صفحه نخست > دیدگاه > دستبرد فرهنگی وزیر معارف و خاموشی نمایندگان در شورای ملی

دستبرد فرهنگی وزیر معارف و خاموشی نمایندگان در شورای ملی

نیک اندیش
سه شنبه 7 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اگرپسمنظراین دستبردهارا بیاد بیاوریم وحافظه خویش را بکار اندازیم ، دیده میشود که ، چنین جفاهای فرهنگی در حریم این سرزمین با تاسف از ایام نامگزاری این سرزمین که نخستین دستبرد شاید باشد، تا امروز ادامه داشته وکوشش گردیده است که دراین راستا حاکمان قبیله سالار، یکی از دیگری پیشی بگیرد.

اگر ما پیرامون این دستبردها ونابود سازی ریشه های فرهنگی وداشته های معنوی هزاراران ساله مردمان خراسان بزرگ ، دقت نماییم ، سخن بدرازا میکشد وجسته وگریخته دراین مورد چیزیهای گفته ونوشته شده است ولی لازم است که بیشتر گفته شود وبیشتر نگارش یابد تا نسل امروز وفردای ما بداند که چه بلای بر سرگذشتگانش از سوی حاکمان قبیله گذشته است ؛از همه دانشمندان وآنهای که با فرهنگ انسانگرایی ومدنیت پذیری مهر دارند واندیشمند این راه هستند ، خواهشمندم که پیش از اینکه از بدنه این فرهنگ جدا شوند ، خاطرات راستین خویش را با جفاهای که صورت گرفته است ، جهت روشنگری نسل حال واینده یادگار بگذارند ، تا خدا نا خواسته مورد لعنت نسلهای بعدی قرار نگیرند!

اگر ان روزگارشوربختانه حاکمان مطلق العنان سایه بر سرنوشت مردم دوانده بودند وبا زور وستم این همه نا هنجاری را بار آوردند، امروزبطور نسبی مردم در صحنه قرار دارند وشرایط زمانی دیگرگون شده است وسدای مردم بگوش دنیا زودتر میرسد ورسانه های دیداری وشنیداری فراوان دربر وبن دیده میشود،چگونه قبیله اندیشان به خود جرات میدهند که درچنین شرایط بازهم دستبرد فرهنگی نمایند وخود را در پیشروی چشمهای دنیا« دزد» معرفی بدارند ؟

اگر خراسان را، اوغانستان ساختند، اگرسبزوارتاریخی را، به شیندندمبدل ساختند،اگرفوشنگ را پشتون زرغون نام نهادند، اگرمنطقه مرکزی کابل را گذر اوغانی ساختند واگرمیدان پهلوی ارگ وکابل سرینا را پشتونستان وات به مردم معرفی کردند واگردهها دبیرستان ومکتب ودانشگاه را بنامهای ختک ومینه وزرغونه وملالی نامگزاری کردند واز ولایات بگذریم ، آب از آب تکان نخورد وامروز باشندگان آنروزی را ما نمی بخشیم که در برابر این همه جنایات فرهنگی سدایشان شنیده نشد ، ایستادگی نکردند واز خود گذری ننمودند ، حال واحوال ما چنین شد؛حالا که امروز این سرزمین شورای ملی دارد ومردم در تعیین سرنوشت خویش تا جای نسبت به گذشته دسترسی دارند ، هرگونه تغیر ونامگزاری لازم است عاقلانه وخردمندانه با مشوره نمایندگان مردم ، در صورت ضرورت وکارا بودن وارزش داشتن تحقق پذیرد ، نه اینکه وزیر ویا فرد معلوم الحال که ریشه درایدیولوژی ویرانگری دارد وازجوی گل الود آی ایس آی آب نوش میکند ونیشش را بر این فرهنگ واین سرزمین پاش میدهد، هر جای را وهر نام را بدلخواه خویش تغییر دهد ومانند طالبان جنایتکار داشته های تاریخی مارا با نیرنگهای شیطانی به نیستی بکشاند واین سرزمین را با نامهای بی ارزش وبی تاریخ وگنگ وکوچک بسوی خورد سازی وبی تاریخی وبی اساسی رهبری کنند!

چرا تندیسه های بودا را نابود کردند؟ زیراکه نشانیهای تاریخی را از بیخ وبن این سرزمین محو کنند وآنهای که ریشه ونشانه در دل این خاک ندارند، با نامهای جعلی خود را پینه کنند وروزی بگویند که نامهای ما دراین گوشه وکنار دیده میشود واین سرزمین را وارثش ما هستیم ودیگرا ن را نشان ونامی نیست ؛
بندرگاه قیزل قلعه را روی کدام خواست وشیوه بنام یک ناقل که سواد نداشت وخرد را نمی شناخت واز هیچ ارزش علمی وتاریخی بهره مند نبود ، بنام شیرخان تغییر دادند؟ این شیرخان که بود؟ ایا ارزش این را داشت که این بندر با ارزش را بنام وی میگذاشتند؟ این شخص غاصب زمینهای مردمان بومی کهندژ بود وهزاران انسان صاحب زمین را به زور به مزدور خویش تبدیل کرد وزمینهای آنهارا غصب کرد وبندر تاریخی را هم بنام خودش مانند همین فاروق وردک چوچه گلبدین وگماشته ای ایس آی نامگذاری کرد!

برای فاروق وردک اذهان میداریم که ، در ولایت وردک ایا مدرسه ومکتب وجود نداشت که بنام این مردک میگذاشتید؟ یا اینکه همه مکتبها را در وردک آتش زده اند وبرادران فرهنگ دوست طالبتان شهکاری را در ویرانکاری وسوختن دانش سراها دارند با مشوره شما ورهبرتان گلبدین خان ادامه میدهند وهیچ مکتب نیست که بنام دوستانت نامگزاری کنید وبا تقلب ودستبرد نامهای تاریخی را باید بزداید ونام کسی را بگذارید که اشنایی واز شناخت مردم بی بهره است.

این وزیر اقای کرزی از بیخردی دست به شستشوی کتابهای علمی زده بود ودرتدوین کتابهای درسی نیز حماقت خویش را اشکارا ساخته است ومردم وفرزندان این مرزوبوم را میخواهند آگاهانه در یک گمراهی قرار دهند وزبان پارسی دری را به خواست نادرست خویش درکتابهای درسی با سبکسری تام مغلطه سازی کرده اند وهمه کتابهای درسی را بی کیفیت واز نظر زبان شناختی قصدن به چنین سرنوشت دچار ساخته اند ، تا نسل دانشجوی این سرزمین در یک سرگیجی درهم وبرهم بسر برند . جنایات این وزیران فساد آفرین را هر قدر بگوییم وبنویسیم کم است واز اینکه موضوع تغییرنام مکتب بی بی مهرواست وفاروق وردک با بی شرمی وسفید چشمی مانند دیگر جنایتکاران همتبارش در روز روشن در سرزمین کابل دست به چنین کارنا شایست زده است ، قابل محاکمه وسرزنش است واین بر شورای ملی ونمایندگان مردم است که چنین وزیران دزد را هرچه عاجلتر مورد بازخواست قرار دهند وبعداز پرسشهای لازم دستش را از تعلیم وتربیه کوتاه گردانند. واز همه شهروندان راستین کابل خواهشمندیم که بی تفاوت نباشند واز این وزیر بپرسند که بنام استاد دانشمند جاوید که باشنده اصلی کابل است ، کدام مکتب نامگزاری شده ، که بنام فلان وردک درکابل وآنهم با تغیر نام مکتب که سالهای سال با نام بی بی مهرو بوده ، چنین کار نا پسند از سوی فاروق وردک صورت میگیرد؟

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • با تائید سخنان ارزشمند آقای نیک اندیش ، به این وزیر بی فرهنگ وردکی باید خاطر نشان سازم که ، نام آن وردکی دیگر را چرا بالای یک مکتب دخترانه کابل ما گذاشته است ؟ مثلیکه این نامرد زن فروش مرد نه بوده که شایسته نام یک مکتب بچه گانه میبود ! حتمی این وردکی ها ایزک اند و از ایزکی یکدیگر باخبر که ترسیده نامش را بالای مکتب دخترانه گذاشته اند تا صدای بچه ها نبراید که نام مکتب ما را چرا بنام یک ایزک گذاشته اند !!

  repondre message

 • څو ورځې وړاندې د پوهنې وزارت په کابل کې يو ښوونځی چې پخوا د بي بي مهرو په نامه مشهور و، د سيمې د استوګنو د وړانديز پراساس د پوهاند قيوم په نوم ونوماوه. بي بي مهرو باتوره مېرمن او ملي ارزښت ده، خو پوهاند قيوم هم د افغانستان د خدمت او ملي وياړونو ډېر لوړ ستوری اوسمبول تېر شوی دی. پوهنې وزارت د خپلې پاليسۍ له مخې پتيلې چې هر نوی ښوونځی به د افغاني، ملي، اسلامي، فرهنګي، فکري سمبولونو او تاريخي ميړنيو او مشاهيرو په نومونو مسما کوي، چې منظور ترې د هغوی د خدمت او زحمتونو درناوی دی.
  په تازه مهال کې ځينو رسنيو او طلوع ټلويزيون چې تل د افغانستان ملي شيرازې ته د پرديو په لمسون زيانونه رسوي، په دې هکله داسې رپوټونه خپاره کړي چې عامه اذهان په نازکه سياسي مرحله کې مغشوش او د يو بل پرضد ودروي. ددغو رپوټونو خپرونکي يوهم د زنګ خطر مداريان دي، چې د هيڅ ډول ملي ارزښتونو او افغاني معيارونو خيال نه ساتي او د وطن رغونې له پروسې غلا کړې پيسې د وطن د بربادۍ په توطيو لګوي. دغو رسنيو داسې انتقادونه کړي چې ګويا پوهاند قيوم وردګ د پوهنې د اوسني وزير د قومي او سيمه ييزو سياليو ايډيال دی.
  ما په ټولو رسنيو کې ددې شرميدلي منطق رپوټونه او بحثونه تعقيب کړل، اول د بي بي مهرو د ښوونځي د نوم بدلولو اړتيا راته د پام وړ ښکاره شوه؛ په کابل کې يوه لويه سيمه، کلی، کوڅه ابتدايه ښوونځی، منځنی ښوونځی او لېسه د بي بي مهرو ( بې مارو) په نوم يادېږي. پوهاند قيوم وردګ د افغانستان د نورو ملي خدماتو ترڅنګ د هېواد معارف ته نه هېريدونکی چوپړ وهلی دی. دی لومړنی وزير دی، چې په نصاب کې د فکري ودې طرحه يې له معارف سره ملګرې کړه. ايا دا د اروښاد پوهاند قيوم حق ندی چې يو ښوونځی يې په نوم ونومول شي؟ بي بي مهرو ته په ټول درناوي، چې زموږ د ملي وياړونو د لېست په سرکې ځای لري، له دغه وياړونو توږل شوې نده بلکې د هغه نوم په نورو برخو کې په ځای اوخوندي دی، يوازې يو ښوونځی چې له پاسني لېست نه خورا ډېر يې په بي بي مهرو مشهور و، د پوهاند قيوم وردګ په نوم مسمی شوی دی.

  اوس راځو د نومونو او وياړونو ترمنځ د انتخاب توازن او تناسب ته.
  که د مشهورو غلو، ډاکوانانو او ملي خاينانو په نامه په افغانستان کې هرڅومره ښوونځي، تعليمي موسسې، څلورلارې، واټونه او تالارونه ونومول شول، دغه ټيپ خلکو اورسنيو خوله پټه ونيوله او هيڅکله يې داسې غږ جګ نکړ، چې ولسمشر، يا وزير او يا کوم بل مقام د ملي ارزښتونو سپکاوی او له ولس سره خيانت کړی دی. حقيقت دادی، چې ددغو رسنيو او مجهولو کړيو لپاره چې له بهرنيو استخباراتي چينلونو او مرموزو خواوو تغذيه کيږي، ملي ارزښتونه هېڅ تعريف او معيار نلري. دوی د ډار او معاملو د سياست په ګرداب کې راګير دی، او هروخت په سترو ملي ارزښتونو هم له داخلي فاسدو کړيوا و هم بهرنيو استخباراتي چينلونو سره معاملې کوي. دوی ته وطن يو غيران ارزښت هم نلري، يوازې د بلک مېلېنګ له لارې شکونې کوي او د افغانستان ملي شيرازه تهديدوي.

  په باميانو کې يوه لويه جاده د خميني په نوم ونومول شوه، دغو رسنيو او په اصطلاح غولونکو کړيو هيڅ راز عکس العمل ونه ښوود. په کلکانو کې د يو ښوونځي په تندي د سقاو د زوی نوم او عکس توږل شوی او هغه ښوونځی د امير حبيب الله کلکاني په نوم مشهور دی. که د ملي وياړونو او سمبولونو لپاره معيار او سرې کرښې وي، نو د سقاو زوی له چا پټ دی، چې ملي خاين، غل او که د افغانستان امير و؟ دوی په وياړ سره د سيد جمال الدين افغان په ياد په هغه سيمينار کې چې په خرم شهر کې جوړ شوی و، ګډون کړی و او علامه سيدجمال الدين ته يې سيد ايراني ويل کېدل. ما په وار وار له طلوع ټلويزيون څخه داسې بحثونه اورېدلي اوليدلي چې د هېواد د استقلال اتل امير امان الله خان ته سپکاوی کوي او هغه د يو مستبد پښتون په توګه يادوي. که معيار ملي ارزښتونه وي، نو دکابل ډېری څلور لارې چې دغلو او قاتلو په نومونو نومول شوې او يايې مجسمې پکې توږل شوې نو دوی چېرته وو، چې غږ يې جګ کړی وای؟

  حقيقت دادی، چې د بيا ازادۍ او ديموکراسۍ له نامه د ناوړې استفادې په ترڅ کې په افغانستان کې داسې بې بندوباري رامنځ ته شوې، چې ددې هېواد ملي ارزښتونو، يوالي او ګنډلي ولس ته هره شېبه درانده ګزارونه ورکوي. دغه بهير هېواد ته د ګټې پرځای ولس د قوم، ژبې، سيمې، مذهب او قبيلو په کرغېړنو کرښو ويشي. په داسې حالاتو کې د افغانستان د وسله والو دښمنانو پرځای چې خلک وژني دغه دښمنان چې په نظام کې ننوتي، د قانون تر ترحم لاندې يې ځانونه پټ کړي او د بهرنيو مرموزو کړيو ډولونو ته څڼې غورځوي په مراتبو خطرناک دي.
  دغه وضعيت هېواد نور هم بحران ته ټېل وهي، نو که په دې نظام کې همت او لږ هم د قانون د پلي کولو مسوليت وي، نو پکار ده، چې دغه ډول کرکټرونه او ترېبيونونه د ملي خيانت په تور وتړي او چلونکي يې دار ته وخيژوي. که په نظام کې د ملي شيرازې او ملي ارزښتونو د ساتنې وړتيا، ځواک او جرات نه وي، دې ولس ته پکار ده، چې ددغه ډول تفرقه اچونکو پرضد يو موټی شي، راپاڅي او ولس ته يې خيرنې څيرې وربربنډې کړي.
  که له هرڅه سره لوبې وشوې دزغم وړ وې، خو له ملي ارزښتونو او حياتي بريدونو سره لوبې او خيانت افغاني ټولنه له بربادۍ سره مخامخ کوي او ددې هېواد خواخوږو او رښتينو بچيانو ته پکار نده، چې د هېواد دښمنان په ملي جامه کې وزغمي او خپله زهر وخوري.

  repondre message

 • یک سوال دارم از هواداران به اصطلاح اوپوزیسیون و احزاب رنگارنگ:
  چرا رهبران اینهمه اپوزیسیون ها مقابل پروژه دستبرد فرهنگی فاروق وردک خاموش اند؟ از سگ (ببخشید، از سنگ) صدا میبراید، اما ازین ها نه!

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس