن شده است . بس کنید شرم کنید .امروز در بیرون افغانستان همه پشتون‌ها و افراط گرا‌ها را می‌‌شناسند که از کجا از کدام قوم سر چشم گرفته و می‌‌گیرد و کی‌‌ها از آن‌ها حمایت میکنند .

  • babor
   اگر کرزی دست نشانده نیست .. پس در تاریخ افغانستان نشان بدهید یک رهبر پشتون که دستنشند نبود باشد.

   از شاه شجاه گرفته تاا ملا کؤر ، تا کرزی مریض چرسی

 • به يقين كه مردم قندهار مردم دين دار ,شجاع وزبان شيرين دارند.لسان بشتو ن از زبان انها خيلى شيرين و شنيدنى است.با تاسف كه امروز اين مردم اسير هستند,انها اسير طالب هاى بى فرهنك بى دين و لامزهب باكستانى و وحابى هاى عربى و عجمى شده اند.ان ولايت و جند ولايت بشتون تبار سرحدى ديكر ما قريب نيمه مستعمره باكستان هستند.باكستان تو سط قوم بشتون خود قسمتى از خاك ما را با بشتونهاى ما به اسارت دراورده و مطابق ميل خود ميجرخاند.درين ولايات يك افغان مسون نسيست و يك باكستانى مانند ماهى دراب است.تمام سرمايه مملكت تاراج شد باكستان رفت از همين طريق زن و طفل دزدى , اختطاف و برده ميشود طرف باكستان از همين طريق ,قاجاق مواد مخدر از همين طريق.معلوم نيست كه اين جه مردم اند.همه با سلاح ميخوابند و بيدون سلاح خواب در جشمان شان نيست.مشكل اينست كه انجا سر حد نيست.اين برادران بشتون ما مزدوران ان بشتونهاى باكستانى هستند.بايد بشتونهاى ما خط خودرا از بشتونهاى باكستانى جدا بسازد و از خاك خود دفاع كند و اكر نميتواند از برادران اوزبيك تحت رهبرى قهرمان ملى ما جنرال صاحب دوستم كومك بخواهد. او همراى برادران هزاره و برادران تا جيك همه يكجا بروند اين ولايات را از وجود با كستانى ها باك سازى كنند و از سرحدات حفاظت كنند.و نفنكداران قبايل را يا به باكستان ويا به افغانستان برانند و تفنك هاى شانرا جمع كنند.درانصورت ميتواند اين كشور ارام و اسوده شود و بيشرفت بميان بيايد.مشكل اساسى اينجاست ,شما جه را مانده به جه جنكاو شده ايد.

 • آقای راستگو

  اگر جنایتکار ملی مسعود مفعول و یارانش خود را به پنجابی های پاکستانی در زمان شهید داود خان و بعداً خود را به روسها در زمان تجاوز شوروی به افغانستان نفروخته بودند، اگر آنها بعد سقوط رژیم داکتر نجیب الله در کابل مانند حیوانات وحشی مردم بیگناه را هدف قرار نداده بودند و مال و منال مردم و ملکیت های دولتی ویران و غارت نکرده بودند نه طالب پیدا میشد و نه به کرزی ضرورت میبود.

  من جان کاکا از شما فقط میخواهم که بدانید که پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی همانطور که ملا بچه مسعود و حکمتیار را مورد استفاده قرار داده وطن مار ویران کردند حالا بار دیگر میخواهند با خطاب کردن ملا بچه مسعود توسط اجنت های شان، قهرمان ملی و دامن زدن به مسایل ملی و سمتی ما را به برادر کشی و ویرانی کشور ما سوق دهند.

  شما باید بدانید که نه جنایتکار ملی نماینده گی از قوم تاجیق میکند و نه حکمتیار نماینده پشتون ها است.

  از اینرو خواهش میکنم تمام پشتونها و اقوام دیگر به خاطر چند جنایتکار توهین نکنید.

  • آقائ با بر

   اول شرم از این کن که شما شخص که خون خود را در راه وطن (افغانستان) و در مقابل دوشمنان این خاک چون پاکستان ریخت.. مفعول خطاب میکنی و کسانیکه چون گولبدین که دپلم از مفعول بودن‌شان دارند( کرنکار در کند ز) اصلا یاد نکردی .. و این خود نشان می‌‌دهد جهالت و ندانی و قبیله گرا بودنت را که توی چقدر دوشمنی با مردم افغانستان داری . ۲ اینکه پیش از اینکه پاکستان مسعود را قهرمان بسازد با اصطلاح خودت ، مسعود قهرمان بود و نشان داده بود که قهرمان است ، مقاومت ۶ ساله بد از سقوط پایتخت و بدون کمک عسکر پنجابی،عربی‌،روسی ،ایرانی‌،هیندی . و همه دنیا تماشا می‌‌کردن که چه میشود با شمول غرب و آمریکا. اولین حکومت که بد از سقوط پایتخت در تاریخ جهان سرسخت‌ترین مقامت را کرده بودند همین حکومت ربّانی بود با فرماندیهی مسعود.بر عکس در خطوط برادران پشتون طالب‌های نو کار پاکستان تنها یهود‌های اسرائیل ظاهرا نبودند دگر حضور همه آخر‌های دنیا پر رنگ بود با شمول پنجابی، عرب‌ها ،چچن‌ها چینی‌ها و غیره ..و پنجابی‌های دعوت شده برادران پشتون ما عملا در خط‌های جنگ طالیبان با فرمان‌ای س‌ای (پاکستان) در مقابل مردم افغانستان مجنگیدند .فیلم‌ها جنگ تا هنوز از اسیران پاکستانی در یوتیوب وجود دارد . عین ثابت میکند که پاکستانی‌ها نه با مسعود بلکه با پشتون‌ها همدردی داشتند و دارند . وقت از دأؤد دیوانه و خود خواه(از قول ظاهر شاه) ( با شعار پوچ ملیت پرستی‌ چون پشتون خواهی )و نجیب قاتل و فاشیست یاد کردی یقنن که از همان کثیف‌های وطن فروش استی، اگر شما شعار کؤر ، کاله ، دو ده و مارکسیستی را نمی‌‌دادید ، و ۱ میلیون نفر را نمی‌‌کوشتید ، دگر دیگر دلیل با بلند شدن به ملاه مسعود و مردم افغانستان نبود

  • [

   آقای بابر!

   شما که این سه هزار نفررا صرف بنام مسعود وآنهم سگ خطاب میکنیدآیا خود تان ازجادهء اخلاق بیرون نشده اید که دیگران را توصیه به رعایت اخلاق میکنید؟

 • آقای راستگو

  خواهش میکنم نوشته مرا یکبار دیگر بخوانید و ببینید که من در مورد جنایتکار حکمتیار چه گفته ام.

  چرا یک مسله بیسار بسیط را شما تاجیق های قومگرا درک نمیکنید

  جنایتکار ملی مسعود مفعول و جنایتکار حکمتیار هر دو از یک قماش بودند. هر دو جنایات فراموش ناشده بر علیه مردم بیگناه مرتکب شده اند.

  شما میخواهید که ما بگوییم که هر چه پشتون است و تمام رهبران ، بزرگان، سیاستمداران پشتون جنایتکار هستند و هر دزد و هر رهزن تاجک از بچه سقاو اول تا بچه سقاو ثانی فرشته

  مگر راستگو جان آیا به این شکل میتوانید عدالت اجتماعی را که آرزوی همه ماست تامین کنیم ؟

  از همینرو برایتان باز هم میگویم که دشمنان کشور ما در قدم اول پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی از همه بیشتر در قهرمان خواندن این جنایتکاران را بخصوص جنایتکار ملی مسعود پاه فشاری دارند تا نفاق و بدبینی بین ما ادامه داشته باشد.

  اگر شما واقعا ً میخواهید که یک جامعه نوین افغانی مبتنی بر عدالت اجتماعی بنیاد بگذاریم پس شما باید اول جنایتکاران خود را محکوم کنید و به دشمن موقع ندهید که دل قربانیان جنایتکار ملی مسعود را توسط شما بیشتر خون کنند.

  چرا برادر هزاره من به جای جنایتکار عبدالعلی مزاری و شیطان علی گوسفند ، بشردوست گرامی و سیما ثمر عزیز را قهرمانان شان خطاب نمیکنند.

  چرا شما ملالی جویا را به جای مسعود جنایتکار بچه بریش جگرن پاکستانی قهرمان تان خطاب نمیکنید.

  چرا برادر پشتون و ازبیک من به جای حکمتیار و جنرال دوستم صد ها گمنام پشتون و ازبک را که دست شان به خون بیگناهان آلوده نیست رهبران شان خطاب نمیکنند.

  فکر کنید و اندیشه کنید و دنبال افراد مریض چون دریا دلی و لطیف پدرام که میخواهند من و ترا از هم جدا نگهدارند نروید.

  وسلام

  • بجواب بابر یا ( اصیل کابلی ,کابلی , پنچشیری,ولی, حمیداله از کابل,بهمن کش ابادی ....)

   واعظان جلوه در ..... کسانیکه خود غرق افکار قومی وقبیلوی بیمار گونه اند دیگران را به راه خیر راه انسان وانسانیت راه اسلام واسلامیت .. (چون شیخ الحدیث ها که فرزندان شان مخترح پاتک ها اند دیگران را از بدی های پاتک بنابر حکم حدیث وایت منع میفرمایند ..) دعوت میکند ..عجب.

   هر کسیکه از قاتل رهزن ...از هر گروه وهر قومی که باشند دفاع کنند روی شان به دین ودنیا سیاه و پش وجدان و خداوند جواب گو .. ولو هر که باشند مسعود , مزاری ,ربانی ,سیف ,گلبیدن , ملاعمر, خالد ابن ولید برادرحاجی صاحب دوستم .................

   انان به بیت مال دست برد زدند قوم پرستی کردند به ناموس مردم تجاوز کردند ..................

   پیشتر از این ها گروه های اوغانی محمد زایی ,سدوزایی, وطن فروشی, ناموس فروشی , غارت بیت المال ظلم ...... در حق مردم ووطن ما روا داشته اند .

   اگر قرار است اعمال و کردار ها ......برسی شود باید از سه دوره اوغانی تا داوود خان شروع و دوره مجاهدین , طالبان, کرزی , و سه دوره خلق و پرچم تحت نظر افراد مسلکی , حقوقی (خبره گان صالح)شامل ان گیرد نه اینکه تنها اعمال و کردار گروه پرچم ربانی مزاری و دوستم زیر زره بین انگریز و پنجاب و ریاض قرار بگیرد .

   شما گوشزد های عبدالرحمان گونه به تاجک ها, ازبک هاوهزاره ها داشتید گویا این کنید و ان نه تا ایشان را هموطن و عضو خانواده اوغانی تان قبول داشته باشید اما در باره اوغان های تحصیل کرده وخارج دیده و حاکمان قبیله خودتان ارشادات ی نداشتید تا انان کدام کار ها را بکنند وکدام ها را نه تا تفاهم ملی بوجود بیاد و اهسته اهسته بطرف ملت شدن ... تلتک مان را ببریم ..

   عالم یا کاپوه محترم از یک دست صدا نمی خیزد ...

   تا جایکه برادشت کرده ام تاجک , فارس , ازبک, ترکمن, هزاره, بیات, قزلباش , افشاری, عرب , سادات خواجه , حضرت , قزاق , قرغز, گدی , بلوچ , قوال , چت , جوگی ,کجور, نورستانی , پشه یی , سک ,هندو, یهود و مسلی های خوست (قوم وخیش بیچاره گل زمان ) ..... همه با یک صدا از سران وحاکمان قبیله میخواهندکه .

   • اوغان تاریخ گذشته سرزمین ومردم ما رابا خوبی ها و بدی هایش قبول بکند.
   • تاریخ بازنگری شود تاریخ قسمی که بوده نه قسمی که املا گفته شده نوشته شود سر سپرده گان قهرمانان حقیقی وطن وسلام مریوط بسایر ملیت ها با نام نامی شان از زیر خیمه وآوار ها بیرون اورده شوند , جنایات گذشته با ذکر مظلوم و ظالم بیان حتا مغذرت خواسته شود از تکرار ان جلوگیری شود ..
   • نفوس شماری سرا سری با توزیع تذکره یا شناشنامه با ذکر ملیت و مذهب انجام شود تا کم و زیاد معلوم هر که به کم و زیاد خود قناعت کنند هم خدا خوش و هم بند ه...
   • به برتری جویی پایان داده شود هیچ کسی در وطن خود شهر وند درجه دوم نباشد در مکافات و مجازات یکسان بر خورد صورت بگیرد ..
    همه به شمول کوچی ها مالیه بدهندبه کسی و ولایت ی امتیاز قایل نشود مگر موقیع افت طبعی وانسانی ..
   • اگر قرار باشد خدمت زیر بیرق اجباری شود همه شامل ان باشد شاه و گدا شمال و جنوب ...
   • ملیت ها در توازن قدرت در رده های بالاو متوسط و قدمه های پاین حکومت و دولت وزارتخانه ها وادارات هم از قضا و قدر قوای مسلح وبخش خارجه ....شریک ساخته شوند .
   • گلیم ملیشه سازی جمع و اگر ملیشه خوب است پس باید ملیشه های سه قوم بزرگ دیگر هم در شمال و جنوب و غرب ایجاد توپنگ , چانته .. برای شان توزیع شود ..
   • جلو هر گونه غصب مال بیت المال به شمول زمین ها بایر گرفته شود بلخصوص از غصب و چور کوه ودشت از جانب کوچی ها جلوگیری صورت گیرد انان حق دارد از کوه و دشت دولتی استفاده کنند اما قباله روباه نه کشند ...
   • درکابل ولایاتیکه اوغان نشین است در پروژه نمرات رهایشی در بدل پول مثل سایر هموطنان ما برای کوچی هانیز سهمی داده شود تا انان نیز طمع ساکن شدن را بچشند ...

   والی ها وشهر دار ها انتخابی شود.

   اگر قانون اساسی اگر در ضدیت با مسایل بالا قرار داشتهباشد باید قانون نیز بازنگری شود

   • نوت ملالی جویا هم تاجک نه بلکه اوغان است خودش هم اعتراف فرمودند از جمله اوغانیکه اوغانی یاد ندارند چون ریس انتخابات کرزی و گروه محمد زایی و سدوزایی ...
  • همان قصه قديم است .كسى به لقمان حكيم كفت فلان جاهلى تو را توصيف كرد.حكيم فورى به كريه اوفتاد.كفت جرا ...ح.كفت شايد عمل بدى ازمن سرزده باشد كه مطابق ميل اين جاهل شده است.اكر بابرعزيز تو ازان راد مرد بزرك احمدشاه مسعود قهرمان كه او ان ابر قدرت يكه تاز كيتى را به زانو دراورد و زبون خود ساخت,توصيف كنى بايد همه بكريند.روسها و ديكر دشمنان وطن را اسلاف خودت بيوسته اورده اند و به زور بازوى انها بر اريكه قدرت تكيه زده اند.بابر جان خودت سر جبه خوب هارا بد و بد هارا خوب ميكويي.شما بشتونهاى با كستانى را هم افغان ميدانيد يانه؟درين باره جه نظر دارى.

  • بینا جان

   من از کرامات مسعود بز برای شما گفتم تا ادعای شما را مبنی بر نقش او در سقوط شوروی ، دیوار برلین و تسخیر کره مریخ ثابت کنم.

   این هم یک کرامت دیگر مسعود بز:

   یک ژورنالیست عربی از جنایتکار ملی مسعود سوال کرد که از کرامات جهاد چیزی بگوید.

   احمق شاه مسعود کلاه پکول خود را بیخی بالا کرده و گفت:

   والله کرامات جهاد که بسیار زیاد است ولی بهترین کرامت جهاد این است که هر وقت من در رخه پنجشیر جلق میزنم ، زن من در پشاور حامله میشود

   ببینید این کرامات بزرگ جنایتکار ملی. کسی دیگر چنین توانایی دارد. حرف شما در مور لقمان حکیم درست است ولی من واقعا در مورد مسعودوف واقعیت را میگویم

   آنچه در مورد پشتون های پاکستان سوال کرده اید باشد به بار دیگر .

 • أقای بابر سلام۰

  فکر کنم از خواننده گان جدید کابل پرس استید۰ لذا برای تان خاطر نشان میسازم که سایت کابل پرس از چندی قبل تحت نفوذ چلوهای ترکمن آباد مزار آمده که درد معقد این خدا زده ها باعث شده تا با افغان و افغانستان دیوانه وار دشمنی ورزند۰ بنده هم در روز های اول با ایشان در گیر شدم چون ماسکها تاجکی اوزبیکی هزاره گی و غیره پوشیده بودند۰ اما چون خودم یک پژوهشگر چیره دست علم چلوشناسی استم۰ ایشان را به زودترین فرصت کشف کردم و حالا رسوا اند اما چون چلو استند هیچ شرم ندارند و تا به حال عف و جف میزنند۰ چلو های مشهور این سایت اینها اند۰ خان (حیوان)۰ مزاری۰ بینا۰ سهراب سپهر و ک۰۰۰۰و کرباس دیگر۰

  از جناب شما خواهش میکنم تا در موقع درگیر شدن با این مخلوقات به برادران تاجیق۰ اوزبیک۰ هزاره و غیره چیزی نگویید۰

  پیروز باشید۰

  • برادر گرامی

   من مشوره شما را کاملا ً میپذیرم و واقعا ً این چند فروخته شده نه نماینده تاجیق اند نه ازبک و نه هزاره.

   بینا یک شخص خیلی ظنز گو است که من نوشته های شانرا با شوق میخوانم.

   آنچه مربوط به مزاری= مریضی ، خان و سهراب میشود آنها بدون شک یک شخص ولی مانند عطای بورقه زیر چند چادری استند و در خدمت مستقیم پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی ها قرار دارند.

  • بابر یا ولی .

   چه بیشرم است دزد ایکه با چراغ اید ...

   روبا دم خود را شاهد میکشد خودت ولی میشی و خودت بابر ..... مردنما های چادری پوش کسانی اند که به چند ین اسم پیام های فاشیستی , دشنام های کوچه بازاری مطالب و ودفاعیه شانرا مینویسند ..نه کسانیکه به یک اسم پیام و دفاعیه مینویسند .

   شما مرا مزاری را ... همه را یک شخص دانسته هزاران دشنام وتهمت را نامرادانه چون زنان صحنه ی جلال اباد , کوچه ناحیه دوم شهر قندهار و لب جوی هلمند .. به ما روا؛ داشته اید ..

   بابره جانی مسلی و چلو هم نژادی شما ها ست ایشان چون همه اوغان ها از پنجاب به شمال....وطن ما همه ساله خانه بر دوش و با خیمه ها و امته نفیس تجاری شان !!!! ( جا های را که مردان بیشتر ضرورت ارضا جنسی دارند و خوب پول میدهند را تشخیص داده وروانه انجا ها میشوند یعنی ضرورت جنسی را اکمال میکنند چون زن و دختر فروشی عادت شان است و پول هم حیثیت و ایمان انان ...ان محترمان شخ بروت و شمله والا زنان یک تعداد ی را که مردان شان بعد یکماه عروسی برای ده سال خانه را ترک و راهی کشور های عربی شده اند و زنان بی تاب ضرورتمند .. شاید بنابر خاصیت اوغانوالی وهم چشمی تربوران نتوانند این پیشه شریف را به کلی اوتاتوب خود ادامه بدهند ) راهی ترکستان میشوند .. ..

   این داستان را بخاطر برات نوشتم که من و مزاری صاحب.... را چلو خطاب کرده ای حتا تمام خانواده های ما را بخاطرکه اعمال و کردار غیر انسانی غیر اسلامی قبیله را بر ملا کرده ام مستثنا ؛ قرار نداده اید .

   چونکه گفته ام کدام کار ها باید صورت بگیرد تا بطرف ملت سازی بروم زیرا همسایه ها به اتم رسیدن قمر مصنوعی پرتاب کردن ما هنوز دنبال این هستیم که جرگه نا ملی قبیله خود را به دیگران بقبولانیم و مکاتب را حریق و تریاک صادر بکنیم دختران را بفروشیم و اوغانوالی خودمان را بر دیگران تحمیل بکنیم ..

   در گذشته برایت نوشته بودم که برف بام خود را به بام دیگران نیاندازید (در باره خان دوسره گفتن ها).
   همچنان بر خلاف اصل ثابت شده ملی و جهانی به جز اوغان دیگران را غلام پاکستان وپنجاب خطاب نکنید چون هر سه موضوع -خان دوسره - نوکران پاکستان و پنجاب - چلو .. در مورد خودتان صد فیصد صدق میکند مثال زنده ان ای اس ای گفتار های همیشگی مشرف , اختر عبدالرحمان ....,قرار دادن راکت های پیشرفته و افراد نظامی .... و اینک مواد منفجره به اختیار اوغان ها ..... میباشد .

   مجبور شدم سخت برایت بگویم چون مثل پسران بد کاره .. که ان عمل حیوانی با ایشان انجام شود دقایق بعد میگویند من ان عمل را با تو انجام دادم یعنی من فایل ام نه م.....

   بینید شما بجای نقد , رد یا تائید به دشنام ها زشت کوچه وبازاری روی میاورید چوناز تربیه عالی فامیلی بر خوردار نیستید و با حیوان ها در یک اتاق بزرگ شده اید بو و آواز گاو گوسفند که با شما یکجا میخوابیده کمی بالای تان اثر گذاری داشته است ... بگونه مثال شیطان علی ,بچه... جگرن پاکستانی( در حالیکه اوغان های ناقل قندوز و شمال به شمول سلیمان لایق در باره مرد میدان تان گلبدین میگویند که نامبرده با صوفی صاحب کرنکار روابط تنگاتنگ داشت , در کابل کدام افسر وزارت دفاع ظاهر خانی که مسافر بود و ده کوته سرای زندگی میکرده است و گلبدین جان شب روز چون گوشت وناخن از او جدا ناشدنی ......این هم از جانب وطنداران و هم قبیله یی های خودش افتابی شده است نه دیگران , بنابر همان عادت همیشگی اش از مکتب حربی اخراج و سوابق اخراجی شان از زمان ظاهرشاهی الی حاکمیت داکتر نجیب موجود بود سه دلیل بسیار مدلل..حالا اختیار با خودت که برف بام تانرا بر بام ......!!!! ,ج.ل .ق ..و حامله شدن خانم احمد شاه مسعود!!! چقدر شرم اورد است شنیدن چنین حرف های زشت و کوچه بازاری از زبان مرد ریش سفید 45تا پنجاه ساله ( تا جایکه خبر دارم خانمش همیشه پیش خوداش در پنچشیر بود نه چون شما هاپیش پنجابی ها و هندوها ..),سقا و اول تا سقاو ثانی ,مسعود بز ,در یادلی وپدارام مریض میخواهند مردم ما را از هم جدا بسازد مگر فدرالیزم در قاموس قبیله تجزیه وجدایی معنا دارد مگر پاکستان تجزیه شده است مگر صوبه سرحد را خیبر پشتونخواه نساختن؟؟ مگر کسانیکه خواهان فدرال هستند خاینن اند یا کسانیکه با اعمال و کردار شان این ذهنیت و زمینه را ایجاد کرده اند ؟؟( اگر حالت اوغستان همین قسم مثل اسپ بی لگام .. یاغی سر ورداشته باشد دیر نخواهد بود که مردم از فدالریزم انصراف و راه یوگسلاوی , چک وسلوکیا را در پیش خواهند گرفت چرا که کسانی هستند که نمی خواهند در کنار هموطنان شان برادر وار همسان و برابر به زندگی شان ادامه بدهند در صورت که هر دو طرف نخواهند پس چه بهتر که از هم جدا شوند چرا مردم ما از حق که مردم چکوسواکیا.. استفاده کردند نکنند !! مجبور بخاطر گردن گلفت ها و بی حیا ها کوچه بدل کنند ..همچنان در فرهنگ قبیله بعد وفات پدر حویلی را دیوار کشیده بین برادران تقسیم میکنند تا معامله پاک باشد بگو مگو پیش نیاد ) .

   ,خان ,مزاری ....مریض دیوانه چلو ..یا پاکستانی های بویناک ...(اگر مردم پاکستان بخاطر این گنده و بویناک دالخور .. گفتن ها!!! شما را مخاطب قراربدهند که برادر تقصیر ما چه است خودتان به غلامی و پول عادت دارین و به وطن تان خیانت میکنید و در پیسه همه چیز تان را به احراج میگذارید ویا اوغان ها دختر فروش تریاک فروش جاعل ادمکش بی سر ...اند در این صورت کدام جانب حقیقت را گفته است شما یا انان ؟؟؟

   • جناب ولی و........چه وقت اعمال و کردار زشت حاکمان حال و گذشته تان را نقد میکنید ؟؟؟کسی بنام تواب صفحات انترنت را پر کرده گویا سایه خدا از سر ما کم شد (ظاهر شاه شرابی به جهنم متوسل شد ).
    بزرگترین دوکتورین تحصیل کرده ها ی ساکن غرب تان میگویند طالبان حرکت خودجوش ملی ونجاتبخش اند در حالیکه با انگلیس ها و امریکا یی ها گوشکانی دارند , پول میگیرند, مذاکره میکنند ,هلیکوپتر ها را از دوستان شان قرص میگریند ,هزاران هزار مردم فقیر سایر ملیت ها را بشکل دسته جمعی کشتار کرده اند حتا بت ها بامیان از دست شان در امان نماند ...................

   در اخیر -من مدافع مسعود و عطا دوستم و مزاری .... نیستم راه انان با راه ما در دوجهت مخالف قرار داشت ودارد انان نماینده گان اقوام تاجک و فارس هزاره و ازیک ... نیستند همه از یک قماش اند گاه قضاوت های یک جانبه کافران قبیله انسان را مجبور میسازد تا بد و بد تر را با هم مقایسه کند..

   بزرگان پنچشیر قانونی, فهیم, عبداله, مسعود همه از یک قماش اند اول خود را دیده اند بعد مردم بیچاره انجا را مردم خود را گوشت دهن توپ ساخته بودند .....

   مردم پنچشیر مردم فقیر اما زحمت کش مهماننواز پر از عشق وصفا انسانی برادری ووطن دوستی ... همیشه قربانی اهداف رهبران خود شده اند در زمان روس ها وطالبان خون دادند ودر جنگ های داخلی قربانی اهداف پلید رهبران خود شدن چنانچه ملیت ازبک و هزاره ..... عین مظالم را از رهبران شان متقبل گردیند ...

   در هر سه مقطه زمانی مردم منبع سرباز گیری انان بودند فرزندان شان از تحصیل بدور مانده کشته و معیوب شدند در مقابل برادران رهبران شان دور از ساحه جنگ مصروف تحصیل در خارج و اینک میلونر ها و رهبران شرایط صلح انان ..

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس