IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > ایجاد و آغاز جنبش سراسری ملیت های غیر قبایلی، در زمان معاصر ضرورت مبرم تاریخ (...)

ایجاد و آغاز جنبش سراسری ملیت های غیر قبایلی، در زمان معاصر ضرورت مبرم تاریخ است

قویاش تالقانی
دوشنبه 18 آپریل 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پرروشن است که ؛مردم وکشور به نام اوغانستان وابسطه؛ اسیر وزندانی ازیک سو حلقات واحزاب طراز فاشیستی چون اوغان ملیتی؛جریان وباند قاچاق مواد مخدر ازقبل هروهین ؛چرس وتریاک تحت رهبری فامیل کرزی خان ؛سازمان نظامی وسیاسی از نمونه یی نیاندر تال جنگل افریقای طالبانی که وابسطه به پاداش چون کیله وپول امریکای وانگلیس وپاکستان ؛ ازسوی دیگر افراد وعناصر چالشگر ؛ناآگاهان درزمینه تاریخ وفرهنگ خراسان ؛رهبران فاقد وعدم رشد موزون درسیاست ؛مصلحت ومنافع جویان فامیلی واحزاب فریب خورده و ازسوی سوم کشمکش های سازمان های عقده یی وفاقد پایگاه مردمی بومی" شورای نظار" وازسوی چهارم عدم توافق وهم نظری ؛چرخیدن درگرداب تباری ؛پراگندگی تنوعی نظریات سازننده وآن هم شخصی ،حرکات خودجوشانه که الگو آور بوده واستراتیژی وپیام نیمه جانی که داشته وبه اثر فشار دستگاه حاکم از سووازسوی دیگر ازطریق برخی معامله گران وجاسوسان دستگاه فاشیستی به کنج وکنار فراموشی ونابودی سپرده شدند؛است.

قدرت سیاسی،اقتصادی ونظامی درچنگال چند باند بدنام ازقبیل طالبان نیکتای دار ؛حزب اسلامی گلبدین ،تیم قاچاق مواد مخدر ازقبیل تریاک،چرس وهروهین فامیل ریس جمهور کرزی ،حزب طراز فاشیستی افغان ملیت وچند کس وناکس که،هویت غلام حلقه بگوش را به خودکمایی کرده است.جنایت وعملکرد خاینانه دستگاه قدرت تحت رهبری کرزی این فرزند شاشجاع قرن نوزده ونادر ومومند قرن بیست دارد ابعاد گوناکون گرفته وطی برنامه طولانی واشکارکشور را به اوغانیزه ساختن مطلق ؛تلاش میکنند.

برنامه واستراتیژی اوغانیزه ساختن کشور چندین ملیتی ازسوی کاخ ریاست جمهوری آگنده وآلوده به فساد رنگارنگ ریشه دربیشه تاریخ داشته واززمان نادر غلام بچه انگلیس ومحمدگل مومند؛بابای فاشیزم وستم ملی درکشورطرح ریزی شده ،ازسوی داود دیوانه گسترش یافته ؛امین وامینی هاازطریق کشتن ونابودی روشنفکران غیر قبایلی ورهبران وچهره های درخشان ومبارز چون ولی دروازی؛طاهربدخشی؛بحرالدین "باعث"؛مجید کلکانی وسایرشخصیت های طراز اول ؛ قانونیت بخشیده ، ازسوی طالبان قبایل دوسوی مرزکشورتحقق وتکمیل گشته است و،کشور دارد بسوی مطلقیت قبایل درچارچوب تطبیق پروگرام سقوی دومه پیش میرود.

ازجانب دیگر ملیت های بومی وغیرقبایلی اسیر احزاب فاقد برنامه های کاری ؛تورفته درگودال تباری فریبنده ودروغین اند ورهبران این احزاب تحت نام ملیت تاجیک؛تورک وهزاره به آرایش قدرت وقوت پرداخته ،این ملیت هارا خودآگاه به کالا وگوسفند تبدیل نموده به بازار مدافعین مناسبت دون بردگی دستگاه حاکم فاشیستی عرضه نموده وتا درجهت تحکم منافع ومصلحت شخصی وفامیلی ومحوری شان استفاده کنند واستفاده واستعمال هم کردند.

حوادث نافرجام چند ماه قبل منظورم انتخابت دوردوم ریاست جمهوری است ؛ثبوت ساخت
که؛قهرمانان غیر قبایلی چون جنرال دوستم،مارشال فهیم ،ابرمرد هرات باستان اسمعیل خان؛محقق وخلیلی بدون اینکه ازتکرار تاریخ آگاهی داشته باشند وازقسم ومهر درقرآن مجید" ازنادر غدار مطالعه ومعلوماتی داشته باشند ؛بدون مشوره ومصلحت از ملیت های غیرقبایلی ازفرزند آن آبکور وقسم خوریعنی از کرزی دفاع نمودند وسرانجام فرزند فاشیزم باردیگر دراریکه قدرت غنود.من ؛بنابه شناخت وژرفنگری وارزیابی تاریخ کشور وشرایط ناگوار درحال روال ؛اعتراض وانتقاد شدید ی را درقبال مذاکره دربسته وکرنش وسازش غیر عاقیبت اندیشانه جنبش ملی واسلامی را با تیم وباند مافیای کرزی را تحت عنوان ازدواج سیاسی جنبش ملی واسلامی را به کرزی محکوم منمایم را صادر کرده ودرفحوای نبشته خویش روی دلایل و اسناد دردناک تاریخی به مردم خویش هوشدار داده بودم که ؛با تحریم رای خود به کرزی ؛پاسخگوی خواست ونیاز روزگار اقدام نماییند وشوربختانه مردم پاک منش وجوانمرد روی ملحوظات اتنیکی وعدم معلومات ازجوهریت این پدیده خود آگاهی وخودشناسی تحت تاثیری تبلیغات سؤ سوزنده قرارگرفته وخویشتن را قربانی ونثار وعده های هوای ودگم وشخصی ومحوری ساختند .

درنتیجه وبرعکس انتظار ؛اشک تیکه داران ؛معامله گران ؛فریب خورده گان وخودفروشان بگونه طوفان میریزد ودارد این اشک ها به خون تبدیل میشود وخون که دربرابر تعهدات وجوان مردی میریزد ؛چه دردناک است إإإ؟

خون آن مردمان صلحشور وپاکیزه منش هزارستان درزمان عبدالرحمن هنوز درجلگه ها
دردره ها ودرزیردرختان به مشام انسان امروزی میرسد؛خون دهقانان زحمتکش سرپل که
زنده به آتش انداختند ؛هنوز خشک نشده ؛خون هزاران انسان بیگناه ومبارز شمالی <کوه دامن؛کاپیسا پروان وپنجشیر هنوز جون سیل جاری است ؛خون جوانان ونوجوانان جوزجان هنوز جاده وکوچه وبس کوچه آن شهررا قرمزی ساخته است ؛خون ریخته شده مردم قطغن درزمان نادر ومومن هنوزکه هنوز است که درختان سوخته را قوت وقدرت میبخشد ؛ چکیده های خون فرزندان معصوم ومردم ولایت بغلان ازفراز کوه هندوکش به چشم مشاهده میشود وخون مردم پاک ومیهن دوست وزحمتکش دایکندی،یکاولنک ،غزنی وبامیان دارد سیل آسا جاری است وجنایت وانسان کشی وحشتناک ازسوی دستگاه حاکم درحال طرح ریزی وتکوین و عملی شدنی است.

جریانات وحلقات تک قبیلوی وفاشیستی روز به روز انسجام وفشرده میشوند وکلیه بخش های حیاتی را در دولت قبضه ومهار نمودند واکنون به یک نیروی تمام عیار تبدیل گشته وانقریب به عملیات اهریمنی وتخریب کننده دست میزند واین پوشیده نیست که؛رژیم فاسد ومدافع منافع فاشیزم قبیلوی دارای قدرت های آتی است :

اول:انحصار مطلق قدرت سیاسی درکشور،

دو:انحصار قدرت نظامی درکشور شامل وزارت داخله ودفاع :

وزیر دفاع؛ یعنی وزیر دفاعی سیاست فاشیزم وتک قبیلوی ؛خودفروش ومیهن فروش
ازآغاز تا این دم جهت تصفیه اردو وارتش کشور؛ خبیثانه دست یازیده ودراین راستا ازنفوذ افراد وعناصرمسلکی غیر پشتون:اوغان" که وطن دوست ؛صادق در امر دفاع کشور ومردم پرست را یکی پی دیگری ازاین وزرات جلوگیری نموده وخوب وپخته تر گفت که ؛همچو افراد وعناصر پاک منش ؛مسولیت پذیر؛وطن دوست ؛کادر های مسلکی ومردمی رایکی درپی دیگر ازاین وزرات ؛بنابه عوامل شوم سیاسی وفاشیستی طرد وبرون انداختند واین جنایت بگونه استراتیژی تا کنون دوام دارد وتا سرحدی که؛ دراردو وارتش کشور به جزاز قبایل گمنام وصیهونیزم اوغان –افغان "پشتون"دیگران ؛چون آن زمان ظاهر؛داود دیوانه وعمرکور ؛نقش برعکس داشتد رانفی نموده وجاده یی جنایت هوالناک تاریخ دیروز را هموار سازند.

سوم:نیروی اقتصادی که تمامی کمک های جامعه جهانی صرف بین باند های معلوم الحال
یعنی باند گلبدین ؛اتمر؛فاروق وردک، تیم بدنام کرزی ، انورالحق احدی در داخل ودر بیرون ملا عمر تقسیم وترکه مشود.

چهارم:نیروهای وحشی وتا دندان مسلح طالبان که ازیک سو کرزی دفاع میشود وازسوی دیگر انگلیس ها تجهیز مکنند .

پنجم: کشت وقاچاق مواد مخدر که به ملیارد ها دالر امریکای ارزیابی مشود که کلآ در
انحصار فامیل کرزی میباشد.درحالیکه مردان وزنان درزیر سایه بوته ی کوکنار ازگشنگی وتشنگی ومریضی گوناگون جان میدهند وخواست ها وآرزوی نسل امروزی وفردای کشوردرلابلای دود چرس وهیرویین ؛دارد رقص میکنند ومرض بنام "ایدس "روز به روز دارد به "ایپدمیه "تبدیل میشود و؛تاکنون درکشور درمورد این مرض جهانشمول که مردم مارا درآینده درگلوی مرگ فرو خواهد برد؛فکروتوجه نکرده است.واما،ما خوب میفهمیم که؛عایدات مواد مخدر وقاچاق درکدام ساحه وبخش به مصرف میرسد.

ششم:باندها ؛سازمان هاواحزاب معلومالحال فاشیستی تحت قیادت ورهبری کرزی ،کورزی؛گلبدین ؛فاروق وردک وسایرین طی برنامه وپلان استراتیژی تلاش وسعی میورزند که ؛بااستفاده از قدرت سیاسی ازیکسو؛ازسوی دیگر از عایدات هنگفت مواد
مخدریکه درانحصار این جنایت پیشه ها میباشد وازطرب سوم با استفاده ازنیروهای
خارجی ودراخیر ازکمک های جامعه جهانی که؛به ملیارد ها دالر آمریکای وارد کشور میشود ؛جهت اضملال و نابودی زبانی ؛تاریخی ؛اقتصادی وفرهنگی غیرقبایل یعنی تاجیک ها؛اوزبک ها؛هزاره ها ؛ترکمن ها وسایرین پرداخته وتا سرحد جنایت وخیانت قبیله ها به اوج وانتها رسیده که ؛به نابودی هویت اقوام وملیت های بومی کشور تاخته ومیخواهند که طی پروگرام سقوی دومه ازطریق تذکره ویا شناس نامه ؛مارا یعنی ملیت های غیر قبایل را در چارچوب هویت اهریمنی وشیطانی وسراپا غرق در وطن فروشی ؛ناموس فروشی وفرهنگ ستیزی قبیلوی میخکوب ومهار نموده وسرانجام شرایط وزمان وتاریخ را بما؛ تحمل نمایند که فردا ؛تاجیک اوغان؛اوزبک اوغان؛ هزاره اوغان ترکمن اوغان ؛نورستانی اوغان إإ
؛ محروم ومحکوم از هویت زبانی؛تاریخی وفرهنگی که؛حدود10000 پیش ودربعد چراغ وروشنای تمدن وفرهنگ والای انسانی وهمزیستی در کره خاکی بود؛زوده ومارا بگونه بردگان ؛بردگان هویت وتاریخ ؛دریک مقطعی تاریخ ؛تاریخی که درگردا ب مرام شوم وشیطانی این روند دردناک تاریخ به همه حوادث خون آلود آن ؛عناصر وافراد خود فروش ؛تیکه داران سیاسی ؛تیکه داران اقوام ؛مرده گان سیاسی ؛مدافع منافع شخصیت های خود خواه ومال ومنال پرست ازهر طیب ونمونه وازهر ملیت ؛وجود؛ ودر نقش وروند تکمیل پروسه استراتیژی رهبران قبایل فاشیست را به پروسه وتکمیل یاردم دهی مینمایند وبا چشم کور ؛کوران تاریخ ؛کوران زبان ؛کوران فرهنگ و گریزان از حوادث حقیقت که یکی درپی دیگری در محیط و ماحول ؛مرگ را منتظر داشت را زمزمه میکند با نیم چشم خود خواهی نگریسته در برابر همچو حقایق تلخ تاریخ با گرفتن پاداش مالی وتضمین چند روز عیاشی وروزگزارانی را غنیمت دانسته ودر بطن پول ومال ومقام قلابی که ناشی ازعدم سواد سیاسی ومردم وو طن پرستی وحقیقت جویی درراستای سرنوشت که حکم تاریخ وتجربه ؛است را ؛باز به آزمایش گرفته ودرکمین اند که چراغ روشنای فرهنگی ؛تاریخی وزبانی همسایه اصیل را منجر به بیداری ؛وحدت وهمجوشی واز آن جا حرکت وجنبش بسوی تعین سرنوشت انسانی ؛سرنوشت که فارغ از هرگونه ستم ملی وطبقات شود ؛بگونه مرموز خاموش نمایند.
رویهمرفته کارنامه وبرنامه رژیم فاسد کنونی تحت رهبری کرزی وکورزی ها توام به همکاری برخی روشنفکران بی خبر ازخود وملحوظ پیشه گان سرعت عمل بیشتری پیدا کرده که؛در هر نوشته ونبشته ایشان جملات وکلمات توهین آمیز چون مردم افغان؛ملت آفغا ن؛سرزمین افغان؛رستوران افغان؛قالین افغانی ؛برنج افغانی ؛قابلی افغانی ؛لعل افغانی ونمک افغانی بازتاب گردیده وازاین شیوه خوداگاه وناخودآگاه خویشتن را محکوم به بردگی مینمایند.

پس سوالی خلق میشود که چگونه دربرابر همچو نیروهای اهرینی مقاومت کرد ؛چاره سنجید وازبروز تراژیدی که گفته شد؛جلوگیری نمود؟؟

برمبنای تحلیل وارزیابی ازشرایط تاریخی دیروز وامروز وبه اساس حکم ودستور تاریخ
پاسخ چنین میباشد:

1-احزاب ورهبران که در انتخابت دوردوم ریاست جمهوری از کرزی پشتبانی ودفاع کردند ؛مسولانه وصادقانه به بازپرسی وژرفنگری سیاسی پرداخته وازمحتوا ومضمون قرارداد وپرتوکل که با کرزی امضا نمودند را افشاه ودراختیار مردم گذاشته شود وتا مردم نیز ازعدم اجرای قول وقرارداد وبی قولی کرزی آگاهی پیدا کنند.
تجدید نظر وبرخورد تازه سیاسی دربرابر رژیم ورهبر آن که حامدکرزی میباشد ،صورت گیرد واین بدان معنا است که ازتمام امکانات ونیروی مردم جهت افشای جنایت قبلی چون حادثه بغلان وجوزجان ودایکندی وغزنی وبامیان وپروان وتخار تآویل وتلاش صورت گیرد وعاملین قتل عام غیر قبایل تحت رهبری حلقات فاشیستی کرزی ،سورخلقی امینی وحزب طراز فاشیستی انورالحق احدی بگونه که انجام شده ؛مورد بازرسی وبازپرسی صورت گرفته وازپلان شوم شیطانی این باندهای اجیر دربعد هوشدار داده شود.

2- احزاب ونهاد ها وسازمان ها ی غیر قبایلی ازگرداب خودستای ؛عقده های شخصی وازمصلحت محوری بیرون آمده ویک بار دیگر هوای آزادی ؛فضای همجوشی وشفافیت درساحه دیالوگ واقعی را لمس نموده وازروی گودال بعلنده که در اثر کمبودی دانش،تجارب سیاسی وخودگذری ایجاد گشته ؛عبور باید کرد.خواست وآرزوی ما ؛یکی است واما ؛ظاهر سازی در پرده ناآگاهی وغفلت چند وچنان است وبقول خداوندگار بلخ باستان همه ی ما ؛غرق ذهنیگرایی و در مدار تباری هستیم وجهت خریدن انگور واوزوم جنجال میکنیم وباطن وعمق آرزو ها وخواست ها دست ناخورده باقی است و همانا ازطریق کاروپیکار صادقانه وپرمسولیت وبدون چالش وکجروی این آرزو وهوس های برحق وعدالت را دستگیر نموده هضم کرده ودرجهت تحقق وتکمیل ؛گامی واحد ویگانگی گذاشت.

3- درجهت تشکیل وایجاد کمیته ویا شورا که فراگیر همه نیروهای اصیل ومبارز حق طلب باشد، تلاش صورت گرفته وتا باشد زمینه جنبش مقاومت سراسری راهموار سازد.

4- جنبش فراگیر نیاز به برنامه استراتیژی کوتاه مدت ودراز مدت دارد ودرچوکات برنامه استراتیژی تمامی حوادث وواقعه های دلخراش تاریخی قرن اخیر بگونه روشن وسیستمی تحت نقد گرفته شده وتا مردم بومی ازعملکرد خاینانه قبایل آگاهی کسب نموده ودر مقاومت بعدی تعین کننده ودوران ساز است ،سهم فزیکی بگیرند.
وازسوی دیگردر جهت وحدت وهمجوشی ،اتحاد ویکپارچگی تلاش جدی ومسولانه صورت گرفته وازاین شیوه ؛آن چقوری وخلا وتنش های که در اثر تبلیغات سو وکارهای منفی باوجود آمده ،پر نموده ودربعد درتکوین وایجاد همچو گودال های خردکننده وبعلنده جلوگیری بعمل آید.

5- مبارزه ومقاومت دربرابر این نیروها نتنها درمیدان وعرصه سیاسی ،بلکه درصورت ضرورت وحکم شرایط در عرصه نظامی نیز گسترش پیدا کند ودلایل وجود مبارزه نظامی درمقطع وزمان معین مناسب ،چنانچه قبایل ها درطول دوصدسال اخیر بگونه استراتیژی عمل کردند وکشور را تا ایندم به تابوت مرگ مشابه ساختند وکشور رابه اوغانستان "خونستان" تبدیل نمودند وبرخلاف ما؛ازطریق مبارزه سیاسی ونظامی این" خونستان: را به گلستان واین اوغانستان را به خراسان تبدیل نماییم.
درفرجام گفتنی های خودرا به این چار بیتی خاتمه میدهم:

تاجیک ها ؛تورکان وهزاره ها در میهن= وقت آن است سربیرون آوریم ازیک یخن
مسولیت امروز را به فردا مگذار آخیر= دشمنان قسم خورده در کمین اند ،دریک سخن

قویاش تالقانی.17.4.2011

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس