IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > معامله با پاکستان به نفع کیست؟

معامله با پاکستان به نفع کیست؟

خطرناکترین انکشاف در پاکستانیزه شدن امورافغانستان تشکیل شورای عالی صلح مشترک جدید دولتین میان کابل واسلام اباد...
محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 8 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جامعه جهانی بعدازسقوط طالبان عناصرفعال جنگی ورهبران طالبانراتسویه ننمودند وبرای آنان فرصت دادتادوباره باحمایت استخبارات نظامی پاکستان احیاگردد ودرطی مدت دهسال برخی ازکمکهای اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان از را ه های گوناگون دراختیارگروه طالبان قرارگرفته وطالبان رابه یک نیروی جنگی تروریستی فعالترتبدیل کرده است. جامعه جهانی درجریان تدویرکنفرانس بن اشتباه سیاسی بزرگیرا مرتکب شدکه لابیهای قوم حاکم ذهنیت جامعه جهانی را درآن زمان بنفع خویش تغییردادند چون لابیهای آنان درکنفرانس ازاکثریت برخوردارواقای کرزی رادرغیا ب وی درراس اداره موقت تعین نمودند.

اگرجامعه جهانی درکنفرانس بن یکی ازنخبگان سیاسی اقوام محروم رادرراس قدرت قرارمیدادند امروزمشکلات کمتردرافغانستان میداشتند زیراوی نیروهای فعا ل جنگی طالبان راسرکوب وازحیف ومیل کمکهای بین المللی جلوگیری وزمینهء رشدمجدد طالبان بحیث یک نیروی جنگی رامحدودترمیساخت.جامعه جهانی درسالهای اخیردرتصمیم گیریهای سیاسی ونظامی خویش باحکومت کابل نیزدرتقابل واختلاف نظر دیدگاه هاقراردارندزیراحکومت کابل خودرابا ممالک مخالف غرب وصل نموده تاغرب را واداربقبول پروگرامهای قومگرایانه ونظام استبدادیش نماید.

مسافرت ماه جنوری سال 2011 م ریس جمهورافغانستان بروسیه ونزدیکی دیدگاه های سیاسی کابل با -اسلام اباد – تهران و چین نشاندهنده تمایل اینکشورهای همسایه جهت دوری افغانستان ازمتحدین غربی آن بوده است.

حکومت کابل؛به بزرگنمایی گروهکهای بنیاد گرای تروریستی، طالبانرافرزندان افغان مینامند درحالیکه مردم مناطق هزارستان-شمال، شمال شرق، وغرب افغانستان نسل کشیهای وحشیانه و زمین سوختهء طالبان را طئ بیش ازنیم دههءکه ارتش پاکستان القاعده و آنانرا براین سرزمین مسلط کرده بود؛ خوب بیاد دارند گرچه پیشنهادهای یکجانبه ازسوی حکومت کابل مبنی برمذاکره با طالبان،همواره ،باپاسخ عملیات خونین انفجاری وانتحاری ازطرف طالبان مواجه شده است اما باوجودرخدادهای حوادث مقروزارت دفاع و قتل یکتعداد نظامیان امریکائی درمیدان هوائی کابل وفراردادن بیش ازپنجصدتن اززندانیان طالبان از زندان سرپوزه قندهارکه باتوافق میان مقامات کابل باگروه طالبان وپاکستان صورت گرفته است.

روابط افغانستان با پاکستان بخصوص درسه دهه اخیر،همیشه با دوگانگی گفتاروکردار پاکستانیها،به پیش رفته است و رهبران این دوکشوربا وجود همه دل نگرانیهای مردم ،به معاملات پشت پرده خود ادامه میدهندکه مقامات پاکستان درچنین حالت بحیث نماینده طالبان واردمصالحه میگرددتا راه رابرای حاکمیت دست نشاندگان خود هموار گرداند.

خطرناکترین انکشاف در پاکستانیزه شدن امورافغانستان تشکیل شورای عالی صلح مشترک جدید دولتین میان کابل واسلام اباد بخاطر مذاکره با مخالفین دولت افغانستان وهمکاریهای استراتژیک درعرصه نظامی با پاکستان است که پاکستان به شدت مایل است آمریکا وهند ازروند مذاکرات کنونی با طالبان کنار گذاشته شوند.چون استخبارات نظامی پاکستان اعتقادی برمذاکره باتروریستان ندارندواین موضوع رابرخلاف عمق استراتیژیک کشورش میدانند.ازدست دادن تروریستان برای استخبارات نظامی پاکستان به مثابه خودکشی وتسلیم شدن دربرابرجنگ نامتعارف علیه هند میباشد.

محتویات درخواست پاکستان ازمقامات کابل نشان میدهد که پاکستان تبدیل افغانستان بیک ایالت پاکستان فدرال را درسر میپروراند.درحالیکه همه نشانه ها وشواهد پاکستان راحامی القاعده وتروریسم ثابت میسازد، اما حکومت کابل موقف روشن درقبال سیاستهای دوگانه پاکستان ندارد چون، درارگ ریاست جمهوری کسانی هستند که مشترکات اندیشه ای با گروه طالبان وگروه القاعده و شبکه استخبارات پاکستان داشته و بحیث کارگزاران سیاست پاکستان عمل میکنندکه ، وابستگی شماری ازین عناصربا مقامات پاکستان سبب تداوم سیاستهای دوگانهء پاکستان شده وافغانستان رابه لقمۀ آماده برای ISI مبدل وشرایط را برای پاکستانیزه شدن کشورمهیا میسازد.

عوامل اصلی بحران درافغانستان تیم حاکم کابل ,گروه طالبان – پاکستان وعربستان سعودی بوده است.درحالیکه حکومت کابل به سوی فراهم آوری زمینه های به پیش میرود که خشنودی مخالفان مسلح و حامیان آنها راموجب گردد، زندانیان مخالفان مسلح رابه دلایل ومناسبتهای مختلف رها و زمینه های مساعد فعالیت رابرای عناصرمربوط به این نیروها مساعد میسازدکه تاکنون ده هزار طالب زندانی که 1600آ نها قوماندانان طا لبی اند اززندانها رها شدندو برای راضی نمودن گروه طالبان وبرای طالبانیزه کردن جامعه وبه اصطلاح اعتمادسازی با مخالفین وزيرحج واوقاف افغانستان ازايجاد اداره امروبه معروف ونهي ازمنكر،درچارچوب اين وزاررت به اصطلاح به منظورجلوگيري ازانتشاربرنامه‌هاي غيراخلاقي ومبتذ ل خبردادکه این اداره درزمان طالبان نيز وجود داشت كه با خشونت فراوان همراه بوده است.

تشکیل شورایعالی صلح بخاطرمذاکره با مخالفین دولت افغانستان بازی دیگری میان کابل واسلام آباد است که ترکیب اکثریت رهبری شورایعالی را یکعده ازاعضای سابقه گروه طالبان وحزب اسلامی حکمتیارتشکیل میدهند که روابط اين افراد با مقامات پاكستاني آنقدرحسنه ونزديك است كه پاكستان آنانراهرگزبيگانه نميداند چون تیم حاکم کابل میخواهدازشهرت وچهره غیرپشتونی اقای ربانی بهره برداری سیاسی به نفع حکومت تکقوم خویش نموده ودربرابررقبای سیاسی وجامعه جهانی چهره غیرپشتونی اقای ربانی را به نمایش گذاشته تا تمایلات قوم گرایانه حکومت راازنظرمردم جهان واقوام محروم کشورپنهان سازدوازین شورا برای انسجام وتحقق اهداف نظام تکقومی خویش استفاده نماید.

سازماندهی کوچیهای طالبی برای تهاجم به مناطق هزاره نشین که درینروزهای آغازین تابستان کوچیهای طالبی دربرخی ازساحات ولایات وردک ,غزنی ودایکندی جابجا شده است ودرانتظارهدایت اندتا مجددا کشتارجمعی ,غارت وچپاول را امسال نیز دربرخی ازساحات هزارستان براه بیندازند وحاکمان کابل وگروه طالبان تلاش دارندتا اقوام محروم کشوررامانندگذشته دورازقدرت نگهدارندودرتصامیم مهم کشوراقوام دیگررابیشترازقدرت حذف نماید وبرای مخفی نگهداشتن معاملات پنهانی کابل با اسلام آباد درین اواخیرحکومت کابل اقای عمرداودزی رئیس دفتر پیشین ریاست حمهوری ویکی ازاعضای حزب اسلامی حکمتیاررابحیث سفیردرپاکستان تعین نموده است تا پروسه معامله با پاکستان ومذاکره باگروه طالبان رابصورت مخفی به پیش ببرد.

جامعه جهانی درموردحل معضلهء افغانستان به چالشهای جدی مواجه بوده که با سپری شدن تقریبا دهسال حضورنظامی همراه بامصارف سالانه صدهامیلیارددالروهزاران تن تلفات نظامی وقربانی شدن هزاران تن افرادملکی تاهنوزدستاوردلازم درجنگ افغانستان نداشته است وعدم کارائی راه برداستراتژیک اوباما درجنگ وتنش ميان سياستمداران كاخ سفيد ونظاميان پنتاگون برچگونگي پايان دادن به این جنگ وناکارآمدی برنامه‌ جنرال ديويد پترائوس،فرمانده نيروهاي آمريكايي وناتودرافغانستان وتقررجنرال جان آلن بجاي وی درین مقام و تحولات سياسي خاورميانه نيزباعث شده است كه آمريكا با چالشهاي مالي و نيروي انساني بيشتري مواجه شود.

انتصاب جنرال ديويد پترائوس بعنوان رئيس “سيا وتعین رئیس فعلی سازمان سیا بحیث وزیر دفاع وتعویض سفیرامریکا درکابل واعلام خبر مرگ بن لادن مردم جهانرا بهت زده نمودچون بعد ازتغیرات سیاسی درممالک عربی اسامه بن لادن برای مقامات امریکائی اکنون بیک مهره سوخته مبدل شده بود اما پاکستان تاهنوزمانع نابودی رهبرالقاعده میشد درحالیکه بن لادن در یک شهرک نظامی نزدیک به اسلام آباد دریک قصربه هلاکت رسید که نشاندهنده حمایت قطعی پاکستان ازالقاعده میباشد.امکان دارد پاکستان ترجیح داده باشد تا مواضع دوگانه خود راکنار گذاشته وبرسربن لادن با آمریکا معامله کند اگر پاکستان ادعا کند که دراین عملیات ولودرحدهمکاریهای اطلاعاتی با آمریکاییها مشارکت داشته به شدت منفورگروه های،افراطی مسلمانان داخلی وخارجی خواهد شد.

امااینکه چرااین زمان برای کشته شدن بن لادن انتخاب شده است،شاید به دلیل نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وخروج آبرومندانه ازافغانستان انجام شده باشد تا مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق درهنگام خروج ازافغانستان دست خالی و شکست خورده نباشد البته پاکستان نیزدربدل همکاری درقتل بن لادن امتیازی بزرگی را ازغرب درمسایل افغانستان بدست خواهد آورد. حضور درازمدت جامعه جهانی درافغانستان به نفع اقوام محروم وبه سود کشوربوده و برای تحکیم ثبات و تحقق دموکراسی نوپا درافغانستان مساعدت خواهد نمود. وخطراتیکه پس ازخروج نیروهای ائتلاف بین المللی، ثبات و امنیت این کشور را تهدید می نماید، یکی هم حملات تروریزم بین المللی و مداخلات عریان همسایگانش است.

حضوردارزمدت امریکا درافغانستان باید با درنظرداشت منافع ملی مردم کشوربرقرارو شورای ملی مطابق برمنافع ملی افغانستان فیصله و تصمیم اتخاذ نمایند تقویت توانایی نیروهای نظامی افغانستان و واگذاری مسوولیت تامین امنیت به این نیروها ازیکسو، حمایت ازمساعی صلح با نیروهای مسلح مخالف، وموضعگیری حکومت افغانستان به سود راه حل منطقوی است ولی نقش پاکستان برای جلوگیری از حضور درازمدت جامعه جهانی و مانع رشد دموکراسی درکشور بوده است زیراهمین اکنون حلقاتی تلاش میورزند که تا از این پدیده در راستای منافع انحصارگرایانه خویش استفاده نماید ونباید اجازه داده شودتا ازحضورنظامی امریکا دراین کشور بعنوان ابزارمخالفت علیه ارزشهای دموکراتیک ومدنی،استفاده سوء صورت گیرد.

اگرجامعه جهانی برای حل مشکل افغانستان نیت صادقانه داشته باشندباید جبهه فراگیرووسیع سیاسی راکه دربرگیرنده تمامی نخبگان سیاسی اقوام گوناگون وازطیفهای وسیع و بزرگی ازمخالفین حکومت کابل را زیرنام طرفداران تامین صلح سراسری درافغانستان ایجادتا ازیکه تازیهای تکقومی حکومت کنونی وگروه طالبان ومداخلات همسایگان طماع افغانستان جلوگیری شده بتواند وگزینه مناسبی که میتواند موقعیت دولت افغانستان را در برابرکشورهای خارجی وگروه‌های مخالف داخلی تقویت نماید تمرکز واقعی برافزایش همگرائی داخلی، پذیرش روحیه مشارکت جمعی با سایربخشهای درون حاکمیت دراداره کشورومقابله با قانون گریزی است که بحیث یگانه راه حل در پیش روی دولت کنونی قرارداردچون عدم حضورفعال مردم درتصمیم گیریهای حکومت باعث تقویت مخالفان حکومت میشوند.

اقوام محروم افغانستان وخاصتا اقوام هزاره نسل کشی وزمین سوخته وشهادت یگانه رهبرسیاسی دلسوزشان عبدالعلی مزاری را بوسیله گروه طالبان- القاعده وکوچیهای مسلح طالبی درسرزمین بخون غلطیده شان متحمل گردیدند که قتل بن لادن ودیگر رهبران تروریست جهانی رابه فال نیک گرفته وتطبیق عدالت رابالای هرکدام آنان خواستارند وبرای جامعه جهانی هشدارمیدهند که نگذارند تیم حاکم کابل دوباره ازطریق سازشهای پنهانی باطالبان وپاکستانیها زمینه بازگشت مجدد گروه های تروریستی طالبی رادرسرزمین بلاکشیده افغانستان هموارومردم افغانستان رامجددا اسیرگروه ترورووحشت نماید.برای جلوگیری ازبحران دیرپای کشوراقوام محروم میتواند موثریت لازم برای حل بحران افغانستان داشته باشند.

نتیجه:- پاکستان درطی مدت بیش ازسه دهه علیه دولتها ومردم افغانستان و بخصوص دریک دهه اخیربوسیله عوامل داخلیش جنگ وخونریزی رادرکشورما صادروتوسط گروه طالبان ودیگرگروه های افراطی به بهانه به اصطلاح جهاد علیه نیروهای ناتورادرمناطق جنوب وجنوب شرق افغانستان تشدید کرده است که عمدتا تاوان این جنگ را بیشترمردم این مناطق کشوربا قربانی دادن هزاران انسان بیگناه وخسارات بزرگ اقتصادی وفرهنگی میپردازند.معامله پنهانی با پاکستان بالای سرنوشت سیاسی مردم افغانستان یکبازی خطرناکیست که گروه طالبان وحزب اسلامی حکمتیارمنحیث عوامل استخبارات نظامی پاکستان درین قضیه دخالت دارند ودرمعامله وسازش پنهانی اقوام وقبایل غیورپشتون تبار افغانستان نظربه دیگراقوام کشورضررونقصان بیشترخواهد داشت زیرامناطق مردم جنوب وجنوب شرق کشوربطورسنتی ازلحاظ نزدیکیها ومشابهت ها ,ساختاراجتماعی- فرهنگی واقتصادیکه با مردم مناطق قبایل سرحدی پاکستان دارندبیشترازدیگراقوام افغانستان آسیب پذیرترمیباشند.

بناء نزدیکی بیشترباپاکستان مناطق متذکره آسیب پذیرتربوده وبه آسانی تحت اشغال آن کشوردرخواهدآمدودرضمن بعد ازتسلط پاکستان درین مناطق بصورت طبیعی رسمیت خط دیورند منتفی وپاکستان سرحد میان افغانستان وپاکستان رادرمناطق جنوب وجنوبشرق کشورتعین خواهد کرد زیرا اقوام غیرپشتون افغانستان بشکل سنتی ازلحاظ ساختاراجتماعی ,فرهنگی,اقتصادی ودورافتادگی جفرافیائی ودشمنی های ایجاد شدهءدیرینه وآسیب های راکه ازحکومتهای پاکستان دیده است چندان آمیزیش وهمگرائی بامردم قبایل سرحدی پاکستان نداشته وتحت تاثیرواشغال آن کشورقرارنخواهند گرفت و بمقاومت دادخواهانه علیه آن دست خواهد زد که درین حالت خطرتجزیه افغانستان را تهدید خواهد نمود.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • در ان زمان دوستم در ميدان خداو راستى اعلام كرد كه به من اجازه بدهيد,طالبان را در مدت شش ماه ازبين ميبرم و تا خاك با كستان ميدوانم.واكر نتوانستم خودرا از بين ميبرم.دوستم كسيست كه در جنك سك را خورده بود.او كه اين قدر سخت كفته بود همه ميد انستند كه او اين كار را كرده ميتواند.بس جرا به اين بازى موش و بشك ادامه دادند و يكان مرغ جنكى كردند,ملياردها غارت و نيست شد,جند بيكناه خارجى و داخلى اولاد جند بدبخت بد بخت شد.دربين ما مردوم هم تفرقه انداختند ,همه هست وبود كشور را به يك قوم سبردند,يك قوم را از جهار جهت مسلح ساختند و خودرا و كشور مارا در بنبست قراردادند.درحاليكه منشه ترور و تروريست در داخل اى اس اى باكستان است و بود.
  ايا بسيار مشكل بود براى خارجى ها كه بدانند كه تروريست ها از كجا ميايند و اولاد شانرا ميكشند؟
  بس جرا اين ملياردها را به بيش باى باكستان مينهادند؟
  باكستانى اولاد شانرا ميكشت و ملياردها را هم ميبرد,اين جه نوع تجارت مزخرف است؟
  شما را از عقل زياد جه بلا زد.امروز بوليس و قواى مسلح از طالب و با كستانى بر است.قبيله مزخرف به باكستان و با كستانى ايمان اورده و از اقوام برادر كشور خود نفرت دارد.نزد انها از يك هزاره شجاع وطن ما يك با كستانى بهتر است.باكستانى مانند ماهى در اب در بين قبيله خودرا احساس ميكند .

  • معامله با پاکستان به نفع همان چتلستان است. که مانند مهره سرطان دربازوی وطن مان چسپید و نمی گذارد خون تازه به رگ ها برسد. به نظر من تا چتلستان درکنار این مرز وبوم باشد همین تفرقه اندازی و کشتار مردم بی گناه ادامه خواهد داشت. چتلستان یک تعداد افراد که در رأس حکومت کابل قرار دارند را توسط سازمان آی اس آی در داخل حکومت افغانستان به حیث کارمند دولت استخدام نموده تا افغانستان را یا به پاکستانیزه شدن سوق دهد یا خاک افغانستان را به کلی با خاک چتلستان ادغام کند که یک نمونه آن تعین معین وزارت مخابرات اقای طوطا خیل که حالا به آقای سادات مشهور است ودر اختلاس ها هم دست داردمی باشد. که کشور رابه سوی یک بهران سوق خواهد داد. که یکی ازکار های شوم این خبیس پشتونیزه کردن افغانستان است که در رابطه به شناسنامه های الکترونیک به صراحت معلوم میشود. به نظر من و اکثریت مردم افغانستان کاری باید انجام شود تا از شر این همه پشتون پاکستانی رهائی یابیم تجزیه افغانستان است. با تشکر غلام مرتضی رضائی از ولایت غزنی

جستجو در کابل پرس