massumi

بنده یک فارمسیست هستم مدتی چند در یکی از ارګان های دولت ماموریت کردم . با آمدن ګروپ های منافقین مدتی ۵ الی ۶ ماه را توانستم با حوصله مندی و تحمل زجرو شکنجه زندګی کنم بعدآ با فامیلم با مهاجرت تحمیلی پرداختم و فعلآ در آلمان با چهار طفلم و خانمم اقامه دارم که شب و روز بخاطر وطن عزیزم کبابم . این بود زندګینامه کوتاه من ....

فرستادن پيام

جستجو در کابل پرس

fond=inclure/footer} dir="rtl" />