در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > اسامه بن لادن که غیرمسلح بود چرا کشته شد؟

اسامه بن لادن که غیرمسلح بود چرا کشته شد؟

پس مبارزه علیه ترویزم درافغانستان یعنی ترورِغرور،شهامت وافغانیت!
عبدالصبور
شنبه 14 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

باگذشت چندروزازمرگ اسامه بن لادن سروصداهای ازنحوۀعملیات کماندوهای امریکائی درخاک پاکستان بالاگرفته بخصوص درپاکستان، که چرا حکومت این کشور ازموجودیت اسامه درنزدیک یک اکادمی نظامی خود اگاهی نداشته است، به این ارتباط رئیس سازمان اطلاعاتی نظامی این کشور( آی اس آی) عازم واشنگتن شده تا در مورد عملیات محرمانه آمریکا در خاک پاکستان که به کشته شدن اسامه بن لادن منجر شد، با مقام های آمریکایی گفتگو کند.

سفرجنرال احمد شجاع باچاه به آمریکا در زمانی صورت می گیرد که پاکستان برای توضیح در مورد این مسئله تحت فشارهای فزایندۀ قرار گرفته است که چگونه اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده مدت پنج سال درنزدیک اسلام آباد زندگی می کرداما مقام های پاکستانی متوجۀ این موضوع نشده اند.

سفرجنرال احمدشجاع باچاه بیشتربرای فریب دادن اذهان عامه درپاکستان صورت گرفته، تاباهم در اتخاذ یک موضع واحد درقبال این مسٔله بحث وگفتگونمأیند تاازیکطرف ازاخبارضدونقیض که بعد ازمرگ اسامه منتشرشد جلوگیری کرده باشند ،وهم اذهان عامۀ پاکستانی هارا به عدم اگاهی آی اس آی وحکومت به شکل ازاشکال ازاین موضوع منحرف سازندبه هرصورت اهل خرد میدانند که بدون کمک آی اس آی این عملیات ناممکن بود وهم مردم محل درروزاول به خبرنگاران گفته اند که ارتش پاکستان دوساعت قبل از شروع عملیات به آنهاهدایت داده که چراغهای خانه های ایشانراخاموش کرده وازخانه های ایشان بیرون نشوندوهم قرارگفتۀ مردم محل افراد که ازطیاره پائین شدند به زبان پشتوحرف میزدننداین موضوع اثباتِ است به دست داشتن آی اس آی دراین درقتل اسامه.

در همین حال، طی روزهای گذشته، برخی از مقام های سیاسی و مذهبی در جهان، نسبت به چگونگی کشته شدن بن لادن واکنشهای نشان داده اندچنانچه روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری بریتانیا، از نخستین کسانی بود که به نحوه کشته شدن بن لادن واکنش نشان داد.
آقای ویلیامز، روز پنجشنبه 5می گفت "که شنیدن خبر کشته شدن یک فرد غیر مسلح، همیشه این احساس ناراحت کننده را به همراه می آورد که گویی عدالت آنچنان که باید و شاید اجرأ نشده است".

ولی آقا اوباما رئیس جمهورامریکامیگوئید "من بارها با اعضای تیم امنیت ملی خود دیدار کردم تا اطلاعات موجود درباره مخفی شدن بن‌لادن در یک مجتمع در داخل خاک پاکستان را بررسی کنیم... بالاخره هفتۀ گذشته من اطمینان پیدا کردم که اطلاعات کافی برای آغاز عملیات در اختیار داریم و بر همین اساس دستور انجام عملیات را صادر کردم تا عدالت در مورد بن لادن اجرأ شود."

به گفته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید که به فردأآنروز منتشرشدگفت که اسامه بن لادن درزمان حملۀ کماندوهای امریکائی مسلح نبود وسپرساختن زن درمقابل مرمی هم خبرنادرست بوده است ، دراین جا سوال پیدامیشودکه چرااسامه درحالیکه غیرمسلح بودوهیچ مقاومت هم صورت نگرفته کشته شد،ایا به اساس گفته آقای اوباما عدالت واقعاً درمورد تطبیق شده است ؟؟؟

دراین جابازهم همان عدالت که درموردصدام حسین وحمله به عراق بود رابه خاطرات زنده میکندکه تاامروز هیچ نوع سلاح کشتاردسته جمعی درعراق پیدانشدوهیچ اتهامی علیه صدام به اثبات نرسید ولی بیش ازمیلون افرادبیگناه دراین جنگ کشته ومعیوب گردیدند،آیااین کارنشاندهندۀ ضعفCIA آنچه که بعضی هاآنراچنان بزرگ جلوه میدهندکه گویایگانه سازمان جاسوسی مجرب درجهان که پلان های خارق العاده راطراحی وعملی میکند.... ،نیست ؟

معلوم است، که نشاندهنده ضعف است ،زیرا عملیات هابه اساس اطلاعات که یک سازمان جاسوسی دراختیارنیروهای نظامی قرارمیدهد صورت میگیردکه درعراق به اساس همین اطلاعات نادرست لشکرکشی شد، درمورداسامه هم همان شدکه درمورد صدام حسین قبلاًانجام یافته بود.

عدالت که به گفته آقای اوباما رئیس جمهورامریکادرمورد اسامه به این عجله انجام شدچه بود؟؟

بسیاری از تحلیلگران سیاسی خواستار توضیحات بیشتر کاخ سفید در ارتباط با عملیات نیروهای ویژۀ آمریکایی در خاک پاکستان شده اند و قانونی بودن چنین عملیاتی را بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و اطلاع مقام های پاکستانی، زیر سوال برده اند.

آقای جان سیلور‌من، پروفسور مطالعات رسانه ئی و عدالت کیفری در پوهنتون بدفورد شایر، در یادداشتی برای وبسایت انگلیسی زبان بی بی سی نوشته: "نیروهای آمریکا به جای دستگیری اسامه بن لادن او را به ضرب گلوله از پای در آوردند و به این ترتیب محاکمۀ مردی که در صدر فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرارداشت، هرگز تحقق نیافت."

آقای سیلورمن دلایل سیاسی و استراتژیکی برای این اقدام را در یادداشت خود بر شمرده، که با توجه به آنها به نظر می رسد که زنده دستگیر کردن اسامه بن لادن ’به مصلحت’ کاخ سفید نبوده است،
برخی از دلایل آقای سیلورمن عبارتند از:

مشکلات موجود برای محل و نوع محاکمه بن لادن؛ تردید در وجود شواهد کافی و قابل قبول به محکمه برای مجرم دانستن بن لادن به عنوان طراح و مسئول اصلی حوادث یازدهم سپتامبر، احتمال ’محترم شدن’ رهبر القاعده در طول جلسات محاکمه و ترس از آنچه که برای رهبران محاکمه شده چند سال اخیر روی داد؛ نظیر صدام حسین (دیکتاتور عراق)، اسلوبودان میلوسویچ ( رئیس جمهور یوگوسلاوی سابق) و چارلز تیلور (رهبر شبه نظامی لیبریا).

درقانون اساسی همه کشورهای جهان یک ماده وجود دارد که «هرکس بیگناه است مگرآنکه جرم آن ازطرف محکمه ثابت شود» دراین جاسوال پیدامیشودکه اگربخاطر11سپتمبرچنین لشکرکشی هاانجام شد واین یک عمل برحق بود واسناد کافی وشواهد لازم دراختیارداشتند پس چرا این همه شواهد ومدراک راجهت یک محاکمه عادلانه برای روشن شدن اذهان عامه درجهان دربرابریک محکمه قرارندادند؟؟؟

چنین معلوم میشود که حوادث 11سپتمبروبسیاری ازحادثات که به اسامه نسبت داده شده یک تصور، حدس وگمان بیش نبوده است ویا انجام دهنده آن طی بازی ذهنیت مقامات امریکائی رابطرف اسامه اعراض داشته است، قرارگذارش رادیوصدای فرانسهRFI که اسامه بن لادن درسال 2001در شهر دوبی با ماموران CIAملاقات داشته است پس تدارک عملیات 11سپتمبرکاریک روز ویک ماه نبوده است که اسامه میتوانست آنرا به این زودی تدارک کندواگراین عملیات ازقبل تدارک شده بود پس اسامه جرأت آمدن به دوبی واین ملاقات را نمی کرد چون فکرمیکردکه شاید این یک تؤطئه بخاطر گرفتاری وی باشد،چنانچه اسامه دراولین واکنش هم این عملیات را رد کرد ولی گفت هرکه کرده کار معقول کرده، این گفته اسامه نشاندهندۀ نارضایتی اسامه بوده میتواند، شاید اسامه دراین ملاقات شرط خروج امریکا ازعربستان رادربرابرخواسته های CIAازاومطرح کرده باشدچونکه این شرط ازطرف امریکاقبول نشد واسامه هم خواست آنهارا مورداجراء قرارندادواختلاف شددگرفت.حال که آهسته آهسته حقایق معلوم میشود ایاکارمعقول نخواهد بودکه به اساس گفته چارلی شین هنرپیشۀ معروف امریکائی درمورد11 سپتمبرتحقیق دوباروبیطرفانۀ آغازشود !

جانب دیگرقضیه میتوانداین سوال رامطرح کندکه باکشته شدن اسامه بن لادن ایاضرورت به موجودیت قوای امریکا درمنطقه باقی است وآیا منافع کلی جیئواستراتژیک امریکا ایجاب میکند که درافغانستان باقی بماندیاخیر؟؟؟

مخالفان موجودیت حضورنظامی امریکادرپاکستان میگوئیندکه هدف امریکا دستگیری ویا از بین بردن اسامه بودکه محقق شد دیگرلزوم برای حضورنظامی درافغانستان دیده نمی شود،چنانچه آقای سیلورمن ،درنامه خودبه بی بی سی میگوئیدکه "کاخ سفید ترجیح داد که با کشتن رهبر القاعده، ضمن ترسیم پایانی رسمی برای سوگواران حادثه یازدهم سپتامبر و یافتن دلیلی قانع کننده برای خروج نیرو های نظامی آمریکا از خاک افغانستان، خود را از دردسرهای احتمالی دستگیر کردن بن لادن مصؤن دارد".

دراین کش وگیر عواقب خروج قوا ازافغانستان چه ارمغان به مردم افغانستان به دنبال داشته میتواند و ایا امریکادرطول موجودیت خود درمنطقه کاربخاطرنابودی تروریزم انجام داده، یاآنراتقویه کرد؟ حملات متواترکه طی یک هفته دربعضی ازشهرهای افغانستان رخ داد نشاندهندۀ آنست که مرگ اسامه بالای آنچه که جنگ درافغانستان گفته میشود تأثیرنداشته است چون منبع اصلی ترویزم که پاکستان است هنوزوجوددارد روابط پنهانی امریکا باپاکستان باعث شده که ازیکطرف افراط گرائی درداخل پاکستان تقویه شود وازطرف هم جنگ درافغانستان شدد بیشتربگیردومنطقه بی ثبات ترشود، تشدید جنگ در افغانستان را پاکستان به نفع خودمیدانندچون منافع خویش رادرغلام ساختن افغانستان میبیندحتی عملیاتهای تروریستی علیه سفارت وقونسلگری هندوستان درداخل خاک افغانستان نماینگر آن است که پاکستان دنبال اهداف خوددرافغانستان است.

سفرآقای گیلانی صدراعظم پاکستان لوی درستیز ورئیس آی اس آی بکابل ومذاکرات با آقای کرزی
سروصداهای از زدوبند ها وپیشنهادهای راازطرف پاکستان به آقای کرزی بالاکردکه نمیتوان آنرا دوراز واقعیت تصورکرد، زمانیکه آقای کرزی وهمه رهبران مجاهدین درپاکستان بودند ازروابط بسیارنزدیک باسازمان استخباراتی پاکستان ونظامیان پاکستانی برخورداربودند ازاین رو مقامات پاکستانی باغرورتمام میتوانند هرنوع فرمأیش خویش را مطرح کنندوکسی دربرابرایشان جرأت عکس العمل سریع راندارد،پاکستان مهارت که داردحتی امریکا وسازمان جاسوسی CIAرابه نفع خویش استعمال کرده و میکند وهمیشه خواستهای خودرابالای امریکابخصوص درمورد افغانستان قبولانده حال بازی نوی که پاکستان وامریکا به راه انداخته اگرافغانها به یک پارچگی وحدت نظروعمل در برابرآن قرارنگیرند احتمال آن وجودداردکه افغانستان متحمل ضربه دیگردراین بازی گردد.

باگذشت چندروز ازملاقات هیئت پاکستانی با آقای کرزی جلسه بزرگ ازطرف عبدالله عبدالله وامرالله صالح تدویرشدکه درآن امرصالح به دولت اخطارکردکه ازمصالحه با مخالفان دست بردارداین جلسه درحال صورت میگیرد که خواستهای پاکستان وسکوت آقای کرزی دررسانه ها اوج گرفته است اگرچه آقای وحیدعمر آنراردکردولی کافی نبود،متعاقباً عبدالرشید دوستم هم سخنان درقبال حوادث گفت وخواستاریک اتحادشددراین جادورازتصورنیست که این جلسات بخاطرفشاربالای آقای کرزی وبزرگ ساختن شکاف میان دولت ومخالفین به فرمأیش امریکایان صورت گرفته باشدتاحکومت مرکزی را همیشه درموقف ضعیف نگاه دارد وهم به پاکستان گوش زد کند که بدون امریکا نمیتواند سیاست خود راپیاده کند ویا هردومیخواهدکه وضع رامتشنج نگاه دارنددراین حال ما درگیریک بزکشی جدید خواهیم شد.

اگرچه اکنون حالات دیگرگون شده بازی امریکا درمنطقه نتنها باعث محوترویزم نشدبلکه تروریزم تقویه شدسراسرپاکستان راتشنج فراه گرفته حملات دهشت افگنی درداخل افغانستان تقویه شده منطقه ثبات خودراازدست میدهدوپاکستان هم ازاین حالت ناراضی به نظرمیرسد ،این همه تشنج که امریکا دراوائیل تصورآنرانمی کرد دیگرازکنترول امریکاآهسته اهسته خارج شده میروداگرنتواند آنرا محار کندوازطرف هم بحران اقتصادی که دامنگیرامریکا وبعضی ازمتحدان اروپائی آن شده است شایددست به خروج قوا خود ازافغانستان بزنند،ازاین رو سناتوران امریکائی نگرانی خودرا ازخروج سریع نظامیان امریکائی ابرازداشته اند.

سناتور دموکرات جان کری که رئیس کمیته روابط خارجی سناست در بیانیه ای گفت: "خروج خیلی سریع از افغانستان اشتباه خواهد بود " به قول بی بی سی سناتور ریچار لوگار که بلند پایه ترین نماینده جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی سناست نیز گفت که رئیس جمهور نباید "شماری دلخواه نظامیان" را از افغانستان خارج کند،در عوض آقای اوباما باید طرحی تازه شامل تعریفی از اینکه موفقیت در افغانستان چیست براساس منافع حیاتی آمریکا و تحلیلی هوشیارانه از آنچه قابل تحقق است ارائه کند."

آقای لوگار در بیانیه ای نوشت: "من همچنان تاکید می کنم که چنین طرحی باید مشخصاً روشن کند که باید به چه متر و معیارهایی دست یافت تا این کشور امن تلقی شود. این طرح همچنین باید فعالیت هایی که نقشی مرکزی برای رسیدن به اهداف اصلی ما ندارند را مشخص و حذف کند."

وی می افزائید،"اما ارزیابی مجدد سیاست ما در افغانستان، بر این اساس که آیا منافع کلی جیئواستراتژیک ما با هزینه ماهانه 10 میلیارد دلار در آن کشور تامین می شود یا نه، که پیش از کشته شدن بن لادن توسط نیروهای ما لازم بود."

مسٔلۀ خروج نظامیان امریکائی ازافغانستان هنوزتصورنمیشود زیرا یکی ازعامل ایجاد تشنج درمنطقه سیاستها ی خودامریکابوده ،سرکوب بی رحمانه به اصطلاح ترویزم درداخل افغانستان درحقیقت سرکوب حس آزادی خواهی ،غروروافغانیت افغانهای باشهامت درافغانستان بوده واست نه سرکوب تروریزم،صرف بخاطرماندن دراین منطقه ، حال دیگر نمیتوان ازاین واقعیت انکارکردکه منبع ترویزم نه درافغانستان بلکه در پاکستان بوده واست،ولی باتأسف که تااکنون هیچ اقدام درخصوص برداشتن لانه های ترریست ها درداخل خاک پاکستان صورت نگرفته ودرآینده نزدیک هم تصورآن وجودندارد که متحدناخلفش راازدست بدهدلازم است که دولت وحقوق دانان افغان جنبه های حقوقی مسٔله را بررسی وبه محاکم جهانی و شورای امنیت ملل متحداعتراض راتقدیم نمائیند.

امروزافغانها یکباردیگردربرابریک آزمون بزرگ تاریخ قرارگرفته اند به جزاتحادویکپارچگی ایشان ودست برداشتن از دامن این وآن بایک اتحاد آهنین، خود کشورووالاداین وطن را از شرظلم واستبداد بیگانگان وعمال ایشان نجات دهند وسنگ اعماریک افغانستان نوین وسربلندرابگذارند.

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس