صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > بازخوانی ابیاتی از بیدل

بازخوانی ابیاتی از بیدل

وقتی دنیا به کام مانباشد،لاف زدن به خاطرترک آن،کاربی هوده ای است؛زیراانسان چیزی راکه ندارد،چگونه می تواندآن راترک کند،واین ازنظربیدل مثل فشاندن دامن ازغبارنانشسته است که به هیچ روی ممکن نیست.
جاويد فرهاد
پنج شنبه 18 آگوست 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

"به غبارِاین بیابان،نه نشانِ پانشسته

به بساطِ ناتوانی،همه نقشِ پانشسته"

"غبار"کنایه ازتوهم مادربیابان حیات است که به تعبیربیدل،هیچ "نشان پا"یی درآن نمی نشیند(یعنی نقش نمی بندد)
"نشان پا"،نمادی ازوجودیاهستی مااست.

باتوجه به آنچه گفته شد،بیدل درمصرع نخست می گوید:درتوهم بیابان حیات مادی ما،نشان پایی باقی نمی ماند؛زیراحیات مادی ماکه با توهم همراه است ،هیچ نقشی رابه لحاظ موجودیت دایمی برنمی تابد؛برای این که ماموجودی دریدقدرت خودنیستیم.ازاین روتنهانقشی که ازماباقی می ماند،در"بساط ناتوانی"(که اشاره به ضعف اراده انسان دربرابراراده الاهی است)می باشد.

"بساط ناتوانی"تاحدی می تواند،توجیهی ازمرحله ی فقرعارفانه که ازسَلک معروف درحوزه ی عرفان است،باشد؛اماباتوجه به نحوه ی خوانش رودروازمتن،همان توجیه بالا(اشاره به عدم خودارادیت انسان دربرابراراده ی خداوند)مفهوم ذاتی ازبیت رابهترمی رساند.

"سرراهِ ناامیدی نه مقامِ انتظاراست
دل بی نواندانم،به چه مدعانشسته"
بی تردیدبه تعبیربیدل"ناامیدی"مکانی(مقامی)برای انتظارنیست؛زیرافردی که به ناامیدی می رسد،درواقع ازهمه امیدهامی بُرّدوانتظاری برای هیچ امیدی نیزندارد؛ولی بااین تأکیدبازهم بیدل مصرع بعدی دراین بیت رابه گونه ی پرسشی مطرح می کندکه:"دل بی نواندانم،به چه مدعانشسته"؛یعنی وقتی ناامیدی مکانی برای انتظاربه خاطردست یابی به امیدنیست،پس این دل بی نوای ناامید،به چه مدعایی(امیدی)منتظرنشسته است.

افزون براین که بیدل درمصرع "دل بی نواندانم،به چه مدعانشسته"مفهوم رابه صورت پرسشی طرح می کند؛امابه گونه ی غیرمسقیم درمتن ناامیدی،بازهم دلش راامیدوارمی پندارد(هرچندمی داندکه ناامیدی مقام انتظارنیست).

"زهجومِ رفتگانم،سروبرگِ عافیت کو
که صدای پابه گوشم،چوهزارپانشسته"
"هجوم رفتگان"اشاره به تعددمرگ پدیده های زوال پذیرازجمله انساناست که هیچ"سروبرگ"یعنی نشانه ای از"عافیت"؛یعنی هستی آن هاباقی نیستنمی ماند
.
بیدل درمصرع دوم این بیت بازهم به گونه بی پرسشی موضوع راافاده می کندومی گوید:بااین که ازهجوم رفتگان نشانه ای ازهستی شان باقی نیست(ودرواقع همه دردنیای مادی زوال پذیراند)ولی یک صدای پاکه نمادی ازموجودیت وهستی رفتگان است به گوشم هزارصدای پامی آید.

بیدل بااین پرسش می خواهدبه گونه ی ظریفانه توجه مارابه فلسفه ی "آمدورفت آدمی"درجهان مادی جلب کندتاچشم مابه این حقیقت بازشودکه مفهوم حیات مادرجهان مادی،چیزی جزفلسفه ی آمدورفت نیست وجهان مادی،جهان ابدی نیست.

"به چه دلخوشی نگریم،زچه خرّمی نسوزم
که درانجمن چوشمعم،زهمه جدانشسته"
مفهوم درمصرع نخست این بیت روشن است.بیدل می گوید:باتوجه به کدام دلخوشی گریه نکنم وازروی کدام نشاط نسوزم که درانجمن(که اشاره به دنیاوکنایتن زنده گی هم می تواندباشد)مثل شمع ازهمه جدانشسته می گریم ومی سوزم.
سوختن؛یعنی درگرفتن شمع وگریستن هم اشاره به قطره هایی است که ازاثرسوختن شمع درکناره های آن پدیدمی آید.
آدم دراین بیت به شمعی تشبیه شده که ازاثرآتش ناملایمات وعدم نشاط واقعی دردنیای مادی می سوزدومی گرید،واین سوختن وقطره قطره ریختن اشک ازحیات اودرزنده گی می کاهدتااین که شمع حیاتش نابودمی شود.

"جدابودن شمع(آدمی)درانجمن(دنیاومحیط زیست)"نگره ی مشهور"رابیندرانات تاگور"شاعروعارف هندی رادرذهن تداعی می کند که معنای تنهایی وخلوت انسان رادرمیان جمع، قشنگ بیان می کند.
تاگورمی گوید:"انسان باآن که درمیان جمع(خانواده،محیط واجتماع به سرمی برد؛امالحظاتی فرامی رسدکه اودردرون خودخلوت می کند. باآن که اوظاهرن باهمه است؛ولی باهیچ کس نیست؛چون دراندرون خوداین تنهایی راحس می کندودردهاونیازهایش راتنهاباخدامی خواهدقسمت می کندوتنهاازاومی خواهداستمداد جوید".

این آدمی که درهیأت شمعی تصویرمی شود،به باورمن همان انسان به ظاهرباهمه ودرباطن جداازهمه است که می خواهددرخلوتش خدارادعوت کند.

"چوحباب عالمی را،هوس کلاه داری ست
به دماغ پوچ مغزان،چقدرهوانشسته"
باتوجه به آنچه این جاآمد،مانندحباب(که کنایه ازهستی زودگذروبی ثبات است)عالمی؛یعنی عده ای راهوس واشتیاق کلاه داری است.کلاه داری می توانداشاره به عطش قدرت وعلاقه ی وافربه نفس اماره هم تلقی شودکه شمارزیادی مثل حباب هوس مفرط به آن دارند؛امابی خبرازاین که سرانجام حیات شان حباب واربه ترکیدن؛یعنی نابودی مواجه است.

ازدیدبیدل این گونه افراد،پوچ مغزانی اندکه دماغ آن ها(یعنی ذهن آنان)آکنده ازهواوهوس است وبی خبراندازاین که این حباب هواوهوس به زودی می ترکدوازمیان می رود.

بیدل دراین بیت برخوردتنبیهی باانسان دارد؛انسانی که حباب ذهنش ازهوایِ هوس برای کلاه داری پُراست.

"چوبه کام نیست دنیا،چه زنیم لاف ترکش
نتوان فشانددامن،زغبارنانشسته"
پیش ازاین که به توجیه مفهومی این بیت بپردازم،می خواهم بگویم که درنسخه ی چاپی کلیات دیوان بیدل باتصحیح"خال محمدخسته"و"استادخلیل الله خلیلی"که به اهتمام"حسین آهی(انتشارات فروغی،چاپ چهارم،بهار1381،)درایران منتشرشده،مصرع دوم در ص1107 این گونه آمده است:
"نتوان فشانددامن،بغبارنانشسته"
که احتمالن اشتباه ظبطی درواژه ی"نشاند"به جای"فشاند"و"به غبار"به جای"زغبار"محسوس است؛زیراباتوجه به مدنظرگرفتن رابطه ی موضوعی فشاند؛یعنی فشاندن درپیوندباواژه های"دامن"و"غبار"درست به نظرمی آید؛زیراغبارازدامن فشانده می شود،ونشاند؛یعنی نشانده درفرایندایجادرابطه ی موضوعی میان واژه گان دریک مصرع ،مفهوم رابه گونه ی روشن نمی رساند.

"به غبار"هم شایددراینجاباضبط نادرست آمده باشدوبه جای آن"زغبار"بهتراز"به غبار"مفهوم رامی رساند؛یعنی"نتوان فشانددامن،زغبارنانشسته"که"ز"به معنای مخفف"از"است.(1)

توجیه بیت:
وقتی دنیا به کام مانباشد،لاف زدن به خاطرترک آن،کاربی هوده ای است؛زیراانسان چیزی راکه ندارد،چگونه می تواندآن راترک کند،واین ازنظربیدل مثل فشاندن دامن ازغبارنانشسته است که به هیچ روی ممکن نیست.وقتی غباری روی دامن ننشسته باشد،چگونه می توان ازتکاندن آن گپ زد.

پانوشت:
1-ازدشواری های عمده درشعربیدل،یکی هم ظبط نادرست برخی ابیات وگاهی هم اشتباهات تایپی ودیگرهم خواندن نادرست آن ها است.به یادارم دوستی راکه بارهااین بیت لُغزگونه ی حضرت بیدل رانادرست می خواندوبرای من وشماری ازدوستانم(که هنوزدرآستانه ی نوجوانی بودیم)توهم می آفرید.آن دوست که ظاهرن خودش رابیدل شناس واستادهمه دراین زمینه می پنداشت(واکنون به رحمت ایزدی پیوسته است)این بیت رااین گونه می خواند:
"به قلزمی که فتدسایه ی بناگوشش
پری به شیشه کشدخارهای پای نهنگ"
ومابیچاره گان ازسرعجزدَق می ماندیم که چه بگوییم؛درحالی که درست آن درنسخه ی چاپ شده ی دیوان بیدل چنین بود:
"به قلزمی که فتدسایه ی بناگوشت
گهربه رشته کشدخارهای پشت نهنگ"
به گمان غالب درمصرع"نتوان نشانددامن،بغبارنانشسته"هم،احتمالن اشکالی درهنگام ظبط ویا تایپ رخ داده؛امابادریغ ازآن جایی که نسخه ی دیگری ازدیوان بیدل رادردسترس نداشتم،نتوانستم نسخه ی دست داشته رابانسخه ی دیگر(یانسخه های چاپی دیگر)سربدهم وتنهابه توجیه ذهنی خوددرتصحیح این مصرع اکتفاکردم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • لطفن ابتدا بیت نخست غزل را درست بنویسید به این صورت:

  به غبار این بیابان نه نشان پا نشسته

  به بس اط ناتوانی همه نقش ما نشسته

  یک متن ، نخست باید درست نوشته شود وبعد توضیح گردد. قرائت ناصواب ، بر اب هام می افزاید

  بیدل درین بیت به کمال ناتوانی آدم اشاره کرده است. آن چه در غبار این بیابان به جا ماند ه است «نقش پا» نیست. زیرا داشتن «پا» نشانهء توانانی وقدرت است ونقش پا تعلق به صاحب ومالک قدرت می گیر د بلکه این نقش واثر وگواه ناتوانی ماست که درین بساط بر جای مانده است

  ودراین بیت:

  "زهجومِ رفتگ انم، سر و برگِ عافیت کو
  که صدای پابه گوشم،چوهزارپانشسته

  که جناب شما متوجه ایهام در آن نشده اید ، ای هامی نهفته است وآن در ترکیب « هزار پا» است. هزار پا ویا هزار پایک ، خزندهء زهر داری است که با پا های متعددش هنگامی که آدمی به خواب فرورفته داخل گوش گردیده وبه آن می چسپد . بیدل می گوید صدای گام کسانی که رفته اند مثل هزار پایک به گوشم چسپیده وممکن نیست که احساس آرامش وعافیت کنم

  این دو مطلب را عرض کر دم تا خواننده گان این مقاله متوجه باشند که بعضی از بیدل شناسان !!!! هیچ آشنایی بازبان وافکار بیدل ند ارند و باعث بدآموزی وضیاع وقت سایرین می شوند

  از اشتباهات واغلاط دیگر این نوشته به دلیل نبود وقت صرف نظر می شود. تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

  • راهي عزيز سلام. من نمي خواهم كه به اين مسائل جواب بدهم.شما راهي نقاش نيستيد?. اگر هستيد با من به اين ايمل تماس بگيريد.كريم.karimi_wien hotmail.com

  • بيدل شناسی به دست اشخاصی افتاده که « قال » را از «قيل» تمييز نمی دهند!
   من مرحوم غلام حسن مجددی راديده بودم که بيدل را می فهميد!
   مرحوم ضياء قاری زاده را ديده بودم که بيدل را می فهميد!
   حيدری وجودی را می شناسم که بيدل را کم وبيش می فهمد!
   داکتر عارف پژمان ، غزل بيدل را خوب می فهمد و بسيار تحليل نکو ميدارد!
   آقای مهجور ( پسر قندی آقا) نيز با رمز و راز عرفان بيدل ، تا حدودی آشناست!
   اما تظاهر و سماجت بر دانستن بيدل ، گويا « مد» شده است . در ايران ، آقای خامنه ای با جمعی از شاعران، بيدل ميخوانند!
   در محافل روشنفکری افغان ها، اشعاری( همراه اشتباه ) خوانده ميشود و به بيدل نسبت داده ميشود!
   هرکس از راه ميرسد، يک معمای منظوم با خود می آورد و آن را منسوب به بيدل ميدارد و برای گشايش رمز آن ، از « انجمن» طلب کمک فکری ميکند!
   خوب، کسی که ملازمت و مناسبت « هزارپا» در شعر بيدل را نتواند کرد، چرا بر طبل بيدل شناسی کوبد؟!
   بيدل ميگويد :
   با رفتن پی درپی و بلاتوقف رفته گان« مرده گان» من نيز نميتوانم به کنج عافيت بنشينم ( خو درا فريب دهم) ، در همان حال که ناقوس ارتحال ديگران چونان هزار پا( خزنده معروف) در گوش من فرو رفته !

 • rahi-ye aziz salam

  az een khwaan harkase ra ba qadre tawanash bahra rasad

  chi khob ast ke agar forsat koned wa chez haye benweseed ta az labalaye goftogo ha chez haye naseebe ma ham shawad

  ok

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس