صفحه نخست > دیدگاه > تغییر دیدگاه امریکا درباره ی گروه طالبان

تغییر دیدگاه امریکا درباره ی گروه طالبان

محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 1 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

درین اواخر دیدگا ه ها وطرز دید امریکا وغرب نسبت یه طالبان وسایرگروه های تروریستی تغییرعمده و فاحشی نموده اند حضورده ها هزارنیروی بیش ازچهل کشورجهان درافغانستان بامیلیاردها دالرمصارف نظامی وصدها تن تلفات نظامی که ده هاهزارنفرتلفات افراد ملکی ازمردم افغانستانرا تاهنوزبه همراه داشته وحالا نزديک به ده سال ازحضوراین نیروها به افغانستان میگذرد ولی آمريکا و ناتو نتوانستند امنيت پايداري را دراين کشوربوجود آورد وآنان بعدازیکدهه جنگ وخشونت فعلا طالبان را دشمن نمیدانند بناء میتوان گفت که تداوم جنگ امریکا وغرب زیرنام مبارزه با تروریزم جهانی یکبازی سیاسی و نظامی بالای سرنوشت خونبار مردم افغانستان طی این مدت بوده است وآیا آ ن شعارهای تامین دموکراسی و دفاع ازحقوق بشرهمه بیش ازیک دروغ و بازی بزرگ جهان غرب تلقی نخواهند شد؟ طوریکه برخی ازمقامات امریکا وغرب طالبان رایک جریان افغانی میدانند ومیگویندکه طالبان میتواند برای خودهرنوع حکومتی رادرافغانستان داشته باشد چون آمریکایی ها درآستانه خروج ازافغانستان کاریراانجام میدهند که خانم بی نظیربوتو درباره ی ایجاد گروه طالبان اعتراف کرده بود وچنانچه درروزهای اخیرخانم کلینتون وزیرامورخارجه آمریکا برنقش کشورش درایجادسازمان تروریستی القاعده اذعان کرده وگفته،ما گذشته ی مشترکی باسازمان القاعده داریم که بیست سال پیش ما آنرا بوجود آوردیم ودردوران جنگ سرد ما دستگاه اطلاعاتی پاکستان را وظیفه دادیم تامجاهدانی را ازعربستان وسایرکشورها استخدام کنند.اما پس ازعقب نشینی شوروی از افغانستان ما مهارالقاعده را ازدست دادیم و برخورد با افکار آنان رابه پاکستان محول کردیم وبدین ترتیب پیشبرد سیاست دوگانه ی امریکاو غرب درمرحله شفافترآن بنام جنگ با تروریزم وطالبان،بیشترازگذشته افشا وبرملا میشوند.

امریکا تلاش دارد تاخودرا بهرصورت ممکن ازشرگرفتاری درافغانستان نجات دهد واین نیازبه گفتگو با طالبان دارد وآمریکا در جریان مذاکرات جاری با طالبان عقب نشینیهای معین داشته اند که قبول انتقال پنج زندانی طالبان ازگوانتوناموازجمله مولوی محمد فضل مسوول قتل عام ها, زمین سوخته و تخریب بودائی بامیان درمناطق هزاره نشین درزمان طالبان به قطر وحذف نام ملاعمرازلیست سیاه پولیس فدرال امریکا واظهارات اخیرآقای جوبا یدن معاون ریس جمهورامریکا که گفته است طالبان دشمن آمریکا نیست ،همه ی اینها دلایل واضح تری سیاست کرنش وشکست امریکا وغرب را درمبارزه با تروریزم نشان میدهندچون پاکستان عقب نشینیهای واشنگتن را درک میکند ومیداندکه آینده افغانستان دراختیارنوکران ومزدوران شان قرارخواهند داشت.درجریان گفتگوباطالبان بحث ازشروط درمذاکرات آمریکاییهامطرح نبوده بلکه طالبان شروط ودیدگاه های خودرابه آنها قبولانده است. اگرگروه تروریستی طالبان تمام قوانین واصول افغانستان کنونی را بپذیردپس دیگراو طالب وتروریست نیست. گروه طالبان زیرنظراستخبارات نظامی پاکستان ، تلاش دارد تاحداکثراستفاده را ازگفتگوها ببرند.

مردم افغانستان با تشویش فراوان ناظر تعقیب سياستهای تک روانه ی امريكا وغرب درجهت ابقا ي مجددطالبان بوده چون آنان میخواهند مردم افغانستان را قرباني سياستهاي تک روانه ی خویش نمایند که با تداوم جنگ جهالت، خشونت و افراطی گری علیه مردم کشورما، درهمکاری با گروه های تروریستی - مدنیت و صلح را به مخاطره بیاندازد و بنیادگرائی ، ترورو انتحاررا درافغانستان وجهان مجددا تقویت تا طالبان دوباره كيبل و شلاق را برفرق مرد وزن اين سرزمين بكوبند سیاست عقبگرد خارجیها درافغانستان به منظور تقویه ی بنیادگرای با مقاومت جدی مردم کشورروبروخواهد شد. پس کجاست آن مدافعین حقوق بشرتا صدای اکثریت خاموش جامعه ی بلا کشیده وجنگ زده افغانستان راکه قتل عامها ,زمین سوخته,تخریب اثار باستانی وشلاق زدن زنان ومردان را ازطرف گروه طالبان تجربه نموده بودند بشنوند. کتله ی وسیع واکثریت خاموش جامعه ونهادهای مدنی وگرو ه های سیاسی طرفدارمنافع مردم افغانستان درمخالفت با تعقیب سیاست دوگانه ی امریکاوغرب , گفتگوبا طالبان رافراگیربا مشارکت نمایندگان واقعی اقوام گوناگون کشور،خارج ازحکومت،با مدیریت سازمان ملل مطرح میکنند وبالای حفظ دست آوردهای ده سال گذشته ،تاکید دارند و میگویند که یگانه مرجع مورد اطمینان سازمان ملل متحد درامرگفتگوهای صلح خواهد بود. این گروه ها از جامعه ی جهانی می طلبند که درگفتگو ی جاری با طالبان که اگربامدیریت سازمان ملل متحد انجام شود باید نمایندگان واقعی گروه ها ی مذکورنیز حضورداشته باشند. اگر مردم افغانستان با تامین وحدت ملی توطئه های دشمنان را خنثی نسازند این نگرانی وجود دارد که دشمنان مردم کشورجنگ های فرقه ای وقبیله ای و قومی را مانند عراق در این کشور هم راه اندازی خواهند کرد . مردم افغانستان حق دارند که در دفاع از زندگی انسانی شان به مبارزات دادخواهانه به پیش روند.

اضافه ازیکدهه پیشترهنگام اشغال افغانستان بوسیله ی (مثلث طالبان,القاعده و پاکستان) رژیم طالبان ازمشروعیت بین المللی برخوردارنبود.درآنزمان تنها پاکستان, عربستان سعودی وامارات متحده ی عربی ,حکومت طالبان رابرسمیت میشناختنددرملل متحد ودیگرسازمانهای بین المللی با وجودتلاشهای پاکستان برای مشروعیت بخشیدن،رژیم دست نشانده ی طالبان موفقیتی حاصل نگردیده بودوبه جزٌازپاکستان هیچ کشوری شمولیت حکومت طالبانرادرملل متحد طرفداری نه نمودند.مثلث شوم طالبان ,القاعده واستخبارات نظامی پاکستان, نسل کشی ,زمین سوخته ,تصفیه قومی وسرکوب زنانرادرافغانستان تحت اشغال بحداعلای خودرسانیدکه درتاریخ دنیا سابقه ندارد.حمایت طالبان ازشبکه ی القاعده وتروریزم بین المللی سبب گردیدتا نیروهای نظامی جامعه جهانی برای درهم کوبیدن رژِیم مزدورطالبان واردافغانستان گرددچون برچیدن بساط اقتداراینگروه همراه باسایرشبکه های تروریستی ازافغانستان،شامل تعهدات جامعه بین المللی نسبت به افغنانستان شده بود.درجریان عملیات تصفیوی علیه این گروه دهشت افگن ,موجودیت سربازان وافسران پاکستانی وحضورگسترده افراطیون عرب وغیرعرب درافغانستان در کنارآنان رابرملا ٌساخت وهزاران افسروسربازپاکستانی ازولایت قندوزبوسیله طیارات نظامی به چترال پاکستان انتقال یافت که نشان دهنده ی اشغال افغانستان بوسیله اردوواستخبارات نظامی وسازمانهای افراطی پاکستانی ودیگرمتحدین افراطی گروه طالبان بوده است.حالا نیزمردم جهان میدانند که تولید کننده ی بزرگ واصلی تروریزم درجهان،استخبارات نظامی پاکستان بوده وسازمان آی اس آی با استخدام شبکه های تروریستی؛ زمینه را برای رشد واحیای طالبان و سایر تروریستان درمنطقه و جهان فراهم میسازد .اکنون گروه طالبان وکشورحامی آن تشخیص داده اند که تماس با جهان خارج به نفع آنان است که درنتیجه ی مذاکرات سری یکساله میان مقامات آمریکایی و طالبان زمینه ی افتتاح دفترطالبان درقطردرحال فراهم شدن است موافقت طالبان باافتتاح دفتردرقطرناشی ازعوامل اعتقادی طالبان درین باره میباشد که کشورقطردرحمایت ازمکتب وهابیت وسلفی‌گری،میتواندبه منزله ی احیای مجدد این گروه درعرصه سیاسی وایدئولوژیکی تلقی شود.تعین قطر برای طالبان گزینه مناسبی است تا ، پایگاهی تازه برای اسلام‌گرایان افراطی گردد ودرصورت پیشرفت روند افتتاح دفترگروه طالبان درقطر، این گروه جنایتکاربا حمایتهای مادی ومعنوی قطر، دوباره جان گرفته وبه عنوان اپوزیسیون قدرتمند درافغانستان ظاهرخواهد شدواین گروه پس ازسالها انزوای سیاسی واتهام حمایت ازتروریزم بین المللی،بصورت رسمی واردتعاملات جهانی شده که موازی بادولت افغانستان ازمشروعیت سیاسی برخوردارخواهدگردید.طالبان درمذاکرات وگفتگوبامقامات غرب , دولت افغانستان رادرحاشیه ی مذاکرات قرارداده ومذاکره میان آنان وآمریکائیها بی خبرازدولت کابل درحال انجام میباشد این تغییرسیاست عبورازدولت افغانستان درامرگفتگوو مذاکره است.وقتی روند صلح به مسالة سیاسی تبدیل شود،ماحصل آن جنگ ونبود مکانیزم عملیِ ثبات وامنیت درمنطقه خواهد بود.

هدف آمریکا با راه‌اندازی اغتشاشات گروه‌های به اصطلاح مذهبی به دنبال بی‌ثبات کردن کشورهای آسیای مرکزی میباشد. طوریکه درسال 2009 میلادی به شدت شایع شد که طالبان باهلیکوپترها ی ناتوبه شمال افغانستان منتقل میشوند که درآن زمان باورکردنش مشکل بود ولی درحال حاضرمیتوان پذیرفت زیرا که انگلیسیها در آن زمان طالبان را دشمن نمی دانست ولی آمریکائی ها تازه اظهارداشته که طالبان دشمن آمریکا نیست.عدم صداقت مبارزه با تروريزم بين المللي ازجانب ايالات متحده امريكا شك و ترديد هاي زيادي را درروسيه و چين ايجاد نموده ؛امريكا فكرميكند اين طالبان اند كه ميتوانند مردمان اويغورچين را تربيه سياسي و نظامي داده وايالات سينكيانگ چين را تهديد نمايند، و امنيت داخلي چين رقيب با القوهء او را به مخاطره بیافگند و برتغیر اوضاع و بی ثبت سازی ممالک اسیای میانه و مناطق مسلمان نشین روسیه نیز تاثیر گزاری خواهند داشت.

loading...
loading...

پيام‌ها

 • سلام و عرض ادب به همه .
  تشکر از شما یادداشت شما اموزنده است.
  امریکا هیچوقت خار بغل نمیخواهد بلکه پشت خرو شتر سر گردان است تا سوار شود و خوب بار هم بیبرد .
  هیچ راه نمانده بجز تجزیه افغانستان تا چیوقت منتظر خر ماند ما باید بار ها را با موتر و ترن و تیاره انتقال کنیم نه خر و از شر خر ها هم خود را نجات بدهیم زیرا در افغانستان خوشک سالی بوده علف ان دیوانه میکند.
  شتر هم مشکلات خود را دارد شاخ های درخت ها را میخورد بارگیری ان مشکل است و تمام مردم افغانستان زبان شتر را نمی فهمد فقط یک تعداد انکشت شمار که زبان شتر را بلد هستند.
  خلاصه درغم خدا ماندیم که چی کنیم یک وقت خواهند رسید که هم از خر ماندیم و هم از شتر مجبور بار را خود ما پشت کنیم و هم به زبان خر و هم به زبان شتر صحبت نمایم.
  با ادب ترین مرد دنیا من ادب را از امریکا یها اموخته ام اینست وبس.

  • در پاسخ به پیام زرکوب باید گفت،که امریکا هم حالا درک کرده که طالبان نیز مربوط به افغاستان هستند و یک قشر بزرگ جامعه را تشکیل میدهند.پس یگانه راه حل برای معضله افغانستان آشتی با طالبان است.بنظر من کسانی خواهان تجزیه افغانستان هستند که نمیتوانند بار جنایات خود را بشکل آزادانه در افغانستان حمل کند،و دیگر اینکه تجزیه افغانستان راه حل برای این معضله نیست چون وطن حیثیت مادر را دارد و ما چطور میتوانیم مادر خود را تجزیه نمایم.بنظر من امریکا میخواهد که طالبان را که از طرف پاکستان حمایه میشوند جدا سازند،و آنها را در کنترول خود بیاورند،تا دیگر از طالبان سوء استفاده نشود و در آبادی و پیشرفت وطن مساعی شان را بخرچ دهند.فزض بر اینکه افغانستان تجزیه شود جه ضمانت وجود دارد که قسمت های تجزیه شده تحت تسلط همسایه گان قرار نگیرد،یا چه ضمانت وجود دارد که تجزیه راه حل تمام معضلات و خشونت ها است.برادر اگر یک مسلمان واقعی هستی پس باید در مورد اتفاق و اتحاد افغانها و مسلمانان فکرکنی نه در فکر پنهان کردن جنایات خود.

  • اقاى حسينى به مرض سك ديوانه مبطلاشدى ؟
   هم سول ميكنى و هم جواب ميكويي.
   كدام جنايت كار را كشف كردى؟
   كى جنايت خودرا بنهان ميكند؟
   كدام اكثريت اثار تاريخى را ازبين برد و بارجه هاى انرا در موتر بار كرد ه به با كستان فروش برد.او بت نبود كه طالب بت شكن باشد.بت فروشى كردند.
   كدام اكثريت؟
   كى حساب كرده؟ جرا حساب نكرده؟ سر شمارى نفوس نكرده در حاليكه جند دهه قبل شرايط خوب مساعد بود؟
   از جناب حسينى خواهش است كه كمى روشنى باندازد در لابلاى انجه كه بيخريطه فير كرده است.
   از طالب كرده جنايت كار تر ديكر كى خواهد بود.

  • جناب زرکوب،
   در افغانستان هرکس تا اندازه که قدرت وی ایجاب میکرد جنایات کرده،ما نمیتوانیم یک قوم را مشخصاَ متهم به جنایات کنیم و نکته دوم اینکه ما در مورد اکثریت و اقلیت سخن نمی گوئیم آن چیزی است که با پخش کردن در سایت انترنیتی و یا هم رسانه ها پنهان نمیشود.هدف ما از صلح و ثبات دایمی در افغانستان است.این که کی چه کرد آن را بگذارید به ترازو زمان. بجای اینکه آتش نفاق را دامن بزنیم باید در مورد ترقی و پیشرفت افغانستان فکرکنیم. حالا اگر در نظر شمام طالبان جنایت کار هم باشند کاری از دست شما پوره نیست تیر از کمان برآمده.

  • حسینی
   تو فکر گردی که طالبانت چقدر پست شدند؟؟؟؟
   مادرت یعنی وطنت را زیرپای پاکستانیها لگد مال نمودند.
   قراریکه خودت نوشتی و جفنگ گویی نمودی / که طالبانرا امریکا میخواهد از زیر سلطه پاکستان خارج نموده به زیر سلطه خود بیاورد.
   پس این ناموس داری شما و طالبان بیفرهنگ شما درچه است - که وطنرا که مادر خواندی هر روز آنرا معامله مینمایید؟؟؟؟
   ضمیر

 • سلام اقای حسینی عزیز.
  بسیار ادم صادق خوب معلوم میشوی از طرز فکر ات خوشم امد از خنده گریه کردم خدا شاهد است که شکم ام درد گرفت.
  درخت های سر کوه را که شانده .
  گلیم ها از سری بام افتاد نه شکست خدا جان.
  جور باشی اقای حسینی اگر وقت داشتی تو را به خدا قسم اگر یک مضمون به همین ادرس تحریر کنید خیلی اموزنده است.
  امید وارم مارا از دانش خود بهره مند سازید.
  مخلص شما زرکوب

 • سلام مجدد خدمت اقای حسینی بیبخشید تخلصم را غلط تحریر کردم(رهگذر) من زرکوب هستم خدا یا توبه.

 • محترم نبی زاده

  محترم نبی زاده!
  به فکر من این تغیر دیدگاه امریکا در باره حکومت طالبان نظیر همان ثناریوی هست که گرباچف بوسیله نجیب با حکومت مرحوم ببرک کارمل نمود وهمچنان با ادامه ان ایلسین توسط رهبران جهادی با حکومت نجیب کرد

  1

جستجو در کابل پرس