صفحه نخست > دیدگاه > حذف حوادث چهل سال ازمتن نصاب تعلیمی ودفاع آقای نور آقا ساپی مشهور به ستوری جمال

حذف حوادث چهل سال ازمتن نصاب تعلیمی ودفاع آقای نور آقا ساپی مشهور به ستوری جمال

پرویز "بهمن"
سه شنبه 14 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بحث حذف حوادث چهل سال اخیر افغانستان توسط آقای فاروق وردک ازمتن کتب درسی افغانستان بحثهای داغی را درسطح حلقات روشنفکری بوجود آورده است. اوغانهای ناسیونالیست این اقدام آقای فاروق وردک را بدلیل موجودیت عناصر قدرت مند شمال موجه میدانند درحالیکه غیر اوغانها طرفدار تسجیل مشرح حوادث درنصاب تعلیمی مدارس ودانش آموزان میباشند.

آقای محمداکرام اندیشمند درمورد حذف دورهء چهل سالهء افغانستان ازمتن نصاب تعلیمی می نویسند :
وزارت معارف افغانستان این پرسش مهم را در برابر خود قرار نداده است که آیا میتوان سنگ بنای وحدت ملی را در ذهنیت و افکار نسل جدید و جوان کشور افغانستان با چشم پوشی بخشی از تاریخ و در واقع با بیان دروغ گذاشت؟

آیا منابع آگاهی نسل جدید افغانستان در مورد تاریخ چهل سال اخیر به کتاب های درسی وزارت معارف محدود است؟ اقدام وزارت معارف در حذف بخشی از تاریخ چهل سال اخیر به بهانه ی تأمین وحدت ملی در میان نسل جدید افغانها این پرسش را بمیان می آورد که آیا مسئولان این وزارت از لحاظ ذهنی یک سده قبل از امروز قرار دارند که فکر میکنند منبع دسترسی با تاریخ چهل سال اخیر تنها کتاب های درسی آنها است؟

آیا وزارت معارف نمیداند که نسل جدید امروز در عصر ماهواره و کمپیوتر، عصر انترنیت و تیلفون همراه و در عصر انقلاب رسانه ها زندگی میکنند و هیچ حادثه ای در تاریخ جامعه و کشور از نظر آنها پنهان باقی نمیماند؟’’

اما چرا آقای فاروق وردک که سابقهء گلبدینی دارد ازحذف این دورهء چهل ساله حمایت وپشتیبانی کرده است.
ظاهرا دلیل آقای فاروق وردک این است که درطول این چهل سال هیچ چیزی برای افتخار ومباهات نسل آینده وجود ندارد قهرمانانی که درظرف این چهل سال ظهور کرده اند مورد اتفاق تمام ملت قرار ندارند. بناء بهترین راه برای ملت سازی همانا حذف این بخش تاریخی میباشد.
چنانچه این مطلب را درمقالهء یکی از ازطرفداران آقای فاروق وردک بخوانش میگیریم این مطلب نیز قابل ذکر است اوغانها از دادن پاسخ صریح به این پرسش مهم بخاطر فریب اذهان مردم وجلوه های کاذبانهء وحدت ملی همیشه طفره رفته اند. این طرفدار آقای فاروق وردک نورآقا ساپی نام دارد که بنام مستعار ستوری جمال درسایت بینوا نظریات خویش را ابراز داشته است
اقای نورآقا ساپی یاهم ستوری جمال که ازترس فوتوی خویش را نیز پنهان کرده بود ولی دوستانی ازسایتهای پشتو این فوتو را بمن ازطریق ایمیل فرستادند که ازلطف شان ممنون میباشم

په دې کاغذي اتلانو خو نصاب او تاریخ مه بدرنګوئ!!
ترجمه: با این قهرمانان کاغذی تاریخ مارا بدنما نسازید!!

آقای ساپی ازین پیش رفته ونظریات خویش را درمورد توجیه عملکرد آقای فاروق وردک چنین ابراز میدارد:

هغه څیرې چې په انسانیت کې يې د وحشت ریکارډ ټینګ کړ، په یاد مو دي چې د دوستم د وحشت او حیواني خواصو او کړنو له کبله ناهیدې ځان له څووم منزله را ورغورځاوه؟؟ په یاد مو دي چې په کابل کې اووه ملوک الطوایفي وې، نن چې د بهرنیانو له شتونه یو په بل خولې نه لګوي، له بهرنیانو مجبور یو نن مننه وکړو، د دوی د فزیکي شخړو مخه يې نیولې او کله کله یې احساسات دومره پرې فشار راوړي، نو په ملي منافعو ضربې یې د رسنیو په دریځونو کې ښکاري او د خپلو تږیو هوسونو لپاره ترې استفاده کوي. ’’

نورآقا ساپی مشهور به ستوری جمال

ترجمه:آن چهره های که در وحشت وبربریت ریکارد قایم کرده اند ایا بیاد دارید که از دست افراد دوستم دختری بنام ناهید خودرا از چندمین طبفهء بلند منزل به زیر انداخت؟ آیا بیاد دارید که درشهر کابل هفت حکومت ملوک الطوایقی بود؟ حالا که ازبرکت موجودیت قوای خارجی یکی دیگری را دندان نمی گزند ازبرکت موجودیت قوای خارجی است که باید ازآنها مشکور بود حالا نیز زمانی که احساسات قدرت طلبی شان بالا میگیرد بالای منافع ملی پا مانده واز رسانه ها بحیث وسیلهء برای اطفای خواهشات قدرت طلبانهء خویش استفاده میکنند’’
ایشان درجای دیگری چنین می افزایند:
’’معارف وزارت یو نیک اقدام کړی چې د تیر ۴۰ کلن تاریخ په جنجالي څيرو یې په نصاب کې تبصره نه ده کړې او یوازې رویدادونه او پيښې یې راخستې دي،’’

ترجمه:وزارت معارف اقدام نیکی را انجام داده است که تبصرهء روی این حوادث جنجالی چهل سال اخیرانجام نداده وفقط رؤوس مطالب را ذکر کرده است’’

آقای ساپی بالای منتقدین خودی حمله نموده وآنهارا کور مغز خوانده وبعد چنین استدلال خویش را وضاحت می بخشد:

’’ ځینې کور مغزه وایی چې معارف ۴۰ کلن تاریخ حذف کړی، او د راتلونکی نسل نه یې اطلاعات پټ کړي که ښه وو که بد، باید ویل شوي وای، خو دوستانو څو وضاحتونه درسره واخلی بیا انتقاد کوی، هغه وضاحتونه چې د معارف مسولین يې د خپل استدلال لپاره توجیه بولي.

بعضی کورمغزها میگویند که وزارت معارف تاریخ چهل سال را حذف کرده است واطلاعات را از نسل نو پنهان نموده است اگر بد بود یاخوب باید نوشته میشد اول این دوستان کور مغز باید وضاحت های ذیل را باخودشان بگیرند وبعد انتقاد نمایندآن وضاحتهای که وزارت طبق آن عمل خویش را توجیه می نماید باید ازنظر بگذرانند وبعد حکم صادر نمایند’’.

آقای ساپی بصورت غیر مستقیم بعنوان وکیل مدافع فاروق وردک دریک قسمت از نوشتهء شان چنین بیان میدارند:

’’بل دا ۳۰ کاله چې معارف سیاسي وو، نو ځکه د هرې ملوک الطوایفۍ د ترلاس لاندې سیمې لپاره بیل نصاب وو، سیاف به د وهابیانو غورې کولې، محقق خیلو به درسته ورځ ایت الله یانو ته بیرغونه رپول او فاني في الله به يې ترې جواړوه او هکذا دا نور،،،، نو نتیجه هغه وه چې ومولیده چې ټول د معارف شته او محصولات مو له لاسه ورکړل، که په نوي نصاب کې د جنایتکارو لوبغاړو په شتون کې قضاوت وشي، ایا معارف به مو سیاسي کړی نه وي، ایا هغه ډله به چې بد يې ویل شوي او جنایات یي افشا شوي، دا تاریخ به ومني؟؟؟ ایا نو معارف به بیا د خپلو سوله ییزو اهدافو لپاره کار کړی وي او که د یوې بلې کورنۍ جګړې اساس به یي ایښی وي؟؟؟ تاسو د یو افغان په صفت قضاوت وکړی؟؟’’

’’دیگر اینکه درطول این سی سال معارف اصلا سیاسی بوده است این بخاطر این بوده است که درزیر تسلط هرحاکمیت ملوک الطوایفی نصاب تعلیمی جدا گانه موجود بود. سیاف به طرفداری وهابی ها غر می زد محقق هرروز بیرق آیت الله های ایرانی را به اهتزاز درآورده بود وخودرا فانی فی الله درست کرده بود بهمین ترتیب دیگران نیز. ونتیجه همان شد که همهء ما دیدیم که تمام دست آوردهای معارف ازمیان رفت. اگر درنصاب تعلیمی امروزی درمورد بازیگران جنایت پیشهء کنونی قضاوت شود آیا معارف را سیاسی نخواهیم ساخت؟ آیا آن فردی که جنایتش افشاشده است ونامش بحیث جنایتکار درسرزبانهاست تاریخ ننگین خویش را قبول خواهد کرد؟
درغیر آن آیا معارف به فعالیتهای انسانی ومسالمت آمیز خویش ادامه داده خواهد توانست؟ یا اینکه برعکس سنگ بنای جنگهای جدیدی را خواهد گذاشت؟ شما خود قضاوت کنید’’

درجای دیگری آقای ساپی یا ستورجمال دفاع خویش ازکشته شده گان نظامی طالبان در دشت لیلی چنین ابراز میدارند:

’’بل د یوه مخاطب په توګه که ته (لوستونکیه) ځان د معارف وزیر فرض کړې، ایا دا قضاوت او جرات نن کولی شې، چې د دشت لیلې د ۲۰ زره طالبانو قاتل کوم وحشي وو؟؟ ایا کابل چا وران کړ؟ هغوی د واقعیت په ځای نن په کاغذي ماڼیو کې په اتلولۍ تراشل کیږي؟؟ ایا د میخ وهنې تاریخ به څنګه لیکو؟؟’’

ترجمه: دیگر اینکه بحیث یک مخاطب تو ای خوانندهء عزیز خودرا بجای وزیر معارف قرار دهید آیا درشرایط کنونی این شهامت را خواهی داشت که بپرسی که آن قاتل وحشی بیست هزار طالب در دشت لیلی کی بوده است؟ آیا این پرسان را کس میتواند مطرح کند که کی کابل را ویران کرد؟ آنها امروز بعوض دیدن واقعیتها به جان قهرمانان کاغذی خویش چسپیده اند. پرسان کوبیدن میخ ها را بالای سرمردم بیگناه ازکی باید کرد؟
’’

آقای ستوری جمال درآخر ازبحث خویش چنین نتیجه گیری میکند:

’’دوی دا وطن هم په وینو ولاړه او هر څه یې لاهو کړل نن غواړي معارف هم د خپلو شومو هوسونو د اشباع لپاره وخوري!! خو بیغمه اوسی معارف دومره بې سرپرسته نه دی’’

’’اینها وطن را بخاک وخون کشاندند وهمه را غرق ساختند حالا آرزو دارند که برای اشباع غرایز شیطانی شان معارف را نیز ببلعند ونوش جان کنند غافل از آنکه آنها به این هدف شوم شان نمیرسند معارف ازخود صاحب دارد.’’

اما من در آخر از آقای ساپی یا ستوری جمال یک پرسش کوتاه دارم آیا تاریخ قبل ازحوادث چهل سال درمعارف افغانستان بیطرفانه نگاشته شده بود؟ چند درصد آقای ساپی معتقدند که تاریخ قبل از انقلابات اخیر برمبنای معیار های علمی واکادمیک خالی ازهرگونه مرض وغرض قبیلوی وقومی نگاشته شده است؟

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  ۲۶ دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  ۱۵ فروری سال۲۰۱۲ خورشیدی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  سلام به اقای پرویز بهمن !

  به نظر من :
  اکنون در کابل و افغانستان بازهم سالګرد- خروج قوای استعمارنوین وتجاوزګر شوروی درماه دلو امسال برابربه پانزدهم فبروری سال ۱۹۸۹ میلادی فرا میرسد وده ها رسانه نوشتاری ودیداری و شنیداری به شکل ازاشکال درمورد پانزدهم فبروری سال ۱۹۸۹ میلادی و خروج قوای چهلم و اخرین فرمانده قوای شوروی بوریس ګروموف مینویسند ونشرات شان را ګسترش میدهند .
  اما از بد حادثه که یک کمپودر و شاګرد تنبل دوا سازی که مدرسه پشاوررا نیز نیمه تمام ګذاشته است و با اسناد ساخته ګی خود را دکتور میداند، به مثابه وزیر معارف فغان ستان با تردستی شرکایش در صدد نتنها تحریف تاریخ چهل سال اخیر فغانستان بلکه در جستجوی تصفیه اسناد و مدارک وداده ها ی رنګارنګ از کتابهای معارف میباشد و با بهانه «مرهم ګذاری » « وحدت ملی » خواستار زدودن تفکر مقاومت برضد ارتجاع داخلی وخارجی و نقش های رنګارنګ در افغانستان میباشد .
  من این جملات را زمانی مینویسم که یک تعداد از عناصر انګشت شمار در یک جبهه واحد اعلان ناشده به کمر ملامحمد عمر اخند و ملا ګلبدین اخند وملا حقانی وشرکا دستمال ګل سیب را بنام « جنبش مقاومت وجنبش ضد امپریالیستی » بازو بسته مینمایند وجلسات اخری در ارګ کابل وترکیه و قطر و ا سلام آباد وکجا وناکجا را تقدیس مینمایند و یک عده پادو های ارتجاع ژست «انقلابی و ضد امپریالیستی »به چهره ګرفته و میخواهند کماکان بکس بردار نیروهای تامغز استخوان سیاه باشند ودر کنار آی – اس آی و ام آي سکس ( شش ) وشرکا خود را سرخرو جلوه دهند تا رنګ زردی تاریخی خویش را مشاطه ګری نموده باشند .
  این عده خواستارتداوم جنایت به شکل پوشیده و اشکار میباشند وتصور مینمایند همه در خواب عمیق فرورفته اند واز ګفتار وکردار شان بیخبرمانده اند ومیمانند .
  یک عده ای کماکان بخاطر ارمانهای عظمت طلبی خویش به روان ماکیاولی درود می فرستند و عده ای دیګر مصروف تهییه مواد سوخت برای جنګ های قومی ومذهبی ومنطقوی میباشند .
  عده ای شناخته شده وافشا شده بازهم :
  از واشنکتن دی سی تا شیګاکو و از ماسکو تا بیجنګ – از برلین تا شانزه لیزه پاریس و از لندن تا جده و از اسلام اباد تا قطر و از تهران تا بیت المقدس چشم براه ریختن خون وجاری شدن دریای خون در کوی وبرزن و باغ وراغ - شهر وده سرزمین فغان ستان بوده و دقیقه شماری مینمایند .
  اما
  مبارزه ملی دموکراتیک ادامه دارد ....

  آنلاین : حذف حوادث چهل سال ازمتن نصاب تعلیمی ودفاع آقای نور آقا ساپی مشهور به ستوری جمال

 • من نمیدانم که سر دمداران پشتون و حامیان شان تا بکی جنیات های تاریخی و بعدازین که به احتمال زیاد به وقوع خواهد پیوست سر پوش میگذارد در حالیکه افتاب به دو انگشت هیچ وقت پنهان نمیشود ...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس