در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > سلطان تمامیت خواه "ارگ " به راٴی واراده مردم درانتخاب نوع نظام سیاسی (...)

سلطان تمامیت خواه "ارگ " به راٴی واراده مردم درانتخاب نوع نظام سیاسی احترام قایل نیست ؟

بهادر
سه شنبه 24 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اظهارات زمام دار "ارگ" " سلطان معظم "درآغاز سال دوم دوره ای شانزدهم تقنینه ای مجلس نماینده گان کشور گیم های دراماتیک را در راستای طرد وقدغن حامیان نظام پارلمانی تداوم واستمرار نظام ومودل ریاستی ناکام بازی نمود آنهم دیکتاتورانه . خشن وفردمحورانه . که هنوز هم بر قبضه کردن انحصار قدرت بشکل سلطنتی وتاختن بر مطالبات مسالمت آمیز سیاسی دیگراندیشان درتنوع نظامات منتخب ایدیالی رقبا قدرتمند سیاسی سماجت ورزید . اقتصاد بازار را ملزم به ناکامی گرفت اما مادر ساختار معیوب نظام تک محور . لنگ وناکام ریاستی را موعظه کرد که تا پای وجان حراست میکند. برایم شگفت آمیز ونامتعارف نبود اما با انگیزش وپیام دهنده بود. افاده داد، که رئیس جمهور بر اشتباهات اش اصراردارد این مرا واداشت تا پرده "حریر " که همواره ذهن وضمیر مرا طی این سال ها می آزارد ازبازی های عقب پرده ای مجلس بزرگ ملی قانون اساسی سال 1382 راز های پیدا وپنهان سربه مهر. جفا های انجام یافته درقبال اراده وتصمیم اکثریت وکلای مجلس قانون اساسی 1382 را بمثابه یکی از اشتراک کننده گان فعال آن مجلس بازگووپرده بردارم . تا نسل های امرزو وفردای کشور مان بدانند . که" کانگستر های " تمامیت خواه برخلاف آرا ورای اکثریت مجلس قانون اساسی نسخه تمامیت خواهانه ذهن .ضمیر وعشیره ای خودرا چگونه صبغه ای ملی می پوشاند . وبرتنوع ساختار های نظامات دیگر اندیشان برتصمیم اکثریت دیکتاتورانه با قمچین خشم میغرد ومی تازد . صاحب قلم درصدر حامیان وعلم برداران نظام پارلمانی صدارتی بیشترین فشار . تهدید . تخویف.شانتاژ.توطیه. تعزیرات وظیفوی را باروح خارائین تحویل گرفت. با اطمینان میتوان ازهان، نمود که اراده .تصمیم متحدانه وتاریخی نماینده گان ملت سرفراز ما اعم از پشتئون ها . تاجک ها . هزاره ها . ازبک ها. ایماق ها . پامیری ها. پشه ای ها . بلوچ ها که الهام از مبارزات . مجاهدیت ومقاومت ملی سربه داران هریوا. سپین غر. هندوکش . شافولادی .ششماد فیض نصرت گرفته بود. دربرابر زور وزرخم نشد. ازتحریک رئیس مجلس آقای "مجددی " گرفته تا محدودیت دررفت وبرگشت وکلای نظام پارلمانی بخارج محوطه تالار مجلس . هدایت کتبی رئیس جمهور بخاطر اخراج هسته مدیریت کننده نظام پارلمانی در مجلس تا ده ها تهدید وتخویف دیگر که از ذکر آن اخلاقآاجتناب مینمایم . طبق طرزالعمل مجلس فارم نظام پارلمانی صدارتی برخلاف فشار ها وتهدید ها . تخویف ها وتوطیه ها "اکثریت" را بدست آورد . ازجمله 520 وکیل اشتراک کننده مجلس قانون اساسی که (100) نفر ان انتصابی رئیس جمهور بود (285) نمانیده دربرابر نسخه ای ارگ که نظام ریاستی استبدادی بود نی گفتند: تاریخ هرگز جسارت . عزم . عمل . اراده وتصمیم خردمندانه این فرزندان بادرایت مردم این سرزمین را فراموش نخواهند کرد . صاحب قلم برای آخرین بار درمیز هئیت رئیسه مجلس که آقای رئیس جمهور نیز حضور داشت رفتم ویاداشت امضآ شده (285) نماینده را تسلیم ومطالبه قانونی اکثریت وکلای منتخب مجلس قانون اساسی را به جناب شان رسانیدم که هرگونه تصمیم خلاف اراده ما عواقب فاجعه خیز برای آینده صلح وثبات کشور. قوام همگرایی ملی وطن واحد مان دارد . لطفآ از زور گوی اجتناب کنید وبه ارداه اکثریت وقع گذارید . اما اسپ سلطان برحریم این اجماع هدفمند ملی زورگویانه وظالمانه تاخت وهیچ گونه اعتنایی نکرد. هرچند آقای فاروق وردک سناریو های پررنگی را بکار برد اما سرانجام درمقابل دید وانظار مردم ما وجهانیان اکثریت وکلای مجلس قانون اساسی دست به تحصن زد وقاطعانه اعلان نمود که ما به اساس اراده وخواست موکلین خود نظام پارلمانی صدارتی را یگانه نسخه موثر در نوع دولت داری برای این کشور میطلبیم . که خوشبختانه دراین جمع واجماع ملی که موقف ما افغانستان شمول بود باوجود فشار های که از خیمه ای " سلطان ارگ" مدیریت میگردید وبار بار آقایان خلیلی . شهید کاظمی . جنرال صاحب دوستم بخاطر مهار وتضعیف اراده ما توظیف ورایزنی های را انجام دادند وآقای خلیلی به شکلی برمن خشم گرفت که گفت :"او فلانی " نام هویت قومی مرا به زبان آورد که چرا مردم مارا به اسارت گرفته ای بلمقابل مردم مناطق مرکزی متحدانه یک صدا ویک آواز باصف های طویل وعریض سایر اقوام باهم برادر وبرابر گفتند؛ ما نظام پارلمانی می خواهیم نه نظام ریاستی .
اینست حقیقت تلخ تحویل نگرفتن اراده مردم ما وبازی تصحنی بجای تمثیل اراده شهروندان کشور باعظمت وبادرایت ما . ده سال زمان طولانی هست برای درک وافاده نیازها وخواست های مبرم مردم . اما افسوس باوجود این سال ها ما تاهنوز درس های لازم را از حوادث خونین سیاسی کشور نگرفته ایم وعوامل التهابی شدن اوضاع سیاسی . انقطاب وفقدان اعتمادملی وده ها چالش های سرهم خوابیده مانع پیشرفت واعتلا کشور وانسداد دربرابر همگرایی . همدلی . مردم ما در پیمودن راه های صعب العبور پیوسته انبار گردیده ریشه یابی نگردید وبازهم استمرار بر لجاجت راه ناکام مهروصبغه ای ملی زده شد. وبر متعارضین دیگر اندیش سیاسی حکم سنگسار تفویض واصدار یافت . بیاد دارم که شیخ حضرت آصف محسنی کندهاری ومبارز ملی آقای" واصفی کندهاری" در جمع ما به آقایان کرزی . خلیلزاد . لخدر ابراهیمی چنین گفتند: اگر امروز برخلاف خواست واراده اکثریت نظام دلخواه سیاسی واقتصادی بازار آزاد را برمردم ما تحمیل میکنید بیاد داشته باشید که فردا همین اشتباه طومار پرونده محکومیت تان درپیشگاه . خدا مردم .وتاریخ خواهد شد .

آری : هنوز هم بجای نهادینه کردن دموکراسی ومردم سالاری . احترام به اراده وخواست مردم درانتخاب نوع نظام سیاسی. اقتصادی دلخواه شان تحکم . اسبتداد . دیکتاتوری تب دار شاهانه ضمیر وافکار مارا محصور وعجین ساخته است . که برای افکار مردم سخت زجر دهنده ونگران کننده هست . من عضویت جبهه ملی وائتلاف ملی را ندارم . اما هنوز هم درمیان مردم هستم ومردم یگانه نظام ایدیال قانونی شان نظام پارلمانی صدارتی درکشوری باتنوع قومی هست؛ تا تعادل ونماینده گی درنظام متوازن . متعالی . کثرت گرا. ومتحد ثبات آوروهمه پذیر نگردد زیر ساخت های منابع تمویل برنامه های کوتاه مدت و درازمدت ملی قوام نخواهد یافت . قابل یادهانی، هست که تیوریسن های تمامیت خواه در لابلای تنش های نفاق آلود قومی سیاسی برچسپ های بیمار گونه ای رادرآن هنگام نیز تیم تمامیت خواه بخاطر تضعیف دایره ای مطالبات قانونی سیاسی علم برداران نظام پارلمانی نشخوار وموعظه میکردند. که بادریغ ودرد خلاف حقیقت وارونه الزامات روا میگردید. که گویا این طیف مطالبات سیاسی کشور را به حوادث سال های 1371 میکشاند. تا زخم های مردم را تازه وعصبیت های قومی سیاسی را پرتنش وشیرازه وحدت را مجروح ومنقبض سازد. که درآن هنگام صداراعظم بر دولت مشروع رئیس جمهور استاد معظم وشهید صلح "پروفیسور ربانی " از چهارآسیاب راکت های مخرب را پرتاب میکرد بلاثرآن تاسیسات دولتی. شخصی ومردم بیگناه مارا آماج ویرانی وقتل های کتلوی قرار داده بود . بخاطر تحریک وتوحش وکلا موعظه وتفتین مینمودند . که درجواب علم برداران نظام پارلمانی می گفتند :. جنایات گلبدین حکمتیار علیه دولت قانونی پروفیسور " استاد شهید صلح ربانی " علت تصنیف وتفکیک قواو قدرت بین رئیس جمهور وصدراعظم نیست . اگر چنین بود چرا فرزندان نا خلف شاهان وامیران بارکزی . سدوزی . غلزی . بخاطر ابقا درقدرت یک دیگر را که حتی برادران تنی بودند کور کردند . شاگرد استاد را با بالیشت خفک کرد. این نوع جنایات هولناک عیوب ساختار نظامات سیاسی نیست ناشی از غلظت . غلیان خشونت تب استبدادی . فرد محوری . تداوم قدرت میراثی . اقتدار مادام العمر تیکه داران قدرت هست نه آسیب های نظام پارلمانی . که درنتیجه برش درطرح های همه گیر وافغانستان شمول منطبق بر خواست ها ونیاز های مردم وشمولیت موکلین در نوعیت طرح های ملی راهگشا وموثر تمامی اتهامات تصنحی به حباب سرآب مبدل گردید و جبهه حامیان نظام پارلمانی اکثریت ملی را درموجودیت چهر ه های شاخص ملی مانند . حضرت آیت االه محسنی . واصفی قندهاری . بخش عظیم از وکلای کنونی مجلس نماینده گان مشمول کلیه اقوام باهم برادر وبرابر کشور گردید و تیم تمامیت خواه چون کلیه تیر هایش به خطا رفت این بار از ترفند دیگری کار گرفت ازطریق مجلس تفاهم وکلای پارلمانی وریاستی این مجالس را بی محتوی . بی هدف . سرگیج کننده . پرتنش . متنازع . تحریک کننده . خسته کن وزمان گیر. کم انرژی ساخت وبر بخشی از خواست ها تن داده شد اما اصل مطالبه درجه اول ومادر وصدر نشین طرح های سیاسی که نظام پارلمانی صدارتی بود توسط آقایان کرزی وخلیلزاد درزیر معاملات گنگ ومرموز سیاسی محور های بی برنامه مشمول قدرت درمسیر حرکت گم . کم رنگ . وبالاخره فوت داده شد . اما صاحب قلم بابانگ رسا چون محافظین کرزی مرا از چهار طرف محصور کرده بودند باقوت برخواستم ویاداشت جبهه عدالت خواه مجلس قانون اساسی را به آقای کرزی سپردم . که اگر مجلس را از محتوی ملی آن به طرف یک درامه وخیمه شب بازی میکشانید ازقوت این وثیقه ای ملی می کاهد ووزن واعتبار آن را منقبض میسازد که مسوول آن تیم تمامیت خواه خواهد بود برخلاف تعهدات مجلس تفاهم فرکسیون های پارلمانی وریاستی تیم تمامیت خواه ازطریق شانتاژ .تفنن وزور گوی دربرابر مطالبان مشروع . قانونی ما دیکتاتورانه بنام پالیسی جامعه جهانی سرکوب وخاموش گردید . ودرلحظاتیکه مجلس را حبوسانه وظفرمندانه آقایان کرزی . خلیلزاد . لخدر براهیمی ترک مینمودند . جمع غفیری ازوکلا درمقابل شان ایستادن وگفتند: بیاد داشته باشید. مابخاطر اجتناب از انقطاب ملی وفروکش کردن سیمای متفرق وملتهب مجلس قانون اساسی کشور که جهانیان ما را از طریق رسانه های جهانی مشاهده مینمودند . تعمق واستقامت را ترجیع دادیم. و این بازی دراماتیک را بتاریخ حواله میکنییم ویقین داشته باشید که تخم بی اعتمادی ملی وسیاسی ازهمین نادیده گرفتن خواست ومطالبات مشروع سیاسی نمانیده گان منتخب مردم در مجلس قانون اساسی در سراسر کشور پهن وگسترش میگردد که به زودی تبعات وناهنجاری ها ونا سازگار های آن کشور را به پرتگاه چالش های زمان گیر پرتاب میکند . که مسوولیت عواقب آن بدوش بازی گران تمامیت خواه قبیله ثبت تاریخ میگردد .

اما باوجود درد ها . تلخی ها . وزشتی های راه پیموده شده انحصار گرایانه تیم تمامیت خواه ارگ هنوز هم باقمچین خشم ونفرت بر دیگر اندیشان نظام پارلمانی که در رژیم های مردم سالار از محفوظات حریم حقوقی سیاسی پنداشته میشود برخوردمیگردد . از کلیه وطنداران بادرایت و مولفه های ملی می خواهم که متحدانه وهوشمندانه جلو این دیو های مست را گرفته ورنه موانع وانسداد راه های ما بسوی پیشرفت واعتلا تخریب . لنگ وزمان گیر میگردد . برتشنه گان وابقاگران قدرت تفهیم وفشار وسیع آورده شود بویژه نهاد های جامعه مدنی که داعیه سلطنت طلبی تیم حاکم رها نمایند وبر اصالت دموکراسی ازراه تنوع وپذیرش دیگر اندیشان راه های وشیوه های معمول ومقتضی در مبارزات سیاسی را درافکار خود بهینه نموده واز طریق رقابت های سالم ومتنوع سیاسی آزموده شده در کشور های متمدن وبابصیرت دنیا الگو وایدیال قرارداده باخشونت ویک دنده گی متکبرانه وداع گردد . یک دیگر را بافرهنگ تحمل ودیگر پذیری . مدارا ومروت انسانی ترمیم وآمیزش داده تیکه داران قدرت را درحرم خیمه شب بازی های شان ملتفت ومعتقد نمایم . درغیر آن دنیا برما خواهد خندید ودیگر این چانسها طلایی همگرایی را نصیب مردم ما نخواهد ساخت . در چنین حالات که ما بر تفاهم وتساند ملی مشمول جریانات سیاسی نیاز مبرم داریم عده ای نا موجه وناپسند باوجود چالش ها. تنش ها با جهان تنش های دیگر ی را در خانه مشترک مان بمثابه زخم ناسور وملتهب افزود می نمایند. این حلقات آگاهانه یا نا آگاهانه آب به آسیاب دشمنان افغانستان می ریزند که بایست اخلاقآ مانع شان شد و دایره تفاهم ملی وهمگرایی درتنوع ساختار های سیاسی آزموده شده دردیگر اکناف جهان را میدان داد وبه رقابت های سالم به تقابل وامتحان کشانید نه با تیر زهرآلود دشمنی که نسخه های آن از دشمنان ماست . دموکراسی نیم بند موجود را از عقب ذبح نمود...........

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  جنوری سال ۲۰۱۲ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس
  سلام به اقای بهادر

  من مقاله آقای بهادر را خواندم وهمچنان نظر مخالف امروز حامد کرزی ومعاون ریاست جمهوری دیروزی را نیز خواندم - شما را نیز بخواندن نظریه ای وی دعوت مینمایم - البته جای تبصره نیست وهمه میدانیم که حامد کرزی مسولیت ګپ های خود را دارد واحد ضیا مسعود ازخود را . باهم بخوانیم :

  جبهه ملى: تغيير در ساختار سياسى کشور راه حل بحران کنونى کشور است
  خبرنگار خواجه بصيراحمد.Jan 22, 2012 - 15:37
  شهرکابل (پژواک،٢ دلو٩٠): جبهۀ ملى افغانستان، با رد سخنان اخير رييس جمهور کرزى، ميگويد که يگانه راه حل بحران کنونى، تغيير در ساختار سياسى کشور ميباشد.
  احمد ضيا مسعود رييس اين جبهه، امروز (دوم دلو) در نشست خبرى گفت: ((از ساختار سياسى کنونى،١٠ سال سپرى شد؛ اما کدام تحول در زنده گى مردم به وجود نيامده است.))
  رييس جمهور حامد کرزى، روز گذشته در مراسم افتتاح سال دوم دورۀ شانزدهم تقنينى شوراى ملى گفته بود که افغانستان، آزمايشگاه سياسى و لابراتوار سياسى بيگانگان نيست که در هرچند سال، يک نظام و ساختارجديد را در آن، به آزمايش بگذارند.
  کرزى همچنان گفته است که طى ٤٠ سال گذشته در افغانستان، چندين نوع نظام جديد سياسى به آزمايش گذاشته شده، که نتيجۀ يى جز ويرانى و شکستن ساختارهاى اجتماعى کشور، چيزى در پى نداشته است.
  رييس جمهور کرزى، درحالى به اين مسئله اشاره نموده بود که شمارى از رهبران سياسى افغانستان و تعدادى از اعضاى کانگرس امريکا، اخيراًً طى نشستى در شهربرلين آلمان ؛ سيستم کنونى دولت افغانستان را باعث بروز مشکلات خوانده، خواهان تلاش براى ايجاد سيستم غيرمتمرکز کثرتگرا شدند.
  در نشست برلين؛ احمدضيا مسعود رهبرجبهۀ ملی، جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر حزب جنبش ملى اسلامی افغانستان، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و امرالله صالح رييس اسبق امنيت ملی افغانستان و چهار عضو کانگرس امريکا شرکت داشتند.
  تدوير اين اجلاس و بحث روى نظام سياسى موجود در افغانستان، عکس العمل هاى شديد حکومت، نهادهاى سياسى و جامعۀ مدنى را در پى داشت و اين نوع جلسات، کوششى براى ايجاد نظام فدرالى در کشور خوانده شد.
  اما احمد ضيا مسعود در نشست امروزى گفت: ((در نشست برلين، اوضاع افغانستان به بررسى گرفته شد و در اخير به اين نتيجه رسيديم که بجز از نظام غيرمتمرکز، کارى ديگر نميتواند براى ملت مفيد واقع شود.))
  مسعود خاطرنشان کرد: به هر اندازه اى که قدرت تقسيم شود و مردم در تصميم گيرى ها دخيل شوند، به همان اندازه مشکلات رفع ميگردد.
  وى رييس جمهور کشور را به عدم احساس مسووليت در قبال مردم متهم کرده گفت: ((در طول تاريخ، حکومت هاى متمرکز عامل فساد و بيکارى شده است.))
  مسعود افزود: ((در ده سال گذشته، کسى نتوانسته از رييس جمهور پرسان کند که تو چه کردى؟))
  احمد ضيا مسعود که در دور اول رياست جمهورى حامد کزرى، سمت معاونيت اول رياست جمهورى را به عهده داشت، حکومت کنونى را فاسد خوانده علاوه کرد که ساختار سياسى کنونى، براى آنها قابل قبول نبوده و بايد غيرمتمرکز شود تا مردم بتوانند سرنوشت شان راتعيين کنند.
  بنابراظهارات مسعود؛ در صورتيکه حکومت غيرمتمرکز به وجود آيد، وکلا ميتوانند در هر مقطع زمانى، در مورد کارکرد صدراعظم معلومات داشته باشند.
  وى خاطرنشان کرد که بخاطر سهمگيرى در عرصۀ سياست،کدام دعوايى ندارند؛ تنها ميخواهند با ايجاد ساختار سياسى متمرکز، به مامورين دولتى صلاحيت هاى ادارى داده شود تا در زنده گى مردم، تغييرات مثبت به وجود آيد.
  وى گفت: ((در ده سال گذشته، با ساختار سياسى کنونى، در زنده گى مردم کدام تغييرات به وجود نيامده، تنها تعدادى انگشت شمار مردم سرمايه دار؛ بقيه ملت روز به روز فقير شده اند.))
  وى درحاليکه خواستار انتخابى شدن کرسى هاى واليان و ولسوالان گرديد،افزود: ((همين حالا رييس جمهور نميداند که در روستاهاى ولايت بدخشان چه ميگذرد، و يا هم کسانيکه به حيث والى تقرر مى يابند، از منطقه آگاهى ندارند که مردم چه ميخواهند.))
  رييس جبهۀ ملى افغانستان، ساختار سياسى کنونى را کهنه خوانده گفت: ((جبهۀ ملى و نهادهاى دموکراتيک ديگر در افغانستان، حاضراند تا با حاکميت فعلى داخل مذاکره شوند.))
  وى اظهار اميدوارى کرد: در صورتيکه زمينۀ بحث ها فراهم گردد، طرفين ميتوانند وضعيت ساختار سياسى کنونى را مورد تحليل قرار بدهند و هرکدام که به نفع ملت باشد، بايد مورد اجرا قرا بگيرد.
  جبهۀ ملى افغانستان، بتاريخ ٢٠ عقرب سال روان، اعلام موجوديت کرد؛ در اين جبهه برعلاوۀ عبدالرشيد دوستم رهبر جنبش ملى اسلامى افغانستان، احمد ضيا مسعود معاون اسبق رياست جمهورى و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان؛ تعدادى از اعضاى ولسى جرگه نيزعضويت دارند.

  آنلاين بنگريد : سلطان تمامیت خواه "ارگ " به راٴی واراده مردم درانتخاب نوع نظام سیاسی احترام قایل نیست ؟

جستجو در کابل پرس